одобрен

РЕГИСТЪР НА АКТОВЕ ЗА ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ СЕЛО РОЗОВО

Уникален идентификатор:  2d12ded2-1bf9-4acc-b0c7-8bbedfbbde28

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-06-13 16:53:33
  • Създаден от: antonio_andreev_kolev
  • Последна промяна: 2019-06-13 16:53:33

РЕГИСТЪР НА АКТОВЕ ЗА ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ СЕЛО РОЗОВО

№ по ред досие дата на съставяне вписан в Служба по вписванията правно основание вид и описание на имота местонахождение на имота граници на имота данъчна оценка на имота бивш собственик на имота съсобственици съставени по рано актове предоставени права за управление разпоредителни действия с имота забележки
1 1 24.04.2008 вписване по ЗС/ПВ Вх.№701/19.05.2008 Акт №89 Том №3 чл.2, ал.1, т.7 от Закона за общинската собственост и договор №098-00-17/29.01.2008 г. за покупко продажба на недвижим имот имот пл.№161, в кв.13 попадащ в общински УПИ1-Детска градина, по регулационния план на село Розово, с площ 550 кв.м. с построена в него паянтова жилищна сграда със застроена площ 60.00 кв.м. село Розово, ул. "Първа" изток - УПИ III-158-Стойчо и Крстьо Василева запад -УПИ VI-162 - Атанас Петров Арнаудов юг- УПИ I - Зеленина север - сградата на Детската градина 1572.60 Анка Христова Цанова от с.Батуница няма няма Управлението на имота се предоставя на основание чл.12 от ЗОС за управение на Кмета на община Брацигово няма Присъставяне на акта се предоставиха следните документи: 1. Скица на имота 2.Договор за покупко-продажба 3. Данъчна оценка на имота
2 2 17.08.2010 вписване по ЗС/ПВ Вх.№1055/20.08.2010 Акт №181 Том №4 Чл.56, ал.1 ,във връзка с чл.2,ал.1,т.2 от Закона за общинската собственост Поземлен имот № 002385 / нула,нула, две хиляди триста осемдесет и пет / в землището на с.Розово, община Брацигово, местност „ Костин дол „Начин на трайно ползване – храсти. Целият имот е с площ 0.297 /нула точка двеста деветдесет и седем / дка, ЕКАТТЕ 62973 / шестдесет и две хиляди деветстотин седемдесет и три /.Начин на възстановяване –съществуваща собственост. землището на с. Розово, местност „ Костин дол „ ПИ № 002386-друг селскостопански терен на община Брацигово, ПИ № 000003 – населено място –на община Брацигово, ПИ № 000616-ливада на насл. Любен Янков Апостолов 12.00 няма няма няма На основание чл.12,ал.5 от ЗОС, имота се управлява от Кмета на община Брацигово няма При съставяне на акта за публична общинска собственост се представиха : 1.Скица № 000414/10.08.2010год.на имот № 002385 –храсти ; 2..Данъчна оценка на имота,към момента на съставяне на акта ; 3. Справка извлечение по сметка 9901 – Земя ; Начин на възстановяване – съществуваща собственост. Имотът е образуван от имот № 000623 .
