одобрен

SEBRA-MF-2019-04-08

Уникален идентификатор:  2c1a9d81-29ef-4963-9e7d-57e36cf9ba6a

бюджет МФ плащания себра

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-04-11 11:35:06
  • Създаден от: n_kasabova
  • Последна промяна: 2019-04-11 11:35:06

ОБЩО ПЛАЩАНИЯ ЗА ДЕНЯ НА МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ (в лева)

Период: 08.04.2019 - 08.04.2019

Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 123 1122422.95
10 xxxx Издръжка 162 130486.46
90 xxxx Възстановени приходи 1 4000
Общо:  286 1256909.41
По бюджетни организации
Министерство на финансите - Ц А ( 0100000004 ) Период: 08.04.2019 - 08.04.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 59 60438.95
10 xxxx Издръжка 1 48
Общо:  60 60486.95
Агенция Митници ( 010004**** ) Период: 08.04.2019 - 08.04.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 5 166420
10 xxxx Издръжка 41 48187.96
Общо:  46 214607.96
Държавна комисия по хазарта ( 0100090008 ) Период: 08.04.2019 - 08.04.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 9 4394.54
Общо:  9 4394.54
Национална агенция за приходите ( 010011**** ) Период: 08.04.2019 - 08.04.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 59 895564
10 xxxx Издръжка 111 77855.96
90 xxxx Възстановени приходи 1 4000
Общо:  171 977419.96