одобрен

Регистър на техническите паспорти на строежите

Уникален идентификатор:  2ee52f71-b915-4074-a6d7-c5385a8d71b7

Текуща версия: 13

Показвана версия: 13

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-07-18 10:29:28
  • Създаден от: desislava_sandulova
  • Последна промяна: 2020-02-14 11:27:40
  • Последно променил: desislava_sandulova

РЕГИСТЪР НА ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТИ

Регистрац.№;дата Наименование Вид строеж Местоположение Собственик Категория
1 ТП 1 от 12.01.2016г. Базова станция №5520 преустройство УПИ ХХХVІІІ;кв.212;УПИLV,кв.212, гр.Козлодуй "НУРТС БЪЛГАРИЯ" ЕОД ІІІ та
2 ТП 2 от 14.01.2016г. Вънщно кабелно електрозахранване НН на "магазин за хранителни стоки ново ид.37798.512.234, ул"Освободител"51, гр.Козлодуй "ЧЕЗ разпределение България" АД V та
3 ТП 3 от 21.01.2016г. Еднофамилна жилищна сграда ново ид.37798.504.541.1, кв.54,пл444, УПИХХV,ул"Булаир"15, гр.Козлодуй Я. И. Йорданов V та
4 ТП 4 от 21.01.2016г. Гараж преустройство УПИ ХІV, пл.1235,кв.101 Я. С. Илиев И. Илиев V та
5 ТП 5 от 21.01.2016г. Сграда за лабораторен контрол преустройство п.и.№000254 по КВС план на с.Хърлец с ЕКАТТЕ 77548 ДП "Радиоактивни отпадъци V та
6 ТП 6 от 08.02.2016г. Открит плувен басейн ново ид.37798.512, кв.259,парц.ХІІІ, гр.Козлодуй "АЕЦ Козлодуй" ЕАД ІІІ та
7 ТП 7 от 08.02.2016г. Топлоснабдителна система(ТСС) ново гр. Козлодуй "АЕЦ Козлодуй" ЕАД ІІ та
8 ТП 8 от 15.02.2016г. Клуб сдружение Истър ново ид.37798.512.52, УПИІV. пл.1033, кв.98 Сдружение "Истър", гр.Козлодуй ІV та
9 ТП 9 от 19.02.2016г. Преработка на вътрешно-газова инсталация на супермаркет "Пени маркет" - смянана резервоар за пропан бутан с обем 10 м3 смяна на резерноар за пропан бутан /с голям/ от вътр.газова инсталация ид.37798.512.373.1, упи ХІ, кв.100, ул."Освободител"47, гр.козлодуй "Рила проект" ЕООД Община Елин Пелин, с. Столник І ва
10 ТП 10 от 22.02.2016г. Пристроика къминдивидуална жилищна сграда - УПИ ІІІ - 552, кв.115, гр.Козлодуй ново УПИ ІІІ, кв.115, гр.Козлодуй П. Б. Горанов V та
11 ТП 11 от 29.02.2016г. "Базова станция №5618" находящ се върху покрив на сграда в УПИ 564, кв.48,, бл.82, вх. А, с.Гложене ново п.и.УПИ564, кв.48, сграда бл.82, вх.А, с.Гложене "Теленор България" ЕАД, Етажна собственост на сградата ІІІ та
12 ТП 12 от 10.03.2016г. Преустройство и пристройка към съществуваща сграда в кафе - аператив преустройство пл.1257,УПИХІ, кв.117 И. Р. Христова V та
13 ТП 13 от 14.03.2016г. Кухня на СОУ "Христо Ботев" реконструкция п.и.37798.512.23.5, гр.Козлодуй Община Козлодуй ІV та
14 ТП 14 от 14.03.2016г. Общинска служба по земеделие реконструкция п.и.37798.512.68.2, гр.Козлодуй Община Козлодуй V та
15 ТП 15 от 14.03.2016г. Масивна двуетажна сграда ОДК реконструкция п.и.37798.512.126.2, 3, гр.Козлодуй Община Козлодуй V та
16 ТП 16 от 14.03.2016г. СМК - Масивна сграда за административни, обществени и социални дейности реконструкция п.и.37798.512.68.4, гр.Козлодуй Община Козлодуй ІV та
17 ТП 17 от 14.03.2016г. Основно училище "Васил Левски" реконструкция п.и.37798.507.10, гр.Козлодуй Община Козлодуй ІV та
18 ТП 18 от 14.03.2016г. Сграда с хангар и гараж (Пожарната) реконструкция п.и.37798.507.10.521 гр.Козлодуй Община Козлодуй V та
19 ТП 19 от 14.03.2016г. Едноетажна масивна постройка с гараж реконструкция п.и.37798.501.26 гр.Козлодуй Община Козлодуй V та
20 ТП 20 от 14.03.2016г. Бунгала към административна сграда на община Козлодуй реконструкция п.и.37798.512.126.3,5 гр.Козлодуй Община Козлодуй V та
21 ТП 21 от 15.04.2016г. Топлоснабдяване на жилищна сграда ново ид.37798.506.26, ул."Пловдив"4, гр.Козлодуй М. П. Боботанова V та
22 ТП 22 от 15.04.2016г. Топлоснабдяване на жилищна сграда ново ид.37798.506.23, ул."Г.Димитров"№1, гр.Козлодуй М. К. Маринова V та
23 ТП 23 от 15.04.2016г. Топлоснабдяване на жилищна сграда ново ид.37798.506.427, ул."Пловдив"№18, гр.Козлодуй Б. Й. Тодоров V та
24 ТП 24 от 15.04.2016г. Топлоснабдяване на жилищна сграда ново ид.37798.506.27, ул."Пловдив"№6, гр.Козлодуй Б. Й. Мейцов V та
25 ТП 25 от 15.04.2016г. Топлоснабдяване на жилищна сграда ново ид.37798.506.27.8, ул."Пловдив"№15, гр.Козлодуй А. М. Принов V та
26 ТП 26 от 15.04.2016г. Топлоснабдяване на жилищна сграда ново ид.37798.506.28, ул."Пловдив"№8, гр.Козлодуй И. А. Иванов V та
27 ТП 27 от 18.04.2016г. Топлоснабдяване на жилищна сграда ново ид.37798.507.3, ул."Г.Димитров"№2, гр.Козлодуй П. И..Шунелска И. Р. Вълчев V та
28 ТП 28 от 18.04.2016г. Топлоснабдяване на жилищна сграда ново ид.37798.506.17,ид.37798.506.15 ул."София"№9, 11гр.Козлодуй Ц. Й. Торбов, В. Трифонова, Т. Николов V та
29 ТП 29 от 26.04.2016г. Топлофикационно отклонение с предварително изолирана тръба DN25 ново пл.167272, кв.149, ул."Свилен Русев"23 гр.Козлодуй М. Г. Йорданова V та
30 ТП 30 от 28.04.2016г. Еднофамилна жилищна сграда ново УПИХХІІІ,кв.57пл.149, гр.Козлодуй А. С. Михайлов, Т. С. Михайлова V та
31 ТП 31 от 04.05.2016г. Преустройство и пристройка на съществуващ гараж в магазин за хранителни стоки. преустройство УПИХІV,пл.1235, кв.101,с.Бутан И. Я. Илиев V та
32 ТП 32 от 12.05.2016г. Топлоснабдяване на жилищна сграда ново пл.1849, кв.110, ид.37798.502.473 гр.Козлодуй М. Й. Славова V та
33 ТП 33 от 12.05.2016г. Топлоснабдяване на жилищна сграда ново УПИVІІІ-1701, кв.151, ид.37798.506.30 гр.Козлодуй М. Н. Георгиева V та
34 ТП 34 от 12.05.2016г. Топлоснабдяване на жилищна сграда ново УПИХІІ-1702, кв.151, ид.37798.506.3 1 гр.Козлодуй П. В. Павлов V та
35 ТП 35 от 12.05.2016г. Топлоснабдяване на жилищна сграда ново УПИІ-446, кв.21, ид.37798.504.244 гр.Козлодуй Т. С. Кашева V та
36 ТП 36 от 12.05.2016г. Топлоснабдяване на жилищна сграда ново УПИХ-1671, кв.149, ид.37798.507.17 гр.Козлодуй С. М. Данчев Л. М. Михайлова Е. Д. Данчева V та
37 ТП 37 от 16.05.2016г. Външно електрозахранване на "Разширение и и надстрояване на съществуващмагазин за продажба на хранителни стоки - Обект3" ново УПИ VІ,кв.248 ид.37798.512.315 гр.Козлодуй ЧЕЗ Разпределение България АД V та
38 ТП 38 от 16.05.2016г. Топлоснабдяване на жилищна сграда ново УПИХVІІ-684,УПИХVІІІ-683 кв.180, ид.37798.504.423/424 гр.Козлодуй М. Р. Антонова,М. Д. Йонков V та
39 ТП 39 от 16.05.2016г. Топлоснабдяване на жилищна сграда ново УПИІІ-1651, кв.147, ид.37798.506.27 гр.Козлодуй В. С. Дуцов V та
40 ТП 40 от 16.05.2016г. Топлоснабдяване на жилищна сграда ново УПИ ІХ-32, кв.151, ид.37798.506.428 гр.Козлодуй Ю. Р.Садулова V та
41 ТП 41 от 25.05.2016г. Базова станция №5534 на "Теленор България" ЕАД ново УПИV-1177,кв.101 с.Бутан собственост на съоражението-"Теленор България"ЕАД, собственост на сградата-"Екострой-7"ЕООД ІІІ та
42 ТП 42 от 30.05.2016г. Многофамилна жилищна сграда в гр.Козлодуй,ул."Кирил и Методий" №37 ЕЕ ид.37798.507.251.1 гр.Козлодуй Х. И. Буйнова V та
43 ТП 43 от 30.05.2016г. Еднофамилна жилищна сграда в гр.Козлодуй,ул."Христо Ботев"№92 ЕЕ ид.37798.505.291.3 гр.Козлодуй Л. Х. Митрева V та
44 ТП 44 от 30.05.2016г. Еднофамилна жилищна сграда в гр.Козлодуй,ул."Люле Бургас"№34 ЕЕ ид.37798.505.291.3 гр.Козлодуй Л. Х. Митрева V та
45 ТП 45 от 30.05.2016г. Еднофамилна жиищна сграда в гр.Козлодуй, ул."Булаир"№3 ЕЕ ид.37798.504.439.1 гр.Козлодуй Ц. З. Митова V та
46 ТП 46 от 30.05.2016г. Еднофамилна жиищна сграда в гр.Козлодуй, ул."Калина"№20 ЕЕ ид.37798.507.373.1 гр.Козлодуй Д. Н. Мечева V та
47 ТП 47 от 30.05.2016г. Еднофамилна жиищна сграда в гр.Козлодуй ЕЕ ид.37798.502.227.2 гр.Козлодуй А. Б. Якимов V та
48 ТП 48 от 30.05.2016г. Еднофамилна жиищна сграда в гр.Козлодуй, ул."Княз Дондуков"№12А ЕЕ ид.37798.441.1 гр.Козлодуй К. Г.Иванов V та
49 ТП 49 от 30.05.2016г. Еднофамилна жиищна сграда в гр.Козлодуй, ул."Безимена"№2 ЕЕ ид.37798.506.310.2 гр.Козлодуй Ц. М. Коколичев V та
50 ТП 50 от 30.05.2016г. Панелен жилищен блок, гр.Козлодуй,ЖК2,№66Б,вх.А,Б,В,Г(ЕПЖС) ЕЕ ид.37798.512.279.1 гр.Козлодуй V та
51 ТП 51 от 01.06.2016г. Канализация по ул."Г.Димитров-гр.КозлодуйІІетап-от РШ 27до РШ 20;ІІІ етап-от РШ20 до РШ 14 ново ул.Г.Димитров Община Козлодуй ІІ ра
52 ТП 52 от 24.06.2016г. Топлоснабдяване на жилищна сграда ново пл.1573,кв.152 ул."Пловдив"36 гр.Козлодуй В. И. Николов V та
53 ТП 53 от 24.06.2016г. Топлоснабдяване на жилищна сграда ново пл.222,УПИІІІ,кв.115 ул."Кирил и Методий"31 гр.Козлодуй М. Н. Горинов V та
54 ТП 54 от 24.06.2016г. Топлоснабдяване на жилищна сграда ново ид.37798.502.469 ул."Янко Сакъзов"9 гр.Козлодуй П. Д. Маринова V та
55 ТП 55 от 24.06.2016г. Топлоснабдяване на жилищна сграда ново ид.37798.502.452 ул."Янко Сакъзов"23 гр.Козлодуй А. Н. Иванова V та
56 ТП 56 от 24.06.2016г. Топлоснабдяване на жилищна сграда ново ид.37798.507.221 ул."Кирил и Методий"№33 гр.Козлодуй П. А. Петров V та
57 ТП 57 от 24.06.2016г. Топлоснабдяване на жилищна сграда ново ид.37798.502.469 ул."Янко Сакъзов"№14 гр.Козлодуй В. Д. Липовянова V та
58 ТП 58 от 24.06.2016г. Сезонна еднофамилна жилищна сграда и допълвваща сграда в п.и. 37798.505.46 в УПИІІ, кв.4 ново ид.37798.505.46 УПИ ІІ, кв.4 гр.Козлодуй А. Й. Димитров
59 ТП 59 от 24.06.2016г. Топлоснабдяване на жилищна сграда ново ид.37798.502.486 ул."Янко Сакъзов"10 гр.Козлодуй Л. К. Александров V та
60 ТП 60 от 24.06.2016г. Гараж - хале за селскостопанскиинвентар, с.Хърлец ново пл.904,УПИ VІІІ, кв.62,с.Хърлец М. О. Сарачинов V та
61 ТП 61 от 30.06.2016г. Индустриална ограда на площадка "Радиана",м."Старит лозя" в землището на с.Хърлец, общ.Козлодуй, обл.Враца ново п.и.№000254 и п.и.№000355 отреден УПИІ-5;225;229;231;238,устройствена зона"ПУР"м."Старите лозя" с.Хърлец ДП "Радиоактивни отпадъци" V та
62 ТП 62 от 26.07.2016г. Подмяна на кабел 20кV между СМ и ТП3 гр.козлодуй подмяна ЖК-3юг ЧЕЗ"Разпределение Бълрария" ІІІ та
63 ТП 63 от 03.08.2016г. Пристройка на битова сграда за баланс на гуми с работилница,Автомивка с четири клетки - сградаза основно застрояване,WC и гараж за лични автомобили - сграда за допълващо застрояване, Автомивка с четири клетки и гараж(Пристройка) пристройка УПИ ХІV, пл.1944,кв.138, ид.37798.507.83 гр.Козлодуй В. М. Йорданов V та
64 ТП 64 от 03.08.2016г. Жилищна сграда ново УПИ ІІ, пл.1832,кв.110, гр.Козлодуй В. Й. Андреева V та
65 ТП 65 от 25.08.2016г. Преустройство на съществуваща сграда към площадка "Радиана" пристройка п.и. пл.№000254 по КВС на с.Хърлец ЕКАТТЕ 77548 "Старите лозя" ДП "Радиоактивни отпядъци V та
66 ТП 66 от 31.08.2016г. Топлоснабдяване на жилищна сграда ново ид.37798.507.508 ул."Акация"2 гр.Козлодуй Т. Д. Пеловски V та
67 ТП 67 от 31.08.2016г. Топлоснабдяване на жилищна сграда ново ид.37798.507.203 ул."Акация"6 гр.Козлодуй П. Т. Оприцов V та
68 ТП 68 от 31.08.2016г. Топлоснабдяване на жилищна сграда ново ид.37798.507.205 ул."Акация"10 гр.Козлодуй П. Д. Оприцов V та
69 ТП 69 от 31.08.2016г. Топлоснабдяване на жилищна сграда ново ид.37798.507.205 ул."Акация"12 гр.Козлодуй Р. А. Белчев V та
70 ТП 70 от 17.09.2016г. Работилница за монтаж, демонтаж и баланс на гуми ново ид.37798.507.557 ул."Освободител"75Б гр.Козлодуй Я. Д. Кънев V та
71 ТП 71 от 19.09.2016г. Топлоснабдяване на жилищна сграда ново ид.37798.506.25 ул."Пловдив"2 гр.Козлодуй М. К. Богданова; Л. К. Богданова V та
72 ТП 72 от 17.10.2016г. Възстановяване на елементи на уличното пространство на ул."Хр.Ботев" и "Радецки" в гр.Козлодуй Етап 3 - от км3+015 до км 2+340 подмяна на бордюри и рехабилитация на пътното платно /асфалтиране/ реконструкция ул."Хр.Ботев", ул."Радецки" Община Козлодуй ІІІ та
73 ТП 73 от 20.10.2016г. Външно присъединяване на сградата на ул."Булаир"№6б от топлопреносната мрежа на гр.Козлодуй с БАС и ВОИ ново УПИ ХХІХ, пл.657, кв.54, ид.37798.504.541 Я. И. Йорданов V та
74 ТП 74 от 20.10.2016г. Външно присъединяване на сградата на ул."Булаир"№6а от топлопреносната мрежа на гр.Козлодуй с БАС и ВОИ ново УПИ ХХVІІІ, пл.658, кв.54, ид.37798.504.542 И. Й. Иванов V та
75 ТП 75 от 20.10.2016г. Външно присъединяване на сградата на ул."Булаир"№6 от топлопреносната мрежа на гр.Козлодуй с БАС и ВОИ ново УПИ ХХVІІ, пл.659, кв.54, ид.37798.504.442 Б. Д. Захарив V та
76 ТП 76 от 20.10.2016г. Външно присъединяване на сградата на ул."Булаир"№5 от топлопреносната мрежа на гр.Козлодуй с БАС и ВОИ ново УПИ ХХVІ, пл.660, кв.54, ид.37798.504.441 Ц. М. Коларов V та
77 ТП 77 от 24.10.2016г. Реконструкция с надстройка и пристройка на съществуваща нискоетажна сграда в къща за гости реконструкция УПИ VІІІ, кв.91, ид.37798.501.32.1 "СОНИ-07" ЕООД V та
78 ТП 78 от 02.11.2016г. Топлоснабдяване на жилищна сграда ново УПИХХІІІ,пл.662,кв.54, ид.37798.504.541 ул."Булаир"№3 Ц. З. Митова V та
79 ТП 79 от 02.11.2016г. Топлоснабдяване на жилищна сграда ново УПИХХІV,пл.66,кв.54, ид.37798.504.452 ул."Булаир"№4 Г. Т. Симеонова V та
80 ТП80 от 02.11.2016г. Топлоснабдяване на жилищна сграда ново УПИХХV,пл.661,кв.54, ид.37798.504.440 ул."Булаир"№4а С. Н. Иванова V та
80а ТП 80а от 10.11.2016г. Възстановяване на елементи на уличното пространство на ул."Хр.Ботев" и "Радецки" в гр.Козлодуй Етап1- от км 43+089 до км 3+700 подмяна на бордюри и рехабилитация на пътното платно/асфалтиране/ Етап 2 -от км 3+015 подмяна на бордюри и рехабилитация на пътното платно/асфалтиране/ Етап 3 - от км3+015 до км 2+340 подмяна на бордюри и рехабилитация на пътното платно /асфалтиране/ реконструкция ул."Хр.Ботев", ул."Радецки" Община Козлодуй ІІІ та
82 ТП 81 от 15.11.2016г. "Базова станция №5532" ново ид.37798.512.243.1 ЖК3,бл.13,вх.А гр.Козлодуй "Теленор България" ЕАД, Етажна собственост на сградата ІІІ та
83 ТП 82 от 15.11.2016г. Сглобяема еднофамилна едноетажна жилищна сграда ново кв.4,пл.41, УПИХІІІ, гр.Козлодуй А. Т. Костов V та
84 ТП 83 от 15.11.2016г. Депо за нерадиоактивни, твърди битови и промишлени отпадъци /ДИТБО/ на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД - ЕТАП ІІ ново кадастрален №218, с ид.3711.682 по КВС на с.Хърлец "АЕЦ Козлодуй" ЕАД ІІ ра
85 ТП 84 от 18.11.2016г. Еднофамилна жилищна сграда на два етажа ново ид.37798.504.385 гр.Козлодуй Д. П. Джамбова V та
86 ТП 85 от 30.11.2016г. Топлоснабдяване на жилищна сграда ново пи37798.504.356 гр.Козлодуй Т. Ц. Стоенелов V та
87 ТП-86 от 30.11.2016г. Топлоснабдяване на жилищна сграда ново пи37798.504.462 гр.Козлодуй Е. С. Кузов V-та
88 ТП-87 от 30.11.2016г. Външно присъединяване на сграда на ул."Ломска" №42 от топлопреносната мрежа на гр.Козлодуй с БАС и ВОИ ново пи 37798.504.64 гр.Козлодуй В. Ц. Добрев V-та
89 ТП-88 от 30.11.2016г. Топлоснабдяване на жилищна сграда ново п.и.37798.504.383 гр.Козлодуй А. И. Бузатов V-та
90 ТП-89 от 01.12.2016г. Топлоснабдяване на жилищна сграда ново пи 37798.504.447 упиХІІ -674, кв.54 гр.Козлодуй И. М. Петков V-та
91 ТП-90 от 07.12.2016г. Топлоснабдяване на жилищна сграда ново пи37798.502.489 упи ХІХ-1431, кв. 112 гр. Козлодуй М. К. Хърлечанова V-та
92 ТП-91 от 07.12.2016г. Външно присъединяване на сграда на ул."Цар Симеон Велики" №12 от топлопреносната мрежа на гр.Козлодуй с БАС и ВОИ ново пи37798.504.385 упи ХХІ-269 кв.217 гр.Козлодуй Д. П. Джамбова V-та
93 ТП-92 от 08.12.2016г. Пристройка към обект "Къща за гости" упи І-67 кв.246 г ново пи37798.512.67.1 упи І кв. 246 гр.Козлодуй Н. С. Хърлечанов V-та
94 ТП-93 от 13.12.2016г. Топлоснабдяване на жилищна сграда ново 37798.501.3 упи І кв. 41 гр.Козлодуй А. Г. Гонзалез V-та
95 ТП-94 от 14.12.2016г. Топлоснабдяване на жилищна сграда ново 7798.504.380 упи ХІІ-274, кв.217 гр.Козлодуй Н. И. Паричков V-та
96 ТП-95 от 14.12.2016г. Топлоснабдяване на жилищна сграда ново 7798.504.382 упиХ V-277, кв.217 гр.Козлодуй Г. П. Паричков V-та
97 ТП-96 от 19.12.2016г. Външно присъединяване на сграда на ул."Княз БорисІ" №1 от топлопреносната мрежа на гр.Козлодуй с блокова абонатна станция (БАС) и ВОИ ново пи 37798.503.381 УПИ ХІV-278, кв.217 гр.Козлодуй Д. Б.Терчев V-та
98 ТП 97 от 19.12.2016г. Еднофамилна жилищна сграда ново УПИ І-699, кв.259, 37798.501.3 гр.Козлодуй А. Г. Гонзалез V та
99 ТП 98 от 20.12.2016г. Автомивка, ремонт на гуми и кафе ново УПИ ІІІ, кв.101, 37798.502.292 гр.Козлодуй В. М. Кирилов, М. В. Кирилов V та
2017 г.
1 ТП 1 от 04.01.2017г. Пансион за настаняване в УПИ VІІ, кв.228 преустройство 37798.507.456 37798.507.467 УПИ VІІ, кв.228 "МОСТ МЕДИЯ" ЕООД гр.Враца V та
2 ТП 2 от 17.01.2017г. Топлоснабдяване на жилищна сграда ново 37798.504.384 УПИ ХХ, пл.276 идент. с УПИ ХХ, пл.384 Т. Ц. Спасова V та
3 ТП 3 от 18.01.2017г. Преустройство на собствено жилище в офиси реконструкиця 37798.501.121.1.33 УПИ VІІ, пл.499,кв.245 Д. Н. Георгиева ІV та
4 ТП 4 от 22.02.2017г. Топлоснабдяване на жилищна сграда ново 37798.512.31 УПИ ІV , пл.733 К. М. Александрова V та
5 ТП 5 от 24.02.2017г. "Канализация по ул."Г.Димитров"-гр.Козлодуй"/Участък от РШ1 до бензиностанция "Лукойл" през РШ 27 на кръстовище на ул."Г.Димитров" и ул."София" до съществуваща ревизионна шахта на кръстовище ул."София" до съществуваща ревизионна шахта на кръстовище ул."София" и ул."Екзарх Йосиф"-гр.Козлодуй/ ІV етап:участък от РШ 14/без изграждане на шахта/ до РШ 1/включително изграждане на шахта/ ново ул."Георги Димитров" Община Козлодуй ІІ ра
6 ТП 6 от 27.03.2017г. "Столова с кухня и магазин за хранителни стоки", гр.Козлодуй, на площадката АЕЦ-Козлодуй ново ободобена територия-27 отп.и.218 от КВС на с.Хърлец "Атовенргоремонт"АД-гр. Козлодуй ІV та
7 ТП 7 от 27.03.2017г. Топлоснабдяване на жилищна сграда ново 37798.504.387 УПИ ХХІІ, пл.268, кв.117 К. Л. Борисов V та
8 ТП 8 от 27.03.2017г. Топлоснабдяване на жилищна сграда ново 37798.504.506 УПИ ІV, пл.354, кв.216 Т. Н. Нехризов V та
9 ТП 9 от 30.03.2017г. Оптична кабелна мрежа за телевизия и интернет на "ЕВРОП-КОМ-СВ" ООД: Подобект "Изтегляне в каналана мрежа на "БТК" АД ново ЖК 1, ЖК 2, ЖК 3 юг ул."ГVДимитров" без ЖК 3 север "ЕВРОП-КОМІСВ" ООД ІV та
10 ТП 10 от 12.04.2017г. Топлоснабдяване на жилищна сграда ново 37798.506.407 УПИ ІІ, пл.1760, кв.153 Д. П. Симова V та
11 ТП 11 от 27.04.2017г. Преустройство и смяна на предназначение на част от търговска сграда и обособяване ново 37798.506.407 УПИ ІІ, пл.1760, кв.153 Д.П. Симова V та
12 ТП 12 от 28.04.2017г. Външно електозахранване с въздушна кабелна линия 1 кV на приемник ел.енергия ново 37798.504.520 УПИ ХХХVІ, пл.258, кв.211 ЧЕЗ "Разпределение" България ІІІ та
13 ТП 13 от 28.04.2017г. Топлоснабдяване на жилищна сграда ново 37798.502.495.1 УПИ ХХІІІ, пл.495, кв.112 ЧЕЗ "Разпределение" България V та
14 ТП 14 от 16.05.2017г. Къща за гости ново 37798.506.375.1 УПИ ІІІ, пл.375, кв.229 М. Е. Петров V та
15 ТП 15 от 07.06.2017г. Еднофамилна жилищна сграда ново 37798.506.387.1 УПИ ХVІІ, пл.387, кв.153 Д. К. Димов С. С. Борисова V та
16 ТП 16 от 13.06.2017г. Търговски комплекс-кафе аперитив, магазин промишлени стоки, аптека и лятна кухня столова/допълнително застрояване/подобект:"Лятна кухня - столова"/допълнително застрояване/ ново УПИ ХVІІ - 746, кв.6 с.Гложене Г. Л. Ценова V та
17 ТП 17 от 13.06.2017г. Търговски комплекс-кафе аперитив, магазин промишлени стоки, аптека и лятна кухня столова/допълнително застрояване/подобект:"Кафе аперитив, магазин за промишлени стоки и аптека"/допълнително застрояване/ ново УПИ ХVІІ - 746, кв.6 с.Гложене Г. Л. Ценова V та
18 ТП 18 от 19.06.2017г. Групови гаражи за леки автомобили - допълващо застрояване ново 37798.505.374 УПИ VІ, пл.185, кв.15 Д. А. Цолова V та
19 ТП 19 от 20.06.2017г. Групови гаражи за три боя автобуси ново 37798.506.11.5 УПИ ХVІІІ, пл.1574, 1575В кв.152 ЕТ "Антон Иванов" V та
20 ТП 20 от 21.06.2017г. Топлоснабдяване на жилищна сграда ново 37798.503.50 УПИ І, кв.182 С. И. Паричков V та
21 ТП 21 от 21.06.2017г. Топлоснабдяване на жилищна сграда ново 37798.503.51 УПИ І, кв.182 З. П. Димитрова V та
22 ТП 22 от 05.07.2017г. Преустройство на сграда на бивша баня, в цех за произвотство на отоплителни котли на твърдо гориво/без конструктивни промени/ преустройство УПИ ІV , кв.46 с.Гложене ЕТ "Иво Геров - Ай Ви Джи" V та
23 ТП 23 от 05.07.2017г. Пристройка към еднофамилна сграда ново УПИ V - 698, кв19 , с.Хърлец Р. К. Янчев V та
24 ТП 24 от 05.07.2017 г. Нафтоснабдителна станция с една колонка ново УПИ І - 482 , кв.24 с.Хърлец "СД"Протон-91-Димитров и сие" с.Хърлец І ва
