одобрен

Списък с набори от данни по приоритетни области, които да се публикуват в отворен формат на Портала за отворени данни РМС № 214 от 2016 г.

Уникален идентификатор:  2f2f4b97-ad75-4761-8c5e-21190c044b90

Описание:

РМС № 214 от 2016 г. Списък с набори от данни по приоритетни области, които да се публикуват в отворен формат на Портала за отворени данни

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-01-07 13:57:44
  • Създаден от: bikozhuharov
  • Последна промяна: 2020-01-07 13:57:44

№ по ред

Описание на данните:

Отговорна институция:

Първостепенен разпоредител

Срок за публикуване

1. Публичен регистър на издадените лицензии и разрешения Агенция за ядрено регулиране Система на Министерския съвет 30.04.2016 г.
2. Публичен регистър на удостоверенията за правоспособност Агенция за ядрено регулиране Система на Министерския съвет 30.04.2016 г.
3. Публичен регистър на удостоверенията за правоспособност, издадени от лица, на които са издадени лицензии за специализирано обучение за дейности с източници на йонизиращи лъчения Агенция за ядрено регулиране Система на Министерския съвет 30.04.2016 г.
4. Списък на държавните архиви - структурни звена на ДАА с адреси и телефони Държавна агенция "Архиви" Система на Министерския съвет 30.04.2016 г.
5. Списък на архивните фондове, съхранявани в държавните архиви - структурни звена на ДА "Архиви" Държавна агенция "Архиви" Система на Министерския съвет 31.12.2016 г.
6. Списък на действащите фондообразуватели на държавните архиви - структурни звена на ДА "Архиви" Държавна агенция "Архиви" Система на Министерския съвет 31.12.2016 г.
7. Регистър на складовете за съхраняване на задължителните запаси от нефт и нефтопродукти Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ Система на Министерския съвет 30.04.2016 г.
8. Регистър на складовете за съхраняване на запаси от нефт и нефтопродукти по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ Система на Министерския съвет 30.04.2016 г.
9. Статистически данни по различни критерии относно чужденците, търсещи международна закрила в Република България Държавна агенция за бежанците Система на Министерския съвет 30.04.2016 г.
10. Брой на нефинансовите предприятия по групи според броя на заетите в тях лица и икономически дейности Национален статистически институт Система на Министерския съвет 30.04.2016 г.
11. Брой заети лица в нефинансовите предприятия по групи според броя на заетите в тях лица и икономически дейности Национален статистически институт Система на Министерския съвет 30.04.2016 г.
12. Дълготрайни материални активи в нефинансовите предприятия по групи според броя на заетите в тях лица и икономически дейности Национален статистически институт Система на Министерския съвет 30.04.2016 г.
13. Разходи за дейността на нефинансовите предприятия по групи според броя на заетите в тях лица и икономически дейности Национален статистически институт Система на Министерския съвет 30.04.2016 г.
14. Приходи от дейността на нефинансовите предприятия по групи според броя на заетите в тях лица и икономически дейности Национален статистически институт Система на Министерския съвет 30.04.2016 г.
15. Брой на нефинансовите предприятия по групи според броя на заетите в тях лица и статистически зони и райони Национален статистически институт Система на Министерския съвет 30.04.2016 г.
16. Брой заети лица в нефинансовите предприятия по групи според броя на заетите в тях лица и статистически зони и райони Национален статистически институт Система на Министерския съвет 30.04.2016 г.
17. Дълготрайни материални активи в нефинансовите предприятия по групи според броя на заетите в тях лица и статистически зони и райони Национален статистически институт Система на Министерския съвет 30.04.2016 г.
18. Приходи от дейността на нефинансовите предприятия по групи според броя на заетите в тях лица и статистически зони и райони Национален статистически институт Система на Министерския съвет 30.04.2016 г.
19. Разходи за дейността на нефинансовите предприятия по групи според броя на заетите в тях лица и статистически зони и райони Национален статистически институт Система на Министерския съвет 30.04.2016 г.
20. Среден списъчен брой на наетите лица по трудово и служебно правоотношение по икономически дейности и сектори Национален статистически институт Система на Министерския съвет 31.07.2016 г.
21. Средна годишна заплата на наетите лица по служебно и трудово правоотношение по икономически дейности и сектори Национален статистически институт Система на Министерския съвет 31.07.2016 г.
22. Сборен баланс на застрахователните предприятия към 31.12 Национален статистически институт Система на Министерския съвет 30.04.2016 г.
23. Сборен отчет за доходите на застрахователните предприятия Национален статистически институт Система на Министерския съвет 30.04.2016 г.
24. Сборен баланс на пенсионноосигурителните дружества към 31.12 Национален статистически институт Система на Министерския съвет 30.04.2016 г.
25. Сборен отчет за доходите на пенсионноосигурителните дружества Национален статистически институт Система на Министерския съвет 30.04.2016 г.
26. Сборен баланс на пенсионните фондове към 31.12 Национален статистически институт Система на Министерския съвет 30.04.2016 г.
27. Сборен отчет за доходите на пенсионните фондове Национален статистически институт Система на Министерския съвет 30.04.2016 г.
28. Сборен баланс на инвестиционните предприятия към 31.12 Национален статистически институт Система на Министерския съвет 30.04.2016 г.
29. Сборен отчет за доходите на инвестиционните предприятия Национален статистически институт Система на Министерския съвет 30.04.2016 г.
30. Сборен баланс на здравноосигурителните дружества към 31.12 Национален статистически институт Система на Министерския съвет 30.04.2016 г.
31. Сборен отчет за доходите на здравноосигурителните дружества Национален статистически институт Система на Министерския съвет 30.04.2016 г.
32. Сборен баланс на сдруженията и фондациите към 31.12 Национален статистически институт Система на Министерския съвет 30.04.2016 г.
33. Сборен отчет за приходите и разходите на сдруженията и фондациите Национален статистически институт Система на Министерския съвет 30.04.2016 г.
34. Чуждестранни преки инвестиции в предприятията от нефинансов сектор към 31.12. по икономически дейности Национален статистически институт Система на Министерския съвет 30.04.2016 г.
35. Разходи за придобиване на дълготрайни материали активи по икономически дейности Национален статистически институт Система на Министерския съвет 30.04.2016 г.
36. Чуждестранни преки инвестиции в предприятията от нефинансов сектор към 31.12. по статистически райони и области Национален статистически институт Система на Министерския съвет 30.04.2016 г.
37. Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи по статистически райони и икономически дейности Национален статистически институт Система на Министерския съвет 30.04.2016 г.
