одобрен

Отчет за изпълнение на бюджета - ІІ - ро тримесечие на 2018 г.

Уникален идентификатор:  287b1ab6-33a8-4f28-8f7e-8b790fa9dae9

бюджет

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-12-02 16:24:06
  • Създаден от: tsetsa_tsekova
  • Последна промяна: 2019-12-02 16:24:06

(бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение)

ЕИК/БУЛСТАТ

код по ЕБК

Web-адрес

e-mail

финансово-правна форма

Грамада 0 5505 0 obstina_gramada@abv.bg 0 БЮДЖЕТ код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА 0
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ ГОДИНА 2018 ГОДИНА 2018 ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА, СМЕТКИТЕ ЗА СЕС И ЧУЖДИТЕ СРЕДСТВА
НА БЮДЖЕТА, СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И СМЕТКИТЕ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА КЪМ 2018/06/30 (В ЛЕВОВЕ) 2018/06/30 (В ЛЕВОВЕ) 2018
БЮДЖЕТ Годишен уточнен план БЮДЖЕТ -ОТЧЕТ Сметки за сред-ства от Европей-ския съюз-инди-кативни разчети Сметки за сред-ства от Евро-пейския съюз - ОТЧЕТ Сметки за чуж-ди средства - ОТЧЕТ ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ таблица 'OTCHET' Год. уточнен план таблица 'OTCHET' ОТЧЕТ §§ от ЕБК, които се включват в съответния показател
П О К А З А Т Е Л И 2018 2018/06/30 2018 2018/06/30 2018/06/30 2018/06/30 2018 2018/06/30 П О К А З А Т Е Л И
(а) (1) (2) (3) (4) (5) (6)=(2)+(4)+(5) (1) (2)
А. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ А. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
I. Постъпления от текущи приходи I. Постъпления от текущи приходи
1. Приходи от данъци и осигурителни вноски 118000 59840 0 0 0 59840 118000 59840 приходни §§ 01-00 ÷ 20-00
2. Приходи от такси 125650 75467 0 0 0 75467 125650 75467 приходни §§ 25-00, 26-00, 27-00, 36-08 и 36-10
в т.ч. приходи от вноски 0 0 0 0 0 0 0 0 приходни §§ 36-08 и 36-10
3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви 4500 2041 0 0 0 2041 4500 2041 приходни §§ 28-02 и 28-09
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция 0 420 0 0 0 420 0 420 приходeн § 24-04
5. Приходи от наеми 85000 77176 0 0 0 77176 85000 77176 приходни §§ 24-05 и 24-06
6. Приходи от концесии и лицензии за ползване на публични активи 0 0 0 0 0 0 0 0 приходни §§ 41-00 и 42-00
7. Приходи от лихви 0 0 0 0 0 0 0 0 приходни §§ 24-08 ÷ 24-19
8. Приходи от дивиденти и дялово участие 0 0 0 0 0 0 0 0 приходни §§ 24-01, 24-03 и 24-07
9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики 500 32 0 0 0 32 500 32 приходни §§ 36-01, 36-05 и 36-19
Общо за група І. Постъпления от текущи приходи 333650 214976 0 0 0 214976 333650 214976 сборен ред за група І. Постъпления от текущи приходи
IІ. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства IІ. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства
1. Продажба на земя 0 0 0 0 0 0 0 0 приходeн § 40-40
2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи 0 0 0 0 0 0 0 0 приходeн § 40-00 без §§ 40-40 и 40-71
3. Конфиск. средства и продажби на конфискувани и от залог нефин. активи 0 0 0 0 0 0 0 0 приходeн § 28-01
Общо за група ІІ. Постъпления от продажби на нефинансови активи 0 0 0 0 0 0 0 0 сборен ред за група ІІ. Постъпления от продажби на нефинансови активи
IІI. Внесен ДДС, др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления
1. Внесен ДДС
2. Внесен данък върху приходите от стопанска дейност
3. Внесени други данъци върху продажбите
4. Коректив за касови постъпления
ІІІ. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления -1000 -1334 0 0 0 -1334 -1000 -1334 ІІІ. Внесен ДДС и др. д-ци в/у продажбите и коректив - приходни § 36-18 и 37-00
в т. ч. внесен ДДС 0 0 0 0 0 0 0 0 приходен § 37-01
