одобрен

SEBRA-2019-03-29

Уникален идентификатор:  2b30b3a7-83f6-4109-b8bb-8a2f3c097100

бюджет плащания

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-04-04 09:28:18
  • Създаден от: n_kasabova
  • Последна промяна: 2019-04-04 09:28:18

ОБЩО ПЛАЩАНИЯ ЗА ДЕНЯ (в лева)

Код Описание Сума
I. ПЛАЩАНИЯ ОТ БЮДЖЕТА, ИЗВЪРШЕНИ ЧРЕЗ СЕБРА, ПО ПЪРВОСТЕПЕННИ СИСТЕМИ
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 8177634.360000001
02 xxxx Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала 22411.02999999997
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 251464.18
05 xxxx Осигурителни вноски за сметка на осигурителя 3751.74
10 xxxx Издръжка 7852023.9399999995
18 xxxx Други разходи 3085924.47
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 50512294.93
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 20115142.54
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 1941014.8599999999
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 5057055.88
88 xxxx Средства на разпореждане 333012.38
89 xxxx Друго финансиране 75534103.47
90 xxxx Възстановени приходи 802900.12
91 xxxx Теглене на BGN в брой 18000
92 xxxx Закупуване на валута в брой 3233.83
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 307146.18
96 xxxx Преводи по нареждане на титуляра с други платежни документи 1887.69
98 xxxx Други операции в БНБ -10663.11
xxxx Трансфери за местни дейности за общини 295603
xxxx Целева субсидия за капиталови разходи за общини 179487.37
xxxx Обща субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности за общини 100000
xxxx Трансфери за други целеви разходи за общини 342663.63
II. ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ В БНБ
Разходи, свързани с банково обслужване на сметки, СЕБРА и други плащания по сключени договори с МФ обслужване на сметки и плащания 166950
Общо:  175093042.48999998
ПЛАЩАНИЯ ОТ БЮДЖЕТА, ИЗВЪРШЕНИ ЧРЕЗ СЕБРА, ПО ПЪРВОСТЕПЕННИ СИСТЕМИ
Народно събрание ( 001******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 441576.83
02 xxxx Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала 8004.06
10 xxxx Издръжка 12741.44
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 665692.64
90 xxxx Възстановени приходи 4534.68
Общо:  1132549.65
Администрация на президентството ( 002******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 54214.88
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 39491.1
Общо:  93705.98
Министерски съвет ( 003******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 42934.53
18 xxxx Други разходи 7380.31
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 13280.26
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 529064.66
88 xxxx Средства на разпореждане 96746.24
90 xxxx Възстановени приходи 98387.04
Общо:  787793.04
Конституционен съд ( 004******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 118970.08
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 3568.92
10 xxxx Издръжка 855.26
Общо:  123394.26
Сметна палата ( 005******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 10913.29
92 xxxx Закупуване на валута в брой 596.53
Общо:  11509.82
Висш съдебен съвет ( 006******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 236524.79
18 xxxx Други разходи 20771.68
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 9892.8
88 xxxx Средства на разпореждане 48123
90 xxxx Възстановени приходи 20622.21
Общо:  335934.48
Министерство на финансите ( 010******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 412757.54
88 xxxx Средства на разпореждане 9908.16
90 xxxx Възстановени приходи 500
Общо:  423165.7
Министерство на външните работи ( 011******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1455712.53
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 59969.6
10 xxxx Издръжка 187305.84
18 xxxx Други разходи 13564.92
Общо:  1716552.89
Министерство на отбраната ( 012******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 716677.41
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 37.26
10 xxxx Издръжка 903583.17
18 xxxx Други разходи 1237664.82
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 2300
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 13511.6
90 xxxx Възстановени приходи 13469.96
Общо:  2887244.22
Министерство на вътрешните работи ( 013******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 26732.01
10 xxxx Издръжка 527876.43
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 10104.19
88 xxxx Средства на разпореждане 26883.8
89 xxxx Друго финансиране 280
90 xxxx Възстановени приходи 399806.32
Общо:  991682.75
Министерство на правосъдието ( 014******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 6314.96
10 xxxx Издръжка 133102.83
18 xxxx Други разходи 5998.94
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 49449
90 xxxx Възстановени приходи 5393.12
Общо:  200258.85
Министерство на труда и социалната политика ( 015******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 17450.04
18 xxxx Други разходи 6318.01
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 140
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 1719752.19
Общо:  1743660.24
Министерство на здравеопазването ( 016******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 135.06
10 xxxx Издръжка 52378.03
Общо:  52513.09
