одобрен

Регистър на имотите с държавна собственост на територията на област Шумен

Уникален идентификатор:  2d74331d-6d24-4828-be91-3c1b41ec1cb4

Описание:

Регистър на имотите с държавна собственост на територията на област Шумен, актуален към 22.12.2016 г.

Велики Преслав Венец Върбица държавна държавна собственост имоти Каолиново Каспичан Никола Козлево Нови Пазар област Шумен Плиска регистър смядово собственост Хитрино шумен

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2016-07-20 14:38:19
  • Създаден от: galina_mircheva
  • Последна промяна: 2018-11-26 14:19:03
  • Последно променил: migrate_data

Номер по ред Номер и дата на съставяне на акта за държавна собственост Номер на преписката(досие) Характер на собствеността Местонахождение на имота Вид и описание на имота Данъчна оценка на имота към момента на утвърждаване на акта Предоставени права за управление Актове,по силата на които имотът/част от имота е престанал да бъде държавна собственост Номер и дата на акта/актовете за поправка Заповед за отписване на акта за държавна собственост Забележки
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1  № 1746 / 29.03.2007  1746  Публична  Шумен / Върбица / гр.Върбица / Адрес: кв. УПИ:  ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 000256 (нула нула нула две пет шест) с площ 5,706 дка (пет декара седемстотин и шест кв. метра) СГРАДА - хижа "Муфлони" с пристройка: ЗП 196 (сто деветдесет и шест) кв. м.; 2 (два) ет.; констр. - масивна; год. на строит. - 1978 г.; СГРАДА - хижа "Ловни стражари": ЗП 90 (деветдесет) кв. м.; 2 (два) ет.; констр. - масивна; год. на стр. - 1982 г.; СГРАДА - зала "Муфлони": ЗП 76 (седемдесет и шест) кв. м.; 1 (един) ет.; констр. - масивна; год. на стр. - 1982 г.  47736(четиридесет и седем хиляди сед)   Приобретател: НУГ - Държавна дивечовъдна станция "Преслав" - ДП по чл. 62, ал. 3 от ТЗ; ШОС - ф. д. № 379/2002 г.; гр. В. Преслав, ул. "Симеон Велики" № 10; БУЛСТАТ 837067031; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1274000135
2  № 1747 / 02.04.2007  1747  Публична  Шумен / Шумен / гр.Шумен / Адрес: ул. "Съединение" № 14, по кадастрална карта, одобрена със Заповед № РД-18-52/25.11.2005 г. на Изпълнителния директор на Агенция по кадастъра кв. УПИ:  ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 83510.671.93 (осем три пет едно нула точка шест седем едно точка девет три) с площ 3688 (три хиляди шестстотин осемдесет и осем) кв. метра СГРАДА 83510.671.93.1 (осем три пет едно нула точка шест седем едно точка девет три точка едно) - учебен корпус: ЗП 453 (четиристотин петдесет и три) кв. м., 2 (два) ет., констр. - масивна, год. на строит. - 1961 г.  125000(сто двадесет и пет хиляди )  Правно основание:чл. 34, ал. 4 от ЗНП Приобретател: Министър на образованието и науката, Професионална гимназия по телекомуникации, гр. Шумен ДАНЪЧЕН НОМЕР 1270080673; БУЛСТАТ 000924890   Заповед № РД-18-43 / Дата:31.3.2009 г. - изцяло отписан
3  № 1748 / 04.04.2007  1748  Частна  Шумен / Нови пазар / гр.Нови пазар / Адрес: съгласно действащия подробен устройствен план - Заповед № 262/1985 г. на Кмета на Община Н. Пазар кв. 30 УПИ: V  УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ V (пети) с площ 36650 (тридесет и шест хиляди шестстотин и петдесет) кв. метра  126076(сто двадесет и шест хиляди сед)  Правно основание:Чл. 18, ал. 1 от Закона за държавната собственост Приобретател: Областен управител - Шумен ДАНЪЧЕН НОМЕР 1270092094; БУЛСТАТ 127070650   Заповед № РД-18-152 / Дата:15.8.2007 г. - изцяло отписан
4  № 1749 / 05.04.2007  1749  Частна  Шумен / Каолиново / с.Долина / Адрес: по парцеларен план на Стопански двор кв. 1 УПИ:  ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № ІІІ (трети) с площ 1,115 дка (един декар сто и петнадесет кв. метра)  1004(хиляда и четири )  Правно основание:Чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ Приобретател: Министър на земеделието и горите БУЛСТАТ 831909905; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1221026566
5  № 1750 / 05.04.2007  1750  Частна  Шумен / Каолиново / с.Долина / Адрес: по парцеларен план на Стопански двор кв. 6 УПИ:  ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № І (първи) с площ 1,363 дка (един декар триста шестдесет и три кв. метра)  1227(хиляда двеста двадесет и седем)  Правно основание:Чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ Приобретател: Министър на земеделието и горите БУЛСТАТ 831909905; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1221026566   Заповед № РД-18-24 / Дата:10.2.2009 г. - изцяло отписан
6  № 1751 / 05.04.2007  1751  Частна  Шумен / Каолиново / с.Долина / Адрес: по парцеларен план на Стопански двор кв. 6 УПИ:  ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № ІІ (втори) с площ 1,092 дка (един декар деветдесет и два кв. метра)  983(деветстотин осемдесет и три )  Правно основание:Чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ Приобретател: Министър на земеделието и горите БУЛСТАТ 831909905; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1221026566   Заповед № РД-18-24 / Дата:10.2.2009 г. - изцяло отписан
7  № 1752 / 05.04.2007  1752  Частна  Шумен / Каолиново / с.Долина / Адрес: по парцеларен план на Стопански двор кв. 2 УПИ:  ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № ІІ (втори) с площ 1,238 дка (един декар двеста тридесет и осем кв. метра)  1114(хиляда сто и четиринадесет )  Правно основание:Чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ Приобретател: Министър на земеделието и горите БУЛСТАТ 831909905; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1221026566   Заповед № РД-18-24 / Дата:10.2.2009 г. - изцяло отписан
8  № 1753 / 05.04.2007  1753  Частна  Шумен / Никола Козлево / с.Цани Гинчево / Адрес: съгласно действащия подробен устройствен план - Заповед № 94/10.08.2006 г.на Кмета на Община Никола Козлево кв. 17 УПИ: VІІ  УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ VІІ (седми) с площ 4050(четири хиляди и петдесет) кв. метра  7271(седем хиляди двеста седемдесет)  Правно основание:Чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ Приобретател: Министър на земеделието и горите БУЛСТАТ 831909905; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1221026566
9  № 1754 / 05.04.2007  1754  Частна  Шумен / Каспичан / с.Каспичан / Адрес: съгласно действащия план - план за регулация, одобрен със Заповед № РД-25-324/28.05.2004 г. на Кмета на община Каспичан кв. 109А УПИ: VІ  УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ VІ (шести) с площ 920 (деветстотин и двадесет) кв. метра  2433(две хиляди четиристотин тридес)  Правно основание:Чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ Приобретател: Министър на земеделието и горите БУЛСТАТ 831909905; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1221026566   Заповед № РД-18-17 / Дата:30.1.2008 г. - изцяло отписан
10  № 1755 / 20.04.2007  1755  Публична  Шумен / Венец / с.Венец / Адрес: съгласно действащия подробен устройствен план - Заповед № 25-600/1982 г. на Кмета на Община Венец кв. 6 УПИ: V  УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ V (пети) с площ 11960 (единадесет хиляди деветстотин и шестдесет) кв. метра, с построените в него: АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА - ЗП 182 (сто осемдесет и два) кв. м., 2 (два) ет., констр. - сглобяема панелна, год. стр. - 1984 г.; СГРАДА ГАРАЖИ - ЗП 120 (сто и двадесет) кв. м., 1 (един) ет., констр. - масивна, год. стр. - 1986 г.; СГРАДА РАБОТИЛНИЦА И НАВЕС - ЗП 540 (петстотин и четиридесет) кв. м., 1 (един) ет., констр. - масивна, год. стр. - 1986 г.  49910(четиридесет и девет хиляди дев)   Приобретател: Държавна дивечовъдна станция "Паламара" ДП по чл. 62, ал. 3 от ТЗ; ШОС - ф. д. № 73/2002 г.; с. Венец, ул. "Република" № 4;БУЛСТАТ 837068262; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1270011329
11  № 1756 / 09.05.2007  1756  Публична  Шумен / Венец / с.Борци / Адрес: местността "Паламара" кв. УПИ:  ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 072004 (нула седем две нула нула четири)с площ 3,628 дка (три декара шестстотин двадесет и осем кв. м.), с построената в него СГРАДА "Ловен дом" - ЗП 350 (триста и петдесет) кв. м., 2 (два) етажа, констр. - масивна, год. стр. - 1978 г.  14470(четиринадесет хиляди четиристо)   Приобретател: Държавна дивечовъдна станция "Паламара" ДП по чл. 62, ал. 3 от ТЗ; ШОС - ф. д. № 73/2002 г.; с. Венец, ул. "Република" № 4;БУЛСТАТ 837068262; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1270011329
12  № 1757 / 09.05.2007  1757  Публична  Шумен / Венец / с.Борци / Адрес: местността "Паламара" кв. УПИ:  ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 072003 (нула седем две нула нула три) с площ 16,492 дка (шестнадесет декара четиристотин деветдесет и два кв. м.), с построените в него: СГРАДА 01 (административна) - ЗП 110 (сто и десет) кв. м., 1 (един) ет., констр. - полумасивна, год. стр. - 1947 г.; СГРАДА 03 (стопанска) - ЗП 126 (сто двадесет и шест) кв. м., 1 (един) ет., констр. - полумасивна, год. стр. - 1941 г.; СГРАДА 04 (стопанска) - ЗП 61 (шестдесет и един) кв. м., 1 (един) ет., констр. - паянтова, год. стр. - 1941 г.; СГРАДА 05 (стопанска) - ЗП 136 (сто тридесет и шест) кв. м., 1 (един) ет., констр. - полумасивна, год. стр. - 1939 г.; СГРАДА 06 (стопанска) - ЗП 156 (сто петдесет и шест) кв. м., 1 (един) ет., констр. - полумасивна, год. стр. - 1943 г.; СГРАДА 08 (дърводелна) - ЗП 140 (сто и четиридесет) кв. м., 1 (един) ет., констр. - паянтова, год. стр. - 1982 г.; СГРАДА 09 (стопанска) - ЗП 196 (сто деветдесет и шест) кв. м., 1 (един) ет., констр. - полумасивна, год. стр. - 1952 г.; СГРАДА 11 (хладилна камера) - ЗП 37 (тридесет и седем) кв. м., 1 (един) ет., констр. - масивна, год. стр. - 1971 г.; СГРАДА 12 (трофейна) - ЗП 243 (двеста четиридесет и три) кв. м., 1 (един) ет., констр. - полумасивна, год. стр. - 1978 г.; СГРАДА 13 (стопанска) - ЗП 115 (сто и петнадесет) кв. м., 1 (един) ет., констр. - паянтова, год. стр. - 1948 г.; СГРАДА 16 (гаражи) - ЗП 143 (сто четиридесет и три) кв. м., 1 (един) ет., констр. - полумасивна, год. стр. - 1972 г.; СГРАДА 17 (трафопост) - ЗП 17 (седемнадесет) кв. м., 1 (един) ет., констр. - масивна, год. стр. - 1972 г.; СГРАДА 18 (клозет) - ЗП 9 (девет) кв. м., 1 (един) ет., констр. - полумасивна, год. стр. - 1949 г.  27232(двадесет и седем хиляди двеста)   Приобретател: Държавна дивечовъдна станция "Паламара" ДП по чл. 62, ал. 3 от ТЗ; ШОС - ф. д. № 73/2002 г.; с. Венец, ул. "Република" № 4;БУЛСТАТ 837068262; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1270011329 Предоставящ имота: МЗГ  На основание чл. 71, ал. 2 от ЗДС, съставен нов АДС № 2936/22.06.2016 г.
13  № 1758 / 09.05.2007  1758  Публична  Шумен / Венец / с.Осеновец / Адрес: местността "Дъбравата" кв. УПИ:  ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 042002 (нула четири две нула нула две) с площ 7,276 дка (седем декара двеста седемдесет и шест кв. м.), с построените в него: СГРАДА 19 (къща) - ЗП 236 (двеста тридесет и шест) кв. м., 1 (един) ет., констр. - полумасивна, год. стр. - 1935 г.; СГРАДА 20 (битова) - ЗП 69 (шестдесет и девет) кв. м., 1 (един) ет., констр. - полумасивна, год. стр. - 1953 г.; СГРАДА 21 (хижа) - ЗП 144 (сто четиридесет и четири) кв. м., 2 (два) ет., констр. - масивна, год. стр. - 1952 г.; СГРАДА 22 (стопанска) - ЗП 80 (осемдесет) кв. м., 1 (един) ет., констр. - полумасивна, год. стр. - 1976 г.  13166(тринадесет хиляди сто шестдесе)   Приобретател: Държавна дивечовъдна станция "Паламара" ДП по чл. 62, ал. 3 от ТЗ; ШОС - ф. д. № 73/2002 г.; с. Венец, ул. "Република" № 4;БУЛСТАТ 837068262; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1270011329  На осн. чл. 74, ал. 3 от ЗДС е съставен нов АДС № 2900/10.12.2015г.
14  № 1759 / 09.05.2007  1759  Публична  Шумен / Венец / с.Ясенково / Адрес: местността "Дулашмата" кв. УПИ:  ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 046002 (нула четири шест нула нула две) с площ 18,613 дка (осемнадесет декара шестстотин и тринадесет кв. м.), с построените в него: СГРАДА 24 (др. жилищна) - ЗП 62 (шестдесет и два) кв. м., 1 (един) ет., констр. - полумасивна, год. стр. - 1949 г.; СГРАДА 25 (др. жилищна) - ЗП 170 (сто и седемдесет) кв. м., 1 (един) ет., констр. - полумасивна, год. стр. - 1945 г.; СГРАДА 26 (портиерна) - ЗП 36 (тридесет и шест) кв. м., 1 (един) ет., констр. - паянтова, год. стр. - 1973 г.; СГРАДА 27 (стопанска) - ЗП 33 (тридесет и три) кв. м., 1 (един) ет., констр. - полумасивна, год. стр. - 1968 г.; СГРАДА 28 (стопанска) - ЗП 83 (осемдесет и три) кв. м., 1 (един) ет., констр. - полумасивна, год. стр. - 1972 г.  30525(тридесет хиляди петстотин двад)   Приобретател: Държавна дивечовъдна станция "Паламара" ДП по чл. 62, ал. 3 от ТЗ; ШОС - ф. д. № 73/2002 г.; с. Венец, ул. "Република" № 4;БУЛСТАТ 837068262; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1270011329
15  № 1760 / 14.05.2007  1760  Частна  Шумен / Смядово / гр.Смядово / Адрес: по кадастрална карта, одобрена със Заповед № 300-5-72/09.12.2004 г. на Изпълнителния директор на Агенция по кадастъра кв. УПИ:  ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 67708.307.405 (шест седем седем нула осем точка три нула седем точка четири нула пет) с площ 2,598 дка (два декара петстотин деветдесет и осем кв. метра)  7157(седем хиляди сто петдесет и се)  Правно основание:Чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ Приобретател: Министър на земеделието и горите БУЛСТАТ 831909905; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1221026566   Заповед № РД-18-57 / Дата:16.4.2008 г. - изцяло отписан
16  № 1761 / 16.05.2007  1761  Частна  Шумен / Хитрино / с.Развигорово / Адрес: кв. УПИ:  ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 000525 (нула нула нула пет две пет) с площ 3,763 дка (три декара седемстотин шестдесет и три кв. метра)  4004(четири хиляди и четири)  Правно основание:Чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ Приобретател: Министър на земеделието и горите БУЛСТАТ 831909905; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1221026566   Заповед № РД-18-46 / Дата:31.3.2009 г. - изцяло отписан
17  № 1762 / 22.05.2007  1762  Частна  Шумен / Шумен / с.Васил Друмев / Адрес: съгласно действащия подробен устройствен план - Заповед № РД-25-425/13.04.2005 г.на Кмета на Община Шумен кв. 2 УПИ: ІІ  УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ІІ (втори) с площ 3310 (три хиляди триста и десет) кв. метра  5534(пет хиляди петстотин тридесет )  Правно основание:Чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ Приобретател: Министър на земеделието и горите БУЛСТАТ 831909905; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1221026566
18  № 1763 / 22.05.2007  1763  Публична  Шумен / Шумен / гр.Шумен / Адрес: по кадастрална карта, одобрена със Заповед № РД-18-52/25.11.2005 г. на Изпълнителния директор на Агенция по кадастъра кв. УПИ:  ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 83510.48.69 (осем три пет едно нула точка четири осем точка шест девет) с площ 10539 (десет хиляди петстотин тридесет и девет) кв. м., с построените в него: СГРАДА 83510.48.69.1 (осем три пет едно нула точка четири осем точка шест девет. едно) - административна: ЗП 724 (седемстотин двадесет и четири) кв. м., 2 (два) ет., констр. - масивна, год. стр. - 1975 г., надстройка 1990 г.; СГРАДА 83510.48.69.2 (осем три пет едно нула точка четири осем точка шест девет. две) - трафопост: ЗП 12 (дванадесет) кв. м., 1 (един)ет., констр. - масивна, год. стр. - 1975 г.; СГРАДА 83510.48.69.4 (осем три пет едно нула точка четири осем точка шест девет точка четири) - котелно: ЗП 122 (сто двадесет и два) кв. м., 1 (един) ет., констр. - масивна, год. стр. - 1990 г  295896(двеста деветдесет и пет хиляди)  Правно основание:ПМС № 270/15.12.2000 г. - Чл. 3, ал. 3 Приобретател: Земеделски институт - Шумен, БУЛСТАТ 127526189; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1270093317
19  № 1764 / 04.06.2007  1764  Публична  Шумен / Върбица / с.Божурово / Адрес: местността "Йени кору" кв. УПИ:  ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 039047 (нула три девет нула четири седем) с площ 89,799 дка (осемдесет и девет дка седемстотин деветдесет и девет кв. м.), с построената в него: СГРАДА 01 - горски кантон: ЗП 238 (двеста тридесет и осем) кв. м., 1 (един) ет., констр. - масивна, год. стр. - 1982 г.  77614(седемдесет и седем хиляди шест)   Приобретател: Държавно лесничейство - Върбица БУЛСТАТ 837067022; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1274400052
20  № 1765 / 04.06.2007  1765  Публична  Шумен / Върбица / с.Бяла река / Адрес: местността "Елешница" кв. УПИ:  ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 063004 (нула шест три нула нула четири) с площ 7,842 дка (седем декара осемстотин четиридесет и два кв. м.), с построената в него: СГРАДА 03 - горски кантон: ЗП 82 (осемдесет и два) кв. м., 1 (един) ет., констр. - масивна, год. стр. - 1959 г.  11720(единадесет хиляди седемстотин )   Приобретател: Държавно лесничейство - Върбица БУЛСТАТ 837067022; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1274400052
21  № 1766 / 04.06.2007  1766  Публична  Шумен / Върбица / с.Бяла река / Адрес: местността "Елешница" кв. УПИ:  ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 063002 (нула шест три нула нула две) с площ 6,833 дка (шест декара осемстотин тридесет и три кв. м.), с построените в него: СГРАДА 01 - горски кантон: ЗП 120 (сто и двадесет) кв. м., 1 (един) ет., констр. - масивна, год. стр. - 1981 г.; СГРАДА 02 - столова-кухня: ЗП 209 (двеста и девет) кв. м., 1 (един) ет., констр. - масивна, год. стр. - 1960 г.  14066(четиринадесет хиляди и шестдес)   Приобретател: Държавно лесничейство - Върбица БУЛСТАТ 837067022; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1274400052
22  № 1767 / 04.06.2007  1767  Публична  Шумен / Върбица / гр.Върбица / Адрес: местността "Боаза" кв. УПИ:  ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 000297 (нула нула нула две девет седем) с площ 3,373 дка (три декара триста седемдесет и три кв. м.), с построените в него: СГРАДА 01 - горска барака: ЗП 78 (седем осем) кв. м., 1 (един) ет., констр. - масивна, год. стр. - 1956 г.; СГРАДА - склад: ЗП 21 (двадесет и един) кв. м., 1 (един) ет., констр. - масивна, год. стр. - 1956 г.; СГРАДА - склад за фураж: ЗП 36 (тридесет и шест) кв. м., 1 (един) ет., констр. - масивна, год. стр. - 1956 г.  7457(седем хиляди четиристотин петд)   Приобретател: Държавно лесничейство - Върбица БУЛСТАТ 837067022; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1274400052
23  № 1768 / 04.06.2007  1768  Публична  Шумен / Върбица / гр.Върбица / Адрес: местността "Боаза" кв. УПИ:  ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 000299 (нула нула нула две девет девет) с площ 2,367 дка (два декара триста шестдесет и седем кв. м.), с построената в него: СГРАДА 01 - склад: ЗП 125 (сто двадесет и пет) кв. м., 1 (един) ет., констр. - масивна, год. стр. - 1956 г.  5346(пет хиляди триста четиридесет )   Приобретател: Държавно лесничейство - Върбица БУЛСТАТ 837067022; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1274400052
24  № 1769 / 04.06.2007  1769  Публична  Шумен / Върбица / гр.Върбица / Адрес: ул. "Септемврийско въстание" № 133 кв. 83 УПИ: І  УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ І (първи) с площ 3060 (три хиляди и шестдесет) кв. метра, с построените в него: АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА - ЗП 231 (двеста тридесет и един) кв. м., 2 (два) ет., констр. - масивна, год. стр. - 1948 г.; СГРАДА СКЛАД - ЗП 88 (осемдесет и осем) кв. м., 1 (един) ет., констр. - паянтова, год. стр. - 1969 г.  33246(тридесет и три хиляди двеста ч)   Приобретател: Държавно лесничейство - Върбица БУЛСТАТ 837067022; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1274400052
25  № 1770 / 07.06.2007  1770  Частна  Шумен / Шумен / гр.Шумен / Адрес: бул. "Симеон Велики" кв. УПИ:  ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 83510.665.44 (осем три пет едно нула точка шест шест пет точка четири четири) с площ 2134 (две хиляди сто тридесет и четири) кв. метра  38988(тридесет и осем деветстотин ос)  Правно основание:Чл. 18, ал. 1 от Закона за държавната собственост Приобретател: Областен управител - Шумен ДАНЪЧЕН НОМЕР 1270092094; БУЛСТАТ 127070650
26  № 1771 / 11.06.2007  1771  Частна  Шумен / Каспичан / гр.Плиска / Адрес: кв. 2Л УПИ: І-749  УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ І-749 (първи, седемстотин четиридесет и девет)с площ 2030 (две хиляди и тридесет) кв. метра  4474(четири хиляди четиристотин сед)  Правно основание:Чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ Приобретател: Министър на земеделието и горите БУЛСТАТ 831909905; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1221026566   Заповед № РД-18-83 / Дата:16.6.2008 г. - изцяло отписан
27  № 1772 / 11.06.2007  1772  Частна  Шумен / Хитрино / с.Иглика / Адрес: кв. 32 УПИ: І  УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ І (първи) с площ 760 (седемстотин и шестдесет) кв. метра  1155(хиляда сто петдесет и пет)  Правно основание:Чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ Приобретател: Министър на земеделието и горите БУЛСТАТ 831909905; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1221026566   Заповед № РД-18-166 / Дата:01.12.2008 г. - изцяло отписан
28  № 1773 / 11.06.2007  1773  Частна  Шумен / Хитрино / с.Иглика / Адрес: кв. 32 УПИ: ІІ  УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ІІ (втори) с площ 1091 (хиляда деветдесет и един) кв. метра  1658(хиляда шестстотин петдесет и о)  Правно основание:Чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ Приобретател: Министър на земеделието и горите БУЛСТАТ 831909905; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1221026566   Заповед № РД-18-166 / Дата:01.12.2008 г. - изцяло отписан
29  № 1774 / 11.06.2007  1774  Частна  Шумен / Хитрино / с.Иглика / Адрес: кв. 32 УПИ: ІІІ  УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ІІІ (трети) с площ 2113 (две хиляди сто и тринадесет) кв. метра  3212(три хиляди двеста и дванадесет)  Правно основание:Чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ Приобретател: Министър на земеделието и горите БУЛСТАТ 831909905; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1221026566   Заповед № РД-18-166 / Дата:01.12.2008 г. - изцяло отписан
30  № 1775 / 11.06.2007  1775  Частна  Шумен / Хитрино / с.Иглика / Адрес: кв. 32 УПИ: VІІ  УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ VІІ (седми) с площ 3062 (три хиляди шестдесет и два) кв. метра  4654(четири хиляди шестстотин петде)  Правно основание:Чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ Приобретател: Министър на земеделието и горите БУЛСТАТ 831909905; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1221026566   Заповед № РД-18-166 / Дата:01.12.2008 г. - изцяло отписан
31  № 1776 / 11.06.2007  1776  Частна  Шумен / Хитрино / с.Иглика / Адрес: кв. 32 УПИ: VІІІ  УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ VІІІ (осми) с площ 1956 (хиляда деветстотин петдесет и шест) кв. метра  2973(две хиляди деветстотин седемде)  Правно основание:Чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ Приобретател: Министър на земеделието и горите БУЛСТАТ 831909905; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1221026566   Заповед № РД-18-166 / Дата:01.12.2008 г. - изцяло отписан
32  № 1777 / 11.06.2007  1777  Частна  Шумен / Хитрино / с.Иглика / Адрес: кв. 32 УПИ: ІХ  УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ІХ (девети) с площ 2749 (две хиляди седемстотин четиридесет и девет) кв. метра  4178(четири хиляди сто седемдесет и)  Правно основание:Чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ Приобретател: Министър на земеделието и горите БУЛСТАТ 831909905; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1221026566   Заповед № РД-18-166 / Дата:01.12.2008 г. - изцяло отписан
33  № 1778 / 11.06.2007  1778  Частна  Шумен / Хитрино / с.Иглика / Адрес: кв. 32 УПИ: ХІІІ  УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ХІІІ (тринадесети) с площ 510 (петстотин и десет) кв. метра  775(седемстотин седемдесет и пет)  Правно основание:Чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ Приобретател: Министър на земеделието и горите БУЛСТАТ 831909905; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1221026566   Заповед № РД-18-166 / Дата:01.12.2008 г. - изцяло отписан
34  № 1779 / 11.06.2007  1779  Частна  Шумен / Хитрино / с.Иглика / Адрес: кв. 32 УПИ: ХІV  УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ХІV (четиринадесети) с площ 1122 (хиляда сто двадесет и два) кв. метра  1705(хиляда седемстотин и пет)  Правно основание:Чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ Приобретател: Министър на земеделието и горите БУЛСТАТ 831909905; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1221026566   Заповед № РД-18-166 / Дата:01.12.2008 г. - изцяло отписан
35  № 1780 / 18.06.2007  1780  Публична  Шумен / Велики Преслав / гр.Велики Преслав / Адрес: ул. "Симеон Велики" № 10 кв. 106 УПИ:  ПОЗЕМЛЕН ИМОТ пл. № 1420 (едно четири две нула) с площ 2016 (две хиляди и шестнадесет) кв. м., с построените в него: АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА - ЗП 346 (триста четиридесет и шест) кв. м., 2 (два) ет., констр. - масивна, год. стр. - 1957 г., пристройка 1982 г.; СГРАДА (гараж и навес) - ЗП 142 (сто четиридесет и два) кв. м., 1 (един) ет., констр. - масивна, год. стр. - 1980 г.  68712(шестдесет и осем хиляди седемс)   Приобретател: Държавна дивечовъдна станция "Преслав" - ДП по чл. 62, ал. 3 от ТЗ; ШОС - ф. д. № 379/2002 г.; гр. В. Преслав, ул. "Симеон Велики" № 10; БУЛСТАТ 837067031; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1274000135  На основание чл. 71, ал. 1 от ЗДС за имота е съставен нов АДС № 2508/01.12.11 г.
36  № 1781 / 21.06.2007  1781  Частна  Шумен / Хитрино / с.Развигорово / Адрес: кв. УПИ:  ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 000520 (нула нула нула пет две нула) с площ 1,401 дка (един декар четиристотин и един кв. метра)  1491(хиляда четиристотин деветдесет)  Правно основание:Чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ Приобретател: Министър на земеделието и горите БУЛСТАТ 831909905; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1221026566   Заповед № РД-18-88 / Дата:18.6.2008 г. - изцяло отписан
37  № 1782 / 22.06.2007  1782  Публична  Шумен / Никола Козлево / с.Хърсово / Адрес: местността "М. Керезлика" кв. УПИ:  ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 048002 (нула четири осем нула нула две) с площ 13,406 дка (тринадесет декара четиристотин и шест кв. метра) с построените в него: СГРАДА 01 - хижа: ЗП 215 (двеста и петнадесет) кв. м., 1 (един) ет., констр. - масивна, год. стр. - 1968 г.; СГРАДА 02: ЗП 123 (сто двадесет и три) кв. м., 1 (един) ет., констр. - масивна, год. стр. - 1968 г.; СГРАДА 03 - заслон: ЗП 234 (двеста тридесет и четири) кв. м., 1 (един) ет., констр. - полумасивна, год. стр. - 1970 г.; СГРАДА 04 - трафопост: ЗП 10 (десет) кв. м., 1 (един) ет., констр. - масивна, год. стр. - 1968 г  17457(седемнадесет хиляди четиристот)  Правно основание:Заповеди № РД 49-108/08.07.03 г. и РД 49-234/10.09.04 г. на Министъра на земеделието и горите Приобретател: Държавна дивечовъдна станция "Паламара" ДП по чл. 62, ал. 3 от ТЗ; ШОС - ф. д. № 73/2002 г.; с. Венец, ул. "Република" № 4;БУЛСТАТ 837068262; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1270011329
38  № 1783 / 22.06.2007  1783  Публична  Шумен / Никола Козлево / с.Никола Козлево / Адрес: кв. УПИ:  ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 000056 (нула нула нула нула пет шест) с площ 9,217 дка (два декара двеста и седемнадесет кв. метра)  8568(осем хиляди петстотин шестдесе)  Правно основание:Заповеди № РД 49-108/08.07.03 г. и РД 49-234/10.09.04 г. на Министъра на земеделието и горите Приобретател: Държавна дивечовъдна станция "Паламара" ДП по чл. 62, ал. 3 от ТЗ; ШОС - ф. д. № 73/2002 г.; с. Венец, ул. "Република" № 4;БУЛСТАТ 837068262; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1270011329
39  № 1784 / 02.07.2007  1784  Частна  Шумен / Смядово / гр.Смядово / Адрес: местността "Цонкова барака" кв. УПИ:  ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 001076 (нула нула едно нула седем шест) с площ 4,000 дка (четири декара)  6688(шест хиляди шестстотин осемдес)  Правно основание:Чл. 18, ал. 1 от Закона за държавната собственост Приобретател: Областен управител - Шумен ДАНЪЧЕН НОМЕР 1270092094; БУЛСТАТ 127070650  На основание чл. 71, ал. 1 от ЗДС за имота е съставен нов АДС № 2494/27.09.11 г.
40  № 1785 / 02.07.2007  1785  Частна  Шумен / Венец / с.Изгрев / Адрес: съгласно действащия подробен устройствен план - Заповед № 038/17.02.2005 г. на Кмета на община Венец кв. 30 УПИ: І  УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ І (първи) с площ 613 (шестстотин и тринадесет) кв. метра  932(деветстотин тридесет и два)  Правно основание:Чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ Приобретател: Министър на земеделието и горите БУЛСТАТ 831909905; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1221026566   Заповед № РД-18-85 / Дата:17.6.2008 г. - изцяло отписан
41  № 1786 / 02.07.2007  1786  Частна  Шумен / Венец / с.Изгрев / Адрес: съгласно действащия подробен устройствен план - Заповед № 038/17.02.2005 г. на Кмета на община Венец кв. 30 УПИ: VІІ  УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ VІІ (седми) с площ 320 (триста и двадесет) кв. метра  486(четиристотин осемдесет и шест)  Правно основание:Чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ Приобретател: Министър на земеделието и горите БУЛСТАТ 831909905; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1221026566
42  № 1787 / 05.07.2007  1787  Частна  Шумен / Нови пазар / с.Избул / Адрес: съгласно действащия подробен устройствен план - Заповед № 709/2006 г. на Кмета на община Нови пазар кв. 44 УПИ: ХІІ  УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ХІІ (дванадесети) с площ 3750 (три хиляди седемстотин и петдесет) кв. метра  4224(четири хиляди двеста двадесет )  Правно основание:Чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ Приобретател: Министър на земеделието и горите БУЛСТАТ 831909905; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1221026566   Заповед № РД-18-16 / Дата:30.1.2008 г. - изцяло отписан
43  № 1788 / 06.07.2007  1788  Частна  Шумен / Нови пазар / гр.Нови пазар / Адрес: ул. "Христо Смирненски" № 2, съгласно действащия подробен устройствен план - Заповед № 93/2007 г. на Кмета на община Нови пазар кв. 161 УПИ: ХХVІІІ  УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ХХVІІІ (двадесет и осми) с площ 1270 (хиляда двеста и седемдесет) кв. метра; СГРАДА - жилищен кантон: ЗП 85 (осемдесет и пет) кв. м., 1 (един) етаж, конструкция - масивна, година на строителство - 1942 г.  5555(пет хиляди петстотин петдесет )  Правно основание:Чл. 9, ал. 4 от Закона за железопътния транспорт Приобретател: НК "Железопътна инфраструктура"- ПЕПЖИ Варна; СГС - ф. д. № 23/2002 г. - ДП по чл. 62, ал. 3 от ТЗ; гр. София, бул. "Мария Луиза" 110; БУЛСТАТ 130823243; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1220156121   Заповед № РД-18-13 / Дата:25.1.2008 г. - частично отписан  На основание чл. 71, ал. 1 от Закона за държавната собственост за имота е съставен нов АДС № 2336/09.02.2011 г.
