одобрен

Годишен план за контролна дейност на РИОСВ-Пазарджик - 2019 г.

Уникален идентификатор:  27a53d62-ac0a-47e5-8488-17cb436ea376

Описание:

Годишен план за контролна дейност на РИОСВ-Пазарджик - 2019 г.

план риосв-пазарджик контролна дейност

Текуща версия: 2

Показвана версия: 2

Формат: JSON

  • Създаден на: 2019-09-16 14:06:27
  • Създаден от: petar_ivanov
  • Последна промяна: 2019-09-16 14:07:06
  • Последно променил: petar_ivanov
Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
М и н и с т е р с т в о н а о к о л н а т а с р е д а и в о д и т е
РЕГИОНАЛНА ИНСПЕК ЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - ПАЗАРДЖИК


УТВЪРДИЛ:

НЕНО ДИМОВ
Министър на околната среда и водите


Съгласувано с:

Заместник -министър

ГОДИШЕН ПЛА Н

за контролната д ейност на РИОСВ - Пазарджик
през 201 9 г.


КОСТАДИН ГЕШЕВ
Директор на РИОСВ – Пазарджик

Януари, 2019 г.

План за контролната дейност на РИОСВ -Пазарджик през 2019 г.

2

С ъ д ъ р ж а н и е
Текстова част Стр.

1. Обхват на плана .............................................. ...................................................... ... 5
1.1. Период от време и географска област ..................... ............................... .. 5
1.2 . Задачи, компетенции и задължения на РИОСВ,
вкл. организационна структура ............. ................... ............................ ..... 6
1.3 . Мисия и цели на РИ ОСВ........................................................................... 10
1.4 . Национални политики, приоритети и приложимо законодателство ..... 11

2. Околна среда, дей ности и инсталации .................................. .............................. .... 13
2.1. Състояние на околната среда - екологични проблеми в района .......... .. 13
2.2 Контролирани дейности ........................................... ................ .............. .... 14
2.3. Контролирани инсталации ............. ........................................................... 16
2.3.1. Въздействие върху околната среда и дейност ........................ . 17
2.3.2. Съответствие със законодателството ....... ............................... . 18
2.3.3. Регистър на инсталации и дейности с издадени КР .............. .. 19
2.3.4. Регистър на СЕВЕЗО обекти .................................................... . 21
2.3.4.1 Списък на групите от СЕВЕЗО обекти, при ко ито е възможен
ефектът на доминото съгласно ч л. 116з, ал. 1 от ЗООС....... 22
2.3.4.2 Списък на групите от СЕВЕЗО обекти, при които определени
външни рискове или източници на опсаност биха могли да
увеличат риска или п оследствията от голяма авария
в тези предприятия/съоръжения............................................ . 22

3. Изпълнение на плана за преходната година ........................................................ .. 22
3.1. Цели, които е трябвало да постигнем .................................................... .. 24
3.2. Входни, изходни данни и резултат и...................................................... .. 24
3.3. Оценка........................................................................... ........................... .. 24
4. Планирано изпълнение за годината ..................................... ............................... ... 25
4.1. Приоритети .............................................................. ............................. ..... 25
4.2. Цели .......................................................................... ............................ ...... 27
4.3. Процедури за планови и извънпланови проверки ............................... .. 29
4.4. Процедури за координиране с други
контролни органи ................................................... ............................. ..... 30
4.5. Процедури за преглед/актуализация ………... ..................................... .. 30

План за контролната дейност на РИОСВ -Пазарджик през 2019 г.

3

Приложение : Таблична част (таблици във формат Excel )

1. Регистри на обектите за контрол
Справка 1.1 Регистър на всички обекти, подлежащи на контрол от РИОСВ
Справка 1.1.1 Обекти с производствени дейности
Справка 1.1.2 Обекти/площадки с издадени решения /регистрационни
документи, съгласно ЗУО
Справка 1.1.3 Обекти - бензиностанции и терминали
Справка 1.1.4 Защитени територии и зони, подлежащи на контрол от РИОСВ
Справка 1.1.5 Обекти, подлежащи на контрол по ЗБР, ЗЛР и ЗГМО
2. Планирани обекти за контрол пр ез 2019 г.
Справка 2.1 Списък на планира ните обекти за контрол през 2019 година
Справка 2.2 Планирани проверки по компоненти и фактори на околната среда
3. Програми за планирани проверки по компоненти и фактори на околната среда
3.1. Въздух
Справка 1 Про грама за планирани проверки - контрол по опазване чистотота на
атмосферния въздух
3.2. Води
Справка 1 Програма за планирани проверки на емитери, които с отпадъчните си
води изпускат приоритетни и приоритетно опасни вещества, специфични замърсители
и/или други вещества, от чието въздействие могат да се променят основните параметри,
характеризиращи състоянието на водното тяло
3.3. Почви
Справка Програма за планирани проверки - контрол в областта на опазването,
устойчивото ползване и възстановяване на поч вите
3.4. Управление на отпадъците
Справка 3.4.1 Програма за планирани проверки - контрол по управление на
битови отпадъци
Справка 3.4.2 Програма за планирани проверки - контрол по изпълнение на
изискванията на Наредба № 6 за условията и изискванията за изграждане и експлоатация
на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на
отпадъци в т.ч. Плановете за привеждане на съществуващите депа за отпадъци в
съответствие с Наредбата
Справка 3.4.3 Програма за планирани проверк и - контрол по изпълнение на
разпоредбите на ЗУО и подзаконовите актове по неговото прилагане

План за контролната дейност на РИОСВ -Пазарджик през 2019 г.

4

3.5. Биологично разнообразие и национална екологична мрежа (НЕМ)
Справка 3.5.1 Програма за планирани проверки на Защитени територии
Справка 3.5.2 Програма з а планирани пров ерки на Защитени зони по НАТУРА
2000
Справка 3.5.3 Програма за планирани проверки по Закона за лечебните
растения
Справка 3.5.4 Програма за планирани проверки по Закона за биологичното
разнообразие
Справка 3.5.5 Програма за планирани проверки по Закона за генно
модифицираните организми
3.6. ОВОС и ЕО
Справка 3.6.1 Програма за планирани проверки по изпълнение на условията,
поставени в решенията по ОВОС и решенията за преценяване на необходимостта от
извършване на ОВОС
Справка 3.6.2 Програма за планирани проверки относно наблюдение и ко нтрол
по изпълнение на мерки и условия в становища по ЕО/ Решения за преценяване на
необходимостта от извършване на ЕО
Справка 3.6.3 Програма за планирани проверки относно правното действие на
актов ете, издадени по реда на глава VІ от ЗООС
3.7. Контрол по предотвратяване на промишлено замърсяване
Справка 3.7.1 Програма за планирани проверки по предотвратяване на
промишленото замърсяване
Справка 3.7.2 Програма за планирани проверки по условията на Комплексни
разрешителни
3.8. Севезо и химикали
Справка 3.8.1 Програма за планирани проверки на комисията по чл. 157а, ал. 8
от ЗООС за РИОСВ -Пазарджик, 2019щ година
Справка 3.8.2 Програма за планирани проверки по Закона за защита от
вредното въздейст вие на химичните вещества и смеси и ЗООС
3.9. Ограничаване изменението на климата
Справка Програма за планирани проверки - контрол по изпълнението на
условията в Разрешителнит е за емисии на парникови газове (РЕПГ)
3.10. Комплексни проверки
Справка 10 Комплексни проверки

План за контролната дейност на РИОСВ -Пазарджик през 2019 г.

5

1. Обхват на плана

1.1. Период от време и географска област
Настоящият план за контролна та дейност на РИОСВ -Пазардж ик обхваща периода
от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г.
РИОСВ -Пазарджик осъществява контрол и мониторинг на околната среда на
територията на Пазарджишка област , състояща се от 12 самоуправляващи се общини -
Батак, Белово, Брацигово, Велинг рад, Лесичово, Пазарджик, Панагю рище, Пещера,
Ракитово, Септември, Стрелча и Сърница.
В област Пазарджик има общо 117 населени места – 13 град ове и 104 села . По
данни на Националния статистически институт (НСИ) населението на област Пазарджик
към 31.12.2016 година е 260 814 души.
Пазарджишка област е разполож ена в западната част на Горнотракийската низина,
граничейки с областите Благоевград , Пловдив , Смолян и София и предст авлява около 4%
от общата площ на страната .

Административна карта на Република България и област Пазарджик

Областта обхваща части от Горнотракийската низина, Средна гора, Род опите и
малка част от Рила. Г оляма част от областта попада в Родопите , в Бата шко -Дъбрашкият
дял. Три от общините - Батак, Ракитово и Велинград, изцяло са на територията на
Западните Родопи, както и голяма част от община Пещера. На т ериторията на област
Пазарджик са разположени част от източния дял на Рила , както и южните склонове н а
Средна гора . Горите съставляват повече от половината от т ериторията на областта -
57,1% , 35,6% са земеделските земи , урбанизираната територия е 3,3%, реките и езерата
заемат 2,6%, пътната инфраструктура - 0,6% и кариерите и мините - 0,4%.
Област Пазардж ик има благоприятното географско разположение - през не я
преминават някои от основните транспортни коридори, свързващи Западна Европа с
Близкия Изток и средна Азия , паневропейски транспорт ен коридор номер 8, свързващ
Черно море с Адриатическо море .

План за контролната дейност на РИОСВ -Пазарджик през 2019 г.

