одобрен

Регистър на заверените технически паспорти на сгради до 30.06.2019 г.

Уникален идентификатор:  2404c7ab-ac0b-4643-be82-54d2e1bca532

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-07-09 09:10:15
  • Създаден от: anna_belperchinova
  • Последна промяна: 2019-07-09 09:10:15

Вх.№ на искането за рег. и дата

№ на паспорт и дата

Обект

Местонахождение /гр/с, ПИ, УПИ, кв., адм. адрес

Възложител /физ. лице – трите имена, юрид. лице, предст. от../

1 2 3 4 5
ГА-21-1/ 18.01.19 г. № 1/ 21.01.19 г. Еднофамилна жилищна сграда 03486.101.6114, УПИ ХІV-1259, кв.70, ул. „Стоян Българенчето” № 349А, с. Бели Осъм Мариана Борисова, гр. София
ГА-21-2/ 23.01.19 г. № 2/ 24.01.19 г. Пристройка и навес към занаятчийска работилница за дървени сувенири 53707.505.53, УПИ LVІІ-53, кв.23, ул. „Комсомолска" № 19, с. Орешак Петко Тасев, с. Орешак
ГА-21-3/ 29.01.19 г. № 3/ 31.01.19 г. Преустройство на съществуващи помещения в цех за производство на пелети 73198.511.245, УПИ І-245 „За производствена дейност и складова база”, нов кв.424, кв. „Долно Ливаде”, гр. Троян „ХЕДОН” ЕООД, ЕИК 203579259, гр. Троян, предст. от Хасан Делиахмедов
З-ТСУ-КР-8/04.02.19г. № 4/ 05.02.19 г. Производствено складова сграда за металообработка - Блок А, Подетап І от етап 1 на Цех за металообработка, Разширение ІІІ 35290.154.69, УПИ ІІ-5, 14, 31, 32, 33, кв.82, с. Калейца "КОПА ХИДРОСИСТЕМ" ООД, гр. Троян, ЕИК 110050725, предст. от Владимир Младенов
ГА-20-1/ 06.02.19 г. № 5/ 07.02.19 г. Вертикален платформен подемник с площадка 21590.500.401, п-л ІІІ, кв.18, ул. „Кирил и Методий” № 1, с. Добродан ОБЩИНА ТРОЯН, ЕИК 000291709
З-ТСУ-КР-13/ 18.02.19 г. № 6/ 19.02.19 г. Склад за готова продукция, с.Ломец УПИ І-21, 22,23,39,41,61, м. „Осъма”, с. Ломец "ТЕХРА" ЕООД, гр. София, ЕИК 831909855, предст. от Кристиян Драганов
ГА-21-4/ 27.02.19 г. № 7/ 05.03.19 г. Ремонт и реконструкция на съществуваща дърводелска работилница 21590.800.23, УПИ І-11,13, с. Добродан „МЕБЕЛИКС” ООД, гр. Троян, ЕИК 110566873, предст. от Александър Петров
ГА-21-5/ 11.03.19 г. № 8/ 14.03.19 г. Жилищна сграда 272309.504.657, УПИ V-657, кв.39, ул. „9-ти септември”, с. Терзийско Лилия Илиева, гр. Плевен
ГА-20-4/ 12.03.19 г. № 9/ 14.03.19 г. Сградно водопроводно отклонение за питейна вода за ПИ 55587.104.801 по кадастралната карта на с. Патрешко, общ. Троян 55587.107.1, 55587.55.110 и 55587.104.922, м. „Горно Иренско”, с. Патрешко „МУЛТИИМПЕКС” ЕООД, ЕИК 110019950, предст. от Пенка Цочева
ГА-21-6/ 15.03.19 г. № 10/ 18.03.19 г. Пункт за изваряване на плодови джибри за услуги на населението 73198.70.17, м. „Радова лъка”, гр. Троян „ЕКО ФРУТ ПРОДУКТ” ООД, ЕИК 203940802, предст. от Илия Терзиев
ГА-21-7/ 22.03.19 г. № 11/ 27.03.19 г. Надстройка на административна сграда с обща височина на сградата 7,30м 21590.12.146, УПИ ІІ-012145, м. „Кантона - гарата”, с. Добродан „СИМА” ЕООД, гр. Троян, ЕИК 820181555, предст. от Светослав Дочков
ГА-21-9/ 12.04.19 г. № 12/ 16.04.19 г. Външно ел. захранване с кабел 1КV на промишлена сграда - керамика, разположена в поземлен имот с идентификатор 03486.103.10, УПИ Х-10, кв.50, с. Бели Осъм преминаващ през поземлени имоти с идентификатори 03486.103.6125 и 03486.103.6134, с. Бели Осъм, „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ” АД, гр. София, ЕИК 130277958, предст. от Стефан Апостолов
