одобрен

SEBRA-2020-03-24

Уникален идентификатор:  2e7683ae-8530-465c-8264-6febe9d092a2

бюджет плащания

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-03-25 11:47:05
  • Създаден от: ts.tsvetanova
  • Последна промяна: 2020-03-25 11:47:05

ОБЩО ПЛАЩАНИЯ ЗА ДЕНЯ (в лева)

Период: 24.03.2020 - 24.03.2020

Код Описание Сума
I. ПЛАЩАНИЯ ОТ БЮДЖЕТА, ИЗВЪРШЕНИ ЧРЕЗ СЕБРА, ПО ПЪРВОСТЕПЕННИ СИСТЕМИ
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 49821269.739999995
02 xxxx Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала 75293.68000000063
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 2798266.12
10 xxxx Издръжка 4680224.4799999995
18 xxxx Други разходи 258587.91999999993
20 xxxx Разходи за лихви 1200
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 762998.59
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 150618849.35
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 468619.95
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 16985727.72
88 xxxx Средства на разпореждане 847653.68
89 xxxx Друго финансиране 117728917.47000001
90 xxxx Възстановени приходи 69143.85
91 xxxx Теглене на BGN в брой 85000
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 424012.23
98 xxxx Други операции в БНБ -393645.24
xxxx Трансфери за местни дейности за общини 423312
xxxx Целева субсидия за капиталови разходи за общини 273097.3
xxxx Обща субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности за общини 900294
xxxx Трансфери за други целеви разходи за общини 238952.12
II. ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ В БНБ
Разходи, свързани с банково обслужване на сметки, СЕБРА и други плащания по сключени договори с МФ обслужване на сметки и плащания 58200
Общо:  347125974.96000004
ПЛАЩАНИЯ ОТ БЮДЖЕТА, ИЗВЪРШЕНИ ЧРЕЗ СЕБРА, ПО ПЪРВОСТЕПЕННИ СИСТЕМИ
Народно събрание ( 001******* ) Период: 24.03.2020 - 24.03.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 7418.96
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 2188.16
Общо:  9607.12
Министерски съвет ( 003******* ) Период: 24.03.2020 - 24.03.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 364527.76
10 xxxx Издръжка 73950.54
18 xxxx Други разходи 1333.54
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 9479.28
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 3911.6
88 xxxx Средства на разпореждане 180000
Общо:  633202.72
Сметна палата ( 005******* ) Период: 24.03.2020 - 24.03.2020
Код Описание Сума
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 654240.86
10 xxxx Издръжка 241
Общо:  654481.86
Висш съдебен съвет ( 006******* ) Период: 24.03.2020 - 24.03.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 3487809.77
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 113629.09
10 xxxx Издръжка 91686.04
18 xxxx Други разходи 195828.38
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 4673.23
90 xxxx Възстановени приходи 2125.92
Общо:  3895752.43
Министерство на финансите ( 010******* ) Период: 24.03.2020 - 24.03.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 311880.79
10 xxxx Издръжка 159717.83
Общо:  471598.62
Министерство на външните работи ( 011******* ) Период: 24.03.2020 - 24.03.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 2300.64
18 xxxx Други разходи 70
20 xxxx Разходи за лихви 1200
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 297.54
Общо:  3868.18
Министерство на отбраната ( 012******* ) Период: 24.03.2020 - 24.03.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 5166444.69
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 135030.53
10 xxxx Издръжка 1685.12
18 xxxx Други разходи 99.82
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 13500
88 xxxx Средства на разпореждане 271.05
90 xxxx Възстановени приходи 28153
91 xxxx Теглене на BGN в брой 100000
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 9937.31
Общо:  5455121.52
Министерство на вътрешните работи ( 013******* ) Период: 24.03.2020 - 24.03.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 22085982.02
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 1220792.81
10 xxxx Издръжка 822220.48
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 33647.94
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 15532.77
88 xxxx Средства на разпореждане 277910.21
89 xxxx Друго финансиране 2.16
90 xxxx Възстановени приходи 9910.24
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 0
Общо:  24465998.63
Министерство на правосъдието ( 014******* ) Период: 24.03.2020 - 24.03.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 579455.28
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 2996.31
10 xxxx Издръжка 548324.99
18 xxxx Други разходи 1803.26
90 xxxx Възстановени приходи 7930.3
Общо:  1140510.14
Министерство на труда и социалната политика ( 015******* ) Период: 24.03.2020 - 24.03.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2064666.8
02 xxxx Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала 1589.23
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 44763.09
10 xxxx Издръжка 260405.2
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 277647.79