6

Климат ът е преходно -континентален - в равнинните части на Тракийската низина и
района на Средна гора, и планински – в източните склонове на Рила и по високите части
на Родопите. На север Стара планина и Средна гора са прегради за студените въздушни
маси, а на юг Родопите препятстват нахлуването на топлия средиземноморски въздух.
Зимният сезон е сравнително мек и топъл. Средната януарска температура е около 0°C, а
средната юлска температура - около 23 -24°C. Инверсиите са характерни през зимния
период по течението на р. Марица. Характеризират се с ниски минимални температури и
значителен брой дни с мъгла. В равнинните части рано настъпва пролетта, а в
планинските - есента. Зимното полугодие се характеризира с по -мек климат, отколкото в
Северна България и с ранна про лет и късна топла есен.
Главна водосборна река в Пазарджишка област е Марица. Басейнът на река Марица
заема централната и западната част на Източнобеломорски водосборен район.
Марица е реката с най –голям водосбор на Балканския полуостров. Главните леви
пр итоци на Марица на територията на областта са реките Тополница и Луда Яна, а
главните десни - реките Крива, Яденица, Чепинска, Стара(Пещерска). Водосборът на
левите притоци е районът на Средна гора, а на десните Рила и Родопите. Освен реките на
територията на Пазарджишка област има значителен брой водоеми. От 52 значими
комплексни язовира в България 9 се намират на територията на областта - Батак, Голям
Беглик, Широка поляна, Тополница , Доспат и др.
Пазарджишка област е богата на минерални и термални води. Истинско чудо на
природата е най -големият карстов извор в България - "Клептуза" , от който всяка секунда
на повърхността бликат 570 л леденостудена вода, която образува две езера, вливащи се в
Чепинска река. Със Закона за водите за изключителна държавна соб ственост са обявени
осем находища на минерални води на територията на областта: „Баня” - с.Баня, община
Панагюрище, „Белово” – гр.Белово, „Брацигово” – гр.Брацигово, „Варвара” - с.Варвара,
община Септември, „Каменица”, „Лъджене” и „Чепино” в гр.Велинград, и „Стрелча” –
гр.Стрелча. Минералните води се използват комплексно, освен за лечение и за
геотермална енергия за отопление.
Област Пазарджик се характеризира с богатство от защитени природни обекти.
Областта има 4 категории защитени територии от общо шест за страната. В границите и
попада част от територията на национален парк „Рила”, четири резервата - „Купена”,
„Дупката”, „ Мантарица” и „Беглика” с обща площ 5503,8 хектара , 89 защитени местности
и природни забележителности . Първите три резервата са включен и в програмата МАБ
„Човек и биосфера” на ЮНЕСКО.
„Натура 2000 ” е общоевропейска мрежа, съставена от защитени зони, целяща да
осигури дългосрочното оцеляване на най -ценните и застрашени видове и местообитания
за Европа в съответствие с основните международ ни договорености в областта на
опазването на околната среда и биологичното разнообразие. На територията на област
Пазарджик има 16 защитените зони от мрежата „Натурата 2000”.
Природните и географските дадености на областта са обуславили развитието на
минн ата промишленост, дърводобивът и дървообработващата промишленост, обувната и
хранителновкусовата промишленост. Големи индустриални центрове са градовете
Панагюрище, Велинград, Ракитово и Пещера, където са съсредоточени обекти на
дървообраб отващата, храните лновкусовата, минната промишленост и производство то на
лекарствени форми и добавки .

1.2. Задачи, компетенции и задължения на РИОСВ, вкл. организационна
структура
Регионалните инспекции по околната среда и водите са административни
структури към Министъра на околната среда и водите, осигуряващи провеждането на
държавната политика по опазване на околната среда на регионално равнище.

План за контролната дейност на РИОСВ -Пазарджик през 2019 г.

7

Задачите, компетенциите и задълженията се определят от Правилника за
устройството и дейността на РИОСВ (ДВ, бр.3/2011 г., пос.изм. ДВ, бр.58 от 2012 г.) в сила
от 01.08.2012 г. , както и о т Закона за опазване на околната среда(ЗООС), и всички
останали закони и подзаконови нормативни уредби касаещи опазването на околната
среда.
Основните задачи на експертите от Регионалната инспекци я по околната среда и
водите Пазарджик са управление, опазване и контрол на компонентите и факторите на
околната среда на територията на област Пазарджик.
При провеждане на своята дейност РИОСВ -Пазарджик има регулиращи, контролни
и информационни функции, про изтичащи от законовите и подзаконови нормативни
актове.
Регулиращите функции на РИОСВ включват разработва не или участие в
разработването на документи в областта на опазването на околната среда и устойчивото
ползване на природните ресурси и провежда не на р егионално равнище дейности, свързани
с политиката на държавата в тази област.
При осъществяване на информационните функции РИОСВ разработва и участва в
провеждането на дейности, свързани с: предоставяне на информация на обществеността в
областта на околна та среда; предоставяне на информация на средствата за масово
осведомяване в областта на околната среда; повишаване на общественото съзнание и
култура в областта на околната среда; поддържане на регистри и бази данни.
Контролните функции включват осъществя ването на превантивен, текущ и
последващ контрол, свързан с прилагането на нормативните актове, регламентиращи
качеството на компонентите на околната среда и факторите, които й въздействат.
Функциите по превантивен контрол върху компонентите на околната с реда и
факторите, които им въздействат, се осъществяват съобразно законовите и подзаконовите
нормативни актове, включително и чрез издаване на решения, регистрационни документи,
удостоверения, преценки, разрешителни, писмени становища, съгласуване на плано ве и
проекти.
При осъществяване на функциите по текущ и последващ контрол, РИОСВ
извършва проверки на място, наблюдения и възлага извършване на анализи от
лабораториите към ИАОС в изпълнение на произтичащите от законовите и подзаконовите
нормативни актове задачи.
При изпълнение на правомощията си по осъществяване на контрол, длъжностните
лица от РИОСВ извършват проверки, при които се съставят констативни протоколи,
съставят актове за установяване на административни нарушения, налагат принудителни
администра тивни мерки и съдействат за функционирането на Националната система за
мониторинг на околната среда /НСМОС/.
Численият състав на РИОСВ -Пазарджик е 39 души. Съгласно Правилник за
устройството и д ейността на Регионалните инспекции по околната среда и водите ,
РИОСВ -Пазарджик е структуриран а в две администрации - обща и специализирана.
Общата администрация на РИОСВ -Пазарджик е представена от Дирекция
„Административно -финансови и правни дейности”. Тя подпомага осъществяването на
правомощията на директора, създа ва условия за осъществяване на дейността на
специализираната администрация и извършва техническите дейности по
административното обслужване. Обща та администрация осигурява информационните
връзки и комуникации, организира и провежда на територията на РИОСВ -Пазарджик
кампании за повишаване на общественото съзнание и култура в областта на околната
среда на регионално ниво.
Специализираната администрация в РИОСВ -Пазарджик е представена от
Дирекциите „Контрол на околната среда” и „Превантивна дейност”.
Дирек ция „Контрол на околната среда” извършва контрол по опазване на
компонентите на околната среда и факторите, които й влияят, налага принудително -

План за контролната дейност на РИОСВ -Пазарджик през 2019 г.

8

административни мерки съгласно нормативните актове, анализира резултатите от
измерванията от пунктовете на НАСЕМ , за състоянието на атмосферния въздух, водите и
почвите, и предоставя информация на МОСВ; изготвя регистрационни и разрешителни
документи по отношение на фактор отпадъци, прилага изискванията за екологичната
отговорност по отношение на предотвратяването и отстраняването на екологични щети;
контролира обектите, работещи с опасни химични вещества (ОХВ).
Дирекция „Преван тивна дейност” прилага разпоредбите на глава шеста от Закона
за опазване на околната среда и произтичащите поднормативни актове чрез провежд ане
на: процедури по преценяване на необходимостта от ОВОС и ЕО, изготвяне на решения
по ОВОС и становища по ЕО; процедури по оценка на съвместимостта на планове,
програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване в
защитените зо ни, както и др. съгласувателни документи, необходими при одобряването
на инвестиционни предложения(ИП), планове и програми, и компонент биоразнообразие;
поддържа регистри с база данни съгласно специализираното законодателство.

Директор
РИОСВ

Обща администрация

Специализирана админис трация
Дирекция
„Административни, финансови и
правни дейности”
Дирекция
„Контрол на околната среда”
Дирекция
„Превантивна дейност”


Главен юристконсулт


Старши счетоводител


Главен специалист


Младши експерт

Технически сътрудник –

Из пълнител –
домакин

Направление
ОЧАВВФФ
Направление
„Опазване на водите”

Направление
УООП
Направление „Комплексно предотвратяване и контрол
на замърсяването ”
Направление „ ОХВ и контрол на риска от големи аварии и опасни химични вещества”
Напр авление
ОВОС и ЕО
Направление
БРЗТЗ
Направление
ИО и СР
Изпълнители
водач и на МПС

План за контролната дейност на РИОСВ -Пазарджик през 2019 г.

10


1.3. Мисия и цели на РИОСВ.
Мисия та на РИОСВ –Пазарджик е постигане на чиста околна среда, поддържане
разнообразието на живата природа, разумно използване на природните ресурси на
областа, за да осигури здравословна околна среда за населението й.
Основните цели са съобразени с политиките в областта на опазването и ползването
на компонентите на околната среда . Въпреки постигнатите до момента положителни
резултати по опазването на околната среда инспекция та продължава да следва и през
2019 г. ня колко стратеги че ски цели:
 По -здравословна околна среда – тя ще бъде постигната чрез :
- намаляване нивата на емисиите до достигане на общоевропейските норми за
качество на атмосферния въздух ;
Целта ще се реализира чрез: - предотвратяване или ограничаване на вредните
емисии, изпускани в атмосферния въздух от неподвижни източници и намаляване и
ограничаване на неорганизираните емисии; - прекратяване употребата на вещества, които
нарушават озоновия слой и намаляване емисиите на флуорирани парникови газове ; -
намаляване емисиите на вредни вещества в атмосферния въздух чрез осъществяване
контрол на заложените мерки в общинск ите програм и за управление на качеството на
атмосферния въздух.
- опазване и предотвратяване замърсяването на почвите .
- опазване и подобряване състоянието на вод ните ресурси , за осигуряване на
необходимото й качество за нуждите на населението, водните екосистеми, икономиката и
селското стопанство .
Тази цел ще се осъществи посредством изграждане на инфраструктура за
пречистване на отпадъчни води и засилен преванти вен контрол на източниците на
замърсяване – ПСОВ, млекопреработвателни предприятия, рудници, обогатителни
фабрики и др.
- предотвратяване на възможни рискове за околната среда и човешкото здраве,
производството, употребата и съхранението на опасни химични ве щества и смеси ;
Цел та ще бъде постигната чрез системен контрол по изпълнение на изискванията
на регламенти Регламент (ЕО) 1272/2008 (CLP), Регламент (ЕО) 648/2004, относно
детергентите, Регламент (ЕО) № 850/2004, относно устойчивите органични замърсители
Екологичният резултат от постигането на тези дългосрочни цел и е достигане на
такова качество на околната среда, където степента на замърсяването предизвикано от
човешката дейност да не представлява риск за здравето на хората.
 Насърчаване на устойчивото по требление и производство
Дългосрочна цел, която ще бъде постигната чрез уст ойчиво управление на
отпадъците :
- Повишаване ефективността на контролната дейност през 2019 г. по прилагането
на законовите и зисквания , касаещи управлението на отпадъците.;
- Деп ониране на отпадъците на ве че изградените регионални депа в гр.Панагюрище
и в гр.Пазарджик.;
- Закриване и р екултивиране на съществуващи общински депа с преустановена
експлоатация на територията на областта.
Екологичният резултат от постигането на целта е намаляване на въздействието
върху околната среда, свързано с използването на природните ресурси и генерирането на
отпадъци., увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци.