38. Данни, агрегирани по продуктови подкатегории на класификацията на продуктите по икономически дейности Национален статистически институт Система на Министерския съвет 30.04.2016 г.
39. Износ, внос и търговско салдо на Република България по групи страни и основни страни-партньори Национален статистически институт Система на Министерския съвет 30.04.2016 г.
40. Дейност на средствата за подслон и местата за настаняване по статистически зони, статистически райони и области през периода Национален статистически институт Система на Министерския съвет 30.04.2016 г.
41. Брой реализирани нощувки и пренощували чужденци в средствата за подслон и местата за настаняване през периода Национален статистически институт Система на Министерския съвет 30.04.2016 г.
42. Издадени разрешителни за строеж на нови сгради по области Национален статистически институт Система на Министерския съвет 30.04.2016 г.
43. Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в Република България (месечни) Национален статистически институт Система на Министерския съвет 30.04.2016 г.
44. Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в Република България (годишни) Национален статистически институт Система на Министерския съвет 30.04.2016 г.
45. Население по области, общини, местоживеене и пол Национален статистически институт Система на Министерския съвет 30.04.2016 г.
46. Брой живородени деца по области, общини и години Национален статистически институт Система на Министерския съвет 31.07.2016 г.
47. Брой умирания по области, общини и години Национален статистически институт Система на Министерския съвет 31.07.2016 г.
48. Брой сключени бракове по области и години Национален статистически институт Система на Министерския съвет 31.07.2016 г.
49. Брой бракоразводи по области и години Национален статистически институт Система на Министерския съвет 31.07.2016 г.
50. Учащи се по вид на училището, статистически зони,райони, области и общини Национален статистически институт Система на Министерския съвет 30.04.2016 г.
51. Учебни институции по вид,статистически зони и райони, области и общини Национален статистически институт Система на Министерския съвет 30.04.2016 г.
52. Детски градини, записани деца и преподавателски персонал по статистически зони и райони, области и общини Национален статистически институт Система на Министерския съвет 31.07.2016 г.
53. Общ доход на домакинствата по източници на доходи и години (средно на домакинство) Национален статистически институт Система на Министерския съвет 31.07.2016 г.
54. Общ доход на домакинствата по източници на доходи и години (средно на лице от домакинство) Национален статистически институт Система на Министерския съвет 31.07.2016 г.
55. Общ доход на домакинства по групи разходи и години Национален статистически институт Система на Министерския съвет 31.07.2016 г.
56. Паричен доход на домакинства по източници на доходи и години Национален статистически институт Система на Министерския съвет 31.07.2016 г.
57. Потребление на основни хранителни продукти и напитки средно на лице от домакинството по години Национален статистически институт Система на Министерския съвет 31.07.2016 г.
58. Паричен разход на домакинствата по източници на доходи и години Национален статистически институт Система на Министерския съвет 31.07.2016 г.
59. Медицински персонал към 31.12. за всяка година Национален статистически институт Система на Министерския съвет 30.04.2016 г.
60. Регистър на военните паметници Областни администрации Система на Министерския съвет 30.04.2016 г.
61. Регистър на имоти с държавна собственост Областни администрации Система на Министерския съвет 31.07.2016 г.
62. Областна транспортна схема Областни администрации Система на Министерския съвет 31.10.2016 г.
63. Регистър на язовирите на територията (когато е наличен) Областни администрации Система на Министерския съвет 31.07.2016 г.
64. Данни за маршрутната мрежа, маршрутните промени и разписанията на маршрутите в населените места – (важи за общините, които имат обществен транспорт в населените места) Общински администрации Общински администрации 31.10.2016 г.
65. Данни за бюджета и отчет за изпълнението му Общински администрации Общински администрации 31.07.2016 г.
66. Регистър на общинската собственост Общински администрации Общински администрации 31.10.2016 г.
67. Регистър на земи - общинска собственост, отдадени под аренда/наем Общински администрации Общински администрации 31.07.2016 г.
68. Регистър на издадените разрешителни за строеж Общински администрации Общински администрации 31.10.2016 г.
69. Регистър на заверените технически паспорти на сгради Общински администрации Общински администрации 31.10.2016 г.
70. Регистър на обектите,въведени в експлоатация Общински администрации Общински администрации 31.10.2016 г.
71. Регистър на общинските предприятия Общински администрации Общински администрации 31.10.2016 г.
72. Регистър на юридическите лица, притежаващи документ за правоспособност за осъществяване на дейности, свързани с монтаж, сервиз или поддръжка на стационарни противопожарни системи и пожарогасители, съдържащи 3кг. или повече флуорирани парникови газове Министерство на вътрешните работи Система на Министерството на вътрешните работи 30.04.2016 г.
73. Обобщени справки за регистрирани ППС през изминал период (6 месеца или една година) за: брой регистрирани ППС за период, разделени на нови или употребявани, по марка и категория; брой регистрирани ППС по марка, вид и екокатегория; брой регистрирани ППС по категория и възраст; брой регистрирани ППС с прекратена регистрация по категории Министерство на вътрешните работи Система на Министерството на вътрешните работи 31.12.2016 г.
74. Обобщени справки за водените на отчет ППС към дата за: брой водени на отчет ППС по марка и вид; брой водени на отчет ППС по марка и гориво; брой водени на отчет ППС по марка Министерство на вътрешните работи Система на Министерството на вътрешните работи 31.12.2016 г.
75. Списък на районни полицейски управления и полицейски участъци Министерство на вътрешните работи Система на Министерството на вътрешните работи 30.04.2016 г.
76. Списък на районни служби по пожарна безопасност и защита на населението Министерство на вътрешните работи Система на Министерството на вътрешните работи 30.04.2016 г.
77. Справки относно миграционната обстановка в Република България Министерство на вътрешните работи Система на Министерството на вътрешните работи 31.12.2016 г.
78. Регистър на гаранции за произход на енергия от възобновяеми източници Агенция за устойчиво енергийно развитие Система на Министерството на енергетиката 30.04.2016 г.
79. Регистър на вписани лица по чл.44 от Закона за енергийната ефективност Агенция за устойчиво енергийно развитие Система на Министерството на енергетиката 30.04.2016 г.
80. Регистър на вписани лица по чл.60 от Закона за енергийната ефективност Агенция за устойчиво енергийно развитие Система на Министерството на енергетиката 30.04.2016 г.