Общо:  2649072.11
Министерство на здравеопазването ( 016******* ) Период: 24.03.2020 - 24.03.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2224279.09
02 xxxx Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала 1445.44
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 59756.12
10 xxxx Издръжка 205155.61
Общо:  2490636.26
Министерство на образованието и науката ( 017******* ) Период: 24.03.2020 - 24.03.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1980232
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 76483.92
10 xxxx Издръжка 75162.16
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 19055
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 9655.2
88 xxxx Средства на разпореждане 10237.26
90 xxxx Възстановени приходи 2400
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 247.95
98 xxxx Други операции в БНБ -255582.43
Общо:  1917891.06
Министерство на културата ( 018******* ) Период: 24.03.2020 - 24.03.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 972674.57
02 xxxx Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала 43597.53
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 16514.7
10 xxxx Издръжка 260240.5
18 xxxx Други разходи 25766.29
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 451000
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 4909
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 159007.54
89 xxxx Друго финансиране 7078.32
90 xxxx Възстановени приходи 5159.65
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод -190947.14
Общо:  1755000.96
Министерство на околната среда и водите ( 019******* ) Период: 24.03.2020 - 24.03.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 237129.12
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 1159.93
10 xxxx Издръжка 23744.91
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 8064
88 xxxx Средства на разпореждане 12300
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 148.77
Общо:  282546.73
Министерство на икономиката ( 020******* ) Период: 24.03.2020 - 24.03.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 231097.12
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 170
10 xxxx Издръжка 57548.64
18 xxxx Други разходи 17972.13
88 xxxx Средства на разпореждане 221895.16
90 xxxx Възстановени приходи 330
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 0
Общо:  529013.05
Министерство на регионалното развитие и благоустройството ( 021******* ) Период: 24.03.2020 - 24.03.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 42312.39
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 2211905.69
90 xxxx Възстановени приходи 194
Общо:  2254412.08
Министерство на земеделието, храните и горите ( 022******* ) Период: 24.03.2020 - 24.03.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2815884.48
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 20530.1
10 xxxx Издръжка 90053.82
18 xxxx Други разходи 4560.25
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 338256.61
90 xxxx Възстановени приходи 1721.99
Общо:  3271007.25
Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията ( 023******* ) Период: 24.03.2020 - 24.03.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 43316.07
98 xxxx Други операции в БНБ -133173.45
Общо:  -89857.38
Министерство на енергетиката ( 024******* ) Период: 24.03.2020 - 24.03.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 16522.47
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 99.18
Общо:  16621.65
Министерство на младежта и спорта ( 025******* ) Период: 24.03.2020 - 24.03.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 15573.68
10 xxxx Издръжка 6973.37
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 32324.87
Общо:  54871.92
Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Период: 24.03.2020 - 24.03.2020
Държавна сигурност и разузнавaтелните служби на Българската народна армия ( 032******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 10075
Общо:  10075
Комисия за защита от дискриминация ( 033******* ) Период: 24.03.2020 - 24.03.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 4504.19
Общо:  4504.19
Държавна агенция "Електронно управление" ( 035******* ) Период: 24.03.2020 - 24.03.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 687888.67
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 21182.91
10 xxxx Издръжка 17711.02
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 180000
Общо:  906782.6
Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество ( 037******* ) Период: 24.03.2020 - 24.03.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 8870.33
Общо:  8870.33
Национален статистически институт ( 041******* ) Период: 24.03.2020 - 24.03.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 161653.86
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 6465.35
10 xxxx Издръжка 42960.23
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 99.18
Общо:  211178.62
Комисия за финансов надзор ( 047******* ) Период: 24.03.2020 - 24.03.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 15178.84
91 xxxx Теглене на BGN в брой -15000