План за контролната дейност на РИОСВ -Пазарджик през 2019 г.

11

 Опазване, поддържане и възстановяване на биологичното разноо бразие
Тази цел ще бъде постигната чрез дългосрочно опазване и подобряване на
функциите на екосистемите, местообитанията, видовет е устойчиво управление на
биологичното разнообразие и опазване на местообитания и видове с европейско и
национално значение от Национална та екологична мрежа .
Екологичният резултат от постигането на целта е съхранение и поддържане на
наличното биологично разнообразие , което се явява местен природоресурсен капитал .
 Повишаване на съзнанието и екологичната култура на населението в
сферата на околната среда, включително от най - ранна възраст.
Дългосро чна цел, по която РИОСВ -Пазарджик работи . Организирането на
мероприятия и кампании, свързани с опазването на околната среда ще продължи и през
201 9 г.

1.4. Национални политики, приоритети и приложимо законодателство
Разработването и провеждането на националната политика по околна среда в
Република България е отговорност на Министерството на околната среда и водите.
Мисията на министерството е да съхрани природните богатства на България и да осигури
здравословна околна среда за населението й.
Дейността на РИОСВ е тясно свързана с националната политика, провеждана на
регионално ниво съгласно стратегиите, програмите, плановете и съществуващото
законодателство по околна среда.
Приоритетите п ри планиране на контролната дейност на РИОСВ -Пазарджик и през
201 9 г. ще продължат да следват приоритетите, изведени в националните политики,
провеждани на местно ниво, съгласно стратегиите, програмите, плановете и
съществуващото законодателство по околна среда, а именно:
 Политика: Намаляване на вредните емисии в атмосферата и подобряване
качеството на атмосферния въздух.
 Приоритет : Kонтрол качеството на атмосферния въздух в населените места
на те риторията на област Пазарджик , с цел достигане на нормите.
Поради непостигнато съответствие с установените норми на ФПЧ 10 са
актуализирани Програмите за качеството на атмосферния въздух на общини те –
Пазарджик, Пещера, Панагю рище и Велинград . В програм ите са формулирани мерки -
краткосрочни и с дългосрочна перспе ктива за намаляване на вредните емисии в
атмосферния въдух
В Националната мрежа за контрол качеството на атмосферния въздух (КАВ) от
региона постъпват данни от два пункт а – градски фоноф пункт – гр. Пазарджик и
Автоматична измервателна станция (АИС) горски екосистеми – с. Юндола .
 Политика: Оценка, управление и опазване на водите.
 Приоритет: Опазване и подобряване състоянието на повърхностните води
като стратегически национален ресурс чрез намаляване замърсяването на водите с
отпадъчни води от бит овите, про мишлените и селскостопанските източници.
 Политика: Устойчиво управление на отпадъците – интегрирана система за
управление на отпадъците и опазване на почвите.
 Приорите ти :
- Предотвратяване образуването на отпадъците при източника им, а при
невъзможност, о сигуряване на тяхното рециклиране или оползотворяване.
- Недопускане работа на обекти без издадени разрешителни/регистрации по
ЗУО.
- Рекултивиране на замърсени площи.

План за контролната дейност на РИОСВ -Пазарджик през 2019 г.

12

- Предприемане на мерки за екологосъобразно обезвреждане на излезли от
употреба пестициди и д руги препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност.
 Политика: Съхраняване, укрепване и възстановяване на екосистеми,
местообитания, видове .
 Приоритет: Ограничаване загубата на биологично разнообразие и
запазване на естествените екосистеми . Подд ържане и управление на Националната
екологична мрежа от защитени територии и защитени зони чрез участие в подгот овка на
заповеди за определяне на ограничителни режими за различните дейности в тях, както и
разработване на планове за управление на защитени т еритории.
 Политика: Оценка и управление на въздействието върху околната среда.
 Приоритет: Недопускане експлоатацията на обекти/дейности без
необходимите разрешителни и проведени процедури по ЗООС.
 Политика: Управление на опасните химични вещества и конт рол
предотвратяване на екологични щети
 Приоритет и:
- Осигуряване на ефективен контрол върху предотвратяване и отстраняване
на екологични щети.
- Осигуряване на ефективен контрол на риска от големи аварии, съгласно
Глава 7, Раздел І от ЗООС.
- Осигуряване на еф ективен контрол по отношение на съхранението на
опасни химични вещества и смеси.
- Контрол на изискванията за разширените информационни листове за
безопасност (ИЛБ) и сценариите на експозиция (СЕ) на опасни вещества, произведени и
внесени над 10 т/г.
- Контр ол на задълженията за регистрация по Регламент (ЕО) 1907/2006
(REACH), включително контрол на лица, които имат задължения д а извършат регистрация
през 2019 г.
- Контрол на изискванията на Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH) за
разрешаване и прилагане на мерки за управление на риска от потребителите надолу по
веригата на доставки съгласно издадени решения за употребата на определени опасни
химични вещества, включени в Приложение XIV на Регламента.
- Контрол на производители/вносители и професионални потребители за
съответствие с ограниченията за употреба на новите устойчиви органични замърсители,
съгласно Регламент (ЕО) № 850/2004, относно устойчивите органични замърсители.
 Политика: Усъвършенстване на контрола и повишаване на общественото
съзнание и култура по въпр осите на околната среда.
 Приоритет и:
- Стриктно изпълнение на плана и публикуване на актуална информация за
извършените проверки.
- Провеждане на национални инфомационно -образователни кампании,
свързани с отбелязването на международни дати за опазването на околната среда .
В тази връзка планираните проверки за 2019 г. главно са насочени към
нарастващата необходимост от опазването и подобряването на качеството на околната
среда, като целите и действията са насочени към опазването, възстановяването и
възпроизв одството на естествената околна среда, поддържането на разнообразието на
живата природа, разумното използване на природните богатства и ресурсите на региона.
Планирането на годишните проверки е съобразено с въведените изисквания за
периодичност в норматив ната база – ЗООС, ЗУО, ЗЧАВ и подзаконовите нормативни

План за контролната дейност на РИОСВ -Пазарджик през 2019 г.

13

актове към него, ЗВ, Заповед на Министъра на околната среда и водите за задължителен
емисионен контрол на отпадъчни води. В плана за контрол са включени обекти за които
през изминалата година има пос тъпили основателни жалби и сигнали за замърсяване на
околната среда.
На територията на РИОСВ -Пазарджик функционират 16 инсталации с издадени
Комплексни разрешителни, попадащи в обхвата на Глава 7, раздел ІІ на ЗООС и 12
предприятия/съоръжения класифици рани с нисък и висок рисков потенциал . Това
определя и спецификата при извършване на планирани контролни или извънредни
проверки.

2. Околна среда, дейности и инсталации
2.1.Състояние на околната среда - екологични проблеми в района
Основните антропогенни ф актори, които оказват влияние върху качествата на
околната среда са: промишленост, транспорт, бит, нерегламентирани сметища,
нерегламентирано третиране на отпадъци(запалване), състояние на пътна и
канализационна инфраструктура в населените места, шум, нер егламентирано бране на
защитени лечебни растения. Тези фактори влияят върху състоянието на компонентите на
околната среда - атмосферен въздух, водите, почвите и биоразнообразието.
Основни екологични проблеми в района са:
 Замърсяване на атмосферния въздух
По отношение на компонент „Въздух” все още не могат да бъдат достигнати
нормативно допустимия брой превишения по показател фини прахови частици за региона
на община Пазарджик . Извършеният през 201 8 г. имисионен контрол на 235 проби на
качеството на атмосфе рния въздух в община Пазарджик отчете 48 проби над ПДК по
показател финни прахови частици - РМ 10.
И през 2018 г. основни фактори за превишенията по показател фини прахови
частици са транспортния трафик в централната градска част на гр. Пазарджик и широка та
употреба на твърди горива за отопление в битовия сектор , Интензивният автомобилен
транспорт отделя голям процент от емисиите на въглероден оксид, въглероден диоксид,
азотни оксиди и летливи органични съединения. Остарелият автомобилен парк
допълнително завишава емисионните натоварвания. Замърсяването от отоплението в
битовия сектор има сезонна зависимост. Неблагоприятен ефект за разсейването на
замърсителите освен неблагоприятните метеорологичните условия - тихо и мъгливо
време, имат и височината на изп ускане на вредните вещества от локалното битово
отопление. Влошеното икономическо състояние на населението не позволява включване
на повече битови абонати в изградената газопреносна мрежа Очаква се минимална
промяна през 2019 г. предвид увеличаване употреб ата на екологосъобразни горива като
пелети в битовия сектор, което също ще е определящо за съдържанието на ФПЧ в
приземния слой.
Реализираните досега мерки заложени в общинските програми за КАВ са
недостатъчни за постигането на нормите за качество на атмо сферния въздух, по конкретно
по показател ФПЧ 10, вследствие на което през 2019 г. се предвижда засилен контрол по
изпълнението на мерките, залегнали в Плана за действие към общинск ите програм и за
КАВ.
 Проблем свързан с шума от промишлени дейности, излъчван в околната
среда са обособените смесени зони съгласно устройствените планове на населените места,
където се наблюдава срастване на жилищна с производствена зона, което води до
наслагване на фонов и промишлен шум и излагане на живеещите в бли зост до нива н а
шума близки до граничните стойности за съответните зони и територии.

План за контролната дейност на РИОСВ -Пазарджик през 2019 г.

14

 Основен проблем, свързан със замърсяването на водите е липсата на
изградени селищни пречиствателни станции, особено за агломерации с над 10 000 екв.
жители , този проблем съществува от няколко години . Натоварването на водните тела с
непречистени отпадъчни води влошава екологичното им състояние.
За периода на 201 8 г. в значителна степен е редуцирано замърсяването на
повърхностните водни обекти (тела) от канализационните системи на нас елените места, в
резултат от въвеждането в експлоатация на градските пречиствателни станции /ГПСОВ/
на общините Пещера, Панагюрище и Септември.
За подобряване на инфраструктурата за събиране и пречистване на отпадъчните
води за останалите общини в облас т Пазарджик, чрез изграждане на довеждащи
колектори и пречиствателни станции на гр. Велинград, гр. Батак, гр. Ракитово и
гр. Стрелча се предвижда същите да бъдат включени за финансиране в новия програмен
период на оперативна програма околна среда.
За вс ички общини без ГПСОВ е проведена процедура за издаване на разрешително
за заустване на отпадъчни води в повърхностен воден обект на етап проект.
 Проблем остава и замърсяването на земите от изхвърлянето на
битови /строителни отп адъци на нерегламентирани м еста (основно закрити бивши
сметища , републиканска и общинска пътна мрежа, населени места, речни корита ).
РИОСВ -Пазарджик изготвя регулярно графици с определени отговорници за
проверка на гореизброените места, като в хода на проверката се дават предписани я на
кметовете на населените места и ОПУ. При неизпълнение на същите се търси
административно наказателна отговорност. Контролът ще продължи и през 2019 г.

