одобрен

Регистър на издадени актове за одобряване на ПУП в Община Троян за населените места от общината към 30.06.2019 г.

Уникален идентификатор:  2de8672a-ecb2-457f-a3dc-551973335aa7

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-07-09 09:21:52
  • Създаден от: anna_belperchinova
  • Последна промяна: 2019-07-09 09:21:52

№ по ред

№ на заповед

Съдържание

Населено място

Възложител

1 2 3 4 5
1 № 2/4.01.2019г. Проект на подробен устройствен план за застрояване, като част от комплексен проект за инвестиционна инициатива за имоти с идентификатори 15703.26.35 и 15703.26.41 по кадастралната карта на село Голяма Желязна, с отреждане „За обществено обслужване“ по имотни граници с. Голяма Желязна Мариана Борисова, гр. София
2 № 25/9.01.2019г. Проект на подробен устройствен план - план за застрояване и регулация за частично изменение на застроителния и регулационен план с работен устройствен план (ПУП – ПРЗ за ЧИЗРП и РУП) като част от комплексен проект за инвестиционни инициатива (КПИИ) за имот с идентификатор 80981.351.1421, по кадастралната карта на с. Черни Осъм като се обособява УПИ VІ-1421, отреден „За жилищно застрояване“, кв. 69 по имотни граници с.Черни Осъм Ай Джи Мениджмънт
3 решение № 870 от протокл № 39/31.01.2019г. На Общински съвет Проект за подробен устройствен план за кв.29 и трасе на улица с ОТ 193-195-197-198 с. Балабанско Милен Минков Кацаров
4 зап. № 54/16.01.2019г. ПУП-ПРЗ за ЧИЗРП за п.и. 53707.501.14 с. Орешак "Троя Маунтин"ЕООД
5 зап. № 70/ 22.01.2019Г. ПУП - ПЗ за п. и. 16986.7.238 с. ГОрно Трапе Евгени Павлов
6 зап. № 69/22.01.2019г. ПУП-ПРЗ за ЧИЗРП за п.и. 80981.352.287 с. Черни Осъм Николина Ковачева
7 зап. № 213/28.02.2019г. подробен устройствен план - план за застрояване и регулация за частично изменение на застроителния и регулационен план (ПУП – ПРЗ за ЧИЗРП) като част от комплексен проект за инвестиционни инициатива (КПИИ) за имоти с идентификатори 83212.501.1579 и 83212.501.937, по кадастралната карта на с. Шипково като се обособява УПИ ІІ-1579, 937, отреден „За жилищно застрояване“, І-938 и ІІІ-1580, кв. 69 по имотни граници с. Шипково Тончо Краевски
8 зап. № 269/14.03.2019г Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване за частично изменение на регулационния план (ПУП-ПРЗ за ЧИРП) на поземлен имот с идентификатор 80981.352.105, парцел І-„За градина“, кв. 13 по регулационния план на мах. Стойновска, с. Черни Осъм, като за имота се обособи самостоятелен УПИ ІV-105 отреден „За жилищно застрояване”, по имотни граници с. Черни Осъм Иван Ангелов
9 зап. № 268/14.03.2019г. Подробен устройствен план – план за застрояване и регулация на УПИ І– 80,83 „За жилищно застрояване, обществено обслужване и трафопост”, квартал 69 по регулационния план на с. Врабево, община Троян , като УПИ І се отрежда за имот 12108.220.84 без да се променя отреждането „За жилищно застрояване, обществено обслужване и трафопост” с. Врабево "Софарма" АД
10 зап. № 267/14.03.2019г. Проект на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване, за частично изменение на застроителния и регулационен план (ПРЗ за ЧИРЗП), за имоти с идентификатори 81476.501.330 и 81476.501.750, квартал 15 по плана на село Чифлик, като се обособяват УПИ ХV-330 и УПИ ХVІІ-750 по имотни граници с. Чифлик Станко Бончевски
11 зап. № 269/14.03.2019г Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване за частично изменение на регулационния план (ПУП-ПРЗ за ЧИРП) на поземлен имот с идентификатор 80981.352.105, парцел І-„За градина“, кв. 13 по регулационния план на мах. Стойновска, с. Черни Осъм, като за имота се обособи самостоятелен УПИ ІV-105 отреден „За жилищно застрояване”, по имотни граници, при обособена устройствена „ Жилищна – малкоетажно застрояване – Жм“, с показатели: плътност на застрояване – до 60 %; коефициент на интензивност – до 1,2; минимална озеленена площ – 40%; застрояване – свободно. мах. Стойновското, с. Ч. Осъм Иван Йорданов и Силвия Ангелова