3 3 28.03.2012 вписване по ЗС/ПВ Вх.№398/05.04.2012 Акт №37 Том №2 Чл.56, ал.1 ,във връзка с чл.2,ал.1,т.1 от Закона за общинската собственост Урегулиран поземлен имот ХХІІ – Здравна служба, в кв.22 по плана на с.Розово, одобрен със заповед № 203 / 1992год./ целият с площ 470 / четиристотин и седемдесет / кв.м. с построените в него сгради - Втори и трети етаж от триетажна масивна сграда – здравна служба ,със застроена площ 200 кв.м.; едноетажна масивна сграда – склад със застроена площ 38 кв.м. и едноетажна масивна сграда – гараж със застроена площ 26кв.м с. Розово, улица „ Четиринадесета „ № 2 изток – улица ; запад – УПИ ХХІ -193; север – УПИ ХХ- 192 юг - улица 14003.30 няма няма АПОбС № 2 /1998год. ; АЧОбС №10/ 2011г за първи етаж от сградата; АЧОбС № 8/1999г за автоспирка ,построена в същия имот . На основание чл.12,ал.5 от ЗОС, имота се управлява от Кмета на община Брацигово няма При съставяне на акта за публична общинска собственост се представиха : 1.Скица на имота ; 2. Удостоверение за описание на имота, издадено от кметство Розово; 3..Данъчна оценка на имота,към момента на съставяне на утвърждаване на акта ; 4. Справка извлечение по сметка 9901 – Земя и сметка 2039 - Сгради; 5. Акт № 2 /1998год.; Акт №8 / 1999год. Акт № 10/2011г.
4 4 10.05.2012 вписване по ЗС/ПВ Вх.№378/15.05.2012 Акт №157 Том №2 Чл.2,ал.1,т.2 от Закона за общинската собственост Поземлен имот № 000012 / нула,нула, нула, нула, едно, две / с площ 25.341 / двадесет и пет точка триста четиридесет и едно / дка с начин на трайно ползване – Водоем, в землището на с. Розово, местност „ Чорбаново „ ЕКАТТЕ 62973 с. Розово, местност „ Чорбаново „ Имот № 002306 – пасище с храсти; Имот № 000060 – полски път ; имот № 001031 – нива ; имот № 001103 –нива ; имот № 001104 –нива; имот №001045 – нива ; имот № 050001 – гор-стоп.терен имот № 000121 – местен път; имот № 000060 – полски път; 35 680.10 няма няма АПОбС № 4 / 29.05.1998 год. На основание чл.12,ал.5 от ЗОС, имота се управлява от Кмета на община Брацигово няма При съставяне на акта за публична общинска собственост се представиха : 1.Скица № 00445 / 26.04.2012год. на имот № 000012 – водоем ; 2. Данъчна оценка на имота,към момента на съставяне на акта ; 3. Справка извлечение по сметка 2049- Съоръжения;
5 5 12.12.2012 вписване по ЗС/ПВ Вх.№1762/13.12.2012 Акт №170 Том №6 Чл.56, ал.1 ,във връзка с чл.2,ал.1,т.1 от Закона за общинската собственост Урегулиран поземлен имот ІІ – Зеленина, в кв.18 по плана на с. Розово,одобрен със заповед № 203 / 07.09.1992год. / целият с площ 1400 / хиляда и четиристотин / кв.м. с. Розово, улица „ Първа „ № 1А изток – улица ; запад – УПИ І - Училище; север – улица; юг - улица 4385.90 няма няма няма На основание чл.12,ал.5 от ЗОС, имота се управлява от Кмета на община Брацигово няма При съставяне на акта за публична общинска собственост се представиха : 1.Скица на имота ; 2. Удостоверение за описание на имота, издадено от кметство Розово; 3..Данъчна оценка на имота,към момента на съставяне на акта ; 4. Справка извлечение по сметка 9901 – Земя ;
