одобрен

Регистър на заявленията за достъп до информация в РИОСВ Шумен през 2020 г.

Уникален идентификатор:  2e97fe1f-136b-4e2a-bf64-349239e4a6cf

достъп заявления информация регистър риосв шумен РМС 436/2017

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2021-01-07 09:20:57
  • Създаден от: dragomir_vasilev
  • Последна промяна: 2021-01-07 09:20:57

Заявление №

Вид на исканата информация

Журна-листи

граждани

НПО

Други

Решение за предоставяне на достъп до информация

Решение за отказ за предоставяне на достъп до информация

Мотиви за отказа

Обжалване

Друго

ЗДОИ-1 януари Справка за заеманите длъжностни характеристики, на база утвърдени длъжностни разписания в РИОСВ-Шумен, от лицето С*Х*И*, за периода от м. юни 2010 г. до м. февруари 2014 г. и длъжностни характеристики за заеманата длъжност в РИОСВ-Шумен от лицето С*Х*И*, в периода от м. юни 2010 г. до м. август 2011 г. вкл. Г*Н*И* Решение №1 от 16.01.2020 г.
ЗДОИ-2 януари Шуменски университет “Епископ Константин Преславски” Отговорено с писмо
Списък на ИН в ЗЗ, попадащи на територията на гр. Шумен
ЗДОИ-3 януари Информация относно ИН “Изграждане на Модулна инсталация за оползотворяване на неопасни отпадъци с цел производство на електическа и топлинна енергия от фирма “Еко Инвест Север” ООД или предоставяне на документи за цялата информация, във връзка с ИН. С* П* Г* Отговорено с писмо
ЗДОИ-4 от януари Информация, относно структурата, общата щатна численостопределени бройки за заемане по трудово и служебно правоотношение до 02.01.2020г и към 03.01.2020г; длъжностно разписание към 03.01.2020г; определени служители на непълно работно време и лица по вътрешно съвместителство. Д*Н* Решение 2/11.02.2020г.
ЗДОИ-5 от февруари Информация за съставените АУАН на Евро Импекс ЕООД от 2016г насам и придружаващите ги протоколи. Евро Пропърти Консулт ЕООД Решение 1/12.02.2020г
ЗДОИ-6 от февруари Информация, относно актуализиран списък за 2019 г. на категориите информация, подлежаща на публикуване в РИОСВ-Шумен Д*С* Б*-Фондация Програма Достъп до Информация Отговорено с писмо
ЗДОИ-7 от март Информация за физическите и юридически лица, регистрирали билкозаготвителни пунктове в района на РИОСВ-Шумен. И* Д* Ц* Българска асоциация на билкарите и гъбарите Отговорено с писмо
ЗДОИ-7-/2/ от март Повторно Информация за имената на билкозаготвителни пунктове в района на Шумен и Търговище. И*Д*Ц* Българска асоциация на билкарите и гъбарите Решение № 4/11.03.2020 г.
ЗДОИ-8 от март Информация, относно взетите водни проби и резултати от река Провадийска в гр. Каспичан на 14.02 и 19.02.2020 г. Х*А*М* Решение 3/9.03.2020 г.
ЗДОИ-9 от март Информация относно провеждани сечи в горски територии държавна собственост www България Отговорено е от РДГ, след изискана от РИОСВ -Шумен информация.
ЗДОИ-10 от април Информация относно предприемане на администратовнонаказателна отговорност спрямо “Крис ойл” ЕООД, във връзка със съставени КП № ПС-09-1 и КП № ПС-10-1. И*И*И* Отговорено с писмо
ЗДОИ-11 от април Предоставяне на данни и информация за разработване на план и програма Община Велики Преслав Решение 5/30.04.2020г.
ЗДОИ-12/22.05.2020г. Инф., относно състоянието на депото за стари автомобилни гуми в гр. Шумен Д*Д* Решение № 6/29.05.2020г.
ЗДОИ-13/22.05.2020г Инф., относно ИН, попадащи в границите на Провадийско-Роякско плато Булгартрансгаз ЕАД Решение № 7/29.05.2020г.
ЗДОИ-14/01.06.2020г Инф., относно контролна дейност при получени сигнали за замърсявания, наложени санкции и плащане на същите, относно замърсяване на реки от минно дело. Л*Р*К* Решение № 8 от 3.06.2020 г.
ЗДОИ-15/01.06.2020г Инф., относно контролна дейност при получени сигнали за замърсявания, наложени санкции и плащане на същите, относно замърсяване на реки. Исканата информация е за периода 01.01.2019 г. - 16.04.2020 г. Л*Р*К* Решение № 8 от 3.06.2020 г.
ЗДОИ-16/1.06.2020г Инф., относно издадени НП за периода 2010 до днес на Титан БКС ООД, Община Шумен и ОП Чистота по ЗООС, за неизпълнение на условия от КР, както и издадени НП по чл.69 от ЗООС. В*В*П* и Й*В* Й* Решение № 9/08.06.2020 г.
ЗДОИ-17/5.06.2020г. от Информация, относно ИН за изграждане на Завод за третиране на отпадъци в кв. Дивдядово и запитване за искане за извършване на екологична оценка на терен, където да се обработват отпадъци. Топлофикация Шумен, чрез Д*Д* и В*М* Отговорено с писмо
ЗДОИ-18/10.06.2020 г. Искане за предоставяне на информация и данни за изготвяне на Програма за ООС за Община Н. пазар за 2021 - 2027 г. Община Нови пазар Отговорено с писмо
ЗДОИ-19/10.06.2020 .г Предоставяне на информация, относно ИП, планове и програми в териториалния обхват на РИОСВ-Шумен БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД Отговорено с писмо
ЗДОИ-20/8.10.2020г Предоставяне на информация, относно ДОВОС за ИП “Изграждане на свинекомплекс” Г*И*Г* Решение 10/12.10.2020 г.
ЗДОИ-21/2.11.2020г Запитване, относно извършена ЕО и предоставяне на решение за зони от «Натура 2000» за «База за интензивно развъждане на дивеч Разсадника» в землището на с. Голямо Градище, обл. Търговище Ц*И*Ц* Отговорено с писмо
ЗДОИ-22/10.11.2020г. Запитване , относно наложени глоби за периода 2015 г.-2019 г.; размер; събрани суми до момента; данни за длъжностни лица, оправомощени да съставят актове Сдружение съдействие и подкрепа за информирано общество Решение № 11/23.11.2020 г.
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте