одобрен

Регистър на въвеждане в експлоатация на строежите 2017

Уникален идентификатор:  2e1e8738-00f6-49c3-971c-e8ee13f2bb72

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-01-13 10:47:34
  • Създаден от: mariya_nikolova
  • Последна промяна: 2020-01-13 10:47:34

РЕГИСТЪР НА УДОСТОВЕРЕНИЯТА ЗА ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ, ИЗДАДЕНИ ОТ ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД ЗА 2017 ГОДИНА

Рег.№, дата № на искането строеж местонахождение възложител ЕГН/ Стр. Надзор
на у-eто БУЛСТАТ на възложител /техн. Р-л/
1/11.01.2017г. УТКР-13-21/04.01.2017г. Жилищна сграда, СВО УПИ ІІІ-113, кв.9 по ПУП на с.Каснаково, общ.Димитровград Николинка Здравчева Пехливанова ********** техн.Н. Райнова
2/20.01.2017г. УТКР-13-96/18.01.2017г. Прилагане на мерки за енергийна ефективност на многофамилен жилищен блок с ид.21052.1015.79.1, кв.99 по плана на гр.Димитровград, ул. Анри Барбюс №4, в изпълнение на НПЕЕМЖС кв.99, ПИ с ид.21052.1015.79 по КК на Димитровград, сграда с ид.21052.1015.79.1 по КК на Димитровград СС „Център –гр.Димитровград, обл.Хасково, ул. Анри Барбюс”№4 гр.Димитровград БУЛСТАТ 176834279 Гарант 2000 ЕООД
Община Димитровград представлявана от Иво Тенев Димов-кмет БУЛСТАТ 000903533
3/24.01.2017г. УТКР-13-133/23.01.2017г. Жилищна сграда УПИ VІІ-157, кв.20 по плана на с.Голямо Асеново Антон Тодоров Пандов Петър Петров
4/26.01.2017г. УТКР-13-115/20.01.2017г. “Външно електрозахранване на Ресторант-Бистро”Форум” в имот с идентификатор №21052.1014.175 по КК на град Димитровград” имот с идентификатор №21052.1014.175 и имот с идентификатор №21052.1014.176 в кв.155 по КК на град Димитровград. „ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ” ЕАД - гр. Пловдив ИН по ДДС ВG 115552190 „АГРОВОДИНВЕСТ”ЕАД, гр.София
5/26.01.2017г. № ИДОСВ-08-8/20.1.2017г. “Външно електрозахранване на обект:”Зооветеринарен комплекс” в имот с идентификатор №21052.1015.2219 по КК на град Димитровград” имот с идентификатор №21052.1015.2219 и имот с идентификатор №21052.1015.2186-второстепенна улица в кв.189 по КК на град Димитровград. „ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ” ЕАД - гр. Пловдив ИН по ДДС ВG 115552190 „АГРОВОДИНВЕСТ”ЕАД, гр.София
6/26.01.2017г. № ИДОСВ-08-6/20.1.2017г “Външно електрозахранване на Склад за безалкохолни напитки и пакетирани хранителни стоки в ПИ №145047, землище село Крепост,община Димитровград” ПИ №145047, землище село Крепост,община Димитровград „ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ” ЕАД - гр. Пловдив ИН по ДДС ВG 115552190 „АГРОВОДИНВЕСТ”ЕАД, гр.София
7/26.01.2017г. № ИДОСВ-08-7/20.1.2017г. “Външно електрозахранване на група бизнес обекти в кв.28 на град Димитровград” имот с идентификатор №21052.1017.471 в кв.28 по КК на град Димитровград. „ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ” ЕАД - гр. Пловдив ИН по ДДС ВG 115552190 „АГРОВОДИНВЕСТ”ЕАД, гр.София
8/02.02.2017г. Жилищна сграда УПИ ХІ-1773, кв.89 по плана на гр.Димитровград, ид.21052.1015.49.1 по КК Ирена Георгиева Илиева Техн.Любка Димова
УТКР-13-198/30.01.2017г.