44  № 1789 / 16.07.2007  1789  Частна  Шумен / Каолиново / с.Сини вир / Адрес: кв. УПИ:  ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 000360 (нула нула нула три шест нула) с площ 8,261 дка (осем декара двеста шестдесет и един кв. м.)  7032(седем хиляди тридесет и два )  Правно основание:Чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ Приобретател: Министър на земеделието и горите БУЛСТАТ 831909905; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1221026566   Заповед № РД-18-102 / Дата:02.7.2008 г. - изцяло отписан
45  № 1790 / 16.07.2007  1790  Частна  Шумен / Нови пазар / гр.Нови пазар / Адрес: кв. УПИ:  ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 339014 (три три девет нула едно четири) с площ 0,862 дка (осемстотин шестдесет и два кв. метра)  71(седемдесет и един)  Правно основание:Чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ Приобретател: Министър на земеделието и горите БУЛСТАТ 831909905; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1221026566   Заповед № РД-18-162 / Дата:19.11.2008 г. - изцяло отписан
46  № 1791 / 16.07.2007  1791  Частна  Шумен / Нови пазар / гр.Нови пазар / Адрес: кв. УПИ:  ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 339042 (три три девет нула четири две) с площ 1,334 дка (един декар триста тридесет и четири кв. метра)  108(сто и осем)  Правно основание:Чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ Приобретател: Министър на земеделието и горите БУЛСТАТ 831909905; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1221026566   Заповед № РД-18-162 / Дата:19.11.2008 г. - изцяло отписан
47  № 1792 / 08.08.2007  1792  Частна  Шумен / Хитрино / с.Трем / Адрес: съгласно действащия подробен устройствен план - Заповед № 239/13.04.2006 г. на Кмета на община Хитрино кв. 24 УПИ: ХІ  УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ХІ (единадесети) с площ 3039 (три хиляди тридесет и девет) кв. метра  4619(четири хиляди шестстотин и дев)  Правно основание:Чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ Приобретател: Министър на земеделието и горите БУЛСТАТ 831909905; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1221026566   Заповед № РД-18-75 / Дата:03.7.2009 г. - изцяло отписан
48  № 1793 / 08.08.2007  1793  Частна  Шумен / Хитрино / с.Трем / Адрес: съгласно действащия подробен устройствен план - Заповед № 239/13.04.2006 г. на Кмета на община Хитрино кв. 24 УПИ: ХІІІ  УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ХІІІ (тринадесети) с площ 3209 (три хиляди двеста и девет) кв. метра  4878(четири хиляди осемстотин седем)  Правно основание:Чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ Приобретател: Министър на земеделието и горите БУЛСТАТ 831909905; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1221026566   Заповед № РД-18-75 / Дата:03.7.2009 г. - изцяло отписан
49  № 1794 / 08.08.2007  1794  Частна  Шумен / Хитрино / с.Трем / Адрес: съгласно действащия подробен устройствен план - Заповед № 239/13.04.2006 г. на Кмета на община Хитрино кв. 24 УПИ: ХІV  УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ХІV (четиринадесети) с площ 5707 (пет хиляди седемстотин и седем) кв. метра  8675(осем хиляди шестстотин седемде)  Правно основание:Чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ Приобретател: Министър на земеделието и горите БУЛСТАТ 831909905; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1221026566   Заповед № РД-18-75 / Дата:03.7.2009 г. - изцяло отписан
50  № 1795 / 08.08.2007  1795  Частна  Шумен / Хитрино / с.Трем / Адрес: съгласно действащия подробен устройствен план - Заповед № 239/13.04.2006 г. на Кмета на община Хитрино кв. 24 УПИ: VІІ  УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ VІІ (седми) с площ 3395 (три хиляди триста деветдесет и пет) кв. метра  5160(пет хиляди сто и шестдесет)  Правно основание:Чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ Приобретател: Министър на земеделието и горите БУЛСТАТ 831909905; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1221026566   Заповед № РД-18-75 / Дата:03.7.2009 г. - изцяло отписан
51  № 1796 / 08.08.2007  1796  Частна  Шумен / Хитрино / с.Трем / Адрес: съгласно действащия подробен устройствен план - Зап. № 239/13.04.06 г. на Кмета на община Хитрино кв. 24 УПИ: ІV  УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ІV (четвърти) с площ 2104 (две хиляди сто и четири) кв. метра  3198(три хиляди сто деветдесет и ос)  Правно основание:Чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ Приобретател: Министър на земеделието и горите БУЛСТАТ 831909905; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1221026566   Заповед № РД-18-75 / Дата:03.7.2009 г. - изцяло отписан
52  № 1797 / 08.08.2007  1797  Частна  Шумен / Хитрино / с.Трем / Адрес: съгласно действащия подробен устройствен план - Зап. № 239/13.04.06 г. на Кмета на община Хитрино кв. 24 УПИ: ІІ  УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ІІ (втори) с площ 5721 (пет хиляди седемстотин двадесет и един) кв. метра  8696(осем хиляди шестстотин деветде)  Правно основание:Чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ Приобретател: Министър на земеделието и горите БУЛСТАТ 831909905; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1221026566   Заповед № РД-18-75 / Дата:03.7.2009 г. - изцяло отписан
53  № 1798 / 08.08.2007  1798  Частна  Шумен / Хитрино / с.Трем / Адрес: съгласно действащия подробен устройствен план - Зап. № 239/13.04.06 г. на Кмета на община Хитрино кв. 24 УПИ: V  УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ V (пети) с площ 8110 (осем хиляди сто и десет) кв. метра  12327(дванадесет хиляди триста дваде)  Правно основание:Чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ Приобретател: Министър на земеделието и горите БУЛСТАТ 831909905; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1221026566   Заповед № РД-18-75 / Дата:03.7.2009 г. - изцяло отписан
54  № 1799 / 08.08.2007  1799  Частна  Шумен / Хитрино / с.Трем / Адрес: съгласно действащия подробен устройствен план - Зап. № 239/13.04.06 г. на Кмета на община Хитрино кв. 24 УПИ: ХІІ  УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ХІІ (дванадесети) с площ 3141 (три хиляди сто четиридесет и един) кв. метра  4774(четири хиляди седемстотин седе)  Правно основание:Чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ Приобретател: Министър на земеделието и горите БУЛСТАТ 831909905; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1221026566   Заповед № РД-18-75 / Дата:03.7.2009 г. - изцяло отписан
55  № 1800 / 08.08.2007  1800  Частна  Шумен / Хитрино / с.Трем / Адрес: съгласно действащия подробен устройствен план - Зап. № 239/13.04.06 г. на Кмета на община Хитрино кв. 24 УПИ: І  УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ І (първи) с площ 7259 (седем хиляди двеста петдесет и девет) кв. метра  11034(единадесет хиляди тридесет и ч)  Правно основание:Чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ Приобретател: Министър на земеделието и горите БУЛСТАТ 831909905; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1221026566   Заповед № РД-18-75 / Дата:03.7.2009 г. - изцяло отписан
56  № 1801 / 08.08.2007  1801  Частна  Шумен / Хитрино / с.Трем / Адрес: съгласно действащия подробен устройствен план - Зап. № 239/13.04.06 г. на Кмета на община Хитрино кв. 24 УПИ: ІХ  УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ІХ (девети) с площ 8844 (осем хиляди осемстотин четиридесет и четири) кв. метра  13443(тринадесет хиляди четиристотин)  Правно основание:Чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ Приобретател: Министър на земеделието и горите БУЛСТАТ 831909905; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1221026566   Заповед № РД-18-75 / Дата:03.7.2009 г. - изцяло отписан
57  № 1802 / 08.08.2007  1802  Частна  Шумен / Хитрино / с.Тимарево / Адрес: съгласно действащия подробен устройствен план - Зап. № 322/2005 г. на Кмета на община Хитрино кв. 9В УПИ: І  УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ І (първи) с площ 5270 (пет хиляди двеста и седемдесет) кв. метра  4486(четири хиляди четиристотин осе)  Правно основание:Чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ Приобретател: Министър на земеделието и горите БУЛСТАТ 831909905; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1221026566   Заповед № РД-18-31 / Дата:14.2.2008 г. - изцяло отписан
58  № 1803 / 14.08.2007  1803  Частна  Шумен / Шумен / гр.Шумен / Адрес: ул. "Дедеагач" № 28, вх. 1, ет. 3, ап. 9 кв. УПИ:  САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА (апартамент) 83510.668.155.4.9 (осем три пет едно нула точка шест шест осем точка едно пет пет точка четири точка девет), находящ се в 8 (осем) етажен жилищен блок, констр. - панелна, год. на строит. - 1974 г., състоящ се от две стаи, кухня и сервизни помещения с обща застроена площ 59,54 (петдесет и девет цяло петдесет и четири стотни) кв. метра; ЗАЕДНО С ИЗБА № 15 (петнадесет) с площ 2,00 (два) кв. метра; ЗАЕДНО с принадлежащите му 942/100000 (деветстотин четиридесет и две стохилядни) ид. ч. от общите части на сградата и от правото на строеж  17978(седемнадесет хиляди деветстоти)   Приобретател: ДП "Строителство и възстановяване" - чл. 62, ал. 3 от ТЗ; СГС - ф. д. № 11044/2000 г.; гр. София, район Красно село, кв. Лагера, БУЛ. "Цар Борис ІІІ" № 54;БУЛСТАТ 130568383; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1221006646   Заповед № РД-18-92 / Дата:30.6.2008 г. - изцяло отписан
59  № 1804 / 20.08.2007  1804  Частна  Шумен / Каспичан / гр.Плиска / Адрес: съгласно действащия подробен устройствен план - Зап. № РД 25-814/2005 г. на Кмета на община Каспичан кв. 2и УПИ: ІІ-744  УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ІІ-744 (втори, седемстотин четиридесет и четири) с площ 1630 (хиляда шестстотин и тридесет) кв. метра  3290(три хиляди двеста и деветдесет)  Правно основание:Чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ Приобретател: Министър на земеделието и продоволствието БУЛСТАТ 831909905; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1221026566   Заповед № РД-18-20 / Дата:22.1.2009 г. - изцяло отписан
60  № 1805 / 20.08.2007  1805  Частна  Шумен / Каспичан / гр.Плиска / Адрес: съгласно действащия подробен устройствен план - Зап. № РД 25-814/2005 г. на Кмета на община Каспичан кв. 2и УПИ: ІІІ-743  УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ІІІ-743 (трети, седемстотин четиридесет и три) с площ 1600 (хиляда и шестстотин) кв. метра  3229(три хиляди двеста двадесет и д)  Правно основание:Чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ Приобретател: Министър на земеделието и продоволствието БУЛСТАТ 831909905; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1221026566   Заповед № РД-18-20 / Дата:22.1.2009 г. - изцяло отписан
61  № 1806 / 20.08.2007  1806  Частна  Шумен / Каспичан / гр.Плиска / Адрес: съгласно действащия подробен устройствен план - Зап. № РД 25-814/2005 г. на Кмета на община Каспичан кв. 2з УПИ: ІІІ-738  УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ІІІ-738 (трети, седемстотин тридесет и осем) с площ 1450 (хиляда четиристотин и петдесет) кв. метра  2927(две хиляди деветстотин двадесе)  Правно основание:Чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ Приобретател: Министър на земеделието и продоволствието БУЛСТАТ 831909905; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1221026566   Заповед № РД-18-20 / Дата:22.1.2009 г. - изцяло отписан
62  № 1807 / 20.08.2007  1807  Частна  Шумен / Каспичан / гр.Плиска / Адрес: съгласно действащия подробен устройствен план - Зап. № РД 25-814/2005 г. на Кмета на община Каспичан кв. 2з УПИ: ІІ-739  УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ІІ-739 (втори, седемстотин тридесет и девет) с площ 1475 (хиляда четиристотин седемдесет и пет) кв. метра  2977(две хиляди деветстотин седемде)  Правно основание:Чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ Приобретател: Министър на земеделието и продоволствието БУЛСТАТ 831909905; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1221026566   Заповед № РД-18-20 / Дата:22.1.2009 г. - изцяло отписан
63  № 1808 / 20.08.2007  1808  Частна  Шумен / Каспичан / гр.Плиска / Адрес: съгласно действащия подробен устройствен план - Зап. № РД 25-814/2005 г. на Кмета на община Каспичан кв. 2з УПИ: І-740  УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ І-740 (първи, седемстотин и четиридесет) с площ 1130 (хиляда сто и тридесет) кв. метра  2281(две хиляди двеста осемдесет и )  Правно основание:чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ Приобретател: Министър на земеделието и продоволствието БУЛСТАТ 831909905; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1221026566   Заповед № РД-18-20 / Дата:22.1.2009 г. - изцяло отписан
64  № 1809 / 20.08.2007  1809  Частна  Шумен / Каспичан / гр.Плиска / Адрес: съгласно действащия подробен устройствен план - Зап. № РД 25-814/2005 г. на Кмета на община Каспичан кв. 2к УПИ: ІІІ-745  УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ІІІ-745 (трети, седемстотин четиридесет и пет) с площ 1135 (хиляда сто тридесет и пет) кв. метра  2291(две хиляди двеста деветдесет и)  Правно основание:чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ Приобретател: Министър на земеделието и продоволствието БУЛСТАТ 831909905; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1221026566   Заповед № РД-18-20 / Дата:22.1.2009 г. - изцяло отписан
65  № 1810 / 20.08.2007  1810  Частна  Шумен / Каспичан / гр.Плиска / Адрес: съгласно действащия подробен устройствен план - Зап. № РД 25-814/2005 г. на Кмета на община Каспичан кв. 2к УПИ: ІV-741  УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ІV-741 (четвърти, седемстотин четиридесет и едно) с площ 1170 (хиляда сто и седемдесет) кв. метра  2362(две хиляди триста шестдесет и )  Правно основание:чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ Приобретател: Министър на земеделието и продоволствието БУЛСТАТ 831909905; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1221026566   Заповед № РД-18-20 / Дата:22.1.2009 г. - изцяло отписан
66  № 1811 / 20.08.2007  1811  Частна  Шумен / Каспичан / гр.Плиска / Адрес: съгласно действащия подробен устройствен план - Зап. № РД 25-814/2005 г. на Кмета на община Каспичан кв. 2л УПИ: ІІ-748  УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ІІ-748 (втори, седемстотин четиридесет и осем) с площ 695 (шестстотин деветдесет и пет) кв. метра  1403(хиляда четиристотин и три)  Правно основание:чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ Приобретател: Министър на земеделието и продоволствието БУЛСТАТ 831909905; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1221026566   Заповед № РД-18-20 / Дата:22.1.2009 г. - изцяло отписан
67  № 1812 / 20.08.2007  1812  Частна  Шумен / Каспичан / гр.Плиска / Адрес: съгласно действащия подробен устройствен план - Зап. № РД 25-814/2005 г. на Кмета на община Каспичан кв. 2м УПИ: V-751  УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ V-751 (пети, седемстотин петдесет и едно) с площ 1740 (хиляда седемстотин и четиридесет) кв. метра  3512(три хиляди петстотин и дванаде)  Правно основание:чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ Приобретател: Министър на земеделието и продоволствието БУЛСТАТ 831909905; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1221026566   Заповед № РД-18-20 / Дата:22.1.2009 г. - изцяло отписан
68  № 1813 / 20.08.2007  1813  Частна  Шумен / Каспичан / гр.Плиска / Адрес: съгласно действащия подробен устройствен план - Зап. № РД 25-814/2005 г. на Кмета на община Каспичан кв. 2м УПИ: ІІ-755  УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ІІ-755 (втори, седемстотин петдесет и пет) с площ 1145 (хиляда сто четиридесет и пет) кв. метра  2311(две хиляди триста и единадесет)  Правно основание:чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ Приобретател: Министър на земеделието и продоволствието БУЛСТАТ 831909905; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1221026566   Заповед № РД-18-20 / Дата:22.1.2009 г. - изцяло отписан
69  № 1814 / 20.08.2007  1814  Частна  Шумен / Каспичан / гр.Плиска / Адрес: съгласно действащия подробен устройствен план - Зап. № РД 25-814/2005 г. на Кмета на община Каспичан кв. 2м УПИ: ІV-753  УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ІV-753 (четвърти, седемстотин петдесет и три) с площ 1945 (хиляда деветстотин четиридесет и пет) кв. метра  3926(три хиляди деветстотин двадесе)  Правно основание:чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ Приобретател: Министър на земеделието и продоволствието БУЛСТАТ 831909905; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1221026566   Заповед № РД-18-20 / Дата:22.1.2009 г. - изцяло отписан
70  № 1815 / 21.08.2007  1815  Частна  Шумен / Нови пазар / гр.Нови пазар / Адрес: съгласно действащия подробен устройствен план - Заповед № 93/2007 г. на Кмета на община Нови пазар кв. 161 УПИ: ХХІХ  УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ХХІХ (двадесет и девети) с площ 3380 (три хиляди триста и осемдесет) кв. метра  26702(двадесет и шест хиляди седемст)  Правно основание:Чл. 9, ал. 4 от Закона за железопътния транспорт Приобретател: НК "Железопътна инфраструктура"; СГС - ф. д. № 23/2002 г. - ДП по чл. 62, ал. 3 от ТЗ; гр. София, бул. "Мария Луиза" 110; БУЛСТАТ 130823243; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1220156121  На основание чл. 71, ал. 1 от Закона за държавната собственост за имота е съставен нов АДС № 2327/02.02.2011 г.
71  № 1816 / 21.08.2007  1816  Частна  Шумен / Нови пазар / гр.Нови пазар / Адрес: съгласно действащия подробен устройствен план - Заповед № 401/1988 г. на Кмета на община Нови пазар кв. 161 УПИ:  УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ "ЖП РАЙОН" с площ 18460 (осемнадесет хиляди четиристотин и шестдесет) кв. метра, с построената в него СГРАДА (стрелкова кабина) - ЗП 12 (дванадесет) кв. м., 1 (един) етаж, констр. - масивна, год. на строит. - 1972 г.  ...(...)  Правно основание:Чл. 9, ал. 4 от Закона за железопътния транспорт Приобретател: НК "Железопътна инфраструктура"; СГС - ф. д. № 23/2002 г. - ДП по чл. 62, ал. 3 от ТЗ; гр. София, бул. "Мария Луиза" 110; БУЛСТАТ 130823243; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1220156121  На основание чл. 71, ал. 1 от Закона за държавната собственост за имота е съставен нов АДС № 2337/09.02.2011 г.
72  № 1817 / 28.08.2007  1817  Частна  Шумен / Велики Преслав / с.Троица / Адрес: местността "Боаз варницата" кв. УПИ:  ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 000085 (нула нула нула нула осем пет) с площ 0,050 дка (петдесет кв. метра)  42(четиридесет и два)  Правно основание:чл. 24, ал. 1 от ЗСПЗЗ Приобретател: Министър на земеделието и продоволствието БУЛСТАТ 831909905; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1221026566
73  № 1818 / 17.09.2007  1818  Публична  Шумен / Смядово / гр.Смядово / Адрес: съгласно действащия подробен устройствен план - Заповед № 1727/04.08.1967 г. на Кмета на община Смядово кв. 60 УПИ: ІІІ  НЕУРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - № 1842 (хиляда осемстотин четиридесет и две), с площ 3130 (три хиляди сто и тридесет) кв. м., включен в УПИ ІІІ Складова база на "Булгарплод"  4313(четири хиляди триста и тринаде)   ,дата на предоставяне: декември 12 1957 12:00AM Приобретател: Държавно лесничейство "Смядово" БУЛСТАТ 837067047; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1271300138  Съставен нов АДС № 2177/25.02.2009 г.
74  № 1819 / 04.10.2007  1819  Частна  Шумен / Шумен / гр.Шумен / Адрес: ул. "Бачо Киро", по кадастрална карта, одобрена със Заповед № РД-18-52/25.11.2005 г. на Изпълнителния директор на Агенция по кадастъра кв. УПИ:  1/4 (една четвърт) ид. част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 83510.667.146 (осем три пет едно нула точка шест шест седем точка едно четири шест), целият с площ 247 (двеста четиридесет и седем) кв. метра  2228(две хиляди двеста двадесет и о)  Правно основание:Чл. 18, ал. 1 от Закона за държавната собственост Приобретател: Областен управител - Шумен ДАНЪЧЕН НОМЕР 1270092094; БУЛСТАТ 127070650   Заповед № РД-18-76 / Дата:28.5.2008 г. - изцяло отписан
75  № 1820 / 11.10.2007  1820  Публична  Шумен / Каспичан / с.Каспичан / Адрес: кв. УПИ:  ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 000279 (нула нула нула две седем девет) с площ 5,027 дка (пет декара и двадесет и седем кв. м.) с построените в него: СГРАДА 01 - склад ГСМ: ЗП 86 (осемдесет и шест) кв. м.; 1 (един) ет.; констр. - масивна; год. стр. - 1987 г.; СГРАДА 02 - гараж ДМ: ЗП 157 (сто петдесет и седем) кв. м.; 1 (един) ет.; констр. - масивна; год. стр. - 1987 г.; СГРАДА 03 - работилница: ЗП 53 (петдесет и три) кв. м.; 1 (един) ет.; констр. - масивна; год. стр. - 1987 г.; СГРАДА 04 - дежурен пункт: ЗП 309 (триста и девет) кв. м.; 3 (три) ет.; констр. - масивна; год. стр. - 1987 г.  52206(петдесет и две хиляди двеста и)  Правно основание:Чл. 9, ал. 4 от Закона за железопътния транспорт Приобретател: НК "Железопътна инфраструктура"; СГС - ф. д. № 23/2002 г. - ДП по чл. 62, ал. 3 от ТЗ; гр. София, бул. "Мария Луиза" 110; БУЛСТАТ 130823243; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1220156121
76  № 1821 / 11.10.2007  1821  Публична  Шумен / Каспичан / с.Каспичан / Адрес: кв. УПИ:  ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 000275 (нула нула нула две седем пет) с площ 1,557 дка (един декар петстотин петдесет и седем кв. м.) с построената в него СГРАДА 01 - стрелкова кабина (пост № 2): ЗП 37 (тридесет и седем) кв. м.; 2 (два) ет.; констр. - масивна; год. стр. - 1983 г.  4551(четири хиляди петстотин петдес)  Правно основание:Чл. 9, ал. 4 от Закона за железопътния транспорт Приобретател: НК "Железопътна инфраструктура"; СГС - ф. д. № 23/2002 г. - ДП по чл. 62, ал. 3 от ТЗ; гр. София, бул. "Мария Луиза" 110; БУЛСТАТ 130823243; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1220156121
77  № 1822 / 15.10.2007  1822  Частна  Шумен / Върбица / с.Иваново / Адрес: местността "Сърйолу" кв. УПИ:  ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 100005 (едно нула нула нула нула пет) с площ 0,473 дка (четиристотин седемдесет и три кв. метра)  403(четиристотин и три)  Правно основание:чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ Приобретател: Министър на земеделието и продоволствието БУЛСТАТ 831909905; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1221026566   Заповед № РД-18-70 / Дата:01.6.2009 г. - изцяло отписан
78  № 1823 / 15.10.2007  1823  Частна  Шумен / Върбица / с.Иваново / Адрес: местността " Сърйолу" кв. УПИ:  ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 100007 (едно нула нула нула нула седем) с площ 1,775 дка (един декар седемстотин седемдесет и пет кв. метра)  1511(хиляда петстотин и единадесет)  Правно основание:чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ Приобретател: Министър на земеделието и продоволствието БУЛСТАТ 831909905; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1221026566   Заповед № РД-18-70 / Дата:01.6.2009 г. - изцяло отписан
79  № 1824 / 15.10.2007  1824  Частна  Шумен / Върбица / с.Иваново / Адрес: местността "Сърйолу" кв. УПИ:  ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 100008 (едно нула нула нула нула осем) с площ 3,433 дка (три декара четиристотин тридесет и три кв. метра)  2922(две хиляди деветстотин двадесе)  Правно основание:чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ Приобретател: Министър на земеделието и продоволствието БУЛСТАТ 831909905; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1221026566   Заповед № РД-18-70 / Дата:01.6.2009 г. - изцяло отписан
80  № 1825 / 15.10.2007  1825  Частна  Шумен / Върбица / с.Иваново / Адрес: местността "Сърйолу" кв. УПИ:  ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 100009 (едно нула нула нула нула девет) с площ 1,286 дка (един декар двеста осемдесет и шест кв. метра)  1095(хиляда деветдесет и пет)  Правно основание:чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ Приобретател: Министър на земеделието и продоволствието БУЛСТАТ 831909905; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1221026566   Заповед № РД-18-70 / Дата:01.6.2009 г. - изцяло отписан
81  № 1826 / 15.10.2007  1826  Частна  Шумен / Върбица / с.Иваново / Адрес: местността "Сърйолу" кв. УПИ:  ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 100018 (едно нула нула нула едно осем) с площ 2,473 дка (два декара четиристотин седемдесет и три кв. метра)  2105(две хиляди сто и пет)  Правно основание:чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ Приобретател: Министър на земеделието и продоволствието БУЛСТАТ 831909905; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1221026566   Заповед № РД-18-70 / Дата:01.6.2009 г. - изцяло отписан
82  № 1827 / 15.10.2007  1827  Частна  Шумен / Върбица / с.Иваново / Адрес: местността "Сърйолу" кв. УПИ:  ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 100019 (едно нула нула нула едно девет) с площ 2,852 дка (два декара осемстотин петдесет и два кв. метра)  2428(две хиляди четиристотин двадес)  Правно основание:чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ Приобретател: Министър на земеделието и продоволствието БУЛСТАТ 831909905; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1221026566   Заповед № РД-18-70 / Дата:01.6.2009 г. - изцяло отписан
83  № 1828 / 15.10.2007  1828  Частна  Шумен / Върбица / с.Иваново / Адрес: местността "Сърйолу" кв. УПИ:  ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 100020 (едно нула нула нула две нула) с площ 1,814 дка (един декар осемстотин и четиринадесет кв. метра)  1544(хиляда петстотин четиридесет и)  Правно основание:чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ Приобретател: Министър на земеделието и продоволствието БУЛСТАТ 831909905; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1221026566   Заповед № РД-18-70 / Дата:01.6.2009 г. - изцяло отписан
84  № 1829 / 15.10.2007  1829  Частна  Шумен / Върбица / с.Иваново / Адрес: местността "Сърйолу" кв. УПИ:  ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 100021 (едно нула нула нула две едно) с площ 1,772 дка (един декар седемстотин седемдесет и два кв. метра)  1508(хиляда петстотин и осем)  Правно основание:чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ Приобретател: Министър на земеделието и продоволствието БУЛСТАТ 831909905; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1221026566   Заповед № РД-18-70 / Дата:01.6.2009 г. - изцяло отписан
85  № 1830 / 18.10.2007  1830  Частна  Шумен / Шумен / гр.Шумен / Адрес: по кадастрална карта, одобрена със Заповед № РД-18-52/25.11.2005 г. на Изпълнителния директор на Агенция по кадастъра кв. УПИ:  ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 83510.680.536 (осем три пет едно нула точка шест осем нула точка пет три шест) с площ 1463 (хиляда четиристотин шестдесет и три) кв. метра  17345(седемнадесет хиляди триста чет)  Правно основание:чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ Приобретател: Министър на земеделието и продоволствието БУЛСТАТ 831909905; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1221026566   Заповед № РД-18-89 / Дата:18.6.2008 г. - изцяло отписан
86  № 1831 / 18.10.2007  1831  Частна  Шумен / Шумен / с.Белокопитово / Адрес: кв. УПИ:  ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 000094 (нула нула нула нула девет четири) с площ 28,708 дка (двадесет и осем декара седемстотин и осем кв. метра)  24436(двадесет и четири хиляди четир)  Правно основание:чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ Приобретател: Министър на земеделието и продоволствието БУЛСТАТ 831909905; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1221026566   Заповед № РД-18-94 / Дата:02.7.2008 г. - изцяло отписан
87  № 1832 / 18.10.2007  1832  Частна  Шумен / Шумен / с.Белокопитово / Адрес: кв. УПИ:  ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 000093 (нула нула нула нула девет три) с площ 1,250 дка (един декар двеста и петдесет кв. метра)  1064(хиляда и шестдесет и четири)  Правно основание:чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ Приобретател: Министър на земеделието и продоволствието БУЛСТАТ 831909905; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1221026566   Заповед № РД-18-94 / Дата:02.7.2008 г. - изцяло отписан
88  № 1833 / 18.10.2007  1833  Частна  Шумен / Шумен / с.Белокопитово / Адрес: кв. УПИ:  ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 000091 (нула нула нула нула девет едно) с площ 1,262 дка (един декар двеста шестдесет и два кв. метра)  1074(хиляда седемдесет и четири )  Правно основание:чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ Приобретател: Министър на земеделието и продоволствието БУЛСТАТ 831909905; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1221026566   Заповед № РД-18-94 / Дата:02.7.2008 г. - изцяло отписан
89  № 1834 / 18.10.2007  1834  Частна  Шумен / Хитрино / с.Върбак / Адрес: кв. УПИ:  ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 000225 (нула нула нула две две пет) с площ 7,277 дка (седем декара двеста седемдесет и седем кв. метра)  7743(седем хиляди седемстотин четир)  Правно основание:чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ Приобретател: Министър на земеделието и продоволствието БУЛСТАТ 831909905; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1221026566   Заповед № РД-18-69 / Дата:29.5.2009 г. - изцяло отписан
90  № 1835 / 18.10.2007  1835  Частна  Шумен / Шумен / с.Вехтово / Адрес: съгласно действащия подробен устройствен план - Зап. № РД-25-1232/2005 г. на Кмета на община Шумен кв. 62А УПИ: VІІ  УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ VІІ (седми) с площ 2850 (две хиляди осемстотин и петдесет) кв. метра  4765(четири хиляди седемстотин шест)  Правно основание:чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ Приобретател: Министър на земеделието и продоволствието БУЛСТАТ 831909905; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1221026566   Заповед № РД-18-101 / Дата:02.7.2008 г. - изцяло отписан
91  № 1836 / 19.10.2007  1836  Частна  Шумен / Венец / с.Изгрев / Адрес: съгласно действащия подробен устройствен план - Зап. № 038/17.02.2005 г. на Кмета на община Венец кв. 30А УПИ: І  УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ І (първи) с площ 1935 (хиляда деветстотин тридесет и пет) кв. метра  2941(две хиляди деветстотин четирид)  Правно основание:чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ Приобретател: Министър на земеделието и продоволствието БУЛСТАТ 831909905; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1221026566   Заповед № РД-18-130 / Дата:02.9.2008 г. - изцяло отписан
92  № 1837 / 19.10.2007  1837  Частна  Шумен / Каолиново / с.Браничево / Адрес: съгласно действащия подробен устройствен план - Зап. № РД-160/29.09.2006 г. на Кмета на община Каолиново кв. 57 УПИ: ІІІ-512  УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ІІІ-512 (трети, петстотин и дванадесет) с площ 2554 (две хиляди петстотин петдесет и четири) кв. метра  7036(седем хиляди тридесет и шест)  Правно основание:чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ Приобретател: Министър на земеделието и продоволствието БУЛСТАТ 831909905; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1221026566   Заповед № РД-18-96 / Дата:02.7.2008 г. - изцяло отписан
93  № 1838 / 19.10.2007  1838  Частна  Шумен / Каолиново / с.Браничево / Адрес: съгласно действащия подробен устройствен план - Зап. № РД-160/29.09.2006 г. на Кмета на община Каолиново кв. 58 УПИ: І-513  УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ І-513 (първи, петстотин и тринадесет) с площ 1947 (хиляда деветстотин четиридесет и седем) кв. метра  3930(три хиляди деветстотин и триде)  Правно основание:чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ Приобретател: Министър на земеделието и продоволствието БУЛСТАТ 831909905; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1221026566   Заповед № РД-18-96 / Дата:02.7.2008 г. - изцяло отписан
94  № 1839 / 19.10.2007  1839  Частна  Шумен / Каолиново / с.Браничево / Адрес: съгласно действащия подробен устройствен план - Зап. № РД-160/29.09.2006 г. на Кмета на община Каолиново кв. 58 УПИ: ІІ-514  УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ІІ-514 (втори, петстотин и четиринадесет) с площ 2194 (две хиляди сто деветдесет и четири) кв. метра  6045(шест хиляди четиридесет и пет)  Правно основание:чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ Приобретател: Министър на земеделието и продоволствието БУЛСТАТ 831909905; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1221026566   Заповед № РД-18-96 / Дата:02.7.2008 г. - изцяло отписан
95  № 1840 / 19.10.2007  1840  Частна  Шумен / Шумен / гр.Шумен / Адрес: по кадастрална карта, одобрена със Заповед № РД-18-52/25.11.2005 г. на Изпълнителния директор на Агенция по кадастъра кв. УПИ:  ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 83510.680.518 (осем три пет едно нула точка шест осем нула точка пет едно осем) с площ 1625 (хиляда шестстотин двадесет и пет) кв. метра  19266(деветнадесет хиляди двеста шес)  Правно основание:чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ Приобретател: Министър на земеделието и продоволствието БУЛСТАТ 831909905; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1221026566   Заповед № РД-18-67 / Дата:28.5.2009 г. - изцяло отписан
96  № 1841 / 19.10.2007  1841  Частна  Шумен / Върбица / с.Менгишево / Адрес: съгласно действащия подробен устройствен план - Заповед № 837/17.07.2006 г. на Кмета на община Върбица кв. 41Г УПИ: Х  УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ Х (десети) с площ 857 (осемстотин петдесет и седем) кв. метра  1303(хиляда триста и три )  Правно основание:Чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ Приобретател: Министър на земеделието и продоволствието БУЛСТАТ 831909905; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1221026566
97  № 1842 / 19.10.2007  1842  Частна  Шумен / Върбица / с.Менгишево / Адрес: съгласно действащия подробен устройствен план - Заповед № 837/17.07.2006 г. на Кмета на община Върбица кв. 41 УПИ: ІV  УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ІV (четвърти) с площ 1220 (хиляда двеста и двадесет) кв. метра  1854(хиляда осемстотин петдесет и ч)  Правно основание:Чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ Приобретател: Министър на земеделието и продоволствието БУЛСТАТ 831909905; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1221026566
98  № 1843 / 19.10.2007  1843  Частна  Шумен / Върбица / с.Менгишево / Адрес: съгласно действащия подробен устройствен план - Заповед № 837/17.07.2006 г. на Кмета на община Върбица кв. 41 УПИ: ІХ  УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ІХ (девети) с площ 1300 (хиляда и триста) кв. метра  1976(хиляда деветстотин седемдесет )  Правно основание:Чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ Приобретател: Министър на земеделието и продоволствието БУЛСТАТ 831909905; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1221026566
99  № 1844 / 19.10.2007  1844  Частна  Шумен / Върбица / с.Менгишево / Адрес: съгласно действащия подробен устройствен план - Заповед № 837/17.07.2006 г. на Кмета на община Върбица кв. 41 УПИ: VІІ  УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ VІІ (седми) с площ 3950 (три хиляди деветстотин и петдесет) кв. метра  6004(шест хиляди и четири )  Правно основание:Чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ Приобретател: Министър на земеделието и продоволствието БУЛСТАТ 831909905; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1221026566
100  № 1845 / 19.10.2007  1845  Частна  Шумен / Върбица / с.Менгишево / Адрес: съгласно действащия подробен устройствен план - Заповед № 837/17.07.2006 г. на Кмета на община Върбица кв. 41 УПИ: V  УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ V (пети) с площ 2550 (две хиляди петстотин и петдесет) кв. метра  3876(три хиляди осемстотин седемдес)  Правно основание:Чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ Приобретател: Министър на земеделието и продоволствието БУЛСТАТ 831909905; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1221026566
101  № 1846 / 22.10.2007  1846  Частна  Шумен / Велики Преслав / гр.Велики Преслав / Адрес: местността "Горната поляна" кв. УПИ:  ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 101029 (едно нула едно нула две девет) с площ 6,831 дка (шест декара осемстотин тридесет и един кв. метра)  466(четиристотин шестдесет и шест)  Правно основание:чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ Приобретател: Министър на земеделието и продоволствието БУЛСТАТ 831909905; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1221026566   Заповед № РД-18-54 / Дата:22.4.2009 г. - изцяло отписан
102  № 1847 / 22.10.2007  1847  Частна  Шумен / Велики Преслав / гр.Велики Преслав / Адрес: местността "Горната поляна" кв. УПИ:  ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 101030 (едно нула едно нула три нула) с площ 6,339 дка (шест декара триста тридесет и девет кв. метра)  433(четиристотин тридесет и три)  Правно основание:чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ Приобретател: Министър на земеделието и продоволствието БУЛСТАТ 831909905; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1221026566   Заповед № РД-18-54 / Дата:22.4.2009 г. - изцяло отписан
103  № 1848 / 22.10.2007  1848  Частна  Шумен / Хитрино / с.Развигорово / Адрес: кв. УПИ:  ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 000507 (нула нула нула пет нула седем) с площ 1,667 дка (един декар шестстотин шестдесет и седем кв.м.)  1774(хиляда седемстотин седемдесет )  Правно основание:Чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ Приобретател: Министър на земеделието и продоволствието БУЛСТАТ 831909905; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1221026566
104  № 1849 / 22.10.2007  1849  Частна  Шумен / Хитрино / с.Развигорово / Адрес: кв. УПИ:  ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 000508 (нула нула нула пет нула осем) с площ 5,080 дка (пет декара и осемедесет кв.м.)  5405(пет хиляди четиристотин и пет)  Правно основание:Чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ Приобретател: Министър на земеделието и продоволствието БУЛСТАТ 831909905; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1221026566
105  № 1850 / 22.10.2007  1850  Частна  Шумен / Хитрино / с.Развигорово / Адрес: кв. УПИ:  ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 000510 (нула нула нула пет едно нула) с площ 2,398 дка (два декара триста деветдесет и осем кв.м.)  2552(две хиляди петстотин петдесет )  Правно основание:Чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ Приобретател: Министър на земеделието и продоволствието БУЛСТАТ 831909905; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1221026566
106  № 1851 / 23.10.2007  1851  Частна  Шумен / Хитрино / с.Развигорово / Адрес: кв. УПИ:  ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 000512 (нула нула нула пет едно две) с площ 1,273 дка (един декар двеста седемдесет и три кв.м.)  1354(хиляда триста петдесет и четир)  Правно основание:Чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ Приобретател: Министър на земеделието и продоволствието БУЛСТАТ 831909905; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1221026566
107  № 1852 / 23.10.2007  1852  Частна  Шумен / Хитрино / с.Развигорово / Адрес: кв. УПИ:  ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 000514 (нула нула нула пет едно четири) с площ 2,000 дка (два декара)  2128(две хиляди сто двадесет и осем)  Правно основание:Чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ Приобретател: Министър на земеделието и продоволствието БУЛСТАТ 831909905; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1221026566
108  № 1853 / 23.10.2007  1853  Частна  Шумен / Хитрино / с.Развигорово / Адрес: кв. УПИ:  ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 000518 (нула нула нула пет едно осам) с площ 1,396 дка (един декар триста деветдесет и шест кв.м.)  1485(хиляда четиристотин осемдесет )  Правно основание:Чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ Приобретател: Министър на земеделието и продоволствието БУЛСТАТ 831909905; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1221026566
109  № 1854 / 23.10.2007  1854  Частна  Шумен / Хитрино / с.Развигорово / Адрес: кв. УПИ:  ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 000519 (нула нула нула пет едно девет) с площ 1,608 дка (един декар шестстотин и осем кв. метра)  1711(хиляда седемстотин и единадесе)  Правно основание:Чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ Приобретател: Министър на земеделието и продоволствието БУЛСТАТ 831909905; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1221026566
110  № 1855 / 23.10.2007  1855  Частна  Шумен / Нови пазар / с.Памукчии / Адрес: кв. УПИ:  ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 600149 (шест нула нула едно четири девет) с площ 12,516 дка (дванадесет декара петстотин и шестнадесет кв. метра)  86(осемдесет и шест)  Правно основание:Чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ Приобретател: Министър на земеделието и продоволствието БУЛСТАТ 831909905; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1221026566
111  № 1856 / 23.10.2007  1856  Частна  Шумен / Каолиново / с.Сини вир / Адрес: съгласно действащия подробен устройствен план - Зап. № 81/21.06.2007 г. на Кмета на община Каолиново кв. 7 УПИ: І  УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ І (първи) с площ 11001 (единадесет хиляди и един) кв. метра  13377(тринадесет хиляди триста седем)  Правно основание:Чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ Приобретател: Министър на земеделието и продоволствието БУЛСТАТ 831909905; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1221026566   Заповед № РД-18-30 / Дата:25.2.2009 г. - изцяло отписан
112  № 1857 / 23.10.2007  1857  Частна  Шумен / Хитрино / с.Студеница / Адрес: съгласно действащия подробен устройствен план - Зап. № 98/14.02.2006 г. на Кмета на община Хитрино кв. 26 УПИ: ІV  УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ІV (четвърти) с площ 610 (шестстотин и десет) кв. метра  927(деветстотин двадесет и седем)  Правно основание:чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ Приобретател: Министър на земеделието и продоволствието БУЛСТАТ 831909905; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1221026566   Заповед № РД-18-123 / Дата:21.8.2008 г. - изцяло отписан
113  № 1858 / 23.10.2007  1858  Частна  Шумен / Хитрино / с.Студеница / Адрес: съгласно действащия подробен устройствен план - Зап. № 98/14.02.2006 г. на Кмета на община Хитрино кв. 26 УПИ: VІ  УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ VІ (шести) с площ 1909 (хиляда деветстотин и девет) кв. метра  2902(две хиляди деветстотин и два)  Правно основание:чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ Приобретател: Министър на земеделието и продоволствието БУЛСТАТ 831909905; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1221026566   Заповед № РД-18-123 / Дата:21.8.2008 г. - изцяло отписан
114  № 1859 / 23.10.2007  1859  Частна  Шумен / Върбица / с.Нова бяла река / Адрес: местността "Каяджик" кв. УПИ:  ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 000238 (нула нула нула две три осем) с площ 9,568 дка (девет декара петстотин шестдесет и осем кв. метра)  8144(осем хиляди сто четиридесет и )  Правно основание:чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ Приобретател: Министър на земеделието и продоволствието БУЛСТАТ 831909905; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1221026566
115  № 1860 / 23.10.2007  1860  Частна  Шумен / Хитрино / с.Длъжко / Адрес: кв. УПИ:  ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 101004 (едно нула едно нула нула четири) с площ 0,142 дка (сто четиридесет и два кв.м.)  151(сто петдесет и един)  Правно основание:Чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ Приобретател: Министър на земеделието и продоволствието БУЛСТАТ 831909905; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1221026566   Заповед № РД-18-133 / Дата:25.9.2008 г. - изцяло отписан
116  № 1861 / 23.10.2007  1861  Частна  Шумен / Хитрино / с.Длъжко / Адрес: кв. УПИ:  ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 101008 (едно нула едно нула нула осем) с площ 0,943 дка (деветстотин четиридесет и три кв. метра)  1003(хиляда и три)  Правно основание:Чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ Приобретател: Министър на земеделието и продоволствието БУЛСТАТ 831909905; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1221026566   Заповед № РД-18-133 / Дата:25.9.2008 г. - изцяло отписан
117  № 1862 / 23.10.2007  1862  Частна  Шумен / Хитрино / с.Длъжко / Адрес: кв. УПИ:  ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 101024 (едно нула едно нула две четири) с площ 1,831 дка (един декар осемстотин тридесет и един кв.м.)  1948(хиляда деветстотин четиридесет)  Правно основание:Чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ Приобретател: Министър на земеделието и продоволствието БУЛСТАТ 831909905; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1221026566   Заповед № РД-18-133 / Дата:25.9.2008 г. - изцяло отписан
118  № 1863 / 23.10.2007  1863  Частна  Шумен / Смядово / гр.Смядово / Адрес: съгласно действащия подробен устройствен план - Зап. № 252/2001 г. на Кмета на община Смядово кв. 58 УПИ: V  УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ V (пети) с площ 6206 (шест хиляди двеста и шест) кв.м.  15388(петнадесет хиляди триста осемд)  Правно основание:Чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ Приобретател: Министър на земеделието и продоволствието БУЛСТАТ 831909905; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1221026566
119  № 1864 / 23.10.2007  1864  Частна  Шумен / Смядово / гр.Смядово / Адрес: съгласно действащия подробен устройствен план - Зап. № 252/2001 г. на Кмета на община Смядово кв. 59 УПИ: VІІ  УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ VІІ (седми) с площ 1526 (хиляда петстотин двадесет и шест) кв.метра  3784(три хиляди седемстотин осемдес)  Правно основание:Чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ Приобретател: Министър на земеделието и продоволствието БУЛСТАТ 831909905; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1221026566
120  № 1865 / 23.10.2007  1865  Частна  Шумен / Смядово / гр.Смядово / Адрес: съгласно действащия подробен устройствен план - Зап. № 252/2001 г. на Кмета на община Смядово кв. 59 УПИ: ІІІ  УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ІІІ (трети) с площ 3390 (три хиляди триста и деветдесет) кв.м.  7963(седем хиляди деветстотин шестд)  Правно основание:Чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ Приобретател: Министър на земеделието и продоволствието БУЛСТАТ 831909905; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1221026566
121  № 1866 / 23.10.2007  1866  Частна  Шумен / Смядово / гр.Смядово / Адрес: съгласно действащия подробен устройствен план - Зап. № 252/2001 г. на Кмета на община Смядово кв. 59 УПИ: VІ  УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ VІ (шести) с площ 3145 (три хиляди сто четиридесет и пет) кв.м.  7388(седем хиляди триста осемдесет )  Правно основание:Чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ Приобретател: Министър на земеделието и продоволствието БУЛСТАТ 831909905; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1221026566
122  № 1867 / 23.10.2007  1867  Частна  Шумен / Смядово / гр.Смядово / Адрес: съгласно действащия подробен устройствен план - Зап. № 252/2001 г. на Кмета на община Смядово кв. 58А УПИ: VІІ  УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ VІІ (седми) с площ 3200 (три хиляди и двеста) кв.м.  6849(шест хиляди осемстотин четирид)  Правно основание:Чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ Приобретател: Министър на земеделието и продоволствието БУЛСТАТ 831909905; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1221026566
123  № 1868 / 23.10.2007  1868  Частна  Шумен / Смядово / гр.Смядово / Адрес: съгласно действащия подробен устройствен план - Зап. № 252/2001 г. на Кмета на община Смядово кв. 58А УПИ: VІ  УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ VІ (шести) с площ 4180 (четири хиляди сто и осемдесет) кв.м.  10364(десет хиляди триста шестдесет )  Правно основание:Чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ Приобретател: Министър на земеделието и продоволствието БУЛСТАТ 831909905; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1221026566
124  № 1869 / 23.10.2007  1869  Частна  Шумен / Смядово / гр.Смядово / Адрес: съгласно действащия подробен устройствен план - Зап. № 252/2001 г. на Кмета на община Смядово кв. 59 УПИ: ІV  УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ІV (четвърти) с площ 5200 (пет хиляди и двеста) кв.м.  11808(единадесет хиляди осемстотин и)  Правно основание:Чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ Приобретател: Министър на земеделието и продоволствието БУЛСТАТ 831909905; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1221026566
125  № 1870 / 23.10.2007  1870  Частна  Шумен / Смядово / гр.Смядово / Адрес: съгласно действащия подробен устройствен план - Зап. № 252/2001 г. на Кмета на община Смядово кв. 59 УПИ: ІІ  УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ІІ (втори) с площ 5990 (пет хиляди деветстотин и деветдесет) кв.м.  13132(тринадесет хиляди сто тридесет)  Правно основание:Чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ Приобретател: Министър на земеделието и продоволствието БУЛСТАТ 831909905; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1221026566
126  № 1871 / 23.10.2007  1871  Частна  Шумен / Смядово / гр.Смядово / Адрес: съгласно действащия подробен устройствен план - Зап. № 252/2001 г. на Кмета на община Смядово кв. 58А УПИ: V  УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ V (пети) с площ 5747 (пет хиляди седемстотин четиридесет и седем) кв.м.  13500(тринадесет хиляди и петстотин)  Правно основание:Чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ Приобретател: Министър на земеделието и продоволствието БУЛСТАТ 831909905; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1221026566  На осн. чл. 71, ал. 1 от ЗДС, съставен нов АДС № 2943/29.06.2016 г.
127  № 1872 / 23.10.2007  1872  Частна  Шумен / Каспичан / с.Златна нива / Адрес: съгласно действащия подробен устройствен план - Зап. № РД-25-344/26.05.2006 г. на Кмета на община Каспичан кв. 1Д УПИ: І-391  УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ І-391 (първи, триста деветдесет и едно) с площ 2040 (две хиляди и четиридесет) кв.м.  3905(три хиляди деветстотин и пет)  Правно основание:Чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ Приобретател: Министър на земеделието и продоволствието БУЛСТАТ 831909905; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1221026566   Заповед № РД-18-100 / Дата:02.7.2008 г. - изцяло отписан
128  № 1873 / 23.10.2007  1873  Частна  Шумен / Венец / с.Осеновец / Адрес: съгласно действащия подробен устройствен план - Зап. № 038/17.02.2005 г. на Кмета на община Венец кв. 38 УПИ: V  УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ V (пети) с площ 1800 (хиляда и осемстотин) кв.м.  2736(две хиляди седемстотин тридесе)  Правно основание:Чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ Приобретател: Министър на земеделието и продоволствието БУЛСТАТ 831909905; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1221026566   Заповед № РД-18-87 / Дата:18.6.2008 г. - изцяло отписан
129  № 1874 / 23.10.2007  1874  Частна  Шумен / Каолиново / с.Браничево / Адрес: по парцеларен план на Стопански двор кв. 2 УПИ:  ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 4 (четири) с площ 3,105 дка (три декара сто и пет кв. метра)  6753(шест хиляди седемстотин петдес)  Правно основание:чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ Приобретател: Министър на земеделието и продоволствието БУЛСТАТ 831909905; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1221026566   Заповед № РД-18-116 / Дата:11.8.2008 г. - изцяло отписан
130  № 1875 / 24.10.2007  1875  Частна  Шумен / Шумен / с.Овчарово / Адрес: съгласно действащия подробен устройствен план - Решение № 942/2007 г. на Общински съвет Шумен кв. 45 УПИ: ІІІ  УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ІІІ (трети) с площ 1317 (хиляда триста и седемнадесет) кв.м.  2202(две хиляди двеста и два)  Правно основание:Чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ Приобретател: Министър на земеделието и продоволствието БУЛСТАТ 831909905; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1221026566   Заповед № РД-18-99 / Дата:02.7.2008 г. - изцяло отписан
131  № 1876 / 24.10.2007  1876  Частна  Шумен / Шумен / с.Овчарово / Адрес: съгласно действащия подробен устройствен план - Решение № 942/2007 г. на Общински съвет Шумен кв. 46 УПИ: ІV  УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ІV (четвърти) с площ 915 (деветстотин и петнадесет) кв.м.  1530(хиляда петстотин и тридесет)  Правно основание:Чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ Приобретател: Министър на земеделието и продоволствието БУЛСТАТ 831909905; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1221026566   Заповед № РД-18-97 / Дата:02.7.2008 г. - изцяло отписан
132  № 1877 / 24.10.2007  1877  Частна  Шумен / Шумен / с.Овчарово / Адрес: съгласно действащия подробен устройствен план - Решение № 942/2007 г. на Общински съвет Шумен кв. 46 УПИ: ІІ  УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ІІ (втори) с площ 1938 (хиляда деветстотин тридесет и осем) кв.м.  3240(три хиляди двеста и четиридесе)  Правно основание:Чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ Приобретател: Министър на земеделието и продоволствието БУЛСТАТ 831909905; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1221026566   Заповед № РД-18-97 / Дата:02.7.2008 г. - изцяло отписан
133  № 1878 / 24.10.2007  1878  Частна  Шумен / Шумен / с.Овчарово / Адрес: съгласно действащия подробен устройствен план - Решение № 942/2007 г. на Общински съвет Шумен кв. 45 УПИ: ІІ  УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ІІ (втори) с площ 1815 (хиляда осемстотин и петнадесет) кв.м.  3035(три хиляди тридесет и пет)  Правно основание:Чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ Приобретател: Министър на земеделието и продоволствието БУЛСТАТ 831909905; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1221026566   Заповед № РД-18-97 / Дата:02.7.2008 г. - изцяло отписан
134  № 1879 / 24.10.2007  1879  Частна  Шумен / Шумен / с.Овчарово / Адрес: съгласно действащия подробен устройствен план - Решение № 942/2007 г. на Общински съвет Шумен кв. 45 УПИ: І  УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ І (първи) с площ 2208 (две хиляди двеста и осем) кв.м.  3692(три хиляди шестстотин деветдес)  Правно основание:Чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ Приобретател: Министър на земеделието и продоволствието БУЛСТАТ 831909905; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1221026566   Заповед № РД-18-98 / Дата:02.7.2008 г. - изцяло отписан
135  № 1880 / 24.10.2007  1880  Частна  Шумен / Нови пазар / с.Жилино / Адрес: кв. УПИ:  ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 230005 (две три нула нула нула пет) с площ 0,260 дка (двеста и шестдесет кв. метра)  24(двадесет и четири)  Правно основание:чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ Приобретател: Министър на земеделието и продоволствието БУЛСТАТ 831909905; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1221026566   Заповед № РД-18-165 / Дата:01.12.2008 г. - изцяло отписан
136  № 1881 / 24.10.2007  1881  Частна  Шумен / Нови пазар / с.Жилино / Адрес: кв. УПИ:  ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 230007 (две три нула нула нула седем) с площ 1,770 дка (един декар седемстотин и седемдесет кв. метра)  160(сто и шестдесет)  Правно основание:чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ Приобретател: Министър на земеделието и продоволствието БУЛСТАТ 831909905; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1221026566   Заповед № РД-18-165 / Дата:01.12.2008 г. - изцяло отписан
137  № 1882 / 24.10.2007  1882  Частна  Шумен / Нови пазар / с.Жилино / Адрес: кв. УПИ:  ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 230003 (две три нула нула нула три) с площ 3,480 дка (три декара четиристотин и осемдесет кв. метра)  314(триста и четиринадесет)  Правно основание:чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ Приобретател: Министър на земеделието и продоволствието БУЛСТАТ 831909905; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1221026566   Заповед № РД-18-165 / Дата:01.12.2008 г. - изцяло отписан
138  № 1883 / 25.10.2007  1883  Частна  Шумен / Велики Преслав / гр.Велики Преслав / Адрес: местността "Под село" кв. УПИ:  ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 101027 (едно нула едно нула две седем) с площ 1,447 дка (един декар четиристотин четиридесет и седем кв. метра)  100(сто)  Правно основание:чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ Приобретател: Министър на земеделието и продоволствието БУЛСТАТ 831909905; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1221026566   Заповед № РД-18-45 / Дата:31.3.2009 г. - изцяло отписан
139  № 1884 / 25.10.2007  1884  Частна  Шумен / Шумен / с.Дибич / Адрес: местността "Чейрите" кв. УПИ:  ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 000192 (нула нула нула едно девет две) с площ 4,199 дка (четири декара сто деветдесет и девет кв. метра)  5617(пет хиляди шестстотин и седемн)  Правно основание:чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ Приобретател: Министър на земеделието и продоволствието БУЛСТАТ 831909905; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1221026566   Заповед № РД-18-79 / Дата:09.6.2008 г. - изцяло отписан
140  № 1885 / 25.10.2007  1885  Частна  Шумен / Върбица / с.Конево / Адрес: местността "Керезлика" кв. УПИ:  ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 213123 (две едно три едно две три) с площ 2,147 дка (два декара сто четиридесет и седем кв. метра)  1828(хиляда осемстотин двадесет и о)  Правно основание:чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ Приобретател: Министър на земеделието и продоволствието БУЛСТАТ 831909905; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1221026566   Заповед № РД-18-14 / Дата:12.1.2009 г. - изцяло отписан
141  № 1886 / 25.10.2007  1886  Частна  Шумен / Върбица / с.Конево / Адрес: местността "Керезлика" кв. УПИ:  ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 213124 (две едно три едно две четири) с площ 5,546 дка (пет декара петстотин четиридесет и шест кв. метра)  4323(четири хиляди триста двадесет )  Правно основание:чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ Приобретател: Министър на земеделието и продоволствието БУЛСТАТ 831909905; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1221026566   Заповед № РД-18-14 / Дата:12.1.2009 г. - изцяло отписан
142  № 1887 / 25.10.2007  1887  Частна  Шумен / Върбица / с.Нова бяла река / Адрес: местност "Каяджик" кв. УПИ:  ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 000244 (нула нула нула две четири четири) с площ 3,917 дка (три декара деветстотин и седемнадесет кв.м.)  3334(три хиляди триста тридесет и ч)  Правно основание:Чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ Приобретател: Министър на земеделието и продоволствието БУЛСТАТ 831909905; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1221026566
143  № 1888 / 25.10.2007  1888  Частна  Шумен / Върбица / с.Тушовица / Адрес: местност "Дермен янъ" кв. УПИ:  ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 002008 (нула нула две нула нула осем) с площ 3,460 дка (три декара четиристотин и шестдесет кв.м.)  4628(четири хиляди шестстотин дваде)  Правно основание:Чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ Приобретател: Министър на земеделието и продоволствието БУЛСТАТ 831909905; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1221026566   Заповед № РД-18-95 / Дата:02.7.2008 г. - изцяло отписан
144  № 1889 / 25.10.2007  1889  Частна  Шумен / Венец / с.Буйновица / Адрес: кв. УПИ:  ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 059002 (нула пет девет нула нула две) с площ 0,184 дка (сто осемдесет и четири кв.м.)  196(сто деветдесет и шест)  Правно основание:Чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ Приобретател: Министър на земеделието и продоволствието БУЛСТАТ 831909905; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1221026566   Заповед № РД-18-38 / Дата:04.9.2012 г. - изцяло отписан
145  № 1890 / 25.10.2007  1890  Частна  Шумен / Венец / с.Буйновица / Адрес: кв. УПИ:  ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 059001 (нула пет девет нула нула едно) с площ 0,042 дка (четиридесет и два кв.м.)  45(четиридесет и пет)  Правно основание:Чл.45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ Приобретател: Министър на земеделието и продоволствието БУЛСТАТ 831909905; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1221026566   Заповед № РД-18-38 / Дата:04.9.2012 г. - изцяло отписан
146  № 1891 / 25.10.2007  1891  Частна  Шумен / Венец / с.Буйновица / Адрес: кв. УПИ:  ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 059009 (нула пет девет нула нула девет) с площ 0,153 дка (сто петдесет и три кв.м.)  163(сто шестдесет и три)  Правно основание:Чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ Приобретател: Министър на земеделието и продоволствието БУЛСТАТ 831909905; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1221026566   Заповед № РД-18-38 / Дата:04.9.2012 г. - изцяло отписан
147  № 1892 / 25.10.2007  1892  Частна  Шумен / Венец / с.Буйновица / Адрес: кв. УПИ:  ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 059008 (нула пет девет нула нула осем) с площ 0,856 дка (осемстотин петдесет и шест кв.м.)  911(деветстотин и единадесет)  Правно основание:Чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ Приобретател: Министър на земеделието и продоволствието БУЛСТАТ 831909905; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1221026566   Заповед № РД-18-38 / Дата:04.9.2012 г. - изцяло отписан
148  № 1893 / 25.10.2007  1893  Частна  Шумен / Венец / с.Буйновица / Адрес: кв. УПИ:  ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 059007 (нула пет девет нула нула седем) с площ 0,655 дка (шестстотин петдесет и пет кв.м.)  697(шестстотин деветдесет и седем)  Правно основание:Чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ Приобретател: Министър на земеделието и продоволствието БУЛСТАТ 831909905; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1221026566   Заповед № РД-18-38 / Дата:04.9.2012 г. - изцяло отписан
149  № 1894 / 25.10.2007  1894  Частна  Шумен / Венец / с.Буйновица / Адрес: кв. УПИ:  ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 059006 (нула пет девет нула нула шест) с площ 0,794 дка (седемстотин деветдесет и четири кв.м.)  845(осемстотин четиридесет и пет)  Правно основание:Чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ Приобретател: Министър на земеделието и продоволствието БУЛСТАТ 831909905; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1221026566   Заповед № РД-18-38 / Дата:04.9.2012 г. - изцяло отписан
150  № 1895 / 25.10.2007  1895  Частна  Шумен / Венец / с.Буйновица / Адрес: кв. УПИ:  ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 059005 (нула пет девет нула нула пет) с площ 0,632 дка (шестстотин тридесет и два кв.м.)  672(шестстотин седемдесет и два)  Правно основание:Чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ Приобретател: Министър на земеделието и продоволствието БУЛСТАТ 831909905; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1221026566   Заповед № РД-18-38 / Дата:04.9.2012 г. - изцяло отписан
151  № 1896 / 25.10.2007  1896  Частна  Шумен / Венец / с.Буйновица / Адрес: кв. УПИ:  ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 059004 (нула пет девет нула нула четири) с площ 0,934 дка (деветстотин тридесет и четири кв.м.)  994(деветстотин деветдесет и четир)  Правно основание:Чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ Приобретател: Министър на земеделието и продоволствието БУЛСТАТ 831909905; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1221026566   Заповед № РД-18-38 / Дата:04.9.2012 г. - изцяло отписан
152  № 1897 / 25.10.2007  1897  Частна  Шумен / Венец / с.Буйновица / Адрес: кв. УПИ:  ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 059003 (нула пет девет нула нула три) с площ 0,974 дка (деветстотин седемдесет и четири кв.м.)  1036(хиляда тридесет и шест)  Правно основание:Чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ Приобретател: Министър на земеделието и продоволствието БУЛСТАТ 831909905; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1221026566   Заповед № РД-18-38 / Дата:04.9.2012 г. - изцяло отписан
153  № 1898 / 01.11.2007  1898  Частна  Шумен / Шумен / гр.Шумен / Адрес: местността "Ак чорек" кв. УПИ:  ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 83510.60.163 (осем три пет едно нула точка шест нула точка едно шест три) с площ 3274 (три хиляди двеста седемдесет и четири) кв. метра  24838(двадесет и четири хиляди осемс)  Правно основание:Решение № 787/29.11.2000 г. на МС ,дата на предоставяне: ноември 29 2000 12:00AM Приобретател: ДП "Строителство и възстановяване" - чл. 62, ал. 3 от ТЗ; СГС - ф. д. № 11044/2000 г.; гр. София, район Красно село, кв. Лагера, БУЛ. "Цар Борис ІІІ" № 54;БУЛСТАТ 130568383; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1221006646 Предоставящ имота: МС  С Разпореждане № 4/30.12.2011 г. на Министерски съвет, имотът е апортиран в капитала на ГУСВ ЕАД.
154  № 1899 / 01.11.2007  1899  Частна  Шумен / Шумен / гр.Шумен / Адрес: местността "Ак чорек" кв. УПИ:  ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 83510.60.164 (осем три пет едно нула точка шест нула точка едно шест четири) с площ 7823 (седем хиляди осемстотин двадесет и три) кв. метра  59348(петдесет и девет хиляди триста)  Правно основание:Решение № 787/29.11.2000 г. на МС Приобретател: ДП "Строителство и възстановяване" - чл. 62, ал. 3 от ТЗ; СГС - ф. д. № 11044/2000 г.; гр. София, район Красно село, кв. Лагера, БУЛ. "Цар Борис ІІІ" № 54;БУЛСТАТ 130568383; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1221006646  С Разпореждане № 4/30.12.2011 г. на Министерски съвет, имотът е апортиран в капитала на ГУСВ ЕАД.
155  № 1900 / 01.11.2007  1900  Частна  Шумен / Шумен / гр.Шумен / Адрес: местността "Ак чорек", по кадастрална карта, одобрена със Зап. № РД-18-52/25.11.05 г. на Изпълнителния директор на АК, изменена със Зап. № КД-14-27-1590/22.06.07 г. на Началника на СК-Шумен кв. УПИ:  ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 83510.60.165 (осем три пет едно нула точка шест нула точка едно шест пет) с площ 13602 (тринадесет хиляди шестстотин и два) кв. метра, с построените в него сгради: СГРАДА 83510.60.165.1 (осем три пет едно нула точка шест нула точка едно шест пет точка едно) - ЗП 236 (двеста тридесет и шест) кв. м., 1 (един) ет., констр. - сглоб. стоманобет., год. стр. - 1981 г.; СГРАДА 83510.60.165.2 (осем три пет едно нула точка шест нула точка едно шест пет точка две) - ЗП 686 (шестстотин осемдесет и шест) кв. м., 1 (един) ет., констр. - сглоб. стоманобет., год. стр. - 1981 г.; СГРАДА 83510.60.165.3 (осем три пет едно нула точка шест нула точка едно шест пет точка три) - ЗП 386 (триста осемдесет и шест) кв. м., 1 (един) ет., констр. - сглоб. стоманобет., год. стр. - 1981 г.; СГРАДА 83510.60.165.4 (осем три пет едно нула точка шест нула точка едно шест пет точка четири) - ЗП 300 (триста) кв. м., 1 (един) ет., констр. - сглоб. стоманобет., год. стр. - 1981 г.; СГРАДА 83510.60.165.5 (осем три пет едно нула точка шест нула точка едно шест пет точка пет) - ЗП 103 (сто и три) кв. м., 1 (един) ет., констр. - сглоб. стоманобет., год. стр. - 1981 г.; СГРАДА 83510.60.165.6 (осем три пет едно нула точка шест нула точка едно шест пет точка шест) - ЗП 479 (четиристотин седемдесет и девет) кв. м., 1 (един) ет., констр. - сглоб. стоманобет., год. стр. - 1981 г.  274593(двеста седемдесет и четири хил)  Правно основание:Решение № 787/29.11.2000 г. на МС Приобретател: ДП "Строителство и възстановяване" - чл. 62, ал. 3 от ТЗ; СГС - ф. д. № 11044/2000 г.; гр. София, район Красно село, кв. Лагера, БУЛ. "Цар Борис ІІІ" № 54;БУЛСТАТ 130568383; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1221006646  С Разпореждане № 4/30.12.2011 г. на Министерски съвет, имотът е апортиран в капитала на ГУСВ ЕАД.
156  № 1901 / 01.11.2007  1901  Частна  Шумен / Шумен / гр.Шумен / Адрес: местността "Ак чорек", по кадастрална карта, одобрена със Зап. № РД-18-52/25.11.05 г. на Изпълнителния директор на АК, изменена със Зап. № КД-14-27-1590/22.06.07 г. на Началника на СК-Шумен кв. УПИ:  ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 83510.60.166 (осем три пет едно нула точка шест нула точка едно шест шест) с площ 4964 (четири хиляди деветстотин шестдесет и четири) кв. метра  37659(тридесет и седем хиляди шестст)  Правно основание:Решение № 787/29.11.2000 г. на МС Приобретател: ДП "Строителство и възстановяване" - чл. 62, ал. 3 от ТЗ; СГС - ф. д. № 11044/2000 г.; гр. София, район Красно село, кв. Лагера, БУЛ. "Цар Борис ІІІ" № 54;БУЛСТАТ 130568383; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1221006646  С Разпореждане № 4/30.12.2011 г. на Министерски съвет, имотът е апортиран в капитала на ГУСВ ЕАД.
157  № 1902 / 05.11.2007  1902  Частна  Шумен / Нови пазар / с.Памукчии / Адрес: съгласно действащия подробен устройствен план - Зап. № 275/2007 г. на Кмета на община Н. Пазар кв. 28Ж УПИ: ІV  УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ІV (четвърти) с площ 1140 (хиляда сто и четиридесет) кв. метра  3141(три хиляди сто четиридесет и е)  Правно основание:чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ Приобретател: Министър на земеделието и продоволствието БУЛСТАТ 831909905; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1221026566   Заповед № РД-18-149 / Дата:03.11.2008 г. - изцяло отписан
158  № 1903 / 05.11.2007  1903  Частна  Шумен / Нови пазар / гр.Нови пазар / Адрес: съгласно действащия подробен устройствен план - Зап. № 275/2007 г. на Кмета на община Н. Пазар кв. УПИ:  ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 000282 (нула нула нула две осем две) с площ 2,210 дка (два декара двеста и десет кв. метра)  3897(три хиляди осемстотин деветдес)  Правно основание:чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ Приобретател: Министър на земеделието и продоволствието БУЛСТАТ 831909905; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1221026566
159  № 1904 / 05.11.2007  1904  Частна  Шумен / Нови пазар / гр.Нови пазар / Адрес: кв. УПИ:  ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 338003 (три три осем нула нула три) с площ 2,938 дка (два декара деветстотин тридесет и осем кв. метра)  5180(пет хиляди сто и осемдесет)  Правно основание:чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ Приобретател: Министър на земеделието и продоволствието БУЛСТАТ 831909905; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1221026566
160  № 1905 / 12.11.2007  1905  Частна  Шумен / Шумен / гр.Шумен / Адрес: бул. "Славянски" № 30, ет. 1, по кадастрална карта, одобрена със Зап. № РД-18-52/25.11.05 г. на Изпълнителния директор на АК кв. УПИ:  САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА (стая № 37)83510.666.459.1.8 (осем три пет едно нула точка шест шест шест точка четири пет девет точка едно точка осем), находящ се в 5 (пет) ет. администр. сграда, констр. - масивна, год. стр. - 1967 г., състоящ се от 1 (една) стая с площ 7,55 (седем цяло и петдесет и пет стотни) кв. метра, със съответните идеални части от правото на строеж  3964(три хиляди деветстотин шестдес)  Правно основание:Решение № 654/13.10.1999 г. Приобретател: Областен управител - Шумен ДАНЪЧЕН НОМЕР 1270092094; БУЛСТАТ 127070650 Предоставящ имота: Министерски съвет   Заповед № РД-18-117 / Дата:11.8.2008 г. - изцяло отписан
161  № 1906 / 14.11.2007  1906  Частна  Шумен / Шумен / с.Черенча / Адрес: местността "Айкъна" кв. УПИ:  ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 200001 (две нула нула нула нула едно) с площ 0,580 дка (петстотин и осемдесет кв. метра)  494(четиристотин деветдесет и чети)  Правно основание:чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ Приобретател: Министър на земеделието и продоволствието БУЛСТАТ 831909905; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1221026566
162  № 1907 / 14.11.2007  1907  Частна  Шумен / Шумен / с.Черенча / Адрес: месстността "Айкъна" кв. УПИ:  ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 200002 (две нула нула нула нула две) с площ 2,784 дка (два декара седемстотин осемдесет и четири кв. метра)  2370(две хиляди триста и седемдесет)  Правно основание:чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ Приобретател: Министър на земеделието и продоволствието БУЛСТАТ 831909905; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1221026566
163  № 1908 / 14.11.2007  1908  Частна  Шумен / Шумен / с.Черенча / Адрес: местността "Айкъна" кв. УПИ:  ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 200003 (две нула нула нула нула три) с площ 0,318 дка (триста и осемнадесет кв. метра)  271(двеста седемдесет и един)  Правно основание:чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ Приобретател: Министър на земеделието и продоволствието БУЛСТАТ 831909905; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1221026566
164  № 1909 / 14.11.2007  1909  Частна  Шумен / Шумен / с.Черенча / Адрес: местността "Айкъна" кв. УПИ:  ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 200004 (две нула нула нула нула четири) с площ 0,307 дка (триста и седем кв. метра)  261(двеста шестдесет и един)  Правно основание:чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ Приобретател: Министър на земеделието и продоволствието БУЛСТАТ 831909905; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1221026566
165  № 1910 / 14.11.2007  1910  Частна  Шумен / Шумен / с.Черенча / Адрес: местността "Айкъна" кв. УПИ:  ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 200005 (две нула нула нула нула пет) с площ 1,776 дка (един декар седемстотин седемдесет и шест кв. метра)  1512(хиляда петстотин и дванадесет)  Правно основание:чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ Приобретател: Министър на земеделието и продоволствието БУЛСТАТ 831909905; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1221026566
166  № 1911 / 14.11.2007  1911  Частна  Шумен / Шумен / с.Черенча / Адрес: местността "Айкъна" кв. УПИ:  ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 200006 (две нула нула нула нула шест) с площ 2,100 дка (два декара и сто кв. метра)  1788(хиляда седемстотин осемдесет и)  Правно основание:чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ Приобретател: Министър на земеделието и продоволствието БУЛСТАТ 831909905; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1221026566
167  № 1912 / 14.11.2007  1912  Частна  Шумен / Шумен / с.Черенча / Адрес: местността "Айкъна" кв. УПИ:  ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 200011 (две нула нула нула едно едно) с площ 2,559 дка (два декара петстотин петдесет и девет кв. метра)  2178(две хиляди сто седемдесет и ос)  Правно основание:чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ Приобретател: Министър на земеделието и продоволствието БУЛСТАТ 831909905; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1221026566
168  № 1913 / 14.11.2007  1913  Частна  Шумен / Шумен / с.Черенча / Адрес: местността "Айкъна" кв. УПИ:  ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 200012 (две нула нула нула едно две) с площ 3,978 дка (три декара деветстотин седемдесет и осем кв. метра)  3386(три хиляди триста осемдесет и )  Правно основание:чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ Приобретател: Министър на земеделието и продоволствието БУЛСТАТ 831909905; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1221026566
169  № 1914 / 14.11.2007  1914  Частна  Шумен / Шумен / с.Черенча / Адрес: местността "Айкъна" кв. УПИ:  ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 200014 (две нула нула нула едно четири) с площ 1,596 дка (един декар петстотин деветдесет и шест кв. метра)  1358(хиляда триста петдесет и осем)  Правно основание:чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ Приобретател: Министър на земеделието и продоволствието БУЛСТАТ 831909905; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1221026566
170  № 1915 / 14.11.2007  1915  Частна  Шумен / Шумен / с.Черенча / Адрес: местността "Айкъна" кв. УПИ:  ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 200015 (две нула нула нула едно пет) с площ 1,725 дка (един декар седемстотин двадесет и пет кв. метра)  1468(хиляда четиристотин шестдесет )  Правно основание:чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ Приобретател: Министър на земеделието и продоволствието БУЛСТАТ 831909905; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1221026566
171  № 1916 / 14.11.2007  1916  Частна  Шумен / Шумен / с.Черенча / Адрес: местността "Айкъна" кв. УПИ:  ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 200022 (две нула нула нула две две) с площ 5,678 дка (пет декара шестстотин седемдесет и осем кв. метра)  4833(четири хиляди осемстотин триде)  Правно основание:чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ Приобретател: Министър на земеделието и продоволствието БУЛСТАТ 831909905; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1221026566
172  № 1917 / 14.11.2007  1917  Частна  Шумен / Шумен / с.Черенча / Адрес: местността "Айкъна" кв. УПИ:  ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 200025 (две нула нула нула две пет) с площ 4,502 дка (четири декара петстотин и два кв. метра)  3832(три хиляди осемстотин тридесет)  Правно основание:чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ Приобретател: Министър на земеделието и продоволствието БУЛСТАТ 831909905; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1221026566
173  № 1918 / 14.11.2007  1918  Частна  Шумен / Шумен / с.Черенча / Адрес: местността "Айкъна" кв. УПИ:  ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 200030 (две нула нула нула три нула) с площ 1,470 дка (един декар четиристотин и седемдесет кв. метра)  1251(хиляда двеста петдесет и един)  Правно основание:чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ Приобретател: Министър на земеделието и продоволствието БУЛСТАТ 831909905; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1221026566
174  № 1919 / 14.11.2007  1919  Частна  Шумен / Шумен / с.Черенча / Адрес: местността "Айкъна" кв. УПИ:  ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 200031(две нула нула нула три едно) с площ 2,145 дка (два декара сто четиридесет и пет кв. метра)  1826(хиляда осемстотин двадесет и ш)  Правно основание:чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ Приобретател: Министър на земеделието и продоволствието БУЛСТАТ 831909905; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1221026566
175  № 1920 / 15.11.2007  1920  Частна  Шумен / Върбица / с.Бяла река / Адрес: по парцеларен план на Стопански двор кв. УПИ:  ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 6 (шест) с площ 4,171 дка (четири хиляди сто седемдесет и един кв. метра)  285(двеста осемдесет и пет)  Правно основание:чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ Приобретател: Министър на земеделието и продоволствието БУЛСТАТ 831909905; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1221026566
176  № 1921 / 15.11.2007  1921  Частна  Шумен / Върбица / с.Бяла река / Адрес: по парцеларен план на Стопански двор кв. УПИ:  ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 7 (седем) с площ 4,913 дка (четири декара деветстотин и тринадесет кв.метра)  336(триста тридесет и шест )  Правно основание:Чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ Приобретател: Министър на земеделието и продоволствието БУЛСТАТ 831909905; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1221026566   Заповед № РД-18-33 / Дата:13.11.2014 г. ч.- изцяло отписан
177  № 1922 / 15.11.2007  1922  Частна  Шумен / Върбица / с.Бяла река / Адрес: по парцеларен план на Стопански двор кв. УПИ:  ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 8 (осем) с площ 3,966 дка (три декара деветстотин шестдесет и шест кв. метра)  296(двеста деветдесет и шест)  Правно основание:чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ Приобретател: Министър на земеделието и продоволствието БУЛСТАТ 831909905; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1221026566   Заповед № РД-18-33 / Дата:13.11.2014 г. ч.- изцяло отписан
178  № 1923 / 15.10.2007  1923  Частна  Шумен / Върбица / с.Бяла река / Адрес: по парцеларен план на Стопански двор кв. УПИ:  ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 9 (девет) с площ 0,381 дка (триста осемдесет и един кв. метра)  28(двадесет и осем)  Правно основание:чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ Приобретател: Министър на земеделието и продоволствието БУЛСТАТ 831909905; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1221026566   Заповед № РД-18-135 / Дата:06.10.2008 г. - изцяло отписан
179  № 1924 / 15.11.2007  1924  Частна  Шумен / Шумен / с.Царев брод / Адрес: съгласно действащия подробен устройствен план - Зап. № РД-25-648/1995 г. на Кмета на община Шумен кв. 23 УПИ: І  УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ І (първи) с площ 2649 (две хиляди шестстотин четиридесет и девет) кв. метра  5838(пет хиляди осемстотин тридесет)  Правно основание:чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ Приобретател: Министър на земеделието и продоволствието БУЛСТАТ 831909905; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1221026566
180  № 1925 / 15.11.2007  1925  Частна  Шумен / Шумен / с.Царев брод / Адрес: съгласно действащия подробен устройствен план - Зап. № РД-25-648/1995 г. на Кмета на община Шумен кв. 23 УПИ: ІІІ  УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ІІІ (трети) с площ 1327 (хиляда триста двадесет и седем) кв. метра  4337(четири хиляди триста тридесет )  Правно основание:чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ Приобретател: Министър на земеделието и продоволствието БУЛСТАТ 831909905; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1221026566
181  № 1926 / 15.11.2007  1926  Частна  Шумен / Шумен / с.Царев брод / Адрес: съгласно действащия подробен устройствен план - Зап. № РД-25-648/1995 г. на Кмета на община Шумен кв. 23 УПИ: ІV  УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ІV (четвърти) с площ 1460 (хиляда четиристотин и шестдесет) кв. метра  3218(три хиляди двеста и осемнадесе)  Правно основание:чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ Приобретател: Министър на земеделието и продоволствието БУЛСТАТ 831909905; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1221026566
182  № 1927 / 15.11.2007  1927  Частна  Шумен / Шумен / с.Царев брод / Адрес: съгласно действащия подробен устройствен план - Зап. № РД-25-648/1995 г. на Кмета на община Шумен кв. 23 УПИ: VІІ  УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ VІІ (седми) с площ 868 (осемстотин шестдесет и осем) кв. метра  1913(хиляда деветстотин и тринадесе)  Правно основание:чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ Приобретател: Министър на земеделието и продоволствието БУЛСТАТ 831909905; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1221026566
183  № 1928 / 15.11.2007  1928  Частна  Шумен / Шумен / с.Царев брод / Адрес: съгласно действащия подробен устройствен план - Зап. № РД-25-648/1995 г. на Кмета на община Шумен кв. 23 УПИ: VІ  УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ VІ (шести) с площ 1595 (хиляда петстотин деветдесет и пет) кв. метра  3515(три хиляди петстотин и петнаде)  Правно основание:чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ Приобретател: Министър на земеделието и продоволствието БУЛСТАТ 831909905; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1221026566
184  № 1929 / 15.11.2007  1929  Частна  Шумен / Шумен / с.Царев брод / Адрес: съгласно действащия подробен устройствен план - Зап. № РД-25-648/1995 г. на Кмета на община Шумен кв. 23А УПИ: ХV  УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ХV (петнадесети) с площ 539 (петстотин тридесет и девет) кв. метра  1188(хиляда сто осемдесет и осем)  Правно основание:чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ Приобретател: Министър на земеделието и продоволствието БУЛСТАТ 831909905; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1221026566
185  № 1930 / 15.11.2007  1930  Частна  Шумен / Шумен / с.Царев брод / Адрес: съгласно действащия подробен устройствен план - Зап. № РД-25-648/1995 г. на Кмета на община Шумен кв. 23А УПИ: ХІ  УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ХІ (единадесети) с площ 1677 (хиляда шестстотин седемдесет и седем) кв. метра  3696(три хиляди шестстотин деветдес)  Правно основание:чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ Приобретател: Министър на земеделието и продоволствието БУЛСТАТ 831909905; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1221026566
186  № 1931 / 16.11.2007  1931  Частна  Шумен / Шумен / с.Царев брод / Адрес: съгласно действащия подробен устройствен план - Зап. № РД-25-648/1995 г. на Кмета на община Шумен кв. 23А УПИ: VІІІ  УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ VІІІ (осми) с площ 2470 (две хиляди четиристотин и седемдесет) кв. метра  5444(пет хиляди четиристотин четири)  Правно основание:чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ Приобретател: Министър на земеделието и продоволствието БУЛСТАТ 831909905; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1221026566
187  № 1932 / 16.11.2007  1932  Частна  Шумен / Шумен / с.Царев брод / Адрес: съгласно действащия подробен устройствен план - Зап. № РД-25-648/1995 г. на Кмета на община Шумен кв. 23А УПИ: ХХІ  УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ХХІ (двадесет и първи) с площ 1688 (хиляда шестстотин осемдесет и осем) кв. метра  3720(три хиляди седемстотин и дваде)  Правно основание:чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ Приобретател: Министър на земеделието и продоволствието БУЛСТАТ 831909905; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1221026566
188  № 1933 / 16.11.2007  1933  Частна  Шумен / Шумен / с.Царев брод / Адрес: съгласно действащия подробен устройствен план - Зап. № РД-25-648/1995 г. на Кмета на община Шумен кв. 23А УПИ: ХХ  УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ХХ (двадесети) с площ 1490 (хиляда четиристотин и деветдесет) кв. метра  3284(три хиляди двеста осемдесет и )  Правно основание:чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ Приобретател: Министър на земеделието и продоволствието БУЛСТАТ 831909905; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1221026566
189  № 1934 / 16.11.2007  1934  Частна  Шумен / Шумен / с.Царев брод / Адрес: съгласно действащия подробен устройствен план - Зап. № РД-25-648/1995 г. на Кмета на община Шумен кв. 23А УПИ: ХІХ  УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ХІХ (деветнадесети) с площ 1340 (хиляда триста и четиридесет) кв. метра  2953(две хиляди деветстотин петдесе)  Правно основание:чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ Приобретател: Министър на земеделието и продоволствието БУЛСТАТ 831909905; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1221026566
190  № 1935 / 16.11.2007  1935  Частна  Шумен / Шумен / с.Царев брод / Адрес: съгласно действащия подробен устройствен план - Зап. № РД-25-648/1995 г. на Кмета на община Шумен кв. 23А УПИ: ХVІ  УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ХVІ (шестнадесети)с площ 354 (триста петдесет и четири) кв. метра  780(седемстотин и осемдесет)  Правно основание:чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ Приобретател: Министър на земеделието и продоволствието БУЛСТАТ 831909905; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1221026566
191  № 1936 / 16.11.2007  1936  Частна  Шумен / Шумен / с.Царев брод / Адрес: съгласно действащия подробен устройствен план - Зап. № РД-25-648/1995 г. на Кмета на община Шумен кв. 23А УПИ: ХІІІ  УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ХІІІ (тринадесети) с площ 1137 (хиляда сто тридесет и седем) кв. метра  2506(две хиляди петстотин и шест)  Правно основание:чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ Приобретател: Министър на земеделието и продоволствието БУЛСТАТ 831909905; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1221026566
192  № 1937 / 16.11.2007  1937  Частна  Шумен / Шумен / с.Царев брод / Адрес: съгласно действащия подробен устройствен план - Зап. № РД-25-648/1995 г. на Кмета на община Шумен кв. 23А УПИ: ХІІ  УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ХІІ (дванадесети) с площ 1053 (хиляда петдесет и три) кв. метра  3441(три хиляди четиристотин четири)  Правно основание:чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ Приобретател: Министър на земеделието и продоволствието БУЛСТАТ 831909905; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1221026566
193  № 1938 / 16.11.2007  1938  Частна  Шумен / Шумен / с.Царев брод / Адрес: съгласно действащия подробен устройствен план - Зап. № РД-25-648/1995 г. на Кмета на община Шумен кв. 23А УПИ: Х  УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ Х (десети) с площ 1228 (хиляда двеста двадесет и осем) кв. метра  2706(две хиляди седемстотин и шест)  Правно основание:чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ Приобретател: Министър на земеделието и продоволствието БУЛСТАТ 831909905; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1221026566
194  № 1939 / 16.11.2007  1939  Частна  Шумен / Шумен / с.Царев брод / Адрес: съгласно действащия подробен устройствен план - Зап. № РД-25-648/1995 г. на Кмета на община Шумен кв. 23А УПИ: ІХ  УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ІХ (девети) с площ 2838 (две хиляди осемстотин тридесет и осем) кв. метра  6255(шест хиляди двеста петдесет и )  Правно основание:чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ Приобретател: Министър на земеделието и продоволствието БУЛСТАТ 831909905; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1221026566
195  № 1940 / 16.11.2007  1940  Частна  Шумен / Шумен / с.Царев брод / Адрес: съгласно действащия подробен устройствен план - Зап. № РД-25-648/1995 г. на Кмета на община Шумен кв. 23А УПИ: ІІІ  УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ІІІ (трети) с площ 473 (четиристотин седемдесет и три) кв. метра  1042(хиляда четиридесет и два)  Правно основание:чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ Приобретател: Министър на земеделието и продоволствието БУЛСТАТ 831909905; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1221026566
196  № 1941 / 16.11.2007  1941  Частна  Шумен / Шумен / с.Царев брод / Адрес: съгласно действащия подробен устройствен план - Зап. № РД-25-648/1995 г. на Кмета на община Шумен кв. 23А УПИ: ХХІІ  УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ХХІІ (двадесет и втори) с площ 2396 (две хиляди триста деветдесет и шест) кв. метра  5281(пет хиляди двеста осемдесет и )  Правно основание:чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ Приобретател: Министър на земеделието и продоволствието БУЛСТАТ 831909905; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1221026566
197  № 1942 / 16.11.2007  1942  Частна  Шумен / Шумен / с.Царев брод / Адрес: съгласно действащия подробен устройствен план - Зап. № РД-25-648/1995 г. на Кмета на община Шумен кв. 23А УПИ: ХVІІ  УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ХVІІ (седемнадесети) с площ 1167 (хиляда сто шестдесет и седем) кв. метра  2572(две хиляди петстотин седемдесе)  Правно основание:чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ Приобретател: Министър на земеделието и продоволствието БУЛСТАТ 831909905; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1221026566
198  № 1943 / 16.11.2007  1943  Частна  Шумен / Шумен / с.Царев брод / Адрес: съгласно действащия подробен устройствен план - Зап. № РД-25-648/1995 г. на Кмета на община Шумен кв. 23Б УПИ: ІХ  УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ІХ (девети) с площ 1147 (хиляда сто четиридесет и седем) кв. метра  2528(две хиляди петстотин двадесет )  Правно основание:чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ Приобретател: Министър на земеделието и продоволствието БУЛСТАТ 831909905; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1221026566
199  № 1944 / 16.11.2007  1944  Частна  Шумен / Шумен / с.Царев брод / Адрес: съгласно действащия подробен устройствен план - Зап. № РД-25-648/1995 г. на Кмета на община Шумен кв. 23Б УПИ: ІV  УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ІV (четвърти) с площ 1400 (хиляда и четиристотин) кв. метра  3086(три хиляди осемдесет и шест)  Правно основание:чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ Приобретател: Министър на земеделието и продоволствието БУЛСТАТ 831909905; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1221026566
200  № 1945 / 16.11.2007  1945  Частна  Шумен / Шумен / с.Царев брод / Адрес: съгласно действащия подробен устройствен план - Зап. № РД-25-648/1995 г. на Кмета на община Шумен кв. 23Б УПИ: І  УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ І (първи) с площ 998 (деветстотин деветдесет и осем) кв. метра  2200(две хиляди и двеста)  Правно основание:чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ Приобретател: Министър на земеделието и продоволствието БУЛСТАТ 831909905; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1221026566
201  № 1946 / 16.11.2007  1946  Частна  Шумен / Шумен / с.Царев брод / Адрес: съгласно действащия подробен устройствен план - Зап. № РД-25-648/1995 г. на Кмета на община Шумен кв. 23В УПИ: І  УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ І (първи) с площ 778 (седемстотин седемдесет и осем) кв. метра  1715(хиляда седемстотин и петнадесе)  Правно основание:чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ Приобретател: Министър на земеделието и продоволствието БУЛСТАТ 831909905; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1221026566
202  № 1947 / 16.11.2007  1947  Частна  Шумен / Шумен / с.Царев брод / Адрес: съгласно действащия подробен устройствен план - Зап. № РД-25-648/1995 г. на Кмета на община Шумен кв. 23В УПИ: ІІ  УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ІІ (втори) с площ 805 (осемстотин и пет) кв. метра  1774(хиляда седемстотин седемдесет )  Правно основание:чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ Приобретател: Министър на земеделието и продоволствието БУЛСТАТ 831909905; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1221026566
203  № 1948 / 16.11.2007  1948  Частна  Шумен / Шумен / с.Царев брод / Адрес: съгласно действащия подробен устройствен план - Зап. № РД-25-648/1995 г. на Кмета на община Шумен кв. 23В УПИ: V  УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ V (пети) с площ 572 (петстотин седемдесет и два) кв. метра  1261(хиляда двеста шестдесет и един)  Правно основание:чл.45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ Приобретател: Министър на земеделието и продоволствието БУЛСТАТ 831909905; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1221026566
204  № 1949 / 16.11.2007  1949  Частна  Шумен / Шумен / с.Царев брод / Адрес: съгласно действащия подробен устройствен план - Зап. № РД-25-648/1995 г. на Кмета на община Шумен кв. 23В УПИ: ІV  УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ІV (четвърти) с площ 1517 (хиляда петстотин и седемнадесет) кв. метра  3344(три хиляди триста четиридесет )  Правно основание:чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ Приобретател: Министър на земеделието и продоволствието БУЛСТАТ 831909905; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1221026566
205  № 1950 / 19.11.2007  1950  Частна  Шумен / Шумен / с.Царев брод / Адрес: съгласно действащия подробен устройствен план - Зап. № РД-25-648/1995 г. на Кмета на община Шумен кв. 23Г УПИ: ХІ  УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ХІ (единадесети) с площ 2936 (две хиляди деветстотин тридесет и шест) кв. метра  6471(шест хиляди четиристотин седем)  Правно основание:чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ Приобретател: Министър на земеделието и продоволствието БУЛСТАТ 831909905; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1221026566
206  № 1951 / 19.11.2007  1951  Частна  Шумен / Шумен / с.Царев брод / Адрес: съгласно действащия подробен устройствен план - Зап. № РД-25-648/1995 г. на Кмета на община Шумен кв. 23Г УПИ: VІ  УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ VІ (шести) с площ 1665 (хиляда шестстотин шестдесет и пет) кв. метра  3670(три хиляди шестстотин и седемд)  Правно основание:чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ Приобретател: Министър на земеделието и продоволствието БУЛСТАТ 831909905; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1221026566
207  № 1952 / 19.11.2007  1952  Частна  Шумен / Шумен / с.Царев брод / Адрес: съгласно действащия подробен устройствен план - Зап. № РД-25-648/1995 г. на Кмета на община Шумен кв. 23Г УПИ: VІІІ  УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ VІІІ (осми) с площ 1895 (хиляда осемстотин деветдесет и пет) кв. метра  4177(четири хиляди сто седемдесет и)  Правно основание: чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ Приобретател: Министър на земеделието и продоволствието БУЛСТАТ 831909905; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1221026566
208  № 1953 / 19.11.2007  1953  Частна  Шумен / Шумен / с.Царев брод / Адрес: съгласно действащия подробен устройствен план - Зап. № РД-25-648/1995 г. на Кмета на община Шумен кв. 23Г УПИ: І  УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ І (първи) с площ 3130 (три хиляди сто и тридесет) кв. метра  6898(шест хиляди осемстотин деветде)  Правно основание:чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ Приобретател: Министър на земеделието и продоволствието БУЛСТАТ 831909905; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1221026566
209  № 1954 / 19.11.2007  1954  Частна  Шумен / Шумен / с.Царев брод / Адрес: съгласно действащия подробен устройствен план - Зап. № РД-25-648/1995 г. на Кмета на община Шумен кв. 23Г УПИ: Х  УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ Х (десети) с площ 4402 (четири хиляди четиристотин и два) кв. метра  9702(девет хиляди седемстотин и два)  Правно основание:чл.45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ Приобретател: Министър на земеделието и продоволствието БУЛСТАТ 831909905; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1221026566
210  № 1955 / 19.11.2007  1955  Частна  Шумен / Шумен / с.Царев брод / Адрес: съгласно действащия подробен устройствен план - Зап. № РД-25-648/1995 г. на Кмета на община Шумен кв. 23Г УПИ: ІV  УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ІV (четвърти) с площ 2133 (две хиляди сто тридесет и три) кв. метра  4701(четири хиляди седемстотин и ед)  Правно основание: чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ Приобретател: Министър на земеделието и продоволствието БУЛСТАТ 831909905; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1221026566
211  № 1956 / 19.11.2007  1956  Частна  Шумен / Шумен / с.Царев брод / Адрес: съгласно действащия подробен устройствен план - Зап. № РД-25-648/1995 г. на Кмета на община Шумен кв. 23Г УПИ: ІІІ  УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ІІІ (трети) с площ 3264 (три хиляди двеста шестдесет и четири) кв. метра  7194(седем хиляди сто деветдесет и )  Правно основание:чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ Приобретател: Министър на земеделието и продоволствието БУЛСТАТ 831909905; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1221026566
212  № 1957 / 19.11.2007  1957  Частна  Шумен / Шумен / с.Царев брод / Адрес: съгласно действащия подробен устройствен план - Зап. № РД-25-648/1995 г. на Кмета на община Шумен кв. 23Г УПИ: ІІ  УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ІІ (втори) с площ 2930 (две хиляди деветстотин и тридесет) кв. метра  6458(шест хиляди четиристотин петде)  Правно основание:чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ Приобретател: Министър на земеделието и продоволствието БУЛСТАТ 831909905; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1221026566
213  № 1958 / 19.11.2007  1958  Частна  Шумен / Шумен / с.Царев брод / Адрес: съгласно действащия подробен устройствен план - Зап. № РД-25-648/1995 г. на Кмета на община Шумен кв. 23Г УПИ: V  УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ V (пети) с площ 1670 (хиляда шестстотин и седемдесет) кв. метра  3681(три хиляди шестстотин осемдесе)  Правно основание:чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ Приобретател: Министър на земеделието и продоволствието БУЛСТАТ 831909905; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1221026566
214  № 1959 / 19.11.2007  1959  Частна  Шумен / Шумен / с.Царев брод / Адрес: съгласно действащия подробен устройствен план - Зап. № РД-25-647/1995 г. на Кмета на община Шумен кв. 5Г УПИ: Х  УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ Х (десети) с площ 1490 (хиляда четиристотин и деветдесет) кв. метра  3284(три хиляди двеста осемдесет и )  Правно основание:чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ Приобретател: Министър на земеделието и продоволствието БУЛСТАТ 831909905; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1221026566
215  № 1960 / 19.11.2007  1960  Частна  Шумен / Шумен / с.Царев брод / Адрес: съгласно действащия подробен устройствен план - Зап. № РД-25-647/1995 г. на Кмета на община Шумен кв. 5Д УПИ: ІV  УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ІV (четвърти) с площ 2437 (две хиляди четиристотин тридесет и седем) кв. метра  5371(пет хиляди триста седемдесет и)  Правно основание:чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ Приобретател: Министър на земеделието и продоволствието БУЛСТАТ 831909905; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1221026566
216  № 1961 / 19.11.2007  1961  Частна  Шумен / Шумен / с.Царев брод / Адрес: съгласно действащия подробен устройствен план - Зап. № РД-25-647/1995 г. на Кмета на община Шумен кв. 5Е УПИ: І  УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ І (първи) с площ 4626 (четири хиляди шестстотин двадесет и шест) кв. метра  10196(десет хиляди сто деветдесет и )  Правно основание:чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ Приобретател: Министър на земеделието и продоволствието БУЛСТАТ 831909905; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1221026566
217  № 1962 / 19.11.2007  1962  Частна  Шумен / Шумен / с.Царев брод / Адрес: съгласно действащия подробен устройствен план - Зап. № РД-25-647/1995 г. на Кмета на община Шумен кв. 5Ж УПИ: І  УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ І (първи) с площ 2733 (две хиляди седемстотин тридесет и три) кв. метра  6024(шест хиляди двадесет и четири)  Правно основание:чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ Приобретател: Министър на земеделието и продоволствието БУЛСТАТ 831909905; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1221026566
218  № 1963 / 19.11.2007  1963  Частна  Шумен / Шумен / с.Царев брод / Адрес: съгласно действащия подробен устройствен план - Зап. № РД-25-648/1995 г. на Кмета на община Шумен кв. 23Б УПИ: VІІІ  УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ VІІІ (осми) с площ 4817 (четири хиляди осемстотин и седемнадесет) кв. метра  10617(десет хиляди шестстотин и седе)  Правно основание:чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ Приобретател: Министър на земеделието и продоволствието БУЛСТАТ 831909905; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1221026566
219  № 1964 / 19.11.2007  1964  Частна  Шумен / Шумен / с.Царев брод / Адрес: съгласно действащия подробен устройствен план - Зап. № РД-25-647/1995 г. на Кмета на община Шумен кв. 5В УПИ: ІІІ  УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ІІІ (трети) с площ 3450 (три хиляди четиристотин и петдесет) кв. метра  7604(седем хиляди шестстотин и чети)  Правно основание:чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ Приобретател: Министър на земеделието и продоволствието БУЛСТАТ 831909905; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1221026566
220  № 1965 / 19.11.2007  1965  Частна  Шумен / Шумен / с.Царев брод / Адрес: кв. УПИ:  ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 000148 (нула нула нула едно четири осем) с площ 3,127 дка (три декара сто двадесет и седем кв. метра)  4183(четири хиляди сто осемдесет и )  Правно основание:чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ Приобретател: Министър на земеделието и продоволствието БУЛСТАТ 831909905; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1221026566
221  № 1966 / 19.11.2007  1966  Частна  Шумен / Шумен / с.Царев брод / Адрес: кв. УПИ:  ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 000149 (нула нула нула едно четири девет) с площ 3,785 дка (три декара седемстотин осемдесет и пет кв. метра)  5063(пет хиляди шестдесет и три)  Правно основание:чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ Приобретател: Министър на земеделието и продоволствието БУЛСТАТ 831909905; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1221026566
222  № 1967 / 19.11.2007  1967  Частна  Шумен / Шумен / с.Царев брод / Адрес: кв. УПИ:  ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 000156 (нула нула нула едно пет шест) с площ 2,250 дка (два декара двеста и петдесет кв. метра)  3010(три хиляди и десет)  Правно основание:чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ Приобретател: Министър на земеделието и продоволствието БУЛСТАТ 831909905; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1221026566
223  № 1968 / 19.11.2007  1968  Частна  Шумен / Шумен / с.Царев брод / Адрес: кв. УПИ:  ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 000157 (нула нула нула едно пет седем) с площ 3,045 дка (три декара четиридесет и пет кв. метра)  4073(четири хиляди седемдесет и три)  Правно основание:чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ Приобретател: Министър на земеделието и продоволствието БУЛСТАТ 831909905; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1221026566
224  № 1969 / 19.11.2007  1969  Частна  Шумен / Шумен / с.Царев брод / Адрес: кв. УПИ:  ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 000158 (нула нула нула едно пет осем) с площ 1,686 дка (един декар шестстотин осемдесет и шест кв. метра)  2255(две хиляди двеста петдесет и п)  Правно основание:чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ Приобретател: Министър на земеделието и продоволствието БУЛСТАТ 831909905; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1221026566
225  № 1970 / 19.11.2007  1970  Частна  Шумен / Шумен / с.Царев брод / Адрес: съгласно действащия подробен устройствен план - Зап. № РД-25-648/1995 г. на Кмета на община Шумен кв. 23Б УПИ: ІІ  УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ІІ (втори) с площ 650 (шестстотин и петдесет) кв. метра  1433(хиляда четиристотин тридесет и)  Правно основание:чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ Приобретател: Министър на земеделието и продоволствието БУЛСТАТ 831909905; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1221026566
226  № 1971 / 19.11.2007  1971  Частна  Шумен / Шумен / с.Царев брод / Адрес: съгласно действащия подробен устройствен план - Зап. № РД-25-647/1995 г. на Кмета на община Шумен кв. 5Г УПИ: ІХ  УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ІХ (девети) с площ 1306 (хиляда триста и шест) кв. метра  2878(две хиляди осемстотин седемдес)  Правно основание:чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ Приобретател: Министър на земеделието и продоволствието БУЛСТАТ 831909905; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1221026566
227  № 1972 / 26.11.2007  1972  Частна  Шумен / Шумен / с.Лозево / Адрес: кв. УПИ:  ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 000318 (нула нула нула три едно осем) с площ 3,597 дка (три декара петстотин деветдесет и седем кв. метра)  3062(три хиляди и шестдесет и два)  Правно основание:чл.45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ Приобретател: Министър на земеделието и продоволствието БУЛСТАТ 831909905; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1221026566   Заповед № РД-18-150 / Дата:03.11.2008 г. - изцяло отписан
228  № 1973 / 26.11.2007  1973  Частна  Шумен / Шумен / с.Лозево / Адрес: съгласно действащия подробен устройствен план - Решение № 944/29.03.2007 г. на Общински съвет Шумен кв. 42 УПИ: ІІ "ПСД"  УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ІІ (втори) с площ 3166 (три хиляди сто шестдесет и шест) кв. метра  5294(пет хиляди двеста деветдесет и)  Правно основание:чл.45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ Приобретател: Министър на земеделието и продоволствието БУЛСТАТ 831909905; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1221026566   Заповед № РД-18-150 / Дата:03.11.2008 г. - изцяло отписан
229  № 1974 / 26.11.2007  1974  Частна  Шумен / Шумен / с.Лозево / Адрес: съгласно действащия подробен устройствен план - Решение № 944/29.03.2007 г. на Общински съвет Шумен кв. 42 УПИ: VІ "ПСД"  УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ VІ (шести) с площ 21895 (двадесет и една хиляди осемстотин деветдесет и пет) кв. метра  36608(тридесет и шест хиляди шестсто)  Правно основание: чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ Приобретател: Министър на земеделието и продоволствието БУЛСТАТ 831909905; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1221026566   Заповед № РД-18-150 / Дата:03.11.2008 г. - изцяло отписан
230  № 1975 / 03.12.2007  1975  Частна  Шумен / Нови пазар / с.Памукчии / Адрес: кв. УПИ:  ПОЗЕМЛЕН ИМОТ №000163 (нула нула нула едно шест три) с площ 61,737 дка (шестдесет и един декара седемстотин тридесет и седем кв. метра)  82579(осемдесет и две хиляди петстот)  Правно основание: чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ Приобретател: Министър на земеделието и продоволствието БУЛСТАТ 831909905; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1221026566
231  № 1976 / 04.01.2008  1976  Частна  Шумен / Велики Преслав / гр.Велики Преслав / Адрес: местността "Крушито" кв. УПИ:  ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 000770 (нула нула нула седем седем нула) с площ 2,321 дка (два декара триста двадесет и един кв. метра)  404(четиристотин и четири)  Правно основание:чл. 24, ал. 1 от ЗСПЗЗ Приобретател: Министър на земеделието и продоволствието БУЛСТАТ 831909905; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1221026566
232  № 1977 / 21.01.2008  1977  Частна  Шумен / Шумен / гр.Шумен / Адрес: ул. "Станционна", по кадастрална карта, одобрена със Зап. № РД-18-52/25.11.05 г. на Изпълнителния директор на АК, изменена със Зап. № КД-14-27-2637/02.10.07 г. на Началника на СК-Шумен кв. УПИ:  ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 83510.669.253 (осем три пет едно нула точка шест шест девет точка две пет три) с площ 1374 (хиляда триста седемдесет и четири) кв. метра, с построените в него сгради: СГРАДА 83510.669.253.1 (осем три пет едно нула точка шест шест девет точка две пет три точка едно) - Гараж: ЗП 55 (петдесет и пет) кв. м., 1 (един) ет., констр.- масивна, год. стр.-1978 г.; СГРАДА 83510.669.253.2 (осем три пет едно нула точка шест шест девет точка две пет три точка две) - Клуб: ЗП 526 (петстотин двадесет и шест) кв. м., 1 (един) ет., констр. - масивна, год. стр. - 1898 г.; СГРАДА 83510.669.253.4 (осем три пет едно нула точка шест шест девет точка две пет три точка четири) - Тоалетна: ЗП 5 (пет) кв. м., 1 (един) ет., констр. - масивна, год. стр. - 1958 г.  123368(сто двадесет и три хиляди трис)  Правно основание:Чл. 9, ал. 4 от Закона за железопътния транспорт Приобретател: НК "Железопътна инфраструктура"; СГС - ф. д. № 23/2002 г. - ДП по чл. 62, ал. 3 от ТЗ; гр. София, бул. "Мария Луиза" 110; БУЛСТАТ 130823243; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1220156121
233  № 1978 / 25.01.2008  1978  Частна  Шумен / Шумен / с.Ивански / Адрес: по кадастрална карта, одобрена със Заповед № РД-18-16/10.05.2007 г. на Изпълнителния директор на АК, изменена със Зап. №КД-14-27-3445/13.12.2007 г. кв. УПИ:  ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 32158.294.1038 (три две едно пет осем точка две девет четири точка едно нула три осем) с площ 2256 (две хиляди двеста петдесет и шест) кв. метра  5469(пет хиляди четиристотин шестде)  Правно основание:чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ Приобретател: Министър на земеделието и продоволствието БУЛСТАТ 831909905; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1221026566
234  № 1979 / 25.01.2008  1979  Публична  Шумен / Шумен / гр.Шумен / Адрес: ул. "Станционна", ет. 1, по кадастрална карта, одобрена със Зап. №РД-18-52/25.11.05 г. на Изпълнителния директор на АК кв. УПИ:  САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА 83510.669.255.1.2 (осем три пет едно нула точка шест шест девет точка две пет пет точка едно точка две), находящ се в двуетажна сграда, констр. - масивна, год. стр. - 1944 г., състоящ се от 4 (четири) стаи, коридор и санитарен възел с обща площ 102,65 (сто и две цяло и шестдесет и пет стотни) кв. метра, със съответните идеални части от общите части на сградата и правото на строеж  31466(тридесет и една хиляди четирис)   Приобретател: Многопрофилна транспортна болница - Варна Предоставящ имота: Министерство на транспорта
235  № 1980 / 04.02.2008  1980  Частна  Шумен / Шумен / гр.Шумен / Адрес: ул. "Калиакра", по кадастрална карта, одобрена със Зап. № РД-18-52/25.11.05 г. на Изпълнителния директор на АК, изменена със Зап. № КД-14-27-2637/02.10.07 г. на Началника на СК-Шумен кв. УПИ:  ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 83510.669.261 (осем три пет едно нула точка шест шест девет точка две шест едно) с площ 3274 (три хиляди двеста седемдесет и четири) кв. метра  53236(петдесет и три хиляди двеста т)  Правно основание:Чл. 9, ал. 4 от Закона за железопътния транспорт Приобретател: НК "Железопътна инфраструктура"; СГС - ф. д. № 23/2002 г. - ДП по чл. 62, ал. 3 от ТЗ; гр. София, бул. "Мария Луиза" 110; БУЛСТАТ 130823243; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1220156121   Заповед № РД-18-37 / Дата:19.3.2009 г. - изцяло отписан
236  № 1981 / 21.02.2008  1981  Публична  Шумен / Шумен / гр.Шумен / Адрес: ул. "Любен Каравелов" №28А, по кадастрална карта, одобрена със Зап. №РД-18-52/25.11.05 г. на Изпълнителния директор на АК, изменена със Зап. № КД-14-27-223/25.01.08 г. на Началника СГКК-Шумен кв. УПИ:  ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 83510.662.355 (осем три пет едно нула точка шест шест две точка три пет пет) с площ 473 (четиристотин седемдесет и три) кв.м.; ОТ АДМ. СГРАДА 83510.662.355.4 (осем три пет едно нула точка шест шест две точка три пет пет точка четири) - ЗП 181 кв.м., 4 ет., констр.-масивна, год. на стр. - 1971 г., само:СУТЕРЕН с идент. 83510.662.355.4.9 (осем три пет едно нула точка шест шест две точка три пет пет точка четири точка девет)състоящ се от две зали и стая с обща площ 93,37 кв.м.;ВТОРИ ЕТАЖ с идент. 83510.662.355.4.6 (осем три пет едно нула точка шест шест две точка три пет пет точка четири точка шест) състоящ се от седем стаи и две серв. помещения с обща площ 139,56 кв.м.;ТРЕТИ ЕТАЖ с идент. 83510.662.355.4.7 (осем три пет едно нула точка шест шест две точка три пет пет точка четири точка седем) състоящ се от седем стаи и две серв. помещения с обща площ 139,56 кв.м.; ЧЕТВЪРТИ ЕТАЖ с идент. 83510.662.355.4.8 (осем три пет едно нула точка шест шест две точка три пет пет точка четири точка осем) състоящ се от осем стаи и две серв. помещения с обща площ 139,56 кв.м.;ТАВАНСКИ ЕТАЖ състоящ се от десет складови помещения с обща площ 122,51 кв.м., ЗАЕДНО с 0,81495% ид. части от общите части на сградата  266234(двеста шестдесет и шест хиляди)   Приобретател: Държавна агенция по горите за нуждите на Регионално управление на горите, гр. Шумен  На осн. ПМС №246/15.10.09г. и § 68 от ПЗР към ЗИД на ЗГ, в гр. 10 да се чете: ИА по горите - Регионална дирекция по горите - Шумен.
237  № 1982 / 28.02.2008  1982  Публична  Шумен / Шумен / гр.Шумен / Адрес: по кадастрална карта, одобрена със Зап. № РД-18-52/25.11.05 г. на Изпълнителния директор на АК кв. УПИ:  ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 83510.669.263 (осем три пет едно нула точка шест шест девет точка две шест три) с площ 293 (двеста деветдесет и три) кв. метра, с построената в него: СГРАДА 83510.669.263.1 (осем три пет едно нула точка шест шест девет точка две шест три точка едно) - "Трафопост-екип. пункт Шумен"-ЗП 65 (шестдесет и пет) кв. м., 1 (един) ет., констр.- сглоб. панелна, год. на стр. - 1991 г.  12486(дванадесет хиляди четиристотин)  Правно основание:Чл. 9, ал. 4 от Закона за железопътния транспорт Приобретател: НК "Железопътна инфраструктура"; СГС - ф. д. № 23/2002 г. - ДП по чл. 62, ал. 3 от ТЗ; гр. София, бул. "Мария Луиза" 110; БУЛСТАТ 130823243; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1220156121
238  № 1983 / 28.02.2008  1983  Публична  Шумен / Шумен / гр.Шумен / Адрес: по кадастрална карта, одобрена със Зап. № РД-18-52/25.11.05 г. на Изпълнителния директор на АК, изменена със Зап. №КД-14-27-2637/02.10.2007 г. на Началника на СК-Шумен кв. УПИ:  ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 83510.669.256 (осем три пет едно нула точка шест шест девет точка две пет шест) с площ 253 (двеста петдесет и три) кв. метра, с построената в него: СГРАДА 83510.669.256.1 (осем три пет едно нула точка шест шест девет точка две пет шест точка едно) - "Трафопост-г. Шумен"-ЗП 61 (шестдесет и един) кв. м., 1 (един) ет., констр.- сглоб. панелна, год. на стр. - 1986 г.  11512(единадесет хиляди петстотин дв)  Правно основание:Чл. 9, ал. 4 от Закона за железопътния транспорт Приобретател: НК "Железопътна инфраструктура"; СГС - ф. д. № 23/2002 г. - ДП по чл. 62, ал. 3 от ТЗ; гр. София, бул. "Мария Луиза" 110; БУЛСТАТ 130823243; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1220156121
239  № 1984 / 04.03.2008  1984  Публична  Шумен / Шумен / гр.Шумен / Адрес: местността "Якова", по кадастрална карта, одобрена със Зап. № РД-18-52/25.11.05 г. на Изпълнителния директор на АК кв. УПИ:  ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 83510.381.19 (осем три пет едно нула точка три осем едно точка едно девет) с площ 11808 (единадесет хиляди осемстотин и осем) кв. метра, представляващ обособена част от железопътно междугарие Шумен - Смядово.  92669(деветдесет и две хиляди шестст)  Правно основание:Чл. 9, ал. 4 от Закона за железопътния транспорт Приобретател: НК "Железопътна инфраструктура"; СГС - ф. д. № 23/2002 г. - ДП по чл. 62, ал. 3 от ТЗ; гр. София, бул. "Мария Луиза" 110; БУЛСТАТ 130823243; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1220156121
240  № 1985 / 04.03.2008  1985  Публична  Шумен / Шумен / гр.Шумен / Адрес: Промишлена зона, по кадастрална карта, одобрена със Зап. № РД-18-52/25.11.05 г. на Изпълнителния директор на АК кв. УПИ:  ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 83510.665.1 (осем три пет едно нула точка шест шест пет точка едно) с площ 44237 (четиридесет и четири хиляди двеста тридесет и седем) кв. метра, представляващ обособена част от железопътно междугарие Шумен - Мътница.  759717(седемстотин петдесет и девет х)  Правно основание:Чл. 9, ал. 4 от Закона за железопътния транспорт Приобретател: НК "Железопътна инфраструктура"; СГС - ф. д. № 23/2002 г. - ДП по чл. 62, ал. 3 от ТЗ; гр. София, бул. "Мария Луиза" 110; БУЛСТАТ 130823243; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1220156121
241  № 1986 / 04.03.2008  1986  Публична  Шумен / Шумен / гр.Шумен / Адрес: Промишлена зона, по кадастрална карта, одобрена със Зап. № РД-18-52/25.11.05 г. на Изпълнителния директор на АК кв. УПИ:  ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 83510.665.87 (осем три пет едно нула точка шест шест пет точка осем седем) с площ 2438 (две хиляди четиристотин тридесет и осем) кв. метра, представляващ обособена част от железопътно междугарие Шумен - Мътница.  41870(четиридесет и една хиляди осем)  Правно основание:Чл. 9, ал. 4 от Закона за железопътния транспорт Приобретател: НК "Железопътна инфраструктура"; СГС - ф. д. № 23/2002 г. - ДП по чл. 62, ал. 3 от ТЗ; гр. София, бул. "Мария Луиза" 110; БУЛСТАТ 130823243; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1220156121
242  № 1987 / 04.03.2008  1987  Публична  Шумен / Шумен / гр.Шумен / Адрес: Промишлена зона, по кадастрална карта, одобрена със Зап. № РД-18-52/25.11.05 г. на Изпълнителния директор на АК кв. УПИ:  ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 83510.669.149 (осем три пет едно нула точка шест шест девет точка едно четири девет) с площ 42 966 (четиридесет и две хиляди деветстотин шестдесет и шест) кв. метра, представляващ обособена част от железопътно междугарие Хан Крум - Шумен.  737890(седемстотин тридесет и седем х)  Правно основание:Чл. 9, ал. 4 от Закона за железопътния транспорт Приобретател: НК "Железопътна инфраструктура"; СГС - ф. д. № 23/2002 г. - ДП по чл. 62, ал. 3 от ТЗ; гр. София, бул. "Мария Луиза" 110; БУЛСТАТ 130823243; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1220156121
243  № 1988 / 25.03.2008  1988  Публична  Шумен / Шумен / гр.Шумен / Адрес: ул. "Съединение" №107, ет. 6, по кадастрална карта, одобрена със Зап. № РД-18-52/25.11.05 г. на Изпълнителния директор на АК кв. УПИ:  САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 83510.675.180.1.8 (осем три пет едно нула точка шест седем пет точка едно осем нула точка едно точка осем), находящ се в пет етажна администр. сграда, констр. - масивна, год. на стр. - 1977 г., състоящ се от 1 (едно) помещение с площ 45,00 (четиридесет и пет) кв. метра, със съответните ид. части от общите части на сградата и от поземления имот  21842(двадесет и една хиляди осемсто)  Правно основание:Чл. 18, ал. 1 от Закона за държавната собственост Приобретател: Областен управител - Шумен ДАНЪЧЕН НОМЕР 1270092094; БУЛСТАТ 127070650  Предост. за управление на АГКК за нуждите на СГКК Шумен - РМС № 583/08.09.2008г.
244  № 1989 / 28.03.2008  1989  Публична  Шумен / Шумен / гр.Шумен / Адрес: ул. "Станционна", по кадастрална карта, одобрена със Зап. № РД-18-52/25.11.05 г. на Изпълнителния директор на АК, изменена със Зап. № КД-14-27-2637/02.10.07 г. на Началника на СК-Шумен кв. УПИ:  ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 83510.669.252 (осем три пет едно нула точка шест шест девет точка две пет две) с площ 4 737 (четири хиляди седемстотин тридесет и седем) кв. метра, с построените в него сгради: СГРАДА 83510.669.252.1 (осем три пет едно нула точка шест шест девет точка две пет две точка едно) - ЗП 475 (четиристотин седемдесет и пет) кв. м., 1 (един) ет., констр.- масивна, год. стр.-1943 г.;СГРАДА 83510.669.252.2 (осем три пет едно нула точка шест шест девет точка две пет две точка две) - ЗП 420 (четиристотин и двадесет) кв. м., 1 (един) ет., констр. - масивна, год. стр.-1943г.;СГРАДА 83510.669.252.3 (осем три пет едно нула точка шест шест девет точка две пет две точка три) - ЗП 344 (триста четиридесет и четири)кв.м., 1(един)ет., констр. - масивна, год. стр.-1943г.;СГРАДА 83510.669.252.4(осем три пет едно нула точка шест шест девет точка две пет две точка четири) - ЗП 19(деветнадесет)кв.м., 1(един)ет., констр. - масивна, год. стр.-1943г.;СГРАДА 83510.669.252.5(осем три пет едно нула точка шест шест девет точка две пет две точка пет)-ЗП 98(деветдесет и осем)кв.м., 1(един)ет., констр. - масивна, год. стр.-1948г.;СГРАДА 83510.669.252.6(осем три пет едно нула точка шест шест девет точка две пет две точка шест)-ЗП 216(двеста и шестнадесет)кв.м., 1(един)ет., констр. - масивна, год. стр.-1948г.;СГРАДА 83510.669.252.7(осем три пет едно нула точка шест шест девет точка две пет две точка седем)-ЗП 333(триста тридесет и три)кв.м., 1(един)ет., констр. - масивна, год. стр.-1943г.;СГРАДА 83510.669.252.8(осем три пет едно нула точка шест шест девет точка две пет две точка осем)-ЗП 373(триста седемдесет и три)кв.м., 1(един)ет., констр. - масивна, год. стр.-1943г.;СГРАДА 83510.669.252.9(осем три пет едно нула точка шест шест девет точка две пет две точка девет)-ЗП 18(осемнадесет)кв.м., 1(един)ет., констр. - масивна, год. стр.-1991г.  273741(двеста седемдесет и три хиляди)  Правно основание:Чл. 9, ал. 4 от Закона за железопътния транспорт Приобретател: НК "Железопътна инфраструктура"; СГС - ф. д. № 23/2002 г. - ДП по чл. 62, ал. 3 от ТЗ; гр. София, бул. "Мария Луиза" 110; БУЛСТАТ 130823243; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1220156121
245  № 1990 / 28.03.2008  1990  Публична  Шумен / Шумен / гр.Шумен / Адрес: Промишлена зона, по кадастрална карта, одобрена със Зап. № РД-18-52/25.11.05 г. на Изпълнителния директор на АК кв. УПИ:  ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 83510.669.157 (осем три пет едно нула точка шест шест девет точка едно пет седем) с площ 3 059 (три хиляди петдесет и девет) кв. метра, с построените в него сгради: СГРАДА 83510.669.157.1 (осем три пет едно нула точка шест шест девет точка едно пет седем точка едно) - ЗП 95 (деветдесет и пет) кв. м., 1 (един) ет., констр.- сглобяема панелна, год. стр. - 1988г.; СГРАДА 83510.669.157.2(осем три пет едно нула точка шест шест девет точка едно пет седем точка две) - ЗП 226 (двеста двадесет и шест) кв. м., 1 (един) ет., констр. - сглобяема панелна, год. стр.-1988г.;СГРАДА 83510.669.157.3 (осем три пет едно нула точка шест шест девет точка едно пет седем точка три) - ЗП 312 (триста и дванадесет)кв.м., 2(два)ет., констр.-сглобяема панелна, год. стр.-1988г.  155762(сто петдесет и пет хиляди седе)  Правно основание:Чл. 9, ал. 4 от Закона за железопътния транспорт Приобретател: НК "Железопътна инфраструктура"; СГС - ф. д. № 23/2002 г. - ДП по чл. 62, ал. 3 от ТЗ; гр. София, бул. "Мария Луиза" 110; БУЛСТАТ 130823243; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1220156121
246  № 1991 / 03.04.2008  1991  Частна  Шумен / Шумен / гр.Шумен / Адрес: ул. "Генерал Драгомиров", по кадастрална карта, одобрена със Зап. №РД-18-52/25.11.05 г. на Изпълнителния директор на АК кв. УПИ:  ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 83510.658.67 (осем три пет едно нула точка шест пет осем точка шест седем) с площ 17 334 (седемнадесет хиляди триста тридесет и четири) кв. м., с построените в него сгради: СГРАДА 83510.658.67.1 (осем три пет едно нула точка шест пет осем точка шест седем точка едно) - склад - ЗП 2169 (две хиляди сто шестдесет и девет) кв. м., 1 (един) ет., констр.-масивна, год. стр.-1837 г; СГРАДА 83510.658.67.2(осем три пет едно нула точка шест пет осем точка шест седем точка две)- склад ЗП 2106(две хиляди сто и шест)кв. м., 2(два) ет., констр.-масивна, год. стр. - 1837 г;СГРАДА 83510.658.67.3(осем три пет едно нула точка шест пет осем точка шест седем точка три)-караулно-ЗП 59(петдесет и девет)кв.м., 1(един) ет., констр. - масивна, год. стр. - 1950 г.  780251(седемстотин и осемдесет хиляди)  Правно основание:Нотариален акт № 60/24.10.1931 г. Приобретател: Министерство на отбраната   Заповед № РД-18-32 / Дата:31.8.2010 г. - изцяло отписан
247  № 1992 / 03.04.2008  1992  Частна  Шумен / Шумен / гр.Шумен / Адрес: ул. "Генерал Драгомиров", по кадастрална карта, одобрена със Зап. №РД-18-52/25.11.05 г. на Изпълнителния директор на АК кв. УПИ:  ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 83510.658.92 (осем три пет едно нула точка шест пет осем точка девет две) с площ 7 651 (седем хиляди шестстотин петдесет и един) кв. м.;СГРАДА 83510.658.92.1 (осем три пет едно нула точка шест пет осем точка девет две точка едно) - ЗП 74 (седемдесет и четири) кв. м., 1 (един) ет., констр.-масивна, год. стр.-1980г.; СГРАДА 83510.658.92.2(осем три пет едно нула точка шест пет осем точка девет две точка две)- ЗП 103(сто и три)кв. м., 1(един) ет., констр.-масивна, год. стр. - 1979г.;СГРАДА 83510.658.92.3(осем три пет едно нула точка шест пет осем точка девет две точка три)- ЗП 16(шестнадесет)кв.м., 1(един) ет., констр.-масивна, год. стр.- 1973г.;СГРАДА 83510.658.92.5(осем три пет едно нула точка шест пет осем точка девет две точка пет)- ЗП 422(четиристотин двадесет и два)кв.м., 1(един) ет., констр.-масивна, год. стр.- 1970г.;СГРАДА 83510.658.92.6(осем три пет едно нула точка шест пет осем точка девет две точка шест)- ЗП 135(сто тридесет и пет)кв.м., 2(два) ет., констр.-масивна, год. стр.- 1979г.  228862(двеста двадесет и осем хиляди )  Правно основание:Нотариален акт № 60/24.10.1931 г. Приобретател: Министерство на отбраната  Сгради с идент. 83510.658.92.(2 и 3) са бракувани и съборени.