25 ТП 25 от 05.07.2017 г. Отклонение от подземна тръбна мрежа за оптична свърззаност на "Михайлов ТВ" ООД преустройство ул."Освободител" гр.Козлодуй "Михайлов ТВ" ООД ІV та
26 ТП 26 от 11.07.2017 г. Кабелно трасе за захранване на главно разпределително табло(ГРТ) на ХК "Истър" ново УПИІV, кв.245 гр.Козлодуй "АЕЦ Козлодуй" ЕАД ІV та
27 ТП 27 от 11.07.2017 г. Сезонна постройка ново УПИХVІІ-204, кв.16, 37798.501.3 гр.Козлодуй Ц. Р. Николов V та
28 ТП 28 от 19.07.2017 г. Котелно на газ метан ново пл.568, кв.36, с.Хърлец Община Козлодуй І та
29 ТП 29 от 20.07.2017 г. ТТС гр.Козлодуй Подмяна на предварително изолирани тръби за безканално полагане на участък от дворната мрежа на гр.Козлодуй от К 16-20 до К 16-20-2 /съществуавщи/ основен ремонт ул."Аспарух", ул."Д.Стаменов" "АЕЦ Козлодуй" ЕАД ІІ ра
30 ТП 30 от 20.07.2017г. Топлоснабдяване на жилищна сграда ново 37798.504.438 УПИ ІХ-663, гр.Козлодуй Д. Й. Стефанов, Т. Д. Русинова V та
31 ТП 31 от 21.07.2017г. Многофамилна жилищна сграда - бл.54, ЖК 2, в гр. Козлодуй мерки за енергийна ефективност 37798.512.266.1 гр.Козлодуй Сдружение на собствениците "гр.Козлодуй, ЖК2, бл.54" ІV та
32 ТП 32 от 21.07.2017г. Многофамилна жилищна сграда - бл.55, ЖК 2, в гр. Козлодуй мерки за енергийна ефективност 37798.512.265.1 гр.Козлодуй Сдружение на собствениците "гр.Козлодуй, ЖК2, бл.54" ІV та
33 ТП 33 от 21.07.2017г. Многофамилна жилищна сграда - бл.56, ЖК 2, в гр. Козлодуй мерки за енергийна ефективност 37798.512.261.1 гр.Козлодуй Сдружение на собствениците "гр.Козлодуй, ЖК2, бл.54" ІV та
34 ТП 34 от 21.07.2017г. Многофамилна жилищна сграда - бл.57, ЖК 2, в гр. Козлодуй мерки за енергийна ефективност 37798.512.263.1 гр.Козлодуй Сдружение на собствениците "гр.Козлодуй, ЖК2, бл.54" ІV та
35 ТП 35 от 21.07.2017г. Многофамилна жилищна сграда - бл.58, ЖК 2, в гр. Козлодуй мерки за енергийна ефективност 37798.512.262.1 гр.Козлодуй Сдружение на собствениците "гр.Козлодуй, ЖК2, бл.54" ІV та
36 ТП 36 от 02.08.2017г. Топлоснабдяване на магазин за промишлени стоки ново 37798.502.521 УПИ ХІV-541, кв.104 гр.Козлодуй "КБХ" ООД Калина панагюрска Хонг ІV та
37 ТП 37 от 08.08.2017г. Детски парк - гр.Козлодуй, УПИ ХХІ - 259, ид.37798.501.370 ново 37798.501.370 УПИ ХХІ-259, гр.Козлодуй Община Козлодуй ІV та
38 ТП 38 от 10.08.2017г. Подмяна на амортизирани участъци от дворната мрежа на гр.Козлодуй, с предварително изолирани тръби за безканално полагане. Топлозахранване на ул. "Булаир" от К-16-20-2 ново ул."Булаир" гр.Козлодуй Община Козлодуй АЕЦ Козлодуй ЕАД ІІ ра
39 ТП 39 от 10.08.2017г. Топлоснабдяване на постройка на ул."Рангел Панталеев" №5 ново 37798.503.49 УПИ ХІХ, кв.58 гр.Козлодуй С. М. Торньов V та
40 ТП 40 от 15.08.2017г. топлоснабдяване на жилищна сграда ул."Княз БорисІ" №2 ново упи ХІ-673 гр.Козлодуй Д. И. Финков V-та
41 ТП 41 от 16.08.2017г. Остовен ремонт и смяна предназначението на част от магазин мебели в магазин за промишлени стоки преустройство упи ІІ,кв.263 пи 37798.512.154.1.3 "Антъни Груп 11" ЕООД- Цветелина В.Русева V-та
42 ТП 42 от 23.08.2017г. ТСС-Козлодуй - Изграждане на нов участък с предварително изолирани тръби ул."Цар Симеон Велики" ново ул."Рангел Панталеев", ул."Княз Борис І" и ул."Цар Симеон Велики" "АЕЦ Козлодуй" ЕАД ІІ-ра
43 ТП 43 от 23.08.2017г. Реконструкция и модернизация на ведомствена бензиностанция на територията на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД преустройство имот 000218 по КВС на с.Хърлец "АЕЦ Козлодуй" ЕАД І-ва
44 ТП 44 от 05.09.2017г. Топлоснабдяване на жилищна сграда ул."Янко Сакъзов" № 4 ново упи ХХ-1867 пи 37798.502.493 гр.Козцлодуй К. Б. Коларова V-та
45 ТП 45 от 08.09.2017г. Външно присъединавяне на обект по чл.56 от ЗУТ "Павилион Кестените" гр.Козлодуй към топлопреностната мрежа ново упи ІІІ кв.253 гр.Козлодуй "ДИГТЕХ" АД V-та
46 ТП-46 от 15.09.2017г. Топлоснабдяване на жилищна сграда ул."Хан Аспарух" № 45 ново упи І-260 кв. 217пи 37798.504.370 гр.Козлодуй В. Л. Томов V.та
47 ТП-47 от 27.09.2017г. Гараж с използваемо подпокривно пространство ново УПИ ХХІІ-32, кв. 151, п.и. № 37798.506.427 Б. Й. Тодоров V.та
48 ТП-48 от 17.10.2017г. Инфраструктура за площадка "Радиана" с подобекти: 1. Работен проект за питеен водопровод и водомерна шахта с водомерен възел за водоснабдяване на площадка Радиана и изместване на участък от питеен водопровод, минаващ през площадка Радиана; 2. Рабатен проект за изместване на съществуващи съобщителни кабали от площадка Радиана; 3.Работен проект за изместване на участък от електропровод "ЕЛБА" 20 КV", собственост на "ЧЕЗ Разпределение България" АД. ново Пи №: № 7548.177.3; № № 7548.0039; № 7548.00388; № 7548. 000218; № 7548. 000254; № 7548.00141;, м."Старите лозя" в землището на с. Хърлец, общ. Козлодуй, обл. Враца. Държавно предприятие "Радиоактивни отпадъци" I -ва
49 ТП-49 от 19.10.2017г. Топлоснабдяване на жилищна сграда ул. "Освободител" № 44 упи ХХХІІ - 1378 ново упи ХХХІІ - 1378 п.и.37798.502.333 гр.Козлодуй А. И. Станоева V-та
50 ТП-50 от 19.10.2017г. Топлоснабдяване на жилищна сграда ул. "Цар Симеон Велики" № 11 упи кв. 216 ново упи ІІ кв. 216 п.и.37798.504.352 гр.Козлодуй М. Е. Кръстев V-та
51 ТП-51 от 19.10.2017г. Топлоснабдяване на жилищна сграда ул. "Янко сакъзов" № 2 упи кв. 217 ново упи ХVІ кв.112 п.и.37798.502.484 гр.Козлодуй В. З. Драганов V-та
52 ТП-52 от 19.10.2017г. Топлоснабдяване на жилищна сграда ул. "Хан Крум" № 2 упи ХІІІ кв. 215 ново упи ХІІІ кв. 215 п.и.37798.504.327 гр.Козлодуй П. Т. Симеонов V-та
53 ТП-53 от 19.10.2017г. Топлоснабдяване на жилищна сграда ул. "Хан Крум" № 3 упи ХІХ кв. 216 ново упи ХІХ кв. 216 п.и.37798.504.367 гр.Козлодуй М. Н. Добрева V-та
54 ТП-54 от 19.10.2017г. Топлоснабдяване на жилищна сграда ул. "Хан Аспарух" № 47упи ХІІ кв. 215 ново упи ХІІ кв. 215 п.и.37798.504.326 гр.Козлодуй Ц. С. Андреев V-та
55 ТП-55 от 19.10.2017г. Топлоснабдяване на жилищна сграда ул. "Хан Крум" № 1 упи ХХ кв. 216 ново упи ХХ кв. 216 п.и.37798.504.368 гр.Козлодуй М. Е. Стаменова V-та
56 ТП-56 от 19.10.2017г. Магазин за промишлени стоки ново упи ХІІ кв. 183 гр.Козлодуй П. В. Петров V-та
57 ТП-57 от 19.10.2017г. Топлоснабдяване на жилищна сграда ул. "Янко Сакъзов" № 11а упи ХVІІ кв. 110 ново упи ХVІІ кв. 110 п.и.37798.502.471 гр.Козлодуй Д. Р. Гунов V-та
58 ТП-58 от 19.10.2017г. Топлоснабдяване на жилищна сграда ул. "Янко Сакъзов" № 11 упи ХVІІ кв. 110 ново упи ХVІ кв. 110 п.и.37798.502.470 гр.Козлодуй В. П. Финков V-та
59 ТП-59 от 03.11.2017г. Топлоснабдяване на жилищна сграда ул. "Васил Коларов" упи ІІІ кв. 253 ново упи ІІІ кв. 253 п.и.37798.504.382 гр.Козлодуй "Дарси инвестмънт" ЕООД V-та
60 ТП-60 от 08.11.2017г. Топлоснабдяване на жилищна сграда ул. "Хан Аспарух" № 25 упиІ и VІІ кв. 54 ново упи І иVІІ кв. 54 п.и.37798.504.430 гр.Козлодуй Б. П. Драголов V-та
