одобрен

SEBRA-2020-01-10

Уникален идентификатор:  2ae58e62-8b1d-4f8d-909e-7a42eb4c148a

бюджет плащания

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-01-13 11:27:45
  • Създаден от: ts.tsvetanova
  • Последна промяна: 2020-01-14 12:17:45
  • Последно променил: ts.tsvetanova

ОБЩО ПЛАЩАНИЯ ЗА ДЕНЯ (в лева)

Период: 10.01.2020 - 10.01.2020

Код Описание Сума
I. ПЛАЩАНИЯ ОТ БЮДЖЕТА, ИЗВЪРШЕНИ ЧРЕЗ СЕБРА, ПО ПЪРВОСТЕПЕННИ СИСТЕМИ
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 3748345.13
02 xxxx Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала 5633.56
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 4172.24
10 xxxx Издръжка 5939708.220000001
18 xxxx Други разходи 54677.330000000016
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 1331906.18
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 16632145.28
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 643514.74
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 4913602.21
88 xxxx Средства на разпореждане 267648.87
89 xxxx Друго финансиране 6765175.750000001
90 xxxx Възстановени приходи 545675.72
91 xxxx Теглене на BGN в брой -10000
92 xxxx Закупуване на валута в брой 18311.05
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 1226807.32
98 xxxx Други операции в БНБ -220
xxxx Обща субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности за общини 3388850
II. ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ В БНБ
Разходи, свързани с банково обслужване на сметки, СЕБРА и други плащания по сключени договори с МФ обслужване на сметки и плащания 174307.92
Общо:  45650261.519999996
ПЛАЩАНИЯ ОТ БЮДЖЕТА, ИЗВЪРШЕНИ ЧРЕЗ СЕБРА, ПО ПЪРВОСТЕПЕННИ СИСТЕМИ
Народно събрание ( 001******* ) Период: 10.01.2020 - 10.01.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 6348.24
18 xxxx Други разходи 1400.8
90 xxxx Възстановени приходи 855.31
Общо:  8604.35
Министерски съвет ( 003******* ) Период: 10.01.2020 - 10.01.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 161587.54
10 xxxx Издръжка 81096.14
18 xxxx Други разходи 355
88 xxxx Средства на разпореждане 1620.74
90 xxxx Възстановени приходи 8087.38
Общо:  252746.8
Сметна палата ( 005******* ) Период: 10.01.2020 - 10.01.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 96830
10 xxxx Издръжка 29687.42
Общо:  126517.42
Висш съдебен съвет ( 006******* ) Период: 10.01.2020 - 10.01.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 756883.84
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 3500
10 xxxx Издръжка 353645.96
18 xxxx Други разходи 4667.05
90 xxxx Възстановени приходи 16521.2
Общо:  1135218.05
Министерство на финансите ( 010******* ) Период: 10.01.2020 - 10.01.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 107430
10 xxxx Издръжка 396479.14
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 62161.8
Общо:  566070.94
Министерство на външните работи ( 011******* ) Период: 10.01.2020 - 10.01.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 56451
10 xxxx Издръжка 9909.35
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 1212614.6
Общо:  1278974.95
Министерство на отбраната ( 012******* ) Период: 10.01.2020 - 10.01.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 640521.34
18 xxxx Други разходи 5
90 xxxx Възстановени приходи 68635.27
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 273.82
Общо:  709435.43
Министерство на вътрешните работи ( 013******* ) Период: 10.01.2020 - 10.01.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 75800
10 xxxx Издръжка 96893.36
18 xxxx Други разходи 9779.15
89 xxxx Друго финансиране 70
90 xxxx Възстановени приходи 143919.91
Общо:  326462.42
Министерство на правосъдието ( 014******* ) Период: 10.01.2020 - 10.01.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 723649.84
10 xxxx Издръжка 309931.93
88 xxxx Средства на разпореждане 99220.8
90 xxxx Възстановени приходи 291.84
Общо:  1133094.41
Министерство на труда и социалната политика ( 015******* ) Период: 10.01.2020 - 10.01.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 407802.24
02 xxxx Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала 5633.56
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 611.24
10 xxxx Издръжка 159024.08
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 165906.77
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 391167.66
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 197746.18
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 97.79
Общо:  1327989.52
Министерство на здравеопазването ( 016******* ) Период: 10.01.2020 - 10.01.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 79194
10 xxxx Издръжка 167770.49
88 xxxx Средства на разпореждане 1224
Общо:  248188.49
Министерство на образованието и науката ( 017******* ) Период: 10.01.2020 - 10.01.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 22485.2
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 12908.21
88 xxxx Средства на разпореждане 35
Общо:  35428.41
Министерство на културата ( 018******* ) Период: 10.01.2020 - 10.01.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 199610
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 61
10 xxxx Издръжка 178437.12
18 xxxx Други разходи 4660
89 xxxx Друго финансиране 3657.12
90 xxxx Възстановени приходи 409.03
Общо:  386834.27
Министерство на околната среда и водите ( 019******* ) Период: 10.01.2020 - 10.01.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 120315.22
10 xxxx Издръжка 20751.41
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 10055
88 xxxx Средства на разпореждане 56375.92
Общо:  207497.55
Министерство на икономиката ( 020******* ) Период: 10.01.2020 - 10.01.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 47902.41
10 xxxx Издръжка 16900.78
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 37.16
88 xxxx Средства на разпореждане 42415.52
90 xxxx Възстановени приходи 400
98 xxxx Други операции в БНБ -220
Общо:  107435.87
Министерство на регионалното развитие и благоустройството ( 021******* ) Период: 10.01.2020 - 10.01.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 53955.46
10 xxxx Издръжка 193020.53
18 xxxx Други разходи 4338.88
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 364394.63
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 313852.77
90 xxxx Възстановени приходи 370
Общо:  929932.27
Министерство на земеделието, храните и горите ( 022******* ) Период: 10.01.2020 - 10.01.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 12590
10 xxxx Издръжка 86862.01
18 xxxx Други разходи 105
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 6090
90 xxxx Възстановени приходи 550.32
92 xxxx Закупуване на валута в брой 24745.73
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 10424.57
Общо:  141367.63
Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията ( 023******* ) Период: 10.01.2020 - 10.01.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 23949.71
88 xxxx Средства на разпореждане 70.41
90 xxxx Възстановени приходи 7621.8
Общо:  31641.92
Министерство на младежта и спорта ( 025******* ) Период: 10.01.2020 - 10.01.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 20540
10 xxxx Издръжка 22044.98
88 xxxx Средства на разпореждане 2040.7
Общо:  44625.68
Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Период: 10.01.2020 - 10.01.2020
Държавна сигурност и разузнавaтелните служби на Българската народна армия ( 032******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 7262.39
Общо:  7262.39
Комисия за защита от дискриминация ( 033******* ) Период: 10.01.2020 - 10.01.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 742.64
Общо:  742.64
Комисия за защита на личните данни ( 034******* ) Период: 10.01.2020 - 10.01.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 1502.08
Общо:  1502.08
Държавна агенция "Електронно управление" ( 035******* ) Период: 10.01.2020 - 10.01.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 24206.08
92 xxxx Закупуване на валута в брой 0
Общо:  24206.08
Национален статистически институт ( 041******* ) Период: 10.01.2020 - 10.01.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 12065
10 xxxx Издръжка 26777.41
Общо:  38842.41
Комисия за регулиране на съобщенията ( 043******* ) Период: 10.01.2020 - 10.01.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 27450
10 xxxx Издръжка 4712.43
Общо:  32162.43
Съвет за електронни медии ( 044******* ) Период: 10.01.2020 - 10.01.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 7322.45
Общо:  7322.45
Kомисия за енергийно и водно регулиране ( 045******* ) Период: 10.01.2020 - 10.01.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 37480
10 xxxx Издръжка 5267.32
Общо:  42747.32
Комисия за финансов надзор ( 047******* ) Период: 10.01.2020 - 10.01.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 69725
10 xxxx Издръжка 38223.61
88 xxxx Средства на разпореждане 2912
91 xxxx Теглене на BGN в брой -10000
92 xxxx Закупуване на валута в брой -9779.15
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод -18
Общо:  91063.46
Държавна комисия по сигурността на информацията ( 048******* ) Период: 10.01.2020 - 10.01.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 2859.46
Общо:  2859.46
Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" ( 053******* ) Период: 10.01.2020 - 10.01.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 703155.32
Общо:  703155.32
Национален осигурителен институт ( 055******* ) Период: 10.01.2020 - 10.01.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1423.82
10 xxxx Издръжка 67227.11
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 15837238.75
90 xxxx Възстановени приходи 43622.15
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 900.38
Общо:  15950412.21
Национална здравноосигурителна каса ( 056******* ) Период: 10.01.2020 - 10.01.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 17810
10 xxxx Издръжка 25445.63
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 146825.55
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 1955.83
Общо:  192037.01
Българска национална телевизия ( 061******* ) Период: 10.01.2020 - 10.01.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 7245