12 зап. № 319/28.03.2019 проект на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване, за частично изменение на регулационния план (ПРЗ за ЧИРП), на имот с идентификатор 12108.501.216, попадащ в парцели V-217, VІ-1197 и VІІ-224 кв. 28, с. Врабево, като се обособява нов УПИ V-216, отреден „За жилищно строителство и гараж за селскостопанска техника“ по имотни граници и устройствени показатели: устройствена зона - „ Жилищна – малкоетажно застрояване – Жм“, плътност на застрояване – до 60 %; коефициент на интензивност – до 1,2; минимална озеленена площ – 40%; застрояване – свободноПриложения проект е неразделна част от настоящата заповед. с. Врабево Красимир Кръстев
13 529/15.05.2019г. Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП – ПЗ), заедно с приложените схеми на техническата инфраструктура (В и К и Електрозахранване) на поземлен имот с проектен идентификатор 02302.800.130 ( стари идентификатори 02302.800.26 и 02302.800.25), местн. „Алдишки рът”, землище с. Балабанско, с отреждане „За жилищно застрояване“ с височина до 10м, при обособена устройствена зона „ Жилищна – малкоетажно застрояване – Жм“, с показатели: плътност на застрояване – до 60 %; коефициент на интензивност – до 1,2; минимална озеленена площ – 40%; застрояване – свободно. с. Балабанско Николай Драгомиров Стефанов
14 530/15.05.2019г. Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП – ПЗ), заедно с приложените схеми на техническата инфраструктура (В и К и Електрозахранване) на имот с идентификатор 80981.304.3, местността „Кардашими“, землище село Черни Осъм, с отреждане „За жилищно застрояване“ с височина до 10м, при обособена устройствена зона „ Жилищна – малкоетажно застрояване – Жм“, с показатели: плътност на застрояване – до 60 %; коефициент на интензивност – до 1,2; минимална озеленена площ – 40%; застрояване – свободно. с. Черни Осъм Николай Маринов
15 565/29.05.2019г. ПУП-ПЗ ,заедно с приложените схеми за техн. Инфраструктура(ВиК и Електрозахранване) на поземлен имот с идентификатор 80981.304.91, местн. Кардашими, с. Черни Осъм, с цел промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди като имота се отрежда "За жилищно застрояване" с. Черни Осъм Мирослав Димитров
16 зап. № 596/6.06.2019 Проект на подробен устройствен план - план за застрояване и регулация за частично изменение на застроителния и регулационен план с работен устройствен план (ПУП – ПРЗ за ЧИЗРП) като част от комплексен проект за инвестиционни инициатива (КПИИ) за имот с идентификатор 18109.152.592, по кадастралната карта на с. Гумощник, като се обособява УПИ V-592, кв. 17, по имотни граници С. Гумощник Даниела Василева
16 зап. № 625/6.06.2019 Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване за частично изменение на застроителния и регулационен план (ПУП-ПРЗ за ЧИЗРП) като част от комплексен плоект за инвестиционна инициатива (КПИИ) за поземлени имоти с идентификатори 53707.504.90 и 53707.504.91, попадащи в парцели ХІІ-1566 и ХІІІ-1566 квартал 18 по плана на с. Орешак, за обособяване на урегулиран поземлен имот /УПИ/ ХІІ-90,91, отреден „За жилищно застрояване” по имотни граници, като в новообособения УПИ се предвиди свободно и свързано застрояване по имотни граници и устройствени показатели - устройствена зона „Жилищна – малкоетажно застрояване – Жм“, максимална височина – до10м., плътност на застрояване – до 60 %; коефициент на интензивност – до 1,2; минимална озеленена площ – 40%; застрояване – свободно и свързано. с. Орешак Анатолий Иванов Иванов
17 зап. № 625/6.06.2019 Проект на подробен устройствен план - план за застрояване на имот с идентификатори 81476.27.37, местността „Козещица”, село Чифлик, с цел обособяване на два отделни имота с проектни идентификатори 81476.27.615 и 81476.27.616, отредени „За жилищно строителство“, по имотни граници. с. Чифлик Румен Стоянов Генков и др.
18 зап. № 625/6.06.2019 Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване, за частично изменение на регулационния план за имоти с идентификатори 24476.761.109 и 24476.761.110, попадащи в парцел V-36, квартал 30 по плана на село Дълбок дол, за обособяване на УПИ V-109 и ІХ-110, по имотни граници, с отреждане „За жилищно застрояване”, при обособена устройствена „ Жилищна – малкоетажно застрояване – Жм“, с показатели: плътност на застрояване – до 60 %; коефициент на интензивност – до 1,2; минимална озеленена площ – 40%; застрояване – свободно и свързано. с. Дълбок дол Христофор Гоцев
