одобрен

Планирани обществени обществени поръчки – график 2019 г.

Уникален идентификатор:  2f74c945-a7bd-4976-9cb9-f5b4d9556e39

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-04-09 10:32:34
  • Създаден от: n_kasabova
  • Последна промяна: 2019-04-09 10:32:34

Вид поръчка

Предмет на обществената поръчка включително на обособените позиции

Обща прогнозна стойност на поръчката / в лв. без ДДС/

Ред за възлагане на ОП / Вид процедура

1 ДОСТАВКИ Доставка на ИТ техника за Министерство на финансите 150000 открита процедура
2 ДОСТАВКИ Доставка на компютърна техника, таблети и оборудване за съхранение на данни за нуждите на дирекция „Национален фонд“; Позиция 1: „Доставка на настолни компютърни конфигурации“ - 111 833,33 лв.; Позиция 2: „Доставка на оборудване за обработка и съхранение на данни“ - 91 666,67 лв.; Позиция 3: „Доставка на 6 бр. таблети“ - 6 000,00 лв. 210000 открита процедура
3 ДОСТАВКИ Доставка на комуникационно оборудване за нуждите на МФ 320000 открита процедура
4 ДОСТАВКИ Закупуване на лицензи за MS продукти за нуждите на МФ 20000 събиране на оферти с обява или покана
5 ДОСТАВКИ Софтуерни пакети за защита на данни (електронни подписи) 25000 чл.20, ал. 4 от ЗОП
6 ДОСТАВКИ Повишаване на енергийната ефективност на вътрешното осветление чрез доставка и монтаж на енергоспестяващи източници на светлина в административна сграда на МФ - ул. "Г. С. Раковски" № 102 8900 събиране на оферти с обява
7 ДОСТАВКИ Закупуване на автомобилни гуми за оборудване на служебните МПС 20000 чл.20, ал. 4 от ЗОП
8 УСЛУГИ Избор на изпълнител за провеждане на логистична организация на обучения и регионални срещи 160333 публично състезание
9 УСЛУГИ Провеждане на социологическo проучванe 20000 събиране на оферти с обява или покана
10 УСЛУГИ Абонаментна поддръжка на абонатни станции 29900 чл.20, ал. 4 от ЗОП
11 УСЛУГИ Логистика при реализиране на дейности по организация и провеждане на семинари по проект "Подкрепа на работата на Националния орган по държавните помощи във връзка с управлението на средствата от ЕСИФ и подобряване на ефективността при прилагане на правилата по държавните помощи", финансиран по Оперативна програма "Добро управление 2014-2020 г." 46000 публично състезание
12 УСЛУГИ Честване на 140-та годишнина на МФ 29000 събиране на оферти с обява или покана
13 УСЛУГИ Провеждане на проучвания, изготвяне на анализи, изготвяне на предложения за промени в нормативни актове и методологически документи, осигуряване на лектори и представители на регионалните срещи 177083 публично състезание
14 УСЛУГИ Осигуряване на поддръжка за използване на софтуерен пакет за контролиране на достъп до Интернет на служителите на МФ- ForcePoint Triton Web - 600 потребителя 33000 събиране на оферти с обява или покана
15 УСЛУГИ Изработване и доставка на работни/рекламни материали 12500 публично състезание
16 УСЛУГИ Дизайн, подготовка, отпечатване и доставка на рекламни и промоционални материали по проект "Подкрепа на работата на Националния орган по държавните помощи във връзка с управлението на средствата от ЕСИФ и подобряване на ефективността при прилагане на правилата по държавните помощи", финансиран по Оперативна програма "Добро управление 2014-2020г." 20000 публично състезание
17 УСЛУГИ Подготовка, отпечатване и доставка на рекламни и промоционални материали за нуждите на дирекция "Национален фонд" 30000 публично състезание
18 УСЛУГИ Отпечатване на списание "Бюджетът" 7009 публично състезание/чл.21, ал. 6 от ЗОП
19 УСЛУГИ Информационен бюлетин "Бюджет за граждани" 4000 публично състезание/чл.21, ал.6 от ЗОП
20 УСЛУГИ Печатарски услуги 10000 публично състезание
21 УСЛУГИ Поддръжка на лицензи на софтуерен продукт “MicroStrategy” 65000 събиране на оферти с обява