10 xxxx Издръжка 6091.87
18 xxxx Други разходи 8473.87
92 xxxx Закупуване на валута в брой 1388.64
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 27.38
Общо:  23226.76
Българско национално радио ( 062******* ) Период: 10.01.2020 - 10.01.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 106248.9
10 xxxx Издръжка 49764
18 xxxx Други разходи 1769.7
91 xxxx Теглене на BGN в брой 0
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 0
Общо:  157782.6
Министерство на туризма ( 071******* ) Период: 10.01.2020 - 10.01.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 91.74
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 47.92
Общо:  139.66
Централна избирателна комисия ( 082******* ) Период: 10.01.2020 - 10.01.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 1771.98
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 7515.83
Общо:  9287.81
Комисия за публичен надзор над регистрираните одитори ( 083******* ) Период: 10.01.2020 - 10.01.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 842.79
Общо:  842.79
Държавен фонд "Земеделие" ( 084******* ) Период: 10.01.2020 - 10.01.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 62529.47
18 xxxx Други разходи 1920
Общо:  64449.47
Национално бюро за контрол на специалните разузнавателни средства ( 085******* ) Период: 10.01.2020 - 10.01.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 1134.79
Общо:  1134.79
Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция ( 122******* ) Период: 10.01.2020 - 10.01.2020
Код Описание Сума
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 935998.23
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 152859.18
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 451.79
89 xxxx Друго финансиране 3001759.71
Общо:  4091068.91
Фонд "Сигурност на електроенергийната система" ( 124******* ) Период: 10.01.2020 - 10.01.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 9113.68
Общо:  9113.68
Селскостопанска академия ( 133******* ) Период: 10.01.2020 - 10.01.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 32883.87
90 xxxx Възстановени приходи 570.91
Общо:  33454.78
Държавно предприятие "Научно производствен център" ( 134******* ) Период: 10.01.2020 - 10.01.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 11113.55
Общо:  11113.55
Сметка с лимити за чужди средства към Минстерство на околната среда и водите ( 519******* ) Период: 10.01.2020 - 10.01.2020
Код Описание Сума
89 xxxx Друго финансиране 155994
Общо:  155994
МТИТС - Национална компания "Железопътна инфраструктура" ( 581******* ) Период: 10.01.2020 - 10.01.2020
Код Описание Сума
89 xxxx Друго финансиране 3465233.23
Общо:  3465233.23
МТИТС - "БДЖ - Пътнически превози" ( 582******* ) Период: 10.01.2020 - 10.01.2020
Код Описание Сума
89 xxxx Друго финансиране 138461.69
Общо:  138461.69
Учителски пенсионен фонд ( 745******* ) Период: 10.01.2020 - 10.01.2020
Код Описание Сума
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 28924.28
Общо:  28924.28
Софийски университет "Св. Климент Охридски" - София ( 801******* ) Период: 10.01.2020 - 10.01.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 169005.6
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 146.69
Общо:  169152.29
Пловдивски Университет "Паисий Хилендарски" - Пловдив ( 802******* ) Период: 10.01.2020 - 10.01.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 95416
10 xxxx Издръжка 1998.63
18 xxxx Други разходи 3947.66
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 10160
Общо:  111522.29
Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ - Бургас ( 803******* ) Период: 10.01.2020 - 10.01.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 19211.42
10 xxxx Издръжка 490.73
Общо:  19702.15
Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий"- Велико Търново ( 804******* ) Период: 10.01.2020 - 10.01.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 59520
10 xxxx Издръжка 2616.57
Общо:  62136.57
Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград ( 805******* ) Период: 10.01.2020 - 10.01.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 70375
10 xxxx Издръжка 43563.5
18 xxxx Други разходи 13255.22
Общо:  127193.72
Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ - Шумен ( 806******* ) Период: 10.01.2020 - 10.01.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 3960
Общо:  3960
Технически университет - София ( 812******* ) Период: 10.01.2020 - 10.01.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 126933.89
10 xxxx Издръжка 907905.3
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 450
88 xxxx Средства на разпореждане 17605.65
92 xxxx Закупуване на валута в брой 1955.83
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 0
Общо:  1054850.67
Технически университет - Варна ( 814******* ) Период: 10.01.2020 - 10.01.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 119634.66
90 xxxx Възстановени приходи 9111.44
Общо:  128746.1
Технически университет - Габрово ( 815******* ) Период: 10.01.2020 - 10.01.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 26602.45