81. Списъци на лицата, придобили квалификация за извършване на дейностите по чл. 21, ал. 1 от Закона за енергията от възобновяеми източници - монтажници на съоръжения за биомаса, слънчеви топлинни инсталации, термопомпи и повърхностни геотермални системи Агенция за устойчиво енергийно развитие Система на Министерството на енергетиката 30.04.2016 г.
82. Данни от Националната информационна система за потенциала, производството и потреблението на възобновяеми източници на енергия Агенция за устойчиво енергийно развитие Система на Министерството на енергетиката 30.04.2016 г.
83. Регистър на разрешенията за търсене и проучване Министерство на енергетиката Система на Министерството на енергетиката 31.07.2016 г.
84. Регистър за концесии за добив на подземни богатства Министерство на енергетиката Система на Министерството на енергетиката 30.04.2016 г.
85. Регистър на лицата, регистрирани по реда на чл. 139а от Закона за енергетиката за извършване на услугата дялово разпределение на топлинната енергия Министерство на енергетиката Система на Министерството на енергетиката 30.04.2016 г.
86. Регистър за предоставяните разрешителни за управление на съоръжения за минни отпадъци Министерство на енергетиката Система на Министерството на енергетиката 30.04.2016 г.
87. Регистър на разрешенията за търсене и проучване на подземни богатства Министерство на енергетиката Система на Министерството на енергетиката 30.04.2016 г.
88. Лечебни заведения, които извършват дейности по трансплантация Изпълнителна агенция по трансплантация Система на Министерството на здравеопазването 31.10.2016 г.
89. Издадени удостоверения по чл.40, ал.1, т.11 и чл.47, т.12 от Закона за лечебните заведения Изпълнителна агенция по трансплантация Система на Министерството на здравеопазването 31.10.2016 г.
90. Издадени разрешения по чл.51а от Закона за лечебните заведения Изпълнителна агенция по трансплантация Система на Министерството на здравеопазването 31.10.2016 г.
91. Отговорни лица по чл. 15г от Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки и техни заместници Изпълнителна агенция по трансплантация Система на Министерството на здравеопазването 31.10.2016 г.
92. Договори за дарение, сключени съгласно чл.17 от Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки Изпълнителна агенция по трансплантация Система на Министерството на здравеопазването 31.10.2016 г.
93. Договори на лечебни заведения по реда на Наредба 28/2007 за дейности по асистирана репродукция Изпълнителна агенция по трансплантация Система на Министерството на здравеопазването 31.10.2016 г.
94. Възстановяване на разходите на лечебните заведения за дейности по трансплантация, финансирани от Министерството на здравеопазването Изпълнителна агенция по трансплантация Система на Министерството на здравеопазването 31.10.2016 г.
95. Списък на лечебните заведения с над 50 на сто държавно участие Министерство на здравеопазването Система на Министерството на здравеопазването 31.07.2016 г.
96. Лекарствени продукти, предназначени за лечение на заболявания, които се заплащат по реда на Закона за здравното осигуряване Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти Система на Министерството на здравеопазването 30.04.2016 г.
97. Лекарствени продукти, заплащани от бюджета на лечебните заведения по чл. 5 от Закона за лечебните заведения и от бюджета на лечебните заведения с държавно и/или общинско участие по чл. 9 и 10 от Закона за лечебните заведения Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти Система на Министерството на здравеопазването 30.04.2016 г.
98. Лекарствени продукти, предназначени за лечение на СПИН, на инфекциозни заболявания, на заболявания извън обхвата на Закона за здравното осигуряване, заплащани по реда на чл. 82, ал. 1, т. 8 от Закона за здравето, както и ваксини за задължителни имунизации и реимунизации, ваксини по специални показания и при извънредни обстоятелства, специфични серуми, имуноглобулини Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти Система на Министерството на здравеопазването 30.04.2016 г.
99. Пределна цена на лекарствените продукти по чл. 261а от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти Система на Министерството на здравеопазването 30.04.2016 г.
100. Регистър по Наредба №5 на издадените решения за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и от лекари по дентална медицина Регионални здравни инспекции Система на Министерството на здравеопазването 31.07.2016 г.
101. Списък на лечебните заведения за болнична помощ Регионални здравни инспекции Система на Министерството на здравеопазването 31.07.2016 г.
102. Регистър на издадените удостоверения за регистрация на дрогерии Регионални здравни инспекции Система на Министерството на здравеопазването 31.07.2016 г.
103. Списък на лекарите и лекарите по дентална медицина, които притежават разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти Регионални здравни инспекции Система на Министерството на здравеопазването 31.07.2016 г.
104. Регистър на лечебните заведения, с които има сключен договор за извършване на дейности по асистирана репродукция Център по асистирана репродукция Система на Министерството на здравеопазването 30.04.2016 г.
105. Регистър на продуктите за растителна защита, за които е издадено решение за пускане на пазара и употреба съгласно Закона за защита на растенията Българска агенция по безопасност на храните Система на Министерството на земеделието и храните 31.12.2016 г.
106. Регистър на продуктите за растителна защита, за които е издадено решение за паралелна търговия съгласно Закона за защита на растенията Българска агенция по безопасност на храните Система на Министерството на земеделието и храните 31.12.2016 г.
107. Регистър на лицата, които произвеждат продукти за растителна защита на територията на Република България Българска агенция по безопасност на храните Система на Министерството на земеделието и храните 31.12.2016 г.
108. Регистър на регистрираните торове, подобрители на почвата, биологично активни вещества и хранителни субстрати, за които е издадено удостоверение за пускане на пазара и употреба съгласно Закона за защита на растенията Българска агенция по безопасност на храните Система на Министерството на земеделието и храните 31.12.2016 г.
109. Регистър на издадените лицензи за търговия на дребно с ветеринарномедицински продукти Българска агенция по безопасност на храните Система на Министерството на земеделието и храните 31.12.2016 г.
110. Регистър на издадените лицензи за търговия на едро с ветеринаромедицински продукти Българска агенция по безопасност на храните Система на Министерството на земеделието и храните 31.12.2016 г.
111. Ветеринарни лаборатории, регистрирани по чл.32 от Закона за ветеринарномедицинската дейност, към областните дирекции по безопасност на храните Българска агенция по безопасност на храните Система на Министерството на земеделието и храните 31.07.2016 г.
112. Лаборатории за диагностика на заболявания по животните Българска агенция по безопасност на храните Система на Министерството на земеделието и храните 31.12.2016 г.
113. Национален регистър за храни от животински произход Българска агенция по безопасност на храните Система на Министерството на земеделието и храните 31.12.2016 г.
114. Национален регистър за храни от неживотински произход Българска агенция по безопасност на храните Система на Министерството на земеделието и храните 31.12.2016 г.