ГА-21-10/ 22.04.19 г. № 13/ 25.04.19 г. Жилищна сграда 73198.69.46, УПИ І-069046, м. "Радова Лъка", гр. Троян Пенка Дамянова, гр. Троян
ГА-21-11/ 24.04.19 г. № 14/ 30.04.19 г. Жилищна сграда 18109.159.52, мах. "Лакарево", с. Гумощник Нели Цонева, гр. Варна
З-ТСУ-КР-61/ 25.04.19 г. № 15/ 30.04.19 г. Външно ел. захранване с кабел 1КV на производствен цех за разкрояване и фурниране на плоскости, находящ се в ПИ 21590.500.1049, УПИ ХVІ-1045, кв.24, с. Добродан 21590.500.1049, УПИ ХVІ-1045, кв.24, ул. "Стара планина", с. Добродан „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ” АД, гр. София, ЕИК 130277958, предст. от Стефан Апостолов
З-ТСУ-КР-62/ 25.04.19 г. № 16/ 30.04.19 г. БКТП 20/0,4кV/1х800 кVА в ПИ 15703.59.83, земл. с. Голяма Желязна; Кабел 20кV от съществуващ СРС на ВЛ "Борима"; Кабел НН с ВКЛ НН с. Голяма Желязна, общ. Троян „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ” АД, гр. София, ЕИК 130277958, предст. от Стефан Апостолов
З-ТСУ-КР-63/ 25.04.19 г. № 17/ 30.04.19 г. Нова кабелна линия 1кV от БКТП № 14 в ПИ 35290.17.62, до първи изводен стълб на съществуваща въздушна мрежа НН "Калеешко ханче", с. Калейца, общ. Троян, преминаваща през ПИ 35290.163.23 и 35290.17.62 мах. "Калеешко ханче", с. Калейца, общ. Троян „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ” АД, гр. София, ЕИК 130277958, предст. от Стефан Апостолов
З-ТСУ-КР-64/ 25.04.19 г. № 18/ 30.04.19 г. Външно ел. захранване с кабелна линия 1кV на "Пункт за изваряване на плодови джибри за услуга на населението, разположен в ПИ 73198.70.17, м "Радова лъка", гр. Троян преминаващ през поземлен имот с идентификатор 73198.70.77, представляващ път - публична общинска собственост, м. "Радова лъка", гр. Троян „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ” АД, гр. София, ЕИК 130277958, предст. от Стефан Апостолов
ГА-21-13/ 07.05.19 г. № 19/ 08.05.19 г. Жилищна сграда 53707.503.52, УПИ ІХ-5030052, кв.7, ул. "Иван Павлов" № 155, с. Орешак Спас Спасов, гр. Троян
ГА-21-14/ 13.05.19 г. № 20/ 15.05.19 г. Жилищна сграда 83212.83.287 (ПЗ Заповед № 880/06.10.2009г.), м. "Гия", с. Шипково Евгения Гунева, Васил Гунев и Ани Валеова, гр. София
З-ТСУ-КР-87/ 23.05.19 г. № 21/ 28.05.19 г. Склад към предприятие за производство на лекарствени средства 12108.503.22, УПИ ІІ - 2, 5, 6, 7, 29, кв. 73, с. Врабево "СОФАРМА" АД, ЕИК 831902088, гр. София, предст. от Огнян Донев
З-ТСУ-КР-88/ 23.05.19 г. № 22/ 28.05.19 г. Площадков газопровод, нафтов провод и газова инсталация на компресиран природен газ за нова сграда парова централа на "Софарма" АД 12108.503.22, УПИ ІІ - 2, 5, 6, 7, 29, кв. 73, с. Врабево "СОФАРМА" АД, ЕИК 831902088, гр. София, предст. от Огнян Донев
ГА-21-16/ 27.05.19 г. № 23/ 29.05.19 г. Жилищна сграда 53707.505.276, УПИ ХІ-272, кв.32, ул. "Комсомолска" № 28, с. Орешак Христо Кънчев и Галина Кънчева, гр. Троян
ГА-21-18/ 28.05.19 г. № 24/ 29.05.19 г. Жилищна сграда 53707.505.275, УПИ ХІ-272, кв.32, ул. "Комсомолска" № 28, с. Орешак Христо Кънчев и Галина Кънчева, гр. Троян
