одобрен

Регистър на издадените разрешителни за водовземнае от минерални води, от находища изключителна държавна собственост.

Уникален идентификатор:  28188640-7f1d-4856-a8fa-f8f23794b861

доспат екология и води изключителна държавна собственост места минерални води МОСВ Струма

Текуща версия: 4

Показвана версия: 4

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-09-20 16:34:32
  • Създаден от: e.lazarov
  • Последна промяна: 2020-07-07 15:27:22
  • Последно променил: e.lazarov

Регистър

на издадените разрешителни за минерални води
№ на разрешителното Дата на издаване Титуляр Седалище на титуляра Адрес за кореспонденция Единен идентификационен номер (ЕИН) по Булстат Име на водния обект Водовземно съоръжение (водоизточник) Поречие Цели на водоползването/ползването Място на водовземането Разпределение на разрешеното водно количество [m3] Срок на действие Решения за изменение/продължаване/прекратяване на разрешителното
Административно-териториална единица Място на водоползването
населено място община район област населено място община район област ЕКАТТЕ денонощно месечно сезонно годишно начален краен
000010 2000/11/22 "Росела" ООД гр. Симитли Симитли Благоевград ул. "Оранжериите" № 1 101003655 находище "Симитли"-№70 сондажен кладенец Струма добив на хидрогеотермална енергия гр. Симитли Симитли Благоевград 66460 Оранжериен комплекс "Росела",гр.Симитли 3.7 58342 (за срока на разрешителното) 2000/11/22 2001/06/30 прекратено с изтичане срока на действие
000025 2001/02/26 "Мериам 90" АД с. Катунци Сандански Благоевград 121499205 находище "Катунци" сондаж №236 Струма бутилиране на минерална вода и производство на безалкохолни напитки с. Катунци Сандански Благоевград 36693 Цех за бутилиране на минерална вода и безалкохорни напитки,с.Катунци 86.4 31536 2001/02/26 датата на сключване на концесионен договор за ползване на минерална вода от находище "Катунци", сондаж № 236, но не по-късно от 26.02.2002 г. прекратено с изтичане срока на действие
000032 2001/04/25 "Многопрофилна болница за активно лечение (МБАЛ)"Свети Врач"ЕООД гр. Сандански Сандански Благоевград Паркова зона 101522447 находище "Сандански"-№66 КЕИ “Централен каптаж” и сондаж №6 Струма 1) лечение 2.хигиенни цели гр. Сандански Сандански Благоевград 65334 МБАЛ "Свети рач" и обект ЛПБ"Мирото",гр.Сандански 1) 116 (целогодишно в МБАЛ "Св. Врач") + 64 (6 месеца годишно в ЛПБ "Мирото", май—октомври) 1) 42369,2 (7000 от 01.11.—31.12.2001 г. + 42369,2 за 2002 г. + 17400 за 01.01.—01.05.2003 г.) в МБАЛ "Св. Врач" + 11500 в ЛПБ "Мирото" 2001/05/01 2003/05/01 Изменено с 000032-1/12.05.2003г.
000082 2001/11/19 "Специализирани болници за рехабилитация-национален комплекс” ЕАД-филиал Сандански гр. Сандански Сандански Благоевград 130344823-0097 находище "Сандански"-№66 сондаж № 1хг Струма 1) за лечебни цели 2) за хигиенни цели 3) други цели гр. Сандански Сандански Благоевград 65334 "СБР-национален комплекс"-База 1 и База 2,гр.Сандански 201 1) 141-лечебни цели 2) 41-хигиенни цели 3) 19-други цели/ 365 дни годишно 73394 1) 51421-лечебни цели 2)15129-хигиенни цели 3)6844-други цели 2001/11/19 2007/11/19 Прекратено с изтичане срока на действие и Решение №50/22.04.2008 г.
000095 2001/12/20 ЕТ “Костадин Наумов—Коста” гр. Сапарева баня Сапарева баня Кюстендил ул. "Черна скала" № 25 819004312 находище "Сапарева баня"-№67 КЕИ № 1 “Галерията” + сондаж № 1ВКП Струма 1) за профилактика 2) хигиенни цели гр. Сапарева баня Сапарева баня Кюстендил 65365 Общинска минерална баня,гр.Сапарева баня 93.5 300 дни годишно 28050 1) 25470-за профилактика 2)2580-хигиенни цели 2001/12/20 2007/12/20 Прекратено с Решение№154/24.09.2007 г.
000022 2001/02/15 "Германея" ЕООД гр. Сапарева баня Сапарева баня Кюстендил ул. "Германея" № 1 109024498 находище "Сапарева баня"-№67 сондаж №1хг Струма добив на геотермална енергия гр. Сапарева баня Сапарева баня Кюстендил 65365 Геотермална централа за топлофикация на ОУ "Хр.Ботев",СПТУ "Ал.Константинов",читалище "Просветен лъч" и Общинска административна сграда 130 19500 2001/02/15 датата на сключване на концесионен договор за ползване на минерална вода от находище “Сапарева баня”, сондаж № 1хг, но не по-късно от 15.02.2002 г. Изменено с №0022-1/22.01.2002г.
000023 2001/02/15 "Интерхотел-Сандански-България" АД гр. Сандански Сандански Благоевград 101511550 находище "Сандански"-№66 сондаж №1хг Струма за добив на геотермална енергия гр. Сандански Сандански Благоевград 65334 Геотермална централа на "Интерхотел-Сандански-България"АД 130 19500 2001/02/15 датата на сключване на концесионен договор за ползване на минерална вода от находище “Сандански”, сондаж № 1хг, но не по-късно от 15.02.2002 г. Изменено с 0023-1/22.01.2002г.
000022-1 2002/01/22 "Германея" ЕООД гр. Сапарева баня Сапарева баня Кюстендил ул. "Германея" № 1 109024498 находище "Сапарева баня"-№67 сондаж №1хг Струма добив на хидрогеотермална енергия гр. Сапарева баня Сапарева баня Кюстендил 65365 Геотермална централа за топлофикация на ОУ "Хр.Ботев",СПТУ "Ал.Константинов",читалище "Просветен лъч" и Общинска административна сграда 130 19500 2002/01/22 датата на сключване на концесионен договор за ползване на минерална вода от находище “Сапарева баня”, сондаж № 1хг, но не по-късно от 22.01.2003 г. прекратено с изтичане срока на действие
000023-1 2002/01/22 "Интерхотел-Сандански-България" АД гр. Сандански Сандански Благоевград 101511550 находище "Сандански"-№66 сондаж №1хг Струма добив на хидрогеотермална енергия гр. Сандански Сандански Благоевград 65334 Геотермална централа на "Интерхотел-Сандански-България"АД 130 19500 2002/01/22 датата на сключване на концесионен договор за ползване на минерална вода от находище “Сандански”, сондаж № 1хг, но не по-късно от 22.01.2003 г. прекратено с изтичане срока на действие
000146 2002/07/01 "Агроинвест-97" ООД с. Михнево Петрич Благоевград 101049268 находище "Рупите-м.Кожух"-№64 сондажи №№ 1, 2 и 2хг—водочерпателна шахта след газоотделителната инсталация Струма за добив на хидрогеотермална енергия с. Генерал Тодоров Петрич Благоевград 58390 Обекти "Оранжерия" ,с.Рупите 864 116640 2002/07/01 датата на сключване на концесионен договор за ползване на минерална вода от сондажи №№ 1, 2 и 2хг, но не по-късно от 01.07.2003 г. прекратено с изтичане срока на действие
000177 2002/12/10 "Специализирани болници за рехабилитация-национален комплекс" ЕАД-филиал Кюстендил гр. Кюстендил Кюстендил Кюстендил ул. "Цар Симеон" № 28 130344823-0010 находище "Кюстендил"-№39 КЕИ “Стар каптаж” Струма 1) за лечебни нужди 2)хигиенни нужди 3)за добив на хидрогеотермална енергия гр. Кюстендил Кюстендил Кюстендил 41112 Обект "Курортна поликлиника с балнеолечебница",гр.Кюстендил 208 1)163-лечебни нужди 2)45-хигиенни нужди/ 365 дни годишно 67977 1) 53335-лечебни нужди 2)14642-хигиенни нужди 2002/12/10 2008/12/10 прекратено с изтичане срока на действие
000178 2002/12/10 "Специализирани болници за рехабилитация-национален комплекс" ЕАД-филиал Кюстендил гр. Кюстендил Кюстендил Кюстендил ул. "Цар Симеон" № 28 130344823-0010 находище "Кюстендил"-№39 КЕИ “Стар каптаж” Струма 1) за лечебни нужди 2)хигиенни нужди 3)за добив на хидрогеотермална енергия гр. Кюстендил Кюстендил Кюстендил 41112 Обект"Стационален блок",гр.Кюстендил 149 1)111-лечебни нужди 2)38-хигиенни нужди/ 365 дни годишно 45955 1) 33745-лечебни нужди 2)12210-хигиенни нужди 2002/12/10 2008/12/10 прекратено с изтичане срока на действие
000179 2002/12/10 "БДЖ" ЕАД гр. София Столична София бул. "Княгиня Мария-Луиза" № 110 130822878-0043 находище "Кюстендил"-№39 КЕИ “Стар каптаж” Струма за профилактика гр. Кюстендил Кюстендил Кюстендил 41112 Обект "Лечебен профилактично-възстановителен център",гр.Кюстендил 18 5472 2002/12/10 2008/12/10 Изменено и продължено с Решение №31/02.02.2010г. С решение РПР-1/15.04.2014г. разрешителното е прекратено.
000186 2002/12/20 "Агротерм-комерс" ООД гр. София Столична "Оборище" София ул. "Люле Бургас" № 3 121067697 находище "Сапарева баня"-№67 сондаж № 1хг Струма за добив на хидрогеотермална енергия гр. Сапарева баня Сапарева баня Кюстендил 65365 Обект "Оранжерия",гр.Сапарева баня 501.12 01.11.—31.12. и 01.03.—31.05., 153 дни 113374.08 2002/11/01 датата на сключване на концесионен договор за ползване на минерална вода от сондаж № 1хг, но не по-късно от 01.11.2003 г. прекратено с изтичане срока на действие
000202 2003/03/20 Сдружение “Плувен клуб “Вихрен” гр. Сандански Сандански Благоевград Спортен интернат 101048903 находище "Сандански"-№66 сондаж № 1хг Струма за спортни цели гр. Сандански Сандански Благоевград 65334 Плувни басейни в Плувен интернат,гр.Сандански 103.7 зимен сезон, 15.10.—15.04., 180 дни/летен сезон 15,04-15,10 - 180 дни 86,4м³ 34214.4 2003/03/20 2006/02/05 прекратено с изтичане срока на действие
000032-1 2003/05/12 "Многопрофилна болница за активно лечение (МБАЛ)"Свети Врач"ЕООД гр. Сандански Сандански Благоевград Паркова зона 101522447 находище "Сандански"-№66 КЕИ “Централен каптаж” и сондаж №6 Струма лечение гр. Сандански Сандански Благоевград 65334 МБАЛ"Свети Врач",гр.Сандански 60.5 365 дни годишно 22000 2001/05/01 2007/05/01 прекратено с изтичане срока на действие
003044 2003/07/15 "Алекс - 2002" ООД гр. Перник Перник Перник ул. "Отец Паисий", бл. 10, вх. А, ет. 6, ап. 39 113550148 находище "Рударци"-№62 сондаж № 9 Струма за отдих с. Рударци Перник Перник 63152 Минерален плажен комплекс,с.Рударци 345.6 за 6 дни, от 26.05.—31.05. 5354 2003/07/15 2009/07/15 Отказ за продължаване с Решение №75/15.04.2009 г.
003125 2003/10/24 Областно пътно управление-Благоевград към Изпълнителна агенция "Пътища" гр. Благоевград Благоевград Благоевград 2700, ул. "Тодор Александров" № 21 000695089 0045 находище "Марикостиново"-№42 сондаж № 6 Струма 1) за профилактика 2)за хигиенни цели с. Марикостиново Петрич Благоевград 47189 Кантон на Окръжно пътно управление,с.Марикостиново 16.57 274 дни 4537.44 1) 3452,4-за профилактика 2)1085,04-за хигиенни цели 2003/11/01 2009/11/01 Изменено и продължено с Решение №131/15.06.2009 г.;003125-1/15.06.2009г.
003235 2004/04/16 "Кател" ООД гр. София Столична София 1113, ул. "Коста Лулчев" № 10, ап. 33 130764478 находище "Гулийна баня"-№21 сондаж № 1хг Места 1) за профилактика 2) за отдих с. Баня Разлог Благоевград 02693 Хотел,с.Баня 36.8 в периода от 01.05.—30.09., 152 дни 11275.2 1) 5548-за профилактика 2) 5727,2-за отдих 2005/04/01 2011/04/01 Прекратено с Решение № 191 / 16.12.2005 г.
003261 2004/05/10 ЕТ "Алфа-Костадин Вучков", гр. София гр. Благоевград Благоевград Благоевград 2700, ул. "Кукуш" № 7 101617087 находище "Добринище"-№24 сондаж № 3 (Плажа) Места 1) за профилактика 2)за отдих 3)за хигиенни нужди с. Добринище Банско Благоевград 21498 Обект в с.Добринище 167.4 в периода от 01.05.—31.10, 183 дни 49720 1) 19600-за профилактика 2)25080-за отдих 3)5040-за хигиенни нужди 2004/05/10 2010/05/10 Прекратено Решениее №72/03.05.2006 г., решението отменено с Решение №3398/03.04.2007 г. на ВАС петчленен състав, прекратено с Решение №290/15.12.2007 г.
003268 2004/05/14 "Предел" ЕООД, гр. Стара Загора с. Баня Разлог Благоевград ул. "Трета" № 24 123655699 находище "Гулийна баня"-№21 сондаж № 1хг Места 1) за профилактика 2) за отдих с. Баня Разлог Благоевград 02693 Балнеохотел,с.Баня 23.8 в периода от 15.05.—15.09, 120 дни 8168.1 1) 7774,5-за профилактика 2)393,6-за отдих и хигиенни нужди 2005/05/15 2011/05/15 Прекратено с Решение № 9 / 20.01.2006 г.
003331 2004/07/19 "Нова Глейд" ООД гр. София Столична София 1000, ул. "Неофит Рилски" № 5, ет. 3 131197988 находище "Добринище"-№24 сондаж № 2 Места 1) за профилактика 2) за отдих и спорт с. Добринище Банско Благоевград 21498 Балнео-санаториален комплекс,с.Добринище 129 в периода от 01.05.—30.09., 150 дни 37783.5 1) 27188,5-за профилактика 2) 10595-за отдих и спорт 2005/07/01 2011/07/01 Прекратено с Решение № 179 / 01.12.2005 г.
003347 2004/07/30 "Битусс"ЕООД гр. Сандански Сандански Благоевград 2800, бул. "Свобода" № 3 811160544 находище "Сандански"-№66 КЕИ “Централен каптаж” и сондаж № 6 Струма 1) за профилактика 2) за хигиенни нужди гр. Сандански Сандански Благоевград 65334 Общинска балнеолечебница,гр.Сандански 79.18 313 дни 24783.34 1) 16589 - за профилактика 2) 8194,34 -за хигиенни нужди 2004/07/30 2010/07/30 Прекратено Решение №417/15.12.2008 г.
003422 2004/10/25 "ЮНИСЕВ" ООД с. Баня Разлог Благоевград 2778 123655699 находище "Гулийна баня"-№21 КЕИ № 8 Места 1) за профилактика 2) за спорт и отдих 3) за други цели с. Баня Разлог Благоевград 02693 Балнеохотел,с.Баня 92.1 в дните на прилив на външния и вътрешния басейн, 326 дни в годината 37075.8 1) 17009-за профилактика 2)18971,8- за спорт и отдих 3)1095-за други цели 2004/11/01 2010/11/01 Изменено и продължено с Решение №154/31.05.2010г. 003422-1/31.05.2010
003462 2004/12/01 "Специализирана болница за рехабилитация-Марикостиново" ЕООД с. Марикостиново Петрич Благоевград 2870 101510103 находище "Марикостиново"-№42 сондаж № 6 Струма за лечение с. Марикостиново Петрич Благоевград 47189 СБР,с.Марикостиново 101.35 33390 2004/12/01 2010/12/01
003475 2005/01/03 П М гр. София Столична София ул. "Райко Жинзифов", бл. 20, вх. Д, ет. 2, ап. 84 находище "Гулийна баня"-№21 извор № 4 Места 1) за профилактика 2) за отдих с. Баня Разлог Благоевград 02693 11.5 в дните на прилив на басейните, 357 дни в годината 4887.5 1) 730-за профилактика 2) 4157,5-за отдих 2006/01/03 2012/01/03 Отнето с Решение №162/23.08.2006 г.
003476 2005/01/03 Й Г гр. София Столична София ул. "Постоянство", бл. 65, вх. Б, ет. 4, ап. 23 находище "Гулийна баня"-№21 извор № 4 Места 1) за профилактика 2) за отдих и хигиенни цели с. Баня Разлог Благоевград 02693 9.74 в дните на прилив на басейна, 357 дни в годината 4093.18 1) 730-за профилактика 2)3363,18-за отдих и хигиенни цели 2006/01/03 2012/01/03 Отнето с Решение №161/23.08.2006 г.
003477 2005/01/03 "Невел-П" ЕООД гр. София Столична София 1000, ул. "Г. С. Раковски" № 76 130319713 находище "Гулийна баня"-№21 извор № 4 Места 1) за профилактика 2) за спорт и отдих с. Баня Разлог Благоевград 02693 Спортно-туристически и балнео-оздравителен център,с.Баня 123.72 в периода от 01.05.—31.10., 180 дни 40357 1) 35686-за профилактика 2)4671-за спорт и отдих 2006/01/03 2012/01/03 Отнето с Решение №158/23.08.2006 г.,отм.с Реш.№3421/04.04.2007 г.- V отд., което е отм. с Реш.№10792/09.11.2007 г.- петчл.състав
003478 2005/01/03 "Първа ликвидна частна къща" ЕООД гр. София Столична София 1164, ул. "Плачковица" № 1 121367709 находище "Гулийна баня"-№21 извор № 4 Места 1) за профилактика 2)за спорт и отдих с. Баня Разлог Благоевград 02693 Профилакториум,с.Баня 53.72 в дните на прилив на басейните, 353 дни в годината 21024.76 1) 7957-за профилактика 2)13067,76-за спорт и отдих 2006/01/03 2012/01/03 Отнето с Решение №159/23.08.2006 г.
003483 2005/01/03 Д Н гр. София Столична София ул. "Владайска" № 8, ет. 3 находище "Гулийна баня"-№21 извор № 4 Места 1) за профилактика 2)за отдих и хигиенни цели с. Баня Разлог Благоевград 02693 9.74 в дните на прилив на басейна, 357 дни в годината 4093.18 1) 730-за профилактика 2)3363,18-за отдих и хигиенни цели 2006/01/03 2012/01/03 Отнето с Решение №160/23.08.2006 г.
003518 2005/01/28 "Лаудис Билдинг" ЕООД гр. София Столична София 1407, бул. "Джеймс Баучер" № 51, ет. 11, ст. 1101 131013477 находище "Гулийна баня"-№21 сондаж № 6 Места 1) за профилактика 2) за отдих 3) за хигиенни нужди с. Баня Разлог Благоевград 02693 Хотел с балнеологичен център,с.Баня 49.2 в дните на работа на басейна, 353 дни 18399.6 1) 13140-за профилактика 2) 4130-за отдих 3) 1129,6-за хигиенни нужди 2006/01/15 2012/01/15 Прекратено с Решение № 17 / 10.03.2006 г.
003527 2005/02/07 "Баня Вю" ЕООД гр. София Столична София 1000, ул. "6-и септември" № 33, ет. 1 131348034 находище "Гулийна баня"-№21 сондаж № 6 Места 1) за профилактика 2) за отдих 3) за хигиенни нужди с. Баня Разлог Благоевград 02693 Рекреационна зона с център за профилактика,с.Баня 36.54 в дните на работа на басейна, 335 дни 15250.9 1) 3727-за профилактика 2) 10237-за отдих 3) 1286,4-за хигиенни нужди 2006/02/07 2012/02/07 Прекратено с Решение №71/03.05.2006 г.
003577 2005/02/28 "Атия Холидейс" ЕАД гр. София Столична София 1504, ул. "Шейново" № 21 130994632 находище "Гулийна баня"-№21 сондаж № 6 Места 1) за профилактика 2) за отдих 3) за хигиенни нужди с. Баня Разлог Благоевград 02693 Рекреационен комплекс с център за профилактика,с.Баня 112.75 в дните на работа на басейните, 347 дни 43421.77 1) 16288,12-за профилактика 2) 26082,45-за отдих 3) 1051,2-за хигиенни нужди 2005/12/01 2011/12/01 Прекратено с Решение №70/03.05.2006 г.
003579 2005/02/28 "Аустралиан Куолити Продъктс Енд Сървисис" ООД гр. София Столична София 1113, бул. "Цариградско шосе", подлез "Студентски общежития" 130019872 находище "Гулийна баня"-№21 сондаж № 6 Места 1) за профилактика 2) за отдих 3) за хигиенни нужди с. Баня Разлог Благоевград 02693 Хотелски комплекс,с.Баня 44.84 в дните на работа на басейна, 353 дни 16660.72 1) 3066-за профилактика 2) 13086,6-за отдих 3) 508,32-за хигиенни нужди 2006/02/28 2012/02/28 С Решение №ПО-01-42/28.02.2012г. разрешителното е изменено и продължено под №41610008/28.02.2012г.
003608 2005/04/18 Община Кюстендил гр. Кюстендил Кюстендил Кюстендил 2500, пл. "Велбъжд" № 1 000261517 находище "Кюстендил"-№39 КЕИ “Стар каптаж” Струма за хигиенни цели гр. Кюстендил Кюстендил Кюстендил 41112 Обект "хигиенна баня",гр.Кюстендил 39.76 14512.4 2005/08/31 2011/08/31 Отнето с Решение №27/28.02.2008 г.;отменено с Р-е №8890/21.07.2008 г. на ВАС V-то отд.;Р-е №12324/17.11.2008 г. на ВАС-5 чл.състав отменя Р-е №8890/21.07.2008 г.
003612 2005/04/25 И А гр. София Столична София жк "Красно село" № 9, вх. Б, ет. 7, ап. 44 находище "Гулийна баня"-№21 сондаж № 6 Места за отдих с. Баня Разлог Благоевград 02693 20.16 в периода от 01.10.—31.03., 183 дни 8120.13 2006/04/15 2012/04/15 Отнето с Решение №157/23.08.2006 г.
003613 2005/04/25 "Свети Врач Турс 2001" ЕООД гр. Сандански Сандански Благоевград 2800, ул. "Македония" № 1 130524166 находище "Сандански"-№66 КЕИ “Централен каптаж” и сондаж № 6 Струма 1) за профилактика 2) за отдих гр. Сандански Сандански Благоевград 65334 Хотел"Свети Никола",гр.Сандански 35.5 365 дни 12970.6 1) 6132-за профилактика 2) 6838,6-за отдих 2006/04/25 2012/04/25
003641 2005/06/13 "Стримон клуб" ООД гр. Кюстендил Кюстендил Кюстендил 2500, ул. "Цар Симеон" № 9а 109575932 находище "Кюстендил"-№39 КЕИ “Стар каптаж” Струма за профилактика гр. Кюстендил Кюстендил Кюстендил 41112 Обект Балнеохотел "Стримон клуб",гр.Кюстендил 53.26 19439.9 2005/12/01 2011/12/01
003646 2005/06/14 "Германея" ООД гр. Сапарева баня Сапарева баня Кюстендил 2650, ул. "Германея" № 9, хотел "Германея" 109573778 находище "Сапарева баня"-№67 КЕИ № 1 “Галерията” Струма за профилактика гр. Сапарева баня Сапарева баня Кюстендил 65365 Хотел "Германея",гр.Сапарева баня 26 9490 2006/06/14 2012/06/14 Прекратено с Решение №178/22.06.2010г
003659 2005/06/27 "Баня Терми" ЕООД гр. София Столична София 1000, ул. "6-и септември" № 33, ет. 1 131423847 находище "Гулийна баня"-№21 сондаж № 6 Места 1) за профилактика 2) за отдих с. Баня Разлог Благоевград 02693 Спортно-оздравителен център "Баня терми",с.Баня 79.25 в дните на работа на басейните, 359 дни 29990.25 1) 20531,25-за профилактика 2) 9459-за отдих 2006/06/01 2012/06/01 Отнето с Решение №163/23.08.2006 г.
003679 2005/07/19 "Лира - Атон" ЕООД гр. София Столична София 1124, бул. "Цариградско шосе" № 16, бл. 11 130486121 находище "Добринище"-№24 сондаж № 1 Места 1) за профилактика 2) за отдих с. Добринище Банско Благоевград 21498 Курортно-жилищен комплекс "Лира термал",с.Добринище 90 33400 1) 9468-за профилактика 2)22932-за отдих 2006/08/01 2012/08/01
003688 2005/08/01 "Баня и перални" ЕООД гр. Разлог Разлог Благоевград с. Баня, общ. Разлог, обл. Благоевград 10513722 находище "Гулийна баня"-№21 сондаж № 7 Места 1) за профилактика 2)за хигиенни нужди 3) за други цели с. Баня Разлог Благоевград 02693 Обект "Хигиенно-минерална баня",с.Баня 103.7 37084 1) 28378,75-за профилактика 2) 6424-за хигиенни нужди 3) 2281,25-за други цели 2005/08/01 2011/08/01
003857 2006/06/12 "Роял-99" ООД гр.Сандански Сандански Благоевград ул."Стефан Карчев" №9 101152503 находище "Сандански"-№66 Каптиран естествен извор "Централен каптаж и сандаж №6 Струма за отдих гр.Сандански Сандански Благоевград 65334 Обект "Парк-хотел "Санданска Бистрица",гр.Сандански 0,3 9460.8 2006/06/12 2012/06/12 Изменено с Решение №196/24.08.2009 г.;003857-1/24.08.2009г.
003870 2006/07/03 "Табак техник" ООД гр.Благоевград Благоевград Благоевград ул."Св.Димитър Солунски" №66 101610192 находище "Гулийна баня"-№21 сондаж №6 Места за отдих с.Баня Разлог Благоевград 2693 "Хотелски комплекс",с.Баня 0,4 12614.4 2007/02/01 2013/02/01 Прекратено с Решение №125/30.04.2010г.
003843 2006/08/28 "Профи Турс" ООД гр.София София "Средец" София ул."Ангел Кънчев" №1 121745404 находище "Добринище"-№24 сондаж №2 Места за отдих с.Добринище Банско Благоевград 21498 Комплекс "Романтика",с.Добринище 0,5 15768 2006/08/28 2016/08/28 С решение 09-1208/05.03.2014г. на Община Банско разрешителното е прекратено.
003897 2006/08/28 "Вато спринг" ЕООД гр.София Столична община "Красно село" София ж.к."Белите брези" бл.3,ет.10,ап34 175121522 находище "Гулийна баня"-№21 сондаж №1хг Места за отдих с.Баня Разлог Благоевград 2693 Обект "Курортно-ваканционен комплекс с балнеоложки и възстановителен център",с.Баня 4,0 126144 2006/08/28 2016/08/28 Прекратено с Решение №183/19.08.2009 г.
003936 2006/11/29 "Булгарцвет-Баня" ООД с.Баня Разлог Благоевград 101003178 находище "Гулийна баня"-№21 сондаж №1хг, сондаж №4 + КЕИ №6 Места за други цели с.Баня Разлог Благоевград 2693 "Оранжериен комплекс",с.Баня (01.10-30.04) С-1хг-91368; С-4+КЕИ-6 -14212,8 105580.8 2006/10/01 2016/04/30 Отнето с Решение №251/10.08.2010г.
003949 2006/12/15 "Булгарцвет-Баня" ООД с.Баня Разлог Благоевград 101003178 находище "Елешница-м.Св.Варвара-р.Места"-№28 сондаж №1 Места за други цели с.Баня Разлог Благоевград 2693 "Оранжериен комплекс",сЕлешница 3,0 3,0(211д) 51840 51840 2006/10/01 2016/04/30 Прекратено с Решение №206/31.08.2009 г.
003960 2007/01/01 "Лорис-1" ЕООД гр.София София ул."Кота 1050" ет.6, ап.610 121239978 находище "Огняново-Гърмен"-№53 сондаж №4ВКП Места за отдих с.Огняново Гърмен Благоевград 18366 и 53326 "Хотелски комплекс",с.Марчево 0,6 18926.6 2007/01/01 2017/01/01 Прекратено с Решение №91/30.04.2009 г.
003970 2007/02/01 "И.Г.ТУРС" ООД гр.Сандански Сандански Благоевград ул."Цар Иван Асен ІІ" №8 101559171 находище "Сандански"-№66 КЕИ №8 и сондаж №6 Струма за отдих гр.Сандански Сандански Благоевград 65334 Хотел "Медите",с.Поленица 0,7 22075.2 2007/02/01 2017/02/01 С решение №ПО-01-19/30.01.2013г. отказ за изменение на разрешителното;Решение ПО-01-90/07.06.2013 с отказ за изменение на разрешителното;С решение №180/22.08.2013г. е отменено Решение ПО-01-90/07.06.2013г.Решение ПО-01-89/24.04.2014г. Отказ за изменение на рзрешителното; С решение № ПО-01-24/24.02.2016г.- се прекратява р-но № 003970/01.02.2007 и се преиздава под № 41610022/24.02.2016;
003975 2007/02/15 "Пиринплод" АД гр.Благоевград Благоевград Благоавград ул."Васил Левски" №55 131411171 находище "Левуново"-№40 сондаж №МС-3 Струма за други цели с.Левуново Сандански Благоавград 43243 "Оранжерии за зеленчуци",с.Левуново 3,7 57862 2006/11/01 2016/04/30 Прекратено с Решение №200/09.07.2010г.
01610002 2007/03/12 "Спартак Турс" АД гр.София Столична София ул."Ф.Ж.Кюри" №20,ет.8 101004508 находище "Сандански"-№66 КЕИ №8 и сондаж №6 Струма за отдих гр.Сандански Сандански Благоевград 65334 Хотел "Свети Врач" и хотел "Карталовец",с.Поленица 6,0 189216 2007/03/12 2017/03/12 С решение № ПО-01-118/09.12.2016г.-е продължен срока на действие на разрешителното до 09.12.2026г. и разрешителното е приведено в съответсвие с изискванията на действащата уредба на Закона за водите и преиздадено под № 41610030/09.12.2016г.
01610018 2007/07/01 "СД Виана" ООД гр.София София Надежда София ул."Дилянка" №2 121196336 находище "Сапарева баня"-№67 сондаж №1хг Струма за отдих гр.Сапарева баня Сапарева баня Кюстендил 65365 Балнеоложки комплекс "Детелина",гр.Сапарева баня 1,8 56764.8 2007/07/01 2017/07/01 Отнето с Решение №130/11.05.2010г.
01610064 2007/09/25 "Кател" ООД гр.София София Красно село София бул."Тотлебен" №77,ет.1,ап.2 130764478 находище "Гулийна баня"-№21 сондаж №1хг Места за отдих с.Баня Разлог Благоевград 2693 Апартаментен хотел,с.Баня 0,35 11037.6 30 календарни дни след датата на разрешителното 10 години от началния срок
01610053 2007/10/05 "Росела" АД гр.Симитли Симитли Благоевград ул."Оранжериите" №1 101003655 находище "Симитли"-№70 сондаж №8 Струма за други цели гр.Симитли Симитли Благоевград 66460 Оранжериен комплекс,гр.Симитли 9,8 217983,3 217983.3 30 календарни дни след датата на разрешителното 10 години от началния срок С решение ПО-01-189/10.12.2014г. изменение на разрешителното в "Раздел годишен обем"; С решение № ПО-01-86/08.08.2016г. -се продължава -краен срок: 05.11.2027г. и се преиздава под № 41610024/08.08.2016г.
01610054 2007/10/05 "Струма метал" АД гр.Симитли Симитли Благоевград ул."Оранжериите" №1 101035756 находище "Симитли"-№70 сондаж №8 Струма за хигиенни цели гр.Симитли Симитли Благоевград 66460 Хигиенна баня,гр.Симитли 2,9 91454.4 30 календарни дни след датата на разрешителното 10 години от началния срок С Решение ПО-01-156/28.09.2015 г. е изменено и приведено в съответствие с изискванията на действащата уредба на ЗВ - 41610020/28.09.2015 г.
01610066 2007/10/30 Община Перник гр.Перник Перник Перник ул.Св.Иван Рилски №1 386751 находище "Рударци"-№62 сондаж №9 Струма за общо водоползване с.Рударци Перник Перник 63152 Обществени чешми-3броя,с.Рударци 0,5 15768 30 календарни дни след датата на разрешителното 10 години от началния срок С решение № ПО-01-9/07.02.2018г.- отказ за продължаване срока на действие на разрешителното;
01610067 2007/11/14 "Делта Бисер" ЕООД с. Огняново Гърмен Благоевград 101646046 находище "Огняново-Гърмен"-№53 сондаж "Делта Бисер" Места за отдих с.Огняново Гърмен Благоевград 18366 Хотелски комплекс,с.Марчево 0,9 28382.4 30 календарни дни след датата на разрешителното 10 години от началния срок Изменено с Решение №333/27.10.2008г.;01610067-1/27.10.2008г. Прекратено с Решение №72/09.03.2010г.
01610082 2008/05/14 "Вега-трейд" ЕООД гр.Гоце Делчев Гоце Делчев Благоевград ж.к."Дунав", бл.11,ет.7, ап.19 101144428 находище "Огняново-Гърмен"-№53 сондаж №3ВКП Места за отдих с.Огняново Гоце Делчев Благоевград 18366 и 53326 Почивна станция,с.Огняново 0,035 1103.76 30 календарни дни след датата на разрешителното 10 години от началния срок С решение № 29/14.06.2018г. е продължен срока на действие на разрешителното:краен срок:15.06.2028г. и разрешителното е приведено в съответсвие с действащата нормативна уредба и е материалзирано под № 32/14.06.2018г.
01610084 2008/06/02 "Алекс - 2007" ЕООД гр.Сандански Сандански Благоевград ул."Коста Калимански" №5 101757192 находище "Сандански"-№66 С-6 + КЕИ-8 Струма за отдих гр.Сандански Сандански Благоевград 65334 Семеен хотел,гр.Сандански 0,1 3153.6 30 календарни дни след датата на разрешителното 10 години от началния срок
01610087 2008/06/16 "Синаница - МВ" АД гр.Сандански Сандански Благоевград ул."Околовръсно шосе" №1 101113393 находище "Сандански"-№66 сондаж 6 и КЕИ 8 Струма за отдих гр.Сандански Сандански Благоевград 65334 СПА център,гр.Сандански 0,5 15768 30 календарни дни след датата на разрешителното 10 години от началния срок Прекратено с решение № ПО-01-170/11.12.2015г.; Преиздадено ново разрешително № 41610021/11.12.2015г. с титуляр ТД,,Еделвайс'',гр.Сандански
01610092 2008/07/01 "Луч-91" ООД гр.София Столична София бул."Янко Сакъзов" №60, ап.4 30223831 находище "Сапарева баня"-№67 сондаж №1хг Струма за хигиенни нужди гр.Сапарева баня Сапарева баня Кюстендил 65365 Градска минерална баня,гр.Сапарева баня 1,3 40996.8 30 календарни дни след датата на разрешителното 10 години от началния срок С решение № 01610092-001/24.08.2018г. е продължен срока на действие на разрешителното:краен срок:24.09.2028г.
01610095 2008/07/07 "МБК" ЕООД гр.Димитровград Димитровград Хасково ул."Патриарх Евтимий" №5 836147953 находище "Левуново"-№40 сондаж №5хг Струма за хигиенни нужди с.Левуново Сандански Благоевград 43243 Хигиенна ббаня,с.Левуново 0,5 15768 30 календарни дни след датата на разрешителното 10 години от началния срок
01610096 2008/07/07 "Бенчмарк фонд имоти" АДСИЦ гр.София Столична Лозенец София ул."Вискяр планина" №19 131281685 находище "Кюстендил"-№39 сандаж БУ и сондаж №5 Струма за отдих гр.Кюстендил Кюстендил Кюстендил 41112 Хотелски комплекс със спортно-развлекателен център,гр.Кюстендил 3,0 94608 30 календарни дни след датата на разрешителното 10 години от началния срок Прекратено с Решение №339/28.12.2009 г
01610099 2008/07/07 ЕТ "Иван Кюров-99-Ганка Кюрова-Таня Георгиева" гр.Симитли Симитли Благоевград ул.Оранжериите" №1 101773780 находище "Симитли"-№70 сондаж №8 Струма за отдих гр.Симитли Симитли Благоевград 66460 Плувен комплекс,гр.Симитли 2,6 01 юни - 31 август, 92 дни 20667 30 календарни дни след датата на разрешителното 10.05.2016 г.
01610104 2008/07/07 "Рила спорт" АД гр.София Столична Триадица София ул."Твърдишки проход" №23, ет.4 131228889 находище "Сапарева баня"-№67 сондаж №1хг Струма за отдих гр.Сапарева баня Сапарева баня Кюстендил 65365 Хотелски комплекс,гр.Сапарева баня 1,5 47304 30 календарни дни след датата на разрешителното 10 години от началния срок Отнето с Решение №131/11.05.2010г.
016100107 2008/07/08 "Първа ликвидна частна къща" ЕООД гр.София Столична Триадица София ул."Хан Аспарух" №8 121367709 находище "Гулийна баня"-№21 сондаж №4 + КЕИ №6 Места за отдих с.Баня Разлог Благоевград 2693 Балнеоложки център,с.Баня 0,9 28382.4 30 календарни дни след датата на разрешителното 10 години от началния срок С решение № РПР-032016-ГБ/08.11.2016г. разрешителното е прекратено от общ. Разлог;
01610138 2008/10/03 "Нова Глейд" ООД гр.София Столична Триадица София ул."Неофит Рилски"№5, ет.3 131197988 находище "Добринище"-№24 КЕИ №2 Места за отдих с.Добринище Банско Благоевград 21498 Хотелски комплекс,с.Добринище 0,2 6307.2 30 календарни дни след датата на разрешителното 10 години от началния срок Пекратено със Заповед №03-15-15/26.01.2015г. на ОА Банско
01610140 2008/10/03 Община Банско гр.Банско Банско Благоевград пл."Никола Вапцаров" №1 000024663 находище "Добринище"-№24 КЕИ №2 Места за хигиенни нужди с.Добринище Банско Благоевград 21498 Общинска хигиенна баня,с.Добринище 1,6 50457.6 30 календарни дни след датата на разрешителното 10 години от началния срок С решение № ПО-01-73/01.07.2011г.е отнето разрешително №01610140/03.10.2008г.
01610154 2008/10/09 "Хигия" ЕООД гр.Кюстендил Кюстендил Кюстендил ул."Стефан Караджа" Чифте баня, ет.2 819363856 находище "Кюстендил"-№39 сондаж "БУ" и сондаж №5 Струма за хигиенни нужди гр.Кюстендил Кюстендил Кюстендил 41112 Баня "Чифте баня",гр.Кюстендил 1,9 59918.4 30 календарни дни след датата на разрешителното 10 години от началния срок Изменено с Решение №109/15.05.2009 г.;01610154-1/15.05.2009г.Прекратено с Решение №ПО-01-45/05.03.2012г.
01610155 2008/10/09 "Кераминженеринг" АД гр.София Столична Триадица София ул."Порто Лагос" №1, ет.2 121038813 находище "Кюстендил"-№39 сондаж "БУ" и сондаж №5 Струма за отдих гр.Кюстендил Кюстендил Кюстендил 41112 Балнеосанаториум,гр.Кюстендил 0,9 28382.4 30 календарни дни след датата на разрешителното 10 години от началния срок Прекратено с Решение №416/15.12.2008 г.
01610067-1 2008/10/27 "Делта Бисер" ЕООД с. Огняново Гърмен Благоевград 101646046 находище "Огняново-Гърмен"-№53 сондаж "Делта Бисер" Места 1) за ПБВ 2) за отдих с.Огняново Гърмен Благоевград 18366 Хотелски комплекс,с.Марчево 0,1 28382.4 1) за ПБВ - 25228,8 2) за отдих-3153,6 30 календарни дни след датата на разрешителното 10 години от началния срок Отнето с Решение №72/09.03.2010 г.
