одобрен

Регистър на земи - общинска собственост отдадени под аренда/наем за периода 2016-2020 г.

Уникален идентификатор:  232719c9-c4bc-4005-adb2-c8ecd814788c

аренда земи наем община общинска собственост Неделино РМС 214/2016

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2021-04-19 15:27:44
  • Създаден от: simeon_rodopski
  • Последна промяна: 2021-04-19 15:27:44

№ по ред

Описание на имота

Описание на договора

Срок на договора

Основание

Наемна цена/лв.

Наемател

1 Поземлен имот №005146 по КВС на гр. Неделино ЕКАТТЕ 51319, с площ 2.233 дка., находящ се в местността "Поповица". НТП-нива; категория-десета Договор за наем №9/06.07.2016 г. 10 години Чл. 24а, ал. 6, т. 2 от ЗСПЗЗ Решение на Общински съвет-гр. Неделино №243/20.06.2016 35.7 Ясен Александров Тодоров
2 Поземлен имот №001322 по КВС на с. Гърнати ЕКАТТЕ 18374, с площ 1.411 дка., находящ се в местността "Кармалана". НТП-нива; категория-десета Договор за наем №10/18.04.2017 г. 10 година Чл. 24а, ал. 6, т. 2 от ЗСПЗЗ Решение на Общински съвет-гр. Неделино №408/17.03.2017г. 22.58 Владимир Веселинов Козубов
3 Поземлен имот №000292 по КБС на гр. Неделино с ЕКАТТЕ51319 ,с площ 3.158дка., находящ се в местността "Кулета". НТП- пасище, мера чкатегория-осма Договор за наем №1/11.01.17г. 4 години Чл. 24а, ал.6,т.2 от ЗСПЗЗ Решение на Общински съвет - гр.Неделино №344/18.11.2016г. 28.42 Васил Митков Петров
4 Поземлен имот №001352 по КБС на с.Кундево с ЕКАТТЕ- 40628 ,с площ 4.236дка., находящ се в местността "Кундево". НТП- ливада, категория-девета Договор за наем №24/29.12.17г. 3 години Чл. 24а, ал.6,т.2 от ЗСПЗЗ Решение на Общински съвет - гр.Неделино №436/24.04.2017г. 38.00 Шинка Димитрова Чолакова
5 Поземлен имот №000130 по КБС на с.Оградна с ЕКАТТЕ- 53388 ,с площ 3.921дка., находящ се в местността "Посарче". НТП- ливада, категория-осма Договор за наем №31/08.12.16г. 10 години Чл. 24а, ал.6,т.2 от ЗСПЗЗ Решение на Общински съвет - гр.Неделино №343/18.11.2016г. 81.43 Николай Ясенов Велков
6 Поземлен имот №007202 по КБС на гр.Неделино с ЕКАТТЕ- 51319 ,с площ 3.029дка., находящ се в местността "Равнища". НТП- нива, категория-осма Договор за наем №20/05.10.17г. 6 години Чл. 24а, ал.6,т.2 от ЗСПЗЗ Решение на Общински съвет - гр.Неделино №474/21.07.2017г. 48.46 Минка Величкова Годумова
7 Поземлен имот №002389 по КБС на гр.Неделино с ЕКАТТЕ- 51319 ,с площ 0.507дка., находящ се в местността "Личеви колиби". НТП- нива, категория-девета Договор за наем №17/29.08.17г. 10години Чл. 24а, ал.6,т.2 от ЗСПЗЗ Решение на Общински съвет - гр.Неделино №475/21.07.2017г. 8.11лв. Венцислав Валериев Войводов
8 Поземлен имот №000292 по КБС на гр.Неделино с ЕКАТТЕ- 51319 ,с площ 3.158дка., находящ се в местността "Кулета". НТП- пасище ,мера, категория-осма Договор за наем №1/11.01.17г. 4години Чл. 24а, ал.6,т.2 от ЗСПЗЗ Решение на Общински съвет - гр.Неделино №344/18.11.2016г. 28.42 Васил Митков Петгров