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод -178.84
Общо:  0
Държавна комисия по сигурността на информацията ( 048******* ) Период: 24.03.2020 - 24.03.2020
Код Описание Сума
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 17311.33
Общо:  17311.33
Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" ( 053******* ) Период: 24.03.2020 - 24.03.2020
Код Описание Сума
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 1783.89
10 xxxx Издръжка 8181.84
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 167393.2
88 xxxx Средства на разпореждане 10.48
Общо:  177369.41
Национален осигурителен институт ( 055******* ) Период: 24.03.2020 - 24.03.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 4042.73
10 xxxx Издръжка 29499.6
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 7241855.9
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 586749
Общо:  7862147.23
Национална здравноосигурителна каса ( 056******* ) Период: 24.03.2020 - 24.03.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 3915.16
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 142770457.9
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 49.59
Общо:  142774422.65
Българска национална телевизия ( 061******* ) Период: 24.03.2020 - 24.03.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 20067.67
10 xxxx Издръжка 1318.65
Общо:  21386.32
Българско национално радио ( 062******* ) Период: 24.03.2020 - 24.03.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 65349.79
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 560
10 xxxx Издръжка 1025.1
Общо:  66934.89
Министерство на туризма ( 071******* ) Период: 24.03.2020 - 24.03.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1551.75
10 xxxx Издръжка 6734.1
Общо:  8285.85
Комисия за публичен надзор над регистрираните одитори ( 083******* ) Период: 24.03.2020 - 24.03.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 180
Общо:  180
Държавен фонд "Земеделие" ( 084******* ) Период: 24.03.2020 - 24.03.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2163409.43
10 xxxx Издръжка 21628.34
18 xxxx Други разходи 352.03
Общо:  2185389.8
Държавна агенция "Технически операции" ( 086******* ) Период: 24.03.2020 - 24.03.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане -42
10 xxxx Издръжка 18979.82
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 11200
98 xxxx Други операции в БНБ 0
Общо:  30137.82
Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда ( 119******* ) Период: 24.03.2020 - 24.03.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 76292.01
10 xxxx Издръжка 1799.44
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 2410.01
88 xxxx Средства на разпореждане 46175.16
Общо:  126676.62
Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция ( 122******* ) Период: 24.03.2020 - 24.03.2020
Код Описание Сума
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 6130.98
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 75662.72
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 801099.97
89 xxxx Друго финансиране 104763792.83
98 xxxx Други операции в БНБ -4889.36
Общо:  105641797.14
Фонд "Сигурност на електроенергийната система" ( 124******* ) Период: 24.03.2020 - 24.03.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 60313.6
Общо:  60313.6
Селскостопанска академия ( 133******* ) Период: 24.03.2020 - 24.03.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 41472.76
10 xxxx Издръжка 22284.47
88 xxxx Средства на разпореждане 2736.71
90 xxxx Възстановени приходи 9975.09
Общо:  76469.03
Държавно предприятие "Научно производствен център" ( 134******* ) Период: 24.03.2020 - 24.03.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 43511.01
10 xxxx Издръжка 2846.16
Общо:  46357.17
МТИТС - Национална компания "Железопътна инфраструктура" ( 581******* ) Период: 24.03.2020 - 24.03.2020
Код Описание Сума
89 xxxx Друго финансиране 5896248.48
Общо:  5896248.48
МТИТС - "БДЖ - Пътнически превози" ( 582******* ) Период: 24.03.2020 - 24.03.2020
Код Описание Сума
89 xxxx Друго финансиране 6477783.37
Общо:  6477783.37
Учителски пенсионен фонд ( 745******* )
Код Описание Сума
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 50073.91
Общо:  50073.91
Софийски университет "Св. Климент Охридски" - София ( 801******* ) Период: 24.03.2020 - 24.03.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 12852.05
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 148.77
Общо:  13000.82
Пловдивски Университет "Паисий Хилендарски" - Пловдив ( 802******* ) Период: 24.03.2020 - 24.03.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 26014.08
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 402.55
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 37710
Общо:  64126.63
Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ - Бургас ( 803******* ) Период: 24.03.2020 - 24.03.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 27129.57
Общо:  27129.57
Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ - Шумен ( 806******* ) Период: 24.03.2020 - 24.03.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2429
10 xxxx Издръжка 3255.3