01610163 2008/10/27 "Аква парк" АД гр.Благоевград Благоевград Благоевград ул."Хайдукови" №74 101677764 находище "Благоевград"-№10 сондаж №1ВКП Струма за отдих гр.Благоевград Благоевград Благоевград 4279 Закрит и открити плувни басейни с плаж,кафе,сладкарница и други спортни и рекреативни съоръжения,гр.Благоевград 0,5 15768 30 календарни дни след датата на разрешителното 10 години от началния срок
01610186 2009/05/11 Община Сандански гр.Сандански Сандански Благоевград бул."Свобода" №14 000024955 находище "Сандански"-№66 КЕИ №8 Струма за отдих гр.Сандански Сандански Благоевград 65334 Обект "Хигиенна баня", гр.Сандански 0,5 15768 30 календарни дни след датата на разрешителното до отдаване на обекта на концесия, но не повече от 10 години от началния срок С решение ПО-01-94/20.05.2015г. разрешителното е прекратено и преиздадено под номер 41610018/20.05.2015г. на "Свети Никола" ЕООД, гр. Сандански
01610154-1 2009/05/15 "Хигия" ЕООД гр.Кюстендил Кюстендил Кюстендил ул."Стефан Караджа" Чифте баня, ет.2 819363856 находище "Кюстендил"-№39 сондаж "БУ" и сондаж №5 Струма за хигиенни нужди гр.Кюстендил Кюстендил Кюстендил 41112 Баня "Чифте баня",гр.Кюстендил 0,8 25228.8 30 календарни дни след датата на разрешителното 10 години от началния срок Прекратено с решение №ПО-01-45/05.03.2012г.
003125-1 15.06.2009г. Национална агенция "Пътна инфраструктура"-Областно пътно управление-Благоевград гр.Благоевград Благоевград Благоевград находище "Марикостиново"-№42 сондаж №6 Струма за отдих с.Марикостиново Петрич Благоевград Кантон на Окръжно пътно управление,с.Марикостиново 01.11.2013г.
01610195 2009/07/16 ЕТ "Мия-Мария Младенова" гр.София София Средец София ул."Гладстон" №51,ет.1 131150305 находище "Гулийна баня"-№21 сондаж №1хг Места за отдих с.Баня Разлог Благоевград 2693 "Къща за гости", с.Баня 1576.8 30 календарни дни след датата на разрешителното 01.05.2019г.-съгласно срока на договор за наем
01610199 2009/07/20 "СБР-Сапарева баня" АД гр.Сапарева баня Сапарева баня Кюстендил ул."Серафим Йорданов" №1 109563191 находище "Сапарева баня"-№67 сондаж №1хг Струма за лечение гр.Сапарева баня Сапарева баня Кюстендил 65365 Специализирана болница за рехабилитация,гр.Сапарева баня 1,9 59918.4 30 календарни дни след датата на разрешителното 10 години от началния срок
01610206 2009/07/24 "СБР-НК" ЕАД гр.София Столична община Средец София бул."В.Левски" №54 130344823 находище "Сандански"-№66 сондаж №1хг Струма за лечение гр.Сандански Сандански Благоевград 65334 Санаториум за възрастни-база 1 и санаториум за деца-база 2,гр.Сандански 2,3 72532.8 30 календарни дни след датата на разрешителното 10 години от началния срок С решение № ПО-01-72/14.06.2019г. е продължен срока на действие на разрешителното:краен срок:14.06.2029г. и разрешителното е материалзирано под № 41610036/14.06.2019г.
01610209 2009/07/24 "СБР-НК" ЕАД гр.София Столична община Средец София бул."В.Левски" №54 130344823 находище "Кюстендил"-№39 КЕИ "Стар каптаж" Струма за лечение гр.Кюстендил Кюстендил Кюстендил 41112 Стационарен блок,гр.Кюстендил 1,4 44150.4 11.12.2008г. 10 години от началния срок
01610214 2009/07/24 Община Сапарева баня гр.Сапарева баня Сапарева баня Кюстендил ул."Германея" №1 000261616 находище "Сапарева баня"-№67 сондаж №1хг Струма за други цели /добив на ХГТЕ/ гр.Сапарева баня Сапарева баня Кюстендил 65365 Детска градина,Училище,"Христо Ботев",Гимназия по туризъм"Алеко Константинов",Читалище просветен лъч,Общинска администрация,Поликлиника 1,0 1.11-30.04 15638.4 30 календарни дни след датата на разрешителното 10 години от началния срок С решение № 01610214-001/28.04.2017г. разрешителното е прекратено;
01610223 2009/07/24 "СБР-НК" ЕАД гр.София Столична община Средец София бул."В.Левски" №54 130344823 находище "Кюстендил"-№39 КЕИ "Стар каптаж" Струма за лечение гр.Кюстендил Кюстендил Кюстендил 41112 Курортна поликлиника с балнеолечебница,гр.Кюстендил 2,0 63072 11.12.2008 г. 10 години от началния срок
01610231 2009/08/14 "Алекс - 2002" ООД гр.Перник Перник Перник Хотел "Струма" стая 201 113550148 находище "Рударци"-№62 сондаж №9 Струма за отдих с.Рударци Перник Перник 63152 Плувен комплекс в "Парк за отдих и спорт",с.Рударци 0,6 23 май - 31 август /100 дни/ 5184 30 календарни дни след датата на разрешителното 05.01.2019 г. С решение № 1/07.05.2019г. на община Перник е продължен срока на действие на разрешителното:краен срок:17 години от началния срок (06.01.2019г.)
01610232 2009/08/17 "Мак Турс"АД гр.Благоевград Благоевград Благоевград ул."Св.Св.Кирил и Методий" №1 811020147 находище "Благоевград"-№10 сондаж №1 ВКП Струма за отдих гр.Благоевград Благоевград Благоевград 4279 Хотелски комплекс,гр.Благоевград 0,5 15768 30 календарни дни след датата на разрешителното 20 години от началния срок
01610233 2009/08/17 "Авалон"ЕООД гр.Петрич Петрич Благоевград ул."България" №75 101144887 находище "Рупите-м.Кожух"-№64 сондаж №2хг Струма за отдих с.Генерал Тодорово Петрич Благоевград 58390 Комплекс за отдих,гр.Петрич 0,5 15768 30 календарни дни след датата на разрешителното 20 години от началния срок С решение №ПО-01-49/06.03.2012г. разрешителното е прекратено.
01610234 2009/08/17 ЕТ "Бац- Добринка Бацанова" гр.Петрич Петрич Благоевград ул."Москва" №14 101061943 находище "Рупите-м.Кожух"-№64 сондаж №2хг Струма за отдих с.Генерал Тодорово Петрич Благоевград 58390 Хотелски комплекс, гр.Петрич 0,5 15768 30 календарни дни след датата на разрешителното 20 години от началния срок С решение № 01610234-01/16.05.2018г. разрешителното е прекратено;
01610236 2009/08/19 Община Петрич гр.Петрич Петрич Благоевград ул."Цар Борис ІІІ" №24 000024916 находище "Рупите-м.Кожух"-№64 сондаж №2хг Струма за отдих с.Генерал Тодорово Петрич Благоевград 58390 СОУ "Антон Попов",гр.Петрич 0,5 01 септември - 30 юни /303 дни/ 13089.6 01 септември - 30 юни /303 дни/ 30 календарни дни след датата на разрешителното 20 години от началния срок Прекратено с Решение №244/04.08.2010г.
01610237 2009/08/19 "Фидел"ООД гр.София Столична община Оборище София ул."Черковна" №31, ет.1 130823371 находище "Левуново"-№40 сондаж №Мс-3 Струма за отдих с.Левуново Сандански Благоевград 43243 Хотелски комплекс,с.Ново Делчево 1,0 31536 30 календарни дни след датата на разрешителното 20 години от началния срок С решение № 2_05.02.2019г. Разрешителното е отнето от общ.Сандански
01610239 2009/08/19 "Фидел"ООД гр.София Столична община Оборище София ул."Черковна" №31, ет.1 130823371 находище "Левуново"-№40 сондаж №Мс-3 Струма за отдих с.Левуново Сандански Благоевград 43243 Хотелски комплекс,с.Левуново 0,5 15768 30 календарни дни след датата на разрешителното 20 години от началния срок С решение № 3_05.02.2019г. Разрешителното е отнето от общ.Сандански
01610242 2009/08/19 "Фидел"ООД гр.София Столична община Оборище София ул."Черковна" №31, ет.1 130823371 находище "Сандански"-№66 КЕИ №8 Струма за отдих гр.Сандански Сандански Благоевград 65334 Хотелски комплекс,гр.Сандански 0,7 22075.2 30 календарни дни след датата на разрешителното 20 години от началния срок С решение №ПО-01-20.03.2012г. разрешителното е изменено под №41610010/20.03.2012г. на "Цемстрой"ООД
003857-1 2009/08/24 "Роял-99" ООД гр.Сандански Сандански Благоевград Район "Хидрострой" №27 101152503 находище "Сандански"-№66 Каптиран естествен извор №8 Струма за отдих гр.Сандански Сандански Благоевград 65334 Обект "Парк-хотел "Санданска Бистрица",гр.Сандански 1,0 31536 2006/06/12 2012/06/12
01610248 2009/08/27 "Баня Холидей" АД гр.Разлог Разлог Благоевград ул."Стефан Стамболов" №1, ет.3 101662506 находище "Гулийна баня"-№21 сондаж №6 Места за отдих с.Баня Разлог Благоевград 2693 Курортно-възстановителен център, с.Баня 1,9 59918.4 30 календарни дни след датата на разрешителното 20 години от началния срок С Решение № РПР-012016-ГБ/02.08.2016г.- разрешителното е прекратено от общ. Разлог;
01610258 2009/09/17 Община Разлог гр.Разлог Разлог Благоевград ул."Стефан Стамболов"№1 000024948 находище "Гулийна баня"-№21 сондаж №6 Места за отдих с.Баня Разлог Благоевград 2693 Минерален плаж,с.Баня 1,1 за периода 01.06-31.08, 92 дни 8743.7 30 календарни дни след датата на разрешителното до отдаване на обекта на концесия, но не повече от 20 години от началния срок С Решение №ПО-01-126/03.11.2011г. се прекратява действието на Разрешително №01610258/17.09.2009г.
01610260 2009/09/17 "Шербетов - М" ООД гр.Гоце Делчев Гоце Делчев Благоевград ул."Радецки"№3 811184189 находище "Огняново-Гърмен"-№53 КЕИ №17 "Тасков гьол" Места за отдих с.Огняново Гърмен Благоевград 53326 Хотелски комплекс,с.Огняново 0,5 15768 30 календарни дни след датата на разрешителното 20 години от началния срок С решение №5/17.02.2015г. Разрешителното е отнето
01610262 2009/09/17 "Дения Груп Сапарева баня"ЕООД гр.София Столична Красно село София бул."Генерал Тотлебен"№2а, ет.4, ап.10 175305180 находище "Сапарева баня"-№67 сондаж №1хг Струма за отдих гр.Сапарева баня Сапарева баня Кюстендил 65365 Хотелски комплекс със СПА център,гр.Сапарева баня 1,7 53611.2 30 календарни дни след датата на разрешителното 20 години от началния срок Прекратено с Решение е №258/12.10.2009г.
01610267 2009/09/25 "Снежана Тур" АД с.Баня Разлог Благоевград ул."Шеста" №33 131262731 находище "Гулийна баня"-№21 КЕИ №5 Места за отдих с.Баня Разлог Благоевград 2693 Хотелски комплекс, с.Баня 1,2 37843.2 30 календарни дни след датата на разрешителното 20 години от началния срок С решение № ПО-01-108/10.11.2010г.е изменено с №41610001/10.11.2010г.
01610282 2009/11/13 "Многопрофилна болница за активно лечение (МБАЛ)"Свети Врач"ЕООД гр.Сандански Сандански Благоевград Паркова зона 101522447 находище "Сандански"-№66 КЕИ №8 Струма за лечение,рехабилитация и профилактика гр.Сандански Сандански Благоевград 65334 Многопрофилна болница за активно лечевие "Свети Врач"ЕООД 0,7 22075.2 30 календарни дни след датата на разрешителното 20 години от началния срок
01610283 2009/11/13 "Сандански Холидей Груп"ООД гр.Сандански Сандански Благоевград ул."Христо Ботев" №9 200853114 находище "Сандански"-№66 КЕИ №8 Струма за отдих гр.Сандански Сандански Благоевград 65334 СПА център с басейн в жилищен комплекс,гр.Сандански 0,20 6307.2 30 календарни дни след датата на разрешителното 20 години от началния срок С решение ПО-01-3/14.01.2015г. Разрешителното изменено; С решение № ПО-01-29/14.03.2016г. - разрешителното е прекратено;
01610285 2009/11/18 Спортен интернат по плуване гр.Сандански Сандански Благоевград Района на парка 101006523 находище "Сандански"-№66 сондаж №1хг Струма спорт гр.Сандански Сандански Благоевград 65334 Училищна сграда с голям и малък басейн на плувен интернат,гр.Сандански 0,9 28382.4 30 календарни дни след датата на разрешителното 2011/02/15
01610291 2009/12/08 "ДБ България"ЕООД гр.София Столична община Красно село София бул."Генерал Тотлебен" №2 2000124683 находище "Сапарева баня"-№67 сондаж №1хг Струма за отдих гр.Сапарева баня Сапарева баня Кюстендил 65365 Хотелски комплекс,гр.Сапарева баня 1,7 53611.2 30 календарни дни след датата на разрешителното 20 години от началния срок С решение № ПО-01-91/02.08.2011г. разрешителното е прекратено и е преиздадено с нови параметри под № 41610006/02.08.2011г. с титуляр "ДВ България" ЕООД
000179-1 02.02.2010г. "БДЖ" ЕАД гр.София Столична община Средец София ул."Иван Вазов" №3 130822878 находище "Кюстендил"-№39 КЕИ "Стар каптаж" Струма за отдих гр.Кюстендил Кюстендил Кюстендил Обект "Лечебен профилактично-възстановителен център",гр.Кюстендил 0,3 9460.8 10.12.2022г. С решение РПР-1/15.04.2014г. разрешителното е прекратено.
01610307 2010/02/02 "Феб" ООД гр.София Столична София бул."Никола Мушанов" бл.41, вх.А 010713774 находище "Гулийна баня"-№21 сондаж №2 Места за отдих с.Баня Разлог Благоевград 2693 Хотелски комплекс,с.Баня 0,3 9460.8 30 календарни дни след датата на разрешителното 20 години от началния срок ПО-01-155/19.06.2012 - отказ за разглеждане на документи за изменение на разрешителното
01610308 2010/02/03 "Снежана Тур" АД с.Баня Разлог Благоевград ул."Шеста" №33 131262731 находище "Гулийна баня"-№21 сондаж №2 Места за отдих с.Баня Разлог Благоевград 2693 Хотелски комплекс,с.Баня 0,12 3784.3 30 календарни дни след датата на разрешителното 20 години от началния срок Прекратено с Решение №201/09.07.2010г.
01610310 2010/02/03 "Феб" ООД гр.София Столична София бул"Никола Мушанов",бл.41 010713774 находище "Гулийна баня"-№21 сондаж №2 Места за отдих с.Баня Разлог Благоевград 2693 Хотелски комплекс,с.Баня 0,4 12614.4 30 календарни дни след датата на разрешителното 20 години от началния срок ПО-01-156/19.06.2012 - отказ за разглеждане на документи за изменение на разрешителното
01610320 2010/03/16 "Хигия" ЕООД гр.Кюстендил Кюстендил Кюстендил ул."Стефан Караджа" "Чифте баня" 819363856 находище "Кюстендил"-№39 КЕИ "Стар каптаж" Струма за хигиенни нужди гр.Кюстендил Кюстендил Кюстендил 41112 Хигиенна баня,гр.Кюстендил 0,3 9460.8 30 календарни дни след датата на разрешителното 2018/05/15 Прекратено с решение №ПО-01-46/05.03.2012г.
01610324 2010/04/09 "Емали 2006" ЕООД гр.Банкя Столична Банкя София ул."Вършец" №3 175099200 находище "Сапарева баня"-№67 сондаж №1хг Струма за отдих гр.Сапарева баня Сапарева баня Кюстендил 65365 Басейн, гр.Сапарева баня 0,15 4730.4 30 календарни дни след датата на разрешителното 20 години от началния срок С Решение № ПО-01-168/11.07.2012 г. е изменено разрешителното. Новото разрешително е с № 41610012/11.07.2012 г., издадено от Директора на БДЗБР - Благоевград
003422-1 2010/05/31 "ЮНИСЕВ" ООД с.Баня Разлог Благоевград 123655699 находище "Гулийна баня"-№21 КЕИ №8 Места 1).За спорт и отдих с. Баня Разлог Благоевград 02693 Балнеохотел,с.Баня 1.17 37075.8 1)35980,8-за спорт и отдих 2)1095-за други цели 2004/11/01 2024/11/01
01610332 2010/07/26 "Биг Гейзер" ЕООД гр.Сапарева баня Сапарева баня Кюстендил ул."Германея" №9 109581045 находище "Сапарева баня"-№67 Сондаж №1хг Струма за отдих гр.Сапарева баня Сапарева баня Кюстендил 65365 Хотелски комплекс,гр.Сапарева баня 0,10 3153.6 30 календарни дни след датата на разрешителното 20 години от началния срок
01610333 2010/07/26 "Сън Сити" ООД гр.Сандански Сандански Благоевград ул."Младост" №12 101078768 находище "Сандански"-№66 КЕИ № 8 Струма за спорт и отдих гр.Сандански Сандански Благоевград 65334 Градски басейни в парка,гр.Сандански 0,48 от 15 май-до 15 октомври, 153дни 6345.2 от 15 май-до 15 октомври, 153дни 30 календарни дни след датата на разрешителното 2015/02/04 С решение №ПО-01-72/15.05.2013г. отнемане на разрешителното; С решение №183/26.08.2013г. е отменено горното решение;Решение ПО-01-88/24.04.2014г. отказ за изменение на разрешителното.
01610337 13.10.2010г. "Германея" ООД гр.Сапарева баня Сапарева баня Кюстендил ул."Германея" №9 109573778 находище "Сапарева баня"-№67 Сондаж №1хг Струма за отдих гр.Сапарева баня Сапарева баня Кюстендил 65365 Хотелски комплекс,гр.Сапарева баня 0,14 4415 3 месеца от влизане в сила на разрешителното 20 години от началния срок С решение № 01610337-001/29.03.2017г.- разрешителното е прекратено от общ. Сапарева Баня и е преиздадено под № 11/29.03.2017г. на "Съни Дриймс 1" ООД
41610001 10.11.2010г. "Снежана Тур" АД с.Баня Разлог Благоевград ул."Шеста" №33 131262731 находище "Гулийна баня"-№21 КЕИ №5 Места за отдих с.Баня Разлог Благоевград 02693 Хотелски комплекс,с.Баня 0,05 751,95 от 01 май-до 30 септември 30 календарни дни след датата на разрешителното 20 години от началния срок С решение №РИ-012013-ГБ/08.03.2013г. Разрешителното е изменено под №МВ-022013-ГБ/08.03.2013г. от Община Разлог/разрешено водно количество/
41610002 07.03.2011г. "Международен туристически център Свети Иван" ООД гр.Банско Банско Благоевград ул."България" №1 130919131 находище "Гулийна баня"-№21 КЕИ №5 Места за отдих с.Баня Разлог Благоевград 02693 СПА център в жилищен комплекс,местност "Св.Иван",землище гр.Банско 0,58 18285,98 07.03.2011г. 07.03.2021г. С Решение ПО-01-126/02.07.2015г. - отказ за изменение на разрешителното; С Решение ПО-01-136/31.07.2015г. отменя ПО-01-126/02.07.2015г.и изпраща на общ. Разлог по компетентност; С Решение № РО-012015-ГБ/23.12.2015г. -отказ за изменение на разрешителното- от общ. Разлог
41610003 31.03.2011г. "Елени 2" ЕООД с.Баня Разлог Благоевград ул."Единадесета" №4 201275154 находище "Гулийна баня"-№21 сондаж №2 Места за отдих с.Баня Разлог Благоевград 02693 Хотелски комплекс "Елена",с.Баня 0,025 787,2 31.03.2011г. 31.03.2031г. Изменено с Решение № ПО-01-190/08.08.2012; Изменено с Решение № РИ-032019-ГБ/27.05.2019г.