2.2 Контролирани дейности
За контролираната от РИОСВ територия е х арактерно функционирането на об екти
и инсталации от леката и хранително -вкусовата промишленост, дърводобивната и
дървообработващата промишленост, производство на лекарствени форми и добавки ,
производство на мебели, инсталации за интензивно животновъдство и др.
След актуализация на реги стъра на всички обектите, които подлежат на контрол и
проверки съгласно законодателството по опазване на околната сред а на територията на
РИОСВ -Пазарджик , е установено, че общият броят е нараснал на 1527 . Обектите
подлежащи на контрол през 2019 г. са 411 .
И през 2019 г. п ланиран ите обекти за проверка и честотата на извършваните
проверки са съобразени с дейността на обектите и въздействието, което оказват върху
околната среда. Взети са под внимание констатациите от предходни проверки, дадените
предписания, тяхното изпълнение, както и резултатите от извършвания мониторинг на
изпусканите емисии и замърсяващи вещества от дейността на обектите. Обектите, за
които през изтеклата година са постъпили основателни сигнали и жалби, с констатирани
отклонения и нарушен ия в екологичното законодателство, са предвидени за контрол и
през настоящата година.
 По отношение на атмосферния въздух се контролират обекти с неподвижни
източници на емисии на вредни вещества – горивни и производствени инсталации,
инсталации с употреба на летливи органични съединения , съоръжения и дейности с
употреба на флуорирани парникови газове . Приоритет в контролната дейност през 201 9 г.
по компонент „Атмосферен въз дух” е прилагането на Регламент (ЕС) № 517/2014 на
Ев ропейския парламент и на Съвета за флуорсъдържащите парникови газове и Наредба
№1 за норми за допустими емисии на вредни вещества изпускани в атмосферния въздух
от неподвижни източници. Контролът се осъществява чрез проверки на място и по
документи. Проверки те на производствени и горивни инсталации на място включват
контрол по отношение на експлоатацията на пречиствателните съоръжения, контрол на
честотата на провеждане на собствен мониторинг .

План за контролната дейност на РИОСВ -Пазарджик през 2019 г.

15

Проверката по документи включва оценка на представени резултати от проведени
собствени периодич ни измервания, по отношение съответствието им с нормите за
допустими емисии, представяне на информация за инсталациите, съдържащи флуорирани
парникови газове по вид и количество и утвърждаване на планове за управление на
разтворителите по отношение на изпо лзваните количества.
Засиленият контрол, поддръжката и въвежда нето в експлоатация на
пречиствателни съоръжения водят до спазване на установените норми на допустими
емисии на вредни вещества изпускани в атмосферния въздух, от страна на операторите .
През 20 19 г. са предвидени участия в проверки по изпълнение на условия и срокове
в издадени комплексни разрешителни.
 РИОСВ -Пазарджик осъществява контрол на дейностите свързани с провеждане
на мониторинга на отпадъчните води, контрол на обектите формиращи отпадъчн и води,
параметрите и изпълнението на условията и изискванията в издадените разрешителни за
заустване на отпадъчни води и комплексните разрешителни издадени по реда на ЗООС,
контрол на аварийните изпускания на отпадъчни води, поддържане на база данни за
из вършения мониторинг и за контрол за състоянието на отпадъчните води и актуално
състояние на списъците на обектите, които формират емисии на приоритетни и
приоритетно опасни вещества, общи и специфични замърсители.
Контролираните дейности по отношение на оп азване на водите са свързани с
осъществяване на превантивен, текущ и последващ контрол на обекти, формиращи
отпадъчни води и заустващи във воден обект.
Контрол по изпълнение на условията, поставени в разрешителните за заустване и
по изпълнение на плановете за собствен мониторинг на титулярите на разрешителни,
контрол на състоянието и правилната експлоатация на пречиствателните станции за
отпадъчни води и източниците на замърсяване на водите при аварийни ситуации и
залпови изпускания, като контрола се осъщес твява по поречията на р. Марица и р. Доспат.
Планирането на конт ролната дейност на РИОСВ -Пазарджик по „ Опазване на
водите” за 201 9 г. обхваща всички обекти, формиращи емисии на приоритетни и
приоритетно опасни вещества, общи и специфични замърсители и заус тващи в
повърхностни води, включени в ,,Информационната система за разрешителни и
мониторинг при управлението на водите“.
Съгл асно утвърдения със заповед на М инистъра на околната среда и водите списък
на обектите, формиращи отпадъчни води и заустващи във водни обекти, и включени в
“Информационната система за разрешителни и мониторинг при управление на водите”,
обектите подлежащи на задължителен контрол пре з 201 9 г. са 38 броя с 55 зауствания.
Обек тите с висок рисков потенциал „ЗХ Белово” АД, гр. Белово, „Ди Ес Смит” АД,
гр. Пазарджик, „Биовет” АД, гр. Пещера, „Асарел Медет” АД, г р. Панагюрище и „Елхим
Искра”АД , гр.Пазарджик, определени като високорискови поради формиращи емисии на
приоритетни и приоритетно опасни вещества, общи и специфични замърсители,
заустващите значителни водни количества или с висока степен на замърсяване честотата
на планираните проверки през 2019 г. е веднъж на тримесечие.
 По отношение опазване на почвите
За намаляване и ограничаване на замърсяване и увреждане на почвите от
стопа нската и промишлена дейност н а фирми, контрола през 2019 г. ще бъде насочен към
следните дейности и обекти:
- животновъдни ферми по отношение на правилното съхранение и депониране на
торовата маса от животновъдната дейност в съответствие с изискванията на е кологичното
законодателство и добрите земеделски практики;
- кариери за добив на инертни материали по отношение състоянието на почвите при
извършване на дейностите по предоставени концесии за добив и първичн а преработка на
инертни материали ;

План за контролната дейност на РИОСВ -Пазарджик през 2019 г.

16

- реализация на „Екологосъобразно обезвре ждане на излезли от употреба
пестициди и други препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност“ по
Българо -Швейцарската програма за сътрудничество ;
- изпълнение на проекти за рекултивация на закрити общински депа за бит ови
отпадъци.
Ще бъде осъществен контрол по отношени е изпълнението на програмите за
собствен мониторинг на почвите на площадките на дружествата, които имат комплексно
разрешително и извършен анализ на състоянието на почвите в пунктовете от
Националната си стема за мониторинг. В комисиите по чл. 1 7 от ЗОЗЗ към областна
дирекция „Земеделие” ще се осъществява постоянен контрол за недопускане извършван е
промяна статута на земеделската земя без издадено становище от РИОСВ -Пазарджик по
процедурит е на глава Шеста от ЗООС или на Наредбата за ОС.
 За реализацията на поставените цели пр ез настоящата година контролната
дейност по отношение управление на отпадъците се свежда до изпълнение на
задълженията и ангажиментите на лицата, извършващи дейности с отпадъци , както
сл едва:
- Спазване на изискванията за третиране на отпадъци и на условията по издадените
разрешения и регистрационни документи;
- Начисляване и контрол на заплащането на продуктови такси, от лицата пускащи на
пазара продукти, след употребата на които се образува т масово разпространени отпадъци
(МРО);
- Контрол на всички съществуващи депа, които подлежат на закриване след
въвеждане на съответните Регионални депа в редовна експлоатация и изпълнение на
изискванията на Наредба № 6 за условията и изискванията за изгр аждане и експлоатация
на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на
отпадъци.
В прева нтивен план проверките през 201 9 г. ще са насочени към юридически лица,
извършващи основна производствена дейност – металообработване , дървопреработване ,
лечебни заведения, автосервизи, производство на мебели, производство на оптични
детайли и уреди, произво дство на сухи строителни смеси .
 По отношение на химични вещества и контрол на риска РИОСВ -Пазарджик
контролира:
- дейностите по про изводство, внос, пускане на пазара, съхранение и употребата на
химични вещества и смеси.
- изпълнението на задълженията на операторите на предприятия и/или съоръжения,
попадащи под обхвата на Глава седма, Раздел I на ЗООС.
- разполагането на нови и/или изм енения в съществуващи предприятия/съоръжения
с нисък или висок рисков потенциал при одобряване на инвестиционни предложения или
съгласуване планове и програми по реда на глава шеста от ЗООС.
 РИОСВ -Пазарджик контролира инсталации с издадено К омплексно
разре шително и попадащи в Приложение № 4 на ЗООС, както и определени оп ератори
извършващи дейности от П риложение № 1 на ЗОПОЕЩ на територията на областта.
Пла нираните за контрол инсталации се определят съгласно изготвени системни оценки на
риска по чл. 154а, ал . 4 от ЗООС, приоритетите на РИОСВ чрез направен анализ по
отношение въздействието на контролираните обекти в ърху околната среда .

2.3. Контролирани инсталации
В годишния план на РИОСВ –Пазарджик са включени за контрол следните
инсталации:
 обекти, за ко ито има нормативни изисквания за извършване на ежегоден
контрол;

План за контролната дейност на РИОСВ -Пазарджик през 2019 г.

17

 обекти употребяващи органични разтворители;
 обект и на територията на които има монтирани инсталации попадащи в
обхвата на Регламент(ЕС) 517/2014 и Регламент (ЕО) 1005/2001 ;
 обекти с комплекс ни разрешителни;
 обекти с издадени разрешителни за заустване на отпадъчни води;
 обекти, включени в списъка за задължителен мониторинг на отпадъчни
води;
 обекти с издадени разрешителни по ЗУО;
 обекти, в които има налични химични вещества и смеси, производит ели,
вносители, дистрибутори и потребители на химични вещества, смеси и изделия.
 други обекти подлежащи на контрол за спазване на екологичното
законодателство.

