одобрен

Регистър за достъп до информация

Уникален идентификатор:  2cd48809-c47f-4b1c-9f19-19ad5549aed8

Описание:

от 01.04.2018 г., актуален към 17.04.2018 г.

достъп до информация

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2018-04-19 13:53:10
  • Създаден от: elka_karagyozova
  • Последна промяна: 2018-10-15 18:53:09
  • Последно променил: migrate_data

РЕГИСТЪР

на заявленията за достъп до обществена информация oт 01.01.2017г. към 17.04.2018 г. в Община Асеновград
Заявление вх. № и дата заявител - име, презиме, фамилия предмет на заявлението решение на кмета, изх. № и дата фактическо предоставяне на информацията
1 вх.№ 94-Н-50/15.02.2017 г. Николай Кирков Информация относно сключен Договор между Община Асеновград и "КМД" ЕООД. изх. № 94-Н-50/3// 28.03.2017г. на кмета на Община Асеновград за отказ от предоставяне на обществена информация. С оглед решението за отказ на кмета на Община Асеновград исканата информация не е предоставена на заявителя.
2 вх.№ 14-00-847/17.02.2017г. Гергана Жулева- Фондация "Програма достъп до информация" Актуализиран списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на администрацията, както и форматите, в които е достъпна изх. № 14-00-847/ 06.03.2017г. на кмета на Община Асеновград за предоставяне достъп до обществена информация. Предоставена информация на посоченият от заявителката електронен адрес.
3 48-18-1/24.03.2016 г. ФОНДАЦИЯ ПРОГРАМА ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ Приложено заявление за достъп до обществена информация отФондация Програма достъп до информация Обработва се
3 вх.№ 94-В-101/08.03.2017 г. Вера Петрова Актуализиран списък на декларираните паметници на културата, групови паметници на културата в охранителна зона "Метошка махала" изх. № 94-В-101/ 17.03.2017г.на кмета на Община Асеновград за предоставяне достъп до обществена информация. Предоставена информация под формата на хартиен носител и изпратено с писмо на посочения от заявителката адрес.
4 вх.№ 14-00-2127/02.05.2017г. Светла Костадинова- Фондация" Институт за пазарна икономика" Информация относно размера на определени данъци и такси на територията на Община Асеновград, степента на предоставяне на услуги от общинска администрация по електронен път и етапа на готовност за работа на едно гише. изх. № 14-00-2127/ 10.05.2017г. на кмета на Община Асеновград за предоставяне достъп до обществена информация. Предоставена информация на посоченият от заявителката електронен адрес, под формата на попълване на въпросник, относно размера на определени данъци и такси на територията на Община Асеновград, степента на предоставяне на услуги от общинска администрация по електронен път и етапа на готовност за работа на една гише.
5 вх.№ 317004/01.08.2017г., препратено по компетентност от Областна дирекция на МВР- гр.Пловдив до Община Асеновград Борислав Радославов Информация, относно фирмите, извършвали физическа охрана на обекти общинска собственост на територията на Община Асенвоград за периода от 2013г.-31.07. 2017г., списък на лицата, сключили трудов договор за охрана на обектите, съгласно чл.5, ал.1, т.2 от ЗЧОД, списък на лицата, извършващи охранителна дейност по обекти, съгласно обществена поръчка и сключения договор. изх. № 12-00-546/ 28.08.2017г. на Кмета на Община Асеновград за предоставяне достъп до обществена информация. Предоставена информация, относно фирмите, извършвали физическа охрана на обекти общинска собственост на територията на Община Асеновград за периода от 2013г.- 31.07.2017г.Останалата искана информация не се съдържа в актове на Общинска администрация Асеновград.
6 вх.№ 94-Н-331/04.10.2017г. Николай Кирков Информация, относно реализицаята на проект"Воден цикъл на гр.Асеновград", относно въпроси, свързани с предстоящото затваряне на движението по моста до Кооперативния пазар. изх.№ 94-Н-331-1/18.10.2017г. на Кмета на Община Асеновград за предоставяне достъп до обществена информация. Предоставена информация, под формата на отговори на поставените от заявителя въпроси.
7 вх.№ 94-Х-172/17.11.2017г. Христина Тоскова Информация, относно името на фирмата, назначена като изпълнител по извършване на подмяна на тръбопровод за права вода в гр.Асеновград, ул."Александър Стамболийски" изх.№ 94-Х-172/24.11.2017г. на Кмета на Община Асеновград за предоставяне на достъп до общедтвена информация. Предоставена информация,под формата на отговор на поставения от заявителката въпрос.
8 вх.№ 94-А-676/21.11.2017г. Атанас Диков Информация, относно наличието на издадено разрешение за строеж в гр.Асеновград, ведно с инвестиционен проект. изх.№ 94-А-676-4/06.12.2017г. На кмета на Община Асеновград за частичен достъп до исканата информация. Предоставена частично информация ва заявителя, относно наличието на издадено разрашение за строеж в гр.Асеновград чрез официалния сайт на Община Асеновград.. Отказ за достъп до обществена информация, за предоставянето на разрешението за строеж, ведно с инвестиционния проект.
9 вх.№ 14-00-6023/13.12.2017г. Съюз за България Информация, относно поставени в заявлението въпроси, касаещи дейността на общинска администрация изх.№ 14-00-6023-7/05.01.2018г. На кмета на Община Асеновград за достъп до обществена информация. Предоставена информация на посоченият от заявителката електронен адрес.
10 вх.№ 10-00-29/14.02.2018г., препратено по компететност от Агенция за социално подпомагане до Община Асеновград Владислава Тричкова Информация, относно въпроси, касаещи Центровете за настаняване от семеен тип на територията на Община Асеновград. изх.№ 10-00-29-1/27.02.2018г. На кмета на Община Асеновград за достъп до обществена информация Предоставена информация, под формата на отговори на поставените от заявителката въпроси, свързени с дейността на ЦНСТ на територията на Община Асеновград.
11 вх.№ 94-Г-68/08.02.2018г. Гергана Жулева- Фондация" Програма достъп до информация" Информация, относно отчет за 2017г. за постъпилите заявления за достъп до обществена информация, съгласно чл.15а, ал.2 от ЗДОИ изх.№ 94-Г-68-1/02.03.2018г. на кмета на Община Асеновград за предоставяне достъп до обществена информация. Предоставена информация на посоченият от заявителката електронен адрес.
12 вх.№ 14-00-1603/11.04.2016г. и влязло в сила Решение №2216/19.02.2018г. , постановено по адм. дело № 13618/2016г.на ВАС СОПД"Сдружение Еко монотор" Информация, относно предоставено разрешение за започване на строеж на предприятие за бутилиране на натурална изворна вода на "Нова трейд" ЕООД, издадено 2012г., в т.ч. налична информация, съгласно чл.143, ал.4, чл.144, ал.4 и чл.149, ал.5 от ЗУТ изх.№ 14-00-1603-5/12.03.2018г. На кмета на Община Асеновград за отказ от предоставяне на исканата информация. С оглед решението за отказ на кмета на Община Асеновград исканата информация не е предоставена на заявителя.