248  № 1993 / 03.04.2008  1993  Частна  Шумен / Шумен / гр.Шумен / Адрес: ул. "Генерал Драгомиров", по кадастрална карта, одобрена със Зап. №РД-18-52/25.11.05 г. на Изпълнителния директор на АК кв. УПИ:  ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 83510.658.370 (осем три пет едно нула точка шест пет осем точка три седем нула) с площ 4 108 (четири хиляди сто и осем) кв. м.; СГРАДА 83510.658.370.1 (осем три пет едно нула точка шест пет осем точка три седем нула точка едно) - ЗП 31 (тридесет и един) кв. м., 1 (един) ет., констр.- масивна, год. стр. - 1980г.; СГРАДА 83510.658.370.3(осем три пет едно нула точка шест пет осем точка три седем нула точка три) - ЗП 55(петдесет и пет) кв. м., 1(един) ет., констр. - масивна, год. стр. - 1970г.; СГРАДА 83510.658.370.4(осем три пет едно нула точка шест пет осем точка три седем нула точка четири) - ЗП 16(шестнадесет)кв.м., 1(един) ет., констр.-масивна, год. стр.- 1970г.; СГРАДА 83510.658.370.5(осем три пет едно нула точка шест пет осем точка три седем нула точка пет)- ЗП 13(тринадесет)кв.м., 1(един) ет., констр.-масивна, год. стр.-1980г.;СГРАДА 83510.658.370.6(осем три пет едно нула точка шест пет осем точка три седем нула точка шест)- ЗП 187(сто осемдесет и седем)кв.м., 1(един) ет., констр.-масивна, год. стр.- 1970г.  99092(деветдесет и девет хиляди деве)  Правно основание:Нотариален акт № 60/24.10.1931 г. Приобретател: Министерство на отбраната   Заповед № РД-18-25 / Дата:11.2.2009 г. - изцяло отписан
249  № 1994 / 24.04.2008  1994  Публична  Шумен / Шумен / с.Царев брод / Адрес: местността "Енджето" кв. УПИ:  ПОЗЕМЛЕН ИМОТ №037004 (нула три седем нула нула четири) с площ 22,098 дка (двадесет и два декара деветдесет и осем кв. м.), с построените в него: СГРАДА 01(склад)-ЗП 485(четиристотин осемдесет и пет)кв.м., 1(един) ет., констр. - стоманена, год. стр. - 1979 г.; СГРАДА 02(склад) - ЗП 4648 (четири хиляди шестстотин четиридесет и осем) кв. м., 1 (един)ет., констр. - сглоб. скелетна, год. стр. - 1977 г.; СГРАДА 03 (главен корпус) - ЗП 2091 (две хиляди деветдесет и един) кв. м., 5 (пет) ет., констр. -стоманобетонна, год. стр.-1977г.; СГРАДА 04 (цех вермаколит) - ЗП 746 (седемстотин четиридесет и шест)кв.м., 1(един) ет., констр. - сглоб. ст.бет.,год.стр.-1977г.;СГРАДА 05(парокотелно)- ЗП 279 (двеста седемдесет и девет)кв.м.,1(един)ет.,констр.-стоманобетонна, год. стр.-1977г.; СГРАДА 06(гараж)-ЗП 105(сто и пет)кв.м., 1(един)ет., констр.-ст.бет. скелетна,год.стр.-1977г.; СГРАДА 07(работилница)-ЗП 65(шестдесет и пет)кв.м.,1(един)ет.,констр.-ст.бет.скелетна,год. стр.-1977 г.;СГРАДА 08(база ГСМ)-ЗП 134(сто тридесет и четири)кв.м.,1(един)ет.,констр.-стоманобетонна,год.стр.-1988г.;СГРАДА 12(тоалетни)-ЗП 47(четиридесет и седем)кв.м.,1(един)ет., констр.-масивна,год.стр.-1977г.; СГРАДА 15(административна)-ЗП 128(сто двадесет и осем)кв.м.,3(три)ет.,констр.-ст.бет.скелетна, год.стр.-1977г.;СГРАДА 16(трафопост)-ЗП 68(шестдесет и осем)кв.м., 1(един)ет., констр.-сглоб. ст.бет.,год.стр.-1977г.;СГРАДА 17(трафопост)-ЗП 16(шестнадесет)кв.м.,констр.-масивна,год.стр.-1977г.;СГРАДА 18(кантар)-ЗП 17(седемнадесет)кв.м.,1(един)ет.,констр.-масивна,год.стр.-1977г.;СГРАДА 19(портал)-ЗП 16(шестнадесет)кв.м.,1(един)ет.,констр.-ст.бет. скелетна,год.стр.-1977г.;СГРАДА 27(склад)-ЗП 481(четиристотин осемдесет и един)кв.м.,1(един)ет.,констр.-стоманена,год.стр.-1979г.  263516(двеста шестдесет и три хиляди )  Правно основание:ПМС № 270/15.12.2000 г. - Чл. 3 Приобретател: Земеделски институт - Шумен, БУЛСТАТ 127526189; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1270093317
250  № 1995 / 24.04.2008  1995  Публична  Шумен / Шумен / с.Царев брод / Адрес: местността "Енджето" кв. УПИ:  ПОЗЕМЛЕН ИМОТ №037003 (нула три седем нула нула три) с площ 26,075 дка (двадесет и шест декара и седемдесет и пет кв. м.)  410302(четиристотин и десет хиляди тр)  Правно основание:ПМС № 270/15.12.2000 г. - Чл. 3 Приобретател: Земеделски институт - Шумен, БУЛСТАТ 127526189; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1270093317
251  № 1996 / 24.04.2008  1996  Публична  Шумен / Шумен / с.Царев брод / Адрес: местността "Енджето" кв. УПИ:  ПОЗЕМЛЕН ИМОТ №037002 (нула три седем нула нула две) с площ 26,816 дка (двадесет и шест декара осемстотин и шестнадесет кв. м.), с построените в него:СГРАДА 01(бензиностанция)-ЗП 41(четиридесет и един) кв.м., 1(един) ет., констр. - стоманобетонна, год. стр. - 1990 г.; СГРАДА 02(цвеклохранилище) - ЗП 389(триста осемдесет и девет) кв. м., 1 (един)ет., констр. - стоманобетонна, год. стр. - 1968 г.; СГРАДА 03 (склад) - ЗП 382(триста осемдесет и два) кв. м., 2(два) ет., констр. -стоманобетонна, год. стр.-1969г.; СГРАДА 04(административна) - ЗП 1413 (хиляда четиристотин и тринадесет)кв.м., 2 и 3( два и три) ет., констр. - ст.бет. скелетна, год.стр.- 1968 г.;СГРАДА 05(оранжерия)- ЗП 206 (двеста и шест)кв.м., 1(един)ет., констр.-стоманена, год. стр.-1969г.; СГРАДА 06(оранжерия)-ЗП 207(двеста и седем)кв.м., 1(един)ет., констр.-стоманена, год.стр.-1969г.; СГРАДА 07(оранжерия)- ЗП 206(двеста и шест)кв.м.,1(един)ет.,констр.-стоманена,год. стр.-1969 г.;СГРАДА 08(оранжерия)-ЗП 111(сто и единадесет)кв.м.,1(един)ет.,констр.-стоманена,год.стр.-1967г.;СГРАДА 09(оранжерия)-ЗП 112(сто и дванадесет)кв.м.,1(един)ет., констр.-стоманена,год.стр.-1967г.  248953(двеста четиридесет и осем хиля)  Правно основание:ПМС № 270/15.12.2000 г. - Чл. 3 Приобретател: Земеделски институт - Шумен, БУЛСТАТ 127526189; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1270093317
252  № 1997 / 21.05.2008  1997  Публична  Шумен / Шумен / гр.Шумен / Адрес: по кадастрална карта, одобрена със Зап. № РД-18-52/25.11.05 г. на Изпълнителния директор на АК кв. УПИ:  ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 83510.669.171 (осем три пет едно нула точка шест шест девет точка едно седем едно) с площ 49 123 (четиридесет и девет хиляди сто двадесет и три) кв. метра, представляващ обособена част от железопътно междугарие Хан Крум - Шумен.  843629(осемстотин четиридесет и три х)  Правно основание:Чл. 9, ал. 4 от Закона за железопътния транспорт Приобретател: НК "Железопътна инфраструктура"; СГС - ф. д. № 23/2002 г. - ДП по чл. 62, ал. 3 от ТЗ; гр. София, бул. "Мария Луиза" 110; БУЛСТАТ 130823243; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1220156121
253  № 1998 / 21.05.2008  1998  Публична  Шумен / Шумен / гр.Шумен / Адрес: по кадастрална карта, одобрена със Зап. № РД-18-52/25.11.05 г. на Изпълнителния директор на АК кв. УПИ:  ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 83510.669.255 (осем три пет едно нула точка шест шест девет точка две пет пет) с площ 641 (шестстотин четиридесет и един) кв. метра  11711(единадесет хиляди седемстотин )  Правно основание:Чл. 9, ал. 4 от Закона за железопътния транспорт Приобретател: НК "Железопътна инфраструктура"; СГС - ф. д. № 23/2002 г. - ДП по чл. 62, ал. 3 от ТЗ; гр. София, бул. "Мария Луиза" 110; БУЛСТАТ 130823243; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1220156121
254  № 1999 / 22.05.2008  1999  Публична  Шумен / Нови пазар / с.Стан / Адрес: съгласно действащия подробен устройствен план, одобрен със Зап. №1098/1932 г. кв. 20 УПИ: І-269  УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ І-269 (първи, двеста шестдесет и девет) с площ 6 370 (шест хиляди триста и седемдесет) кв. метра; УЧЕБНА СГРАДА - ЗП 315 (триста и петнадесет) кв. м., 2 (два) етажа, конструкция - масивна, год. на строит. - 1951 г.  15103(петнадесет хиляди сто и три )  Правно основание:Заповед № РД-14-168/12.06.2007 г. на Министъра на образованието и науката Приобретател: Помощно училище "Станата", гр. Нови пазар ДАНЪЧЕН НОМЕР БУЛСТАТ   Заповед № РД 02-14-1541 / Дата:20.8.2009 г. - изцяло отписан
255  № 2000 / 23.05.2008  2000  Частна  Шумен / Никола Козлево / с.Хърсово / Адрес: местността "М. "Ак баир" кв. УПИ:  ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 023008 (нула две три нула нула осем) с площ 4,285 дка (четири декара двеста осемдесет и пет кв. метра)  266(двеста шестдесет и шест )  Правно основание:Чл. 21 от ЗП, § 31, ал. 1от ПЗР към ЗИДЗП Приобретател: Фонд Републиканска пътна инфраструктура" - Обласно пътно управление Шумен БУЛСТАТ 0006950890108
256  № 2001 / 23.05.2008  2001  Частна  Шумен / Нови пазар / с.Стан / Адрес: кв. УПИ:  ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 025067 (нула две пет нула шест седем) с площ 3,667 дка (три декара шестстотин шестдесет и седем кв. метра)  658(шестстотин петдесет и осем )  Правно основание:Чл. 21 от ЗП, § 31, ал. 1от ПЗР към ЗИДЗП Приобретател: Фонд Републиканска пътна инфраструктура" - Обласно пътно управление Шумен БУЛСТАТ 0006950890108
257  № 2002 / 23.05.2008  2002  Частна  Шумен / Нови пазар / с.Жилино / Адрес: кв. УПИ:  ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 015006 (нула едно пет нула нула шест) с площ 3,242 дка (три декара двеста четиридесет и два кв. метра)  112(сто и дванадесет )  Правно основание:Чл. 21 от ЗП, § 31, ал. 1от ПЗР към ЗИДЗП Приобретател: Фонд Републиканска пътна инфраструктура" - Обласно пътно управление Шумен БУЛСТАТ 0006950890108
258  № 2003 / 23.05.2008  2003  Частна  Шумен / Нови пазар / гр.Нови пазар / Адрес: местността "Бешик тепе" кв. УПИ:  ПОЗЕМЛЕН ИМОТ №094012 (нула девет четири нула едно две) с площ 2,000 (два) дка  245(двеста четиридесет и пет )  Правно основание:Чл. 21 от ЗП, § 31, ал. 1от ПЗР към ЗИДЗП Приобретател: Фонд Републиканска пътна инфраструктура" - Обласно пътно управление Шумен БУЛСТАТ 0006950890108  На основание чл. 71, ал. 1 от ЗДС за имота е съставен нов АДС № 2634/07.12.2012 г.
259  № 2004 / 26.05.2008  2004  Частна  Шумен / Каолиново / с.Браничево / Адрес: съгласно действащия подробен устройствен план - Зап. № РД-160/29.09.2006 г. на Кмета на община Каолиново кв. 57 УПИ: ІV-521  УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ІV-521 (четвърти, петстотин двадесет и едно) с площ 5 190 (пет хиляди сто и деветдесет) кв. метра  13094(тринадесет хиляди деветдесет и)  Правно основание:чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ Приобретател: Министър на земеделието и храните БУЛСТАТ 831909905; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1221026566   Заповед № РД-18-105 / Дата:14.7.2008 г. - изцяло отписан
260  № 2005 / 26.05.2008  2005  Частна  Шумен / Каолиново / с.Браничево / Адрес: съгласно действащия подробен устройствен план - Зап. № РД-160/29.09.2006 г. на Кмета на община Каолиново кв. 57 УПИ: V-527  УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ V-527 (пети, петстотин двадесет и седем) с площ 1 886 (хиляда осемстотин осемдесет и шест) кв. метра  4758(четири хиляди седемстотин петд)  Правно основание:чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ Приобретател: Министър на земеделието и храните БУЛСТАТ 831909905; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1221026566   Заповед № РД-18-105 / Дата:14.7.2008 г. - изцяло отписан
261  № 2006 / 27.05.2008  2006  Частна  Шумен / Шумен / гр.Шумен / Адрес: по кадастрална карта, одобрена със Зап. № РД-18-52/25.11.05 г. на ИД на АК , изменена със Зап. №КД-14-27-2637/02.10.2007 г. на Началника на СК Шумен кв. УПИ:  ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 83510.669.254 (осем три пет едно нула точка шест шест девет точка две пет четири) с площ 1893 (хиляда осемстотин деветдесет и три) кв. метра  34585(тридесет и четири хиляди петст)  Правно основание:Чл. 9, ал. 4 от Закона за железопътния транспорт Приобретател: НК "Железопътна инфраструктура"; СГС - ф. д. № 23/2002 г. - ДП по чл. 62, ал. 3 от ТЗ; гр. София, бул. "Мария Луиза" 110; БУЛСТАТ 130823243; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1220156121
262  № 2007 / 27.05.2008  2007  Частна  Шумен / Шумен / гр.Шумен / Адрес: ул. "Станционна" №10, вх. 1, ет. 1, ап. 2 по кадастрална карта, одобрена със Зап. № РД-18-52/25.11.05 г. на ИД на АК кв. УПИ:  САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА (апартамент) 83510.669.254.1.2 (осем три пет едно нула точка шест шест девет точка две пет четири точка едно точка две), находящ се в двуетажен жилищен блок, констр. - масивна, год. на строит. - 1943 г., състоящ се от три стаи, кухня и сервизни помещения с обща застроена площ 90,80 (деветдесет цяло и осемдесет стотни) кв. метра; ЗАЕДНО с: изба №5 (пет) с площ 17,57 кв. м.; изба №7 (седем) с площ 11,61 кв. м.;таванско помещение №4 (четири) с площ 41,76 кв.м. ЗАЕДНО с принадлежащите му 11500/100000 (единадесет хиляди и петстотин стохилядни) ид. ч. от общите части на сградата и от правото на строеж  28997(двадесет и осем хиляди деветст)  Правно основание:Чл. 9, ал. 4 от Закона за железопътния транспорт Приобретател: НК "Железопътна инфраструктура"; СГС - ф. д. № 23/2002 г. - ДП по чл. 62, ал. 3 от ТЗ; гр. София, бул. "Мария Луиза" 110; БУЛСТАТ 130823243; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1220156121   Заповед № РД-18-51 / Дата:12.8.2013 г. - изцяло отписан
263  № 2008 / 27.05.2008  2008  Частна  Шумен / Шумен / гр.Шумен / Адрес: ул. "Станционна" №10, вх. 2, ет. 1, ап. 6 по кадастрална карта, одобрена със Зап. № РД-18-52/25.11.05 г. на ИД на АК кв. УПИ:  САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА (апартамент) 83510.669.254.1.6 (осем три пет едно нула точка шест шест девет точка две пет четири точка едно точка шест), находящ се в двуетажен жилищен блок, констр. - масивна, год. на строит. - 1943 г., състоящ се от три стаи, кухня и сервизни помещения с обща застроена площ 97,41 (деветдесет и седем цяло четиридесет и една стотни) кв. метра; ЗАЕДНО с: изба №4 (четири) с площ 15,97 кв. м.; изба №7 (седем) с площ 27,54 кв. м.;таванско помещение №3 (три) с площ 41,76 кв.м. ЗАЕДНО с принадлежащите му 13031/100000 (тринадесет хиляди и тридесет и една стохилядни) ид. ч. от общите части на сградата и от правото на строеж  31820(тридесет и един хиляди осемсто)  Правно основание:Чл. 9, ал. 4 от Закона за железопътния транспорт Приобретател: НК "Железопътна инфраструктура"; СГС - ф. д. № 23/2002 г. - ДП по чл. 62, ал. 3 от ТЗ; гр. София, бул. "Мария Луиза" 110; БУЛСТАТ 130823243; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1220156121
264  № 2009 / 27.05.2008  2009  Частна  Шумен / Шумен / гр.Шумен / Адрес: ул. "Станционна" №11, вх. 1, ет. 1, ап. 2 по кадастрална карта, одобрена със Зап. № РД-18-52/25.11.05 г. на ИД на АК кв. УПИ:  САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА (апартамент) 83510.669.254.2.2 (осем три пет едно нула точка шест шест девет точка две пет четири точка две точка две), находящ се в двуетажен жилищен блок, констр. - масивна, год. на строит. - 1943 г., състоящ се от три стаи, кухня и сервизни помещения с обща застроена площ 90,80 (деветдесет цяло и осемдесет стотни) кв. метра; ЗАЕДНО с: изба №4 (четири) с площ 15,97 кв. м.; изба №6 (шест) с площ 15,37 кв. м.;таванско помещение №4 (четири) с площ 35,14 кв.м.; ЗАЕДНО с принадлежащите му 13250/100000 (тринадесет хиляди двеста и петдесет стохилядни) ид. ч. от общите части на сградата и от правото на строеж  28650(двадесет и осем хиляди шестсто)  Правно основание:Чл. 9, ал. 4 от Закона за железопътния транспорт Приобретател: НК "Железопътна инфраструктура"; СГС - ф. д. № 23/2002 г. - ДП по чл. 62, ал. 3 от ТЗ; гр. София, бул. "Мария Луиза" 110; БУЛСТАТ 130823243; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1220156121
265  № 2010 / 29.05.2008  2010  Частна  Шумен / Каолиново / с.Сини вир / Адрес: съгласно действащия подробен устройствен план - Зап. № РД-160/29.09.2006 г. на Кмета на община Каолиново кв. 7а УПИ: І  УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ І (първи) с площ 6 263 (шест хиляди двеста шестдесет и три) кв. метра.  6093(шест хиляди деветдесет и три )  Правно основание:Чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ Приобретател: Министър на земеделието и храните БУЛСТАТ 831909905; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1221026566   Заповед № РД-18-110 / Дата:30.7.2008 г. - изцяло отписан
266  № 2011 / 29.05.2008  2011  Частна  Шумен / Шумен / с.Радко Димитриево / Адрес: по кадастрална карта, одобрена със Заповед № РД-18-26/05.06.2007 г. на ИД на АК, изменена със Зап. №КД-14-27-3544/28.12.2007 г. на Началника на СГКК-Шумен кв. УПИ:  ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 61443.501.426 (шест едно четири четири три точка пет нула едно точка четири две шест) с площ 934 (деветстотин тридесет и четири) кв. метра  1136(хиляда сто тридесет и шест )  Правно основание:чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ Приобретател: Министър на земеделието и храните БУЛСТАТ 831909905; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1221026566   Заповед № РД-18-5 / Дата:06.1.2009 г. - изцяло отписан
267  № 2012 / 29.05.2008  2012  Частна  Шумен / Шумен / с.Радко Димитриево / Адрес: по кадастрална карта, одобрена със Заповед № РД-18-26/05.06.2007 г. на ИД на АК, изменена със Зап. №КД-14-27-3544/28.12.2007 г. на Началника на СГКК-Шумен кв. УПИ:  ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 61443.501.423 (шест едно четири четири три точка пет нула едно точка четири две три) с площ 88 (осемдесет и осем) кв. метра  107(сто и седем )  Правно основание:чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ Приобретател: Министър на земеделието и храните БУЛСТАТ 831909905; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1221026566
268  № 2013 / 29.05.2008  2013  Частна  Шумен / Шумен / с.Ивански / Адрес: по кадастрална карта, одобрена със Заповед № РД-18-16/10.05.2007 г. на Изпълнителния директор на Агенция по кадастъра кв. УПИ:  ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 32158.294.1034 (три две едно пет осем точка две девет четири точка едно нула три четири) с площ 6 068 (шест хиляди шестдесет и осем) кв. метра  13374(тринадесет хиляди триста седем)  Правно основание:чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ Приобретател: Министър на земеделието и храните БУЛСТАТ 831909905; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1221026566   Заповед № РД-18-139 / Дата:20.10.2008 г. - изцяло отписан
269  № 2014 / 02.06.2008  2014  Частна  Шумен / Шумен / гр.Шумен / Адрес: Гаров площад, ул. "Станционна" бл. 7, вх. 2, ет. 2, ап. 2 по кадастрална карта, одобрена със Зап. № РД-18-52/25.11.05 г. на ИД на АК кв. УПИ:  САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА (апартамент) 83510.669.255.1.3 (осем три пет едно нула точка шест шест девет точка две пет пет точка едно точка три), находящ се в двуетажна сграда, констр. - масивна, год. на строит. - 1944 г., състоящ се от една стая, кухня и сервизни помещения с обща застроена площ 52,84 (петдесет и две цяло осемдесет и четири стотни) кв. метра; ЗАЕДНО с изба №1 (едно) с площ 23,10 кв. м.; ЗАЕДНО с принадлежащите му 12412/100000 (дванадесет хиляди четиристотин и дванадесет стохилядни) ид. ч. от общите части на сградата и от правото на строеж  21461(двадесет и една хиляди четирис)  Правно основание:Чл. 9, ал. 4 от Закона за железопътния транспорт Приобретател: НК "Железопътна инфраструктура"; СГС - ф. д. № 23/2002 г. - ДП по чл. 62, ал. 3 от ТЗ; гр. София, бул. "Мария Луиза" 110; БУЛСТАТ 130823243; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1220156121
270  № 2015 / 02.06.2008  2015  Частна  Шумен / Шумен / гр.Шумен / Адрес: Гаров площад, ул. "Станционна" бл. 7, вх. 2, ет. 2, ап. 1 по кадастрална карта, одобрена със Зап. № РД-18-52/25.11.05 г. на ИД на АК кв. УПИ:  САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА (апартамент) 83510.669.255.1.4 (осем три пет едно нула точка шест шест девет точка две пет пет точка едно точка четири), находящ се в двуетажна сграда, констр. - масивна, год. на строит. - 1944 г., състоящ се от две стаи, кухня и сервизни помещения с обща застроена площ 68,56 (шестдесет и осем цяло петдесет и шест стотни) кв. метра; ЗАЕДНО с изба №2 (две) с площ 23,61 кв. м.; ЗАЕДНО с принадлежащите му 16018/100000 (шестнадесет хиляди и осемнадесет стохилядни) ид. ч. от общите части на сградата и от правото на строеж  16958(шестнадесет хиляди деветстотин)  Правно основание:Чл. 9, ал. 4 от Закона за железопътния транспорт Приобретател: НК "Железопътна инфраструктура"; СГС - ф. д. № 23/2002 г. - ДП по чл. 62, ал. 3 от ТЗ; гр. София, бул. "Мария Луиза" 110; БУЛСТАТ 130823243; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1220156121
271  № 2016 / 02.06.2008  2016  Публична  Шумен / Шумен / гр.Шумен / Адрес: Гаров площад, бл. 7, вх. 1, ет. 2, по кадастрална карта, одобрена със Зап. № РД-18-52/25.11.05 г. на ИД на АК, изменена със Зап. № КД-14-27-1062/14.04.2008 г. на Началника на СГКК-Шумен кв. УПИ:  САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА (административен) 83510.669.255.1.5 (осем три пет едно нула точка шест шест девет точка две пет пет точка едно точка пет), находящ се в двуетажна сграда, констр. - масивна, год. на строит. - 1944 г., състоящ се от четири стаи, коридор и санитарен възел с обща застроена площ 105,80 (сто и пет цяло и осемдесет стотни) кв. метра; ЗАЕДНО с изба №4 (четири) с площ 24,00 кв. м.; ЗАЕДНО с принадлежащите му 24726/100000 (двадесет и четири хиляди седемстотин двадесет и шест стохилядни) ид. ч. от общите части на сградата и от правото на строеж  36852(тридесет и шест хиляди осемсто)   Приобретател: Специална куриерска служба - чл. 9, ал. 1, т. 5 от Правилник за организацията, структурата и функциите на СКС, БУЛСТАТ 831616418  На основание Решение № 329/20.05.2011 г. на Министерски съвет, в графа 10 да се чете: Предоставен за управление на Министерство на вътрешните работи за нуждите на Специална куриерска служба.
272  № 2017 / 02.06.2008  2017  Частна  Шумен / Шумен / гр.Шумен / Адрес: ул. "Калиакра" №3, по кадастрална карта, одобрена със Зап. № РД-18-52/25.11.05 г. на ИД на АК кв. УПИ:  ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 83510.669.161 (осем три пет едно нула точка шест шест девет точка едно шест едно) с площ 1 287 (хиляда двеста осемдесет и седем) кв. метра  23514(двадесет и три хиляди петстоти)  Правно основание:Чл. 9, ал. 4 от Закона за железопътния транспорт Приобретател: НК "Железопътна инфраструктура"; СГС - ф. д. № 23/2002 г. - ДП по чл. 62, ал. 3 от ТЗ; гр. София, бул. "Мария Луиза" 110; БУЛСТАТ 130823243; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1220156121
273  № 2018 / 02.06.2008  2018  Частна  Шумен / Шумен / гр.Шумен / Адрес: ул. "Калиакра" №3, вх. Б, ет. 2, ап. 11 по кадастрална карта, одобрена със Зап. № РД-18-52/25.11.05 г. на ИД на АК кв. УПИ:  САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА (апартамент) 83510.669.161.1.11 (осем три пет едно нула точка шест шест девет точка едно шест едно точка едно точка едно едно), находящ се в двуетажен жилищен блок, констр. - масивна, год. на строит. - 1935 г., състоящ се от една стая, кухня,коридор и сан. възел с обща застроена площ 42,33 (четиридесет и две цяло тридесет и три стотни) кв. метра; ЗАЕДНО с изба №4 (четири) с площ 12,9 кв. м. и таванско помещение №4 (четири) с площ 31,96 кв.м. ЗАЕДНО с принадлежащите му 9303/100000 (девет хиляди триста и три стохилядни) ид. ч. от общите части на сградата и от правото на строеж  15716(петнадесет хиляди седемстотин )  Правно основание:Чл. 9, ал. 4 от Закона за железопътния транспорт Приобретател: НК "Железопътна инфраструктура"; СГС - ф. д. № 23/2002 г. - ДП по чл. 62, ал. 3 от ТЗ; гр. София, бул. "Мария Луиза" 110; БУЛСТАТ 130823243; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1220156121
274  № 2019 / 02.06.2008  2019  Частна  Шумен / Шумен / гр.Шумен / Адрес: ул. "Калиакра" №3, вх. А, ет. 2, ап. 4 по кадастрална карта, одобрена със Зап. № РД-18-52/25.11.05 г. на ИД на АК кв. УПИ:  САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА (апартамент) 83510.669.161.1.4 (осем три пет едно нула точка шест шест девет точка едно шест едно точка едно точка четири), находящ се в двуетажен жилищен блок, констр. - масивна, год. на строит. - 1935 г., състоящ се от една стая, кухня, коридор и сан. възел с обща застроена площ 44,01 (четиридесет и четири цяло и една стотни) кв. метра; ЗАЕДНО с изба №1 (едно) с площ 37,6 кв.м. и таванско помещение №3 (три) с площ 14,5 кв.м. ЗАЕДНО с принадлежащите му 10398/100000 (десет хиляди триста деветдесет и осем стохилядни) ид. ч. от общите части на сградата и от правото на строеж  16802(шестнадесет хиляди осемстотин )  Правно основание:Чл. 9, ал. 4 от Закона за железопътния транспорт Приобретател: НК "Железопътна инфраструктура"; СГС - ф. д. № 23/2002 г. - ДП по чл. 62, ал. 3 от ТЗ; гр. София, бул. "Мария Луиза" 110; БУЛСТАТ 130823243; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1220156121   Заповед № РД-18-3 / Дата:8.1.2015 г. ч.- изцяло отписан
275  № 2020 / 02.06.2008  2020  Частна  Шумен / Шумен / гр.Шумен / Адрес: ул. "Калиакра" №3, вх. А, ет. 2, ап. 5 по кадастрална карта, одобрена със Зап. № РД-18-52/25.11.05 г. на ИД на АК кв. УПИ:  САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА (апартамент) 83510.669.161.1.5 (осем три пет едно нула точка шест шест девет точка едно шест едно точка едно точка пет), находящ се в двуетажен жилищен блок, констр. - масивна, год. на строит. - 1935 г., състоящ се от три стаи, кухня,коридор, сан. възел и 2 тераси с обща застроена площ 95,96 (деветдесет и пет цяло деветдесет и шест стотни) кв. метра; ЗАЕДНО с изба №3 (три) с площ 14,5 кв. м. и таванско помещение №4 (четири) с площ 37,6 кв.м.;ЗАЕДНО с принадлежащите му 16276/100000 (шестнадесет хиляди двеста седемдесет и шест стохилядни) ид. ч. от общите части на сградата и от правото на строеж  17033(седемнадесет хиляди тридесет и)  Правно основание:Чл. 9, ал. 4 от Закона за железопътния транспорт Приобретател: НК "Железопътна инфраструктура"; СГС - ф. д. № 23/2002 г. - ДП по чл. 62, ал. 3 от ТЗ; гр. София, бул. "Мария Луиза" 110; БУЛСТАТ 130823243; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1220156121   Заповед № РД-18-100 / Дата:30.7.2009 г. - изцяло отписан
276  № 2021 / 02.06.2008  2021  Частна  Шумен / Шумен / гр.Шумен / Адрес: ул. "Калиакра" №3, вх. Б, ет. 1, ап. 6 по кадастрална карта, одобрена със Зап. № РД-18-52/25.11.05 г. на ИД на АК кв. УПИ:  САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА (апартамент) 83510.669.161.1.6 (осем три пет едно нула точка шест шест девет точка едно шест едно точка едно точка шест), находящ се в двуетажен жилищен блок, констр. - масивна, год. на строит. - 1935 г., състоящ се от една стая, кухня, коридор и сан. възел с обща застроена площ 42,33 (четиридесет и две цяло тридесет и три стотни) кв. метра;ЗАЕДНО с изба №1 (едно) с площ 21,0 кв. м.;ЗАЕДНО с принадлежащите му 6559/100000 (шест хиляди петстотин петдесет и девет стохилядни) ид. ч. от общите части на сградата и от правото на строеж  12582(дванадесет хиляди петстотин ос)  Правно основание:Чл. 9, ал. 4 от Закона за железопътния транспорт Приобретател: НК "Железопътна инфраструктура"; СГС - ф. д. № 23/2002 г. - ДП по чл. 62, ал. 3 от ТЗ; гр. София, бул. "Мария Луиза" 110; БУЛСТАТ 130823243; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1220156121  На осн. чл. 71, ал. 2 от ЗДС са съставени нови АДС № 2604 и № 2605 от 20.08.2012 г.
277  № 2022 / 02.06.2008  2022  Частна  Шумен / Шумен / гр.Шумен / Адрес: ул. "Калиакра" №3, вх. Б, ет. 1, ап. 7 по кадастрална карта, одобрена със Зап. № РД-18-52/25.11.05 г. на ИД на АК кв. УПИ:  САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА (апартамент) 83510.669.161.1.7 (осем три пет едно нула точка шест шест девет точка едно шест едно точка едно точка седем), находящ се в двуетажен жилищен блок, констр. - масивна, год. на строит. - 1935 г., състоящ се от една стая, кухня, коридор и сан. възел с обща застроена площ 47,45 (четиридесет и седем цяло четиридесет и пет стотни) кв. метра; ЗАЕДНО с изба №3 (три) с площ 16,17 кв. м.;ЗАЕДНО с принадлежащите му 6491/100000 (шест хиляди четиристотин деветдесет и една стохилядни) ид. ч. от общите части на сградата и от правото на строеж  13531(тринадесет хиляди петстотин тр)  Правно основание:Чл. 9, ал. 4 от Закона за железопътния транспорт Приобретател: НК "Железопътна инфраструктура"; СГС - ф. д. № 23/2002 г. - ДП по чл. 62, ал. 3 от ТЗ; гр. София, бул. "Мария Луиза" 110; БУЛСТАТ 130823243; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1220156121  На осн. чл. 71, ал. 2 от ЗДС са съставени нови АДС № 2604 и № 2605 от 20.08.2012 г.
278  № 2023 / 02.06.2008  2023  Частна  Шумен / Шумен / гр.Шумен / Адрес: ул. "Калиакра" №3, вх. Б, ет. 1, ап. 8 по кадастрална карта, одобрена със Зап. № РД-18-52/25.11.05 г. на ИД на АК кв. УПИ:  САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА (апартамент) 83510.669.161.1.8 (осем три пет едно нула точка шест шест девет точка едно шест едно точка едно точка осем), находящ се в двуетажен жилищен блок, констр. - масивна, год. на строит. - 1935 г., състоящ се от една стая, кухня,коридор и сан. възел с обща застроена площ 44,01 (четиридесет и четири цяло и една стотна) кв. метра; ЗАЕДНО с изба №5 (пет) с площ 8,1 кв. м.и таванско помещение №1 (едно) с площ 31,96 кв.м. ЗАЕДНО с принадлежащите му 8619/100000 (осем хиляди шестстотин и деветнадесет стохилядни) ид. ч. от общите части на сградата и от правото на строеж  14496(четиринадесет хиляди четиристо)  Правно основание:Чл. 9, ал. 4 от Закона за железопътния транспорт Приобретател: НК "Железопътна инфраструктура"; СГС - ф. д. № 23/2002 г. - ДП по чл. 62, ал. 3 от ТЗ; гр. София, бул. "Мария Луиза" 110; БУЛСТАТ 130823243; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1220156121  На осн. чл. 71, ал. 2 от ЗДС са съставени нови АДС № 2604 и № 2605 от 20.08.2012 г.
279  № 2024 / 02.06.2008  2024  Частна  Шумен / Шумен / гр.Шумен / Адрес: ул. "Калиакра" №3, вх. Б, ет. 2, ап. 9 по кадастрална карта, одобрена със Зап. № РД-18-52/25.11.05 г. на ИД на АК кв. УПИ:  САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА (апартамент) 83510.669.161.1.9 (осем три пет едно нула точка шест шест девет точка едно шест едно точка едно точка девет), находящ се в двуетажен жилищен блок, констр. - масивна, год. на строит. - 1935 г., състоящ се от една стая, кухня, коридор и сан. възел с обща застроена площ 47,23 (четиридесет и седем цяло двадесет и три стотни) кв. метра; ЗАЕДНО с изба №6 (шест) с площ 2,7 кв. м. и таванско помещение №2 (две) с площ 23,92 кв.м.;ЗАЕДНО с принадлежащите му 8163/100000 (осем хиляди сто шестдесет и три стохилядни) ид. ч. от общите части на сградата и от правото на строеж  15555(петнадесет хиляди петстотин пе)  Правно основание:Чл. 9, ал. 4 от Закона за железопътния транспорт Приобретател: НК "Железопътна инфраструктура"; СГС - ф. д. № 23/2002 г. - ДП по чл. 62, ал. 3 от ТЗ; гр. София, бул. "Мария Луиза" 110; БУЛСТАТ 130823243; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1220156121
280  № 2025 / 02.06.2008  2025  Частна  Шумен / Шумен / гр.Шумен / Адрес: ул. "Калиакра" №3, вх. Б, ет. 2, ап. 10 по кадастрална карта, одобрена със Зап. № РД-18-52/25.11.05 г. на ИД на АК кв. УПИ:  САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА (апартамент) 83510.669.161.1.10 (осем три пет едно нула точка шест шест девет точка едно шест едно точка едно точка едно нула), находящ се в двуетажен жилищен блок, констр. - масивна, год. на строит. - 1935 г., състоящ се от една стая, кухня, коридор, сан. възел и две тераси с обща застроена площ 50,41 (петдесет цяло четиридесет и една стотни) кв. метра; ЗАЕДНО с изба №2 (две) с площ 16,17 кв. м. и таванско помещение №3 (три) с площ 23,92 кв.м.;ЗАЕДНО с принадлежащите му 9811/100000 (девет хиляди осемстотин и единадесет стохилядни) ид. ч. от общите части на сградата и от правото на строеж  17590(седемнадесет хиляди петстотин )  Правно основание:Чл. 9, ал. 4 от Закона за железопътния транспорт Приобретател: НК "Железопътна инфраструктура"; СГС - ф. д. № 23/2002 г. - ДП по чл. 62, ал. 3 от ТЗ; гр. София, бул. "Мария Луиза" 110; БУЛСТАТ 130823243; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1220156121   Заповед № РД-18-48 / Дата:10.7.2013 г. - изцяло отписан
281  № 2026 / 16.06.2008  2026  Частна  Шумен / Нови пазар / с.Правенци / Адрес: кв. УПИ:  ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 018574 (нула едно осем пет седем четири) с площ 1,244 дка (един декар двеста четиридесет и четири кв. метра)  1513(хиляда петстотин и тринадесет )  Правно основание:чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ Приобретател: Министър на земеделието и храните БУЛСТАТ 831909905; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1221026566   Заповед № РД-18-17 / Дата:14.1.2009 г. - изцяло отписан
282  № 2027 / 16.06.2008  2027  Частна  Шумен / Върбица / с.Ловец / Адрес: местността "Къшладжик" кв. УПИ:  ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 001109 (нула нула едно едно нула девет) с площ 3,652 дка (три декара шестстотин петдесет и два кв. метра)  3109(три хиляди сто и девет )  Правно основание:чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ Приобретател: Министър на земеделието и храните БУЛСТАТ 831909905; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1221026566
283  № 2028 / 16.06.2008  2028  Частна  Шумен / Върбица / с.Ловец / Адрес: местността "Къшладжик" кв. УПИ:  ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 001114 (нула нула едно едно едно четири) с площ 9,248 дка (девет декара двеста четиридесет и осем кв. метра)  7872(седем хиляди осемстотин седемд)  Правно основание:чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ Приобретател: Министър на земеделието и храните БУЛСТАТ 831909905; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1221026566
284  № 2029 / 16.06.2008  2029  Частна  Шумен / Каолиново / с.Средковец / Адрес: кв. УПИ:  ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 000083 (нула нула нула нула осем три) с площ 3,343 дка (три декара триста четиридесет и три кв. метра)  2846(две хиляди осемстотин четириде)  Правно основание:чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ Приобретател: Министър на земеделието и храните БУЛСТАТ 831909905; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1221026566   Заповед № РД-18-118 / Дата:11.8.2008 г. - изцяло отписан
285  № 2030 / 16.06.2008  2030  Частна  Шумен / Шумен / гр.Шумен / Адрес: ул. "Калиакра", по кадастрална карта, одобрена със Зап. № РД-18-52/25.11.05 г. на ИД на АК кв. УПИ:  ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 83510.669.163 (осем три пет едно нула точка шест шест девет точка едно шест три) с площ 407 (четиристотин и седем) кв. метра  7436(седем хиляди четиристотин трид)  Правно основание:Чл. 9, ал. 4 от Закона за железопътния транспорт Приобретател: НК "Железопътна инфраструктура"; СГС - ф. д. № 23/2002 г. - ДП по чл. 62, ал. 3 от ТЗ; гр. София, бул. "Мария Луиза" 110; БУЛСТАТ 130823243; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1220156121
286  № 2031 / 17.06.2008  2031  Частна  Шумен / Шумен / гр.Шумен / Адрес: ул. "Дедеагач" №5, вх. 1, ет. 4, ап. 41 по кадастрална карта, одобрена със Зап. № РД-18-52/25.11.05 г. на ИД на АК, изменена със Зап. № КД-14-27-1105/16.04.2008 г. на Началника на СК-Шумен кв. УПИ:  САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА (апартамент) 83510.668.88.1.41 (осем три пет едно нула точка шест шест осем точка осем осем точка едно точка четири едно), находящ се в пет етажен жилищен блок, констр. - панелна, год. на строит. - 1974 г., състоящ се от една стая, сан. възел и коридор с обща застроена площ 18,14 (осемнадесет цяло и четиринадесет стотни) кв. метра;ЗАЕДНО с изба №41 (четиридесет и едно) с площ 3,13 (три цяло и тринадесет стотни) кв. метра;ЗАЕДНО с принадлежащите му 853/100000 (осемстотин петдесет и три стохилядни) ид. ч. от общите части на сградата и от правото на строеж  5622(пет хиляди шестстотин двадесет)   Приобретател: ДП "Строителство и възстановяване" - чл. 62, ал. 3 от ТЗ; СГС - ф. д. № 11044/2000 г.; гр. София, район Красно село, кв. Лагера, БУЛ. "Цар Борис ІІІ" № 54;БУЛСТАТ 130568383; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1221006646 Предоставящ имота: Решение №787/29.11.2000 г.   Заповед № РД-18-82 / Дата:12.12.2011 г. - изцяло отписан
287  № 2032 / 17.06.2008  2032  Частна  Шумен / Шумен / с.Дибич / Адрес: съгласно действащия подробен устройствен план - Заповед №РД-25-800/25.07.1994 г. на Кмета на община Шумен кв. 66 УПИ: ХV-408  УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ХV-408 (петнадесети, четиристотин и осем) с площ 7995 (седем хиляди деветстотин деветдесет и пет) кв. метра  16137(шестнадесет хиляди сто тридесе)  Правно основание:Чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ Приобретател: Министър на земеделието и храните БУЛСТАТ 831909905; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1221026566   Заповед № РД-18-108 / Дата:23.7.2008 г. - изцяло отписан
288  № 2033 / 18.06.2008  2033  Частна  Шумен / Шумен / гр.Шумен / Адрес: ул. "Ришки проход" №29, по кадастрална карта, одобрена със Зап. № РД-18-52/25.11.05 г. на ИД на АК, изменена със Зап. №КД-14-27-1530/20.05.08 г. на Началника на СГКК-Шумен кв. УПИ:  СГРАДА (склад) с идентификатор 83510.670.150.1 (осем три пет едно нула точка шест седем нула точка едно пет нула точка едно) - ЗП 120 (сто и двадесет) кв.метра, 1 (един) етаж, конструкция - панелна, год. на строит. - 1985 г. заедно с правото на строеж  16594(шестнадесет хиляди петстотин д)  Правно основание:Разпореждане №351/19.09.1997 г.(секретно) на Министерски съвет Приобретател: Министерство на транспорта   Заповед № РД-18-49 / Дата:07.4.2009 г. - изцяло отписан
289  № 2034 / 18.06.2008  2034  Частна  Шумен / Шумен / с.Лозево / Адрес: съгласно действащия подробен устройствен план - Решение № 944/29.03.2007 г. на Общински съвет Шумен кв. 42 УПИ: V "ПСД"  УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ V (пети) с площ 3672 (три хиляди шестстотин седемдесет и два) кв. метра  12000(дванадесет хиляди )  Правно основание: чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ Приобретател: Министър на земеделието и храните БУЛСТАТ 831909905; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1221026566   Заповед № РД-18-111 / Дата:30.7.2008 г. - изцяло отписан
290  № 2035 / 20.06.2008  2035  Частна  Шумен / Венец / с.Черноглавци / Адрес: кв. УПИ:  ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 000112 (нула нула нула едно едно две) с площ 2,122 дка (два декара сто двадесет и два кв. метра)  1711.2(хиляда седемстотин единадесет )  Правно основание:чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ Приобретател: Министър на земеделието и храните БУЛСТАТ 831909905; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1221026566   Заповед № РД-18-161 / Дата:17.11.2008 г. - изцяло отписан
291  № 2036 / 20.06.2008  2036  Частна  Шумен / Шумен / гр.Шумен / Адрес: по кадастрална карта, одобрена със Заповед № РД-18-52/25.11.2005 г. на ИД на АК, изменена със Зап. №КД-14-27-523/21.02.2008 г. на Началника на СГКК-Шумен кв. УПИ:  475/1276 (четиристотин седемдесет и пет върху хиляда двеста седемдесет и шест) ид. части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 83510.680.556 (осем три пет едно нула точка шест осем нула точка пет пет шест), целият с площ 1276 (хиляда двеста седемдесет и шест) кв. метра  5631.6(пет хиляди шестстотин тридесет)  Правно основание:чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ Приобретател: Министър на земеделието и храните БУЛСТАТ 831909905; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1221026566   Заповед № РД-18-122 / Дата:19.8.2008 г. - изцяло отписан  Договор за продажба
292  № 2037 / 20.06.2008  2037  Частна  Шумен / Никола Козлево / с.Никола Козлево / Адрес: пл. "23-ти септември" №5,съгласно действащия подробен устройствен план, одобрен със Зап. №РД-25-1249/1984 г. кв. 42 УПИ: VІІ  ЧАСТ ОТ АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА - 3 (три) ет., констр.-масивна, год. стр.-1990г.,представляваща: ПРИЗЕМЕН ЕТАЖ (тяло "А"): Помещение с площ 27,72 (двадесет и седем цяло седемдесет и две стотни) кв. метра; Гараж №3 (три) с площ 15,82(петнадесет цяло осемдесет и две стотни) кв. метра; Гараж №4 (четири)с площ 21,12 (двадесет и едно цяло и дванадесет стотни) кв. метра; ВТОРИ ЕТАЖ: тяло "А" - помещения с обща квадратура 91,11 (деветдесет и едно цяло и единадесет стотни)кв.метра; тяло "Б" - помещения с обща квадратура 166,56 (сто шестдесет и шест цяло петдесет и шест стотни) кв. метра; ЗАЕДНО с 11583/100000 (единадесет хиляди петстотин осемдесет и три стохилядни)ид. ч. от общите части на сградата и правото на строеж  22821(двадесет и два хиляди осемстот)  Правно основание:Чл. 18 от Закона за държавната собственост Приобретател: Областен управител - Шумен ДАНЪЧЕН НОМЕР 1270092094; БУЛСТАТ 127070650   Заповед № РД-18-56 / Дата:19.8.2013 г. ч.- изцяло отписан
293  № 2038 / 20.06.2008  2038  Частна  Шумен / Никола Козлево / с.Никола Козлево / Адрес: пл. "23-ти септември" №5,съгласно действащия подробен устройствен план, одобрен със Зап. №РД-25-1249/1984 г. кв. 42 УПИ: VІІ  ЧАСТ ОТ АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА - 3 (три) ет., констр.-масивна, год. стр.-1990г.,представляваща: ВТОРИ ЕТАЖ: тяло "А" - 8 (осем) бр. помещения и санитарен възел с обща квадратура 240,20 (двеста и четиридесет цяло и двадесет стотни) кв. метра; ЗАЕДНО с 8632/100000 (осем хиляди шестстотин тридесет и две стохилядни) ид. ч. от общите части на сградата и правото на строеж  18059(осемнадесет хиляди петдесет и )   Приобретател: Конфедерация на независимите синдикати в България и конфедерация на труда "Подкрепа" Предоставящ имота: Министерски съвет Предоставяени части: Предоставени за безвъзмездно ползване: от КНСБ - 5 стаи №2,3,4,5 и 6; от КТ "Подкрепа" - 3 стаи №1,7 и 8;умивалня, тоалетна и коридори - общо ползване   Заповед № РД-18-56 / Дата:19.8.2013 г. ч.- изцяло отписан  На основание чл. 18, ал. 1 от ЗДС, в гр. 10(предоставени права за управление) да се чете: Областен управител на област Шумен.