9 Поземлен имот №001177 по КБС на гр.Неделино с ЕКАТТЕ- 51319 ,с площ 2.974дка., находящ се в местността "Каров дол". НТП- нива, категория-девета Договор за наем №18/10.10.16г. 10 години Чл. 24а, ал.6,т.2 от ЗСПЗЗ Решение на Общински съвет - гр.Неделино №298/31.08.2016г. 47.58 Кирил Вихъров Маринов
10 Поземлен имот №002519 по КБС на гр.Неделино с ЕКАТТЕ- 51319 ,с площ 1.129дка., находящ се в местността "Зиково бърце". НТП- нива, категория-осма Договор за наем №1/25.01.16г. 5години Чл. 24а, ал.6,т.2 от ЗСПЗЗ Решение на Общински съвет - гр.Неделино №25/22.12.2015г. 18.06лв. Ивайло Васков Чафадаров
11 ПИ№000248 с площ 0.530дка по КВС на с. Еленка,НТП-нива, категория девета,МЕСТНОСТ "Кочански колиби";ПИ №000247-0.477дка по КВС С. Е ленка,НТП-нива, категория Девета, местност "Кочански колиби"; ПИ №000258-0.964дка по КВС на с. Еленка, НТП- нива , категория девета,местност"Кочански колиби"; ПИ№000227-2.212дка по КВС на с. Еленка,НТП-нива, категория девета , местност "Станковица"; ПИ № 000356 - 1.176дка по КВС на с. Еленка,НТП-нива, ,категория девета, местност"Кочански колиби";ПИ№000241-2.723дка по КВС на с.Еленка ,НТП-нива, категория девета, местност "Кочански колиби"; ПИ №000271-2.359 дка по КВС на с. Еленка,НТП-нива ,категория девета, местност"Кочански колиби" Договор за наем №4/13.05.2019г. 10 години Чл.24а,ал.5,т.2 от ЗСПЗЗ, Решение №735/23.04.19г. На Общински съвет 20.90 лв. Стефка Бойкова Димитрова
12 ПИ №0001363 с площ 0.388дка по КВС на гр. Неделино,НТП-ливада,категория девета, местност"Светиле" Договор за наем №6/17.05.2019г. 10години Чл.24а,ал.5,т.2 от ЗСПЗЗ, Решение №736/23.04.19г. На Общински съвет 3.10лв. Боян Митков Емилов
13 ПИ №000869 с площ 1.159 дка по КВС на с. Еленка,с ЕККАТТЕ:41157 местност "Стамово", с НТП:ливада,категория девета.;ПИ№00979;ПИ№018005;ПИ№018006;ПИ№002766 по КВС на с. Еленка,с ЕККАТТЕ:41157 местност "Стамово", с НТП:ливада, категория девета Договор за наем 10години Чл.24а, ал.5 от ЗСПЗЗ,Решение№751/28.06.2019г. 57.90лв. Младен Ангелов Хаджиев
14 ПИ №016026 с площ 0.778дк,НТП-нива ,категория девета, по КВС на с. Диманово догговор за наем 10години чл.24а,ал.6,т.2 от ЗСПЗЗ,Решение №751/28.06.2019г. 7.78лв. Александър Любомиров
15 ПИ№000264 с площ 0.187дка по КВС на с. Еленка,с ЕККАТТЕ:41157 местност "Кочански колиби", с НТП:ливада, категория девета ПИ№000266 с площ 0.205дка по КВС на с. Еленка,с ЕККАТТЕ:41157 местност "Кочански колиби", с НТП:ливада, категория девета ;ПИ№000273 с площ 1.419дка по КВС на с. Еленка,с ЕККАТТЕ:41157 местност "Кочански колиби", с НТП:ливада, категория девета Договор за наем 10 години чл.24а,ал.6,т.2 от ЗСПЗЗ,Решение №762/29.07.2019г. 3.62ЛВ. ПенкаАсенова Димитрова