2.3.1. Въздействие върху околната среда и дейност
Въздействието от дейността на различните инсталации се оценява чрез анализ на
риска върху компонентите и факторите на околната среда и предприетите мерки и
действия от операторите за намаляване на негативното влияние върху човешкото здраве и
околната среда от работата на обектите.
Към настоящия момент СЕВЕЗО обектите разположени на територията на РИОСВ -
Пазарджик са 12, от които:
- 2 предприятия, класифицирани като предприятия с висок рисков потенциал
(ПСВРП), и 10 предприятия, класифицирани като предпри яти я с нисък рисков потенциал
(ПСНРП), от които 1 ново неизградено и 1, на което не са реализирани планираните
промен и. Предприятията са наричани по -долу Севезо предприятия.
Във връзка с постъпило инвестиционно намерение за промяна в съществуваща
площадка за третиране на отпадъци през 2018 г. се увеличи броя на предприятията с нисък
рисков потенциал от 9 на 10.
Шест Севезо предприятия представляват складови бази и площадки, в които се
съхраняват продукти за растителна защита, други химични вещества и смеси, и дейности с
отпадъци. Тези обекти се характеризират с ниско до средно ниво на опасност по
отношение на основните дейности, извършвани в тях – складиране и съхранение.
Другите обекти са производствени предприятия и съоръжения за съхранение на
течни горива и втечнени газове. На тези площадки се извършват комплексни дейности,
свързани с производството и поддръжката на оборудването. Експлоатират се
многофункционални съоръжения и инсталации, което обуславя необходимостта от
постоянно вътрешно наблюдение и контрол на процесите. В това отношение тези
предприятия се характеризират с повишена степен на опасност и това налага по -висока
честота на проверките.
Местоположението на предприятията е друг съществен фактор, който определя
тяхната опасност.
Седем Севезо предпри ятия са разоположени в населени места ( виж списъка в т.
2.3.4.1 ). Това са 5 складови бази/площадки и 3 производствени предприятия.
Поради близостта им до други промишлени обекти, обекти с обществено
предназначение, жилищни райони и транспортни пътища има вероятност от утежняване
на последствията от евентуални аварии. Също така външни фактори могат да увеличат
риска от възникване на аварии в предприятията.
Другите четири Севезо предприятия се намират извън населени места, в близост до
някои от тях минават пътища от републиканската пътна мрежа или са разположени близо
до защитени зони от Натура 2000. Поради вида на дейностите, и рисковия потенциал
могат да се характеризират от ниска до висока степен на опасност.

План за контролната дейност на РИОСВ -Пазарджик през 2019 г.

18

Поддържането на добро ниво на безопасност нала га необходимостта от системен
комплексен контрол не само върху операторите на Севезо предприятия, а и върху
дейностите, извършвани на съседни обекти, изграждането на нови обекти (вкл. такива с
обществено предназначение), разрешаването или съгласуването на нови дейности и
обособяване на зони с конкретно предназначение.
Към настоящия момент на контролираната от РИОСВ -Пазарджик територия има 16
обекта с издадени комплексни разрешителни. Въз основа на риска за околната среда 3
обекта са индентифицирани като ви соко рискови, а като средно рискови - 6. При тях са
констатирани несъответствия с КР през годините и е предвидена по 1 проверка ежегодно.
За инсталациите, за които е определен „нисък риск” – 7, не са констатирани
несъответствия със законодателството и е пр едвидена една проверка на две години. През
201 9г. ще бъдат проверени 12 обекта с издадено КР.
В териториалния обхват на РИОСВ -Пазарджик по компонент води се контролират
следните инсталации: ХБ И „Биомет 2000” ЕООД, с. Елшица, М БИ „МБИ Медет” ООД,
пл. „Медет” , „Панагюрска ме дна компания” ООД с. Цар Асен и „Екстракция и
електролиза” в „Асарел Медет”АД. Задължение на операторите на инсталациите е да
поддържат постоянен водооборот на водите, без заустване в повърхностен воден обект.
Проблем при осъществяване на дейността им е използването на рекултивир ани и
нерекултивирани насипища (окисни отвали), при което се формират дифузни източници
на кисели дренажни води извън резервоарите за „богати разтвори”, които индиректно
замърсяват съответните повърхностни водни о бекти. Съществува потенциален риск от
замърсяване в последствие на източници за питейно -битово водоснабдяване За
недопускане на преливането, съответно замърсяване на повърхностните водни обекти е
засилен контрола на операторите от страна на инспекцията.

2.3.2. Съответствие със законодателството
Анализът на извършвания контрол през последните години показва, че е налице
тенденция към съответствие на обектите с изискванията в екологичното законодателство.
Привеждането на контролираните дейности в съответ ствие с екологичното
законодателство касаещо качеството на въздуха, се осъществява чрез проверки на място,
проверки по документи и емисионни замервания.
Всички оператори на обекти изп ълниха задълженията си през 2018 г. за
представяне на годишните отчети з а консумация на разтворители и използваните
флуорирани парникови газове.
Операторите на обекти с точкови източници на емисии в атмосферния въздуха
спазиха разпоредбите на Наредба № 6 от 1999 г. относно извършването на собствен
мониторинг. Анализа на резул татите от извършения емисионен контрол от операторите
показва спазване на емисионните норми.
Действащите б ензиностанции на територията на област Пазарджик имат монтирани
системи за улавяне на бензиновите пари – Етап 2, извършват се и периодичните проверки
за ефективност на системите.
Към днешна дата във всички съществуващи Севезо предприятия има въведени
системи за управление на мерките за безопасност (СУМБ), които имат за цел да осигурят
безопасната експлоатация на съоръжнеията и прилагането на адекватни мерки при
инциденти или аварии
През 2019 г . предстои разглеждане на ДППГА за нови и за промени в
съществуващи предприятие с нисък рисков потенциал.

План за контролната дейност на РИОСВ -Пазарджик през 2019 г.

19

2.3.3. Регистър на инсталации и дейности с издадени КР
През 2018 г. няма влезли в сила нови комплексни разрешителни (КР). В резултат на
това броя на инсталациите с издадено КР на територията на област Пазарджик се запазва -
16.
В процедура по издаване на КР са общо 3 оператора: ЗП „НЕДЖМИ ХЮСЕИН
ХЮСЕИН“, гр. Пещера; Биовет” АД, гр. Пещера, площадка поземле н имот с
идентификатор 56277.503.283 по кадастрална карта на гр. Пещера и „Людон Транс“ЕООД,
гр. София, площадка №1, гр. Пазарджик.
След като бяха отчетени и взети под внимание индикаторите/ факторите за типичен
риск на обектите с издадено КР са определени : 3 инсталации с „висок риск“, 6 със „среден
риск“ и 7 обекта с „нисък риск“. Честотата на проверките през 2019 г. е съобразена с
извършения анализ на риска. За обектите с „висок“ и „среден“ риск са заложени проверки
веднъж годишно.
Оператори с издадено К Р са:

№ Оператор
Инсталации
и
съоръжения

на издадено
КР
Рисков
потенциал
Честота
на
провер -
ките
Забележка
1 Биовет”АД,
гр.Пещера
Инсталация
за производ -
ство на
фармацев -
тични
продукти
КР № 28 /
2005 г. висок Всяка
година
Предвидена
1 проверка
през 201 9г.
2
„Биовет”АД,
гр.Пещера за
„Когенерираща
централа“
Горивна
инсталация с
номинална
топлинна
мощност,
превишаващ
а 50 MW.
КР № 419 -
Н0/ 2011 г.
нисък,
(инсталация
та не се
експлоатир
а, поддържа
се в т.нар.
студен
резерв)
Веднъж
на
3 години
Не е
предвидена
проверка
през 2019 г.
3
„Ди Ес Смит
България”АД,
гр.Пазарджик
инсталация
за производ -
ство на
хартия и
картон

КР № 114 -
Н1/2006 г.
среден Всяка
година
Предвидена
1 проверка
през 2019 г.
4
„Панагюрска
медна компания”
ООД, гр. София
Инсталация
за производ -
ство на
катодна мед
и цинков
сулфат
КР № 117 /
2006 г. висок Всяка
година
Предвидена
1 проверка
през 2019 г.
5
„Елхим Искра”
АД,
гр.Пазарджик
Инсталация
за производ -
ство на
акумулатор -
ни батерии
КР № 137 /
2006 г. среден Всяка
година
Предвидена
1 провер ка
през 2019 г.
6 „Илма -Ил” ООД,
гр.Пазарджик
Инсталация
за
интензивно
КР № 278 -
Н0 / 2008 г. нисък
Веднъж
на
2 години
Предвидена
проверка
през 2019 г.

План за контролната дейност на РИОСВ -Пазарджик през 2019 г.

20

отглеждане
на птици
7 „ЗХ Белово”, гр.
Белово
инсталация
за производ -
ства на
хартия
КР№ 136 /
2006 г. среден Всяка
година
Предвидена
1 проверка
през 2019 г.
8 „Свиком” АД,
гр.Пазарджик
инсталация
за
интензивно
отглеждане
на свине
КР № 374 -
Н1 / 2010 г. висок Всяка
година
Предвидена
1 проверка
през 2019 г.
9
„Асарел Медет”
АД,
гр.Панагюрище
Инсталация
за п роизвод -
ство на
електролит -
на мед
КР № 404 -
Н0 / 2010 г. нисък
Веднъж
на
2 години
Предвидена
проверка
през 2019 г.
10
„Братя
Ангелови” ООД,
гр.Пещера
Инсталация
за
интензивно
отглеждане
на птици
КР № 388 -
Н0 / 2010 г. нисък
Веднъж
на
2 години
Не е
предвиде на
проверка
през 2019г.
11 Аргус С“ ООД
Инсталация
за
интензивно
отглеждане
на птици
КР № 445 -
Н1 / 2013 г. нисък
Веднъж
на
2 години
Не е
предвидена
проверка
през 2019г.
12 „Промишлени
системи“ ООД
Площадка за
съхраняване
на опасни
отпадъци
КР № 464 -
Н0 / 2013 г. нисък
Веднъж
на
2 години
Не е
предвидена
проверка
през 2019г.
13
„Регионално
депо за БО за
общините
Стрелча и
Панагюрище“
Регионално
депо за БО
КР № 434 -
Н0 / 2012 г. среден Всяка
година
Предвидена
1 проверка
през 2019 г.
14 Регионално депо
„Па зарджик“
Регионално
депо за БО
КР № 509 -
Н0 / 2015 г. среден Всяка
година
Предвидена
е една
проверка
през 2019 г.
15
„ЛЮДОН
ТРАНС“ ЕООД,
гр. София
Площадка за
съхраняване
на опасни
отпадъци
КР № 556 -
Н0 / 2017 г. нисък
Веднъж
на
2 години
Предвидена
проверк а
през 2019 г.
16 „Грийнбърн”
ЕООД
Инсталация
за изгаряне
на опасни и
неопасни
отпадъци и
получаване
на топлинна
енергия
КР № 558 -
Н0 / 2017 среден Всяка
година
Предвидена
1 проверка
през 2019 г.

През 2019 г. са заложени 12 броя проверки на инсталации с издадени комплексни
разрешителни.

План за контролната дейност на РИОСВ -Пазарджик през 2019 г.