294  № 2039 / 02.07.2008  2039  Частна  Шумен / Върбица / с.Менгишево / Адрес: местността "Екисче" кв. УПИ:  ПОЗЕМЛЕН ИМОТ №000110 (нула нула нула едно едно нула) с площ 10,329 дка (десет декара триста двадесет и девет кв. метра)  10990.1(десет хиляди деветстотин и дев)  Правно основание:чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ Приобретател: Министър на земеделието и храните БУЛСТАТ 831909905; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1221026566
295  № 2040 / 08.07.2008  2040  Частна  Шумен / Венец / с.Ясенково / Адрес: съгласно действащия подробен устройствен план - Заповед № 038/17.02.2005 г. на Кмета на община Венец кв. 12Д УПИ: ІV  УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ІV (четвърти) с площ 2071 (две хиляди седемдесет и един) кв. метра  5705.6(пет хиляди седемстотин и пет )  Правно основание:Чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ Приобретател: Министър на земеделието и храните БУЛСТАТ 831909905; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1221026566
296  № 2041 / 10.07.2008  2041  Частна  Шумен / Каолиново / с.Тодор Икономово / Адрес: кв. УПИ:  ПОЗЕМЛЕН ИМОТ №053008 (нула пет три нула нула осем) с площ 0,572 дка (петстотин седемдесет и два кв. метра)  755(седемстотин петдесет и пет )  Правно основание:чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ Приобретател: Министър на земеделието и храните БУЛСТАТ 831909905; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1221026566   Заповед № РД-18-126 / Дата:29.8.2008 г. - изцяло отписан
297  № 2042 / 10.07.2008  2042  Частна  Шумен / Каолиново / с.Тодор Икономово / Адрес: кв. УПИ:  ПОЗЕМЛЕН ИМОТ №053006 (нула пет три нула нула шест) с площ 5,741 дка (пет декара седемстотин четиридесет и един кв. метра)  7579.4(седем хиляди петстотин седемде)  Правно основание:чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ Приобретател: Министър на земеделието и храните БУЛСТАТ 831909905; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1221026566   Заповед № РД-18-126 / Дата:29.8.2008 г. - изцяло отписан
298  № 2043 / 16.07.2008  2043  Публична  Шумен / Шумен / гр.Шумен / Адрес: по кадастрална карта, одобрена със Заповед № РД-18-52/25.11.2005 г. на ИД на АК кв. УПИ:  СГРАДА 83510.661.322.11 (осем три пет едно нула точка шест шест едно точка три две две точка едно едно) - "Диспансер": ЗП 200 (двеста) кв. м., 1 (един) етаж, конструкция - масивна, година на строителство - 1920 г. Състои се от три кабинета, манипулационна, лаборатория, регистратура, офис, два сан. възела и коридори, заедно с правото на строеж.  63059.3(шестдесет и три хиляди петдесе)   Приобретател: Държавна психиатрична болница - с. Царев брод
299  № 2044 / 17.07.2008  2044  Публична  Шумен / Шумен / гр.Шумен / Адрес: по кадастрална карта, одобрена със Заповед № РД-18-52/25.11.2005 г. на ИД на АК, изм. - Зап. КД-14-27-2150/04.07.2008 г. кв. УПИ:  САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 83510.661.322.19.2 (осем три пет едно нула точка шест шест едно точка три две две точка едно девет точка две) - "Стационарно отделение", находящ се в двуетажна сграда, констр. - масивна, год. на строит. - 1900 г., състоящ се от три кабинети, три стаи, зала за културтерапия, четири болнични стаи, офис и санит. възел с обща площ 478 (четиристотин седемдесет и осем) кв. метра;ЗАЕДНО със съответните му ид. ч. от общите части на сградата и от правото на строеж  134885(сто тридесет и четири хиляди о)   Приобретател: Държавна психиатрична болница - с. Царев брод
300  № 2045 / 21.07.2008  2045  Публична  Шумен / Шумен / с.Царев брод / Адрес: местността "Енджето" кв. УПИ:  ПОЗЕМЛЕН ИМОТ №038005 (нула три осем нула нула пет) с площ 253,162 дка (двеста петдесет и три декара сто шестдесет и два кв. м.);СГРАДА 01 (Краварник)-ЗП 1042(хиляда четиридесет и два)кв.м., 1(един) ет., констр. - сгл. стоманоб., год. стр. - 1980 г.; СГРАДА 02(склад) - ЗП 67 (шестдесет и седем) кв. м., 1 (един)ет., констр. - масивна, год. стр. - 1986 г.; СГРАДА 03 (Телчарник) - ЗП 632 (шестстотин тридесет и два) кв. м., 1 (един)ет., констр.-полумасивна, год. стр.-1968г.;СГРАДА 05(Овчарник)- ЗП 230 (двеста и тридесет)кв.м., 1(един)ет.,констр.-полумасивна, год. стр.-1956г.; СГРАДА 06(Телчарник)-ЗП 448(четиристотин четиридесет и осем)кв.м., 1(един)ет., констр.-полумасивна, год.стр.-1971г.; СГРАДА 07(Краварник)-ЗП 1010(хиляда и десет)кв.м., 1(един)ет.,констр.-сгл. стоманобет.,год. стр.-1971г.;СГРАДА 08(Сеновал)-ЗП 698(шестстотин деветдесет и осем)кв.м.,1(един)ет.,констр.-стоманена,год.стр.-1969г.;СГРАДА 09(Сеновал)-ЗП 699(шестстотин деветдесет и девет)кв.м., 1(един)ет., констр.-стоманена,год.стр.-1969г.; СГРАДА 10(Овчарник)-ЗП 285(двеста осемдесет и пет)кв.м.,1(един)ет.,констр.-полумасивна, год.стр.-1971г.;СГРАДА 11(Овчарник)-ЗП 281(двеста осемдесет и един)кв.м., 1(един)ет., констр.-полумасивна,год.стр.-1971г.;СГРАДА 12(Овчарник)-ЗП 312(триста и дванадесет)кв.м., констр.-полумасивна,год.стр.-1971г.;СГРАДА 13(Овчарник)-ЗП 309(триста и девет)кв.м.,1(един)ет.,констр.-полумасивна,год.стр.-1971г.;СГРАДА 14(Овчарник)-ЗП 304(триста и четири)кв.м.,1(един)ет.,констр.-полумасивна,год.стр.-1971г.;СГРАДА 15(Битовка)-ЗП 107(сто и седем)кв.м.,1(един)ет., констр.-полумасивна,год.стр.-1979г.;СГРАДА 16(Навес)-ЗП 283(двеста осемдесет и три)кв.м.,1(един)ет.,констр.-полумасивна,год.стр.-1971г.; СГРАДА 17(Доил. зала)-ЗП 150(сто и петдесет)кв.м.,1(един)ет.,констр.-сгл. стоманобет., год.стр.-1970г.;СГРАДА 18(Краварник)-ЗП 199(сто деветдесет и девет)кв.м.,1(един)ет.,констр.-полумасивна, год.стр.-1985г.;СГРАДА19(Краварник)-ЗП 218(двеста и осемнадесет)кв.м.,1(един)ет., констр.-полумасивна, год.стр.-1985г.;СГРАДА 20(Краварник)-ЗП 214(двеста и четиринадесет)кв.м.,1(един)ет.,констр.-полумасивна, год.стр.-1985г.;  480164(четиристотин и осемдесет хиляд)  Правно основание:ПМС № 270/15.12.2000 г. - Чл. 3 Приобретател: Земеделски институт - Шумен, БУЛСТАТ 127526189; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1270093317
301  № 2046 / 23.07.2008  2046  Публична  Шумен / Шумен / гр.Шумен / Адрес: местност "Под село", по кадастрална карта, одобрена със Зап. № РД-18-52/25.11.05 г. на ИД на АК, изм. - Зап. № КД-14-27-1825/11.06.2008 г. на Н-к на СГКК-Шумен кв. УПИ:  ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 83510.560.9 (осем три пет едно нула точка пет шест нула точка девет) с площ 8411 (осем хиляди четиристотин и единадесет) кв. метра; СГРАДА 83510.560.9.2 (осем три пет едно нула точка пет шест нула точка девет точка две) -ЗП 117 (сто и седемнадесет) кв. м., 1 (един) ет., констр. - масивна, год. стр. - 1930г. Състои се от три бр. канцеларии, две жилищни стаи и едно складово помещение.  84118.7(осемдесет и четири хиляди сто )  Правно основание:Чл. 9, ал. 4 от Закона за железопътния транспорт Приобретател: НК "Железопътна инфраструктура"; СГС - ф. д. № 23/2002 г. - ДП по чл. 62, ал. 3 от ТЗ; гр. София, бул. "Мария Луиза" 110; БУЛСТАТ 130823243; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1220156121
302  № 2047 / 23.07.2008  2047  Публична  Шумен / Шумен / гр.Шумен / Адрес: местност "Под село", по кадастрална карта, одобрена със Зап. № РД-18-52/25.11.05 г. на ИД на АК, изм. - Зап. № КД-14-27-1825/11.06.2008 г. на Н-к на СГКК-Шумен кв. УПИ:  ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 83510.560.13 (осем три пет едно нула точка пет шест нула точка едно три) с площ 3841 (три хиляди осемстотин четиридесет и един) кв. метра; СГРАДА 83510.560.13.1 (осем три пет едно нула точка пет шест нула точка едно три точка едно) - ЗП 146 (сто четиридесет и шест) кв. м., 2 (два) ет., констр. - сглоб. ст.бет., год. стр. - 1985 г.; СГРАДА 83510.560.13.2 (осем три пет едно нула точка пет шест нула точка едно три точка две) - ЗП 9 (девет) кв. м., 1 (един) ет., констр. - масивна, год. стр. - 1977 г.  59636(петдесет и девет хиляди шестст)  Правно основание:Чл. 9, ал. 4 от Закона за железопътния транспорт Приобретател: НК "Железопътна инфраструктура"; СГС - ф. д. № 23/2002 г. - ДП по чл. 62, ал. 3 от ТЗ; гр. София, бул. "Мария Луиза" 110; БУЛСТАТ 130823243; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1220156121
303  № 2048 / 24.07.2008  2048  Публична  Шумен / Шумен / гр.Шумен / Адрес: местност "Айкъна" по кадастрална карта, одобрена със Зап. № РД-18-52/25.11.05 г. на Изпълнителния директор на АГКК кв. УПИ:  ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 83510.558.16 (осем три пет едно нула точка пет пет осем точка едно шест) с площ 86943 (осемдесет и шест хиляди деветстотин четиридесет и три) кв. метра, представляващ обособена част от железопътно междугарие Хан Крум - Шумен.  682329(шестстотин осемдесет и две хил)  Правно основание:Чл. 9, ал. 4 от Закона за железопътния транспорт Приобретател: НК "Железопътна инфраструктура"; СГС - ф. д. № 23/2002 г. - ДП по чл. 62, ал. 3 от ТЗ; гр. София, бул. "Мария Луиза" 110; БУЛСТАТ 130823243; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1220156121
304  № 2049 / 24.07.2008  2049  Публична  Шумен / Шумен / гр.Шумен / Адрес: местност "Якова" по кадастрална карта, одобрена със Зап. №РД-18-52/25.11.05 г. на Изпълнителния директор на АГКК кв. УПИ:  ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 83510.383.14 (осем три пет едно нула точка три осем три точка едно четири) с площ 87727 (осемдесет и седем хиляди седемстотин двадесет и седем) кв. метра, представляващ обособена част от железопътно междугарие Хан Крум - Шумен.  688482(шестстотин осемдесет и осем хи)  Правно основание:Чл. 9, ал. 4 от Закона за железопътния транспорт Приобретател: НК "Железопътна инфраструктура"; СГС - ф. д. № 23/2002 г. - ДП по чл. 62, ал. 3 от ТЗ; гр. София, бул. "Мария Луиза" 110; БУЛСТАТ 130823243; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1220156121
305  № 2050 / 24.07.2008  2050  Публична  Шумен / Шумен / гр.Шумен / Адрес: местност "Якова" по кадастрална карта, одобрена със Зап. №РД-18-52/25.11.05 г. на Изпълнителния директор на АГКК кв. УПИ:  ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 83510.365.27 (осем три пет едно нула точка три шест пет точка две седем) с площ 11700 (единадесет хиляди и седемстотин) кв. метра, представляващ обособена част от обходна жп линия Шумен - Мътница.  91821.6(деветдесет и една хиляди осемс)  Правно основание:Чл. 9, ал. 4 от Закона за железопътния транспорт Приобретател: НК "Железопътна инфраструктура"; СГС - ф. д. № 23/2002 г. - ДП по чл. 62, ал. 3 от ТЗ; гр. София, бул. "Мария Луиза" 110; БУЛСТАТ 130823243; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1220156121
306  № 2051 / 25.07.2008  2051  Публична  Шумен / Шумен / гр.Шумен / Адрес: местност "Дърма" по кадастрална карта, одобрена със Зап. №РД-18-52/25.11.05 г. на Изпълнителния директор на АГКК кв. УПИ:  ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 83510.270.30 (осем три пет едно нула точка две седем нула точка три нула) с площ 25087 (двадесет и пет хиляди и осемдесет и седем) кв. метра, представляващ обособена част от железопътно междугарие Хан Крум - Шумен.  196883(сто деветдесет и шест хиляди о)  Правно основание:Чл. 9, ал. 4 от Закона за железопътния транспорт Приобретател: НК "Железопътна инфраструктура"; СГС - ф. д. № 23/2002 г. - ДП по чл. 62, ал. 3 от ТЗ; гр. София, бул. "Мария Луиза" 110; БУЛСТАТ 130823243; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1220156121
307  № 2052 / 25.07.2008  2052  Публична  Шумен / Шумен / гр.Шумен / Адрес: местност "Дърма" по кадастрална карта, одобрена със Зап. №РД-18-52/25.11.05 г. на Изпълнителния директор на АГКК кв. УПИ:  ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 83510.271.16 (осем три пет едно нула точка две седем едно точка едно шест) с площ 19750 (деветнадесет хиляди седемстотин и петдесет) кв. метра, представляващ обособена част от железопътно междугарие Хан Крум - Шумен.  154998(сто петдесет и четири хиляди д)  Правно основание:Чл. 9, ал. 4 от Закона за железопътния транспорт Приобретател: НК "Железопътна инфраструктура"; СГС - ф. д. № 23/2002 г. - ДП по чл. 62, ал. 3 от ТЗ; гр. София, бул. "Мария Луиза" 110; БУЛСТАТ 130823243; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1220156121
308  № 2053 / 25.07.2008  2053  Публична  Шумен / Шумен / гр.Шумен / Адрес: местност "Дърма" по кадастрална карта, одобрена със Зап. №РД-18-52/25.11.05 г. на Изпълнителния директор на АГКК кв. УПИ:  ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 83510.266.19 (осем три пет едно нула точка две шест шест точка едно девет) с площ 6167 (шест хиляди сто шестдесет и седем) кв. метра, представляващ обособена част от железопътно междугарие Хан Крум - Шумен.  48398.6(четиридесет и осем хиляди трис)  Правно основание:Чл. 9, ал. 4 от Закона за железопътния транспорт Приобретател: НК "Железопътна инфраструктура"; СГС - ф. д. № 23/2002 г. - ДП по чл. 62, ал. 3 от ТЗ; гр. София, бул. "Мария Луиза" 110; БУЛСТАТ 130823243; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1220156121
309  № 2054 / 25.07.2008  2054  Публична  Шумен / Шумен / гр.Шумен / Адрес: местност "Дърма" по кадастрална карта, одобрена със Зап. №РД-18-52/25.11.05 г. на Изпълнителния директор на АГКК кв. УПИ:  ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 83510.272.22 (осем три пет едно нула точка две седем две точка две две) с площ 33422 (тридесет и три хиляди четиристотин двадесет и два) кв. метра, представляващ обособена част от железопътно междугарие Хан Крум - Шумен.  262296(двеста шестдесет и две хиляди )  Правно основание:Чл. 9, ал. 4 от Закона за железопътния транспорт Приобретател: НК "Железопътна инфраструктура"; СГС - ф. д. № 23/2002 г. - ДП по чл. 62, ал. 3 от ТЗ; гр. София, бул. "Мария Луиза" 110; БУЛСТАТ 130823243; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1220156121
310  № 2055 / 25.07.2008  2055  Публична  Шумен / Шумен / гр.Шумен / Адрес: местност "Дърма" по кадастрална карта, одобрена със Зап. №РД-18-52/25.11.05 г. на Изпълнителния директор на АГКК кв. УПИ:  ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 83510.273.7 (осем три пет едно нула точка две седем три точка седем) с площ 26596 (двадесет и шест хиляди петстотин деветдесет и шест) кв. метра, представляващ обособена част от железопътно междугарие Хан Крум - Шумен.  208725(двеста и осем хиляди седемстот)  Правно основание:Чл. 9, ал. 4 от Закона за железопътния транспорт Приобретател: НК "Железопътна инфраструктура"; СГС - ф. д. № 23/2002 г. - ДП по чл. 62, ал. 3 от ТЗ; гр. София, бул. "Мария Луиза" 110; БУЛСТАТ 130823243; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1220156121
311  № 2056 / 25.07.2008  2056  Публична  Шумен / Шумен / гр.Шумен / Адрес: местност "Дърма" по кадастрална карта, одобрена със Зап. №РД-18-52/25.11.05 г. на Изпълнителния директор на АГКК кв. УПИ:  ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 83510.238.22 (осем три пет едно нула точка две три осем точка две две) с площ 45392 (четиридесет и пет хиляди триста деветдесет и два) кв. метра, представляващ обособена част от железопътно междугарие Хан Крум - Шумен.  356236(триста петдесет и шест хиляди )  Правно основание:Чл. 9, ал. 4 от Закона за железопътния транспорт Приобретател: НК "Железопътна инфраструктура"; СГС - ф. д. № 23/2002 г. - ДП по чл. 62, ал. 3 от ТЗ; гр. София, бул. "Мария Луиза" 110; БУЛСТАТ 130823243; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1220156121
312  № 2057 / 25.07.2008  2057  Публична  Шумен / Шумен / гр.Шумен / Адрес: местност "Дърма" по кадастрална карта, одобрена със Зап. №РД-18-52/25.11.05 г. на Изпълнителния директор на АГКК кв. УПИ:  ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 83510.457.44 (осем три пет едно нула точка четири пет седем точка четири четири) с площ 60578 (шестдесет хиляди петстотин седемдесет и осем) кв. метра, представляващ обособена част от железопътно междугарие Хан Крум - Шумен.  475416(четиристотин седемдесет и пет )  Правно основание:Чл. 9, ал. 4 от Закона за железопътния транспорт Приобретател: НК "Железопътна инфраструктура"; СГС - ф. д. № 23/2002 г. - ДП по чл. 62, ал. 3 от ТЗ; гр. София, бул. "Мария Луиза" 110; БУЛСТАТ 130823243; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1220156121
313  № 2058 / 25.07.2008  2058  Публична  Шумен / Шумен / гр.Шумен / Адрес: местност "Дърма" по кадастрална карта, одобрена със Зап. №РД-18-52/25.11.05 г. на Изпълнителния директор на АГКК кв. УПИ:  ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 83510.456.19 (осем три пет едно нула точка четири пет шест точка едно девет) с площ 18225 (осемнадесет хиляди двеста двадесет и пет) кв. метра, представляващ обособена част от железопътно междугарие Хан Крум - Шумен.  143030(сто четиридесет и три хиляди д)  Правно основание:Чл. 9, ал. 4 от Закона за железопътния транспорт Приобретател: НК "Железопътна инфраструктура"; СГС - ф. д. № 23/2002 г. - ДП по чл. 62, ал. 3 от ТЗ; гр. София, бул. "Мария Луиза" 110; БУЛСТАТ 130823243; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1220156121
314  № 2059 / 25.07.2008  2059  Публична  Шумен / Шумен / гр.Шумен / Адрес: местност "Дърма" по кадастрална карта, одобрена със Зап. №РД-18-52/25.11.05 г. на Изпълнителния директор на АГКК кв. УПИ:  ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 83510.461.10 (осем три пет едно нула точка четири шест едно точка едно нула) с площ 9834 (девет хиляди осемстотин тридесет и четири) кв. метра, представляващ обособена част от железопътно междугарие Хан Крум - Шумен.  77177.2(седемдесет и седем хиляди сто )  Правно основание:Чл. 9, ал. 4 от Закона за железопътния транспорт Приобретател: НК "Железопътна инфраструктура"; СГС - ф. д. № 23/2002 г. - ДП по чл. 62, ал. 3 от ТЗ; гр. София, бул. "Мария Луиза" 110; БУЛСТАТ 130823243; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1220156121
315  № 2060 / 25.07.2008  2060  Публична  Шумен / Шумен / гр.Шумен / Адрес: местност "Дърма" по кадастрална карта, одобрена със Зап. №РД-18-52/25.11.05 г. на Изпълнителния директор на АГКК кв. УПИ:  ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 83510.560.12 (осем три пет едно нула точка пет шест нула точка едно две) с площ 28256 (двадесет и осем хиляди двеста петдесет и шест) кв. метра, представляващ обособена част от железопътно междугарие Хан Крум - Шумен.  221753(двеста двадесет и една хиляди )  Правно основание:Чл. 9, ал. 4 от Закона за железопътния транспорт Приобретател: НК "Железопътна инфраструктура"; СГС - ф. д. № 23/2002 г. - ДП по чл. 62, ал. 3 от ТЗ; гр. София, бул. "Мария Луиза" 110; БУЛСТАТ 130823243; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1220156121
316  № 2061 / 25.07.2008  2061  Публична  Шумен / Шумен / гр.Шумен / Адрес: местност "Дърма" по кадастрална карта, одобрена със Зап. №РД-18-52/25.11.05 г. на Изпълнителния директор на АГКК кв. УПИ:  ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 83510.560.11 (осем три пет едно нула точка пет шест нула точка едно едно) с площ 27942 (двадесет и седем хиляди деветстотин четиридесет и два) кв. метра, представляващ обособена част от железопътно междугарие Хан Крум - Шумен.  219289(двеста и деветнадесет хиляди д)  Правно основание:Чл. 9, ал. 4 от Закона за железопътния транспорт Приобретател: НК "Железопътна инфраструктура"; СГС - ф. д. № 23/2002 г. - ДП по чл. 62, ал. 3 от ТЗ; гр. София, бул. "Мария Луиза" 110; БУЛСТАТ 130823243; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1220156121
317  № 2062 / 05.08.2008  2062  Частна  Шумен / Шумен / гр.Шумен / Адрес: местност "Дюз меше" кв. УПИ:  ПОЗЕМЛЕН ИМОТ №911003 (девет едно едно нула нула три) с площ 1958,081 дка (хиляда деветстотин петдесет и осем декара осемдесет и един кв. м.) Представлява част от отдел 93, подотдел 3 - голина, съгласно действащия лесоустройствен план на ДГС Шумен.  164479(сто шестдесет и четири хиляди )  Правно основание:Чл. 15в от Закона за горите Приобретател: "Държавно горско стопанство Шумен" - Държавно предприятие БУЛСТАТ 837067015  На основание § 9, ал. 2 и ал. 3 от ПЗР на ЗГ и Заповеди № РД49-108/13.04.11 г. и № РД49-208/-3.06.11 г. на Министъра на земеделието и храните, в гр. 10 (предоставени права за управление) да се чете: "Североизточно държавно предприятие" ДП - Териториално поделение ДГС "Шумен".
318  № 2063 / 05.08.2008  2063  Частна  Шумен / Никола Козлево / с.Красен дол / Адрес: местност "Мекото" кв. УПИ:  ПОЗЕМЛЕН ИМОТ №078002 (нула седем осем нула нула две) с площ 257,032 дка (двеста петдесет и седем декара тридесет и два кв. м.) Представлява отдел 276, подотдел 1 - голина, съгласно действащия лесоустройствен план на ДГС Нови пазар.  20151.3(двадесет хиляди сто петдесет и)  Правно основание:Чл. 15в от Закона за горите Приобретател: "Държавно горско стопанство - Нови пазар" - Държавно предприятие по чл. 62, ал. 3 от ТЗ; гр. Н. Пазар, ул. "Цар Освободител" №44; БУЛСТАТ 837067054
319  № 2064 / 15.08.2008  2064  Частна  Шумен / Шумен / гр.Шумен / Адрес: по кадастр. карта, одобрена със Заповед №РД-18-52/ 25.11.05 г. на ИД на АГКК, изменена със Зап. №КД-14-27-661/05.04.06 г. на Началника на СГКК-Шумен кв. УПИ:  ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 83510.680.500 (осем три пет едно нула точка шест осем нула точка пет нула нула) с площ 2 111 (две хиляди сто и единадесет) кв. метра  25068.1(двадесет и пет хиляди шестдесе)  Правно основание:Чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ Приобретател: Министър на земеделието и храните БУЛСТАТ 831909905; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1221026566
320  № 2065 / 20.08.2008  2065  Частна  Шумен / Каолиново / с.Гусла / Адрес: по кадастр. карта, одобрена със Заповед №РД-18-46/16.08.2007 г. на ИД на АГКК, изменена със Зап. №КД-14-27-224/25.01.08 г. на Началника на СГКК-Шумен кв. УПИ:  ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 18188.11.91 (едно осем едно осем осем точка едно едно нула точка девет едно) с площ 2 130 (две хиляди сто и тридесет) кв. метра  2266.3(две хиляди двеста шестдесет и )  Правно основание:Чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ Приобретател: Министър на земеделието и храните БУЛСТАТ 831909905; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1221026566   Заповед № РД-18-142 / Дата:22.10.2008 г. - изцяло отписан
321  № 2066 / 21.08.2008  2066  Публична  Шумен / Шумен / гр.Шумен / Адрес: местност "Дремжа" по кадастрална карта, одобрена със Зап. №РД-18-52/25.11.05 г. на Изпълнителния директор на АГКК кв. УПИ:  ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 83510.337.16 (осем три пет едно нула точка три три седем точка едно шест) с площ 4483 (четири хиляди четиристотин осемдесет и три) кв. метра, представляващ част от обходна жп линия Шумен - Мътница.  35182.6(тридесет и пет хиляди сто осем)  Правно основание:Чл. 9, ал. 4 от Закона за железопътния транспорт Приобретател: НК "Железопътна инфраструктура"; СГС - ф. д. № 23/2002 г. - ДП по чл. 62, ал. 3 от ТЗ; гр. София, бул. "Мария Луиза" 110; БУЛСТАТ 130823243; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1220156121
322  № 2067 / 21.08.2008  2067  Публична  Шумен / Шумен / гр.Шумен / Адрес: местност "Дремжа" по кадастрална карта, одобрена със Зап. №РД-18-52/25.11.05 г. на Изпълнителния директор на АГКК кв. УПИ:  ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 83510.334.24 (осем три пет едно нула точка три три четири точка две четири) с площ 9391 (девет хиляди триста деветдесет и един) кв. метра, представляващ част от обходна жп линия Шумен - Мътница.  73700.6(седемдесет и три хиляди и седе)  Правно основание:Чл. 9, ал. 4 от Закона за железопътния транспорт Приобретател: НК "Железопътна инфраструктура"; СГС - ф. д. № 23/2002 г. - ДП по чл. 62, ал. 3 от ТЗ; гр. София, бул. "Мария Луиза" 110; БУЛСТАТ 130823243; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1220156121
323  № 2068 / 21.08.2008  2068  Публична  Шумен / Шумен / гр.Шумен / Адрес: местност "Дремжа" по кадастрална карта, одобрена със Зап. №РД-18-52/25.11.05 г. на Изпълнителния директор на АГКК кв. УПИ:  ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 83510.339.26 (осем три пет едно нула точка три три девет точка две шест) с площ 2447 (две хиляди четиристотин четиридесет и седем) кв. метра, представляващ част от обходна жп линия Шумен - Мътница.  19204.1(деветнадесет хиляди двеста и ч)  Правно основание:Чл. 9, ал. 4 от Закона за железопътния транспорт Приобретател: НК "Железопътна инфраструктура"; СГС - ф. д. № 23/2002 г. - ДП по чл. 62, ал. 3 от ТЗ; гр. София, бул. "Мария Луиза" 110; БУЛСТАТ 130823243; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1220156121
324  № 2069 / 21.08.2008  2069  Публична  Шумен / Шумен / гр.Шумен / Адрес: местност "Дремжа" по кадастрална карта, одобрена със Зап. №РД-18-52/25.11.05 г. на Изпълнителния директор на АГКК кв. УПИ:  ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 83510.338.25 (осем три пет едно нула точка три три осем точка две пет) с площ 9725 (девет хиляди седемстотин двадесет и пет) кв. метра, представляващ част от обходна жп линия Шумен - Мътница.  76321.8(седемдесет и шест хиляди трист)  Правно основание:Чл. 9, ал. 4 от Закона за железопътния транспорт Приобретател: НК "Железопътна инфраструктура"; СГС - ф. д. № 23/2002 г. - ДП по чл. 62, ал. 3 от ТЗ; гр. София, бул. "Мария Луиза" 110; БУЛСТАТ 130823243; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1220156121
325  № 2070 / 22.08.2008  2070  Публична  Шумен / Шумен / гр.Шумен / Адрес: местност "Теке дере" по кадастрална карта, одобрена със Зап. №РД-18-52/25.11.05 г. на Изпълнителния директор на АГКК кв. УПИ:  ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 83510.64.40 (осем три пет едно нула точка шест четири точка четири нула) с площ 6306 (шест хиляди триста и шест) кв. метра, представляващ част от обходна жп линия Шумен - Мътница.  70829(седемдесет хиляди осемстотин д)  Правно основание:Чл. 9, ал. 4 от Закона за железопътния транспорт Приобретател: НК "Железопътна инфраструктура"; СГС - ф. д. № 23/2002 г. - ДП по чл. 62, ал. 3 от ТЗ; гр. София, бул. "Мария Луиза" 110; БУЛСТАТ 130823243; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1220156121
326  № 2071 / 22.08.2008  2071  Публична  Шумен / Шумен / гр.Шумен / Адрес: по кадастрална карта, одобрена със Зап. №РД-18-52/25.11.05 г. на Изпълнителния директор на АГКК кв. УПИ:  ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 83510.3.74 (осем три пет едно нула точка три точка седем четири) с площ 26784 (двадесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири) кв. метра, представляващ част от обходна жп линия Шумен - Мътница.  210201(двеста и десет хиляди и двеста)  Правно основание:Чл. 9, ал. 4 от Закона за железопътния транспорт Приобретател: НК "Железопътна инфраструктура"; СГС - ф. д. № 23/2002 г. - ДП по чл. 62, ал. 3 от ТЗ; гр. София, бул. "Мария Луиза" 110; БУЛСТАТ 130823243; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1220156121
327  № 2072 / 22.08.2008  2072  Публична  Шумен / Шумен / гр.Шумен / Адрес: по кадастрална карта, одобрена със Зап. №РД-18-52/25.11.05 г. на Изпълнителния директор на АГКК кв. УПИ:  ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 83510.57.29 (осем три пет едно нула точка пет седем точка две девет) с площ 1771 (хиляда седемстотин седемдесет и един) кв. метра, представляващ част от обходна жп линия Шумен - Мътница.  13898.8(тринадесет хиляди осемстотин д)  Правно основание:Чл. 9, ал. 4 от Закона за железопътния транспорт Приобретател: НК "Железопътна инфраструктура"; СГС - ф. д. № 23/2002 г. - ДП по чл. 62, ал. 3 от ТЗ; гр. София, бул. "Мария Луиза" 110; БУЛСТАТ 130823243; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1220156121
328  № 2073 / 22.08.2008  2073  Публична  Шумен / Шумен / гр.Шумен / Адрес: Промишлена зона по кадастрална карта, одобрена със Зап. №РД-18-52/25.11.05 г. на Изпълнителния директор на АГКК кв. УПИ:  ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 83510.665.121 (осем три пет едно нула точка шест шест пет точка едно две едно) с площ 4297 (четири хиляди двеста деветдесет и седем) кв. метра, представляващ част от обходна жп линия Шумен - Мътница.  43507.1(четиридесет и три хиляди петст)  Правно основание:Чл. 9, ал. 4 от Закона за железопътния транспорт Приобретател: НК "Железопътна инфраструктура"; СГС - ф. д. № 23/2002 г. - ДП по чл. 62, ал. 3 от ТЗ; гр. София, бул. "Мария Луиза" 110; БУЛСТАТ 130823243; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1220156121
329  № 2074 / 22.08.2008  2074  Публична  Шумен / Шумен / гр.Шумен / Адрес: по кадастрална карта, одобрена със Зап. №РД-18-52/25.11.05 г. на Изпълнителния директор на АГКК кв. УПИ:  ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 83510.665.138 (осем три пет едно нула точка шест шест пет точка едно три осем) с площ 7621 (седем хиляди шестстотин двадесет и един) кв. метра, представляващ част от обходна жп линия Шумен - Мътница.  59809.6(петдесет и девет хиляди осемст)  Правно основание:Чл. 9, ал. 4 от Закона за железопътния транспорт Приобретател: НК "Железопътна инфраструктура"; СГС - ф. д. № 23/2002 г. - ДП по чл. 62, ал. 3 от ТЗ; гр. София, бул. "Мария Луиза" 110; БУЛСТАТ 130823243; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1220156121
330  № 2075 / 22.08.2008  2075  Частна  Шумен / Шумен / гр.Шумен / Адрес: бул. "Славянски" № 30, ет. 1, по кадастрална карта, одобрена със Зап. № РД-18-52/25.11.05 г. на ИД на АГКК, изм. Зап. №КД-14-27-2687/15.08.08г. кв. УПИ:  САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 83510.666.459.5.11 (осем три пет едно нула точка шест шест шест точка четири пет девет точка пет точка едно едно), състоящ се от две стаи, коридор и санитарен възел с обща площ 55,93 (петдесет и пет цяло деветдесет и три стотни) кв. метра, находящ се в триетажно западно крило на администр. сграда с идент. 83510.666.459.5, констр. - масивна, год. стр. - 1967 г., построена в поземлен имот с идент. 83510.666.459, заедно със съответните ид. части от общите части на сградата и от поземления имот, целият с площ 1656 (хиляда шестстотин петдесет и шест) кв. метра.  27147.4(двадесет и седем хиляди сто че)  Правно основание:Договор за замяна №40, том VІІ, вх.рег.№5109 от 07.08.2008 г. Приобретател: Областен управител - Шумен ДАНЪЧЕН НОМЕР 1270092094; БУЛСТАТ 127070650  Учредено безвъзмездно право на ползване на СРС на КТ "Подкрепа" Шумен - Договор № 200, т. 6, дело № 1365/12 г., вх. рег. № 2565/ 05.04.12 г.
