одобрен

SEBRA-2020-01-17

Уникален идентификатор:  27ce4bf8-c762-40a3-b47c-f9b34132193f

бюджет плащания

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-01-20 11:44:33
  • Създаден от: ts.tsvetanova
  • Последна промяна: 2020-01-20 11:44:33

ОБЩО ПЛАЩАНИЯ ЗА ДЕНЯ (в лева)

Период: 17.01.2020 - 17.01.2020

Код Описание Сума
I. ПЛАЩАНИЯ ОТ БЮДЖЕТА, ИЗВЪРШЕНИ ЧРЕЗ СЕБРА, ПО ПЪРВОСТЕПЕННИ СИСТЕМИ
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 538422.46
02 xxxx Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала 8480.01
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 14870.87
05 xxxx Осигурителни вноски за сметка на осигурителя 4271.13
10 xxxx Издръжка 2690201.3899999987
18 xxxx Други разходи 316928.14
20 xxxx Разходи за лихви 152.6
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 474113.11
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 8028260.87
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 6541745.2
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 3399449.59
88 xxxx Средства на разпореждане 1579911.12
89 xxxx Друго финансиране 1067954.51
90 xxxx Възстановени приходи 248505.48
91 xxxx Теглене на BGN в брой 8000
92 xxxx Закупуване на валута в брой 1038.7
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 135577.97
98 xxxx Други операции в БНБ -282574.69
xxxx Трансфери за местни дейности за общини 38338217
xxxx Обща субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности за общини 765403
II. ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ В БНБ
Разходи, свързани с банково обслужване на сметки, СЕБРА и други плащания по сключени договори с МФ обслужване на сметки и плащания 24088.18
Капиталови трансфери за нефинансови предприятия, в т.ч. за изпълнение на програми за отстраняване на нанесените щети върху околната среда, настъпили от минали действия или бездействия, при приватизация 34815.59
Общо:  63937832.23
ПЛАЩАНИЯ ОТ БЮДЖЕТА, ИЗВЪРШЕНИ ЧРЕЗ СЕБРА, ПО ПЪРВОСТЕПЕННИ СИСТЕМИ
Народно събрание ( 001******* ) Период: 17.01.2020 - 17.01.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 200
90 xxxx Възстановени приходи 1105.48
Общо:  1305.48
Администрация на президентството ( 002******* ) Период: 17.01.2020 - 17.01.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 925
10 xxxx Издръжка 28147.48
Общо:  29072.48
Министерски съвет ( 003******* ) Период: 17.01.2020 - 17.01.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 6231.27
10 xxxx Издръжка 67093.61
18 xxxx Други разходи 80
88 xxxx Средства на разпореждане 39926.44
90 xxxx Възстановени приходи 1345.55
Общо:  114676.87
Сметна палата ( 005******* ) Период: 17.01.2020 - 17.01.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 2376.43
Общо:  2376.43
Висш съдебен съвет ( 006******* ) Период: 17.01.2020 - 17.01.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 303112.15
18 xxxx Други разходи 6122.86
90 xxxx Възстановени приходи 12798.68
Общо:  322033.69
Министерство на финансите ( 010******* ) Период: 17.01.2020 - 17.01.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1255.08
10 xxxx Издръжка 33428.23
Общо:  34683.31
Министерство на външните работи ( 011******* ) Период: 17.01.2020 - 17.01.2020
Код Описание Сума
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 254.26
Общо:  254.26
Министерство на отбраната ( 012******* ) Период: 17.01.2020 - 17.01.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 5308.83
10 xxxx Издръжка 54402.01
18 xxxx Други разходи 10.68
90 xxxx Възстановени приходи 14877.35
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод -33956.4
Общо:  40642.47
Министерство на вътрешните работи ( 013******* ) Период: 17.01.2020 - 17.01.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 504.4
10 xxxx Издръжка 72308.42
90 xxxx Възстановени приходи 153074.56
Общо:  225887.38
Министерство на правосъдието ( 014******* ) Период: 17.01.2020 - 17.01.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 164987.2
18 xxxx Други разходи 12.5
88 xxxx Средства на разпореждане 35760
90 xxxx Възстановени приходи 238.76
Общо:  200998.46
Министерство на труда и социалната политика ( 015******* ) Период: 17.01.2020 - 17.01.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 430.52
10 xxxx Издръжка 51008.65
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 4006731.5
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 33256.17
Общо:  4091426.84
Министерство на здравеопазването ( 016******* ) Период: 17.01.2020 - 17.01.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 482.61
02 xxxx Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала 3338.84
10 xxxx Издръжка 95118.67
88 xxxx Средства на разпореждане 16.77
Общо:  98956.89
Министерство на образованието и науката ( 017******* ) Период: 17.01.2020 - 17.01.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 14626.92
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 5751.48
