одобрен

Регистър на разрешенията за ПУП за гр. Троян до 30.06.2019

Уникален идентификатор:  26bec7f0-a508-4f5c-85cd-afbd83fa6e8f

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-07-09 09:14:34
  • Създаден от: anna_belperchinova
  • Последна промяна: 2019-07-09 09:14:34

Разрешения за изработване на ПУП в град Троян - 2019 г.

№ по ред Заповед на кмет/решение на ОбС Собственик/възложител Имот
1 Решение № 871 от 31.01.2019 г. на Общински съвет Делян Стоев Разрешение за изработване на проект на Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП-ПЗ), засягащ поземлен имот с идентификатор 73198.204.18 в м. „Малка Рибна”, землище на град Троян.
2 Решение № 872 от 31.01.2019 г. на Общински съвет Маргарита Станчевска Разрешение за изработване на проект на Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП-ПЗ), засягащ поземлени имоти с идентификатори 73198.430.8 и 73198.430.16 в землището на град Троян.
3 Заповед № 166 от 18.02.2019 г. Иванка Шойлекова Стелиян Марковски Изработване на ПУП – ПРЗ за ЧИЗРП за поземлен имот 73198.501.208, попадащ в УПИ V-208 и УПИ VІІІ-208 в квартал 300 по регулационния план на кв. „Велчевско“ на град Троян с цел обособяване на нови УПИ V-208 и VІІІ-208 с равни площи, отредени „За жилищно застрояване”.
4 Заповед № 167 от 18.02.2019 г. Нанко Пеевски Изработване на ПУП – ПРЗ за ЧИЗРП за поземлен имот 73198.505.415, попадащ в парцел ІV „За жилищно строителство” в квартал 99 по регулационния план на град Троян, като за имота се обособи нов УПИ V-415, отреден „За жилищно строителство”.
5 Заповед № 179 от 21.02.2019 г. Пламен Петров Йонита Стойчева Изработване на ПУП - ПР за ЧИРП за поземлен имот с идентификатор 73198.501.407, попадащ в парцел ХІІІ-900 в кв. 16 по регулационния план на гр. Троян, община Троян, като се обособи УПИ ХІІІ-900, отреден „За жилищно застрояване“ по имотни граници.
6 Заповед № 300 от 22.03.2019 г. Найден Георгиев и Пеша Цветанова Изработване на ПУП – ПРЗ за ЧИРП за поземлен имот с идентификатор 73198.517.169, попадащ в парцел І-33 в квартал 2 по регулационния план на мах. „Калчевска“ на град Троян, като за имота се обособи нов УПИ І-169 по имотни граници, отреден „За жилищно застрояване” без да се променя уличната регулация.
7 Заповед № 301 от 22.03.2019 г. Христо Колев Изработване на ПУП – ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 73198.508.10, попадащ в парцел ХІІІ-173 в квартал 20 по регулационния план на кв. „Кнежки лъг и Василевско“ на град Троян, като за имота се обособи нов УПИ ХІІІ-10, отреден „За жилищно застрояване”.
8 Решение № 919 от 28.03.2019 г. на Общински съвет „ЧЕЗ Разпределение България” АД Разрешение за изработване на проект на Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП-ПП), електрозахранване с въздушна кабелна линия „за охрана и осветление” за имот с идентификатор 73198.285.6 по кадастралната карта на Троян, като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ).
9 Решение № 920 от 28.03.2019 г. на Общински съвет Ивайло Чопов, Христо Балабанов, Ценка Цочева, Христо Маринов, „Юниглас“ ООД – гр. Варна, Нели Влаховска и Община Троян Разрешение за изработването на проект на ПУП – ПРЗ за ЧИЗРП, засягащ имоти с идентификатори 73198.504.73, 73198.504.70, 73198.504.71, 73198.504.72, 73198.504.69 и 73198.504.74, за които са образувани УПИ ІV-1090,1091,1092 и УПИ V-1087, 1088,1089 в квартал 313 по регулационния план на град Троян – ЦГЧ с цел обединяване в нов УПИ ХV-69,70,71,72,73,74, отреден „За жилищна сграда с магазини“.
