Набор от данни:  бюджет 2017 г.

одобрен

Без име

Уникален идентификатор:  2562b112-898a-4ab5-8faf-f55962f32daa

бюджет2017

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2017-06-30 11:06:20
  • Създаден от: violeta_koseva
  • Последна промяна: 2018-11-25 09:47:06
  • Последно променил: migrate_data
записа на страница

a

b

c

d

e

f

f

f

f

f

f

f

print

2 1
година 2017 1
1
1
1
ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА 1
за периода от до 1
ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА 01.1.2017 г. 31.1.2017 г. 1
(наименование на разпоредителя с бюджет) януари код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА 1
1
Перущица код по ЕБК: 6608 1
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет) 1
1
ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА 0 БЮДЖЕТ 1
Бланка версия 2.01 от 2017г. 1
1
(в лева) 1
I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я Уточнен план 2017 - ПРИХОДИ Отчет 2017 - ПРИХОДИ 1
§§ под-§§ Н А И М Е Н О В А Н И Е Уточнен план Общо държавни дейности местни дейности дофинансиране държавни дейности -ОТЧЕТ местни дейности - ОТЧЕТ дофинансиране - ОТЧЕТ ОТЧЕТ ОБЩО 1
0 1 ¦ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 1
5 01-00 Данък върху доходите на физически лица: 0 0 0 0 0 1,689 0 1,689 1
10 01-01 от доходи по трудови, служебни и приравнени на тях правоотношения 0 0 0 0 0 0 0 0
15 01-02 от еднолични търговци, свободни професии, извънтрудови правоотношения и др. 0 0 0 0 0 0 0 0
20 01-03 окончателен годишен (патентен) данък и данък върху таксиметров превоз на пътници 0 0 0 0 1,689 0 1,689 1