61 ТП-61от 08.11.2017г. Топлоснабдяване на жилищна сграда ул. "Хан Аспарух" № 23 упиІІ,ІІІ и ІV кв. 54 ново упи ІІ,ІІІ иІV кв. 54 п.и.37798.504.431 гр.Козлодуй А. С. Спасов V-та
62 ТП-62 от 08.11.2017г. Топлоснабдяване на жилищна сграда ул. "Хан Аспарух" № 27 упи ХVІ кв. 54 ново упи ХVІ кв. 54 п.и.37798.504.429 гр.Козлодуй И. Л. Иванов V-та
63 ТП-63 от 13.11.2017г. Преустройство на част от складово хале в пункт за технически прегледи на ППС преустройство п.и.37798.215.4.3 по КК и КР на гр.Козлодуй "Елена инвест" ЕООД V-та
64 ТП-64 от 28.11.2017г. Инфраструктура за площадка "Радиана" с подобекти: 1.Изместване на съществуващите питейни водопроводи, поподъщи в района на площадка "Радиана" и изграждане на водопроводно отклонение за НХРО; 2. Изместване на съществуващи комуникационни линии; 3.Изместване на участък от електропровод "ЕЛБА" 20 КV". ново Пи №: № 7548.177.3; № № 7548.0039; № 7548.00388; № 7548. 000218; № 7548. 000254; № 7548.00141;, м."Старите лозя" в землището на с. Хърлец, общ. Козлодуй, обл. Враца. Държавно предприятие "Радиоактивни отпадъци" I -ва
65 ТП-65 от 28.11.2017г. Поставяем мобилен бетонов възел "М-2" ново упи VІІ кв. 228 п.и.37798.507.456 гр.Козлодуй "Евробилд" ООД гр. Бургас V -та
66 ТП-66 от 30.11.2017г. Външно присъединяване на сграда на ул."Хр. Ботев" № 69А, УПИ LVІ от топлопреносната мрежа на гр. Козлодуй с блокова абонатна станция и ВОИ ново УПИ LVІ кв.21, пи 37798.504.526.1, гр.Козлодуй "ДИГТЕХ" АД гр. София V -та
67 ТП-67 от 30.11.2017г. Пристройка към еднофамилна жилищна сграда в кв. 67, УПИ VІІ - 84,83, ул. Одрин" № 11А ново УПИ VІІ - 84,83 , кв. 67 пи 37798.502.84 и 37798.502.83 гр.Козлодуй В. П. Торбов и В В. Торбов V -та
68 ТП-68 от 01.12.2017г. Топлоснабдяване на жилищна сграда ул. "Екзарх Йосиф" № 8 упи ХІ кв. 154 ново упи ХVІ кв. 110 п.и.37798.502.470 гр.Козлодуй Е. Г. Динова V-та
69 ТП-69 от 21.10.2017г. Топлоснабдяване на жилищна сграда ул. "Пловдив" № 1 упи ХХ - 1572 кв. 152 ново упи ХVІ кв. 152 п.и.37798.506.13 гр.Козлодуй В. Ц. Влайков V-та
70 ТП-70 от 21.10.2017г. Смяна на предназначението на кафе аперитив и магазин за хранителни стоки в игрална сграда за хазартни игри с игрални автомати (без конструк-тивни промени). смяна на предназначе-нието упи ІV - 364 кв. 127 п.и.37798.501.364.1 гр.Козлодуй ЕТ "Етерна - Елизабет Стефанова" V-та
71 ТП -71 от 22.12.2017г. Топлоснабдяване на жилищна сграда със смесено предназначение упи ІІІ кв. 253 ново упи ІІІ, кв. 253, пи 37798.512.222.2 "Сони №7" ЕООД V-та
2018 г.
1 ТП 1 от 04.01.2018г. Преустройство на съществуваща базова станция с честотен обхват 900-2100 MHZ VRC 0005A "Бутан" на "Мобилтел" ЕАД преустройство упи V-1084, кв. 123 с.Бутан, общ.Козлодуй ТПК "Огоста" -собственик и "Мобилтел" ЕАД възложител ІІІ-та
2 ТП 2 от 04.01.2018г. Преустройство на съществуваща базова станция с честотен обхват 900-2100 MHZ VRC 0005A с.Хърлец на "Мобилтел" ЕАД преустройство упи ІІІ-457, кв.33 с.Хърлец, общ.Козлодуй Н. И.Абарова и П. О. Абаров -собственици и "Мобилтел" ЕАД възложител ІІІ-та
3 ТП 3 от 04.01.2018г. Преустройство на базова станция "Козлодуй нова" VRC0063 А 004 с честотен обхват 900-2100 MHZ преустройство 37798.512-240.1 ЖК-3, бл.12А гр.Козлодуй Етажна собственост и "Мобилтел" ЕАД възложител ІІІ-та
4 ТП 4 от 04.01.2018г. Рекултивация( закривяане ) на съществуващо депо за ТБО на гр.Козлодуй ново пи 37798.484 м.Совата, гр.Козлодуй Община Козлодуй ІІ-ра
5 ТП 5 от 18.01.2018г. Навес -хале за съхранение на ябълки ново пи 07116.000.815 по КВС с.Бутанупи І, кв.295 В. П. Гуновски V-та
6 ТП-6 от 18.01.2018г. Реконструкция на съществуваща въздушна мрежа НН уип ул."Ломска" гр.Козлодуй нов МТП 20/9,4кV -400 кVа реконструкция пи 37798.508.129 гр.Козлодуй ЧЕЗ "Разпределение България" ІІІ-та
7 ТП-7 от 15.02.2018г. Въздушна кабелна линия 1кV за временно захранване на приемник на ел.енелгия - с дължина 55 м ново пи 37798.502.392 и пи 37798.502.576 гр.Козлодуй ЧЕЗ "Разпределение България" ІІІ-та
8 ТП-8/07.03.2018г. Магазин за промишлени стоки ( преустройство без конструктивни промени) преустройство упи VІІ-499 кв. 245 пи 37798.501.121.1.33 гр.Козлодуй Д. Н. Георгиева ІV-та
9 ТП-9/22.03.2018г. Реконструкция и рехабилитация на съществуваща ул."Х.Димитър" съоръжения и принадлежности към тях на територията на общ. Козлодуй от кръстовище с ул."Хр.Ботев" до кръствоище с ул."Освободител" и ул."Ломска" реконструкция пи 37798.512.25 Община Козлодуй ІV-та
10 ТП-10/29.03.2018г. Двуфамилна жилищна сграда ново упи І.-172, кв.175гр.Козлодуй Т. К. Серафимов и К. К. Серафимов V-та
11 ТП - 11/18.04.2018г. Външно присъединяване на сграда на ул."Княз Дондуков" №36 ново упи VІІ кв. 228 пи 37798.507.467 гр. Козлодуй "Мост Медиа" ЕООД V-та
12 ТП- 12/16.05.2018г. Обновяване и недряване на мерки за ЕЕ сна сграда с идентификатор 37798.512.68.2 ( сграда ОбС "Земеделие" реконструкция упи VІІІ кв. 248 пи 37798.512.68.2 гр.Козлодуй Община Козлодуй V-та
13 ТП - 13/18.05.2018г. Подмяна на кабелна линия 20кV от ТП 1 в пи 37798.512.233 упи ХVІІІ кв. 250 до ТП 44 в пи 37798.507.558 упи ІІ -558,559 ново упи ХVІІІ кв. 250 пи 37798.512.233 и упи ІІ-558,559 кв. 139 гр. Козлодуй ЧЕЗ "Разпределение България" ІІІ-та
14 ТП - 14/28.06.2018г. Канализационно отклонение на хотел - ресторант "Радецки", 74,8м в м.Ботев Парк упи ІІ пл.№ 3036 гр. Козлодуй ново упи ІІ пл.№ 3036 пи 37798.513.8 "Яйца и птици" ЕООД ІV-та
15 ТП-15/04.07.2018г. Обновяване и недряване на мерки за ЕЕ сна сграда с идентификатор 37798.512.126.2 и 37798.512.3 ( сграда ОДК) реконструкция упи ХХ, кв. 100 пи 37798.512.126 гр.Козлодуй Община Козлодуй ІV-та
16 ТП-16/04.07.2018г. Обновяване и недряване на мерки за ЕЕ сна сграда с идентификатор 37798.512.23.5 ( сграда кухня на СОУ "Хр.Ботев) реконструкция упи ІV кв.48 пи 37798.512.23.5 Община Козлодуй ІV-та
17 ТП-17/04.07.2018г. Обновяване и недряване на мерки за ЕЕ сна сграда с идентификатор 37798.507.10.2 , 37798.507.10.3 и 37798.507.10.4( сграда кухня на ОУ В.Левски) реконструкция упи І, кв. 149 пи 37798.507.10 гр.Козлодуй Община Козлодуй ІV-та
18 ТП-18/11.072018г. Еднофамилна жилищна сграда пристройка и ремонт VІІ-356 кв.60 гр.Козлодуй пи 37798.503.356 Г. Ц.Бешировски и И. Л. Бешировска V-та
19 ТП-19/11.07.2018г. Пристройка към жилищна сграда пристройка и ремонт упи ХХХVІІІ -332 кв.21 гр. Козлодуй Б. С. Борисов V-та
20 ТП-20/15.08.2018г. Обновяване и внедряване на мерки за повишаване на енергийна ефективност в еднофамилна жилищна сграда ул."Княз Дондуков" № 12а гр. Козлодуй реконструкция упи VІ-441 кв.227 гр. Козлодуй пи 37798.507.441 гр.козлодуй Община Козлодуй V-та