331  № 2076 / 26.08.2008  2076  Частна  Шумен / Нови пазар / с.Мировци / Адрес: съгласно действащия подробен устройствен план - Заповед №736/2007 г. на Кмета на община Н. Пазар кв. 6А УПИ: ІV-904  УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ІV-904 (четвърти, деветстотин и четири) с площ 569 (петстотин шестдесет и девет) кв. метра  691.9(шестстотин деветдесет и един )  Правно основание:Чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ Приобретател: Министър на земеделието и храните БУЛСТАТ 831909905; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1221026566
332  № 2077 / 26.08.2008  2077  Частна  Шумен / Нови пазар / с.Мировци / Адрес: съгласно действащия подробен устройствен план - Заповед №736/2007 г. на Кмета на община Н. Пазар кв. 6В УПИ: V-911  УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ V-911 (пети, деветстотин и единадесет) с площ 1519 (хиляда петстотин и деветнадесет) кв. метра  1847.1(хиляда осемстотин четиридесет )  Правно основание:Чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ Приобретател: Министър на земеделието и храните БУЛСТАТ 831909905; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1221026566
333  № 2078 / 26.08.2008  2078  Частна  Шумен / Нови пазар / с.Мировци / Адрес: съгласно действащия подробен устройствен план - Заповед №736/2007 г. на Кмета на община Н. Пазар кв. 6Г УПИ: ІV-915  УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ІV-915 (четвърти, деветстотин и петнадесет) с площ 2325 (две хиляди и двадесет и пет) кв. метра  2827.2(две хиляди осемстотин двадесет)  Правно основание:Чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ Приобретател: Министър на земеделието и храните БУЛСТАТ 831909905; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1221026566
334  № 2079 / 26.08.2008  2079  Частна  Шумен / Нови пазар / с.Мировци / Адрес: съгласно действащия подробен устройствен план - Заповед №736/2007 г. на Кмета на община Н. Пазар кв. 6Г УПИ: VІ-917  УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ VІ-917 (шести, деветстотин и седемнадесет) с площ 8505 (осем хиляди и петстотин и пет) кв. метра  10342.1(десет хиляди триста четиридесе)  Правно основание:Чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ Приобретател: Министър на земеделието и храните БУЛСТАТ 831909905; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1221026566
335  № 2080 / 26.08.2008  2080  Частна  Шумен / Нови пазар / с.Мировци / Адрес: съгласно действащия подробен устройствен план - Заповед №736/2007 г. на Кмета на община Н. Пазар кв. 6Д УПИ: ІІ-919  УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ІІ-919 (втори, деветстотин и деветнадесет) с площ 4087 (четири хиляди и осемдесет и седем) кв. метра  4969.8(четири хиляди деветстотин шест)  Правно основание:Чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ Приобретател: Министър на земеделието и храните БУЛСТАТ 831909905; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1221026566
336  № 2081 / 26.08.2008  2081  Частна  Шумен / Нови пазар / с.Мировци / Адрес: съгласно действащия подробен устройствен план - Заповед №736/2007 г. на Кмета на община Н. Пазар кв. 6Д УПИ: V-922  УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ V-922 (пети, деветстотин двадесет и две) с площ 15953 (петнадесет хиляди деветстотин петдесет и три) кв. метра  19398.8(деветнадесет хиляди триста дев)  Правно основание:Чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ Приобретател: Министър на земеделието и храните БУЛСТАТ 831909905; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1221026566
337  № 2082 / 26.08.2008  2082  Частна  Шумен / Нови пазар / с.Мировци / Адрес: съгласно действащия подробен устройствен план - Заповед №736/2007 г. на Кмета на община Н. Пазар кв. 6Е УПИ: І  УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ І (първи) с площ 2735 (две хиляди седемстотин тридесет и пет) кв. метра  4157.2(четири хиляди сто петдесет и с)  Правно основание:Чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ Приобретател: Министър на земеделието и храните БУЛСТАТ 831909905; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1221026566
338  № 2083 / 26.08.2008  2083  Частна  Шумен / Нови пазар / с.Мировци / Адрес: съгласно действащия подробен устройствен план - Заповед №736/2007 г. на Кмета на община Н. Пазар кв. 6Ж УПИ: ІІ-927  УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ІІ-927 (втори, деветстотин двадесет и седем) с площ 1182 (хиляда сто осемдесет и два) кв. метра  1437.3(хиляда четиристотин тридесет и)  Правно основание:Чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ Приобретател: Министър на земеделието и храните БУЛСТАТ 831909905; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1221026566
339  № 2084 / 26.08.2008  2084  Частна  Шумен / Нови пазар / с.Мировци / Адрес: съгласно действащия подробен устройствен план - Заповед №736/2007 г. на Кмета на община Н. Пазар кв. 6Ж УПИ: V-930  УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ V-930 (пети, деветстотин и тридесет) с площ 9769 (девет хиляди седемстотин шестдесет и девет) кв. метра  11879.1(единадесет хиляди осемстотин с)  Правно основание:Чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ Приобретател: Министър на земеделието и храните БУЛСТАТ 831909905; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1221026566
340  № 2085 / 26.08.2008  2085  Частна  Шумен / Нови пазар / с.Мировци / Адрес: съгласно действащия подробен устройствен план - Заповед №736/2007 г. на Кмета на община Н. Пазар кв. 6Ж УПИ: ІV-929  УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ІV-929 (четвърти, деветстотин двадесет и девет) с площ 6119 (шест хиляди сто и деветнадесет) кв. метра  9300.9(девет хиляди и триста )  Правно основание:Чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ Приобретател: Министър на земеделието и храните БУЛСТАТ 831909905; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1221026566
341  № 2086 / 26.08.2008  2086  Частна  Шумен / Нови пазар / с.Мировци / Адрес: съгласно действащия подробен устройствен план - Заповед №736/2007 г. на Кмета на община Н. Пазар кв. 6Ж УПИ: VІІ-932  УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ VІІ-932 (седми, деветстотин тридесет и две) с площ 14553 (четиринадесет хиляди петстотин петдесет и три) кв. метра  22120.6(двадесет и два хиляди сто и дв)  Правно основание:Чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ Приобретател: Министър на земеделието и храните БУЛСТАТ 831909905; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1221026566
342  № 2087 / 26.08.2008  2087  Частна  Шумен / Нови пазар / с.Мировци / Адрес: съгласно действащия подробен устройствен план - Заповед №736/2007 г. на Кмета на община Н. Пазар кв. 6З УПИ: І-933  УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ І-933 (първи, деветстотин тридесет и три) с площ 5531 (пет хиляди петстотин тридесет и един) кв. метра  6725.7(шест хиляди седемстотин двадес)  Правно основание:Чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ Приобретател: Министър на земеделието и храните БУЛСТАТ 831909905; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1221026566
343  № 2088 / 26.08.2008  2088  Частна  Шумен / Нови пазар / с.Мировци / Адрес: съгласно действащия подробен устройствен план - Заповед №736/2007 г. на Кмета на община Н. Пазар кв. 6З УПИ: V-937  УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ V-937 (пети, деветстотин тридесет и седем) с площ 7376 (седем хиляди триста седемдесет и шест) кв. метра  8969.2(осем хиляди деветстотин шестде)  Правно основание:Чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ Приобретател: Министър на земеделието и храните БУЛСТАТ 831909905; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1221026566
344  № 2089 / 26.08.2008  2089  Частна  Шумен / Нови пазар / с.Мировци / Адрес: съгласно действащия подробен устройствен план - Заповед №736/2007 г. на Кмета на община Н. Пазар кв. 6З УПИ: ІІІ-935  УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ІІІ-935 (трети, деветстотин тридесет и пет) с площ 3348 (три хиляди триста четиридесет и осем) кв. метра  4071.2(четири хиляди седемдесет и еди)  Правно основание:Чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ Приобретател: Министър на земеделието и храните БУЛСТАТ 831909905; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1221026566
345  № 2090 / 26.08.2008  2090  Частна  Шумен / Нови пазар / с.Мировци / Адрес: съгласно действащия подробен устройствен план - Заповед №736/2007 г. на Кмета на община Н. Пазар кв. 6И УПИ: ІV-941  УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ІV-941 (четвърти, деветстотин четиридесет и едно) с площ 16291 (шестнадесет хиляди двеста деветдесет и един) кв. метра  19809.9(деветнадесет хиляди осемстотин)  Правно основание:Чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ Приобретател: Министър на земеделието и храните БУЛСТАТ 831909905; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1221026566
346  № 2091 / 28.08.2008  2091  Частна  Шумен / Каолиново / с.Браничево / Адрес: съгласно действащия подробен устройствен план - Зап. № РД-160/29.09.2006 г. на Кмета на община Каолиново кв. 63 УПИ: ІІІ-530  УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ІІІ-530 (трети, петстотин и тридесет) с площ 2428 (две хиляди четиристотин двадесет и осем) кв. метра  4900.7(четири хиляди и деветстотин )  Правно основание:чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ Приобретател: Министър на земеделието и храните БУЛСТАТ 831909905; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1221026566   Заповед № РД-18-160 / Дата:14.11.2008 г. - изцяло отписан
347  № 2092 / 01.09.2008  2092  Частна  Шумен / Велики Преслав / с.Имренчево / Адрес: съгласно действащия подробен устройствен план - Зап. №97/07.07.2000 г. на Кмета на община Велики Преслав кв. 16 УПИ:  ПОЗЕМЛЕН ИМОТ пл. №254 (двеста петдесет и четири) с площ 2610 (две хиляди шестстотин и десет) кв. метра  2325.2(две хиляди триста двадесет и п)  Правно основание:чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ Приобретател: Министър на земеделието и храните БУЛСТАТ 831909905; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1221026566
348  № 2093 / 01.09.2008  2093  Частна  Шумен / Велики Преслав / с.Имренчево / Адрес: съгласно действащия подробен устройствен план - Зап. №97/07.07.2000 г. на Кмета на община Велики Преслав кв. 16 УПИ:  ПОЗЕМЛЕН ИМОТ пл. №262 (двеста шестдесет и две) с площ 1117 (хиляда сто и седемнадесет) кв. метра  945.4(деветстотин четиридесет и пет )  Правно основание:чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ Приобретател: Министър на земеделието и храните БУЛСТАТ 831909905; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1221026566
349  № 2094 / 01.09.2008  2094  Частна  Шумен / Велики Преслав / с.Имренчево / Адрес: съгласно действащия подробен устройствен план - Зап. №97/07.07.2000 г. на Кмета на община Велики Преслав кв. 16 УПИ:  ПОЗЕМЛЕН ИМОТ пл. №259 (двеста петдесет и девет) с площ 5420 (пет хиляди четиристотин и двадесет) кв. метра  4828.6(четири хиляди осемстотин дваде)  Правно основание:чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ Приобретател: Министър на земеделието и храните БУЛСТАТ 831909905; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1221026566
350  № 2095 / 29.09.2008  2095  Частна  Шумен / Каолиново / с.Сини вир / Адрес: съгласно действащия подробен устройствен план - Зап. №РД-160/29.09.2006 г. на Кмета на община Каолиново кв. 8а УПИ: ІV  УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ІV (четвърти) с площ 4980 (четири хиляди деветстотин и осемдесет) кв. метра.  5545.7(пет хиляди петстотин четиридес)  Правно основание:Чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ Приобретател: Министър на земеделието и храните БУЛСТАТ 831909905; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1221026566   Заповед № РД-18-1 / Дата:06.1.2009 г. - изцяло отписан
351  № 2096 / 29.09.2008  2096  Частна  Шумен / Каолиново / с.Сини вир / Адрес: съгласно действащия подробен устройствен план - Зап. №РД-160/29.09.2006 г. на Кмета на община Каолиново кв. 8а УПИ: V  УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ V (пети) с площ 5880 (пет хиляди осемстотин и осемдесет) кв. метра.  6548(шест хиляди петстотин четириде)  Правно основание:Чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ Приобретател: Министър на земеделието и храните БУЛСТАТ 831909905; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1221026566   Заповед № РД-18-1 / Дата:06.1.2009 г. - изцяло отписан
352  № 2097 / 29.09.2008  2097  Частна  Шумен / Каолиново / с.Пристое / Адрес: съгласно действащия подробен устройствен план - Зап. №РД-160/29.09.2006 г. на Кмета на община Каолиново кв. 57 УПИ: VІ-29  УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ VІ-29 (шести, двадесет и девет) с площ 1556 (хиляда петстотин петдесет и шест) кв. метра.  2512.5(две хиляди петстотин дванадесе)  Правно основание:Чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ Приобретател: Министър на земеделието и храните БУЛСТАТ 831909905; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1221026566   Заповед № РД-18-171 / Дата:15.12.2008 г. - изцяло отписан
353  № 2098 / 29.09.2008  2098  Частна  Шумен / Каолиново / с.Пристое / Адрес: съгласно действащия подробен устройствен план - Зап. №РД-160/29.09.2006 г. на Кмета на община Каолиново кв. 57 УПИ: ІV-29  УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ІV-29 (четвърти, двадесет и девет) с площ 2097 (две хиляди и деветдесет и седем) кв. метра.  3697.4(три хиляди шестстотин деветдес)  Правно основание:Чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ Приобретател: Министър на земеделието и храните БУЛСТАТ 831909905; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1221026566   Заповед № РД-18-171 / Дата:15.12.2008 г. - изцяло отписан
354  № 2099 / 30.09.2008  2099  Частна  Шумен / Шумен / гр.Шумен / Адрес: по кадастр. карта, одобрена със Заповед №РД-18-52/ 25.11.05 г. на ИД на АГКК, изменена със Зап. №КД-14-27-2127/15.08.07 г. на Началника на СГКК-Шумен кв. УПИ:  ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 83510.680.550 (осем три пет едно нула точка шест осем нула точка пет пет нула) с площ 1 227 (хиляда двеста двадесет и седем) кв. метра  11656.5(единадесет хиляди шестстотин п)  Правно основание:Чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ Приобретател: Министър на земеделието и храните БУЛСТАТ 831909905; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1221026566   Заповед № РД-18-167 / Дата:05.12.2008 г. - изцяло отписан
355  № 2100 / 03.10.2008  2100  Частна  Шумен / Шумен / с.Дибич / Адрес: съгласно действащия подробен устройствен план - Зап. №РД-25-1150/11.07.2008 г. на Кмета на община Шумен кв. 66 УПИ: ХІІІ ПСД  УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ХІІІ (тринадесети) с площ 7826 (седем хиляди осемстотин двадесет и шест) кв. метра.  16703.8(шестнадесет хиляди седемстотин)  Правно основание:чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ Приобретател: Министър на земеделието и храните БУЛСТАТ 831909905; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1221026566   Заповед № РД-18-2 / Дата:06.1.2009 г. - изцяло отписан
356  № 2101 / 06.10.2008  2101  Публична  Шумен / Шумен / с.Царев брод / Адрес: местността "Енджето" кв. УПИ:  ПОЗЕМЛЕН ИМОТ №038004 (нула три осем нула нула четири) с площ 81,038 дка (осемдесет и един декара тридесет и осем кв.м.);СГРАДА 01 (Работилница)-ЗП 467(четиристотин шестдесет и седем)кв.м., 1(един) ет., констр. - масивна, год. стр. - 1958 г.; СГРАДА 02(Склад) - ЗП 326 (триста двадесет и шест) кв. м., 1 (един)ет., констр. - сгл. стоманоб., год. стр. - 1968 г.; СГРАДА 03 (Хангар) - ЗП 1119 (хиляда сто и деветнадесет) кв. м., 1 (един)ет., констр.-масивна, год. стр.-1986г.;СГРАДА 04(Хангар)-ЗП 400 (четиристотин)кв.м., 1(един)ет.,констр.-полумасивна, год. стр.-1986г.; СГРАДА 05(Склад)-ЗП 618(шестстотин и осемнадесет)кв.м., 1(един)ет., констр.-масивна, год.стр.-1964г.; СГРАДА 06(Гараж)-ЗП 285(двеста осемдесет и пет)кв.м., 1(един)ет.,констр.- масивна,год. стр.- 1975г.; СГРАДА 07(Склад)-ЗП 781(седемстотин осемдесет и един)кв.м.,1(един)ет.,констр.-стоманена,год.стр.-1964г.;СГРАДА 08(Дет. ясла) - ЗП 168(сто шестдесет и осем)кв.м., 1(един)ет., констр.-масивна,год.стр.-1965г.; СГРАДА 09(Склад)-ЗП 177(сто седемдесет и седем)кв.м.,1(един)ет.,констр.-масивна, год.стр.-1965г.;СГРАДА 10(Подстанция)-ЗП 118(сто и осемнадесет)кв.м., 1(един)ет., констр.-стоманоб. скелетна,год.стр. - 1986 г.; СГРАДА 11(Склад)-ЗП 358(триста петдесет и осем)кв.м., констр.- масивна,год.стр.-1952г.;СГРАДА 12(Склад) - ЗП 308(триста и осем)кв.м.,1(един)ет., констр.-сгл. стоманоб.,год.стр.-1959г.;СГРАДА 13(Кантар)-ЗП 94(деветдесет и четири)кв.м.,1(един)ет.,констр.-полумасивна,год.стр.-1968г.;СГРАДА 14(Склад)-ЗП 734(седемстотин тридесет и четири)кв.м,1(един)ет.,констр.-стоманена,год.стр.-1979г СГРАДА 15(Сем.станция)-ЗП 174(сто седемдесет и четири)кв.м.,4(четири)ет.,констр.-масивна, год.стр.-1952г.; СГРАДА 16(Склад)-ЗП 1512(хиляда петстотин и дванадесет)кв.м.,1(един)ет.,констр.-масивна, год.стр.-1960г.;СГРАДА 18(Оранжерия)-ЗП 2547(две хиляди четиридесет и седем)кв.м.,1(един)ет.,констр.-масивна, год.стр.-1986г.  225624(двеста двадесет и пет хиляди ш)  Правно основание:ПМС № 270/15.12.2000 г. - Чл. 3 Приобретател: Земеделски институт - Шумен, БУЛСТАТ 127526189; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1270093317
357  № 2102 / 06.10.2008  2102  Частна  Шумен / Нови пазар / с.Памукчии / Адрес: съгласно действащия подробен устройствен план - Зап. №275/19.04.2007 г. на Кмета на община Нови пазар кв. 28ж УПИ: ІІІ  УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ІІІ (трети) с площ 2142 (две хиляди сто четиридесет и два) кв. метра.  4323.4(четири хиляди триста двадесет )  Правно основание:чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ Приобретател: Министър на земеделието и храните БУЛСТАТ 831909905; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1221026566
358  № 2103 / 06.10.2008  2103  Частна  Шумен / Нови пазар / с.Памукчии / Адрес: съгласно действащия подробен устройствен план - Зап. №275/19.04.2007 г. на Кмета на община Нови пазар кв. 28д УПИ: ІІ  УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ІІ (втори) с площ 1881 (хиляда осемстотин осемдесет и един) кв. метра.  3796.6(три хиляди седемстотин деветде)  Правно основание:чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ Приобретател: Министър на земеделието и храните БУЛСТАТ 831909905; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1221026566
359  № 2104 / 06.10.2008  2104  Частна  Шумен / Шумен / гр.Шумен / Адрес: ул. "Калиакра" №3, вх. А, ет. 1, ап. 2 по кадастрална карта, одобрена със Зап. №РД-18-52/25.11.05 г. на ИД на АК, изм. Зап. №КД-14-27-3036/12.09.2008 г. кв. УПИ:  САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА (апартамент) 83510.669.161.1.2 (осем три пет едно нула точка шест шест девет точка едно шест едно точка едно точка две), находящ се в двуетажен жилищен блок, констр. - масивна, год. на строит. - 1935 г., състоящ се от една стая, кухня - трапезария и коридор с обща застроена площ 47,45 (четиридесет и седем цяло четиридесет и пет стотни) кв. метра; ЗАЕДНО с изба №2 (две) с площ 14,5 кв. м. и таванско помещение №1 с площ 37,6 кв. м.;ЗАЕДНО с принадлежащите му 10217/100000 (десет хиляди двеста и седемнадесет стохилядни) ид. ч. от общите части на сградата и от правото на строеж  9317.7(девет хиляди триста седемнадес)  Правно основание:Чл. 9, ал. 4 от Закона за железопътния транспорт Приобретател: НК "Железопътна инфраструктура"; СГС - ф. д. № 23/2002 г. - ДП по чл. 62, ал. 3 от ТЗ; гр. София, бул. "Мария Луиза" 110; БУЛСТАТ 130823243; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1220156121   Заповед № РД-18-31 / Дата:10.11.2014 г. ч.- изцяло отписан
360  № 2105 / 17.10.2008  2105  Частна  Шумен / Хитрино / с.Тимарево / Адрес: съгласно действащия подробен устройствен план - Зап. №862/02.10.2008 г. на Кмета на община Хитрино кв. 9 УПИ: Х  УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ Х (десети) с площ 12131 (дванадесет хиляди сто тридесет и един) кв. метра.  18439.1(осемнадесет хиляди четиристоти)  Правно основание:Чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ Приобретател: Министър на земеделието и храните БУЛСТАТ 831909905; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1221026566   Заповед № РД-18-19 / Дата:19.1.2009 г. - изцяло отписан
361  № 2106 / 17.10.2008  2106  Частна  Шумен / Шумен / гр.Шумен / Адрес: по кадастр. карта, одобрена със Заповед №РД-18-52/ 25.11.05 г. на ИД на АГКК, изменена със Зап. №КД-14-27-350/07.03.06 г. на Началника на СК-Шумен кв. УПИ:  ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 83510.680.526 (осем три пет едно нула точка шест осем нула точка пет две шест) с площ 2 877 (две хиляди осемстотин седемдесет и седем) кв. метра  28364.9(двадесет и осем хиляди триста )  Правно основание:Чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ Приобретател: Министър на земеделието и храните БУЛСТАТ 831909905; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1221026566   Заповед № РД-18-170 / Дата:15.12.2008 г. - изцяло отписан
362  № 2107 / 28.10.2008  2107  Публична  Шумен / Шумен / с.Царев брод / Адрес: местността "Енджето" кв. УПИ:  ПОЗЕМЛЕН ИМОТ №038002 (нула три осем нула нула две) с площ 31,788 дка (тридесет и един декара седемстотин осемдесет и осем кв.м.);СГРАДА 01 (Работилница)-ЗП 1047(хиляда и четиридесет и седем)кв.м., 1(един) ет., констр. - масивна, год. стр. - 1957 г.; СГРАДА 02(Жил. блок №4) - ЗП 292 (двеста деветдесет и два) кв. м., 2(два)ет., констр. - масивна, год. стр. - 1963 г.; СГРАДА 04(Жил. блок №3)-ЗП 397(триста деветдесет и седем) кв. м., 2(два)ет., констр. - масивна, год. стр.-1963г.; СГРАДА 05(Жил. блок №5)-ЗП 238(двеста тридесет и осем)кв.м.,2(два)ет., констр.-масивна, год.стр.-1968г.;СГРАДА 06(Жил. блок №2)-ЗП 292(двеста деветдесет и два)кв.м., 2(два)ет., констр.- масивна,год. стр.- 1968г.; СГРАДА 07(Водна кула)-ЗП 45(четиридесет и пет)кв.м.,височина -34(тридесет и четири)м., констр.-стоманобетонна,год.стр.-1966г.;СГРАДА 08(Склад)- ЗП 463(четиристотин шестдесет и три)кв.м., 2(два)ет., констр.-масивна,год.стр.-1962г.; СГРАДА 09(Склад) - ЗП 335 (триста тридесет и пет) кв. м., 1(един)ет.,констр.- масивна, год.стр.- 1962г.; СГРАДА 10(Жил. блок №6)-ЗП 297(двеста деветдесет и седем) кв.м., 3 (три) ет., констр.- стоманоб. скелетна,год.стр. - 1975 г.; СГРАДА 11(Детска градина)- ЗП 147(сто четиридесет и седем)кв.м., констр.- масивна,год.стр.-1958г.;СГРАДА 12(Столова) - ЗП 675(шестстотин седемдесет и пет)кв.м.,2(два)ет., констр.-стоманоб. скелетна, год.стр. - 1971 г.;СГРАДА 13(Лаборатория)-ЗП 173(сто седемдесет и три)кв.м.,2(два)ет.,констр.-масивна,год.стр.-1964г.;СГРАДА 14(Гаражи)-ЗП 368(триста шестдесет и осем)кв.м,1(един)ет.,констр.-масивна,год.стр.-1975 г.  194374(сто деветдесет и четири хиляди)  Правно основание:Чл. 3 от ПМС № 270/15.12.2000 г. Приобретател: Земеделски институт - Шумен, БУЛСТАТ 127526189; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1270093317
363  № 2108 / 28.10.2008  2108  Частна  Шумен / Шумен / с.Лозево / Адрес: съгласно действащия подробен устройствен план - Решение № 944/29.03.2007 г. на Общински съвет Шумен кв. 42 УПИ: І "ПСД"  УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ І (първи) с площ 2124 (две хиляди сто двадесет и четири) кв. метра  1807.9(хиляда осемстотин и седем )  Правно основание: чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ Приобретател: Министър на земеделието и храните БУЛСТАТ 831909905; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1221026566   Заповед № РД-18-8 / Дата:06.1.2009 г. - изцяло отписан
364  № 2109 / 28.10.2008  2109  Частна  Шумен / Шумен / с.Лозево / Адрес: съгласно действащия подробен устройствен план - Решение № 944/29.03.2007 г. на Общински съвет Шумен кв. 42 УПИ: ІІІ "ПСД"  УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ІІІ (трети) с площ 1244 (хиляда двеста четиридесет и четири) кв. метра  1058.9(хиляда петдесет и осем )  Правно основание: чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ Приобретател: Министър на земеделието и храните БУЛСТАТ 831909905; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1221026566   Заповед № РД-18-8 / Дата:06.1.2009 г. - изцяло отписан
365  № 2110 / 03.11.2008  2110  Публична  Шумен / Шумен / с.Васил Друмев / Адрес: по кадастрална карта, одобрена със Зап. №РД-18-22/05.06.07 г. на Изпълнителния директор на АГКК кв. УПИ:  ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 10176.92.9 (едно нула едно седем шест точка девет две точка девет) с площ 2560 (две хиляди петстотин и шестдесет) кв. метра, представляващ част от железопътна гара Мътница.  2580.5(две хиляди петстотин и осемдес)  Правно основание:Чл. 9, ал. 4 от Закона за железопътния транспорт Приобретател: НК "Железопътна инфраструктура"; СГС - ф. д. № 23/2002 г. - ДП по чл. 62, ал. 3 от ТЗ; гр. София, бул. "Мария Луиза" 110; БУЛСТАТ 130823243; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1220156121
366  № 2111 / 03.11.2008  2111  Публична  Шумен / Шумен / гр.Шумен / Адрес: по кадастрална карта, одобрена със Зап. №РД-18-52/25.11.05 г. на Изпълнителния директор на АГКК кв. УПИ:  ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 83510.75.7 (осем три пет едно нула точка седем пет точка седем) с площ 55060 (петдесет и пет хиляди и шестдесет) кв. метра, представляващ част от железопътно междугарие Шумен - Мътница.  432111(четиристотин тридесет и два хи)  Правно основание:Чл. 9, ал. 4 от Закона за железопътния транспорт Приобретател: НК "Железопътна инфраструктура"; СГС - ф. д. № 23/2002 г. - ДП по чл. 62, ал. 3 от ТЗ; гр. София, бул. "Мария Луиза" 110; БУЛСТАТ 130823243; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1220156121   Акт № 2185 / Дата: 20.5.2009 г.
367  № 2112 / 03.11.2008  2112  Публична  Шумен / Шумен / гр.Шумен / Адрес: по кадастрална карта, одобрена със Зап. №РД-18-52/25.11.05 г. на Изпълнителния директор на АГКК кв. УПИ:  ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 83510.371.12 (осем три пет едно нула точка три седем едно точка едно две) с площ 8364 (осем хиляди триста шестдесет и четири) кв. метра, представляващ част от железопътно междугарие Шумен - Смядово.  65640.7(шестдесет и пет хиляди шестсто)  Правно основание:Чл. 9, ал. 4 от Закона за железопътния транспорт Приобретател: НК "Железопътна инфраструктура"; СГС - ф. д. № 23/2002 г. - ДП по чл. 62, ал. 3 от ТЗ; гр. София, бул. "Мария Луиза" 110; БУЛСТАТ 130823243; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1220156121
368  № 2113 / 03.11.2008  2113  Публична  Шумен / Шумен / гр.Шумен / Адрес: по кадастрална карта, одобрена със Зап. №РД-18-52/25.11.05 г. на Изпълнителния директор на АГКК кв. УПИ:  ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 83510.375.8 (осем три пет едно нула точка три седем пет точка осем) с площ 9114 (девет хиляди сто и четиринадесет) кв. метра, представляващ част от железопътно междугарие Шумен - Смядово.  71526.7(седемдесет и една хиляди петст)  Правно основание:Чл. 9, ал. 4 от Закона за железопътния транспорт Приобретател: НК "Железопътна инфраструктура"; СГС - ф. д. № 23/2002 г. - ДП по чл. 62, ал. 3 от ТЗ; гр. София, бул. "Мария Луиза" 110; БУЛСТАТ 130823243; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1220156121
369  № 2114 / 03.11.2008  2114  Частна  Шумен / Шумен / гр.Шумен / Адрес: ул. "Калиакра", по кадастрална карта, одобрена със Зап. № РД-18-52/25.11.05 г. на ИД на АГКК, изм. Зап. №КД-14-27-3098/19.09.2008 г. на Н-к на СГКК - Шумен кв. УПИ:  ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 83510.669.257 (осем три пет едно нула точка шест шест девет точка две пет седем) с площ 1436 (хиляда четиристотин тридесет и шест) кв. метра  26235.7(двадесет и шест хиляди двеста )  Правно основание:Чл. 9, ал. 4 от Закона за железопътния транспорт Приобретател: НК "Железопътна инфраструктура"; СГС - ф. д. № 23/2002 г. - ДП по чл. 62, ал. 3 от ТЗ; гр. София, бул. "Мария Луиза" 110; БУЛСТАТ 130823243; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1220156121  На осн. чл. 71, ал. 2 от ЗДС са съставени три нови акта - АДС № 2864, № 2865 и № 2865 от 07.05.2015 г.
370  № 2115 / 04.11.2008  2115  Частна  Шумен / Никола Козлево / с.Никола Козлево / Адрес: съгласно действащия подробен устройствен план - Заповед №94/10.08.2006 г. на Кмета на община Никола Козлево кв. 37А УПИ: V  УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ V (пети) с площ 1710 (хиляда седемстотин и десет) кв. метра  6397.1(шест хиляди триста деветдесет )  Правно основание: чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ Приобретател: Министър на земеделието и храните БУЛСТАТ 831909905; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1221026566
371  № 2116 / 10.11.2008  2116  Частна  Шумен / Шумен / гр.Шумен / Адрес: Промишлена зона, по кадастрална карта, одобрена със Зап. № РД-18-52/25.11.05 г. на Изпълнителния директор на АГКК, изменена със Зап. № КД-14-27-2529/05.08.08 г. на Началника на СГКК-Шумен кв. УПИ:  ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 83510.60.172 (осем три пет едно нула точка шест нула точка едно седем две) с площ 10995 (десет хиляди деветстотин деветдесет и пет) кв. метра  76422.1(седемдесет и шест хиляди четир)  Правно основание:Решение № 787/29.11.2000 г. на МС Приобретател: ДП "Строителство и възстановяване" - чл. 62, ал. 3 от ТЗ; СГС - ф. д. № 11044/2000 г.; гр. София, район Красно село, кв. Лагера, БУЛ. "Цар Борис ІІІ" № 54;БУЛСТАТ 130568383; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1221006646  С Разпореждане № 4/30.12.2011 г. на Министерски съвет, имотът е апортиран в капитала на ГУСВ ЕАД.
372  № 2117 / 10.11.2008  2117  Частна  Шумен / Шумен / гр.Шумен / Адрес: Промишлена зона, по кадастрална карта, одобрена със Зап. № РД-18-52/25.11.05 г. на Изпълнителния директор на АГКК, изменена със Зап. № КД-14-27-2529/05.08.08 г. на Началника на СГКК-Шумен кв. УПИ:  ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 83510.60.173 (осем три пет едно нула точка шест нула точка едно седем три) с площ 7775 (седем хиляди седемстотин седемдесет и пет) кв. метра СГРАДА 83510.60.173.1 (осем три пет едно нула точка шест нула точка едно седем три точка едно) - "Здравно заведение" - ЗП 369 (триста шестдесет и девет) кв. м., 2 (два) ет., констр. - стоманобетонна, год. стр. - 1975 г.  78065.9(седемдесет и осем хиляди шестд)  Правно основание:Решение № 787/29.11.2000 г. на МС Приобретател: ДП "Строителство и възстановяване" - чл. 62, ал. 3 от ТЗ; СГС - ф. д. № 11044/2000 г.; гр. София, район Красно село, кв. Лагера, БУЛ. "Цар Борис ІІІ" № 54;БУЛСТАТ 130568383; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1221006646  С Разпореждане № 4/30.12.2011 г. на Министерски съвет, имотът е апортиран в капитала на ГУСВ ЕАД.
373  № 2118 / 10.11.2008  2118  Частна  Шумен / Шумен / гр.Шумен / Адрес: Промишлена зона, по кадастрална карта, одобрена със Зап. № РД-18-52/25.11.05 г. на ИД на АГКК, изменена - Зап. № КД-14-27-2529/05.08.08 г. на Началника на СГКК-Шумен кв. УПИ:  ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 83510.60.177 (осем три пет едно нула точка шест нула точка едно седем седем) с площ 5410 (пет хиляди четиристотин и десет) кв. метра. СГРАДА 83510.60.177.1 (осем три пет едно нула точка шест нула точка едно седем седем точка едно) - "Склад" - ЗП 821 (осемстотин двадесет и един) кв. м., 1 (един) ет., констр. - стоманобетонна, год. стр. - 1975 г.  90754.7(деветдесет хиляди седемстотин )  Правно основание:Решение № 787/29.11.2000 г. на Министерски съвет Приобретател: ДП "Строителство и възстановяване" - чл. 62, ал. 3 от ТЗ; СГС - ф. д. № 11044/2000 г.; гр. София, район Красно село, кв. Лагера, бул. "Цар Борис ІІІ" № 54;БУЛСТАТ 130568383; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1221006646  С Разпореждане № 4/30.12.2011 г. на Министерски съвет, имотът е апортиран в капитала на ГУСВ ЕАД.
374  № 2119 / 10.11.2008  2119  Частна  Шумен / Шумен / гр.Шумен / Адрес: Промишлена зона, по кадастрална карта, одобрена със Зап. № РД-18-52/25.11.05 г. на ИД на АГКК, изменена - Зап. № КД-14-27-2529/05.08.08 г. на Началника на СГКК-Шумен кв. УПИ:  ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 83510.60.178 (осем три пет едно нула точка шест нула точка едно седем осем) с площ 4102 (четири хиляди сто и два) кв. метра. СГРАДА 83510.60.178.1 (осем три пет едно нула точка шест нула точка едно седем осем точка едно) - "Общежитие" - ЗП 826 (осемстотин двадесет и шест) кв. м., 4 (четири) ет., констр. - стоманобетонна, год. стр. - 1975 г.  81953(осемдесет и една хиляди деветс)  Правно основание:Решение № 787/29.11.2000 г. на Министерски съвет Приобретател: ДП "Строителство и възстановяване" - чл. 62, ал. 3 от ТЗ; СГС - ф. д. № 11044/2000 г.; гр. София, район Красно село, кв. Лагера, бул. "Цар Борис ІІІ" № 54;БУЛСТАТ 130568383; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1221006646  С Разпореждане № 4/30.12.2011 г. на Министерски съвет, имотът е апортиран в капитала на ГУСВ ЕАД.
375  № 2120 / 10.11.2008  2120  Частна  Шумен / Шумен / гр.Шумен / Адрес: Промишлена зона, по кадастрална карта, одобрена със Зап. № РД-18-52/25.11.05 г. на ИД на АГКК, изменена - Зап. № КД-14-27-2529/05.08.08 г. на Началника на СГКК-Шумен кв. УПИ:  ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 83510.60.179 (осем три пет едно нула точка шест нула точка едно седем девет) с площ 3775 (три хиляди седемстотин седемдесет и пет) кв. метра. СГРАДА 83510.60.179.1 (осем три пет едно нула точка шест нула точка едно седем девет точка едно) - "Общежитие" - ЗП 847 (осемстотин четиридесет и седем) кв. м., 4 (четири) ет., констр. - стоманобетонна, год. стр. - 1975 г.  81027.8(осемдесет и един хиляди двадес)  Правно основание:Решение № 787/29.11.2000 г. на Министерски съвет Приобретател: ДП "Строителство и възстановяване" - чл. 62, ал. 3 от ТЗ; СГС - ф. д. № 11044/2000 г.; гр. София, район Красно село, кв. Лагера, бул. "Цар Борис ІІІ" № 54;БУЛСТАТ 130568383; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1221006646  С Разпореждане № 4/30.12.2011 г. на Министерски съвет, имотът е апортиран в капитала на ГУСВ ЕАД.
376  № 2121 / 10.11.2008  2121  Частна  Шумен / Шумен / гр.Шумен / Адрес: Промишлена зона, по кадастрална карта, одобрена със Зап. № РД-18-52/25.11.05 г. на ИД на АГКК, изменена - Зап. № КД-14-27-2529/05.08.08 г. на Началника на СГКК-Шумен кв. УПИ:  ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 83510.60.180 (осем три пет едно нула точка шест нула точка едно осем нула) с площ 6140 (шест хиляди сто и четиридесет) кв. метра. СГРАДА 83510.60.180.1 (осем три пет едно нула точка шест нула точка едно осем нула точка едно) - "Общежитие" - ЗП 810 (осемстотин и десет) кв. м., 4 (четири) ет., констр. - стоманобетонна, год. стр. - 1975 г.  95136.8(деветдесет и пет хиляди сто тр)  Правно основание:Решение № 787/29.11.2000 г. на Министерски съвет Приобретател: ДП "Строителство и възстановяване" - чл. 62, ал. 3 от ТЗ; СГС - ф. д. № 11044/2000 г.; гр. София, район Красно село, кв. Лагера, бул. "Цар Борис ІІІ" № 54;БУЛСТАТ 130568383; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1221006646  С Разпореждане № 4/30.12.2011 г. на Министерски съвет, имотът е апортиран в капитала на ГУСВ ЕАД.
377  № 2122 / 10.11.2008  2122  Частна  Шумен / Шумен / гр.Шумен / Адрес: Промишлена зона, по кадастрална карта, одобрена със Зап. № РД-18-52/25.11.05 г. на ИД на АГКК, изменена - Зап. № КД-14-27-2529/05.08.08 г. на Началника на СГКК-Шумен кв. УПИ:  ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 83510.60.181 (осем три пет едно нула точка шест нула точка едно осем едно) с площ 3273 (три хиляди двеста седемдесет и три) кв. метра. СГРАДА 83510.60.181.1 (осем три пет едно нула точка шест нула точка едно осем едно точка едно) - "КПП" - ЗП 134 (сто тридесет и четири) кв. м., 1 (един) ет., констр. - стоманобетонна, год. стр. - 1975 г.; СГРАДА 83510.60.181.2 (осем три пет едно нула точка шест нула точка едно осем едно точка две) - "Стол" - ЗП 421 (четиристотин двадесет и един) кв. м., 1 (един) ет., констр. - стоманобетонна, год. стр. - 1975 г.;  58670.5(петдесет и осем хиляди шестсто)  Правно основание:Решение № 787/29.11.2000 г. на Министерски съвет Приобретател: ДП "Строителство и възстановяване" - чл. 62, ал. 3 от ТЗ; СГС - ф. д. № 11044/2000 г.; гр. София, район Красно село, кв. Лагера, бул. "Цар Борис ІІІ" № 54;БУЛСТАТ 130568383; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1221006646  С Разпореждане № 4/30.12.2011 г. на Министерски съвет, имотът е апортиран в капитала на ГУСВ ЕАД.
378  № 2123 / 10.11.2008  2123  Частна  Шумен / Шумен / гр.Шумен / Адрес: Промишлена зона, по кадастрална карта, одобрена със Зап. № РД-18-52/25.11.05 г. на ИД на АГКК, изменена - Зап. № КД-14-27-2529/05.08.08 г. на Началника на СГКК-Шумен кв. УПИ:  ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 83510.60.182 (осем три пет едно нула точка шест нула точка едно осем две) с площ 2331 (две хиляди триста тридесет и един) кв. метра. СГРАДА 83510.60.182.1 (осем три пет едно нула точка шест нула точка едно осем две точка едно) - "Админ. сграда" - ЗП 322 (триста двадесет и два) кв. м., 3 (три) ет., констр. - стоманобетонна, год. стр. - 1975 г.  37053.6(тридесет и седем хиляди петдес)  Правно основание:Решение № 787/29.11.2000 г. на Министерски съвет Приобретател: ДП "Строителство и възстановяване" - чл. 62, ал. 3 от ТЗ; СГС - ф. д. № 11044/2000 г.; гр. София, район Красно село, кв. Лагера, бул. "Цар Борис ІІІ" № 54;БУЛСТАТ 130568383; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1221006646  С Разпореждане № 4/30.12.2011 г. на Министерски съвет, имотът е апортиран в капитала на ГУСВ ЕАД.
379  № 2124 / 12.11.2008  2124  Частна  Шумен / Шумен / гр.Шумен / Адрес: Промишлена зона, по кадастрална карта, одобрена със Зап. № РД-18-52/25.11.05 г. на ИД на АГКК, изменена - Зап. № КД-14-27-2529/05.08.08 г. на Началника на СГКК-Шумен кв. УПИ:  ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 83510.60.183 (осем три пет едно нула точка шест нула точка едно осем три) с площ 3031 (три хиляди тридесет и един) кв. метра. СГРАДА 83510.60.183.1 (осем три пет едно нула точка шест нула точка едно осем три точка едно) -"Културен дом" - ЗП 792 (седемстотин деветдесет и два) кв. м., 2 (два) ет., констр. - стоманобетонна, год. стр. - 1975 г.  72286.2(седемдесет и две хиляди двеста)  Правно основание:Решение № 787/29.11.2000 г. на Министерски съвет Приобретател: ДП "Строителство и възстановяване" - чл. 62, ал. 3 от ТЗ; СГС - ф. д. № 11044/2000 г.; гр. София, район Красно село, кв. Лагера, бул. "Цар Борис ІІІ" № 54;БУЛСТАТ 130568383; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1221006646  С Разпореждане № 4/30.12.2011 г. на Министерски съвет, имотът е апортиран в капитала на ГУСВ ЕАД.
380  № 2125 / 12.11.2008  2125  Частна  Шумен / Шумен / гр.Шумен / Адрес: Промишлена зона, по кадастрална карта, одобрена със Зап. № РД-18-52/25.11.05 г. на Изпълнителния директор на АГКК, изменена със Зап. № КД-14-27-2529/05.08.08 г. на Началника на СГКК-Шумен кв. УПИ:  ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 83510.60.184 (осем три пет едно нула точка шест нула точка едно осем четири) с площ 7965 (седем хиляди деветстотин шестдесет и пет) кв. метра  55563.8(петдесет и пет хиляди петстоти)  Правно основание:Решение № 787/29.11.2000 г. на МС Приобретател: ДП "Строителство и възстановяване" - чл. 62, ал. 3 от ТЗ; СГС - ф. д. № 11044/2000 г.; гр. София, район Красно село, кв. Лагера, БУЛ. "Цар Борис ІІІ" № 54;БУЛСТАТ 130568383; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1221006646  С Разпореждане № 4/30.12.2011 г. на Министерски съвет, имотът е апортиран в капитала на ГУСВ ЕАД.
381  № 2126 / 12.11.2008  2126  Частна  Шумен / Шумен / гр.Шумен / Адрес: Промишлена зона, по кадастрална карта, одобрена със Зап. № РД-18-52/25.11.05 г. на ИД на АГКК, изменена - Зап. № КД-14-27-2529/05.08.08 г. на Началника на СГКК-Шумен кв. УПИ:  ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 83510.60.185 (осем три пет едно нула точка шест нула точка едно осем пет) с площ 3992 (три хиляди деветстотин деветдесет и два) кв. метра. СГРАДА 83510.60.185.1 (осем три пет едно нула точка шест нула точка едно осем пет точка едно) -"Общежитие" - ЗП 853 (осемстотин петдесет и три) кв. м., 4 (четири) ет., констр. - стоманобетонна, год. стр. - 1975 г.  55080.9(петдесет и пет хиляди и осемде)  Правно основание:Решение № 787/29.11.2000 г. на Министерски съвет Приобретател: ДП "Строителство и възстановяване" - чл. 62, ал. 3 от ТЗ; СГС - ф. д. № 11044/2000 г.; гр. София, район Красно село, кв. Лагера, бул. "Цар Борис ІІІ" № 54;БУЛСТАТ 130568383; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1221006646  С Разпореждане № 4/30.12.2011 г. на Министерски съвет, имотът е апортиран в капитала на ГУСВ ЕАД.
382  № 2127 / 12.11.2008  2127  Частна  Шумен / Шумен / гр.Шумен / Адрес: Промишлена зона, по кадастрална карта, одобрена със Зап. №РД-18-52/25.11.05 г. на ИД на АГКК, изменена - Зап. №КД-14-27-2529/05.08.08 г. на Началника на СГКК-Шумен кв. УПИ:  ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 83510.60.190 (осем три пет едно нула точка шест нула точка едно девет нула) с площ 5163 (пет хиляди сто шестдесет и три) кв. метра. СГРАДА 83510.60.190.1 (осем три пет едно нула точка шест нула точка едно девет нула точка едно) - "Караулно с арест" - ЗП 176 (сто седемдесет и шест) кв. м., 1 (един) ет., констр. - стоманобетонна, год. стр. - 1975 г.; СГРАДА 83510.60.190.2 (осем три пет едно нула точка шест нула точка едно девет нула точка две) - "Административна сграда" - ЗП 163 (сто шестдесет и три) кв. м., 2 (два) ет., констр. - стоманобетонна, год. стр. - 1975 г.  57907.4(петдесет и седем хиляди деветс)  Правно основание:Решение №787/29.11.2000 г. на Министерски съвет Приобретател: ДП "Строителство и възстановяване" - чл. 62, ал. 3 от ТЗ; СГС - ф. д. № 11044/2000 г.; гр. София, район Красно село, кв. Лагера, бул. "Цар Борис ІІІ" № 54;БУЛСТАТ 130568383; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1221006646  С Разпореждане № 4/30.12.2011 г. на Министерски съвет, имотът е апортиран в капитала на ГУСВ ЕАД.