115. Национален регистър на обектите за обществено хранене и търговия на дребно с храни Българска агенция по безопасност на храните Система на Министерството на земеделието и храните 31.07.2016 г.
116. Регистър на развъдните стада Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството Система на Министерството на земеделието и храните 31.12.2016 г.
117. Списък на одобрените развъдни организации Министерство на земеделието и храните Система на Министерството на земеделието и храните 31.10.2016 г.
118. Заетост и използване на земята Министерство на земеделието и храните Система на Министерството на земеделието и храните 30.04.2016 г.
119. Информация за земеделски култури Министерство на земеделието и храните Система на Министерството на земеделието и храните 30.04.2016 г.
120. Информация за зеленчуци Министерство на земеделието и храните Система на Министерството на земеделието и храните 30.04.2016 г.
121. Информация за овощни култури Министерство на земеделието и храните Система на Министерството на земеделието и храните 30.04.2016 г.
122. Информация за лозя Министерство на земеделието и храните Система на Министерството на земеделието и храните 30.04.2016 г.
123. Информация за цветя Министерство на земеделието и храните Система на Министерството на земеделието и храните 30.04.2016 г.
124. Списък на преработени плодове и зеленчуци Министерство на земеделието и храните Система на Министерството на земеделието и храните 30.04.2016 г.
125. Информация за животновъдство Министерство на земеделието и храните Система на Министерството на земеделието и храните 30.04.2016 г.
126. Информация за птицевъдство и производство на яйца Министерство на земеделието и храните Система на Министерството на земеделието и храните 30.04.2016 г.
127. Информация за производство на мляко и млечни продукти Министерство на земеделието и храните Система на Министерството на земеделието и храните 30.04.2016 г.
128. Информация за производство на месо Министерство на земеделието и храните Система на Министерството на земеделието и храните 30.04.2016 г.
129. Информация за пчеларство и производство на пчелен мед Министерство на земеделието и храните Система на Министерството на земеделието и храните 30.04.2016 г.
130. Информация от системата за земеделска счетоводна информация Министерство на земеделието и храните Система на Министерството на земеделието и храните 30.04.2016 г.
131. Регистър на сдруженията за напояване Министерство на земеделието и храните Система на Министерството на земеделието и храните 31.07.2016 г.
132. Информация за определения размер на средното годишно рентно плащане по начин на трайно ползване на земеделските земи за съответното землище по общини за предходната година, изразено в лева на декар Областни дирекции "Земеделие" Система на Министерството на земеделието и храните 31.07.2016 г.
133. Публичен регистър на земеделските стопани Областни дирекции "Земеделие" Система на Министерството на земеделието и храните 31.07.2016 г.
134. Информация за броя на регистрираните на територията животни по видове Областни дирекции "Земеделие" Система на Министерството на земеделието и храните 31.07.2016 г.
135. Информация за броя на регистрираните на територията техника по видове Областни дирекции "Земеделие" Система на Министерството на земеделието и храните 31.07.2016 г.
136. Размер на средното годишно рентно плащане за всяко землище от общините в областта за предходната година Областни дирекции "Земеделие" Система на Министерството на земеделието и храните 31.10.2016 г.
137. Регистър на публичните складове за зърно, зърнохранилищата и другите обекти за съхранение на зърно на територията на областта Областни дирекции "Земеделие" Система на Министерството на земеделието и храните 31.07.2016 г.
138. Регистър на одобрените горскостопански планове и програми Регионални дирекции по горите Система на Министерството на земеделието и храните 31.07.2016 г.
139. Регистър на преписките за промяна на предназначението на горски територии Регионални дирекции по горите Система на Министерството на земеделието и храните 31.07.2016 г.
140. Регистър на производствените марки на територията Регионални дирекции по горите Система на Министерството на земеделието и храните 31.07.2016 г.
141. Сертифицирани инвестиционни проекти в Република България Българска агенция за инвестиции Система на Министерството на икономиката 30.04.2016 г.
142. Списък на големите инвеститори в Република България Българска агенция за инвестиции Система на Министерството на икономиката 30.04.2016 г.
143. Регистър на лицата и структурно обособените части на предприятия или организации, получили лицензия от председателя на ДАМТН за осъществяване на техническия надзор на съоръжения с повишена опасност Държавна агенция за метрологичен и технически надзор Система на Министерството на икономиката 31.07.2016 г.
144. Регистър на лицата, извършващи поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръжения с повишена опасност Държавна агенция за метрологичен и технически надзор Система на Министерството на икономиката 31.07.2016 г.
145. Регистър на съоръжения с повишена опасност в Република България Държавна агенция за метрологичен и технически надзор Система на Министерството на икономиката 31.12.2016 г.
146. Регистър на видовете съоръжения с повишена опасност Държавна агенция за метрологичен и технически надзор Система на Министерството на икономиката 31.12.2016 г.
147. Електронен регистър на лицата, лицензирани за осъществяване на технически надзор на съоръжения с повишена опасност Държавна агенция за метрологичен и технически надзор Система на Министерството на икономиката 31.12.2016 г.
148. Регистър на малките и средни предприятия Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия Система на Министерството на икономиката 31.12.2016 г.
149. Регистър опасни стоки Комисия за защита на потребителите Система на Министерството на икономиката 31.07.2016 г.
150. Регистър на упълномощените специализирани учебни центрове съгласно Правилника за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи и Правилника за безопасност при работа в неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топлопреносни мрежи и хидротехнически съоръжения Министерство на енергетиката Система на Министерството на икономиката 31.12.2016 г.
151. Статистически данни за брой заявки и издадени патенти и регистрации на обекти в областта на индустриалната собственост – патенти и полезни модели Патентно ведомство на Република България Система на Министерството на икономиката 31.07.2016 г.
152. Статистически данни за брой заявки и регистрация на обекти в областта на индустриалната собственост: промишлен дизайн Патентно ведомство на Република България Система на Министерството на икономиката 31.07.2016 г.
153. Статистически данни за брой заявки и регистрация на обекти в областта на индустриалната собственост: марки и географски означения Патентно ведомство на Република България Система на Министерството на икономиката 31.07.2016 г.
154. Статистически данни за брой заявки и регистрация на обекти в областта на индустриалната собственост: нови сортове растения и породи животни Патентно ведомство на Република България Система на Министерството на икономиката 31.07.2016 г.
155. Регистър на филмовите продуценти Изпълнителна агенция "Национален филмов център” Система на Министерството на културата 31.10.2016 г.
