одобрен

РЕГИСТЪР НА ВЪВЕДЕНИТЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ СТРОЕЖИ ОТ ІV И V-та КАТЕГОРИЯ 2019 г.

Уникален идентификатор:  2fa5bf52-55ac-484e-954e-57c2f2254ab1

Описание:

РЕГИСТЪР НА ВЪВЕДЕНИТЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ СТРОЕЖИ ОТ ІV И V-та КАТЕГОРИЯ 2019 г.

въведени експлоатация община регистър строежи РМС 214/2016 Лозница

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2021-01-12 19:57:24
  • Създаден от: adminlz
  • Последна промяна: 2021-01-12 19:57:24

№ по ред

№ и дата на удостоверението

Вх. № на искането за регистриране на строежа

Строеж / Наименование

Местонахождение

Възложител

Издадено от

1 № 1/08.01.2019г. № 70-00-03/08.01.2019г. Преустройство с промяна на предназначението на част от бивше кино в аптека и бистро гр. Лозница, УПИ ХІІ-193, кв.16 "Пенев" ООД арх.Е. Проданов
2 № 2/09.04.2019г. № 70-00-82/09.04.2019г. Преустройство на гаражи и скл.база за първ. обработка на мед и пчелни продукти гр. Лозница, УПИ Х-193, кв.37 "АМБРОЗИЯ" ЕООД арх.Е. Проданов
3 № 3/16.04.2019г. № 94-Д-15/16.04.2019г. Преустройство на навес в изнесен център за обучение по природни науки към ОУ"Виделина"-с.Сейдол с.Сейдол УПИ І в кв21 Община Лозница ОУ Виделина арх.Е. Проданов
4 № 4/11.07.2019г. № 70-00-145/02.07.2019г. Оптично кабелно захранване на базова станция VN4822 на БТК с.Градина с.Градина ПИ 036011 БТК ЕАД/ВИВАКОМ/ арх.Е. Проданов
5 № 5/23.07.2019г. № 94-А-159/23.07.2019г. Гараж с работилница с.Синя вода УПИ ХІ І в кв.25 Атче Сали Ахмед арх.Е. Проданов
6 № 6/20.08.2019г. № 94-А-186/13.08.2019г. Сектор Търговия към съществуваща Мандра-с.Сейдол с.Сейдол УПИ ХІ в кв.36 Айхан Ибишев Исмаилов арх.Е. Проданов
7 № 7/10.09.2019г. № 70-00-188/10.09.2019г. Подземна оптична мрежа за електронни съобщения за нуждите на "НЕТУОРКС БЪЛГАРИЯ"-ЕООД на терит. на общ.Лозница Землищата на община Лозница "НЕТУОРКС БЪЛГАРИЯ"-ЕООД арх.Е. Проданов