22 УСЛУГИ Предоставяне на достъп до он-лайн база данни от медийния поток и изготвяне на специфична текстова справка 12500 чл.20, ал. 4 от ЗОП
23 УСЛУГИ Осигуряване на поддръжка на CheckPoint продукти от акаунта на Министерство на финансите 40000 събиране на оферти с обява
24 УСЛУГИ Предоставяне на облачно базирана услуга за антиспам защита на пощенските кутии на Министерството на финансите 50000 събиране на оферти с обява
25 УСЛУГИ Осигуряване на поддръжка за използване на софтуерния пакет F-Secure Business Suite 78000 публично състезание
26 УСЛУГИ Предоставяне на услуги по поддръжка тип „Enterprise Support“ на лицензи SAP ERP 6.0 за нуждите на Министерство на финансите (МФ) 380000 открита процедура
27 УСЛУГИ Осигуряване на поддръжка на системата Service Manager 29900 събиране на оферти с обява или покана
28 УСЛУГИ „Консултантски услуги за оптимизиране и поддържане на информация във връзка със сертификацията на разходите по ФМ на ЕИП и НФМ 2014-2021“ 10000 събиране на оферти с обява или покана
29 УСЛУГИ Поддръжка на уеб-базирана автоматизирана информационна система „е-Документооборот” 123000 покана по чл. 182 от ЗОП
30 УСЛУГИ Обслужване на министерството и служителите от Служба по трудова медицина (СТМ) във връзка с изискванията за здравословни и безопасни условия на труд 29900 събиране на оферти с обява или покана
31 УСЛУГИ Осигуряване на средства за корекция на зрението 29900 събиране на оферти с обява или покана
32 УСЛУГИ Закупуване на допълнителен модул към програмен продукт за автоматизиране на процеса, свързан с генериране и маршрутизиране за съгласуване, подписване с електронен подпис и регистриране на молби/заповеди за ползване или прекратяване на платен годишен отпуск и общ неплатен отпуск до 30 работни дни от служителите на МФ, Електронни отпуски 16060 събиране на оферти с обява или покана
33 УСЛУГИ Предоставяне на услуги по поддръжка на Системата за контрол на достъпа и отчитане на работното време MCS 2000 29900 събиране на оферти с обява или покана
34 УСЛУГИ Поддръжка и обслужване на два броя модулни сейфове LMS 9.3. от комплексната система за гарантиране на физическата защита на сървърите Зоната за сигурност на МФ 20000 събиране на оферти с обява или покана
35 УСЛУГИ Поддръжка на информационната система за анализ, прогнози и управление на държавния и държавногарантиран дълг на Република България 66000 събиране на оферти с обява
36 УСЛУГИ Изграждане, поддържка и актуализация на информационна система за анализ на първичния и вторичния пазар на държавни ценни книжа 48000 събиране на оферти с обява или покана
37 УСЛУГИ Сервизно обслужване на асансьорни уредби, включително доставка на резервни части 29900 събиране на оферти с обява или покана
38 УСЛУГИ Техническо обслужване и ремонт на МПС 29999 чл.20, ал.4 от ЗОП
39 УСЛУГИ Предоставяне на електронна съобщителна услуга чрез обществена електронна мобилна наземна мрежа по стандарта GSM/UMTS с национално покритие и допълнителни услуги, свързани с тази дейност” 12000 събиране на оферти с обява
40 УСЛУГИ Предоставяне на електронна съобщителна услуга - „GSM GATEWAY”, чрез обществена електронна мобилна мрежа по стандарта GSM/UMTS с национално покритие и допълнителни услуги, свързани с тази дейност“ 9990 събиране на оферти с обява
41 УСЛУГИ Осигуряване на фиксирана телефонна услуга за системата от телефонни централи на МФ и поделенията му с общ номерационен план, включително изграждане на видеоконферентни връзки през ISDN терминални адаптери, получаване и изпращане на факсимилни съобщения, пренос на данни през модемни връзки за директните телефонни постове и абонатните постове от собствените телефонни централи на Възложителя" 48000 събиране на оферти с обява
42.1 УСЛУГИ Застраховка недвижими имоти 4900 събиране на оферти с обява или покана
