одобрен

Отчет на касово изпълнение на бюджет 2015

Уникален идентификатор:  232f9458-8b8e-4fb5-ad1d-48e048df5100

бюджет

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2016-07-22 11:01:40
  • Създаден от: arina_todorova
  • Последна промяна: 2018-10-12 07:02:52
  • Последно променил: migrate_data
записа на страница

k

i

j

k

f

f

print

h

i

j

k

h

a

b

c

d

e

f

f

f

f

f

i

j

1 1
1
1
1
1
1 ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ПО ПЪЛНА ЕДИННА БЮДЖЕТНА КЛАСИФИКАЦИЯ
1 за периода от до
1 01.1.2015 г. 31.12.2015 г.
1 (наименование на разпоредителя с бюджет)
1
1 Община .... код : 7316
1 (наименование на първостепенния разпоредител с бюджет) (по ЕБК)
1
1
1
1
(в лева) 1
1 I. ПРИХОДИ Уточнен план 2015 Отчет 2015
дофинансиране Общо 1 §§ под-§§ Н А И М Е Н О В А Н И Е Н А П Р И Х О Д И Т Е Уточнен план Общо държавни дейности местни дейности дофинансиране държавни дейности местни дейности
(7) (8) 1 0 1 ¦ (1) (2) (3) (4) (5) (6)
0 24,983 1 5 01-00 Данък върху доходите на физически лица: 20,000 0 20,000 0 0 24,983
0 10 01-01 от доходи по трудови, служебни и приравнени на тях правоотношения 0
0 15 01-02 от еднолични търговци, свободни професии, граждански договори и др. 0
24,983 1 20 01-03 окончателен годишен (патентен) данък 20,000 20,000 24,983
Показва 1 до 25 от общо 4894 записа