10 xxxx Издръжка 72159.96
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 76368.69
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 6191.71
88 xxxx Средства на разпореждане 2778.79
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 75487.63
Общо:  253365.18
Министерство на културата ( 018******* ) Период: 17.01.2020 - 17.01.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 92343.53
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 168
10 xxxx Издръжка 379213.19
18 xxxx Други разходи 109618.14
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 2150
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 3981
Общо:  587473.86
Министерство на околната среда и водите ( 019******* ) Период: 17.01.2020 - 17.01.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 207.8
10 xxxx Издръжка 15272.17
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 102872.75
88 xxxx Средства на разпореждане 27473.9
Общо:  145826.62
Министерство на икономиката ( 020******* ) Период: 17.01.2020 - 17.01.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 31797.91
88 xxxx Средства на разпореждане 96118
89 xxxx Друго финансиране 109
90 xxxx Възстановени приходи 390
Общо:  128414.91
Министерство на регионалното развитие и благоустройството ( 021******* ) Период: 17.01.2020 - 17.01.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 55722.05
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 8897.4
Общо:  64619.45
Министерство на земеделието, храните и горите ( 022******* ) Период: 17.01.2020 - 17.01.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 120678.97
18 xxxx Други разходи 198.1
90 xxxx Възстановени приходи 24537.13
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 16192.86
Общо:  161607.06
Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията ( 023******* ) Период: 17.01.2020 - 17.01.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 29453.88
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 141367.99
98 xxxx Други операции в БНБ -282574.69
Общо:  -111752.82
Министерство на енергетиката ( 024******* ) Период: 17.01.2020 - 17.01.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 3911.81
88 xxxx Средства на разпореждане 917236.8
Общо:  921148.61
Министерство на младежта и спорта ( 025******* ) Период: 17.01.2020 - 17.01.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2690.44
10 xxxx Издръжка 11845.7
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 1470
Общо:  16006.14
Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Период: 17.01.2020 - 17.01.2020
Държавна сигурност и разузнавaтелните служби на Българската народна армия ( 032******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 20.97
Общо:  20.97
Национален статистически институт ( 041******* ) Период: 17.01.2020 - 17.01.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 16212.77
Общо:  16212.77
Комисия за защита на конкуренцията ( 042******* ) Период: 17.01.2020 - 17.01.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 6649.09
91 xxxx Теглене на BGN в брой 3000
Общо:  9649.09
Комисия за регулиране на съобщенията ( 043******* ) Период: 17.01.2020 - 17.01.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 4277.97
Общо:  4277.97
Съвет за електронни медии ( 044******* ) Период: 17.01.2020 - 17.01.2020
Код Описание Сума
92 xxxx Закупуване на валута в брой 332.49
Общо:  332.49
Kомисия за енергийно и водно регулиране ( 045******* ) Период: 17.01.2020 - 17.01.2020
Код Описание Сума
91 xxxx Теглене на BGN в брой 0
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 27244.71
Общо:  27244.71
Държавна комисия по сигурността на информацията ( 048******* ) Период: 17.01.2020 - 17.01.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 12811.48
Общо:  12811.48
Национален осигурителен институт ( 055******* ) Период: 17.01.2020 - 17.01.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 323.75
10 xxxx Издръжка 46135.87
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 3854650.59
90 xxxx Възстановени приходи 28928.45
Общо:  3930038.66
Национална здравноосигурителна каса ( 056******* ) Период: 17.01.2020 - 17.01.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 4752.27
Общо:  4752.27
Българска национална телевизия ( 061******* ) Период: 17.01.2020 - 17.01.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 14400
10 xxxx Издръжка 29990.03
Общо:  44390.03
Българско национално радио ( 062******* ) Период: 17.01.2020 - 17.01.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 47759.06
10 xxxx Издръжка 29525.02
92 xxxx Закупуване на валута в брой 0
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод -5482.51
Общо:  71801.57
Министерство на туризма ( 071******* ) Период: 17.01.2020 - 17.01.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 15140.03
90 xxxx Възстановени приходи 1500
Общо:  16640.03