21 ТП-21/15.08.2018г. Обновяване и внедряване на мерки за повишаване на енергийна ефективност в еднофамилна жилищна сграда ул."Люле Бургас" № 34 гр. Козлодуй реконструкция упи ХІV-447 кв79 гр. Козлодуй пи 37798.507.447 гр.Козлодуй Община Козлодуй V-та
22 ТП-22/15.082018г. Обновяване и внедряване на мерки за повишаване на енергийна ефективност в еднофамилна жилищна сграда ул."Булаир" № 3 гр. Козлодуй реконструкция упи ХХІІІ-439, кв56гр. Козлодуй пи 37798.504.439 гр.Козлодуй Община Козлодуй V-та
23 ТП-23/15.082018г. Обновяване и внедряване на мерки за повишаване на енергийна ефективност в еднофамилна жилищна сграда ул."Безименна" № 2 гр. Козлодуй реконструкция кв41гр. Козлодуй пи 37798.506.310 гр.Козлодуй Община Козлодуй V-та
24 ТП-24/15.08.2018г. Обновяване и внедряване на мерки за повишаване на енергийна ефективност в еднофамилна жилищна сграда ул."Калина" № 20 гр. Козлодуй реконструкция упи ІІІ, кв4гр. Козлодуй пи 37798.507.393 гр.Козлодуй Община Козлодуй V-та
25 ТП 25/15.08.2018г. Обновяване и внедряване на мерки за повишаване на енергийна ефективност в еднофамилна жилищна сграда ул."Хаджи Димитър " № 57 гр. Козлодуй реконструкция упи ХХІХ-227,, кв 84р. Козлодуй пи 37798.502.227 гр.Козлодуй Община Козлодуй V-та
26 ТП-26/15.08.2018г. Обновяване и внедряване на мерки за повишаване на енергийна ефективност в еднофамилна жилищна сграда ул."Христо Ботев " № 92 гр. Козлодуй реконструкция ХLкв. 24 пи 37798.505.291 гр.Козлодуй Община Козлодуй V-та
27 ТП-27/15.08.2018г. Обновяване и внедряване на мерки за повишаване на енергийна ефективност в еднофамилна жилищна сграда ул."Кирил и методий" " № 92 гр. Козлодуй реконструкция упи І -251,кв. 235 пи 37798.505.291 гр.Козлодуй Община Козлодуй V-та
28 ТП-28/16.08.2018 г. Сграда на НИМ Радецки - Администрация гр. Козлодуй реконструкция упи І ,кв. 41 пи 37798.501.3 гр.Козлодуй Община Козлодуй V-та
29 ТП-29/16.08.2018г. Административна сграда гр. Козлодуй реконструкция упи І ,кв. 89 пи 37798.512.68 гр.Козлодуй Община Козлодуй V-та
30 ТП-30/21.08.2018г. Преустройство и смяна на предназначението на жилищна сграда в магазин за промишлени стоки и кафе-сладкарница ( без конструктивни прромени) преустройство упи VІІІ-1147 кв.100 с. Бутан, общ. Козлодуй Т. Й. Асенова и А. М. Асенов V-та
31 ТП-31/17.09.2018г. Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сграда на районна служба "Пожарна безопасност" реконструкция пи 37798.507.521 гр. Козлодуй Община Козлодуй V-та
32 ТП-32/09.10.2018г. подмяна на кабелна линия ЖК-3 20кV от ТП-Поликлиника в упи І пи 37798.502.500, кв.109 до нови кабелни муфи на съществуващ кабел 20 кV към ТР-2 реконструкция упи І кв. 109 пи 37798.502.500 гр.Козлодуй ЧЕЗ "Разпределение България" ІІІ-та
33 ТП-33/09.10.2018г. Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сграда с идентификатори 37798.501.26.5; 37798.501.26.6 и 37708.501.2 реконструкция упи ІІп кв. 91 пи 37798.501.26 гр. Козлодуй Община Козлодуй V-та
34 ТП-34/09.10.2018г. Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сграда с идентификатори 37798.512.68.4 реконструкция упи ІІп кв. 95 пи 37798.512.68 гр. Козлодуй Община Козлодуй ІV-та
35 ТП-35/10.10.2018г. Магазин за промишлени стоки и гараж ново упи ХІІ -622 кв. 342 гр.Козлодуй Д. С. Петрова V-та
36 ТП-36/11.10.2018г. Топлоснабдяване на сграда кафе-аперитив ул."Христо Ботев" № 49 ново кв. 243, пи 37798.512.154.1.2 гр. Колодуй "Дарси Инвестмън" ООД V-та
37 ТП-37/23.10.2018г. Топлоснабдяване на жилищна сграда ул."Ломска" № 23 ново пл.№813, кв.64 пи 37798.502.11 гр.Козлодуй М. Г. Хърлечанова - Янакиева V-тна
38 ТП-38/31.10.2018г. Топлоснабдяване на жилищна сграда ул."Ломска" № 13 ново упи ХІІ,пл.№820 кв.64 пи 37798.502.20 гр. Колодуй Д. Й. Драганова V-та
39 ТП-39/31.10.2018г. Топлоснабдяване на жилищна сграда ул."Ломска" № 11 ново упи ХІІІ,пл.№821 кв.64 пи 37798.502.21 гр. Колодуй В. Т. Митрева V-та
40 ТП-40/31.10.2018г. Топлоснабдяване на жилищна сграда ул."Ломска" № 15 ново упи ХІ,пл.№818 кв.64 пи 37798.502.18 гр. Колодуй Е. А. Митрева V-та
41 ТП-41/01.11.2018г. Нискоетажна жилищна сграда ново упи VІІ-376, кв. 217 пи 37798.504.376 гр. Козлодуй М. Ц. Борисова - Панталеева V-та
42 ТП-42/01.11.2018г. Топлоснабдяване на жилищна сграда 02 ул.Ломска № 27 ново пл.№611, упи ІV, кв. 64 пи 37798.504.605 гр. Козлодуй СД"Региана - Симеонов, Симеонова" V-та
43 ТП-43/01.11.2018г. Топлоснабдяване на жилищна сграда 01 ул.Ломска №27 ново пл.№611, упи ІV, кв. 64 пи 37798.504.605 гр. Козлодуй СД"Региана - Симеонов, Симеонова" V-та
44 ТП44/02.11.2018г. Топлоснабдяване на жилищна сграда ул."Ек. Йосиф" №10 ново упи ХІІІ-1784, пи 37798.506.802 гр. Козлодуй И. П. Иванов V-та
45 ТП-45/02.11.2018г. Бунгала към административна сграда на община Козлодуй Обновяване и внедряване на меркеи за енергийна ефективност реконструкция упи ІІ, кв. 248 , пи 37798.512.68.3 и пи 37798.512.68.5 гр. Козлодуй Община Козлодуй V-та
46 ТП 46/02.11.2018г. Подмяна на амортизирани участъци от дворната мрежа на гр. Козлодуй с предварително изолирани тръби за безканално полагане§ Подмяна и изграждане на нови участъци от ТСС реконструкция и ново ЖК-3 север гр. Козлодуй "АЕЦ Козлодуй" ЕАД ІІ-ра
47 ТП-47/02.11.2018г. Топлоснабдяване на ул."Ломска" гр. Козлодуй ново ул."Ломска" "АЕЦ Козлодуй" ЕАД ІІІ-та
48 ТП-48/02.11.2018г. ТСС -Подмяна на участък2 от северна магистрала от К 13А -2до К 13А-5 реконструкция гр. Козлодуй "АЕЦ Козлодуй" ЕАД ІІ-ра
49 ТП-49/12.11.2018г. Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективноств многофамилна жилищна сграда пи 37798.512..279.1 бл.66Б, ЖК-2 гр.козлодуй реконструкция упи І кв.243 пи 37798.512.279 гр.козлодуй Община Козлодуй ІV-та
50 ТП-50 /28.11.2018г. Топлоснабдяване на еднофамилна жилищна сграда ул."Ломска" І 21 ново кв.64 пи 37798.502.15 гр.Козлодуй Ц.В. Стоянов V-та
51 ТП-51/28.11.2018г. Топлоснабдяване на жилищна сграда ул."Ломска" №29 ново упи ІІ-808, кв.64 пи 37798.502.6 гр.Козлодуй Ю. М. Букоев V-та
52 ТП-52/28.11.2018г. Топлоснабдяване на жилищна сграда ул."Ломска" 25 ново упиV-607 кв.64 пи 37798.502.607 гр. Козлодуй Р. Г. Христов V.та
53 ТП-53/28.11.2018г. Топлоснабдяване на сгради ул."Ломска" № 18,16 и 14 ново упи ХІІІ-735 кв. 239, пи 37798.512.33;упи ХІІ-736 кв. 239 пи 37798.512.34; упи ХІІ-735,756 пи 37798.512.35 гр.Козлодуй ВиК ООД; СД" Региана-ВК-Цолов-Цолова" и Д. А. Цолова V-та
54 ТП 54 /06.12.2018г Топлоснабдяване на жилищна сграда ул."Ломска" № 27а ново упи ІІІ-810 кв.64 пи 37798.502.8 гр.Козлодуй С. Нинова и Р. Казаков представители на Р. Р. Казакова V-та
55 ТП-55/11.12.2918г. Сграда на МБАЛ "Св.Иван Рилски" реконструкция пи 37798.502.500.1.1. и пи 37798.502.500.1.2 гр. Козлодуй Община Козлодуй ІІ-ра
2019 г.