90 xxxx Възстановени приходи 4935.64
Общо:  31538.09
Университет по архитектура, строителство и геодезия - София ( 816******* ) Период: 10.01.2020 - 10.01.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 700
10 xxxx Издръжка 40891.42
Общо:  41591.42
Лесотехнически университет - София ( 818******* ) Период: 10.01.2020 - 10.01.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 17799.53
Общо:  17799.53
Химико-технологичен и металургичен университет - София ( 819******* ) Период: 10.01.2020 - 10.01.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 26500
10 xxxx Издръжка 45902.98
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 100
90 xxxx Възстановени приходи 12100
Общо:  84602.98
Университет по хранителни технологии - Пловдив ( 821******* ) Период: 10.01.2020 - 10.01.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 61567.06
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 2586
Общо:  64153.06
Аграрен университет - Пловдив ( 822******* ) Период: 10.01.2020 - 10.01.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 32310
10 xxxx Издръжка 62649.33
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 13000
Общо:  107959.33
Тракийски университет - Стара Загора ( 823******* ) Период: 10.01.2020 - 10.01.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 869.09
10 xxxx Издръжка 75010.36
Общо:  75879.45
Медицински университет - София ( 831******* ) Период: 10.01.2020 - 10.01.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 3948.56
10 xxxx Издръжка 29809.52
Общо:  33758.08
Медицински университет - Пловдив ( 832******* ) Период: 10.01.2020 - 10.01.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 46985.89
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 209360.95
Общо:  256346.84
Медицински университет "Проф. д-р Параскев Иванов Стоянов" - Варна ( 833******* ) Период: 10.01.2020 - 10.01.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 3264.07
10 xxxx Издръжка 14080.39
Общо:  17344.46
Медицински университет - Плевен ( 835******* ) Период: 10.01.2020 - 10.01.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 9457.06
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 52564.86
Общо:  62021.92
Университет за национално и световно стопанство - София ( 841******* ) Период: 10.01.2020 - 10.01.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 25501.01
Общо:  25501.01
Икономически университет - Варна ( 842******* ) Период: 10.01.2020 - 10.01.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 5635.34
88 xxxx Средства на разпореждане 30940
Общо:  36575.34
Стопанска академия "Димитър Ценов" - Свищов ( 843******* ) Период: 10.01.2020 - 10.01.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 14449.48
Общо:  14449.48
Национална академия за театрално и филмово изкуство "Кр. Сарафов" - София ( 852******* ) Период: 10.01.2020 - 10.01.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 20120
10 xxxx Издръжка 574.49
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 336.34
Общо:  21030.83
Национална художествена академия - София ( 853******* ) Период: 10.01.2020 - 10.01.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 18912.94
Общо:  18912.94
Висше транспортно училище "Тодор Каблешков" - София ( 868******* ) Период: 10.01.2020 - 10.01.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 8561.29
Общо:  8561.29
Военна академия "Г. С. Раковски"- София ( 881******* ) Период: 10.01.2020 - 10.01.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 2591.06
90 xxxx Възстановени приходи 589.68
Общо:  3180.74
Висше военноморско училище "Н. Й. Вапцаров" - Варна ( 883******* ) Период: 10.01.2020 - 10.01.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 11878.59
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 300
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 5011.36
Общо:  17189.95
Българска академия на науките ( 890******* ) Период: 10.01.2020 - 10.01.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 44965.31
10 xxxx Издръжка 253252.3
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 1500
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 5543.52
88 xxxx Средства на разпореждане 13188.13
90 xxxx Възстановени приходи 227083.84
Общо:  545533.1
Национален фонд - Оперативни програми, съфинансирани от Кохезионния и структурните фондове на Период: 10.01.2020 - 10.01.2020
Европейския съюз за финансова рамка 2014 -2020 ( 987******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 25309.58
10 xxxx Издръжка 31532.82
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 230001.18
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 4356456.75
Общо:  4643300.33
Субсидии за общини ( 444******* ) Период: 10.01.2020 - 10.01.2020
Описание Сума
Обща субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности за общини 3388850
Общо:  3388850
ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ В БНБ Период: 10.01.2020 - 10.01.2020
Описание Сума
Разходи, свързани с банково обслужване на сметки, СЕБРА и други плащания по сключени договори с МФ обслужване на сметки и плащания 174307.92
Общо:  174307.92