Централна избирателна комисия ( 082******* ) Период: 17.01.2020 - 17.01.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 1704.92
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 8180.93
Общо:  9885.85
Държавен фонд "Земеделие" ( 084******* ) Период: 17.01.2020 - 17.01.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 31286.63
18 xxxx Други разходи 1904.68
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 190156.16
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 35.44
Общо:  223382.91
Национално бюро за контрол на специалните разузнавателни средства ( 085******* ) Период: 17.01.2020 - 17.01.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 519.14
Общо:  519.14
Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция ( 122******* ) Период: 17.01.2020 - 17.01.2020
Код Описание Сума
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 25211.82
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 4513868.07
89 xxxx Друго финансиране 4331.15
Общо:  4543411.04
Фонд "Сигурност на електроенергийната система" ( 124******* ) Период: 17.01.2020 - 17.01.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 32839.22
10 xxxx Издръжка 547.77
Общо:  33386.99
Държавно предприятие „Управление и стопанисване на язовири“ ( 129******* ) Период: 17.01.2020 - 17.01.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 648
18 xxxx Други разходи 595.62
Общо:  1243.62
Селскостопанска академия ( 133******* ) Период: 17.01.2020 - 17.01.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 17740.34
88 xxxx Средства на разпореждане 7409.3
Общо:  25149.64
Държавно предприятие "Научно производствен център" ( 134******* ) Период: 17.01.2020 - 17.01.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 558.7
10 xxxx Издръжка 2765.83
Общо:  3324.53
Сметка с лимити за чужди средства към Минстерство на околната среда и водите ( 519******* ) Период: 17.01.2020 - 17.01.2020
Код Описание Сума
88 xxxx Средства на разпореждане 451409.12
Общо:  451409.12
МТИТС - Национална компания "Железопътна инфраструктура" ( 581******* ) Период: 17.01.2020 - 17.01.2020
Код Описание Сума
89 xxxx Друго финансиране 1042281.36
Общо:  1042281.36
Учителски пенсионен фонд ( 745******* ) Период: 17.01.2020 - 17.01.2020
Код Описание Сума
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 45568.43
Общо:  45568.43
Софийски университет "Св. Климент Охридски" - София ( 801******* ) Период: 17.01.2020 - 17.01.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 3515.34
10 xxxx Издръжка 94916.01
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 55837.42
Общо:  154268.77
Пловдивски Университет "Паисий Хилендарски" - Пловдив ( 802******* ) Период: 17.01.2020 - 17.01.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 168
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 692428.8
Общо:  692596.8
Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ - Бургас ( 803******* ) Период: 17.01.2020 - 17.01.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 44918.28
18 xxxx Други разходи 1920.76
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 6433.32
Общо:  53272.36
Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий"- Велико Търново ( 804******* ) Период: 17.01.2020 - 17.01.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 6863.64
18 xxxx Други разходи 196000
Общо:  202863.64
Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ - Шумен ( 806******* ) Период: 17.01.2020 - 17.01.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 2141.94
Общо:  2141.94
Русенски университет "Ангел Кънчев" - Русе ( 811******* ) Период: 17.01.2020 - 17.01.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 44600.43
Общо:  44600.43
Технически университет - София ( 812******* ) Период: 17.01.2020 - 17.01.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 34211.1
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 4500
Общо:  38711.1
Технически университет - Варна ( 814******* ) Период: 17.01.2020 - 17.01.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 4800
Общо:  4800
Технически университет - Габрово ( 815******* ) Период: 17.01.2020 - 17.01.2020
Код Описание Сума
89 xxxx Друго финансиране 105
Общо:  105
Университет по архитектура, строителство и геодезия - София ( 816******* ) Период: 17.01.2020 - 17.01.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 7759.37
91 xxxx Теглене на BGN в брой 5000
Общо:  12759.37
Лесотехнически университет - София ( 818******* ) Период: 17.01.2020 - 17.01.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 85534.61
Общо:  85534.61
Химико-технологичен и металургичен университет - София ( 819******* ) Период: 17.01.2020 - 17.01.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1053.32
10 xxxx Издръжка 3387.16
Общо:  4440.48
Университет по хранителни технологии - Пловдив ( 821******* ) Период: 17.01.2020 - 17.01.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1358.2
10 xxxx Издръжка 2923.76
Общо:  4281.96