1 ТП-1 / 08.01.2019 г. Реконструкция на кабелна мрежа на БТК ЕАД , гр.Козлодуй - монтаж на нови 9 (девет) броя кабелни шкафове ново гр.Козлодуй БТК ЕАД (Виваком) ІV-та
2 ТП-2/08.01.2019 г. Склад за опаковки - хале ново пи 37798.511.17 гр.Козлодуй "Яйца и птици" АД гр.Мизия V-та
3 ТП-3/16.01.2019 г. Топлоснабдяване на еднофамилна жилищна сграда ул."Рангел Панталеев" № 1 ново пи 37798.503.346 гр.Козлодуй И. Л. Петкова и С. П.Стамболийски V-та
4 ТП-4/ 21.01.2019г. Еднофамилна жилищна сграда ул."Цар Симеон Велики" ново упи ІІ-352 пи 37798.504.352 гр-Козлодуй М. Е. Кръстев V-та
5 ТП-5/21.01.2019 г. Еднофамилна жилищна сграда ул."Цар Симеон Велики" ново упи ІV-541 кв.104 гр. Козлодуй И. Н. Зайков V-та
6 ТП-6/24.01.2019 г. Преустройство на стопанска постройка в магазин за промишлени стоки ( без конструктивни промени) преустройство упи ІV-1363 кв. 67 с.Бутан, общ. Козлодуй С. В. Спасова и М. Й. Спасова V-та
7 ТП 7/29.01.2019 г. Пристройка помощно помещениекъм магазин за хранителни стоки ново пл.№ 505, кв.44 с. Гложене, общ. Козлодуй "Виктория 1991" ЕООД V-та
8 ТП 8/05.02.2019 г. Вътрешно преустройство, пристройка и реконструкция на покрив на съществуваща еднофамилна жилищна сграда , гараж и обслужваща, подобект : гараж преустройство упи LVІІІ-536, кв. 21 гр. Козлодуй Дигтех АД V-та
9 ТП 9/05.02.2019 г. Вътрешно преустройство, пристройка и реконструкция на покрив на съществуваща еднофамилна жилищна сграда , гараж и обслужваща, подобект : обслужваща сграда преустройство упи LVІІІ-536, кв. 21 гр. Козлодуй Дигтех АД V-та
10 ТП 10/05.02.2019 г. Вътрешно преустройство, пристройка и реконструкция на покрив на съществуваща еднофамилна жилищна сграда , гараж и обслужваща, подобект : жилищна сграда преустройство упи LVІІІ-536, кв. 21 гр. Козлодуй Дигтех АД V-та
11 ТП 11/01.04.2019 г. Топлоснабдяване на сграда ул."Христо Ботев" ново пи 37798.512.19 гр. Козлодуй Ц. И. Илчева V-та
12 ТП12/09.04.2019 г. Пристройка към еднофамилна жилищна сграда пи1018 с. Гложене, общ. Козлодуй, ул."Акация" № 2А ново пи1018 с. Гложене, общ. Козлодуй С. Б. Недялков V-та
13 ТП13/22.04.2019г. Надстройка на съществуваща сграда ново упи І, кв. 240 пи 37798.512.24 гр.Козлодуй Ц. И. Илчева V-та
14 ТП14/24.04.2019г. Търговски обект - магазин за промишлени стоки ул."Търговска" ново упи VІІ, кв.248 гр.Козлодуй М. С. Мюстетджеб V-та
15 ТП15/09.05.2019г. Магазин за хранителни стоки - супермаркет ново упиVІІ-1316 кв.105 с.Бутан , общ. Козлодуй "Свежа Йотова" ЕООД V-та
16 ТП16/28.05.2019 г. Навес-хале за съхранение на селскостопанска техника - хале 1 ново пи 508013 м. Полето двор зем. С. Гложене И. П. Цветанов V-та
17 ТП17/28.05.2019 г. Навес-хале за съхранение на селскостопанска техника - хале 2 ново пи 508013 м. Полето двор зем. С. Гложене И. П. Цветанов V-та
18 ТП-18/29.05.2019 г. Навес - хале за съхраняване на селскостопанска продукция ново пи 442.614 с. Крива бара, общ. Козлодуй Б. Р. Пинчев V-та
19 ТП 19/19.06.2019 г. Преустройство, пристройка и монтаж на инсталация за бетонови елементи реконструкция пл.№1364, кв.65 с. Бутан, общ. Козлодуй БУЛМЕКС ЕООД V-та
20 ТП20/19.06.2019 г. Градински център, магазин и технически помещения ново упи VІІ-442,614, кв. 227 гр. Козлодуй МОСТ МЕДИА ЕООД V-та
21 ТП 21/19.06.2019г. Навес - хале за селскостопански инвентар ново пи 509.012 м. Полето двор, зем. с. Гложене, общ. Козлодуй Б.И. Петков V-та
22 ТП-22/08.07.2019 г. Външно ел. захранванеСрН 20кV за НОВ СТП 1 х 63кVА , 20/0,4кV с трансформатор 25 кVА, 20/0,4кV и кабели НН 1 кV за преместваем обект "Фургон" ново пи 37798.503.256 гр. Козлодуй "ДУНАРИЯ" ІІІ та
23 ТП-23/22.07.2019 г. Топлоснабдяване на еднофамилна жилищна сграда ул. "Ломска " №17 гр. Козлодуй ново пи 37798.502.17, кв. 64 гр. Козлодуй З. И. Торбова V-та
24 ТП-24/05.08.2019 г. Изграждане на нов участък от дворната топлопреносна мрежа на гр. Козлодуй с предварително изолирани тръби за безканално полагане - участък ул."Враца" ново ул."Враца" гр. Козлодуй АЕЦ Козлодуй ЕАД ІІІ та
25 ТП -25/07.08.2019 г. Преустройство на магазинни помещения, обект 2 в СУПЕРМАРКЕТ преустройство пл. № 559, кв. 49 с. Хърлец, общ. Козлодуй В. Д. Недкова V-та
26 ТП-26/28.08.2019 г. Преустройство на магазинна част на Секция А и Б на бл.22, гр. Козлодуй в офиси за нуждите на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД с поетапно изпълнение Подобект Етап 1 - офис помещения в секция Б преустройство упи ХVІІ кв. 250 , ЖКІ3, бл.22 гр. Козлодуй АЕЦ Козлодуй ЕАД ІV-та
27 ТП-27/09.09.2019 г. Пристройка към работилница за монтаж, демонтаж и баланс на гуми ново упи V-557кв.342 гр. Козлодуй Я. Д. Кънев V-та
28 ТП-28/09.09.2019 г. Дървена сглобяема еднофамилна жилищна сграда ново упи ІV-222 кв.1236 пи 37798.507.517 гр. Козлодуй М. С. Драганов V-та
29 ТП-29/09.09.2019 г. Жилищна сграда ново упи ІV-34 пи 37798.504.34 гр. Козлодуй Ю. Г. Георгиев V-та
30 ТП-30/13.09.2019 г. Нова метеорологична площадка за автоматична метеорологична станция )АМС) от систематеа за метеорологичен мониторинг (СММ) на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД ново пи 542006 м. Мерите землище на с. Хърлец АЕЦ Козлодуй ЕАД ІІІ та
31 ТП-31/13.09.2019 г. Подмяна на амортизирани участъци от дворната мрежа на гр. Козлодуй с предварително изолирани тръби за безсанално полагане: Подобект " Подмяна на участък 3 от Южна магистрала от К 16-5 до К 16-6 гр. Козлодуй реконструкция ЖК-2А, упи І ,кв. 95 гр. Козлодуй АЕЦ Козлодуй ЕАД ІІ-ра