16. ПИ№000919 с площ 3.965дка,НТП-изп.ливада, категория девета,местност "Еленка", в землище с. Еленка с ЕКАТТЕ 41157;ПИ№000545 с площ 1.782дка,НТП-изп.нива, категория девета, местност "Беширови колиби"в землище с Еленка с ЕКАТТЕ 41157;ПИ№000233 с площ 0.686дка,НТП-изп.нива, категория девета,местност "Кочански колиби", в землище с. Еленка с ЕКАТТЕ 41157,ПИ№000200 С ПЛОЩ 0.419дка.,,НТП-изп.нива, категория девета, местност "Станковица"в землище с Еленка с ЕКАТТЕ 41157, ПИ №000853 с площ 1.076,НТП-изп.нива, категория девета, местност "Кочански колиби"в землище с Еленка с ЕКАТТЕ 41157, ПИ№000238с площ 1.242дка, НТП-изп.нива, категория девета, местност "Кочански колиби"в землище с Еленка с ЕКАТТЕ 41157,ПИ№000237 с площ 1.414дка,НТП-изп.нива, категория девета, местност "Войводови колиби"в землище с Еленка с ЕКАТТЕ 41157,ПИ№000286 с площ 0.283дка, НТП-изп.нива, категория девета, местност "Кочански колиби"в землище с Еленка с ЕКАТТЕ 41157, ПИ№000287 с площ 0.941дка, НТП-ливада, категория девета,местност "Войводови колиби"в землище с Еленка с ЕКАТТЕ 41157,ПИ№000289 с площ 0.352, НТП-изп.нива, категория девета, местност "Войводови колиби"в землище с Еленка с ЕКАТТЕ 4115, ПИ№000288 с 0.414,НТП-изп.нива, категория девета, местност "Войводови колиби"в землище с Еленка с ЕКАТТЕ 41157,ПИ№000292 с площ 0.346,НТП-изп.нива, категория девета, местност "Войводови колиби"в землище с Еленка с ЕКАТТЕ 41157 ,ПИ№000291 с площ 0.275дка., НТП-изп.нива, категория девета, местност "Войводови колиби"в землище с Еленка с ЕКАТТЕ 41157,ПШ№000290 с площ 0.319дка, НТП-изп.нива, категория девета, местност "Войводови колиби", ПИ№00230 с площ 0.391дка., НТП-изп.нива, категория девета, местност "Кочански колиби", ПИ№000234 с площ 0.501дка , НТП-изп.нива, категория девета, местност "Кочански колиби"в землище с Еленка с ЕКАТТЕ 41157. Договор за наем 10години Чл.24а,ал.5,т.2 от ЗСПЗЗ, Решение №760/29.07.19г. На Общински съвет 68.06лв. Стефка Бойкова Димитрова
17. ПИ№000417 с площ на имота 2.446дка, НТП нина, категория пета, местност "Кулята", землище гр. Неделино с ЕКАТТЕ:51319 Договор за наем 10години Чл.24а,ал.5,т.2 от ЗСПЗЗ, Решение №25/14.01.2020г./29.07.19г. На Общински съвет 26.90лв. Станимир Веселинов Джамбазов
18. ПИ№002804 с площ 4.265дка,НТП:нива, категория осма,местност "Въйлово", землище Неделино Договор за наем 10година Чл.24а,ал.5,т.2 от ЗСПЗЗ, Решение №74/29.05.2020г. На Общински съвет 46.92лв. Васил Райчев Димитров
19. ПИ№004974 с площ 0.402дка , НТП:нива, категория осма, местност " Пралатник", зем. гр.Неделино с ЕКАТТЕ:51319 Договор за наем 5години Чл.24а,ал.5,т.2 от ЗСПЗЗ, Решение №73/29.05.2020г. На Общински съвет 4.42лв. Радостина Асенова Димитрова
20. ПИ№005552 с площ 0.222дка., НТП:нива, категория осма, местност "Барям ходжово",зем. гр.Неделино с ЕКАТТЕ:51319 Договор за наем 5години Чл.24а,ал.5,т.2 от ЗСПЗЗ, Решение №75/29.05.2020г. На Общински съвет 2.45лв. Георги Петров Чичанов
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте