одобрен

Приети и обработени сигнали в РИОСВ Шумен през м. май 2018 г.

Уникален идентификатор:  2c04ec20-ed42-4f9d-9d78-299d770f6f23

екология сигнали

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2018-06-06 14:47:32
  • Създаден от: dragomir_vasilev
  • Последна промяна: 2018-10-15 11:56:30
  • Последно променил: migrate_data

ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО „ЗЕЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН” И ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА В РИОСВ – ШУМЕН ЗА ПЕРИОДА

Месец Май 2018 г.
Дата / № на сигнала Постъпил Сигнал Отговорна Предприети действия
сигнал институция
1 02.05.2018г. С-38/02.05.2018 г. Замърсяване на атмосферния въздух с жълто – кафяв цвят и задушлива миризма в голям периметър около завода за стъкло „Тракия Глас България“ ЕАД, гр. Търговище РИОСВ - Шумен На 08.05.2018 г. беше извършена проверка от експерти на РИОСВ – Шумен в Предприятие за производство на Плоско стъкло, собственост на „Тракия Глас България“ ЕАД и Предприятие за производство на Плоско стъкло, собственост на „Пашабахче България“ ЕАД, гр. Търговище, кв. „Въбел“, където се установи следното:
1.  „Тракия Глас България“ ЕАД - източници на емисии на вредни вещества изпускани в атмосферния въздух са два броя пещи за производство на плоско стъкло – F1/1 и F2/1, към същите има функциониращи пречиствателни съоръжения за отпадъчни газове /по 1 бр.електростатичен филтър и по 1 бр. SCR – съоръжение/. Мониторинг на отпадъчните газове на изпускащите устройства F1/1 и F2/1 се извършва чрез автоматична система за непрекъснати измервания, като резултатите от тях се предоставят в РИОСВ – Шумен ежемесечно. При извършената проверка се предостави разпечатка с регистрирани измервания на отпадъчните газове за периода от 30.04.2018 г. до 07.05.2018 г. включително. Предоставиха се и разпечатки във вид на формуляри, които се попълват ежедневно за работата на пречиствателните съоръжения за същия период. Видно от тях не са установени превишения концентрациите на контролираните показатели /прах, SO2 и NOx/. Не е регистрирана и аварийна ситуация, която би довела до спиране на пречиствателните съоръжения за отпадъчни газове. На място не се установи наличие на жълто – кафява мъгла и наличие на задушлива миризма в района на „Тракия Глас България“ ЕАД, гр. Търговище. За извършената проверка се състави Констативен Протокол № ЗК-26/08.05.2018 г.
2.  „Пашабахче България“ ЕАД – източник на емисии на вредни вещества изпускани в атмосферния въздух са два броя пещи за производство на домакинско стъкло с едно общо изпускащо устройство – TW1 и 1 бр. авариен комин TW2. Като пречиствателни съоръжения за отпадъчни газове се експлоатират по 1 бр.електростатичен филтър и 1 бр. SCR – съоръжение. Мониторинг на отпадъчните газове на изпускащо устройство TW1 се извършва чрез автоматична система за непрекъснати измервания, като резултатите от тях се предоставят в РИОСВ – Шумен ежемесечно. При извършената проверка се предостави разпечатка с регистрирани измервания на отпадъчните газове за периода от 30.04.2018 г. до 07.05.2018 г. включително. Предоставиха се и разпечатки във вид на формуляри, които се попълват ежедневно за работата на пречиствателните съоръжения за същия период. Видно от тях не са установени превишения концентрациите на контролираните показатели /прах, SO2 и NOx/. Не е регистрирана и аварийна ситуация, която би довела до спиране на пречиствателните съоръжения за отпадъчни газове. На място не се установи наличие на жълто – кафява мъгла и наличие на задушлива миризма в района на „Пашабахче България“ ЕАД, гр. Търговище. За извършената проверка се състави Констативен Протокол № ЗК-27/08.05.2018 г.
Допълнително се извършиха проверки на 10.05.2018 г. и 11.05.2018 г. в района на заводите на „Шише джам“. Не бе установено наличие на миризма или замърсяване на атмосферния въздух с жълто – кафява или друг вид мъгла. Извършиха се измервания за установяване качеството на атмосферния въздух в четири измервателни пункта /кв. „Въбел“, с. Здравец, с. Момино и с. Давидово/ в общ. Търговище. Измерването е проведено в ранните и късни часове на денонощието- рано сутрин и късно вечер, извън работно време, на 10.05.2018 г. /след 16.00 часа/ и на 11.05.2018 г. /преди 09.00 часа/ със специализирана апаратура за измерване на въздуха при аварийни ситуации на РЛ- Шумен, към ИАОС, гр. София.
В резултат на получените протоколи от измерване при аварийни ситуации на РЛ – Шумен е установено, че концентрациите на измерените вещества в четирите пункта и в различно време не превишават нормите за допустими емисии за качеството на атмосферния въздух в общ. Търговище. За извършените проверки се изготви Доклад до МОСВ и писмо до подателите на сигнала.
2 09.05.2018г. 38-С / 09.05.2018 г. Потъмняла вода и мъртва риба в язовира до ПХЖ“Брадърс Комерс“ – „Теке дере“ 1 РИОСВ - гр. Шумен, БДЧР – гр. Варна Изпратено писмо с изх.№ 38-С / 09.05.2018 г. до БДЧР-гр.Варна за предприемане на действия по компетентност.Извършване на съвместна проверка с БДЧР с вземане на водни проби на язовир „Теке дере“ 1 и АМЧМ-гр.Шумен , заустващи отпадъчни води в Теке дере на 10.05.2018г. Подателят на сигнала беше уведомен по телефона за извършването на проверката, и присъства при вземането на водни проби от язовира.
3 03.05.2018г. 39-С/ 03.05.2018г. Изсичане на дървета в землището на с. Хан Крум, общ. Велики Преслав ТП „ДГС Преслав“, Община Велики Преслав Изпратено писмо с изх. № 39-С/ 03.05.2018г. до ТП „ДГС Преслав“ и Община Велики Преслав за решаване по компетентност с копие до подателя на сигнала.
4 14.05.2018г. С-40/14.05.2018 г. Замърсяване на атмосферния въздух в гр. Търговище от „Тракия Глас България“ ЕАД РИОСВ - Шумен С писмо изх. № С-40/25.05.2018 г. е отговорено до подателката на сигнала за предприетите от РИОСВ мерки – извършени проверки на място и извършени измервания с апаратура за аварийни ситуации към РЛ – Шумен. Не е установено наличие на задушлива миризма и не е установено превишение на нормите на КАВ в района на гр. Търговище.