21


2.3.4. Регистър на СЕВЕЗО обекти

№ Наименование на
предприятието Оператор Класификация
на обекта
Степен на
опасност
(Н/С/В)
1
„Склад за съхранение на
химични вещества и
смеси – Пре товарна
гара“, землището на
гр. Панагюри ще
"АСАРЕЛ МЕДЕТ"
АД
Нисък рисков
потенциал Н
2
„Промишлена площадка
Асарел“, местност
„Асарел“, землище на
гр. Панагюрище
"АСАРЕЛ МЕДЕТ"
АД
Нисък рисков
потенциал С
3
„Складова база за
продукти за растителна
защита“, гр. Пазарджик,
местност „Татар мезар “
„АГРОГАРАНТ”
ООД
Нисък рисков
потенциал С
4
Складова база за
продукти за растителна
защита, гр. Пазарджик,
ул. "Царица Йоана" № 6
Е
„АГРОФАРМ” ООД Нисък рисков
потенциал С
5
„Складова база за
продукти за ра стителна
защита“, землище на
с.Величково,
общ. Пазарджик
„АГРОКЕМИКЪЛ”
ЕООД
Нисък рисков
потенциал Н
6
"Основна площадка",
гр.Пещера, ул. „Петър
Раков” № 39
"БИОВЕТ" АД Нисък рисков
потенциал В
7 Импрегнация 2000 АД,
гр.Белово
„ИМПРЕГНАЦИЯ
2000” АД
Нисък рисков
потенциал С
8
"Петролна база",
землище на с. Варвара,
общ. Септември
"ЛЕО ГАЗ 80" ЕООД Нисък рисков
потенциал
Предприятието
не е изградено
9
„Площадка за
съхранение на опасни
отпадъци“
гр. Пазарджик, южна
промишлена зона
„ЛЮДОН ТРАНС “
ЕООД
Висок рисков
потенциал
Предприятието
към момента не
се експлоатира
10
„Площадка за третиране
на отпадъци“,
гр.Пазарджик, м.
„Якуба“.
„ЛЮДОН ТРАНС “
ЕООД
Нисък рисков
потенциал
Към момента
не са
реализирани
промените

План за контролната дейност на РИОСВ -Пазарджик през 2019 г.

22

11
„П редприятие за
производство на
растително масло“,
местност „Татар мезар“,
гр. Пазарджик
"МАРИЦА ОЛИО"
АД
Нисък рисков
потенциал С
12
Орика Мед България
АД, зем лище на
гр.Панагюрище
"ОРИКА МЕД
БЪЛГАРИЯ" АД
Висок рисков
потенциал В

При необходимост се повишава честотата на проверките на предприятията,
класифицирани като „предприятия с нисък р исков потенциал”, като това зависи от
текущото им ниво на съответствие спрямо изискванията на закона.

2.3.4.1 Списък на групите от СЕВЕЗО обекти, при които е възможен ефектът
на доминото съгласно чл. 116 з, ал. 1 от ЗООС
Към днешна дата на територията на област Пазарджик не са идентифицирани
групи от СЕВЕЗО обекти, при които е възможен ефект на доминото.

2.3.4.2 Списък на СЕВЕЗО обектите, при които определени външни рискове
или източници на опасност биха могли да увеличат риска или последствията от
голям а авария в тези предприятия/съоръжения

Шест Севезо предприятия на територията на област Пазарджик са разположени в
населени места. Това са:
• 2 складови бази за продукти за растителна за щита в промишлената зона на
гр. Пазарджик, с оператори „Агрофарм“ ООД и „Агрогарант“ ООД;
• склад за химични вещества и смеси на „Асарел -Медет“ АД, намиращ се на
претоварна гара – гр. Панагюрище;
• производствено предприятие на „Биовет“ АД в гр. Пещера
• производствено предприятие на „Импрегнация 2000“ АД в гр. Белово.
• про изводствено предприятие на „Марица олио“ АД в гр. Пазарджик
Тези обекти се намират близо до други промишлени обекти, обекти с обществено
предназначение, жилищни райони и транспортни пътища. Поради това външни рискове
или източници на опасност биха могли да увеличат риска или последствията от голяма
авария в предприятията/съоръженията.
Три съществуващи Севезо предприятия са извън населени места:
- Складова база за продукти за растителна защита на „Агрокемикъл“ ЕООД в
землището на с. Величково общ. Пазарджик
- Пр омишлена площадка на „Асарел -Медет“ АД, местност Асарел, общ.
Панагюлище
- Предриятие на „Орика Мед България“ АД , местност "Ламашко дере",
общ. Панагюрище
Външните източници на опасност за тези предприятия са дейности, извършвани в
съседните земеделски и горс ки територии, и природни бедствия характерни за тези
райони.

3. Изпълнение на плана за преходната година
3.1. Цели, които е трябвало да постигнем :
Главните цели на РИОСВ -Пазарджик винаги са били насочени към опазването,
възстановяването и възпроизводст вото на естествена та околна среда, поддържането

План за контролната дейност на РИОСВ -Пазарджик през 2019 г.

23

разнообразието на живата природа, разумното използване на природните богатства и
ресурсите на региона и развитието на екологичната инфраструктура за подобряването на
качеството на живот на българските граждан и на основата на принципите на устойчивото
развитие.
Основ ните цели, които РИОСВ -Пазарджик се е стрем яла да постигне през 201 8 г.,
бяха насочени към:
 Достигане на нормите за качество атмосферния въздух с цел защита
здравето на хората и околната среда;
 Нам аляване на нивата на шум, излъчвани в околната среда от промишлени
дейности, достигащи до най -близко разположените спрямо промишления източник
урбанизирани територии и извън тях, където е необходимо да се оцени въздействието на
шума от даден източник върху човека и околната среда;
 Постигане по -добро състояние на повърхностните и подземни води, чрез
ефективен контрол на обектите, формиращи отпадъчни води и спазване на
индивидуалните емисионни ограничения, определени в разрешителните за заустване във
водни о бекти;
 Устойчиво управление на отпадъците, чрез постоянен контрол на
съоръженията за третиране на отпадъци и условията в издадените разрешителни.
Намаляване замърсяването от нерегламе нтирано изхвърляне на отпадъци . М инимизиране
на количествата отпадъци пр и източника им и третиране на отпадъците, съгласно
изискванията на ЗУО
 Предотвратяване на възможността от възникване на големи аварии с опасни
вещества и последствията от тях, чрез проверки по изпълнение на мерките за безопасност.
 Опазването на биологичнот о разнообразие и елементите на Националната
екологична мрежа, както и устойчивото използване на биологичните ресурси;
 Реализация на устройствените планове и на инвестиционните проекти в
селищните и извънселищните територии и зоните им на влияние по отноше ние
изпълнение на условията и мерките в решенията по ОВОС и ЕО;
 Повишаване съзнанието и културата на обществеността в сферата на
околнат а среда .
В тази връзка постигнатит е през изтеклата 2018 г. специфични цел и са :
 Изпълнява се предвидения емисионен к онт рол, като оценката на
представените доклади от проведени собствени периодични измервания на емисиите на
вредни вещества изпускани в атмосферния въздух от неподвижни източници показват
спазване на емисионните норми.
 Подобрение в инфраструктурата за пречист ване на отпадните води.
 Намаляване на относителния дял н а непречистените отпадъчни води.
 Предотвратяване нерегламентираното и згаряне на отпадъци .
 Спазване на регионалния принцип на управление на битовите отпадъци .
 Внасяне на дължимите обезпечения на общини те по чл.60 и отчисления по
чл.64 от ЗУО
 Не е регистриран случай на причинени екологични щети или
непосредствена заплаха за възникване на екологични щети .
 Осъщественият контрол върху дейността на физически и юридически лица
върху ползването на биологични ресурси – чрез проверки на билкозаготвителни пунктове,
зоомагазини, общински пазари и др. осигури устойчивото им ползване;
 Проведена и приключена със заповед една (1) процедура за обявяване на
ново защитено дърво.
 Чрез засилен контрол от страна на въоръже ната охрана на резерватите и
провеждане на съвместни акции със ЗЖУ – Пловдив, са намалени нарушенията в резерват
„Купена”;

План за контролната дейност на РИОСВ -Пазарджик през 2019 г.

24

 Намаляване на отрицателното въздействие върху защитените зони чрез
поставяне на условия в решения по оценка за съвместимост и осъщес твения контрол за
изпълнението им;

3.2. Входни, изходни данни и резултат
През 2018 г. в регистъра на Р ИОСВ -Пазарджик, са включени 1508 обекта за
контрол в съответствие с нормативните изисквания по опазване на околната среда.
Общият брой планирани провер ки за 2018 г. е 800 на 44 6 обекта, от които:
 Обекти с издадени комплексни разр ешителни по чл. 117 от ЗООС – 14.
Всички проверки са извършени.
 Обекти плани рани за комплексна проверка – 46, извършена е проверка на
всички.
 СЕВЕЗО обекти (предприятия и/или съор ъжения, класифицирани с нисък или
висок рисков потенциал в съответствие с чл. 103, ал. 2 от ЗООС ) – 5.
Обектите са проверени.
През 2018 г. операторите на съществуващите предприятия с висок и нисък рисков
изпълниха предписанията от предишни проверки за прил агането на навременни
коригиращи действия за отстраняване на несъответствията.
При проверките не се установиха нарушения или съществени пропуски в прилагане
на политиките за предотвратяване на големи аварии (ППГА).
 Промишлени и стопански обекти, в които им а налични химични вещества и
смеси, производители, вносители, дистрибутори и потребители на химични
вещества, смеси и изделия – 20 планирани проверки са изпълнени.
Производителите, вносителите и професионалните потребители спазват
изискванията за производс тво, пускане на пазара и употреба на химични вещества, и
забраните и ограниченията за специфични химикали.
 Обекти за контрол на условията в из дадени решения по ОВОС и ЕО – 62.
При извършения контрол не е констатирано неизпълнение на поставените условия
и нарушения на екологичното законодателство.
 Обекти подлежащи на контрол по ЗЛР - 12 , 16 обекта подлежащи на контрол по
ЗБР, 2 обекта подлежащи на контрол по ЗГМО, 22 обекта подлежащи на
контрол по ЗЗТ и 15 обекта свърза ни с защитени зони НАТУРА 2000 -
Плани раните за контрол обекти са проверени .
Осве н плановите проверки през 2018 г. са извършени и извънредн и проверки по
постъпили сигнали и жалби; по внесени инвестиционни предложения и доклади за оценка;
по заповеди на министъра на околната среда и водите; по искане на полиция; по искане на
други институции; по писма от МОСВ, ИАОС и др.
Анализа на резултатите от проведения контрол през 2018 г. показва т енденция на
значително ограничаване на нарушенията в резерват „Купена” и на отрицателното
въздействие върху з ащитените зони в областта.
През изминалата година се наблюдава слабо увеличение на броя постъпили жалби
и сигнали от граждани в сравнение с предходната година. Те бяха свързани главно със
защитени животински видове в безпомощно състояние и в резултат на б ързата реакция на
експертите от направлението са спасени или предадени за лечение в спасителен център
защитени животински видове.