6 6 12.12.2012 вписване по ЗС/ПВ Вх.№1763/13.12.2012 Акт №171 Том №6 Чл.56, ал.1 ,във връзка с чл.2,ал.1,т.1 от Закона за общинската собственост Поземлен имот пл.№ 154 , в кв.12 по плана на с. Розово,одобрен със заповед № 203 / 07.09.1992год. / целият с площ 252 / двеста петдесет и два/ кв.м. с. Розово, улица „ Единадесета „ № 2 север – улица ; запад – улица; юг - улица ; изток - УПИ ХІІ -153 ; 789.50 няма няма няма На основание чл.12,ал.5 от ЗОС, имота се управлява от Кмета на община Брацигово няма При съставяне на акта за публична общинска собственост се представиха : 1.Скица на имота ; 2. Удостоверение за описание на имота, издадено от кметство Розово; 3..Данъчна оценка на имота,към момента на съставяне на акта ; 4. Справка извлечение по сметка 9901 – Земя
7 7 12.12.2012 вписване по ЗС/ПВ Вх.№1764/13.12.2012 Акт №172 Том №6 Чл.56, ал.1 ,във връзка с чл.2,ал.1,т.1 от Закона за общинската собственост Поземлен имот пл.№ 299 , в кв.17 по плана на с.Розово, одобрен със заповед № 203 / 07.09.1992год. / целият с площ 325 / триста двадесет и пет / кв.м. с. Розово, улица „ Трета „ № 1А север – УПИ VІІІ –Търговия , УПИ VІІ -293 ; запад – улица; юг - улица ; изток - улица 1018.20 няма няма няма На основание чл.12,ал.5 от ЗОС, имота се управлява от Кмета на община Брацигово няма При съставяне на акта за публична общинска собственост се представиха : 1.Скица на имота ; 2. Удостоверение за описание на имота, издадено от кметство Розово; 3..Данъчна оценка на имота,към момента на съставяне на акта ; 4. Справка извлечение по сметка 9901 – Земя ;
8 8 12.12.2012 вписване по ЗС/ПВ Вх.№1835/18.12.2012 Акт №25 Том №7 Чл.56, ал.1 ,във връзка с чл.2,ал.1,т.1 от Закона за общинската собственост Дворно място, представляващо 400 /680 ид.части съставляващи поземлен имот пл. № 173, който имот заедно с имот пл. № 172-частна собственост, образуват УПИ VІІ –Кино, Търговия, в кв.14 по плана на село Розово,одобрен със заповед № 203/07.09.1992г., целият с площ 680 / шестотин и осемдесет / кв.м.ведно с построената триетажна масивна сграда –Читалище със ЗП -400 кв.м.,РЗП – 1100кв.м. от които : – Іви етаж –ЗП -400 кв.м. бомбоубежище; - ІІри етаж – киносалон със ЗП -300кв.м. ІІІти етаж - библиотека и музей –ЗП – 400кв.м с. Розово, улица „Първа „ № 36 север – УПИ ІV – 174 ; запад – улица; юг - улица ; изток - улица ; 53428.10 няма имот пл.№ 172 с площ 280/680 ид.части от УПИ VІІ-Кино,търговия,в кв.14 с построената в него триетажна масивна сграда са собственост на Димитър Николов Велчев ,съгласно нот.акт № 67 / 2012год. Помещение с площ 100кв.м. – сладкарница,намираща се на втори етаж в триетажна масивна сграда,построена в имот пл. № 173 е собственост на ЕТ „ Димитър Велчев „ съгласно нот.акт №25 / 2008год. Община Брацигово е собственик на имот пл. № 173, който е с площ 400/680 ид.части от УПИ VІІ – Кино,Търговия,в кв.14,ведно с построената в него триетажна масивна сграда със ЗП – 400 кв.м.,РЗП -1100кв.м.както следва Іви етаж –бомбоубежище –ЗП-400 кв.м. ; ІІ етаж –киносалон със ЗП -300 кв.м. и ІІІ ти етаж –библиотека и музей със ЗП -400 кв.м. няма На основание чл.12,ал.5 от ЗОС, имота се управлява от Кмета на община Брацигово няма При съставяне на акта за публична общинска собственост се представиха : 1.