одобрен

СО бюджет 2019 г - Капиталова програма

Уникален идентификатор:  2ca31248-01c3-40e7-8221-c324c3e03b11

бюджет иконимика столична община

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-02-12 15:52:36
  • Създаден от: bsekiranov-613
  • Последна промяна: 2019-02-21 15:03:01
  • Последно променил: migrate_data

""

СТОЛИЧНА ОБЩИНА

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Р Е К А П И Т У Л А Ц И Я
НА ОБЕКТИТЕ ЗА СТРОИТЕЛСТВО, ОСНОВЕН РЕМОНТ И РАЗХОДИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ
НА НЕМАТЕРИАЛНИ ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ
ПРЕЗ 2019 ГОДИНА - ПРОЕКТ ПРЕЗ 2016 ГОДИНА
/лева/
ГОД. СМЕТНА ОБЩО СУМА в т.ч. по източници преходен остатък към 9.01 и бюджет преходен остатък към 12.12.18 неразплатено собствени бюджетни средства СОПФ банкови заеми в т.ч.
НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТА ЗАП. С-СТ С ЗА целева собствени банкови оперативни държ.отг. местна
и ОПЕРАТ. ФИНАНСИ- субсидия РБ бюджетни СОПФ заеми програми 56389014
ЗАВ. УСВОЕНО ПРОГРАМИ РАНЕ и трансфери средства 119232631
-62843617
203032708 203032708 135174440
210732708 203032708 135174440 196449065
-7700000 0 0
КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ: 632701155 327332408 9350600 179298131 46075486 92608191 305368747 91500077 119232631 1607850.2 4250077 97098954 38075486 63608191 10000000 73251783
ПРИДОБИВАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ 436571528 223071528 6700000 91538507 34165596 90667425 213500000 59742971 82611703 249577.2 300000 54221653 26165596 61667425 5437835 48198902
ОСНОВЕН РЕМОНТ 147335614 84091033 2650600 68484594 11909890 1045949 63244581 35450958 22716229 1349873 3950077 35561271 11909890 1045949 4562165 24597933
ПРИДОБИВАНЕ НА НЕМАТЕРИАЛНИ ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ 5010948 2493948 0 2493948 0 0 2517000 454948 80000 8400 0 534948 0 0 0 454948
ПРИДОБИВАНЕ НА ЗЕМЯ 10000000 10000000 0 10000000 0 0 0 2000000 0 0 0 0 0 0 0 0