42.2 УСЛУГИ Застраховка гражданска отговорност 8000 събиране на оферти с обява или покана
42.3 УСЛУГИ Застраховка "КАСКО" 17000 събиране на оферти с обява или покана
43 УСЛУГИ Поддържане на климатици в сградите на МФ 29900 събиране на оферти с обява или покана
44.1 УСЛУГИ Охрана за нуждите на МФ: Позиция 1: Осигуряване на охраната и пропускателния режим в сградите на МФ 350000
44.2 УСЛУГИ Охрана за нуждите на МФ: Позиция 2: Охрана със СОТ техника и екипи 750 открита процедура
44.3 УСЛУГИ Охрана за нуждите на МФ: Позиция 3: Охрана със СОТ, Кранево 900
45 УСЛУГИ Абонаментна поддръжка на пожароизвестителни инсталации (ПИС) в сградите на МФ 24000 чл.20, ал.4 / ал. 3 от ЗОП
46 УСЛУГИ Извършване на извънгаранционна поддръжка на информационни системи, внедрени и ползвани от различни звена в Министерство на финансите /МФ/ 29990 събиране на оферти с обява или покана
47 УСЛУГИ Извънгаранционна поддръжка на уеб базираната Автоматизирана информационна система за управление на ценни книжа /ИСЦК/ в Министерство на финансите /МФ/ 29990 събиране на оферти с обява или покана
48 УСЛУГИ Доставка  на счетоводен продукт и предоставяне на съпътстващи услуги за интеграция с автоматизирана информационна система за управление на ценни книжа /ИСЦК/ в Министерство на финансите /МФ/, и осигуряване на гаранционна поддръжка 29990 събиране на оферти с обява или покана
49 УСЛУГИ Изработка и доставка на луксозно книжно издание: "Хроника - 140 години Министерство на финансите" 35000 публично състезание
50 УСЛУГИ Сключване на РС с до 3 потенциални изпълнители с определени всички условия в него за предоставяне на специализирани юридически писмени преводачески услуги по международни арбитражи дела 5000000 открита процедура
51 УСЛУГИ Осигуряване на къстамизация в информационна система на Министерството на финансите за отразяване на методологически промени в начина на представяне на отчетна информация в ИСУН 2020 10000 събиране на оферти с обява
52 УСЛУГИ Осигуряване на къстамизация в информационна системата на Министерството на финансите във връзка с отразяване на верифицираните разходи по договори и искания за плащане в ИСУН 2020 10000 събиране на оферти с обява
53 УСЛУГИ Извънгаранционна поддръжка на СЕВОП 29999 събиране на оферти с обява или покана
54 СТРОИТЕЛСТВО Извършване на текущи и аварийни ремонти в сгради на МФ 240000 събиране на оферти с обява
55 ДОСТАВКА Доставка на горива за нуждите на МФ 350000 Вътрешен конкурентен избор по РС на ЦОП
56 ДОСТАВКА Доставка на смазочни материали за МПС и автокозметика 6000 Вътрешен конкурентен избор по РС на ЦОП
57 ДОСТАВКА Доставка на рециклирана хартия 32254 Вътрешен конкурентен избор по РС на ЦОП
58 ДОСТАВКА Доставка на канцеларски материали 56000 Вътрешен конкурентен избор по РС на ЦОП
59 ДОСТАВКА Доставка на различни видове хартия 4800 Вътрешен конкурентен избор по РС на ЦОП
60 ДОСТАВКА Доставка на бланки и пощенски пликове 6400 Вътрешен конкурентен избор по РС на ЦОП
61 ДОСТАВКА Доставка на нерециклирана копирна хартия 4631 Вътрешен конкурентен избор по РС на ЦОП
62 УСЛУГА Приемане, пренасяне и доставяне на вътрешни и международни кореспондентски пратки и вътрешни колетни пратки за нуждите на МФ 24000 Вътрешен конкурентен избор по РС на ЦОП
63 ДОСТАВКА Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства НР 22907 Вътрешен конкурентен избор по РС на ЦОП
64 УСЛУГА Осигуряване на самолетни билети/бизнес и икономическа класа/при служебни пътувания в страната и в чужбина за нуждите на МФ 2000000 Вътрешен конкурентен избор по РС на ЦОП
65 УСЛУГА Извършване на преводачески услуги за нуждите на МФ 300000 Вътрешен конкурентен избор по РС на ЦОП
66 ДОСТАВКА Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с различни марки 145146 Вътрешен конкурентен избор по РС на ЦОП