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 143806
Общо:  149490.3
Русенски университет "Ангел Кънчев" ( 811******* ) Период: 24.03.2020 - 24.03.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 17738.95
10 xxxx Издръжка 173.53
Общо:  17912.48
Технически университет - София ( 812******* ) Период: 24.03.2020 - 24.03.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2022132.58
02 xxxx Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала 550
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 395245.02
10 xxxx Издръжка 275415.66
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 8500
88 xxxx Средства на разпореждане 95044.62
Общо:  2796887.88
Лесотехнически университет - София ( 818******* ) Период: 24.03.2020 - 24.03.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 354.64
Общо:  354.64
Тракийски университет - Стара Загора ( 823******* ) Период: 24.03.2020 - 24.03.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 27011.52
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 61773.6
Общо:  88785.12
Медицински университет - София ( 831******* ) Период: 24.03.2020 - 24.03.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 201347.75
02 xxxx Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала 28000
10 xxxx Издръжка 132958.74
Общо:  362306.49
Медицински университет - Пловдив ( 832******* ) Период: 24.03.2020 - 24.03.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 370813.52
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 12500
Общо:  383313.52
Медицински университет "Проф. д-р Параскев Иванов Стоянов" - Варна ( 833******* ) Период: 24.03.2020 - 24.03.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 13814.67
10 xxxx Издръжка 9192.24
89 xxxx Друго финансиране 464.05
Общо:  23470.96
Медицински университет - Плевен ( 835******* ) Период: 24.03.2020 - 24.03.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 34987.9
89 xxxx Друго финансиране 139880.81
Общо:  174868.71
Университет за национално и световно стопанство - София ( 841******* ) Период: 24.03.2020 - 24.03.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 122589.76
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 517.53
10 xxxx Издръжка 184379.26
18 xxxx Други разходи 10802.22
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 94977.13
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 49.59
Общо:  413315.49
Икономически университет - Варна ( 842******* ) Период: 24.03.2020 - 24.03.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 601497.56
10 xxxx Издръжка 3393.79
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 500
88 xxxx Средства на разпореждане 257.25
Общо:  605648.6
Национална художествена академия - София ( 853******* ) Период: 24.03.2020 - 24.03.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 11970.18
Общо:  11970.18
Военна академия "Г. С. Раковски"- София ( 881******* ) Период: 24.03.2020 - 24.03.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2195.74
10 xxxx Издръжка 58399.96
90 xxxx Възстановени приходи 1142.1
Общо:  61737.8
Висше военноморско училище "Н. Й. Вапцаров" - Варна ( 883******* ) Период: 24.03.2020 - 24.03.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 55985.48
10 xxxx Издръжка 4150.4
Общо:  60135.88
Българска Академия на Науките ( 890******* ) Период: 24.03.2020 - 24.03.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 940719.14
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 26041.41
10 xxxx Издръжка 455213.01
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 11500
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 1537.8
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 22331.23
88 xxxx Средства на разпореждане 815.78
89 xxxx Друго финансиране 443667.45
90 xxxx Възстановени приходи 101.56
Общо:  1901927.38
Национален фонд - Авансово финансиране ( 980******* ) Период: 24.03.2020 - 24.03.2020
Код Описание Сума
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 13086511
Общо:  13086511
Национален фонд - Оперативни програми, съфинансирани от Кохезионния и структурните фондове на Период: 24.03.2020 - 24.03.2020
Европейския съюз за финансова рамка 2014 -2020 ( 987******* )
Код Описание Сума
02 xxxx Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала 111.48
10 xxxx Издръжка 13556.76
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 273542.74
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 179962.84
Общо:  467173.82
Субсидии за общини ( 444******* ) Период: 24.03.2020 - 24.03.2020
Описание Сума
Трансфери за местни дейности за общини 423312
Целева субсидия за капиталови разходи за общини 273097.3
Обща субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности за общини 900294
Общо:  1596703.3
Други трансфери за общини ( 488******* ) Период: 24.03.2020 - 24.03.2020
Описание Сума
Трансфери за други целеви разходи за общини 238952.12
Общо:  238952.12
ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ В БНБ Период: 24.03.2020 - 24.03.2020
Описание Сума
Разходи, свързани с банково обслужване на сметки, СЕБРА и други плащания по сключени договори с МФ обслужване на сметки и плащания 58200
Общо:  58200