одобрен

Регистър на заявленията за достъп до информация

Уникален идентификатор:  2bcb83e8-221e-4ed2-b594-1767d7a825a8

Описание:

Регистър на заявленията за достъп до информация в Община Мирково

регистър

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: JSON

  • Създаден на: 2017-10-13 13:53:58
  • Създаден от: blaga_valcheva
  • Последна промяна: 2019-07-10 13:12:56
  • Последно променил: migrate_data
РЕГИСТЪР
НА ЗАЯВЛЕНИЯТА ЗА ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯПО
РЕД
ВХ. № И ДАТА
НА
ЗАЯВЛЕНИЕТО
ЗАЯВИТЕЛ ИСКАНА ИНФОРМАЦИЯ ПРОИЗНАСЯНЕ
ФОРМА НА
ПРЕДОСТАВЯНЕ НА
ИНФОРМАЦИЯТА
1 2 3 4 5 6
1. РД -94Д -232 -1 /
11.03.2016 г.
адв. Даниела
Михайлова
Брой и съдържание на издадени те
заповеди с правно основание чл .225а , ал .1
от ЗУТ за премахване на незаконни
строежи на територията на Община
Мирково в периода от 26.11.2012г. до
момента на подаване на заявлението.
Решение № 1 /
17.03.2016 г.
Електрон на поща
2. РД -38 -04 -1 /
21.03.2016 г.
Фани Давидова
Пенева
Фондация
„Програма Достъп
до Информация “
Копие от акта , който урежда
организацията и движението на
документооборота в Община Мирково
Решение № 2 /
28 .03.2016 г.
Електрон на поща
3. РД -94О -07-1 /
26.04.2016 г.
Огнян Георгиев
Георгиев -
Репортер в
„Капитал “
Информация във връзка с възлагане на
обществена поръчка с предмет
„Изпълнение на СМР по проект
„Изгра ждане на спортен комплекс в с.
Мирково “, финансиран по ПРСР “
Решение № 3 /
05.05.2017 г.
Електрон на поща
4. РД -33 -23 -1 /
18.05 .2016 г.
Фондация
„Институт за
пазарна икономика “
Информация във връзка с местни данъци
и такси и др. по приложен въпросник.
Решение № 4 /
06.06.2016 г.
Електрон на поща