Скица на имота ; 2. Удостоверение за описание на имота, издадено от кметство Розово; 3..Данъчна оценка на имота,към момента на съставяне на акта ; 4. Справка извлечение по сметка 9901 – Земя и сметка 2039 – Сгради ; 5.Нот.акт № 67 /08.06.2012год. за собственост на имот пл. № 172 попадащ в УПИ VІІ –Кино,Търговия в кв.14 по плана на с.Розово; 6.Нот.акт № 25/07.10.2008год. за собственост на сладкарница със ЗП -100 кв.м. намираща се в на втори етаж в триетажната масивна сграда построена в имот пл. № 173
9 9 26.02.2014 вписване по ЗС/ПВ Вх.№673/24.03.2014 Акт №126 Том №3 чл.2,ал.1,т.2 и чл.56,ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.19 ,ал.1 от ЗСПЗЗ във връзка с Протоколно решение 07Р 19-2 / 17.05.2011год.,одобрено със Заповед № РД-06-81 / 30.06.2011год. на Директора на Областна дирекция „ Земеделие „ гр.Пазарджик Поземлен имот № 000738 / нула,нула, нула, седем, три, осем / в землището на с.Розово, община Брацигово, местност „ Шипковица „ с площ 6.097 / шест точка нула, девет, седем / декара. ЕКАТТЕ 62973 /шестдесет и две хиляди деветстотин седемдесет и три /. Начин на трайно ползване – пасище. Възстановен в реални граници. землището на с. Розово, местност „ Шипковица „ ПИ № 002168- пасище,мера; ПИ № 000736 – нива, ПИ № 000737-нива ; ПИ № 002168 – пасище,мера; ПИ № 014001 – гор.стоп.тер. ; ПИ № 000033- полски път ; ПИ № 000026 – полски път 156.10 няма няма няма На основание чл.12,ал.5 от ЗОС, имота се управлява от Кмета на община Брацигово няма При съставяне на акта за публична общинска собственост се представиха : 1.Скица № К00551 / 14.02.2014год. на имот № 000738; 2..Данъчна оценка на имота,към момента на съставяне на акта ; 3. Справка извлечение по сметка 9901 – Земя ; Начин на възстановяване – в реални граници
10 10 26.02.2014 вписване по ЗС/ПВ Вх.№614/20.03.2014 Акт №74 Том №3 чл.2,ал.1,т.2 и чл.56,ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.19 ,ал.1 от ЗСПЗЗ във връзка с Протоколно решение 07Р 19-2 / 17.05.2011год.,одобрено със Заповед № РД-06-81 / 30.06.2011год. на Директора на Областна дирекция „ Земеделие „ гр.Пазарджик Поземлен имот № 000740 / нула,нула, нула, седем, четири, нула / в землището на с.Розово, община Брацигово, местност „ Шипковица „ с площ 3.397 / три точка три, девет, седем / декара. ЕКАТТЕ 62973 /шестдесет и две хиляди деветстотин седемдесет и три /. Начин на трайно ползване – пасище. Категория на земята при неполивни условия -шеста Възстановен в реални граници. землището на с. Розово, местност „ Шипковица „ ПИ № 000734- лозе,терасирано; ПИ № 000724 –лозе,терасирано,ПИ № 000725- лозе,терасирано ; ПИ № 000723 – нива;ПИ № 000464 –лозе,терасирано; ПИ № 000457- лозе,терасирано; ПИ № 000026 – полски път; ПИ № 000732 –лозе,терасирано ; ПИ № 000728 –лозе,терасирано; 87.00 няма няма няма На основание чл.12,ал.5 от ЗОС, имота се управлява от Кмета на община Брацигово няма При съставяне на акта за публична общинска собственост се представиха : 1.Скица № К00552 / 14.02.2014год. на имот № 000740; 2..Данъчна оценка на имота,към момента на съставяне на акта ; 3. Справка извлечение по сметка 9901 – Земя ; Начин на възстановяване – в реални граници