32 ТП -32/17.09.2019 г. Реконструкция и рехабилитация на ул. "Хаджи Димитър" съоръжения и принадлежности към тях от ул."Ломска", ул."Освободител" до Обходен път І-ви етап: от кръстовище на ул."Освободител" до ул."Александър Стамболийски" / бордюри и асфалтиране/; част Пътна от кръстовище на ул."Освободител" до ул."Ал. Стамболийски" -/бордюри/, ел. част от ул."Освободител" до Обходин път; ІІ-ри етап - от кръстовище на ул. "Освободител" до ул. "Ал.Стамболийски" - тротоари и канализация, от ул. "Ал.Стамболийски" до Обходен път" ,Част пътна от ул."Освободител" до Обходен път - тротоари; ІІІ-ти етап- от ул."Ал. Стамболийски" до Обходен път / бордюри, тротоари и асфалтипане; част Пътна от ул."Ал. Стамболийски" до Обходен път / бордюри, тротоари и асфалтиране/ реконструкция ул."Хаджи Димитър" гр. Козлодуй Община Козлодуй ІІІ та
33 ТП-33/16.09.2019 г. Топлоснабдяване на жилищна сграда ул. "Кирил и Методий" № 31 А гр. Козлодуй ново упи ХХVІ-1874 кв. 1236 гр. Козлодуй M. С. Драганов V-та
34 ТП-34/18.09.2019 г. Едноетажна еднофамилна жилищна сграда ново упи ХХVІ -326 кв. 153 гр. Козлодуй М. П. Дикова и И. И. Диков V-та
35 ТП-35/30.09.2019 г. Преустройство на хранителен магазин и л. градина и пристройка битов сектор за обособяване на заведение за бързо хранене преустройство упи ІV-364 кв. 127 гр. Козлодуй В. Балиев и Община Козлодуй ІV-та
36 ТП-36/30.09.2019 г. топлоснабдяване на сграда с търговско предназначение ново упи І кв. 183 гр. Козлодуй Р. С.Трифонов V-та
37 ТП-37/02.10.2019 г. Вътрешно преустройство във фризьорски салон преустройство 37798.501.141 кв. 246 гр. Козлодуй В. Ц. Железарска V-та
38 ТП-38/02.10.2019 г. Топлоснабдяване на еднофамилна жилищна сграда ул. "Ломска" № 1 ново 37798.502.27 кв. 64 гр. Козлодуй Г. А. Драганов V-та
39 ТП-39/02.10.2019 г. Топлоснабдяване на еднофамилна жилищна сграда ул. "Рангел Панталеев" № 2 ново упи ХІХ, кв. 58, пи 37798.504.557 Ц. Г. Цалов V-та
40 ТП-40/07.10.2019 г. Доизграждане на КПП-Запад ново пи 37798.643.2 гр.Козлодуй АЕЦ Козлодуй ЕАД V-та
41 ТП-41/23.10.2019г. Топлоснабдяване на жилищна сграда ул."Митко Палаузов" №2а гр. Козлодуй ново упи ХІІ-399, кв.37,пи 37798.504.399 Н. П. Пачева V-та
42 ТП-42/23.10.2019г. Еднофамилна жилищна сграда ул."Враца" №1 гр.Козлодуй ново упи ХХІІ, кв.147, пи 37798.507.50.1 А. О. Белитов и Ж. Я. Белитова V-та
43 ТП-43/23.10.2019г. Топлоснабдяване на еднофамилна жилищна сграда ул."Княз борис І" гр. Козлодуй ново упи ХІV -544, кв.54 пи 37798.504.544 Х. Ц. Богданов и Ц.Н. Богданова V-та
44 ТП-44/01.11.2019г. Реконструкция ирехабилитация на ул."Дондуков" от ОТ 865 до ОТ880 гр. Козлодуй реконструкция ул."Дондуков" Община Козлодуй ІІІ та
45 ТП-45/19.11.2019г. Пълначна инсталация за сгъстен кислород и склад за дистрибуция на технически газове ново упи VІІ кв. 228 гр. Козлодуй МОСТ МЕДИА ЕООД І-ва
46 ТП-46/19.11.2019 г. Автокомплекс с кафе и офис ново упи ІІІ-441, кв. 167 пи 37798.506.441 гр.Козлодуй Г. И. Маринов V-та
47 ТП-47/ 04.12.2019г. Топлоснабдяване на жилищна сграда ул. "Враца" №1 гр. Козлодуй ново упи ХХІІ, кв. 147 гр. Козлодуй А. О. Белитов и Ж. Я. Белитова V-та
48 ТП-48/11.12.2019г. Топлоснабдяване на жилищна сграда ул. Свилен Русев" № 20 гр. Козлодуй ново упи V-1624, кв. 136 пи 37798.512.93 гр. Козлодуй С. О. Вачева и Л. О. Стойкова V-та
49 ТП-49/11.12.2019г. Сградно отклонение от РТ на НН на съществуващ ТП43 до ново електромерно табло за ел. захранване на гараж пи 37798.512.177.1 гр. Козлодуй ЖК-2 ново гр. Козлодуй, ЖК-2 ЧЕЗ Разпределение България V-та
50 ТП-50/17.12.2019г. Сграда за търговско-обслужващо предназначение ново упиІ, в. 183 ЦГЧ гр.Козлодуй Р. С. Трифонов V-та
51 ТП-51/18.12.2019г. Топлоснабдяване на жилищна сграда ул."Освободител" № 82 гр. Козлодуй ново упи ІХ, кв.139 гр. Козлодуй Н. Л. Златков и З. Л. Златкова V-та
52 ТП-52/18.12.2019г. Топлоснабдяване на жилищна сграда ул."Освободител" № 76А гр. Козлодуй ново упи VІ, кв. 139 гр. Козлодуй И. И. Коларов V-та
53 ТГП-53/18.12.2019г. Топлоснабдяване на жилищна сграда ул."Освободител" № 78 гр. Козлодуй ново упи VІІ кв. 1339 гр. Козлодуй В. М. Кашева V-та
2020 г.
1 ТП-1 / 15.01.2020 г. Топлоснабдяване на еднофамилна жилищна сграда ул."Тунджа" № 1 ново упи ХV-1949, кв. 147 гр. Козлодуй Н. А Николов V-та
2 ТП-2/15.01.2020 г. Топлоснабдяване на еднофамилна жилищна сграда ул."9-ти май" № 15 ново упи ХІ-1559, кв.147 пи 37798.507.28 гр. Козлодуй Л. Н. Балиев V-та
3 ТП-3/15.01.2020 г. Топлоснабдяване на еднофамилна жилищна сграда ул."9-ти май" № 32 ново упи ХІІІ-пи 37798.503.346 гр.Козлодуй М. М.Казоков V-та
4 ТП-4/15.01.2020г. Помещение за временно съхранение на оперативна документация към сграда на лабораторен контрол на площадка "Радана" ново пи 000254 м. Старите лозя с. Хърлец ДП"РАО" V-та
5 ТП-5/15.02.2020г. Еднофамилна едноетажна жилищна сграда ново упи ІV-213, кв. 160 пи 37798.506.213 гр. Козлодуй А. И. Бобочоева и Г. И. Вълчков V-та
6 ТП-6/15.01.2020г. Топлоснабдяване и абонатна станция на жилищна сграда ул. "София" № 5 ново упи ХХVІ-1024 в. 152 пи 37798.506.19 гр. Козлодуй Е. М. Иванова V-та
7 ТП-7/15.01.2020г. Топлоснабдяване на еднофамилна жилищна сграда ул."9-ти май" №7 ново упи V-313, кв. 134 пи 37798.512.313 гр. Козлодуй С. П. Николов и Т. В. Овчарова V-та
8 ТП-8/22.01.2020г- Гараж и склад за нуждите на цех ТС към "АЕЦ Козлодуй" ЕАД ново упи VІІІ кв. 181 ул. "Панайот Хитов" гр.Козлодуй АЕЦ Козлодуй ЕАД V-та
9 ТП-9/05.02.2020г. Хале за селскостопанска техника и инвентар - хале 2 ново упи ІІ в. 223 пи 37798.504.470.2 "Дунаря "ООД V-та
10 ТП-10/05.02.2020г. Хале за селскостопанска техника и инвентар - хале 1 ново упи ІІ в. 223 пи 37798.504.470.1 "Дунаря" ООД V-та