Аграрен университет - Пловдив ( 822******* ) Период: 17.01.2020 - 17.01.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 5774.25
18 xxxx Други разходи 30
20 xxxx Разходи за лихви 152.6
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 3000
89 xxxx Друго финансиране 3270
Общо:  12226.85
Тракийски университет - Стара Загора ( 823******* ) Период: 17.01.2020 - 17.01.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 6510
10 xxxx Издръжка 9210.94
Общо:  15720.94
Медицински университет - София ( 831******* ) Период: 17.01.2020 - 17.01.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 15120
10 xxxx Издръжка 29038.96
Общо:  44158.96
Медицински университет - Пловдив ( 832******* ) Период: 17.01.2020 - 17.01.2020
Код Описание Сума
89 xxxx Друго финансиране 17658
90 xxxx Възстановени приходи 2444.79
Общо:  20102.79
Медицински университет "Проф. д-р Параскев Иванов Стоянов" - Варна ( 833******* ) Период: 17.01.2020 - 17.01.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 830.62
10 xxxx Издръжка 193645.11
18 xxxx Други разходи 30
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 1285632.07
Общо:  1480137.8
Медицински университет - Плевен ( 835******* ) Период: 17.01.2020 - 17.01.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 1424
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 36974.7
Общо:  38398.7
Университет за национално и световно стопанство - София ( 841******* ) Период: 17.01.2020 - 17.01.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 47979.22
92 xxxx Закупуване на валута в брой 706.21
Общо:  48685.43
Стопанска академия "Димитър Ценов" - Свищов ( 843******* ) Период: 17.01.2020 - 17.01.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 27700.79
Общо:  27700.79
Национална спортна академия "Васил Левски" - София ( 859******* ) Период: 17.01.2020 - 17.01.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 1403.19
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 240
Общо:  1643.19
Университет по библиотекознание и информационни технологии - София ( 871******* ) Период: 17.01.2020 - 17.01.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 508.88
Общо:  508.88
Висше училище по телекомуникации и пощи - София ( 872******* ) Период: 17.01.2020 - 17.01.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 17109.57
Общо:  17109.57
Военна академия "Г. С. Раковски"- София ( 881******* ) Период: 17.01.2020 - 17.01.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 3551.94
10 xxxx Издръжка 29533.43
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 14229.84
90 xxxx Възстановени приходи 7264.73
Общо:  54579.94
Национален военен университет "Васил Левски" - Велико Търново ( 882******* ) Период: 17.01.2020 - 17.01.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 161718.09
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 8737.04
10 xxxx Издръжка 4826.68
18 xxxx Други разходи 204.8
Общо:  175486.61
Висше военноморско училище "Н. Й. Вапцаров" - Варна ( 883******* ) Период: 17.01.2020 - 17.01.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 36687.44
10 xxxx Издръжка 752.07
Общо:  37439.51
Българска академия на науките ( 890******* ) Период: 17.01.2020 - 17.01.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 53814.5
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 214.35
10 xxxx Издръжка 147696.4
18 xxxx Други разходи 200
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 1000
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 2187.24
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 322523
88 xxxx Средства на разпореждане 1782
89 xxxx Друго финансиране 200
Общо:  529617.49
Национален фонд - Оперативни програми, съфинансирани от Кохезионния и структурните фондове на Период: 17.01.2020 - 17.01.2020
Европейския съюз за финансова рамка 2014 -2020 ( 987******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 25616.51
02 xxxx Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала 5141.17
05 xxxx Осигурителни вноски за сметка на осигурителя 4271.13
10 xxxx Издръжка 36166.35
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 280336.95
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 2773124.2
Общо:  3124656.31
Субсидии за общини ( 444******* ) Период: 17.01.2020 - 17.01.2020
Описание Сума
Трансфери за местни дейности за общини 38338217
Обща субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности за общини 765403
Общо:  39103620
ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ В БНБ Период: 17.01.2020 - 17.01.2020
Описание Сума
Разходи, свързани с банково обслужване на сметки, СЕБРА и други плащания по сключени договори с МФ обслужване на сметки и плащания 24088.18
Капиталови трансфери за нефинансови предприятия, в т.ч. за изпълнение на програми за отстраняване на нанесените щети върху околната среда, настъпили от минали действия или бездействия, при приватизация 34815.59
Общо:  58903.77