Набор от данни:  Регистър ЗДОИ

одобрен

Регистър на заявленията за достъп до обществена информация - 2018 г.

Уникален идентификатор:  2acfae71-e509-46cf-9c4a-c005d5d866bd

Описание:

Регистър на заявленията за достъп до обществена информация - 2018 г.

Закон за достъп до обществена информация заявления здои регистър РИОСВ - Благоевград

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-02-26 11:46:20
  • Създаден от: aleksandar_goshev
  • Последна промяна: 2019-02-26 11:46:20

Регистър на заявленията за достъп до обществена информация, постъпили в РИОСВ-Благоевград и движението им
за периода 01.01.2018г. - 31.12.2018г.
Заявление № Вид на исканата информация Заявител Решение за предоставяне на достъп до информация Решение за отказ за предоставяне на достъп до информация Решение за предоставяне на информация за повторно използване Решение за отказ за предоставяне на информация за повторно използване Мотиви за отказа Обжалване Друго
журналисти граждани НПО Други
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 360/31.01.2018 Количества отпадъци, събрани в системите за разделно събиране на отпадъци от опаковки в ОБЩИНИТЕ Благоевград, Симитли, Рила и Кочериново за последните три години. х ОИ-1/07.02.2018 Препратено частично по компетентност до кметовете на съответните общини и до РИОСВ - Перник с писмо 360(3)/12.02.2018
2 424/06.02.2018 Налични асфалтосмесителни инсталации в тариториалния обхват на РИОСВ - Благоевград х ОИ-2/08.02.2018
3 ЕП-102/12.02.2018 ИП, ППП процедирани в РИОСВ и попадащи на територията на ЗЗ BG0001030 "Родопи - Западни" х ОИ-3/16.02.2018
4 ЕП-104/12.02.2018 ИП, ППП процедирани в РИОСВ и попадащи на територията на ЗЗ BG0002076 „Места“ и BG0000220 „Долна Места“ х ОИ-4/19.02.2018
5 ЕП-148/27.02.2018 Фондация ПДИ: Отчет на постъпилите заявления по ЗДОИ през 2017 г. х ОИ-5/28.02.2018
6 ЕП-194/22.03.2018 1184/27.03.2018 Констативни протоколи от контрол по изпълнение на проекти "Лот 4 на АМ "Струма" и "Лот 2 на АМ "Струма" х ОИ-6/30.03.2018
7 ЕП-209/29.03.2018 Вододайни зони, тяхното състояние и поддържане, целево залесяване на вододайни зони, фирми, НПО и организации, свързани с водния сектор, схеми за заплащане във водния сектор, разработени PES системи и др х Препратено по компетентност до БД ЗБР - Благовеград и РЗИ - Благоевград
8 1286/02.04.2018 1341/04.04.2018 Изходни данни за състоянието на околната среда в Община Струмяни във връзка с разработване на ОУП на Община Струмяни х ОИ-7/16.04.2018
9 ЕП-250/17.04.2018 КАВ на територията на Община Благоевград, постъпили сигнали от граждани, извършен контрол и предприети административно-наказателни мерки срещу дейността на "Рубин 08" ООД, гр. Благоевград. х ОИ-8/23.04.2018
10 1395/11.04.2018 ИП, ППП процедирани в РИОСВ и попадащи на територията на ЗЗ BG0002003 "Кресна", BG0002098 "Рупите", BG0002107 "Бобошево", както и ЗЗ BG0000224 "Огражден - Малешево", BG0000366 "Кресна - Илинденци", BG0001022 "Орановски пролом - Лешко" и BG0001023 "Рупите - Струмешница". х ОИ-9/24.04.2018
11 1397/11.04.2018 Засегната от инвестиционни предложения площ на местообитания определени защитени видове животни х ОИ-10/25.04.2018
12 ЕП-287/08.05.2018 Данни за КАВ по определени показатели от пункт за мониторинг - Благоевград от 01.12.2017 г. - 31.03.2018 г. х ОИ-11/21.05.2018
13 2197/12.06.2018 Принадлежност на имоти към защитени територии и защитени зони х ОИ-12/14.06.2018 Информацията не е заплатена и предоставена на заявителя
14 ЕП-334/07.06.2018 Постъпили и регистрирани в РИОСВ – Благоевград сигнали за използване/поставяне на отрови и/или отровени животни, регистрирани сигнали за незаконно ловуване на вида Кафява мечка, в периода 2013 - 2018 г. х ОИ-13/15.06.2018
15 2073/05.06.2018 ИП, ППП процедирани в РИОСВ и попадащи на територията на ЗЗ BG0002003 "Кресна", BG0002098 "Рупите", BG0002107 "Бобошево", както и ЗЗ BG0000224 "Огражден - Малешево", BG0000366 "Кресна - Илинденци", BG0001013 „Скрино – част“, BG0001022 "Орановски пролом - Лешко" и BG0001023 "Рупите - Струмешница". Съществуващи предприятия в обхвата на РИОСВ, с висок и нисък рисков потенциал, съгласно ЗООС. х ОИ-14/18.06.2018 Информацията не е заплатена и предоставена на заявителя
16 2118/08.06.2018 ИП, ППП процедирани в РИОСВ и попадащи на територията на ЗЗ „Рила“ с код BG000495 (за опазване на дивите птици и природните местообитания) и ЗЗ „Верила“ с код BG000308 х ОИ-15/18.06.2018
17 2244/14.06.2018 Съществуващи проблеми в охазване на околната среда на територията на Община Благоевград х На заявителя е отговорено с писмо, което няма характер на решение по ЗДОИ
18 2380/26.6.2018 ИП, ППП процедирани в РИОСВ и попадащи на територията на ЗЗ BG0001030 "Родопи - Западни" х ОИ-16/29.06.2018
Общо Първо шестмесечие 18 0 6 3 9 16 0 0 0 - - -
Общо Второ шестмесечие 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
Общо 18 0 6 3 9 16 0 0 0 - - -