383  № 2128 / 12.11.2008  2128  Частна  Шумен / Шумен / гр.Шумен / Адрес: Промишлена зона, по кадастрална карта, одобрена със Зап. №РД-18-52/25.11.05 г. на ИД на АГКК, изменена - Зап. №КД-14-27-2529/05.08.08 г. на Началника на СГКК-Шумен кв. УПИ:  ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 83510.60.191 (осем три пет едно нула точка шест нула точка едно девет едно) с площ 3449 (три хиляди четиристотин четиридесет и девет) кв. метра. СГРАДА 83510.60.191.1 (осем три пет едно нула точка шест нула точка едно девет едно точка едно) - "Баня пералня" - ЗП 321 (триста двадесет и един) кв. м., 1 (един) ет., констр. - стоманобетонна, год. стр. - 1975 г.; СГРАДА 83510.60.191.2 (осем три пет едно нула точка шест нула точка едно девет едно точка две) - "Котелно" - ЗП 237 (двеста тридесет и седем) кв. м., 1 (един) ет., констр. - стоманобетонна, год. стр. - 1975 г.  60092(шестдесет хиляди деветдесет и )  Правно основание:Решение №787/29.11.2000 г. на Министерски съвет Приобретател: ДП "Строителство и възстановяване" - чл. 62, ал. 3 от ТЗ; СГС - ф. д. № 11044/2000 г.; гр. София, район Красно село, кв. Лагера, бул. "Цар Борис ІІІ" № 54;БУЛСТАТ 130568383; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1221006646  С Разпореждане № 4/30.12.2011 г. на Министерски съвет, имотът е апортиран в капитала на ГУСВ ЕАД.
384  № 2129 / 12.11.2008  2129  Частна  Шумен / Шумен / гр.Шумен / Адрес: Промишлена зона, по кадастрална карта, одобрена със Зап. №РД-18-52/25.11.05 г. на ИД на АГКК, изменена - Зап. №КД-14-27-2529/05.08.08 г. на Началника на СГКК-Шумен кв. УПИ:  ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 83510.60.188 (осем три пет едно нула точка шест нула точка едно осем осем) с площ 7234 (седем хиляди двеста тридесет и четири) кв. метра. СГРАДА 83510.60.188.1 (осем три пет едно нула точка шест нула точка едно осем осем точка едно) - "Спортна зала" - ЗП 451 (четиристотин петдесет и един) кв. м., 1 (един) ет., констр. - стоманобетонна, год. стр. - 1975 г.  79586.9(седемдесет и девет хиляди петс)  Правно основание:Решение №787/29.11.2000 г. на Министерски съвет Приобретател: ДП "Строителство и възстановяване" - чл. 62, ал. 3 от ТЗ; СГС - ф. д. № 11044/2000 г.; гр. София, район Красно село, кв. Лагера, бул. "Цар Борис ІІІ" № 54;БУЛСТАТ 130568383; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1221006646  С Разпореждане № 4/30.12.2011 г. на Министерски съвет, имотът е апортиран в капитала на ГУСВ ЕАД.
385  № 2130 / 12.11.2008  2130  Частна  Шумен / Шумен / гр.Шумен / Адрес: Промишлена зона, по кадастрална карта, одобрена със Зап. №РД-18-52/25.11.05 г. на ИД на АГКК, изменена - Зап. №КД-14-27-2529/05.08.08 г. на Началника на СГКК-Шумен кв. УПИ:  ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 83510.60.189 (осем три пет едно нула точка шест нула точка едно осем девет) с площ 13451 (тринадесет хиляди четиристотин петдесет и един) кв. метра. СГРАДА 83510.60.189.1 (осем три пет едно нула точка шест нула точка едно осем девет точка едно) - "Ремонтна работилница" - ЗП 674 (шестстотин седемдесет и четири) кв. м., 1 (един) ет., констр. - стоманобетонна, год. стр. - 1975 г.; СГРАДА 83510.60.189.2 (осем три пет едно нула точка шест нула точка едно осем девет точка две) - Бояджийно "Компресарно" - ЗП 61 (шестдесет и един) кв. м., 1 (един) ет., констр. - стоманобетонна, год. стр. - 1975 г.; СГРАДА 83510.60.189.3 (осем три пет едно нула точка шест нула точка едно осем девет точка три) - "КТП" - ЗП 46 (четиридесет и шест) кв. м., 1 (един) ет., констр. - стоманобетонна, год. стр. - 1975 г.; СГРАДА 83510.60.189.4 (осем три пет едно нула точка шест нула точка едно осем девет точка четири) - "Бензиностанция" - ЗП 40 (четиридесет) кв. м., 1 (един) ет., констр. - стоманобетонна, год. стр. - 1975 г.  146849(сто четиридесет и шест хиляди )  Правно основание:Решение №787/29.11.2000 г. на Министерски съвет Приобретател: ДП "Строителство и възстановяване" - чл. 62, ал. 3 от ТЗ; СГС - ф. д. № 11044/2000 г.; гр. София, район Красно село, кв. Лагера, бул. "Цар Борис ІІІ" № 54;БУЛСТАТ 130568383; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1221006646   Заповед № РД-18-117 / Дата:04.11.2009 г. - изцяло отписан  Договор за продажба вписан под № 33, том 16, вх.рег. № 5736/28.10.2009 г.
386  № 2131 / 13.11.2008  2131  Частна  Шумен / Смядово / с.Черни връх / Адрес: кв. УПИ:  ПОЗЕМЛЕН ИМОТ №000070 (нула нула нула нула седем нула) с площ 6,194 дка (шест декара сто деветдесет и четири кв. метра)  5272.3(пет хиляди двеста седемдесет и)  Правно основание:чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ Приобретател: Министър на земеделието и храните БУЛСТАТ 831909905; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1221026566   Заповед № РД-18-4 / Дата:06.1.2009 г. - изцяло отписан
387  № 2132 / 17.11.2008  2132  Частна  Шумен / Нови пазар / с.Памукчии / Адрес: съгласно действащия подробен устройствен план - Зап. №275/19.04.2007 г. на Кмета на община Нови пазар кв. 28ж УПИ: ІІ  УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ІІ (втори) с площ 897 (осемстотин деветдесет и седем) кв. метра.  1810.5(хиляда осемстотин и десет )  Правно основание:чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ Приобретател: Министър на земеделието и храните БУЛСТАТ 831909905; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1221026566
388  № 2133 / 17.11.2008  2133  Частна  Шумен / Нови пазар / с.Памукчии / Адрес: съгласно действащия подробен устройствен план - Зап. №275/19.04.2007 г. на Кмета на община Нови пазар кв. 28ж УПИ: V  УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ V (пети) с площ 1923 (хиляда деветстотин двадесет и три) кв. метра.  3881.4(три хиляди осемстотин осемдесе)  Правно основание:чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ Приобретател: Министър на земеделието и храните БУЛСТАТ 831909905; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1221026566
389  № 2134 / 18.11.2008  2134  Частна  Шумен / Шумен / гр.Шумен / Адрес: ул. "Бреза" №19-21, по кадастрална карта, одобрена със Зап. №РД-18-52/25.11.05 г. на ИД на АГКК, изменена - Зап. №КД-14-27-3687/31.10.08 г. на Началника на СГКК-Шумен кв. УПИ:  ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 83510.659.90 (осем три пет едно нула точка шест пет девет точка девет нула) с площ 2683 (две хиляди шестстотин осемдесет и три) кв. метра. СГРАДА 83510.659.90.4 (осем три пет едно нула точка шест пет девет точка девет нула точка четири) - "Сграда за обитаване" - ЗП 66 (шестдесет и шест) кв. м., 1 (един) ет., констр. - полумасивна, год. стр. - 1935 г.  ...(тридесет и осем деветстотин ос)  Правно основание:Чл. 18, ал. 1 от Закона за държавната собственост Приобретател: Областен управител - Шумен ДАНЪЧЕН НОМЕР 1270092094; БУЛСТАТ 127070650   Заповед № РД-18-56 / Дата:27.4.2009 г. - частично отписан  На основание чл. 71 от ЗДС за имота са съставени нови актове за държавна собственост с № 2299, № 2300, № 2301 и № 2302.
390  № 2135 / 01.12.2008  2135  Публична  Шумен / Шумен / гр.Шумен / Адрес: местност "Хиподрума", по кадастрална карта, одобрена със Зап. №РД-18-52/25.11.05 г. на ИД на АГКК, изменена - Зап. №КД-14-27-3786/11.11.08 г. на Началника на СГКК-Шумен кв. УПИ:  ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.82.4 (осем три пет едно нула точка осем две точка четири) с площ 405 (четиристотин и пет) кв. метра. Представлява част от държавен защитен горски пояс, намиращ се в отдел 205, подотдел "М", съгласно действащия лесоустройствен план на ДГС Шумен.  2345(две хиляди триста четиридесет )  Правно основание:Чл. 20, ал. 1 от Закона за горите Приобретател: Държавна агенция по горите БУЛСТАТ 121486802
391  № 2136 / 04.12.2008  2136  Публична  Шумен / Велики Преслав / с.Троица / Адрес: местността "Мералък зад дерето" кв. УПИ:  ПОЗЕМЛЕН ИМОТ №000058 (нула нула нула нула пет осем) с площ 3,232 дка (три декара двеста тридесет и два кв. м.);СГРАДА 01(Склад)- ЗП 603 (шестстотин и три) кв. м., 2(два) ет., констр. - масивна, год. стр. - 1969 г.; СГРАДА 02 (Трансф. пост) - ЗП 9 (девет) кв. м., 1 (един) ет., констр. - масивна, год. стр. - 1969 г.  13348.1(тринадесет хиляди триста четир)  Правно основание:§ 1 на ЗР към ПМС №239/26.09.2008 г. Приобретател: "Опитна станция по земеделие - Хан Крум" ДП по чл. 62 , ал. 3 от ТЗ;община Велики Преслав, с. Хан Крум 9863, ул. "Преслав" №1а;ЕИК 200465802
392  № 2137 / 04.12.2008  2137  Публична  Шумен / Велики Преслав / с.Хан Крум / Адрес: местността "Бостанлък" кв. УПИ:  ПОЗЕМЛЕН ИМОТ №000141 (нула нула нула едно четири едно) с площ 17,788 дка (седемнадесет декара седемстотин осемдесет и осем кв. м.); СГРАДА 01(Сушилня)- ЗП 270 (двеста и седемдесет) кв.м.,1(един)ет.,констр.-масивна,год.стр.-1981г. СГРАДА 02(Склад)-ЗП 20(двадесет)кв.м.,1(един)ет, констр.-масивна, год.стр.-1969 г.; СГРАДА 03(Трафопост)-ЗП 20(двадесет)кв.м., 1(един)ет., констр.-масивна, год.стр.-1968г.;СГРАДА 04(Суш.)-ЗП 214(двеста и четиринадесет)кв.м.,1(един)ет., констр.-масивна, год.стр.-1979 г.; СГРАДА 05 Сушилня)-ЗП 210(двеста и десет)кв.м.,1(един)ет., констр.-масивна, год.стр.-1979 г.; СГРАДА 06 (Сушилня)-ЗП 209(двеста и четиринадесет) кв.м.,1(един)ет., констр.-масивна, год.стр.-1979 г.; СГРАДА 07(Сушилня)- ЗП 205(двеста и пет)кв.м.,1 (един)ет., констр.-масивна, год.стр.-1979 г.; СГРАДА 08(Сушилня)-ЗП 196(сто деветдесет и шест) кв.м., 1(един)ет., констр.-масивна, год. стр. - 1979 г.; СГРАДА 09(Сушилня)- ЗП 101(сто и един) кв.м.,1(един)ет.,констр.-масивна, год.стр.-1979г СГРАДА 10(Сушилня)-ЗП 101(сто и един)кв.м., 1 (един)ет.,констр.-масивна, год.стр.-1979 г.; СГРАДА 11(Сушилня)- ЗП 102(сто и два)кв.м.,1 (един)ет.,констр.-масивна, год. стр. - 1979 г.; СГРАДА 12(Сушилня)- ЗП 102(сто и два)кв. м., 1 (един)ет., констр.- масивна, год. стр.- 1979г.; СГРАДА 13(Сушилня)- ЗП 101 (сто и един)кв. м., 1 (един) ет., констр.- масивна, год. стр.- 1979г.; СГРАДА 14(Сушилня)- ЗП 52(петдесет и два)кв. м., 1(един)ет.,констр.- масивна, год. стр. - 1979г. СГРАДА 15(Оранжерия)-ЗП 61(шестдесет и един)кв.м 1(един)ет.,констр.- масивна, год. стр.- 1981 г.; СГРАДА 16(Оранжерия)- ЗП 60(шестдесет)кв. м., 1 (един)ет., констр. - масивна, год. стр.- 1981 г. СГРАДА 17(Оранжерия)-ЗП 388(триста осемдесетосем кв. м., 1(един) ет.,констр.-масивна, год. стр. - 1981г.; СГРАДА 18(Оранжерия)- ЗП 387(триста осемдесет и седем)кв.м.,1(един)ет.,констр.-масивна, год. стр.-1981г.; СГРАДА 19(Оранжерия)-ЗП 391(триста одеветдесет и един)кв. м.,1(един) ет.,констр.-масивна, год.стр.- 1981г.; СГРАДА 20(Оранжерия)-ЗП 387(триста осемдесет и седем)кв. м.,1(един)ет.,констр.-масивна,год.стр.- 1981 г.  25524.5(двадесет и пет хиляди петстоти)  Правно основание:§ 1 на ЗР към ПМС №239/26.09.2008 г. Приобретател: "Опитна станция по земеделие - Хан Крум" ДП по чл. 62 , ал. 3 от ТЗ;община Велики Преслав, с. Хан Крум 9863, ул. "Преслав" №1а;ЕИК 200465802
393  № 2138 / 04.12.2008  2138  Публична  Шумен / Велики Преслав / с.Троица / Адрес: местността "Янаклъка кос" кв. УПИ:  ПОЗЕМЛЕН ИМОТ №000188 (нула нула нула едно осем осем) с площ 40,633 дка (четиридесет декара шестстотин тридесет и три кв.м.);СГРАДА 01(Склад)-ЗП 91(деветдесет и един)кв.м.,1(един)ет. констр.-масивна,год.стр.-1968г.;СГРАДА 02(Помп. станция)-ЗП 44(четиридесет и четири)кв.м., 1ет., констр.-масивна, год.стр.-1968г.;СГРАДА 03 (Водохранилище)-ЗП 20(двадесет)кв.м., 1ет., констр.-масивна, год.стр.-1968г.;СГРАДА 04 (Гараж)-ЗП 69(шестдесет и девет)кв.м., 1ет., констр.-масивна, год.стр.-1969г.;СГРАДА 05 (Хангар)-ЗП 200(двеста)кв.м., 1ет., констр.-масивна, год.стр.-1969г.;СГРАДА 06(Хангар)-ЗП 134(сто тридесет и четири)кв.м., 1ет., констр.-масивна, год.стр.-1968г.;СГРАДА 07(Склад)-ЗП 91(деветдесет и един)кв.м., 1ет., констр.-масивна, год.стр.-1969г.;СГРАДА 08(Водна кула)-ЗП 17(седемнадесет)кв.м.,височина-20(двадесет)м., констр.-стоманобетонна,год.стр.-1968г.;СГРАДА 09(Работилница)-ЗП 281(двеста осемдесет и един)кв.м., 1ет., констр.-масивна,год.стр.-1968г.; СГРАДА 10(Лаборатория)-ЗП 752(седемстотин петдесет и два)кв.м., 1ет., констр.-масивна, год.стр.-1987г.; СГРАДА 11(Администр.)-ЗП 684(шестстотин осемдесет и четири)кв.м., 2ет., констр.-масивна, год.стр.-1968г.;СГРАДА 12(Търг. комплекс)-ЗП 123(сто двадесет и три)кв.м., 1ет., констр.-масивна, год.стр.-1992г.;СГРАДА 13(Хангар)-ЗП 133(сто тридесет и три)кв.м., 1ет., констр.-масивна, год.стр.-1981г.;СГРАДА 14(Оранжерия)-ЗП 130(сто и тридесет)кв.м., 1ет., констр.-масивна, год.стр.-1971г.; СГРАДА 15(Оранжерия)-ЗП 129(сто двадесет и девет)кв.м., 1ет., констр.-масивна, год.стр.-1971г.;СГРАДА 16(Трафопост)-ЗП 19(деветнадесет)кв.м., 1ет., констр.-масивна, год.стр.-1968г.  62864.4(шестдесет и две хиляди осемсто)  Правно основание:§ 1 на ЗР към ПМС №239/26.09.2008 г. Приобретател: "Опитна станция по земеделие - Хан Крум" ДП по чл. 62 , ал. 3 от ТЗ;община Велики Преслав, с. Хан Крум 9863, ул. "Преслав" №1а;ЕИК 200465802
394  № 2139 / 04.12.2008  2139  Публична  Шумен / Велики Преслав / с.Хан Крум / Адрес: местността "Янаклък" кв. УПИ:  ПОЗЕМЛЕН ИМОТ №000107 (нула нула нула едно нула седем) с площ 6,758 дка (шест декара седемстотин петдесет и осем кв. м.); СГРАДА 01(Хангар) - ЗП 123 (сто двадесет и три) кв. м., 1 (един)ет., констр.- масивна, год. стр. - 1969 г.; СГРАДА 02(Работилница)-ЗП 44 (четиридесет и четири)кв.м., 1(един)ет, констр.- полумасивна, год.стр.-1968 г.; СГРАДА 03(Склад) - ЗП 187(сто осемдесет и седем) кв. м., 1 (един) ет., констр. - масивна, год. стр. - 1968 г.; СГРАДА 04 (Хангар) - ЗП 198(сто деветдесет и осем) кв. м., 1 (един) ет., констр. - масивна, год. стр. - 1963 г.; СГРАДА 05 (Бензиностанция) - ЗП 25 (двадесет и пет)кв. м., 1 (един) ет., констр. - масивна, год. стр. -1980 г.; СГРАДА 06 (Кантар) - ЗП 51 (петдесет и един) кв. м., 1 (един) ет., констр. - масивна, год. стр. - 1960 г.  5813.87(пет хиляди осемстотин и тринад)  Правно основание:§ 1 на ЗР към ПМС №239/26.09.2008 г. Приобретател: "Опитна станция по земеделие - Хан Крум" ДП по чл. 62 , ал. 3 от ТЗ;община Велики Преслав, с. Хан Крум 9863, ул. "Преслав" №1а;ЕИК 200465802
395  № 2140 / 04.12.2008  2140  Публична  Шумен / Велики Преслав / с.Хан Крум / Адрес: местността "Янаклък" кв. УПИ:  ПОЗЕМЛЕН ИМОТ №000112 (нула нула нула едно едно две) с площ 4,143 дка (четири декара сто четиридесет и три кв. метра)  720.88(седемстотин и двадесет )  Правно основание:§ 1 на ЗР към ПМС №239/26.09.2008 г. Приобретател: "Опитна станция по земеделие - Хан Крум" ДП по чл. 62 , ал. 3 от ТЗ;община Велики Преслав, с. Хан Крум 9863, ул. "Преслав" №1а;ЕИК 200465802
396  № 2141 / 04.12.2008  2141  Частна  Шумен / Нови пазар / с.Памукчии / Адрес: съгласно действащия подробен устройствен план - Зап. №275/19.04.2007 г. на Кмета на община Нови пазар кв. 28в УПИ: ІІІ  УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ІІІ (трети) с площ 1357 (хиляда триста петдесет и седем) кв. метра.  2492.6(две хиляди четиристотин деветд)  Правно основание:чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ Приобретател: Министър на земеделието и храните БУЛСТАТ 831909905; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1221026566
397  № 2142 / 04.12.2008  2142  Частна  Шумен / Нови пазар / гр.Нови пазар / Адрес: съгласно действащия подробен устройствен план - Зап. №687/2004 г. на Кмета на община Нови пазар кв. 159А УПИ: VІІ  УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ VІІ (седми) с площ 1030 (хиляда и тридесет) кв. метра.  3366(три хиляди триста шестдесет и )  Правно основание:чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ Приобретател: Министър на земеделието и храните БУЛСТАТ 831909905; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1221026566   Заповед № РД-18-18 / Дата:15.1.2009 г. - изцяло отписан
398  № 2143 / 09.12.2008  2143  Частна  Шумен / Шумен / гр.Шумен / Адрес: по кадастр. карта, одобрена със Заповед №РД-18-52/ 25.11.05 г. на ИД на АГКК, изменена със Зап. №КД-14-27-350/07.03.06 г. на Началника на СК-Шумен кв. УПИ:  ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 83510.680.525 (осем три пет едно нула точка шест осем нула точка пет две пет) с площ 3141 (три хиляди сто четиридесет и един) кв. метра  27283(двадесет и седем хиляди двеста)  Правно основание:Чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ Приобретател: Министър на земеделието и храните БУЛСТАТ 831909905; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1221026566   Заповед № РД-18-12 / Дата:10.1.2009 г. - изцяло отписан
399  № 2144 / 11.12.2008  2144  Публична  Шумен / Шумен / гр.Шумен / Адрес: местност "Ак чурек", по кадастрална карта, одобрена със Зап. № РД-18-52/25.11.05 г. на ИД на АК, изм. - Зап. № КД-14-27-2620/12.08.2008 г. на Н-к на СГКК-Шумен кв. УПИ:  ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 83510.202.19 (осем три пет едно нула точка две нула две точка едно девет) с площ 97416 (деветдесет и седем хиляди четиристотин и шестнадесет) кв. метра; СГРАДА 83510.202.19.1 (осем три пет едно нула точка две нула две точка едно девет точка едно)-"Стр. кабина Мътница пост №1"-ЗП 19(деветнадесет)кв.м.,2(два)ет.,констр.- масивна, год.стр.-1987г.;СГРАДА 83510.202.19.3 (осем три пет едно нула точка две нула две точка едно девет точка три)-"Приемно здание Мътница"- ЗП 175(сто седемдесет и пет)кв.м.,2(два)ет., констр.-масивна,год.стр.-1945г.; СГРАДА 83510.202.19.4 (осем три пет едно нула точка две нула две точка едно девет точка четири)-"МАП Мътница"-ЗП 62(шестдесет и два)кв.м.,1(един)ет., констр.-масивна,год.стр.-1978г.;СГРАДА 83510.202.19.5 (осем три пет едно нула точка две нула две точка едно девет точка пет)-"Кантон Мътница"-ЗП 164(сто шестдесет и четири)кв.м.,2(два)ет., констр.-масивна,год.стр.-1943г.;СГРАДА 83510.202.19.6 (осем три пет едно нула точка две нула две точка едно девет точка шест)-"Трафопост Мътница"-ЗП 9(девет)кв.м.,1(един)ет., констр.-масивна,год.стр.-1978г.;СГРАДА 83510.202.19.7 (осем три пет едно нула точка две нула две точка едно девет точка седем)-"Стр. кабина Мътница пост №2"-ЗП 23(двадесет и три)кв.м.,2(два)ет., констр.-масивна,год.стр.-1987г.  889230(осемстотин осемдесет и девет х)  Правно основание:Чл. 9, ал. 4 от Закона за железопътния транспорт Приобретател: НК "Железопътна инфраструктура"; СГС - ф. д. № 23/2002 г. - ДП по чл. 62, ал. 3 от ТЗ; гр. София, бул. "Мария Луиза" 110; БУЛСТАТ 130823243; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1220156121   Акт № 2162 / Дата: 06.2.2009 г.
400  № 2146 / 12.12.2008  2146  Частна  Шумен / Шумен / гр.Шумен / Адрес: Промишлена зона, по кадастрална карта, одобрена със Зап. №РД-18-52/25.11.05 г. на ИД на АГКК, изменена - Зап. №КД-14-27-4234/11.12.08 г. на Началника на СГКК-Шумен кв. УПИ:  ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 83510.60.186 (осем три пет едно нула точка шест нула точка едно осем шест) с площ 1636 (хиляда шестстотин тридесет и шест) кв. метра. СГРАДА 83510.60.186.1 (осем три пет едно нула точка шест нула точка едно осем шест точка едно) - "Битовка" - ЗП 265 (двеста шестдесет и пет) кв. м., 2 (два) ет., констр. - масивна, год. стр. - 1975 г.  28524.6(двадесет и осем хиляди петстот)  Правно основание:Решение № 787/29.11.2000 г. на Министерски съвет Приобретател: ДП "Строителство и възстановяване" - чл. 62, ал. 3 от ТЗ; СГС - ф. д. № 11044/2000 г.; гр. София, район Красно село, кв. Лагера, бул. "Цар Борис ІІІ" № 54;БУЛСТАТ 130568383; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1221006646  С Разпореждане № 4/30.12.2011 г. на Министерски съвет, имотът е апортиран в капитала на ГУСВ ЕАД.
401  № 2147 / 12.12.2008  2147  Частна  Шумен / Шумен / гр.Шумен / Адрес: Промишлена зона, по кадастрална карта, одобрена със Зап. №РД-18-52/25.11.05 г. на ИД на АГКК, изменена - Зап. №КД-14-27-4234/11.12.08 г. на Началника на СГКК-Шумен кв. УПИ:  ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 83510.60.187 (осем три пет едно нула точка шест нула точка едно осем седем) с площ 5711 (пет хиляди седемстотин и единадесет) кв. метра. СГРАДА 83510.60.187.1 (осем три пет едно нула точка шест нула точка едно осем седем точка едно) - "Кухня столова" - ЗП 1810 (хиляда осемстотин и десет) кв. м., 2 (два) ет., констр. - стоманобетонна, год. стр. - 1975 г.  177122(сто седемдесет и седем хиляди )  Правно основание:Решение № 787/29.11.2000 г. на Министерски съвет Приобретател: ДП "Строителство и възстановяване" - чл. 62, ал. 3 от ТЗ; СГС - ф. д. № 11044/2000 г.; гр. София, район Красно село, кв. Лагера, бул. "Цар Борис ІІІ" № 54;БУЛСТАТ 130568383; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1221006646  С Разпореждане № 4/30.12.2011 г. на Министерски съвет, имотът е апортиран в капитала на ГУСВ ЕАД.
402  № 2148 / 17.12.2008  2148  Публична  Шумен / Шумен / с.Царев брод / Адрес: съгласно действащия подробен устройствен план - Зап. №134/1968 г. кв. 16 УПИ: І  УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ І (първи) с площ 4 507 (четири хиляди петстотин и седем) кв. метра; СГРАДА "Склад" - ЗП 677 (шестстотин седемдесет и седем) кв. м., 1 (един) ет., констр. - стоманобет. скелетна, год. стр. - 1965 г.; СГРАДА "Акумулаторно" - ЗП 99 (деветдесет и девет) кв. м., 1 (един) ет., констр. - масивна, год. стр. - 1967 г.; СГРАДА "Гаражи" - ЗП 414 (четиристотин и четиринадесет) кв. м., 1 (един) ет., констр. - стоманоб. скелетна, год. стр. - 1965 г.;СГРАДА "Гаражи" - ЗП 180 (сто и осемдесет) кв. м., 1 (един) ет., констр. - стоманоб. скелетна, год. стр. - 1988 г.; СГРАДА "Тоалетна" - ЗП 12 (дванадесет) кв. м., 1 (един) ет., констр. - масивна, год. стр.-1988г.  70233.5(седемдесет хиляди двеста триде)   Приобретател: Министерство на отбраната БУЛСТАТ 000695324
403  № 2149 / 20.12.2008  2149  Частна  Шумен / Каолиново / с.Долина / Адрес: кв. УПИ:  ПОЗЕМЛЕН ИМОТ №004007 (нула нула четири нула нула седем) с площ 3,358 дка (три декара триста петдесет и осем кв. метра)  4083.3(четири хиляди осемдесет и три )  Правно основание:чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ Приобретател: Министър на земеделието и храните БУЛСТАТ 831909905; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1221026566   Заповед № РД-18-50 / Дата:07.4.2009 г. - изцяло отписан
404  № 2150 / 29.12.2008  2150  Частна  Шумен / Шумен / с.Лозево / Адрес: съгласно действащия подробен устройствен план - Решение № 944/29.03.2007 г. на Общински съвет Шумен кв. 43 УПИ: ІІ "ПСД"  УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ІІ (втори) с площ 305 (триста и пет) кв. метра  370.9(триста и седемдесет )  Правно основание: чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ Приобретател: Министър на земеделието и храните БУЛСТАТ 831909905; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1221026566   Заповед № РД-18-48 / Дата:06.4.2009 г. - изцяло отписан
405  № 2151 / 29.12.2008  2151  Частна  Шумен / Шумен / с.Лозево / Адрес: съгласно действащия подробен устройствен план - Решение № 944/29.03.2007 г. на Общински съвет Шумен кв. 8 УПИ: ІІІ "ПСД"  УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ІІІ (трети) с площ 6176 (шест хиляди сто седемдесет и шест) кв. метра  7510(седем хиляди петстотин и десет)  Правно основание: чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ Приобретател: Министър на земеделието и храните БУЛСТАТ 831909905; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1221026566   Заповед № РД-18-23 / Дата:19.6.2015 г. ч.- изцяло отписан
406  № 2152 / 30.12.2008  2152  Публична  Шумен / Шумен / гр.Шумен / Адрес: ул. "Съединение" №107, ет. 3, по кадастрална карта, одобрена със Зап. № РД-18-52/25.11.05 г. на Изпълнителния директор на АГКК кв. УПИ:  САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 83510.675.180.1.3 (осем три пет едно нула точка шест седем пет точка едно осем нула точка едно точка три), представляващ трети етаж от 5 етажна администр. сграда, констр. - масивна, год. на стр. - 1977г., състоящ се от 13 (тринадесет) бр. работни помещения, 5 (пет) бр. обслужващи помещения, 2 бр. тоалетни, коридор и фоайе с обща площ 541,60 (петстотин четиридесет и едно цяло и шестдесет стотни) кв. метра, заедно със съответните ид. части от общ. части на сградата и от поземления имот, целият с площ 1198 (хиляда сто деветдесет и осем) кв. метра  313835(триста и тринадесет хиляди осе)  Правно основание:Решение №374/23.05.2003 г. на Министерски съвет Приобретател: Министерство на регионалното развитие и благоустройството за нуждите на Регионална дирекция за национален строителен контрол, гр. Шумен БУЛСТАТ 130008993  На осн. чл. 74, ал. 3 от ЗДС, за част от имота, представляваща самост. обект в сграда с идент. 83510.675.180.1.14 е съставен нов АДС № 2259/12.07.10 г.
407  № 2153 / 30.12.2008  2153  Публична  Шумен / Шумен / гр.Шумен / Адрес: ул. "Съединение" №107, по кадастрална карта, одобрена със Зап. №РД-18-52/25.11.05 г. на Изпълнителния директор на АГКК кв. УПИ:  САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА (гараж) с идентификатор 83510.675.180.2.2 (осем три пет едно нула точка шест седем пет точка едно осем нула точка две точка две), представляващ част от едноетажна сграда, констр. - масивна, год. на стр. - 1977 г., състоящ се от 1 (едно) помещение с площ 40,94 (четиридесет цяло и деветдесет и четири стотни) кв. метра, заедно с правото на строеж.  16271.3(шестнадесет хиляди двеста седе)  Правно основание:Решение №77/10.02.2004 г. на Министерски съвет Приобретател: Дирекция за национален строителен контрол БУЛСТАТ 130008993
408  № 2154 / 30.12.2008  2154  Частна  Шумен / Шумен / гр.Шумен / Адрес: ул. "Съединение" №107, ет. 1, по кадастрална карта, одобрена със Зап. № РД-18-52/25.11.05 г. на Изпълнителния директор на АГКК кв. УПИ:  САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 83510.675.180.1.1 (осем три пет едно нула точка шест седем пет точка едно осем нула точка едно точка едно), представляващ част от първи етаж на пететажна администр. сграда, констр. - масивна, год. на стр. - 1977 г., състоящ се от работни помещения с обща площ 295,90 (двеста деветдесет и пет цяло и деветдесет стотни) кв. метра, заедно със съответните ид. части от общ. части на сградата и от поземления имот, целият с площ 1 198 (хиляда сто деветдесет и осем) кв. метра  119841(сто деветнадесет хиляди осемст)  Правно основание:Договор от 26.02.2007 г. за предоставяне безвъзмездно за управление Приобретател: Агенция за социално подпомагане за нуждите на Дирекция "Социално подпомагане" - Шумен БУЛСТАТ Предоставящ имота: Областен управител
409  № 2155 / 30.12.2008  2155  Публична  Шумен / Шумен / гр.Шумен / Адрес: ул. "Съединение" №107, ет. 4, по кадастрална карта, одобрена със Зап. № РД-18-52/25.11.05 г. на Изпълнителния директор на АГКК кв. УПИ:  САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 83510.675.180.1.4 (осем три пет едно нула точка шест седем пет точка едно осем нула точка едно точка четири), представляващ част от четвърти етаж на пететажна администр. сграда, констр. - масивна, год. на стр. - 1977г., състоящ се от 4 (четири) бр. работни стаи и 1 (един) бр. обслужващо помещение с обща площ 136,40 (сто тридесет и шест цяло и четиридесет стотни) кв. метра, заедно с 35% ид. части от общите части на етажа и съответните ид. части от общ. части на сградата и от поземления имот, целият с площ 1198 (хиляда сто деветдесет и осем) кв. метра  77924.9(седемдесет и седем хиляди деве)  Правно основание:Решение №374/23.05.2003 г. на Министерски съвет; Заповед №РД-15-68/31.05.2006 г. на Областен управител Приобретател: Министерство на финансите за нуждите на Регионална дирекция на агенция за държавни вземания - Варна БУЛСТАТ 1301669150048 Предоставящ имота: Областен управител
410  № 2156 / 21.01.2009  2156  Публична  Шумен / Шумен / гр.Шумен / Адрес: ул. "Съединение" №107, ет. 5, по кадастрална карта, одобрена със Зап. № РД-18-52/25.11.05 г. на Изпълнителния директор на АГКК кв. УПИ:  САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 83510.675.180.1.6 (осем три пет едно нула точка шест седем пет точка едно осем нула точка едно точка шест), представляващ пети етаж от пететажна администр. сграда, констр. - масивна, год. на стр. - 1977г., състоящ се от 11 (единадесет) бр. работни помещения, заседателна зала, 4 (четири) бр. обслужващи помещения, 2 (два) бр. тоалетни и коридор с обща площ 541,60 (петстотин четиридесет и едно цяло и шестдесет стотни) кв. метра, заедно със съответните ид. части от общ. части на сградата и от поземления имот с идентификатор 83510.675.180, целият с площ 1205 (хиляда двеста и пет) кв. метра  467095(четиристотин шестдесет и седем)  Правно основание:Решение №374/23.05.2003 г. на Министерски съвет Приобретател: Министерство на регионалното развитие и благоустройството за нуждите на Агенция по геодезия, картография и кадастър БУЛСТАТ 130362903
411  № 2157 / 21.01.2009  2157  Публична  Шумен / Шумен / гр.Шумен / Адрес: ул. "Съединение" №107, по кадастрална карта, одобрена със Зап. №РД-18-52/25.11.05 г. на Изпълнителния директор на АГКК кв. УПИ:  САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА (гараж) с идентификатор 83510.675.180.2.1 (осем три пет едно нула точка шест седем пет точка едно осем нула точка две точка едно), представляващ част от едноетажна сграда, констр. - масивна, год. на стр. - 1977 г., състоящ се от 1 (едно) помещение с площ 40,94 (четиридесет цяло и деветдесет и четири стотни) кв. метра, заедно с правото на строеж.  24217.4(двадесет и четири хиляди двест)  Правно основание:Решение №77/10.02.2004 г. на Министерски съвет Приобретател: Агенция по геодезия, картография и кадастър БУЛСТАТ 130362903
412  № 2158 / 21.01.2009  2158  Частна  Шумен / Шумен / гр.Шумен / Адрес: ул. "Съединение" №107, избен етаж, по кадастрална карта, одобрена със Зап. № РД-18-52/25.11.05 г. на ИД на АГКК кв. УПИ:  САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 83510.675.180.1.7 (осем три пет едно нула точка шест седем пет точка едно осем нула точка едно точка седем), представляващ част от избен етаж на пететажна администр. сграда, констр. - масивна, год. на стр. - 1977 г., състоящ се от зала за посетители, работно помещение - гишета, офис, 2 бр. тоалетни и предверие с обща площ 194,00 (сто деветдесет и четири) кв. метра, заедно със съответните ид. части от общ. части на сградата и от поземления имот с идентификатор 83510.675.180, целият с площ 1 205 (хиляда двеста и пет) кв. метра  143447(сто четиридесет и три хиляди ч)  Правно основание:Договор №ДД-123/21.08.2008 г. за предоставяне безвъзмездно за управление Приобретател: Агенция по геодезия, картография и кадастър за нуждите на СГКК - Шумен БУЛСТАТ 130362903 Предоставящ имота: Областен управител
413  № 2159 / 21.01.2009  2159  Частна  Шумен / Шумен / гр.Шумен / Адрес: ул. "Съединение" №107, избен етаж, по кадастрална карта, одобрена със Зап. № РД-18-52/25.11.05 г. на Изпълнителния директор на АГКК кв. УПИ:  САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА (архив) с идентификатор 83510.675.180.1.9 (осем три пет едно нула точка шест седем пет точка едно осем нула точка едно точка девет), представляващ част от избен етаж на пететажна администр. сграда, констр. - масивна, год. на стр. - 1977 г., състоящ се от работни помещения с обща площ 108,0 (сто и осем) кв. метра, заедно със съответните ид. части от общ. части на сградата и от поземления имот с идентификатор 83510.675.180, целият с площ 1 205 (хиляда двеста и пет) кв. м.  80318.5(осемдесет хиляди триста осемна)  Правно основание:Договор от 02.10.2008 г. за предоставяне безвъзмездно за управление Приобретател: Агенция по вписванията за нуждите на Служба по вписванията и Служба по регистрация - Шумен БУЛСТАТ 131282355 Предоставящ имота: Областен управител
414  № 2160 / 26.01.2009  2160  Публична  Шумен / Шумен / гр.Шумен / Адрес: ул. "Съединение" №107, ет. 4, по кадастрална карта, одобрена със Зап. № РД-18-52/25.11.05 г. на Изпълнителния директор на АГКК кв. УПИ:  САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 83510.675.180.1.5 (осем три пет едно нула точка шест седем пет точка едно осем нула точка едно точка пет), представляващ част от четвърти етаж на пететажна администр. сграда, констр. - масивна, год. на стр. - 1977г., състоящ се от 8 (осем) бр. работни стаи, зала и 1 (един) бр. обслужващо помещение с обща площ 253,20 (двеста петдесет и три цяло и двадесет стотни) кв. метра, заедно с 65% ид. части от общите части на етажа и съответните ид. части от общ. части на сградата и от поземления имот с идентификатор 83510.675.180, целият с площ 1 205 (хиляда двеста и пет) кв. метра  213176(двеста тринадесет хиляди сто с)  Правно основание:Решение №721/07.09.2004 г. на Министерски съвет Приобретател: Агенция за социално подпомагане за нуждите на Регионална дирекция за социално подпомагане - Шумен БУЛСТАТ
415  № 2161 / 05.02.2009  2161  Публична  Шумен / Шумен / гр.Шумен / Адрес: ул. "Съединение" №107, ет. 2, по кадастрална карта, одобрена със Зап. № РД-18-52/25.11.05 г. на Изпълнителния директор на АГКК кв. УПИ:  САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 83510.675.180.1.2 (осем три пет едно нула точка шест седем пет точка едно осем нула точка едно точка две), представляващ втори етаж от 5 етажна администр. сграда, констр. - масивна, год. на стр. - 1977г., състоящ се от 12 (дванадесет) бр. работни помещения, 4 (четири) бр. обслужващи помещения, 3 бр. тоалетни, коридор и фоайе с обща площ 541,60 (петстотин четиридесет и едно цяло и шестдесет стотни) кв. метра, заедно със съответните ид. части от общ. части на сградата и от поземления имот с идентификатор 83510.675.180, целият с площ 1205 (хиляда двеста и пет) кв. метра  449130(четиристотин четиридесет и дев)  Правно основание:Решение №374/23.05.2003 г. на Министерски съвет Приобретател: Министерство на правосъдието за нуждите на Районен съд - Шумен БУЛСТАТ 000931778
416  № 2163 / 10.02.2009  2163  Частна  Шумен / Хитрино / с.Трем / Адрес: местността "Ясак" кв. УПИ:  ПОЗЕМЛЕН ИМОТ №400001 (четири нула нула нула нула едно) с площ 14,507 дка (четиринадесет декара петстотин и седем кв. метра)  19404.6(деветнадесет хиляди четиристот)  Правно основание:чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ Приобретател: Министър на земеделието и храните БУЛСТАТ 831909905; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1221026566   Заповед № РД-18-9 / Дата:11.2.2015 г. ч.- изцяло отписан
417  № 2164 / 10.02.2009  2164  Частна  Шумен / Хитрино / с.Трем / Адрес: местността "Ясак" кв. УПИ:  ПОЗЕМЛЕН ИМОТ №500007 (пет нула нула нула нула седем) с площ 42,404 дка (четиридесет и два декара четиристотин и четири кв. метра)  56719.6(петдесет и шест хиляди седемст)  Правно основание:чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ Приобретател: Министър на земеделието и храните БУЛСТАТ 831909905; ДАНЪЧЕН НОМЕР 1221026566