21 зап. № 627/06.06.2019 Проект на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване за частично изменение на застроителния и регулационен план (ПУП-ПРЗ за ЧИЗРП) на поземлени имоти с идентификатори 53707.501.177 и 53707.501.178, попадащи в парцели V-1112 и VІ-1113, кв. 59 по плана на с. Орешак, като се обособяват урегулирани поземлени имоти /УПИ/ V-177 и VІ-178, отредени „За жилищно застрояване” по имотни граници и устройствени показатели - устройствена зона „Жилищна – малкоетажно застрояване – Жм“, максимална височина – до10м., плътност на застрояване – до 60 %; коефициент на интензивност – до 1,2; минимална озеленена площ – 40%; застрояване – свободно и свързано, представляващ част от комплексен плоект за инвестиционна инициатива за поземлен имот с идентификатор 53707.501.177 с. Орешак Ценка Буровска
18 зап. № 705/20.06.2019 Подробен устройствен план за регулация и застрояване, за частично изменение на Застроително – регулационния план (ПУП – ПРЗ за ЧИЗРП) на имоти с идентификатори 20300.350.8171, 20300.350.214, 20300.350.213, 20300.350.212, 20300.350.211, 20300.350.208, 20300.350.4081, 20300.350.470 и 20300.350.471, попадащи в парцели ІІІ-210, V-210,209, VІ-209, I-213,213, VII-214, VIII-211, ІХ-208 и XIV-471 в строителен квартал 34, и част от улица с ОТ 58-59-68, по плана на село Дебнево, като се обособяват УПИ ІІІ-8171, I-214,VII-213, II-212, VIII-211, IX-208, IV-470 и ХIV-471 по имотни граници, и устройствена зона за всички новообособени УПИ „ Жилищна – малкоетажно застрояване – Жм“ – до 10м., с показатели: плътност на застрояване – до 60 %; коефициент на интензивност – до 1,2; минимална озеленена площ – 40%; застрояване – свободно и свързано. Имот с идентификатор 20300.350.4081 се обособява „за пешеходно преминаване”. Трасето на нереализирана улица с ОТ 58-59-68 отпада. с. Дебнево Калоян Зарзанов
19 зап. № 706/25.06.2019 Проект на подробен устройствен план - план застрояване за частично изменение на плана за застрояване (ПУП-ПЗ за ЧИПЗ) и схема за електрозахранване, като част от комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) за поземлени имоти с идентификатори 35290.7.34 и 35290.7.35, отредени „За дърводелски цех“, с. Калейца, като същите се преотредят и се предвиди свободно застрояване с обособена устройствена зона „Пп“, с показатели: етажност - до 15м.; плътност на застрояване – до80 %; коефициент на интензивност – до 2,5; минимална озеленена площ – 20%; застрояване – свободн с. Калейца Аквамел ЕООД
20 зап. № 706/25.06.2019 Проект на подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) с цел промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди на поземлен имот с идентификатор 02302.58.47, местност „Червенкия“, село Балабанско, като имота се отреди „За жилищно строителство“ с височина до 10м. и се обособява устройствена зона „Жилищна – малкоетажно застрояване – Жм“, с показатели: плътност на застрояване – до 60 %; коефициент на интензивност – до 1,2; минимална озеленена площ – 40%; застрояване – свободно с.Балабанско Стефан Павлинов Пенков
21 зап. № 707/20.06.2019 Проект на проект на подробен устройствен план за регулация и застрояване, за частично изменение на застроителния и регулационен план (ПУП – ПРЗ за ЧИЗРП) на имот с идентификатор 83212.501.559, попадащ в парцел ХІХ-559, квартал 2 по плана на село Шипково, като се обособява УПИ ХІХ-559, по имотни граници без да се изменя отреждането „За жилищно застрояване“ по имотни граници, при обособена устройствена зона „ Жилищна – малкоетажно застрояване – Жм“, с показатели: плътност на застрояване – до 60 %; коефициент на интензивност – до 1,2; минимална озеленена площ – 40%; застрояване – свободно. с. Шипково Иван Симеонов
