одобрен

Приети и обработени сигнали в РИОСВ Шумен през м. септември 2018 г.

Уникален идентификатор:  2527e156-b5da-4b7c-906d-cc26397faa47

екология сигнали

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2018-10-04 13:27:57
  • Създаден от: dragomir_vasilev
  • Последна промяна: 2018-10-15 11:56:40
  • Последно променил: migrate_data

ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО „ЗЕЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН” И ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА В РИОСВ – ШУМЕН ЗА ПЕРИОДА

Месец Септември 2018 г.
Дата Постъпил Сигнал Отговорна Предприети действия
сигнал институция
1 03.09.2018г. С-76/03.09.2018 г. Бедстваща птица - кукумявка в с. Дибич, общ. Шумен РИОСВ- гр. Шумен Птицата е прибрана с КП № СЙ-57/ 02.09.2018 г. и изпратена за лечение в СЦ, гр. Ст. Загора; екземплярът е със счупено ляво крило и не може да лети. За състоянието на птицата подателката е уведомена по телефон на 12.09.2018 г.
2 03.09.2018г. С-77/03.09.2018 г. Задушлив дим от два ниски комина зад бивше ТПК „Иглика“, гр. Шумен РИОСВ- гр. Шумен Направена е проверка на място. Не се установи задимяване. Дружеството работи и използва единия котел, който е оборудван с горелка на пелети на 03.09.2018г. Предстои да бъде оборудван и другия котел, като до тогава няма да бъде приведен в действие. И двата котела са с мощност под 0.5 MW и не подлежат на емисионен контрол. Съставен е КП № РГ-23 от 07.09.2018г. Подателят на сигнала е уведомен по телефона за резултата на проверката.
3 03.09.2018г. С-78/ 03.09.2018 г. Спиране на водата към р. Каменица от наемателите на яз. Велино РИОСВ- гр. Шумен; БДЧР С писмо Изх. № С-78 (1)/ 07.09.2018 г. на РИОСВ- гр. Шумен сигнала е изпратен до БДЧР- гр. Варна за становище по компетентност.
4 10.09.2018г. С-79/10.09.2018 г. Изпускане на вода от яз. Поляница в бетониран напоителен канал във вилна зона „Драката“, гр. Търговище. Водата е с неприятна миризма и сив цвят. РИОСВ-Шумен, БДЧР-Варна НС-Русе С писма Изх.№ С-79/1/ и С-79/2/ от 11.09.2018 г. сигналът е препратен до „Напоителни системи“ ЕАД гр. Русе и БДЧР гр. Варна за решаване по компетентност.
5 11.09.2018г. С-80/ 11.09.2018 г. Замърсяване с отпадъци и унищожаване /изсичане/ на орехи и черници в с. Кочово, общ. В. Преслав РИОСВ – гр. Шумен Изпратено писмо по компетентност до Общ. Велики Преслав (с Наш Изх. № С-80/ 20.09.2018 г.), с копие до подателя, относно унищожени /изсечени/ орехи и черници в с. Кочово. Извършена проверка на място съвместно с представител на община Велики Преслав, за която е съставен КП № СЙ-62/27.09.2018 г. При извършения оглед на воден обект – местно дере, преминаващо покрай жилищни имоти, находящи се на ул. „Мир“, с. Кочово не се установи наличие на отпадъци и торова маса в коритото на водния обект или по прилежащите площи, които да създават предпоставки за изместване на коритото на водния обект.
Община Велики Преслав
6 17.09.2018г. С-81/ 17.09.2018г. Обява за продажба на защитен вид жаба – гр. Шумен РИОСВ – Шумен След оглед на предоставените към сигнала снимки и тези, поместени заедно с обявата в сайта за онлайн търговия www.olx.bg, се установи, че жабата предмет на търговия е от вида Горска дългокрака жаба (Rana dalmatina). Въпросния вид не е защитен, като не попада под разпоредбите на Закона за биологичното разнообразие и Регламент ЕО № 338/ 97. В тази връзка е изпрано писмо до подателя на сигнала, с което е уведомен, че сигнала е неоснователен.
7 17.09.2018г. С-82/17.09.2018г. Намерен сокол със счупено крило в с. Мадара, зад механа „Мадара“ РИОСВ – Шумен Сигналът е подаден на 15.09.2018г. на дежурния телефон на РИОСВ – Шумен чрез тел. 112. На същия ден е извършена проверка на място с Констативен протокол № ПС-51/15.09.2018г., при която се установи, че птицата е от вида Тръстиков блатар, без видими външни наранявания, но е физически слаба и не може да лети, което към момента я прави непригодна за живот в естествена среда. С оглед на това блатара е изпратен за лечение и отглеждане в Спасителен център за диви животни „Зелени Балкани“ – гр. Стара Загора. Лицето подало сигнала чрез тел. 112 е уведомено по телефона за резултата от проверката и последвалите действия спрямо птицата.
8 17.09.2018г. С-83/17.09.2018 г. Инцидент с товарен автомобил, възникнал пожар, възможност за замърсяване на земни площи и искане за унищожаване на стоки, местност “Райковец“, на второкласен път Шумен-Бургас РИОСВ Шумен Сигналът е подаден с Писмо на МБ Шумен, Рег. индекс 32-267838 от 17.09.2018 г., относно възникнал инцидент на 16.09.2018 г. с товарен автомобил-възникнал пожар, унищожена стока и искане за унищожаване на стока. Извършена беше проверка на място и съставен КП-РБ-43 от 17.09.2018 г. Установи се, че от натоварените 5 палета с повърхностноактивни вещества, които се използват, като суровина за миещи препарати са останали и то частично обгорели 19 бидона по 60 кг., другите са изгорели, изгорели са почти напълно и натоварените метални винтове, болтове, гайки. Стоката е транспортирана от Р. Турция до Полша. На мястото на инцидента присъстваха представители на МБ Шумен /подали сигнала/, МВР, управител и други представители на фирмата превозвач, както и представител на фирма „Трансинс“ гр. Ямбол. Дадено беше предписание със срок 25.09.2018 г. „Да се уведоми РИОСВ Шумен за извършеното почистване на земните площи и предаване на отпадъците на фирма притежаваща документ за извършване на съответната дейност, съгласно чл.35 от ЗУО“.
9 28.09.2018 г. С-84/28.09.2018 г. Наличие на емисии от прах от „Агродимекс“ ООД РИОСВ Извършена проверка на 28.09.2018 г. на територията на база за съхранение на зърно в промишлена зона на гр. Търговище, стопанисвана от „Агродимекс“ ООД. Установени са емисии на прах в атмосферния въздух от обезпрашителна инсталация към приемен бункер на силози за съхранение, и от движение на товарни камиони по вътрешни транспортни пътища. Дадени са указания на Ръководител зърнобаза за предприемане на мерки за намаляване на запрашаване.
10 27.9.2018 г. С-85/27.09.2018 Бедстващ щъркел в с. Преселка, общ. Нови пазар РИОСВ Щъркелът е с нараняване в ляв крак. Изпратен за лечение в Спасителен център за диви животни гр. Стара Загора