10 Заповед № 381 от 09.04.2019 г. "Троянска скара" ООД Разрешение за изработване на ПУП – ПРЗ за ЧИЗРП като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) за поземлен имот с идентификатор 73198.508.445, попадащ в УПИ ХII – 289,440 „За преработка на гъби“ в кв. 10 по регулационния план на кв. „Кнежки лъг и Василевско” на гр. Троян , като се обособи УПИ ХII – 445 с отреждане „За производствена и складова дейност“.
11 Заповед № 382 от 09.04.2019 г. "Алаприма" ЕООД Разрешение за изработване на ПУП – ПРЗ за ЧИЗРП на имот с идентификатор 73198.29.118, УПИ ХLVІІІ–91, отреден „За жилищно строителство и обществено обслужване” и имот с идентификатор 73198.512.167, УПИ ХХХV–1321 в квартал 60 по регулационния план на град Троян, като се обособяват УПИ ХLVІІІ–118, отреден „За смесено застрояване – жилище и ателие художествени занаяти” и УПИ ХХХV–167, запазващ отреждането си за жилищно застрояване.
12 Заповед № 383 от 09.04.2019 г. "Калинел" ЕООД Разрешение за изработването на ПУП – ПРЗ на поземлен имот с идентификатор 73198.507.554 и част от поземлен имот с идентификатор 73198.507.555, попадащи в УПИ ІІ-555 „За Калинел” в кв. 152 по регулационния план на гр. Троян, като се обособява нов УПИ ХVII-554,555, отреден „За склад за строителни материали“.
13 Решение № 951 от 24.04.2019 г. на Общински съвет Адрие Шамова Разрешение за изработване на проект на ПУП – ПЗ на поземлен имот с идентификатор 73198.70.28 в местност „Радова лъка”, землище на град Троян, община Троян с цел промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди и отреждане „За жилищно строителство и обществено обслужване“.
14 Решение № 971 от 29.05.2019 г. на Общински съвет Община Троян Разрешение за изработване на ПУП – ПУР с цел създаване на по-благоприятна комуникационно – транспортна обстановка на част от ул. „Ген.Карцов” попадаща в имот с идентификатор 73198.70.107 чрез продължаване на уличната регулация от ОТ 2100 до ОТ 40 и урегулирането на поземлен имот 73198.70.77 в местност „Радова лъка“ с начин на трайно ползване „За селскостопанси, горски, ведомствен път“ с трайно предназначение на територията „Земеделска територия“ по кадастралната карта на гр.Троян с цел промяна на предназначението му и смяна на начина на трайно ползване в „За второстепенна улица“ и трайно предназначение на територия „Урбанизирана територия“.
15 Решение № 972 от 29.05.2019 г. на Общински съвет Даниел Мошеков Разрешение за изработване ПУП – ПЗ на поземлен имот с идентификатор 73198.70.27 в местност „Радова лъка”, землище на град Троян, община Троян с цел промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди и отреждане „За жилищно строителство, обществено обслужване, складове и трафопост“
16 Заповед № 653 от 07.06.2019 г. "Балкантрейд" ЕООД и Мирослав Дочев Изработване на изменение на ПУП – ПРЗ за поземлени имоти с идентификатори 73198.12.19 (УПИ III-239 „За производствена и складова дейност) и 73198.12.20 (УПИ II-240 „За производствена и складова дейност и трафопост“, местност „Белишки Орешак”, град Троян, като се заличат УПИ II-240 „За производствена и складова дейност и трафопост“ и УПИ III-239 „За производствена и складова дейност“. За имоти с идентификатори 73198.12.19 и 73198.12.20 да се определят ограничителни линии на застрояване и да се даде отреждане „За производствена и складова дейност и трафопост“, със съответната матрица за предимно производствена зона (Пп).
17 Решение № 992 от 27.06.2019 г. на Общински съвет Мартин Маринов Разрешение за изработване на проект на ПУП - ПЗ на поземлен имот с идентификатор 73198.451.8 в местност „Телчерево”, землище на град Троян, община Троян с цел промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди и отреждане „За жилищно строителство“
18
19
20
21
22
23
24