156. Регистър на филмовите разпространители Изпълнителна агенция "Национален филмов център” Система на Министерството на културата 31.10.2016 г.
157. Регистър на лицата, осъществяващи показ на филми Изпълнителна агенция "Национален филмов център” Система на Министерството на културата 31.07.2016 г.
158. Peгистър на киносалоните Изпълнителна агенция "Национален филмов център” Система на Министерството на културата 31.10.2016 г.
159. Регистър на организациите за колективно управление на права по чл. 40 от Закона за авторското право и сродните му права Министерство на културата Система на Министерството на културата 31.10.2016 г.
160. Регистър на нумизматичните дружества Министерство на културата Система на Министерството на културата 30.04.2016 г.
161. Списък на българските културни институти в чужбина Министерство на културата Система на Министерството на културата 30.04.2016 г.
162. Регистър на лицата, които имат право да извършват дейности по консервация и реставрация на културни ценности Министерство на културата Система на Министерството на културата 31.12.2016 г.
163. Регистър на движимите културни ценности, придобили статут на национално богатство по реда на чл. 100 от ЗКН Министерство на културата Система на Министерството на културата 31.12.2016 г.
164. Списък на забранените субстанции и методи Антидопингов център Система на Министерството на младежта и спорта 30.04.2016 г.
165. Регистър на спортистите, наказани за нарушения на антидопинговите правила Антидопингов център Система на Министерството на младежта и спорта 31.07.2016 г.
166. Регистър на лицензираните спортни организации и на членуващите в тях клубове, воден в ММС на основание чл.18 от Закона за физическото възпитание и спорта Министерство на младежта и спорта Система на Министерството на младежта и спорта 31.07.2016 г.
167. Национален регистър на спортните клубове Министерство на младежта и спорта Система на Министерството на младежта и спорта 31.12.2016 г.
168. Национален регистър на спортните обекти Министерство на младежта и спорта Система на Министерството на младежта и спорта 31.12.2016 г.
169. Оценка на дейността на Фонд „Научни изследвания“ Министерство на образованието и науката Система на Министерството на образованието и науката 31.12.2016 г.
170. Оценки на научноизследователската дейност, осъществявана от висшите училища и научните организации съгласно Правилника за наблюдение и оценка на научноизследователската дейност, осъществявана от висшите училища и научните организации, както и на дейността на Фонд научни изследвания Министерство на образованието и науката Система на Министерството на образованието и науката 31.12.2016 г.
171. Профили, професии и професионални направления в държавните, общинските и частните училища Министерство на образованието и науката Система на Министерството на образованието и науката 31.12.2016 г.
172. Списък на директорите на държавните, общинските и частните детски градини, училища и обслужващи звена, с данни за контакт Министерство на образованието и науката Система на Министерството на образованието и науката 31.12.2016 г.
173. Списък на научните инфраструктури на Република България Министерство на образованието и науката Система на Министерството на образованието и науката 31.07.2016 г.
174. Списък на юридическите и/или физическите лица, открили частна детска градина и/или училище и/или духовно училище Министерство на образованието и науката Система на Министерството на образованието и науката 31.12.2016 г.
175. Списък с наименованията на българските неделни училища в чужбина по континенти, държави, населени места и адрес, име на организацията на българи, открила училището и/или дипломати-ческото представителство на Република България в чужбина и/или наименованието на българската православна община в чужбина Министерство на образованието и науката Система на Министерството на образованието и науката 31.12.2016 г.
176. Списък с наименованията на държавните (вкл. държавни училища в чужбина), общинските и частните детски градини, училища и обслужващи звена, духовни училища, училища с чуждестранно участие, чуждестранни училища по области, общини, населени места, код по АДМИН и адрес Министерство на образованието и науката Система на Министерството на образованието и науката 31.12.2016 г.
177. Справка за акредитираните висши училища и професионални направления Министерство на образованието и науката Система на Министерството на образованието и науката 30.04.2016 г.
178. Справка за броя на групите в детските градини Министерство на образованието и науката Система на Министерството на образованието и науката 30.04.2016 г.
179. Справка за броя на групите и паралелките в началните, прогимназиалните, основните, средните общообразователни училища Министерство на образованието и науката Система на Министерството на образованието и науката 30.04.2016 г.
180. Справка за броя на децата в групите в детските градини Министерство на образованието и науката Система на Министерството на образованието и науката 30.04.2016 г.
181. Справка за броя на децата и учениците по групи и класове в началните, прогимназиалните, основните, средните общообразователни училища, гимназиите, профилираните гимназии, професионалните гимназии, спортните и специалните училища, училищата по изкуствата и по културата Министерство на образованието и науката Система на Министерството на образованието и науката 30.04.2016 г.
182. Справка за броя на обучаваните студенти и докторанти в акредитираните висши училища по професионални направления Министерство на образованието и науката Система на Министерството на образованието и науката 30.04.2016 г.
183. Справка за броя на учениците по училища, спечелили медали от Международните олимпиади Министерство на образованието и науката Система на Министерството на образованието и науката 31.12.2016 г.
184. Справка за броя на учениците по училища, участвали в националните кръгове на олимпиадите, както и справка за броя на учениците по училища, лауреати от олимпиадите Министерство на образованието и науката Система на Министерството на образованието и науката 31.07.2016 г.
185. Форми на обучение в държавните, общинските и частните училища Министерство на образованието и науката Система на Министерството на образованието и науката 31.12.2016 г.
186. Информация за участието на български научни колективи в Рамкова програма на Европейския съюз за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“ (2014 – 2020 г.) Министерство на образованието и науката Система на Министерството на образованието и науката 31.07.2016 г.
187. Списък с номер на заповед за откриване и заповед за промяна на държавните, общинските и частните детски градини, училища и обслужващи звена, включително духовните училища Министерство на образованието и науката Система на Министерството на образованието и науката 30.04.2016 г.
188. Регистър на научната дейност в Република България Министерство на образованието и науката Система на Министерството на образованието и науката 31.12.2016 г.
189. Регистър на лицензирани центрове за професионално обучение Национална агенция за професионално образование и обучение Система на Министерството на образованието и науката 31.07.2016 г.
190. Регистър на лицензирани центрове за информация и професионално ориентиране Национална агенция за професионално образование и обучение Система на Министерството на образованието и науката 31.07.2016 г.
191. Регистър на центрове за професионално обучение с отнети или заличени лицензи Национална агенция за професионално образование и обучение Система на Министерството на образованието и науката 31.07.2016 г.
192. Регистър на центрове за информация и професионално ориентиране с отнети или заличени лицензи Национална агенция за професионално образование и обучение Система на Министерството на образованието и науката 31.07.2016 г.