3.3. Оценка
През 2018 г. са извършени всички планови проверки – 800 , т.е. г одишният план е
изпълнен на 100 %.
През годината са извършени 407 извънпланови проверки , от тях: 94 по жалби и
сигнали; 130 са проверки за последващ контрол по изпълнение на дадени предписания.

План за контролната дейност на РИОСВ -Пазарджик през 2019 г.

25

Останалите са на нови обекти, по заповеди на министъра на околната среда и водите;
областни управители; съдебн и органи и др.; последващ контрол по издадени предписания;
по подадени заявления за издаване на разрешително по ЗУО; за пломбиране на
съоръжения; за налагане или отмяна на санкции; по постъпили уведомления за
инвестиционни предложения и при създадени авари йни ситуации.
Прави впечатление запазва щата се тенденция към завишения бро й на
извънплановите проверки спрямо плановите, които съставляват 33,5 % от всички
проверки. От извънредните проверки - 23,6% са проверки по жалби, сигнали и такива на
„зелен телефон” от граждани и други органи.
Планираните обекти за контрол през 201 9 г. са 411 и са определени след анализ на
риска и съобразно наличния човешки ресурс в РИОСВ -Пазарджик . Класифицирането на
обектите е извършено съгласно критериите и индикаторите от указан ията на МОСВ за
изготвяне на годишния план.
Регистърът на обектите, подлежащи на контрол от страна на РИОСВ -Пазарджик се
актуализира ежегодно. Общият брой на контролираните обекти през 2019 г. е с 19 по вече
в сравнение с 201 8 г., поради въвеждане в експлоа тация на нови про мишлени обекти.

4. Планирано изпълнение за годината
Общият брой на контролираните обекти от РИОСВ -Пазарджик през 201 9 г. е 15 27 .
За 201 9 година се планира да бъдат проверени обекти в сферата на хранително -вкусовата
и преработвателна пром ишленост, дървопреработвателната и мебелна промишленост,
металообработката, площадки за ТДОЧЦМ, авторемонтните услуги, рудодобив ,
фармацевтичната промишленост , биоразнообразие, защитените територии и други.
101 от предвидените за проверка през 201 9 г. обек ти подлежат на контрол по 2 и
повече компоненти на околната среда и фактори , които им въздействат. От тях 41 ще
бъдат проверени комплексно по няколко компонента и/или фактори (инсталации, не
попадащи в обхвата на Приложение № 4 от ЗООС).
При изготвянето н а програмите за планови проверки по компоненти и фактори на
околната среда честотата на планираните проверки е в съответствие с нормативните
изисквания и е обвързана с резултата от оценката на риска на обектите, наличния
административен капацитет и финансо вия ресурс в РИОСВ.

4.1. Приоритети :

Приоритетите за планираната контролна дейност на инспекцията през 2019 г. са
изведени на основание извършения анализ на риска на всички контролирани обекти за
въздействието им върху околната среда, като са отчетени за коновите изисквания (в т.ч. и
новите промени в нормативната уредба ) и указанията на МОСВ за 2019 г .
Приоритетите за контрол са:
 По отношение на компонент „Въздух” основен приоритет и през настоящата
2019 година е достигане на нормите за качество на атмосф ерния въздух на територията на
област Пазарджик .
 Системен контрол върху обектите, подлежащи на з адължителен емисионен
контрол, заустващи в повърхностни водни обекти.
 Проверки на производители, вносители, дистрибутори и потребители на
химични вещества в с амостоятелен вид, в смеси или изделия по Регламент 1907/2006
(REACH) за контрол на:
- контрол на задълженията за регистрация на вещества след последния краен
срок за регистрация ;
- контрол на ограниченията на вещества с въведени ограничения, включени в
Приложе ние XVII на Регламента, вкл. нотификации от Комисията за защита на

План за контролната дейност на РИОСВ -Пазарджик през 2019 г.

26

потребителите (КЗП);
- контрол на вещества, предмет на разрешаване, включени в Приложение XIV
на Регламента
- изготвяне на рискови профили за вещества/фирми, показали несъответствия
с изисквани ята на Регламента
 Проверки за контрол на ограниченията/забраните за употреба на шест
устойчиви органични замърсители (УОЗ) - хексабромоциклододекан (HBCD);
хексахлоробутадиен (HCBD); пентахлорофенол, неговите соли и естери (PCPs);
полихлорирани нафталени ( PCNs); късоверижни хлорирани парафини (SCCPs) и
декабромодифенил етер (deca -BDE), съгласно Регламент (ЕО) № 850/2004 относно (УОЗ),
съгласно
 Проверки за контрол на изискванията и забраните за използване на живак по
Регламент (ЕС) 2017/852 относно живака.
 Проверки на лицата, съхраняващи химични вещества и смеси за контрол на
изискванията на Наредбата за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и
смеси.
 Проверки на докладите за политика за предотвратяване на големи авари,
докладите за безопасн ост и системите за управление на мерките за безопасност на
предприятия с висок и нисък рисков потенциал по отношение на сътответствието им с
разпоредбите по глава седма, раздел I на ЗООС.
 Проверки на СЕВЕЗО обектите, включени в годишния план за контролнат а
дейност на комисиите по чл. 157 а от ЗООС
 Проверки на операторите на предприятия, в които има опасни вещества по
приложение 3 от ЗООС, във връзка с изпълнение на задълженията за извършване и
документиране, вкл. преразглеждане и актуализиране на класифик ация по чл. 103, ал. 1 от
ЗООС, и изпълнение на съответните задължения по глава седма, раздел I от закона.
 Превантивен контрол на инвестиционни предложения, планове и програми
за осигуряване на адекватни мерки за контрол на опасностите от големи аварии.
 Де йности по съхраняване на биологичното разнообразие и устойчивото
управление на защитените територии.
 Проверка на поставените условия в Решенията по ОВОС, Решенията за
преценяване необходимостта от ОВОС, издадени за инвестиционни предложения
свързани с:
- производство на фармацевтични продукти и хранителни добавки, алуминиеви
детайли и др.;
- добив на инертни материали и скални маси;
- преработка на мляко за производство на млечни продукти;
- складиране, временно съхранение и предварително третиране на от падъци и
рециклиране на пластмаса;
- месодобив и месопроизводство (кланици и транжорни);
- закриване и рекултивация на общински депа за битови отпадъци.
 Проверка на издадени решения по ОВОС и решения за преценяване на
необходимостта от извършване на ОВОС , относно правното им действие, на основание
чл. 93, ал. 8 и чл. 99, ал. 11 от ЗООС. В настоящия план за контрол като приоритетни са
определени инвестиционни предложения, свързани с изграждане на вилни селища.
 Наблюдение и контрол при прилагането на план ове/програми/стратегии, за
които са издадени решения за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО.
 Приоритет и през 2019 г. остава проследяване на движението на отпадъците
от тяхното образуване до окончателното им оползотворяване или обезвреждане.
Приоритетно ще се проверяват лица, включени в заповед по чл. 59 от ЗУО на Министъра
на околната среда и водите, които не са изпълнили задълженията си по чл. 14 от ЗУО по
всички масово разпространени отпадъци. С цел оптимизиране на контролната дейност при

План за контролната дейност на РИОСВ -Пазарджик през 2019 г.

27

проверките на обектите, едновременно ще се извършват и проверки по трансграничен
превоз на отпадъци.
През 2019 г. ще бъдат извършени проверки на търговците и брокерите на отпадъци,
чието седалище на управление e на територията на област Пазарджик.
На контро л през 2019 г. подлежат инсталации за сепариране на отпадъци от
опаковки и инсталации за рециклиране на хартиени и пластмасови отпадъци, на дървесни
отпадъци, вкл. опаковки от дървесни материали, инсталации за производство на електро -
и топлоенергия чр ез анаеробно разграждане на биоотпадъци, инсталации за изгаряне на
биомаса, инсталации за обезвреждане на болнични отпадъци, инсталация за рециклиране
на отпадъци от черни метали - леярна, инсталация за оползотворяване на утайки от ПСОВ,
съоръжение за трет иране на текстилни отпадъци, за които се изисква документ по реда на
чл. 35 от ЗУО. Инсталациите за рециклиране на хартиени опаковки са с издадени КР, а
останалите са предвидени в проверките за 2019 г., които ще бъдат проверени с цел
проследяване движение то на отпадъците от мястото на образуването им до окончателното
им оползотворяване или обезвреждане.
Определянето на риска от въздействие върху компонентите и факторите на
околната среда се извършва въз основа на обобщен анализ на следните индикатори на
въздействие.:
 Сложност на инсталациите;
 Ниво на съответствие;
 Генериране на отпадъци;
 Наличие на изискуемите разрешителни -
Предвидени са обекти, които притежават разрешение по чл. 67 от ЗУО за дейности
по третиране на отпадъци от ИУЕЕО, ИУМПС, НУБА, отра ботени масла, ОЧЦМ , и др.
опасни и неопасни отпадъци, вкл. хартия и картон, пластмаса, стъкло и опаковки,
инсталации за производство на електро - и топлоенергия чрез анаеробно разграждане на
биоотпадъци, инсталация за производство на меден и коксов концен трат, площадка за
третиране на ОМ, площадка за третиране на СО, инсталации за обезвреждане на болнични
отпадъци, за оползотворяване на утайки от ПСОВ с висок риск – 50.
В плана са заложени обекти, на които се извършват дейности с отпадъци,
притежаващи до кумент по чл. 78 от ЗУО относно изпълнение на условията в издадения
регистрационен документ, в т.ч. за производство на пелети, за изгаряне на биомаса, за
третиране на отпадъци от хартия и картон, пластмаса и стъкло и опаковки, съоръжение за
третиране на те кстилни отпадъци, за производство на растителни масла, оризарна,
пречиствателни станции за отпадъчни води, както и търговци и брокери на отпадъци със
седалище на управлението на територията на област Пазарджик – със среден риск - 38
обекта.
Предвидени за п роверка в настоящия план са лица, които пускат на пазара
опакована стока, лица, които пускат на пазара масла, EEO , търговски обекти, които
предлагат пластмасови торбички на крайните потребители и лица, при чиято дейност се
образуват отпадъци и лица, които не са изпълнили задълженията си по чл.14 от ЗУО за
2017 г., включени в заповедите на Министъра на околната среда и водите за заплащане на
продуктова такса за масово разпространени отпадъци, вносители на отпадъци
(употребявани дрехи, които се подлагат на с ортиране), общините за съответствието на
структурата на Общинските програми с НПУО 2014 -2020 (чл. 52, ал. 4 от ЗУО) - 45 с
нисък риск.
4.2. Цели
Цели те , заложени за изпълнение през 201 9 г., следват целите за изпълнение през
201 7 г. и 2018 г., и продължав ат да са насочени към опазването, възстановяването и
възпроизводството на естествената околна среда, поддържането на разнообразието на
живата природа, разумното използване на природните богатства и ресурсите на региона.