Министерство на образованието и науката ( 017******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1000311.33
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 39022.46
10 xxxx Издръжка 297304.63
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 38624.5
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 9756
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 59506.6
88 xxxx Средства на разпореждане 62704.42
Общо:  1507229.94
Министерство на културата ( 018******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 620.78
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 1335
10 xxxx Издръжка 33593.38
18 xxxx Други разходи 4721.53
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 6000
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 900
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 233966.4
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 10830
90 xxxx Възстановени приходи 2616.96
Общо:  294584.05
Министерство на околната среда и водите ( 019******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1435.02
10 xxxx Издръжка 27178.43
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 833
88 xxxx Средства на разпореждане 94.26
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 3474.86
Общо:  33015.57
Министерство на икономиката ( 020******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 21431.22
10 xxxx Издръжка 33293.92
18 xxxx Други разходи 210
88 xxxx Средства на разпореждане 11006.76
89 xxxx Друго финансиране 40
90 xxxx Възстановени приходи 495
Общо:  66476.9
Министерство на регионалното развитие и благоустройството ( 021******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1043087.9
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 35992.47
10 xxxx Издръжка 2393192.53
18 xxxx Други разходи 2569.42
90 xxxx Възстановени приходи 22
Общо:  3474864.32
Министерство на земеделието, храните и горите ( 022******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 720773.39
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 4002
10 xxxx Издръжка 605695.23
18 xxxx Други разходи 1729583.06
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 68392.54
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 29780
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 151236.41
88 xxxx Средства на разпореждане 7697.25
89 xxxx Друго финансиране 300
90 xxxx Възстановени приходи 90760.92
92 xxxx Закупуване на валута в брой 1736.76
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 1645.77
Общо:  3411603.33
Министерство на транспорта ( 023******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 54846.43
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 1998
Общо:  56844.43
Министерство на енергетиката ( 024******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 1278.74
Общо:  1278.74
Министерство на младежта и спорта ( 025******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1288.41
10 xxxx Издръжка 39866.72
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 1831171
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 564000
Общо:  2436326.13
Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към
Държавна сигурност и разузнавaтелните служби на Българската народна армия ( 032******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 1481.89
Общо:  1481.89
Комисия за защита от дискриминация ( 033******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 4806.83
Общо:  4806.83
Комисия за защита на личните данни ( 034******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 758.88
Общо:  758.88
Омбудсман ( 040******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 318
88 xxxx Средства на разпореждане 1618.2
Общо:  1936.2
Национален статистически институт ( 041******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 786.25
10 xxxx Издръжка 31359.8
Общо:  32146.05
Комисия за защита на конкуренцията ( 042******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 4831.49
Общо:  4831.49
Комисия за регулиране на съобщенията ( 043******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 42254.92
90 xxxx Възстановени приходи 3445.56
Общо:  45700.48
Съвет за електронни медии ( 044******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 2385.05
98 xxxx Други операции в БНБ -10663.11
Общо:  -8278.06
Агенция за ядрено регулиране ( 046******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 129109.22
10 xxxx Издръжка 29745.99
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 33.25
Общо:  158888.46
Държавна комисия по сигурността на информацията ( 048******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 7353.4
Общо:  7353.4
Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" ( 053******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 419.83
Общо:  419.83
Национален осигурителен институт ( 055******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 990.48
10 xxxx Издръжка 20010.83
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 758857.01
90 xxxx Възстановени приходи 31677.52
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 373.52
Общо:  811909.36
Национална здравноосигурителна каса ( 056******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 17856.79
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 18733452.01
96 xxxx Преводи по нареждане на титуляра с други платежни документи 1887.69
Общо:  18753196.49
Българска национална телевизия ( 061******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2560.39
10 xxxx Издръжка 67414.96
18 xxxx Други разходи 6812.01
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 301598.77
Общо:  378386.13
Българско национално радио ( 062******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2217.13
10 xxxx Издръжка 41568.01
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 1020
Общо:  44805.14
Министерство на туризма ( 071******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 5801.21
10 xxxx Издръжка 175145.07
Общо:  180946.28
Комисия за публичен надзор над регистрираните одитори ( 083******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 5347.35
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 202.65
10 xxxx Издръжка 2376.37
Общо:  7926.37
Държавен фонд "Земеделие" ( 084******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 2078.23
18 xxxx Други разходи 19309.76
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 1267862.68
92 xxxx Закупуване на валута в брой 900.54
Общо:  1290151.21
Държавна агенция "Технически операции" ( 086******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 98538.95
10 xxxx Издръжка 14442.76
Общо:  112981.71
Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда ( 119******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 50939.7
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 720698.5
Общо:  771638.2
Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция ( 122******* )
Код Описание Сума
18 xxxx Други разходи 17693.93
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 24447.5
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 136906
89 xxxx Друго финансиране 74915168.34
Общо:  75094215.77
Фонд "Сигурност на електроенергийната система" ( 124******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 19391.23
02 xxxx Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала 9831.29
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 1161.38
10 xxxx Издръжка 7191.95
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 46963305.56
90 xxxx Възстановени приходи 15583
Общо:  47016464.41
Сметка с лимити за чужди средства към Минстерство на околната среда и водите ( 519******* )
Код Описание Сума
89 xxxx Друго финансиране 8496
Общо:  8496
МТИТС - Национална компания "Железопътна инфраструктура" ( 581******* )
Код Описание Сума
89 xxxx Друго финансиране 410326.05
Общо:  410326.05
МТИТС - "БДЖ - Пътнически превози" ( 582******* )
Код Описание Сума
89 xxxx Друго финансиране 198350.05
Общо:  198350.05
Фонд "Гарантирани вземания на работници и служители" ( 735******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 930.98
Общо:  930.98
Учителски пенсионен фонд ( 745******* )
Код Описание Сума
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 441458.19
Общо:  441458.19
Софийски университет "Св. Климент Охридски" - София ( 801******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 390817.86
02 xxxx Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала 22.4
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 89094.68
10 xxxx Издръжка 47485.29
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 8160
Общо:  535580.23
Пловдивски Университет "Паисий Хилендарски" - Пловдив ( 802******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 5282.64
10 xxxx Издръжка 220
Общо:  5502.64
Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ - Бургас ( 803******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 10844.38
Общо:  10844.38
Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий"- Велико Търново ( 804******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2854.34
10 xxxx Издръжка 1225
18 xxxx Други разходи 850
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 1912.4
Общо:  6841.74
Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград ( 805******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 6280.48
Общо:  6280.48
Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ - Шумен ( 806******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 392.6
10 xxxx Издръжка 6388.26
Общо:  6780.86
Русенски университет "Ангел Кънчев" - Русе ( 811******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 4621.81
10 xxxx Издръжка 20801.31
Общо:  25423.12
Технически университет - София ( 812******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 1688.51
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 20.01
Общо:  1708.52
Технически университет - Габрово ( 815******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 8972.24
10 xxxx Издръжка 9157.63
18 xxxx Други разходи 3147.45
88 xxxx Средства на разпореждане 1503.68
90 xxxx Възстановени приходи 5042.59
Общо:  27823.59
Университет по архитектура, строителство и геодезия - София ( 816******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 569.58
91 xxxx Теглене на BGN в брой 18000
Общо:  18569.58
Минно-геоложки университет "Св. Ив. Рилски" - София ( 817******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 132318.15
Общо:  132318.15
Лесотехнически университет - София ( 818******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 485667.65
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 8411.35
10 xxxx Издръжка 139113.01
88 xxxx Средства на разпореждане 457.68
Общо:  633649.69
Химико-технологичен и металургичен университет - София ( 819******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 7640.5
10 xxxx Издръжка 40777.68
Общо:  48418.18
Университет по хранителни технологии - Пловдив ( 821******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 357071.36
10 xxxx Издръжка 1567.92
Общо:  358639.28
Аграрен университет - Пловдив ( 822******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 1595.42
18 xxxx Други разходи 3415.27
Общо:  5010.69
Тракийски университет - Стара Загора ( 823******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 741.35
10 xxxx Издръжка 6126.48
Общо:  6867.83
Медицински университет - София ( 831******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1025.49
10 xxxx Издръжка 13405.47
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 165230.4
Общо:  179661.36
Медицински университет - Пловдив ( 832******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 198848.24
Общо:  198848.24
Медицински университет "Проф. д-р Параскев Иванов Стоянов" - Варна ( 833******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 9239.14
10 xxxx Издръжка 76165.9
18 xxxx Други разходи 94.54
89 xxxx Друго финансиране 125
90 xxxx Възстановени приходи 88338.73
Общо:  173963.31
Медицински университет - Плевен ( 835******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 8607.23
Общо:  8607.23
Университет за национално и световно стопанство - София ( 841******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 27244.23
Общо:  27244.23
Икономически университет - Варна ( 842******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 3472.68
88 xxxx Средства на разпореждане 1390.04
Общо:  4862.72
Стопанска академия "Димитър Ценов" - Свищов ( 843******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 10000
89 xxxx Друго финансиране 268.16
Общо:  10268.16
Национална музикална академия "Панчо Владигеров" - София ( 851******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 44259.1
Общо:  44259.1
Национална академия за театрално и филмово изкуство "Кр. Сарафов" - София ( 852******* )
Код Описание Сума
90 xxxx Възстановени приходи 10742
Общо:  10742
Национална художествена академия - София ( 853******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 589.75
10 xxxx Издръжка 783.05
Общо:  1372.8
Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство "Проф. Асен Диамандиев"- Пловдив ( 854******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 3367.99
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 4200
Общо:  7567.99
Национална спортна академия "Васил Левски" - София ( 859******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 27176.99
Общо:  27176.99
Университет по библиотекознание и информационни технологии - София ( 871******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 18761.22
Общо:  18761.22
Висше училище по телекомуникации и пощи - София ( 872******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 35485.23
Общо:  35485.23
Военна академия "Г. С. Раковски"- София ( 881******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 9327.48
10 xxxx Издръжка 420
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 2504.83
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 127324.69
Общо:  139577
Висше военноморско училище "Н. Й. Вапцаров" - Варна ( 883******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 115.88
Общо:  115.88
Българска академия на науките ( 890******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 10169.15
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 8666.41
10 xxxx Издръжка 232719.16
18 xxxx Други разходи 5818.82
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 13651.91
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 15196.75
88 xxxx Средства на разпореждане 10878.89
89 xxxx Друго финансиране 749.87
90 xxxx Възстановени приходи 11462.51
Общо:  309313.47
Национален фонд - Оперативни програми, съфинансирани от Кохезионния и структурните фондове на
Европейския съюз за финансова рамка 2014 -2020 ( 987******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1057131.38
02 xxxx Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала 4553.28
05 xxxx Осигурителни вноски за сметка на осигурителя 3751.74
10 xxxx Издръжка 126753.14
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 351115.65
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 27355.76
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 1716973.44
88 xxxx Средства на разпореждане 54000
Общо:  3341634.39
Национален фонд - Други международни програми ( 989******* )
Код Описание Сума
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 84202.04
Общо:  84202.04
Субсидии за общини ( 444******* )
Описание Сума
Трансфери за местни дейности за общини 295603
Целева субсидия за капиталови разходи за общини 179487.37
Обща субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности за общини 100000
Общо:  575090.37
Други трансфери за общини ( 488******* )
Описание Сума
Трансфери за други целеви разходи за общини 342663.63
Общо:  342663.63
ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ В БНБ
Описание Сума
Разходи, свързани с банково обслужване на сметки, СЕБРА и други плащания по сключени договори с МФ обслужване на сметки и плащания 166950
Общо:  166950