9/07.02.2017г. УТКР-13-248/02.02.2017г. Пристройка на цех за тахан халва УПИ V-706, кв.19 по ПУП на с. Крепост, общ. Димитровград Димитър Атанасов Димитров техн. Елена Желязкова
10/21.02.2017г. УТКР-13-431/17.02.2017г. Ресторант-бистро „Форум” Имот с идент. 21052.1014.175 по КК на гр. Димитровград, идент. С общ. УПИ І-1145, кв. 155 по ПУП-ПРЗ на гр. Димитровград „ТИВИ ГРУП” ООД 836146560 Митко Тенев Димитров
11/23.02.2017г. УТКР-13-368#1/23.02.2017г. Административно-битова сграда ПИ 21052.352.98 по КК на Димитровград МАГНАТИ БЪЛГАРИЯ ЕООД 126731173 Митко Тенев Димитров
12/27.02.2017г. УТКР-13-456/21.02.2017г. Двуетажна двуфамилна жилищна сграда ПИ 21052.1016.206 по КК на Димитровград Наталия Красимирова Кабзималева Митко Тенев Димитров
13/06.03.2017 № ИДОСВ-08-29/28.2.2017г. “Изграждане на оптично кабелно захранване на магазин Виваком бул. „Димитър Благоев” №9 град Димитровград” ПИ №21052.1015.303 и имот с идентификатор №21052.1015.414 в по КК на град Димитровград. „БТК” ЕАД ЕИК831642181 „РАДЕВ-06” ЕООД
14/26.04.2017г. УТКР-13-1029/20.04.2017г. Авторемонтна работилница УПИ ХІІ, кв.120 по плана на гр.Димитровград „Чавдаров,Георгиев и сие”ЕООД и „Чавдаров”ЕООД Техн.ЛюбкаДимова
15/04.05.2017г. УТКР-13-1120/02.05.2017г. Пристройка към търговски обект УПИ ХХІV-общински, кв.146 по плана на гр.Димитровград ЕТ „Керка Атанасова” Техн.Петър Николов Иванов
16/15.05.2017г. УТКР-13-1186/10.05.2017г. Преустройство на стопанска постройка в ракиен казан имот с идентификатор №21052.1002.589.6 по КК на град Димитровград. Драгомир Гошев Кирев Техн.Петър Николов Иванов
17/29.05.2017г. УТКР-13-1320/23.05.2017г. Реконструкция на жилищна сграда, пристройка и надстройка УПИ VII-429, кв. 39, с. Брод, общ. Димитровград Господин Иванов Минев и Дешка Господинова Якъпова Техн. Н. Добрева
18/29.05.2017г. УТКР-13-1318/23.05.2017г. Гараж ПИ 21052.1017.123 по КК на гр. Димитровград „Грозев 06” ЕООД 126711822 Техн.Петър Николов Иванов
19/01.06.2017г. УТКР-13-140/30.05.2017г. Гараж с три парко места и барбекю УПИ ХVІІ-696, кв.71 по плана на с.Горски Извор Иво Димов Ганчев Инж.Симеон Симеонов
20/01.06.2017г. УТКР-1396/30.01.2017г. Преустройство и пристройка на апартамент в работилница за производство и продажба на хлебни изделия Имот с ид.21052.1016.59.6 по КК в УПИ І, кв.8 по плана на гр.Димитровград „Хапката”ЕООД 204156721 „Стройконсулт”ООД
21/01.06.2017г. УТКР-1316#1/01.6.2017г Магазин за промишлени стоки Имот с идент. 21052.1012.100, идентичен с УПИ XVIІ-2213, кв.152 по ПУП-ПРЗ на гр.Димитровград „ЖАК”ЕООД ЕИК 1266282 ЕИК 1266282 Георги Вълчев
22/05.06.2017г. УТКР-13-1429/01.06.2017г. Двуетажна жилищна сграда УПИ ІХ-78, кв.8 по плана на с.Крум Иванка Петкова Какалова Техн. Н. Василев
23/19.06.2017г. УТКР-1580/15.06.2017г. Градска библиотека и музей Пеньо Пенев-газификация котелно 21052.1015.344.2 по КК на Димитровград Община Димитровград Ивест 99 ООД