41610004 28.07.2011г. ЕТ "Васил Чакъров" гр.Благоевград Благоевград Благоевград ж.к. "Запад" бл. 55, ет. 8, ап. 47 101731023 находище "Левуново"-№40 сондаж №МС-3 Струма добив на хидрогеотермална енергия за отопление на оранжерии с площ 5 дкр. с.Левуново Сандански Благоевград 43243 Оранжерия - Блок №1 в имот №000137, месността "Банята" по плана на с.Левуново, общ.Сандански. Блок №1 е с площ 5 дкр. Собственост на "Пирин плод" АД, отдаден под наем с договор на ЕТ "Васил Чакъров", гр.Благоевград. 0,25 7 819,00 за периода от 01 ноември до 30 април/181 дни/ 7 819,00 за периода от 01 ноември до 30 април/181 дни/ 28.07.2011г. 28.07.2016г.
41610005 02.08.2011г. "Сад-2004" ЕООД гр.Сандански Благоевград Благоевград ул. "Поленишки път" №11 Б 101661404 находище "Сандански"-№66 КЕИ № -8 Струма за отдих гр.Сандански Сандански Благоевград 65334 СПА център в "сграда със смесено предназначение - жилища, хотел, СПА и ресторант" изградена в имот УПИ №000040, месността "Нишан Таши" от землището на гр.Сандански. 0,27 8 426,00 за периода от 16 октомври до 14 май/212 дни/ 8 426,00 за периода от 16 октомври до 14 май/212 дни/ 02.08.2011г. 02.08.2016г. С решение ПО-01-99/01.07.2014г. разрешителното е прекратено
41610006 02.08.2011г. "ДБ България" ЕООД гр.София Столична Красно село София бул. "Генерал Тотлебен" №2, вх. А, ет. 4, ап. 10 200124683 находище "Сапарева баня"-№67 сондаж № 1 ХГ Струма за отдих гр.Сапарева баня гр.Сапарева баня Кюстендил 65365 Хотелски комплекс, намиращ се на територията на следните имоти: ПИ с идентификатор 65365.49.82/стар идентификатор 65365.49.38/, местност "Градището" и ПИ с идентификатор 65365.49.83/стар идентификатор 65365.49.34/, местност "Усул дере", гр.Сапарева баня. 0,100 3 179,34 02.08.2011г. 08.01.2030г.
41610007 02.08.2011г. "Свети Никола" ООД гр.Сандански Сандански Благоевград ул. "Македония" №1 130524166 находище "Сандански"-№66 КЕИ "Централен каптаж" и Сондаж №6 Струма за профилактика и отдих гр.Сандански Сандански Благоевград 65334 Хотел "Свети Никола", гр.Сандански, собственост на "Свети Никола" ООД. 0.41 общо 12 970,6 общо 12 970,6 6 132,0 /за профилактика/ 6 838,6 / за отдих/ 02.08.2011г. 25.04.2012г. С решение №ПО-01-27/06.02.2012г. срок действие продължен до 26.04.2022г.
41610008 28.02.2012г. "Аустралиан Куолити Продъктс Енд Сървисис" ООД гр.София Столична Лозенец София бул."черни връх"№66 130019872 находище "Гулийна баня"-№21 Сондаж №6 Места за други цели/профилактика,отдих и хигиенни цели/ с.Баня Разлог Благоевград 02693 Хотелски комплекс "Аспа вила",с.Баня 0.52 в дните на работа на басейна, 353 дни 16660,72 1.профилактика-3066; 2.отдих-13086,6; 3.хигиенни цели-508,32 29.02.2012г. 28.02.2022г. С решение №РПР-012013-ГБ/07.11.2013г. Разрешителното е прекратено
41610009 02.03.2012г. Спортен интернат по плуване гр.Сандански Сандански Благоевград гр.Сандански,Зона парк 101006523 находище "Сандански"-№66 сондаж №1 ХГ Струма за други цели/спорт/ гр.Сандански Сандански Благоевград 65334 Училищна сграда с голям и малък басейн на плувен интернат,гр.Сандански 1.1 зимен сезон-18869,76; летен сезон-15811,20 34680,96 02.03.2012г. 27.01.2016г. С решение №ПО-01-201/24.08.2012г. разрешителното е изменено
41610010 20.03.2012г. "Цемстрой"ООД гр.София Столична Оборище София бул."Княз Дондуков"№5 130823371 находище "Сандански"-№66 КЕИ №8 Струма за други цели/отдих/ гр.Сандански Сандански Благоевград 65334 Хотелски комплекс,гр.Сандански 0.7 22075,20 20.03.2012г. 19.09.2029г.
41610011 09.07.2012 г. "Пирин - Шарлопов Хотелс" ООД гр.Сандански Сандански Благоевград Район "Хидрострой" №27 101152503 находище "Сандански"-№66 КЕИ №8 Струма за други цели/отдих/ гр.Сандански Сандански Благоевград 65334 Хотелски комплекс,гр.Сандански 1 31536,00 09.07.2012г. 09.07.2022г.
41610012 11.07.2012г. "Емали 2006" ЕООД гр. Банкя Столична София гр. Сапарева баня, ул. "Германея" № 40 175099200 находище "Сапарева баня"-№67 Сондаж № 1ХГ Струма за други цели/отдих/ гр. Сапарева баня Сапарева бяна Кюстендил 65365 хотел "Емали", гр. Сапарева баня 0,19 6146,67 11.07.2012г. 10.05.2030г.
41610013 24.10.2013г. Марбо-97АД гр.Нови Искър ул."Кременица"№2 200761370 находище "Симитли"-№70 Сондаж №8 Струма за отдих гр.Симитли Симитли Благоевград 66460 открит плувен басейн 0,57 18073,44 24.10.2013г. 24.10.2021г. С Решение ПО-01-157/28.09.2015 г. е изменено; С Решение № ПО-01-124/20.09.2019 е прекратено
41610014 06.08.2014г. Община Симитли гр.Симитли Симитли Благоевград ул."Христо Ботев" №27 000024987 находище "Симитли"-№70 Сондаж №7 Струма за други цели гр.Симитли Симитли Благоевград 66460 закрит плувен басейн и отопление на детска градина 0,22 7125,93 06.08.2014г. 06.08.2020г. С решение ПО-01-137/15.08.2014г. поправка на фактическа грешка
41610015 2014/12/10 "Криста"ООД гр.Симитли Симитли Благоевград ул."Предел"№1 101101117 находище "Симитли"-№70 Сондаж №1 Струма за други цели гр.Симитли Симитли Благоевград 66460 хотел"Найс" 0,22 6908,84 10.12.2014г. 10.12.2020г.
41610016 16.02.2015г. "Сън Сити" ООД гр.Сандански Сандански Благоевград ул."Младост" №12 101078768 находище "Сандански"-№66 КЕИ №8 Струма за други цели гр.Сандански Сандански Благоевград 65334 Хотелски комплекс,гр.Сандански 0,281 8869,5 16.02.2015г. 16.02.2025г. С решение № ПО-01-121/19.12.2016г.-се изменят цели на водовземането "за други цели-отдих"; обектта на водоснабдяване се изменя и става 6 броя бунгала и детски плувен басейн, гр.Сандански,общ.Сандански
41610017 01.04.2015г. ЕТ"Бойка Георгиева" гр.Сандански Сандански Благоевград ул."Солунска"№37 200323532 находище "Сандански"-№66 Сондаж №6 и КЕИ №8 Струма за други цели гр.Сандански Сандански Благоевград 65334 Хотел,гр.Сандански 0,30 9460,8 01.04.2015г. 01.04.2020г. С Решение № ПО-01-13/14.02.2020 г.е продължен срокът на действие на разрешително:краен срок: 01.04.2030г.
41610018 20.05.2015г. "Свети Никола" ЕООД гр.Сандански Санданаски Благоевград ул. "Македония" №1 130524166 находище "Сандански"-№66 КЕИ № 8 Струма за отдих гр.Сандански Сандански Благоевград 65334 "Хигиенна баня", гр.Сандански 0,5 15768,0 20.05.2015г. 10.06.2019г. С решение № ПО-01-97/05.07.2017г.- се изменя титуляра на разрешителното и става "Свети Никола" ООД; С решение № ПО-01-44/28.03.2019 г. е продължен срока на действие на разрешително:краен срок: 20.05.2029г.
41610019 02.07.2015г. "Сад-2004" ЕООД гр.Сандански Санданаски Благоевград ул. "Поленишки път" №11 Б 101661404 находище "Сандански"-№66 КЕИ № 8 Струма за други цели гр.Сандански Сандански Благоевград 65334 "СПА център за спорт и рекреация", гр.Сандански 0,175 5510,0 02.07.2015г. 02.07.2025г.
41610020 28.09.2015г. "Струма метал" АД гр.Симитли Симитли Благоевград ул. "Оранжериите" № 1 101035756 находище "Симитли"-№70 Сондаж №8 Струма за други - хигиенни нужди гр.Симитли Симитли Благоевград 66460 "Минерален плаж", гр.Симитли 2,90 91454,4 28.09.2015г. 06.11.2017г. С решение ПО-01-165/03.11.2015г. поправка на фактическа грешка; С решение № ПО-01-87/19.06.2017г. разрешителното е прекратено и е преиздадено под № 41610032/19.06.2017г. на "Банщица" ЕООД
41610021 11.12.2015г. ТД''Еделвайс'',гр.Сандански гр.Сандански Сандански Благоевград ул.''Околовръстно шосе'',№1 811160697 находище "Сандански"-№66 Сондаж №6 и КЕИ №8 Струма за отдих гр.Сандански Сандански Благоевград 65334 'СПА център ,хотел ''Панорама'',гр.Сандански 0,5 15768 11.12.2015г. 16.07.2018г.
41610022 24.02.2016г. "И.Г.ТУРС" ООД с. Поленица Сандански Благоевград хотел"Медите"-офис № 1 101559171 находище "Сандански"-№66 Сондаж №6 и КЕИ №8 Струма за отдих с. Поленица Сандански Благоевград 57176 Хотел"Медите" с.Поленица;местност м."Баснки път"-№ 415;местност м."Баснки път УПИ-001021;;местност м."Баснки път УПИ- 001013;;местност м."Баснки път УПИ- 001014;;местност м."Баснки път УПИ-001015;;местност м."Баснки път-001008;;местност м."Баснки път УПИ-001021; 1,19 37517,52 24.02.2016г. 01.02.2017г.