11 11 26.02.2014 вписване по ЗС/ПВ Вх.№747/01.04.2014 Акт №191 Том №3 чл.2,ал.1,т.2 и чл.56,ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.19 ,ал.1 от ЗСПЗЗ във връзка с Протоколно решение 07Р 19-2 / 17.05.2011год.,одобрено със Заповед № РД-06-81 / 30.06.2011год. на Директора на Областна дирекция „ Земеделие „ гр.Пазарджик Поземлен имот № 000741 / нула,нула, нула, седем, четири, едно / в землището на с.Розово, община Брацигово, местност „ Шипковица „ с площ 7.071 / седем точка нула, седем,едно/ декара. ЕКАТТЕ 62973 /шестдесет и две хиляди деветстотин седемдесет и три /. Начин на трайно ползване – пасище. Категория на земята при неполивни условия – шеста ; Възстановен в реални граници. землището на с. Розово, местност „ Шипковица „ ПИ № 000742- пасище,мера; ПИ № 000481 – лозе,терасирано, ПИ № 000459-нива ; ПИ № 000452 – лозе,терасирано; ПИ № 000489 –нива ; ПИ № 000486- нива ;ПИ № 000477 –лозе,терасирано; ПИ № 000464 – лозе,терасирано; ПИ №000506 –лозе,терасирано; ПИ № 000507 – лозе,терасирано 181.00 няма няма няма На основание чл.12,ал.5 от ЗОС, имота се управлява от Кмета на община Брацигово няма При съставяне на акта за публична общинска собственост се представиха : 1.Скица № К00553 / 14.02.2014год. на имот № 000741; 2..Данъчна оценка на имота,към момента на съставяне на акта ; 3. Справка извлечение по сметка 9901 – Земя ; Начин на възстановяване – в реални граници
12 12 26.02.2014 вписване по ЗС/ПВ Вх.№748/01.04.2014 Акт №192 Том №3 чл.2,ал.1,т.2 и чл.56,ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.19 ,ал.1 от ЗСПЗЗ във връзка с Протоколно решение 07Р 19-2 / 17.05.2011год.,одобрено със Заповед № РД-06-81 / 30.06.2011год. на Директора на Областна дирекция „ Земеделие „ гр.Пазарджик Поземлен имот № 000742 / нула,нула, нула, седем,четири,две / в землището на с.Розово, община Брацигово, местност „ Шипковица „ с площ 5.524 / пет точка пет, две, четири / декара. ЕКАТТЕ 62973 /шестдесет и две хиляди деветстотин седемдесет и три /. Начин на трайно ползване – пасище. Категория при неполивни условия -шеста Възстановен в реални граници. землището на с. Розово, местност „ Шипковица „ ПИ № 000744- пасище,мера; ПИ № 000463 – нива, ПИ № 000481- лозе ; ПИ № 000741 – пасище,мера; ПИ № 000507 – лозе ; ПИ № 000733- лозе ; ПИ № 000456 – нива ; ПИ № 000455- нива ; ПИ № 000454- нива ; ПИ № 000483 – нива ; ПИ № 000490 –нива ; ПИ № 000744- пасище,мера ; ПИ № 000366 –нива ; 141.40 няма няма няма На основание чл.12,ал.5 от ЗОС, имота се управлява от Кмета на община Брацигово няма При съставяне на акта за публична общинска собственост се представиха : 1.Скица № К00554 / 14.02.2014год. на имот № 000742; 2..Данъчна оценка на имота,към момента на съставяне на акта ; 3. Справка извлечение по сметка 9901 – Земя ; Начин на възстановяване – в реални граници