24/23.06.2017г. УТКР-1652/22.06.2017г. Преустройство на магазин за нехранителни стоки в нотариална кантора 21052.1015.303.40.1 по КК на Димитровград Динко Георгиев Казаков Джей Ви Ки Консулт ООД
25/29.06.2017г. УТКР-13-1698/27.06.2017г. Преустройство на бистро в ракиен казан имот с идентификатор №21052.1010.58 по КК на град Димитровград. Мирослав Владимиров Тодев техн.Н. Райнова
26/18.07.2017г. УТКР-13-1850/14.07.2017г. Двуетажна еднофамилна жилищна сграда №1-І етап и пристройка към новоизградена жилищна сграда ПИ №503009, м-ст Жека кория по КВС с.Светлина Вълю Николов Колев Инж. Н. Николов
27/03.08.2017г. № ИДОСВ-08-105/28.7.2017г Външно електрозахранване на „Еднофамилна жилищна сграда” в имот с идентификатор №21052.1018.89 по КК на град Димитровград имот с идентификатор №21052.1018.608 по КК на град Димитровград. „ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ” ЕАД ИН по ДДС ВG 115552190 „АГРОВОДИНВЕСТ”ЕАД, гр.София
28/03.08.2017г. № ИДОСВ-08-106/28.7.2017г. „Външно електрозахранване на обект Магазин и склад в имот с идентификатор №21052.1012.100 по КК на град Димитровград” имот с ИД:21052.1012.57 по КК на град Димитровград. „ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ” ЕАД ИН по ДДС ВG 115552190 „АГРОВОДИНВЕСТ”ЕАД, гр.София
29/03.08.2017г. вх. № ИДОСВ-08-107/28.7.2017г. Външно електрозахранване на “Снек бар” в имот с идентификатор №21052.1016.177 по КК на град Димитровград имоти с ИД:21052.1016.161;ИД:21052.1016.176; ИД:21052.1016.178; ИД:21052.1016.177; ИД:21052.1016.171; ИД: 21052.1016.167; ИД:21052.1016.165 и ИД:21052.1016.166 по КК на град Димитровград „ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ” ЕАД ИН по ДДС ВG 115552190 „АГРОВОДИНВЕСТ”ЕАД, гр.София
30/10.08.2017г. УТКР-13-2098/07.08.2017г Склад за промишлени стоки Имот с идент. 21052.1012.100 по КК на гр. Димитровград „ЖАК” ЕООД Димитровград ЕИК 1266282 Георги Вълчев
31/21.08.2017г. УТКР-13-2199/16.08.2017Г. Зимна градина към съществуващ търговски обект 21052.1016.10 по КК на Димитровград ВАКРИЛ ЕООД 126609283 ПИВЕЛ 1 ЕООД
32/21.08.2017г. УТКР-13-2173/14.08.2017Г. Еднофамилна жилищна сграда и СВО 21052.1018.378 по КК на гр. Димитровград Жечо Йовчев Петров Инж. И. Запрянов
33/04.09.2017г. УТКР-13-2331/31.08.2017Г. Хале за складови дейности и автомивка 21052.1013.39 по КК на Димитровград Христоз Панчев Христозов Георги Митев Георгиев
І етап Хале за складови дейности
34/19.09.2017г. УТКР-13-2482/14.09.2017г. Авторемонтна работилница 21052.1008.64 по КК на Димитровград БОНЕВ АУТО ЕООД 200109311 „ГЕМЕГ” ЕООД
35/26.09.2017г. УТКР-13-2585/25.09.2017Г. Преустройство на част от партер /банков офис/ в игрална зала 21052.1015.278.1.6 по КК на Димитровград АНИТА ЕООД 126048117 Джей Ви Ки Консулт ООД
36/03.10.2017г. УТКР-13-2488#1/02.10.2017г. Гараж УПИ Х-1155, кв.147 по ПУП-ПРЗ на гр.Димитровград Стефан Стоянов Колев Техн.Н.Райнова
37/03.10.2017г. УТКР-13-2611/28.09.2017г. Основен ремонт на покрив с подмяна на конструкция и покритие УПИ ХХХІІ-1169, кв.148 по ПУП-ПРЗ на гр.Димитровград Деян Минков Делчев Техн.Нела Добрева