внесен данък в/у приходите от стопанска дейност -1000 -1334 0 0 0 -1334 -1000 -1334 приходен § 37-02
внесени други данъци, такси и вноски в/у продажбите 0 0 0 0 0 0 0 0 приходен § 37-09
IV. Постъпления от застрахователни обезщетения 0 0 0 0 0 0 0 0 IV. Постъпления от застрахователни обезщетения - приходни § 36-11 и 36-12
V. Приходи от помощи и дарения V. Приходи от помощи и дарения
1. Помощи и дарения от Европейския съюз 0 0 0 0 0 0 0 0 приходни §§ 46-10, 46-20, 48-10 и 48-20
2. Други помощи и дарения от чужбина 0 0 0 0 0 0 0 0 приходни §§ 46-30 ÷ 46-80 и §§ 48-30 ÷ 48-80
3. Други безвъзмездно получени средства по международни програми 0 0 0 0 0 0 0 0 приходeн § 47-00
4. Помощи и дарения от страната 0 0 0 0 0 0 0 0 приходeн § 45-00
Общо за група V. Приходи от помощи и дарения 0 0 0 0 0 0 0 0 сборен ред за група V. Приходи от помощи и дарения
А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 332650 213642 0 0 0 213642 332650 213642 сборен ред за А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ
I. Плащания за текущи нелихвени разходи I. Плащания за текущи нелихвени разходи
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции 431883 398234 0 0 0 398234 431883 398234 разходни §§ 10-00 (без §§ 10-62, 10-63 и 10-69), 46-00 и § 00-98 (без НОИ и НЗОК)
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги 14870 6304 0 0 0 6304 14870 6304 разходни §§ 10-62, 10-63 и 10-69
3. Платени данъци, такси и административни санкции 20003 15130 0 0 0 15130 20003 15130 разходен § 19-00
4. Разходи за възнаграждения на персонал 1097189 548237 0 0 0 548237 1097189 548237 разходни §§ 01-00 и 02-00
5. Разходи за осигурителни вноски 235678 110767 0 0 0 110767 235678 110767 разходни §§ 05-00 и 08-00
Общо за група І. Плащания за текущи нелихвени разходи 1799623 1078672 0 0 0 1078672 1799623 1078672 сборен ред за група І. Плащания за текущи нелихвени разходи
IІ. Плащания за придобиване на нефинансови дълготрайни активи IІ. Плащания за придобиване на нефинансови дълготрайни активи
1. Придобиване на земя 0 0 0 0 0 0 0 0 разходен § 54-00
2. Придобиване на други дълготрайни материални активи 305850 165700 0 0 0 165700 305850 165700 разходни §§ 51-00 и 52-00
3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи 131295 0 0 0 0 0 131295 0 разходен § 53-00
4. Нето-прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция 0 0 0 0 0 0 0 0 разходен § 57-00 и приходeн § 40-71 (-)
в т. ч. постъпления от реализация на държавния резерв (-) 0 0 0 0 0 0 0 0 приходeн § 40-71 (-)
Общо за група ІІ. Плащания за на нефинансови дълготрайни активи 437145 165700 0 0 0 165700 437145 165700 сборен ред за група ІІ. Плащания за на нефинансови дълготрайни активи
III. Плащания за разходи за лихви III. Плащания за разходи за лихви
1. Разходи за лихви по банкови заеми и държавни (общински) ценни книжа 0 0 0 0 0 0 0 0 разходни §§ 21-00 ÷ 28-00
2. Разходи за лихви по други заеми и дългове 0 0 0 0 0 0 0 0 разходен § 29-00
Общо за група ІІІ. Плащания за разходи за лихви 0 0 0 0 0 0 0 0 сборен ред за група ІІІ. Плащания за разходи за лихви
IV. Трансфери към домакинства IV. Трансфери към домакинства
1. Осигурителни плащания и други текущи трансфери 9700 3368 0 0 0 3368 9700 3368 разходни §§ 39-00 ÷ 42-00 (за НОИ и НЗОК - и разходен § 00-98)
2. Капиталови трансфери към домакинства 0 0 0 0 0 0 0 0 разходен § 55-04
Общо за група ІV. Трансфери към домакинства 9700 3368 0 0 0 3368 9700 3368 сборен ред за група ІV. Трансфери към домакинства
V. Субсидии и капиталови трансфери V. Субсидии и капиталови трансфери
1. Текущи субсидии и трансфери към други лица 82500 43500 0 0 0 43500 82500 43500 разходни §§ 33-00, 43-00, 44-00, 45-00 и 49-01