193. Справка за професии и специалности за професионално обучение в лицензирани центрове за професионално обучение Национална агенция за професионално образование и обучение Система на Министерството на образованието и науката 31.07.2016 г.
194. Списък на училищата и детските градини в областта Регионални инспекторати по образованието Система на Министерството на образованието и науката 31.07.2016 г.
195. Списък на средните училища в областта Регионални инспекторати по образованието Система на Министерството на образованието и науката 31.07.2016 г.
196. Информация за утвърдения план-прием на ученици в държавните и общинските училища по профили, професии и специалности след завършен 7 клас Регионални инспекторати по образованието Система на Министерството на образованието и науката 31.10.2016 г.
197. Регистър на водовземните съоръжения за подземни води за стопански цели съгласно Закона за водите Басейнови дирекции Система на Министерството на околната среда и водите 31.07.2016 г.
198. Регистър на издадените разрешителни за използване на повърхностни води и водни обекти съгласно Закона за водите Басейнови дирекции Система на Министерството на околната среда и водите 31.07.2016 г.
199. Регистър на разрешителните за водовземане от находищата на минерални води, изключителна държавна собственост съгласно Закона за водите Басейнови дирекции Система на Министерството на околната среда и водите 31.07.2016 г.
200. Регистър на разрешителните за водовземане от подземни води съгласно Закона за водите Басейнови дирекции Система на Министерството на околната среда и водите 31.07.2016 г.
201. Регистър на разрешителни за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води и повърхностни води съгласно Закона за водите Басейнови дирекции Система на Министерството на околната среда и водите 31.07.2016 г.
202. Регистър на водовземните съоръжения за подземни води – кладенци за задоволяване на собствените потребности на гражданите съгласно Закона за водите Басейнови дирекции Система на Министерството на околната среда и водите 31.07.2016 г.
203. Регистър на съоръженията за минерални води от находищата – изключителна държавна собственост Басейнови дирекции Система на Министерството на околната среда и водите 31.07.2016 г.
204. Регистър на зоните с води за къпане съгласно Закона за водите Басейнови дирекции Система на Министерството на околната среда и водите 31.07.2016 г.
205. Регистър за уязвимите зони, в които водите са чувствителни към биогенни елементи съгласно Закона за водите Басейнови дирекции Система на Министерството на околната среда и водите 31.07.2016 г.
206. Регистър на зоните за опазване на стопански ценни видове риби и други водни организми съгласно Закона за водите Басейнови дирекции Система на Министерството на околната среда и водите 31.07.2016 г.
207. Регистър на чувствителните зони, в които водите са чувствителни към биогенни елементи съгласно Закона за водите Басейнови дирекции Система на Министерството на околната среда и водите 31.07.2016 г.
208. Регистър на всички програми и планове в обхвата на района на басейново управление, отнасящи се за отделни подбасейни, сектори, проблеми или типове води съгласно Закона за водите Басейнови дирекции Система на Министерството на околната среда и водите 31.07.2016 г.
209. Списък на физическите/юридическите лица, на които са издадени годишни разрешителни за паша на домашни животни на територията на Националния парк съгласно Закона за защитените територии Дирекции национални паркове Система на Министерството на околната среда и водите 31.10.2016 г.
210. Списък на физическите/юридическите лица, на които са издадени годишни разрешителни/позволителни за ползване на лечебни растения, гъби и диворастящи плодове съгласно Закона за защитените територии Дирекции национални паркове Система на Министерството на околната среда и водите 31.12.2016 г.
211. Списък на физическите/юридическите лица, на които са издадени годишни разрешителни за ползване на дървесина в рамките на поддържащите и възстановителните дейности на територията на Националния парк съгласно Закона за защитените територии Дирекции национални паркове Система на Министерството на околната среда и водите 31.12.2016 г.
212. Данни от Информационната система за резултатите от контрола на промишлените източници на шум Изпълнителна агенция по околна среда Система на Министерството на околната среда и водите 31.07.2016 г.
213. Информация от раздел „Води“ Изпълнителна агенция по околна среда Система на Министерството на околната среда и водите 30.04.2016 г.
214. Информация от раздел „Мониторинг на горски екосистеми“ Изпълнителна агенция по околна среда Система на Министерството на околната среда и водите 30.04.2016 г.
215. Информация от раздел „Почви“ Изпълнителна агенция по околна среда Система на Министерството на околната среда и водите 30.04.2016 г.
216. Публичен регистър на лицата, които пускат на пазара батерии и акумулатори, включително вградени в уреди и в моторни превозни средства Изпълнителна агенция по околна среда Система на Министерството на околната среда и водите 31.12.2016 г.
217. Регистър на издадените разрешителни и регистрационни документи съгласно Закона за управление на отпадъците Изпълнителна агенция по околна среда Система на Министерството на околната среда и водите 31.07.2016 г.
218. Регистър на защитените територии и защитените зони в Република България Изпълнителна агенция по околна среда Система на Министерството на околната среда и водите 31.10.2016 г.
219. Регистър на вековните или забележителни дървета съгласно Закона за биологичното разнообразие Изпълнителна агенция по околна среда Система на Министерството на околната среда и водите 31.10.2016 г.
220. Данни от автоматичните измервателни станции за качеството на атмосферния въздух, обновявани на всеки час Изпълнителна агенция по околна среда Система на Министерството на околната среда и водите 31.07.2016 г.
221. Регистър по чл. 30л, ал. 8 от Закона за чистотата на атмосферния въздух Изпълнителна агенция по околна среда Система на Министерството на околната среда и водите 31.10.2016 г.
222. Регистър на имуществените отношения между съпрузите Агенция по вписванията Система на Министерството на правосъдието 31.10.2016 г.
223. Централен регистър на юридическите лица с нестопанска цел за общественополезна дейност Министерство на правосъдието Система на Министерството на правосъдието 31.10.2016 г.
224. Централен регистър на особените залози Министерство на правосъдието Система на Министерството на правосъдието 31.10.2016 г.
225. Регистър на географските наименования в Република България Агенция по геодезия, картография и кадастър Система на Министерството на регионалното развитие и благоустройството 31.10.2016 г.
226. Детайлна статистика от Системата за преброяване на трафика за броя преминали ППС, с разбивка по дни, часове, гео-реферирани преброителни рамки, категория ППС, посока на движение и средна скорост Агенция пътна инфраструктура Система на Министерството на регионалното развитие и благоустройството 31.07.2016 г.
