одобрен

Регистър на социалните институти и услуги

Уникален идентификатор:  26cf5abb-74fc-4bde-9384-7d264967a9b3

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: JSON

  • Създаден на: 2019-03-29 15:34:30
  • Създаден от: culturekuklen
  • Последна промяна: 2019-03-29 15:34:30

гр.Куклен 4101 , област Пловдив,
ул.”Ал.Стамболийски” № 43; тел.: 03115/21-20;
факс: 03115/21-65; e-mail: mail@kuklen.org; www.kuklen.org
[http://www.kuklen.org]

 

Регистър на социалните услуги в
Община Куклен

 

 

 Наименование

Населено място

Вид

Финансиране

Обхват

1

„Осигуряване на топъл обяд”

Куклен

Подпомагане изхранването на нуждаещи
се хора

Проекта е одобрен и е сключен договор
за БФП BG05FMOP001-3.002-0192-C2 на стойност
103 876,30 лв.

 

Капацитет-60

Заетост-60

2

„Домашен социален патронаж”

Куклен

Предназначена е за деца и лица с
увреждания, възрастни и самотно
живеещи лица, ветерани от войните

1.Финансирането се осъществява от
общинския бюджет на общината.

Капацитет-30

Заетост-22

3

Социални услуги в домашна среда по чл.
19 от ПМС № 344/21.12.2018 г.

Куклен

Предназначена е за лица с увреждания и
лица в невъзможност за самообслужване

Държавно финансиране на стойност 188 232
лв.

Капацитет-46

Заетост-46

4

Център за социална рехабилитация и
интеграция

Куклен

Социална услуга в общността

1.Финансирането се осъществява от
общинския бюджет на общината.

Капацитет-10

Заетост- 10