13 13 26.02.2014 вписване по ЗС/ПВ Вх.№615/20.08.2013 Акт №75 Том №3 чл.2,ал.1,т.2 и чл.56,ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.19 ,ал.1 от ЗСПЗЗ във връзка с Протоколно решение 07Р 19-2 / 17.05.2011год.,одобрено със Заповед № РД-06-81 / 30.06.2011год. на Директора на Областна дирекция „ Земеделие „ гр.Пазарджик Поземлен имот № 000693 / нула,нула, нула, шест,девет,три / в землището на с.Розово, община Брацигово, местност „ Шипковица „ с площ 3.262 / три точка две, шест, две / декара. ЕКАТТЕ 62973 /шестдесет и две хиляди деветстотин седемдесет и три /. Начин на трайно ползване – пасище. Категория при неполивни условия -шеста Възстановен в реални граници. землището на с. Розово, местност „ Шипковица „ ПИ № 002389- храсти; ПИ № 000033 –полски път, ПИ № 000019 път ІV кл. ; ПИ № 000006 – вътрешна река; ПИ № 000519 – нива ; ПИ № 000006- вътрешна река ; ПИ № 000531 – нива ; 83.50 няма няма няма На основание чл.12,ал.5 от ЗОС, имота се управлява от Кмета на община Брацигово няма При съставяне на акта за публична общинска собственост се представиха : 1.Скица № К00556 / 14.02.2014год. на имот № 000693; 2..Данъчна оценка на имота,към момента на съставяне на акта ; 3. Справка извлечение по сметка 9901 – Земя ; Начин на възстановяване – в реални граници
14 14 26.02.2014 вписване по ЗС/ПВ Вх.№616/20.03.2014 Акт №76 Том №3 чл.2,ал.1,т.2 и чл.56,ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.19 ,ал.1 от ЗСПЗЗ във връзка с Протоколно решение 07Р 19-2 / 17.05.2011год.,одобрено със Заповед № РД-06-81 / 30.06.2011год. на Директора на Областна дирекция „ Земеделие „ гр.Пазарджик Поземлен имот № 000669 / нула,нула, нула, шест,шест, девет / в землището на с.Розово, община Брацигово, местност „ Шипковица „ с площ 1.085 / едно точка нула,осем,пет/ декара. ЕКАТТЕ 62973 /шестдесет и две хиляди деветстотин седемдесет и три /. Начин на трайно ползване – пасище. Категория при неполивни условия -шеста Възстановен в реални граници. землището на с. Розово, местност „ Шипковица „ ПИ № 000671- храсти; ПИ № 015001 –гор.стоп.тер. 52.70 няма няма няма На основание чл.12,ал.5 от ЗОС, имота се управлява от Кмета на община Брацигово няма При съставяне на акта за публична общинска собственост се представиха : 1.Скица № К00539 / 14.02.2014год. на имот № 000669; 2..Данъчна оценка на имота,към момента на съставяне на акта ; 3. Справка извлечение по сметка 9901 – Земя ; Начин на възстановяване – в реални граници
15 15 26.02.2014 вписване по ЗС/ПВ Вх.№749/01.04.2014 Акт №193 Том №3 чл.2,ал.1,т.2 и чл.56,ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.19 ,ал.1 от ЗСПЗЗ във връзка с Протоколно решение 07Р 19-2 / 17.05.2011год.,одобрено със Заповед № РД-06-81 / 30.06.2011год. на Директора на Областна дирекция „ Земеделие „ гр.Пазарджик Поземлен имот № 000667 / нула,нула, нула, шест, шест,седем/ в землището на с.Розово, община Брацигово, местност „ Шипковица „ с площ 11.265 / единадесет точка две, шест, пет / декара. ЕКАТТЕ 62973 /шестдесет и две хиляди деветстотин седемдесет и три /. Начин на трайно ползване – пасище.мера Категория при неполивни условия -шеста Възстановен в реални граници. землището на с. Розово, местност „ Шипковица „ ПИ № 015001 – гор.стоп.тер. ПИ № 000028 –полски път, 324.40 няма няма няма На основание чл.12,ал.5 от ЗОС, имота се управлява от Кмета на община Брацигово няма При съставяне на акта за публична общинска собственост се представиха : 1.Скица № К00537 / 13.02.2014год. на имот № 000667; 2..Данъчна оценка на имота,към момента на съставяне на акта ; 3. Справка извлечение по сметка 9901 – Земя ; Начин на възстановяване – в реални граници