ГА-21-17/ 28.05.19 г. № 25/ 29.05.19 г. Хладилник и преустройство на съществуващ навес в цех за производство на сирене "Кърд" към млекопреработвателно предприятие (мандра); Обект: Хладилник 70500.517.198, УПИ VІІІ-198,712, кв.57, с. Старо село "КОНДОВ ЕКОПРОДУКЦИЯ" ЕИК 110003234, гр. София, предст. от Огнян Кондов
ГА-21-15/ 20.05.19 г. № 26/ 29.05.19 г. Магазин за хранителни стоки 73198.508.457, УПИ ІV-34, кв.21, кв. "Кнежки лъг", гр. Троян "ХЛЕБОПРОИЗВОДСТВО И СЛАДКАРСТВО" ЕООД, ЕИК 820163315, гр. София, предст. от Сотир Гочев
ГА-21-20/ 03.06.19 г. № 27/ 05.06.19 г. Вилна сграда 755587.38.282, УПИ ІІ-038270, отредено „За ваканционно селище”, м. „Грозданското”, с. Патрешко "КАЗА АРТ" ООД, с. Орешак, ЕИК 201698357, предст. от Пламен Петров
ГА-21-21/ 04.06.19 г. № 28/ 05.06.19 г. Пристройка и надстройка на жилищна сграда 73198.509.257, УПИ ХVІ-257, кв.27, ул. "Ген. Карцов" № 231, гр. Троян Пенка Джамбазова, гр. Троян
ГА-20-6/ 05.06.19 г. № 29/ 06.06.19 г. Преустройство на съществуващи търговски помещения в магазини за хранителни стоки и кафене 73198.506.309, УПИ V-„За жилищно строителство и магазини”, кв.323, ж.к. "Лъгът", бл.10, вх.А, ет.1, гр. Троян "ТРАНССОФТ ТРЕЙД" ЕООД, гр. Троян, ЕИК 203146927, предст. от Валентин Бечев
З-ТСУ-КР-109/ 14.06.19 г. № 30/ 17.06.19 г. Приемно-предавателна станция LOV0160.A (Lakaritza) с честотен обхват 900MHz-2100MHz на "А1 България" ЕАД сграда 73198.506.648.3 в имот 73198.506.648, УПИ ІІІ-648 „За производствени и обслужващи дейности и трафопост”, кв.178, гр. Троян Собственик сграда и имот: "КАЛИНЕЛ" ЕООД, гр. Троян, ЕИК 110549817, предст. от Марин Радев; Лицензиант: "А1 БЪЛГАРИЯ" ЕАД, гр. София, ЕИК 131468980, предст. от Александър Димитров
З-ТСУ-КР-110/ 14.06.19 г. № 31/ 17.06.19 г. Преустройство на приемно-предавателна станция за глас и/или данни VТ5073 на "БТК" ЕАД 03486.17.292, с. Бели Осъм Собственик на имот: "НУРТС БЪЛГАРИЯ" АД, гр. София, ЕИК 201105038, Възложител: "БТК" ЕАД, гр. София, ЕИК 831642181, предст. от Атанас Добрев
З-ТСУ-КР-111/ 14.06.19 г. № 32/ 17.06.19 г. Преустройство на приемно-предавателна станция за глас и/или данни VТ5076 на "БТК" ЕАД 24476.559.1, м. "Кузманица", с. Дълбок дол Собственик на имот: "НУРТС БЪЛГАРИЯ" АД, гр. София, ЕИК 201105038, Възложител: "БТК" ЕАД, гр. София, ЕИК 831642181, предст. от Атанас Добрев
З-ТСУ-КР-112/ 14.06.19 г. № 33/ 17.06.19 г. Преустройство на приемно-предавателна станция за глас и/или данни VТ5129 на "БТК" ЕАД 80981.296.52, м. "Папратливец", с. Черни Осъм Собственик на имот: "НУРТС БЪЛГАРИЯ" АД, гр. София, ЕИК 201105038, Възложител: "БТК" ЕАД, гр. София, ЕИК 831642181, предст. от Атанас Добрев
ГА-21-22/ 24.06.19 г. № 34/ 26.06.19 г. Преустройство на съществуващо стопанско помещение в ателие за дърводелски услуги 02448.500.154, п-л ІІІ-154, кв.5, ул. "Ген. Карцов" № 43, с. Балканец Стоян Добрев, гр. Троян
ГА-21-23/ 24.06.19 г. № 35/ 26.06.19 г. Разширение на мебелен цех 53707.14.194, УПИ І-14194, 14128, м. "Ливадата", ул. "Стефан Стамболов" № 2, с. Орешак "ЕЛЕГАНС МЕБЕЛ" ЕООД, гр. Троян, ЕИК 200001524, предст. от Николинка Радулова
ГА-21-24/ 26.06.19 г. № 36/ 27.06.19 г. Кафе-аперитив 81476.501.84, УПИ ІХ-84, кв.31, ул. "Кокиче" № 10, с. Чифлик Пепа Лазарова, гр. Троян
ГА-21-24/ 26.06.19 г. № 36/ 27.06.19 г. Кафе-аперитив 81476.501.84, УПИ ІХ-84, кв.31, ул. "Кокиче" № 10, с. Чифлик Пепа Лазарова, гр. Троян