План за контролната дейност на РИОСВ -Пазарджик през 2019 г.

28

Поставените цели през 2019 г. на РИО СВ -Пазарджик са следните:
 подобряване качеството на атмосферния въздух
Контрол по изпълнение на мерките заложени в общинск ите програм и за
намаляване нивата на замърсителите в атмосферния въздух. както и обекти с неподвижни
източници на емисии на вредни вещ ества в атмосферния въздух.
Контрол на нивата на парникови газове чрез прилагане изискванията на Регламент
(ЕС) № 517/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година за
флуорсъдържащите парникови газове.
 постигане на добро състояние на повърхностните и подземните води
Контрол по спазване на технологичния режим на пречиствателни станции за
отпадъчни води .
Постоянен контрол върху обектите с точкови и дифузни източници на отпадъчни
води. Подобряване работата на инсталациите поддържа щи в одооборот на дренажни води.
Контрол на обекти, формиращи производствени отпадъчни води и заустващи в
градските канализации .
 опазване на почвите, устойчиво ползване, възстановяване на нарушени и
замърсени терени
- Упражняване на контрол за рекултивация на за критите общински депа за
твърди битови отпадъци ;
- провеждане на превантивен контрол изразяващ се в участие в процедури по
ОВОС, ЕО, КПКЗ, комисия за промяна на предназначението на земеделски земи за
неземеделски нужди и комисии за рекултивация на нарушени терени;
- последващ контрол за изпълнение на условия и мерки в решения по ОВОС,
становища по ЕО, решения за преценяване на необходимостта от ОВОС, комплексни
разрешителни, както и изпълнение на дадени предписания.
- участие в дейностите по провеждане на монито ринг на почвите, като част от
Националната система за мониторинг на околната среда.
 комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването
Недопускане експлоатацията на инсталации попадащи в обхвата на П риложение №
4 без издадено КР.
 устойчиво управление н а отпадъците
- Контрол по внасяне на дължимите обезпечения на общините по чл. 60 и
отчисления по чл. 64 от ЗУО;
- Контрол по спазване на регионалния принцип на управление на битовите
отпадъци;
- Контрол за движението на отпадъците от образуването им до око нчателното им
оползотворяване.
 контрол по изпълнение изискванията по регистрация, съхранение,
класифициране и опаковане на опасни химични вещества и смеси
Ограничаване употребата на вещества, предмет на ограничения и забрани
включени в Регламент (ЕО) 1907 /2006 (REACH) и Регламент (ЕО) № 850/2004 относно
устойчивите органични замърсители.
Изпълняване на изискванията , съгласно Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH) за
предоставяне на разширени информационни листове за безопасност и сценарии на
експозиция, и спазва не на условията, посочени в тях.
Не допуска не на производство и пускане на пазара на вещества без извършена
регистрация, когато такава се изисква.
Подобряване на превантивните мерки за безопасно съхранение на химикали, с цел
опазване на човешкото здраве и о колната среда.

План за контролната дейност на РИОСВ -Пазарджик през 2019 г.

29

 предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на
последствията от тях
Постигне на високо ниво на съответствие с новите изисквания за контрол на
опасностите от големи аварии с опасни вещества.
Подобряване на мерките за предотвратяване на големи аварии и за ограничаване на
последствията от тях за човешкото здраве и околната среда в предприятията, в които са
налични опасни химични вещества.
Прилагане на адекватни мерки за контрол на опасностите от големи аварии на
местно н иво, от кметовете на общини, при одобряване на нови обекти и при
устройственото планиране.
 екологична оценка и оценка на въздействието върху околната среда
Недопускане експлоатацията на обекти/дейности без необходимите разрешителни
и проведени процедури п о ЗООС.
 биологичното разнообразие, НЕМ
Спиране на нарушенията в резерват „Купена” и продължаване на устойчивото
управление на защитените територии чрез засилени проверки и прилагане на плановете за
управление .
Намаляване на отрицателното въздействие върху защитени зони чрез извършване
на проверки върху изпълнението на условия поставени в решения по оценка
съвместимост.
4.3. Процедури за планови и извънпланови проверки
Планови проверки се извършват въз основа на изготвен Годишен план за
контролната дейност на РИОСВ, утвърден от министъра на околната среда и водите.
Извънплановите проверки са реагиращи – по жалби, сигнали, при бедствени и
аварийни ситуации, и специални – по разпореждане на други държавни органи.
Извършването на проверките(планови и извънплан ови) се осъществява, като
ежеседмично се състявя график за проверки . Извънредните проверки, свързани с аварийни
или бедствени ситуации се осъществяват незабавно и в максимално кратък срок след
получаване на сигнала, при необходимост съвместно с представит ели на други
институции.
Процедурите за проверки са:
 определяне вида на проверката – превантивен контрол, текущ контрол
(проверка изпълнение на условията в разрешителните или емисионен контрол по
въздух/води) или последващ (проверка изпълнението на дадени предишни предписания),
ако операторът се контролира по няколко компонента и фактора или по издадено
Комплексно разрешително, се извършва екипна/комплексна проверка . Компл ексните
проверки се извършват след издадена заповед на директора на РИОСВ -Пазарджик с
определяне на координатор на проверката и списък на експертите, участници в
проверката. Координаторът на проверката уведомява оператора на обекта писменно или
по телефона за датата и целта на проверката ;
 преглед на наличната и актуална информация на прове рявания обект, анализ
на състоянието на обекта/инсталацията/дейността, подлежащ на проверка – жалби и
сигнали срещу дейността на оператора; административни нарушения – актове и санкции;
давани и изпълнени предписания;
 извършване на про верката – посещение н а обекта ; проверка на
пречиствателните съоръжения и съоръженията, потенциални източници на влияние върху
околната среда; съставяне на констативен протокол с отразени констатации (допуснати
нарушения) и дадени предписания . При извършена комплексна проверка констативния
протокол се изготвя от координатора на проверката, той изготвя и доклада за резултатите
от проверката, които след утвърждаване от директора на РИОСВ се публикува на
интернет страницата на инспекцията ;

План за контролната дейност на РИОСВ -Пазарджик през 2019 г.

30

 последващи действия – при нарушения на е кологичното законодателство се
предприемат административно -наказателни мерки – АУАН, санкция;
 доклад до директора за определяне на наказателната отговорност или
прилагане на принудителна административна мярка – затваряне на производствена
дейност/инсталаци я или част от инсталация;
 връчване на акта по приложената административна мярка.

4.4. Процедури за сътрудничество и координация с други контролни органи
РИОСВ -Пазарджик има създадена практика за координиране на проверки с други
контролни органи. Координи ране и общи проверки с други контролни органи в повечето
случаи става по писмени указания от МОСВ, Областна администрация, както и при
писмено искане с икономическа полиция. В някои случаи, при възникнали обстоятелства
се създават комисии, чийто състав се определя с писмена заповед на Директора на
РИОСВ.
В Р ИОСВ –Пазарджик има изградена добра практика за координация по отношение
на постъпили сигнали по „зеления” телефон, когато решаването на проблеми е от
компетентността на друга институция. В случай, че пр оверката се извършва по повод
жалба или сигнал, засягащ компетенциите и на други национални, или регионални органи,
същите се уведомяват и поканват да участват със свои представители в нея. Когато не е
възможно провеждането на съвместна проверка, а при изв ършен контрол са констатирани
нарушения, както на екологичното законодателство, така и на нормативните актове от
компетентността на друг държавен орган, РИОСВ изпраща на съответния компетентен
орган информация за направените констатации и резултатите от пр оверката за сведение, с
цел последващо координиране на по -нататъшните действия.
Друга процедура, в която експертите на РИОСВ -Пазарджик ежегодно участват са
Държавните приемателни комисии за въвеждане в редовна експлоатация на строежите по
отношение спазван ето на екологичните правила и норми.
Ежегодно експерт на РИОСВ -Пазарджик взема участие в комисиите по чл. 17,
ал. 1, т. 1 от Закона за опазване на земеделските земи, назначени със заповед на министъра
на земеделието и горите, след предварително изпратен дн евен ред от съответната облас тна
дирекция “Земеделие“.
Експертите на РИОСВ -Пазарджик участват съгласно своята компетентност в
различни комисии, назначавани със заповеди на съответните кметове, включително и в
лесоустройствени съвещания и комисии във връзка с приемане на изготвени
горскостопански планове.
Контролът по изпълнение на задълженията на операторите на предприятия,
класифицирани с нисък или висок рисков потенциал се извършва от комисия по чл. 157а,
ал. 2 от ЗООС, включваща представители на РИОСВ, Р ДПБЗН, РД на МВР, РД
„инспекция по труда” и кметове на общини, на чиято територия се намира съответното
предприятие.Комисията се назначава със заповед на министъра на околната среда и
водите и работи по утвърден годишен план въз основа на системна оценка н а опасностите
в обектите. Членовете на комисията проверяват в рамките на своите компетенции
дейността на оператора на предприятието. За извършената проверка председателя на
комисията изготвя доклад до министъра на околната среда и водите.
Ще продължи взаим одействието с Главна дирекция "Лабораторно -аналитична
дейност" (ГД ЛАД ) и Регионалните лаборатории в Пловдив и Пазарджик към ИАОС във
връзка с текущия контрол.

4.5. Проце дури за преглед/актуализация на плана
За осигуряване изпълнението на плана и осъществяване на по -добра координация
между експертите при комплексните проверки всяка седмица се изготвя план -график за

План за контролната дейност на РИОСВ -Пазарджик през 2019 г.

31

предстоящите проверки, като се съвместяват извънредни и планови проверки според
посоката и приоритетността им. Извършените проверки и дадени предписания ежедневно
се регистрират в електронен регистър. Проследяването на изпълнението на плана се
осъществява чрез междинно отчитане – седмичните оперативки и месечни справки.
При констатиране на забавяне или неизпълнение на плана при месечните справки
се анализират причините и се предприемат коригиращи действия за преодоляване на
изоставането. Актуализация на плана ще бъде предприета при наличието на обективни
причини , промени в нормативната уредба и такива, свързани с човешкия фактор.


януари 2019 г.