22 зап. № 724/25.06.2019 1. Изработване на проект на подробен устройствен план за застрояване (ПУП-ПЗ) като част от комплексен проект за инвестиионна инициатива (КПИИ), за поземлен имот с идентификатор 18108.157.11, с отреждане „ За жилищно строителство ” и се предвиди свободно застрояване с обособена устройствена „ Жилищна – малкоетажно застрояване – Жм“, с показатели: плътност на застрояване – до 60 %; ко с. Гумощник Павлина Велчева
23 зап. № 725/25.06.2019 Подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на външно ел.захранване с кабелна линия 1 kV и въздушна кабелна линия 1 kV за охрана и осветление в имот с идентификатор 53707.504.425, като част от комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ с. Орешак ЧЕЗ
24 зап. № 726/25.06.2019 Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване, за частично изменение на регулационен план (ПУП – ПРЗ за ЧИРП) на поземлен имот с идентификатор 18109.153.1020, парцел III-210, строителен квартал 7 по плана на село Гумощник, като за имота се обособява УПИ III-1020, по имотни граници, с отреждане „За жилищно застрояване”, при обособена устройствена „ Жилищна – малкоетажно застрояване – Жм“, с показатели: максимална етажност (височина) – до 10м.; плътност на застрояване – до 60 %; коефициент на интензивност – до 1,2; минимална озеленена площ – 40%; застрояване – свободно. с. Калейца Любомир Цанков
25 зап. № 727/25.06.2019 Подробен устройствен план за регулация и застрояване за частично изменение на застроително – регулационен план (ПУП – ПРЗ за ЧИЗРП) на поземлени имоти с идентификатори 35290.154.70 и 35290.154.71, 35290.154.72, 35290.154.73, попадащи в УПИ І-154.26,154.27 „За обслужване и администрация”, квартал 82 по плана на село Калейца, с цел образуване на УПИ І-70,71 „За обслужване и администрация”, УПИ VІ-72 „За складове и обществено обслужване “ и УПИ VІІ-73 „За обслужване и администрация“ по имотни граници, при обособена устройствена зона „ За обществено обслужване – Оо“, с показатели: плътност на застрояване – до 60 %; коефициент на интензивност – до 1,5; минимална озеленена площ – 20%; застрояване – свободно с. Балабанско Иван Велчевски
26 зап. № 728/25.06.2019 Проект на подробен устройствен план за застрояване, в едно със схеми за техническата инфраструктура (В и К и Електрозахранване) с цел промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди на поземлен имот с идентификатор 02302.60.41, м. Бряскова усойна, с. Балабанско, като имота се отреди „За жилищно застрояване“ с височина до 10м. и се обособява устройствена зона „Жилищна – малкоетажно застрояване – Жм“, с показатели: плътност на застрояване – до 60 %; коефициент на интензивност – до 1,2; минимална озеленена площ – 40%; застрояване – свободно с. Черни Осъм Сирма Шлюкер
27 зап. № 782/27.06.2019 Проект на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване, за частично изменение на застроителния и регулационен план (ПУП – ПРЗ за ЧИЗРП) за поземлени имоти с идентификатори 80981.350.391 и 80981.350.391, попадащи в парцел ХХ-390,391, квартал 24 по плана на село Черни Осъм, като за имотите се обособяват самостоятелни УПИ ХХ-390 и ХХІV-391 отредени „За жилищно застрояване“ по имотни граници, при обособена устройствена „ Жилищна – малкоетажно застрояване – Жм“, с показатели: максимална етажност (височина) – до 10м.; плътност на застрояване – до 60 %; коефициент на интензивност – до 1,2; минимална озеленена площ – 40%; застрояване – свободно и свързано с. Чифлик Светослав Салапантов
28 зап. № 783/27.06.2019 Проект на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване, за частично изменение на застроителния и регулационния план, на имот с идентификатор 81476.501.316, парцели V-316 и ХVІІІ-316, кв. 15, с. Чифлик, като за имота се обособяват два нови самостоятелни урегулирани поземлени имота (УПИ) V-316 и ХVІІІ-316, кв. 15 с отреждане „За жилищно застрояване” с височина до 10м, по имотни граници и устройствени показатели: устройствена зона „ Жилищна – малкоетажно застрояване – Жм“, плътност на застрояване – до 60 %; коефициент на интензивност – до 1,2; минимална озеленена площ – 40%; застрояване – свободно и свързано с.Чифлик Минчо Богдански и др.