227. Публичен регистър на свлачищните райони Министерство на регионалното развитие и благоустройството Система на Министерството на регионалното развитие и благоустройството 31.10.2016 г.
228. Национален класификатор на адресите Министерство на регионалното развитие и благоустройството Система на Министерството на регионалното развитие и благоустройството 30.04.2016 г.
229. Национален класификатор на локализационните единици (адреси) Министерство на регионалното развитие и благоустройството Система на Министерството на регионалното развитие и благоустройството 30.04.2016 г.
230. Специализирани кадастрални карти на морски плажове и дюни Министерство на регионалното развитие и благоустройството Система на Министерството на регионалното развитие и благоустройството 30.04.2016 г.
231. Регистър на агломерациите Министерство на регионалното развитие и благоустройството Система на Министерството на регионалното развитие и благоустройството 31.07.2016 г.
232. Статистика за брой регистрации и дерегистрации по настоящ адрес по месеци Министерство на регионалното развитие и благоустройството Система на Министерството на регионалното развитие и благоустройството 30.04.2016 г.
233. Списък на контролно-технически пунктове, получили разрешение за извършване на проверка на газови уредби Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" Система на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията 31.12.2016 г.
234. Списък на всички регистрирани контролно-технически пунктове Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" Система на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията 31.12.2016 г.
235. Регистъра на търговците, които извършват таксиметров превоз на пътници Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" Система на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията 31.12.2016 г.
236. Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по изпълняваната бюджетна програма за съответната година Изпълнителна агенция " Електронни съобщителни мрежи и информационни системи Система на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията 30.04.2016 г.
237. Списък на валидните лицензи на железопътни превозвачи за превоз на пътници или товари Изпълнителна агенция "Железопътна администрация" Система на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията 30.04.2016 г.
238. Списък на валидните сертификати за безопасност част А и част Б на железопътни превозвачи и на валидните удостоверения за безопасност на управителя на железопътната инфраструктура Изпълнителна агенция "Железопътна администрация" Система на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията 30.04.2016 г.
239. Списък на валидните сертификати на лица, отговорни за поддръжката на железопътни превозни средства Изпълнителна агенция "Железопътна администрация" Система на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията 30.04.2016 г.
240. Списък на валидните сертификати за функция по поддръжка на превозни средства Изпълнителна агенция "Железопътна администрация" Система на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията 30.04.2016 г.
241. Списък на консултантите по безопасността на превозите на опасни товари Изпълнителна агенция "Железопътна администрация" Система на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията 30.04.2016 г.
242. Регистър на пристанищата на Република България Изпълнителна агенция "Морска администрация" Система на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията 31.12.2016 г.
243. Регистър на пристанищните оператори в Република България Изпълнителна агенция "Морска администрация" Система на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията 31.12.2016 г.
244. Списък на одобрените учебни заведения и центрове, провеждащи курсове за специална и допълнителна подготовка Изпълнителна агенция "Морска администрация" Система на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията 31.10.2016 г.
245. Списък на одобрените учебни заведения и центрове за провеждане на курсове "Водач на кораб до 40 БТ по море" и "Водач на малък кораб" по вътрешните водни пътища на Европа Изпълнителна агенция "Морска администрация" Система на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията 31.10.2016 г.
246. Публичен регистър на издадените разрешителни за изземване на наносни отложения от река Дунав Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на р. Дунав“ Система на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията 30.04.2016 г.
247. Разписания на пътническите влакове БДЖ - Пътнически превози Система на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията 30.04.2016 г.
248. Данни за превозените пътници - вътрешни и международни пътници, както и реализираните пътни километри от тях БДЖ - Пътнически превози Система на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията 30.04.2016 г.
249. Пощенски кодове на населените места в Република България Български пощи Система на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията 30.04.2016 г.
250. Списък на акредитираните лица, и лицата сертифициращи административните информационни системи и продукти Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщения Система на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията 31.10.2016 г.
251. Списък на търговските дружества със сто процента държавно участие и държавните предприятия Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщения Система на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията 31.12.2016 г.
252. Публичен регистър на предоставените ваучери по схема "Развитие" от ОП "Развитие на човешките ресурси 2007-2013 г." Агенция по заетостта Система на Министерството на труда и социалната политика 30.04.2016 г.
253. Публичен регистър на предоставените ваучери по схема "Адаптивност" Агенция по заетостта Система на Министерството на труда и социалната политика 30.04.2016 г.
254. Публичен регистър на предоставените ваучери по схема "Първа работа" Агенция по заетостта Система на Министерството на труда и социалната политика 30.04.2016 г.
255. Публичен регистър на предоставените ваучери по схема " Аз мога повече" Агенция по заетостта Система на Министерството на труда и социалната политика 30.04.2016 г.
256. Списък на посредниците, чиято регистрация е прекратена на основание чл.15 ал.1 т. 7 от Наредбата за условията и реда за извършване на посредническа дейност по наемане на работа Агенция по заетостта Система на Министерството на труда и социалната политика 30.04.2016 г.
257. Списък на посредниците, чиято регистрация е прекратена на основание чл.15 ал.1 т. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на посредническа дейност по наемане на работа Агенция по заетостта Система на Министерството на труда и социалната политика 30.04.2016 г.
258. Списък на посредниците, чиято регистрация е прекратена на основание чл.15 ал.1 т. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на посредническа дейност по наемане на работа Агенция по заетостта Система на Министерството на труда и социалната политика 30.04.2016 г.
259. Списък на посредниците, чиято регистрация е прекратена на основание чл.15 ал.1 т. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на посредническа дейност по наемане на работа Агенция по заетостта Система на Министерството на труда и социалната политика 30.04.2016 г.
260. Списъци на регистрираните посредници съгласно Наредбата за условията и реда за извършване на посредническа дейност по наемане на работа Агенция по заетостта Система на Министерството на труда и социалната политика 30.04.2016 г.
261. Списък на всички бюра по труда на територията на Република България Агенция по заетостта Система на Министерството на труда и социалната политика 30.04.2016 г.
262. Списък на посредниците, чиято регистрация е прекратена на основание чл. 6 ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на посредническа дейност по наемане на работа Агенция по заетостта Система на Министерството на труда и социалната политика 30.04.2016 г.
263. Списък на предприятията, които осигуряват временна работа, съгласно Закона за насърчаване на заетостта Агенция по заетостта Система на Министерството на труда и социалната политика 30.04.2016 г.
264. Регистър на декларациите по чл.15, ал.1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд Изпълнитела агенция „Главна инспекция по труда“ Система на Министерството на труда и социалната политика 30.04.2016 г.