2. Капиталови трансфери към други лица 0 0 0 0 0 0 0 0 разходни §§ 49-02 и 55-00 (без § 55-04)
Общо за група V. Субсидии и капиталови трансфери 82500 43500 0 0 0 43500 82500 43500 сборен ред за група V. Субсидии и капиталови трансфери
Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ 2328968 1291240 0 0 0 1291240 2328968 1291240 сборен за ред Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИН. АКТИВИ
В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ
1. Трансфери между бюджетни организации (нето) 1655156 990511 0 0 0 990511 1655156 990511 трансферни параграфи §§ 30-00 ÷ 32-00 и 60-00 ÷ 69-00
2. Временни безлихвени заеми между бюджетни организации (нето) 70000 -64272 0 0 0 -64272 70000 -64272 трансферни параграфи §§ 74-00 ÷ 78-00
В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ 1725156 926239 0 0 0 926239 1725156 926239 сборен ред за В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А. - Б. + В. ) -271162 -151359 0 0 0 -151359 -271162 -151359 Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А. - Б. + В. )
Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.) 271162 151359 0 0 0 151359 271162 151359 Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)
Е. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ Е. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ
I. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия I. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия
1. Придобиване на дялове, акции и участия в предприятия (-) 0 0 0 0 0 0 0 0 финансиращи §§ 70-01 и 70-03
2. Постъпления от реализация и приватизация на дялове, акциии и участия 0 0 0 0 0 0 0 0 финансиращи §§ 70-10 и 90-00
Общо за група І. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия 0 0 0 0 0 0 0 0 Сборен ред за група І. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия
IІ. Предоставени заеми, възмездна фин. помощ и активирани гаранции IІ. Предоставени заеми, възмездна фин. помощ и активирани гаранции
1. Предоставени заеми и възмездна финансова помощ (-) 0 0 0 0 0 0 0 0 финансиращи §§ 71-01, 72-01 и 79-01
2. Получени погашения по предоставени заеми и възмездна фин. помощ (+) 0 0 0 0 0 0 0 0 финансиращи §§ 71-02, 72-02, 79-02 и 82-00 и § 80-80 (ако е "плюс")
3. Плащания по активирани гаранции - главници по гарантирани заеми 0 0 0 0 0 0 0 0 финансиращи §§ 73-20, 73-69 и 73-70
4. Възстановени суми по активирани гаранции - главници 0 0 0 0 0 0 0 0 финансиращи §§ 73-91 и 73-92
Общо за група ІІ. Предоставени заеми, възмездна фин. помощ и гаранции 0 0 0 0 0 0 0 0 Сборен ред за група ІІ. Предоставени заеми, възмездна фин. помощ и гаранции
IІI. Други операции с финансови активи IІI. Други операции с финансови активи
1. Нето-операции с други ценни книжа и фин. активи (кеш-мениджмънт) 0 0 0 0 0 0 0 0 финансиращи §§ 91-01 и 92-00
2. Други операции с финансови активи (нето) 0 0 0 0 0 0 0 0 финансиращи §§ 73-93, 93-36, 93-38
Общо за група ІІІ. Други операции с финансови активи 0 0 0 0 0 0 0 0 Сборен ред за група ІІІ. Други операции с финансови активи
Е. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ 0 0 0 0 0 0 0 0 Сборен ред за Е. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ
Ж. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ Ж. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ
I. Емитирани държавни (общински) ценни книжа I. Емитирани държавни (общински) ценни книжа
1. Постъпления от емисии на държавни (общински) ценни книжа (+) 0 0 0 0 0 0 0 0 финансиращи §§ 81-11, 81-12 и 85-00
2. Погашения по емисии на държавни (общински) ценни книжа) (-) 0 0 0 0 0 0 0 0 финансиращи §§ 81-21, 81-22 и 86-00