41610023 2016/03/21 Община Сандански гр. Сандански Сандански Благоевград бул.' Свобода", № 14 000024955 находище" Катунци" № 33 Сондаж № 236хг Струма за общо водовземане с. Катунци Сандански Благоевград 36693 "Обществена чешма ",при Църквата,с. Катунци, общ. Сандански, обл.Благоевград 0,2 6307 21.03.2016г. 16.12.2019г. С Решение №ПО-01-8/05.02.2020г. е продължен срокът до 27.12.2024г.
41610024 08.08.2016г. "Росела" АД гр.Симитли Симитли Благоевград ул."Оранжериите",№1 101003655 находище "Симитли"-№70 Сондаж № 8 Струма за други- добив на хидрогеотермална енергия гр.Симитли Симитли Благоевград 66460 Оранжериен комплекс,гр.Симитли 6.91 217983,300 217983,3 08.08.2016г. 05.11.2027г. С решение № ПО-01-86/08.08.2016г. се прекратява разрешително № 01610053/05.10.2007г. и се преиздава под № 41610024/08.08.2016г. на "Росела" АД;
41610025 15.08.2016г. Община Сандански гр. Сандански Сандански Благоевград бул."Свобода", №14 000024955 находище "Сандански" № 66 Сондаж № 1хг (тръбен кладенец) Струма за други- спорт и отдих гр.Сандански Сандански Благоевград 65334 "Училищна сграда с голям и малък басейн на плувен интернат ",гр.Сандански; Балнеолечебница "Мирото" ,гр.Сандански 1,4 44150 за други -спорт и отдих-"Училищна сграда с голям и малък басейн на плувен интернат "-34 690; за други -отдих-Балнеолечебница "Мирото"- 9 460; 15.08.2016г. 15.08.2026г.
41610026 13.09.2016г. "ЕДИА" ЕООД гр. Сандански Сандански Благоевград ул."Солидарност", № 24 101653119 находище "Сандански" № 66 КЕИ № 8 Струма за други цели гр.Сандански Сандански Благоевград 65334 Хотелски комплекс "Едиа",гр.Сандански, общ.Сандански,местност "Чинар Куши" кадастриален № 65334.150.33 0,13 4099,680 13.09.2016г. 13.09.2026г.
41610027 13.09.2016г. "Профстрой" ООД гр. Сандански Сандански Благоевград ул."Кожух", № 17 101725052 находище "Сандански" № 66 КЕИ № 8 Струма за други цели гр.Сандански Сандански Благоевград 65334 Хотелски комплекс"Перун", гр.Сандански, общ.Сандански,местност "Чинар куши",кадастрален № 65334.102.653 0,13 4099,680 13.09.2016г. 13.09.2026г.
41610028 13.09.2016г. ЕТ "Агротрейд-Ана Димитрова" гр. Сандански Сандански Благоевград ул."Даскал Козарев", № 10 202414009 находище "Сандански" № 66 КЕИ № 8 Струма за други цели гр.Сандански Сандански Благоевград 65334 Спа център към "Къща за гости",гр.Сандански, общ.Сандански,местност "Чинар Куши",кадастрален № 65334.226.7841 0,026 808,110 13.09.2016г. 13.09.2026г. С решение № ПО-01-29/26.02.2019г. са изменени параметрите на разрешеното водовземане:разрешен средноденонощен дебит:0,124л/сек;разрешен годишен воден обем:до 3 912,8 куб.м/годишно;разпределение на разрешения годишен воден обем по цели:за други- до 3 912,8 куб.м/годишно;
41610029 29.11.2016г. "Прим-МВП" ЕООД гр. Сандански Сандански Благоевград ул."Свобода", № 49 200703762 находище "Сандански" № 66 КЕИ № 8 Струма за други цели-спорт и отдих гр.Сандански Сандански Благоевград 65334 мотел "Прим" -голям и малък детски басейн,местност "Чинар Куши",кадастрален номер 65334.150.12, гр.Сандаснки, общ.Сандански 0,1 3066,360 29.11.2016г. 31.08.2021г.
41610030 09.12.2016г. "Спартак Турс" АД гр.София Столична София бул."Патриарх Евтимий", № 82,п.к 1463 101004508 находище "Сандански" № 66 Содаж № 6 Струма за други цели-отдих гр.Сандански Сандански Благоевград 65334 Хотел "Свети Врач" и хотел "Карталовец",с.Поленица, общ. Сандански,имот № 000351 6 189216 09.12.2016г. 09.12.2026г. С решение № ПО-01-118/09.12.2016г. -.е продължен срока на действие на разрешително № 01610002/12.03.2007г. и е приведено в съответсвие с изискванията на действащата уредба на ЗВ и е преиздадено под № 41610030/09.12.2016г.
41610031 28.02.2017г. "И.Г.ТУРС" ЕООД с.Поленица Сандански Благоевград п.к.2804,Хотел "Медите"- офис № 1 101559171 находище "Сандански" № 66 Сондаж № 6 и КЕИ № 8 Струма за други цели-отдих гр.Сандански Сандански Благоевград 65334 Хотел "Медите",с.Поленица,общ.Сандански,който включва и басейн с бар,СПА-център,фитнес,снек-бар,нощен бар,детски басейн,детска площадка,както и пристройките към хотела,местност "Бански път" имот УПИ I-001021,001013,001014, 001015,001008,415 1,19 37623,32 28.02.2017г. 28.02.2027г.
41610032 19.06.2017г. Банщица ЕООД гр.София Столична София ул."Антон П.Чехов", № 40,вх.В,ет.2,ап.4 203718545 находище "Симитли"-№70 Сондаж №8 Струма За други цели-хигиенни нужди гр.Симитли Симитли Благоевград 66460 "Хигиенна баня",гр.Симитли, общ.Симитли,УПИ -VII,кв.40 по плана на гр.Симитли,общ.Симитли 2,9 91454,4 19.06.2017г. 29.03.2027г. С Решение № ПО-01-131/02.10.2019 е прекратено
41610033 2018/07/18 "Ник-Палас" ЕООД гр.Сандански Сандански Благоевград ул."Христо Смирненски" № 13 101733796 находище "Сандански" № 66 Сондаж № 6 и КЕИ № 8 Струма за други цели гр.Сандански Сандански Благоевград 65334 "Апартаментен хотел,магазин,СПА-център,ресторант,кафе-сладкарница и басейн", гр.Сандански ,общ.Сандански.имот № 65334.300.3200 0,08 2523 18.07.2018г. 18.07.2028г.
41610034 22.10.2018г. МАЙВЕК ЕООД гр.София Столична София бул."Княз Дондуков"№23,ап.3 203603742 находище "Сандански" № 66 Сондаж № 6 и КЕИ № 8 Струма за други цели-лечебни цели в специализирани болници за лечение и рехабилитация гр.Сандански Сандански Благоевград 65334 Балнеологичен център,гр.Сандански, общ.Сандански, кадастрален номер 65334.97.19 1 31 536 22.10.2018г. 22.10.2028г. С Решение №ПО-01-160/25.11.2019 г. е променен началният срок за упражняване правото на водовземане- 22.10.2020 г.
41610035 03.12.2018г. ТД Еделвайс гр.Сандански Сандански Благоевград ул." Околовръстно шосе" №1 811160697 находище "Сандански" № 66 Сондаж № 6 и КЕИ № 8 Струма за други цели -отдих гр.Сандански Сандански Благоевград 65334 Хотелски комплекс "Панорама", гр.Сандански, имот № 65334.102.655 0,5 15768 03.12.2018г. 03.12.2028г.
41610036 14.06.2019г. СБР-НК ЕАД гр.София Столична София бул."Васил Левски" № 54 130344823 находище "Сандански" № 66 Сондаж № 1 ХГ Струма за лечебни цели в специализирани болници за лечение и рехабилитация гр.Сандански Сандански Благоевград 65334 Специалзирани болници за рехабилитация-Национален комплекс ЕАД-филиал Сандански -обекти Санаториум за възрастни -База 1 и Санаториум за деца - База 2, в имот № 65334.304.274, местност "Смилово",гр.Сандански, общ.Сандаснки 2,3 72532,8 14.06.2019г. 14.06.2029г. С решение № ПО-01-72/14.06.2019г.е продължен срока на действие на разрешително № 01610206/24.07.2009г.,краен срок:14.06.2029г. и разрешителното е материлазирано под № 41610036/14.06.2019г.
41610037 2019/12/20 Марбо-97 АД гр. Нови Искър Столична София ул. "Кременица" №2 200761370 находище "Симитли"-№70 Сондаж № 6 Струма за отдих Симитли Симитли Благоевград 66460 Хигиенна баня, имот № VII, кв. 40, по плана на гр. Симитли 0,062 19731,28 2019/12/20 2022/05/29 Решение №ПО-01-27/02.03.2020 г. за поправка на явна афактическа грешка- В Раздел "Цели на водовземането" да се чете- За спорт и отдих; Разрешеният средноденонощен дебит-0,62л/сек; обект на водоснабдяване да се чете- Открит плувен басейн, изграден в имот №000852, гр. Симитли
41610038 2019/12/20 Банщица ЕООД гр.София Столична София ул."Антон П.Чехов", № 40,вх.В,ет.2,ап.4 203718545 находище "Симитли"-№70 Сондаж №6 Струма За други цели-хигиенни нужди гр.Симитли Симитли Благоевград 66460 "Хигиенна баня",гр.Симитли, общ.Симитли,УПИ -VII,кв.40 по плана на гр.Симитли,общ.Симитли 1,910 60233,760 2019/12/20 2027/03/27 Решение №ПО-01-18/19.02.2020 г. за поправка на явна афактическа грешка
41610038 2019/12/20 Банщица ЕООД гр.София Столична София ул."Антон П.Чехов", № 40,вх.В,ет.2,ап.4 203718545 находище "Симитли"-№70 Сондаж №6 Струма За други цели-хигиенни нужди гр.Симитли Симитли Благоевград 66460 "Хигиенна баня",гр.Симитли, общ.Симитли,УПИ -VII,кв.40 по плана на гр.Симитли,общ.Симитли 1,910 60233,760 2019/12/20 2027/03/27 Решение №ПО-01-18/19.02.2020 г. за поправка на явна афактическа грешка