265. Специален регистър на колективните трудови договори на отраслово/браншово равнище Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ Система на Министерството на труда и социалната политика 30.04.2016 г.
266. Регистър на лицензираните доставчици на социални услуги за деца Държавната агенция за закрила на детето Система на Министерството на труда и социалната политика 30.04.2016 г.
267. Национална класификация на професиите и длъжностите и информация за прогнозите за развитието на пазара на труда в Република България Министерство на труда и социалната политика Система на Министерството на труда и социалната политика 30.04.2016 г.
268. Списък на посредниците и арбитрите Националния институт за помирение и арбитраж Национален институт за помирение и арбитраж Система на Министерството на труда и социалната политика 30.04.2016 г.
269. Списък на туристическите атракции Министерство на туризма Система на Министерството на туризма 30.04.2016 г.
270. Списък на туристическите сдружения Министерство на туризма Система на Министерството на туризма 30.04.2016 г.
271. Списък на туристическите информационни центрове Министерство на туризма Система на Министерството на туризма 31.07.2016 г.
272. Списък на сертифицираните балнеолечебни, СПА, уелнес и таласотерапевтични центрове Министерство на туризма Система на Министерството на туризма 31.10.2016 г.
273. Списък на правоспособните екскурзоводи, правоспособните планински водачи и правоспособните ски учители Министерство на туризма Система на Министерството на туризма 31.12.2016 г.
274. Списък на организациите за управление на туристическите райони Министерство на туризма Система на Министерството на туризма 31.12.2016 г.
275. Списък на международни туристически изложения в чужбина през календарната година, организирани от Министерството на туризма Министерство на туризма Система на Министерството на туризма 30.04.2016 г.
276. Списък на туристически изложения в Република България през календарната година, организирани от Министерство на туризма Министерство на туризма Система на Министерството на туризма 30.04.2016 г.
277. Регистър специализирани малки обекти за дестилиране и oбекти за винопроизводство на малки винопроизводители Агенция "Митници" Система на Министерството на финансите 31.12.2016 г.
278. Регистър на разрешенията за продажба на тютюневи изделия Агенция "Митници" Система на Министерството на финансите 31.12.2016 г.
279. Регистър на освободените от акциз крайни потребители Агенция "Митници" Система на Министерството на финансите 31.12.2016 г.
280. Регистър на лицензираните складодържатели и данъчните скалдове Агенция "Митници" Система на Министерството на финансите 31.12.2016 г.
281. Регистър за издадените и прекратените сертификати за одобрен съд за транспортиране на енергийни продукти Агенция "Митници" Система на Министерството на финансите 31.12.2016 г.
282. Публичен регистър на организациите и институциите, получили одобрение от компетентните органи съгласно ПМС №75 от 06.04.2007 г. Агенция "Митници" Система на Министерството на финансите 31.12.2016 г.
283. Информация за публикуваните в Регистъра на обществените поръчки договори-изключения от приложното поле на Закона за обществените поръчки Агенция по обществени поръчки Система на Министерството на финансите 31.07.2016 г.
284. Информация за сключените договори за обществени поръчки през последните пет години Агенция по обществени поръчки Система на Министерството на финансите 31.07.2016 г.
285. Консолидираната фискална програма и националните бюджети - информация на месечна база Министерство на финансите Система на Министерството на финансите 30.04.2016 г.
286. Финансовото изпълнение по Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС за програмен период 2007 – 2013 г. Министерство на финансите Система на Министерството на финансите 30.04.2016 г.
287. Финансово изпълнение на Европейския фонд за регионално развитие, Кохезионния фонд, Европейския социален фонд и Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица за програмен период 2014 – 2020 г. Министерство на финансите Система на Министерството на финансите 30.04.2016 г.
288. Макроикономическа прогноза – данни, изготвяни два пъти в годината Министерство на финансите Система на Министерството на финансите 31.07.2016 г.
289. Списъци с годишните и тримесечните разпределения по общини на средствата за субсидии и компенсации за превози в автомобилния транспорт Министерство на финансите Система на Министерството на финансите 31.07.2016 г.
290. Публичен регистър за издадените от Комисията за енергийно и водно регулиране лицензии съгласно Закона за енергетиката Комисия за енергийно и водно регулиране Независими структури 30.04.2016 г.
291. Публичен регистър за издадените от Комисията за енергийно и водно регулиране разрешения съгласно Закона за енергетиката Комисия за енергийно и водно регулиране Независими структури 30.04.2016 г.
292. Списък на администраторите на лични данни с отказана регистрация Комисия за защита на личните данни Независими структури 31.12.2016 г.
293. Списък на администраторите на лични данни, освободени от задължение за регистрация Комисия за защита на личните данни Независими структури 31.12.2016 г.
294. Списък на администраторите на лични данни, вписани в Регистъра на АЛД, и на водените от тях регистри с лични данни Комисия за защита на личните данни Независими структури 31.12.2016 г.
295. Публичен регистър на предприятията, които имат разрешения за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс - номера Комисия за регулиране на съобщенията Независими структури 31.07.2016 г.
296. Публичен регистър на предприятията, които имат разрешения за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс - радиочестотен спектър Комисия за регулиране на съобщенията Независими структури 31.10.2016 г.
297. Публичен регистър на предприятията, които имат разрешения за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс - позиция на геостационарна орбита Комисия за регулиране на съобщенията Независими структури 31.10.2016 г.
298. Публичен регистър на радиолюбителите Комисия за регулиране на съобщенията Независими структури 31.10.2016 г.
299. Публичен регистър на оператори, лицензирани за извършване на услугите по чл. 39 от Закона за пощенските услуги Комисия за регулиране на съобщенията Независими структури 31.07.2016 г.
300. Публичен регистър на предприятията, уведомили комисията за намеренията си да осъществяват обществени електронни съобщения (чл.33, ал.1, т.1 от ЗЕС) Комисия за регулиране на съобщенията Независими структури 30.04.2016 г.
301. Публичен регистър на оператори, извършващи неуниверсални пощенски услуги по чл. 38, т. 1-3 от Закона за пощенските услуги Комисия за регулиране на съобщенията Независими структури 31.07.2016 г.
302. Регистър на общопрактикуващите лекари, сключили договор с НЗОК Национална здравноосигурителна каса Независими структури 31.12.2016 г.
303. Статистика на БНБ за преките чуждестранни инвестиции Българска народна банка Независими структури 31.07.2016 г.
304. Регистър на язовирите „Национална електрическа компания” ЕАД Независими структури 31.10.2016 г.