Общо за група І. Емитирани държавни (общински) ценни книжа 0 0 0 0 0 0 0 0 Сборен ред за група І. Емитирани държавни (общински) ценни книжа
IІ. Заеми от банки и други лица IІ. Заеми от банки и други лица
1. Получени банкови и други заеми (+) 0 0 0 0 0 0 0 0 финансиращи §§ 80-11, 80-12, 80-31, 80-32, 80-51, 80-52, 80-97, 83-11, 83-12, 83-71, 83-72
2. Погашения по получени банкови и други заеми (-) 0 0 0 0 0 0 0 0 §§ 80-17, 80-18, 80-37, 80-38, 80-57, 80-58, 80-98, 83-21, 83-22, 83-81, 83-82 и § 80-80 (ако е "минус")
Общо за група ІІ. Заеми от банки и други лица 0 0 0 0 0 0 0 0 Сборен ред за група ІІ. Заеми от банки и други лица
IІI. Финансиране чрез финансов лизинг и търговски кредит IІI. Финансиране чрез финансов лизинг и търговски кредит
1. Получено финансиране по финансов лизинг и търговски кредит (+) 0 0 0 0 0 0 0 0 финансиращ § 93-17
2. Погашения по финансов лизинг и търговски кредит (-) 0 0 0 0 0 0 0 0 финансиращ § 93-18
Общо за група ІІІ. Финансиране чрез фин. лизинг и търговски кредит 0 0 0 0 0 0 0 0 Сборен ред за група ІІІ. Финансиране чрез фин. лизинг и търговски кредит
ІV. Други операции с финансови пасиви ІV. Други операции с финансови пасиви
1. Операции с чужди средства (нето) 0 0 0 0 0 0 0 0 финансиращи §§ 93-01, 93-10, 93-55 и 93-56
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето) 0 0 0 0 0 0 0 0 финансиращи §§ 93-37 и 93-39
Общо за група ІV. Други операции с финансови пасиви 0 0 0 0 0 0 0 0 Сборен ред за група ІV. Други операции с финансови пасиви
Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ 0 0 0 0 0 0 0 0 Сборен ред за Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ
З. НЕТО-РАЗЧЕТИ И ОПЕРАЦИИ З. НЕТО-РАЗЧЕТИ И ОПЕРАЦИИ
1. Нето-операции за сметка на средства от Европейския съюз 0 0 0 0 0 0 0 0 финансиращи §§ 93-21 ÷ 93-28
2. Операции за сметка на други бюджети, сметки и фондове 0 -193 0 0 0 -193 0 -193 финансиращ § 88-00
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации 0 0 0 0 0 0 0 0 финансиращи §§ 87-00, 89-00, 93-30, 93-95, 93-96, 95-13 и 98-00 (за ЦБ - и § 96-01 и 96-02)
в т.ч. изменение на средства по сметки, включени в единната сметка 0 0 0 0 0 финансиращ § 96-00
4. Разлики от закръгления в хил. лв. (+/-) 0 прилага се само за отчета в хил. лв.
З. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ 0 -193 0 0 0 -193 0 -193 Сборен ред за З. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ НЕТНИ ПОЗИЦИИ
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА
1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период 271162 271162 0 0 0 271162 271162 271162 финансиращи §§ 95-01 ÷ 95-06, 95-21, 95-22, 96-01 и 96-03 (за ЦБ - без § 96-01 и 96-03)
2. Преоценка на наличности в чудестранна валута в края на отчетния период 0 0 0 0 0 0 0 0 финансиращи §§ 95-14 и 95-49
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период 0 119610 0 0 0 119610 0 119610 (-) §§ 95-07 ÷ 95-12, 95-28, 95-29, 96-07 и 96-09 (за ЦБ - § без 96-07 и 96-09)
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА (3. - 1. - 2.) -271162 -151552 0 0 0 -151552 -271162 -151552 Сборен ред за И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА (3. - 1. - 2.)
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Дата: 16.07.2018 г. ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: РЪКОВОДИТЕЛ:
КОНТРОЛА - РАВНЕНИЕ МЕЖДУ БЮДЖЕТНО САЛДО И ФИНАНСИРАНЕ O K O K O K O K O K O K O K O K
КОНТРОЛА - РАВНЕНИЕ НА КАСОВИ ПОТОЦИ С НАЛИЧНОСТ O K O K O K O K O K O K O K O K
КОНТРОЛА - РАВНЕНИЕ НА БЮДЖ. САЛДО И ФИНАНСИРАНЕ - неравнение в левове 0 0 0 0 0 0 0 0
Грамада 0 5505 0 obstina_gramada@abv.bg 0 БЮДЖЕТ код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА 0