16 16 26.02.2014 вписване по ЗС/ПВ Вх.№617/20.03.2014 Акт №77 Том №3 чл.2,ал.1,т.2 и чл.56,ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.19 ,ал.1 от ЗСПЗЗ във връзка с Протоколно решение 07Р 19-2 / 17.05.2011год.,одобрено със Заповед № РД-06-81 / 30.06.2011год. на Директора на Областна дирекция „ Земеделие „ гр.Пазарджик Поземлен имот № 000298 / нула,нула, нула, две,девет,осем / в землището на с.Розово, община Брацигово, местност „ Кутела „ с площ 38.069 / тридесет и осем точка нула, шест, девет / декара. ЕКАТТЕ 62973 /шестдесет и две хиляди деветстотин седемдесет и три /. Начин на трайно ползване – пасище,мера Категория при неполивни условия -шеста Възстановен в реални граници. землището на с. Розово, местност „ Кутела „ ПИ № 042003- дървопроизв.пл.; ПИ № 000017 –местен път, ПИ № 000236- храсти ; ПИ № 000608 –ливада; 852.70 няма няма няма На основание чл.12,ал.5 от ЗОС, имота се управлява от Кмета на община Брацигово няма При съставяне на акта за публична общинска собственост се представиха : 1.Скица № К00521 / 13.02.2014год. на имот № 000298; 2..Данъчна оценка на имота,към момента на съставяне на акта ; 3. Справка извлечение по сметка 9901 – Земя ; Начин на възстановяване – в реални граници
17 17 26.02.2014 вписване по ЗС/ПВ Вх.№618/20.03.2014 Акт №78 Том №3 чл.2,ал.1,т.2 и чл.56,ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.19 ,ал.1 от ЗСПЗЗ във връзка с Протоколно решение 07Р 19-2 / 17.05.2011год.,одобрено със Заповед № РД-06-81 / 30.06.2011год. на Директора на Областна дирекция „ Земеделие „ гр.Пазарджик Поземлен имот № 000673 / нула,нула, нула, шест,седем,три / в землището на с.Розово, община Брацигово, местност „ Враняк „ с площ 1.951 / едно точка девет, пет, едно / декара. ЕКАТТЕ 62973 /шестдесет и две хиляди деветстотин седемдесет и три /. Начин на трайно ползване – пасище,мера. Категория при неполивни условия -шеста Възстановен в реални граници. землището на с. Розово, местност „ Враняк „ ПИ № 000400- ливада; ПИ № 000397 –нива, ПИ № 000396 – ливада; 49.90 няма няма няма На основание чл.12,ал.5 от ЗОС, имота се управлява от Кмета на община Брацигово няма При съставяне на акта за публична общинска собственост се представиха : 1.Скица № К00541 / 14.02.2014год. на имот № 000673; 2..Данъчна оценка на имота,към момента на съставяне на акта ; 3. Справка извлечение по сметка 9901 – Земя ; Начин на възстановяване – в реални граници
18 18 26.02.2014 вписване по ЗС/ПВ Вх.№619/20.03.2014 Акт №79 Том №3 чл.2,ал.1,т.2 и чл.56,ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.19 ,ал.1 от ЗСПЗЗ във връзка с Протоколно решение 07Р 19-2 / 17.05.2011год.,одобрено със Заповед № РД-06-81 / 30.06.2011год. на Директора на Областна дирекция „ Земеделие „ гр.Пазарджик Поземлен имот № 000674 / нула,нула, нула, шест,седем,четири / в землището на с.Розово, община Брацигово, местност „ Враняк „ с площ 0.674 / нула точка шест,седем,четири/ декара. ЕКАТТЕ 62973 /шестдесет и две хиляди деветстотин седемдесет и три /. Начин на трайно ползване – пасище,мера. Категория при неполивни условия -шеста Въз