38/06.10.2017г. УТКР-13-2664/04.10.2017г. Вътрешно преустройство на съществуваща търговска сграда в цех за производство на пакетирани сладкарски изделия и торти със зала за консумация 21052.1016.59.34 по КК на Димитровград ЗОЯ-91 ООД 126692838 Костадин Генчев
39/18.10.2017г. УТКР-13-2765/13.10.2017Г. Обновяване на дворно пространство на детска градина осми март за финансиране по мярка М02-Подобряване на социалната инфраструктура на проект Красива България 21052.1014.194 по КК на Димитровград Община Димитровград Джей Ви Ки Консулт ООД
40/24.10.2017г. УТКР-13-2806/19.10.2017г. Преустройство на офис в заведение за бързо хранене ПИ с ид.21052.1015.430 по КК на гр.Димитровград „Бетатур”ООД Гарант 2000 ЕООД
„Стиляна 2016”ЕООД
41/24.10.2017Г. УТКР-13-1216#1/24.10.2017г. Преустройство на търговски център в кафе-клуб и офиси Сграда за търговия с ид.21052.1015.31.4 по КК на гр.Димитровград „Жули Холидей2016”ЕООД Гарант 2000 ЕООД
42/24.10.2017г. УТКР-13-2808/19.10.2017г. Жилищна сграда за сезонно обитаване 21052.1018.564 по КК на Димитровград Христо Недялков Кабаков Н.Райнова
43/13.11.2017г. УТКР-13-2915#1/13.11.2017г. Триетажна сграда с гаражи, магазини за нехранителни стоки, офиси и апартаменти и ВиК сградни отклонения УПи І, кв.8 по плана на гр.Димитровград, ид.21052.1016.59.39 по КК Иван Петев Мутафчиев, Женя Петева Мутафчиева, Иван Маринов Иванов, Добромир Иванов Петров, Галя Иванова Петрова и Юлия Владимирова Проданова „Кит Строй”ООД
44/01.12.2017г. УТКР-13-3136/29.11.2017Г. Преустройство на магазини 21052.1016.39.54.1 и 21052.1016.39.54.2 в магазин за промишлени и хранителни стоки и кът за фреш кв.9, Гьоков и дъщери ЕООД 201589283 Джей Ви Ки Консулт ООД
ПИ 21052.1016.39.54 по КК на Димитровград
45/11.12.2017г. УТКР-13-3205/07.12.2017г. Преустройство на търговски обект в аптека и направа на външни стълби Имот сграда с ид.21052.1015.303.26 по КК на гр.Димитровград Недялко Георгиев Атанасов ЕТ „Билд Комерс”
46/14.12.2017г. УТКР-13-3221/12.12.2017г. Преустройство на апартамент в офис и магазин за нехранителни стоки на апартамент с ид.21052.1016.181.14.2 по КК на гр.Димитровград, бул.”Трети Март №10” Имот сграда с ид.21052.1016.181.14 по КК на гр.Димитровград Димитър Христов Димитров и Снежанка Пенкова Димитрова ЕТ „Билд Комерс”
47/18.12.2017 УТКР-13-3224/13.12.2017г. Магазин за хранителни стоки и снекбар УПИ V-396, кв. 54 , с. Крепост, общ. Димитровград Снежана Данчева Чакърова Евгени Георгиев Георгиев
48/19.12.2017г. УТКР-13-3240/13.12.2017г Основен ремонт на покрив с подмяна на конструкцията на сграда ПИ 21052.1017.223.5 по КК на гр. Димитровград ЕТ „НЕД-Недялко Господинов” ЕТ „Елко” Димитровград
49/20.12.2017г. УТКР-133283/19.12.2017г. Пристройка към агроаптека за продажба на комбинирани фуражи и продажба на аксесоари за животни ПИ 21052.1017.545 по КК на Димитровград Златка Атанасова Христова Йордан Делчев