Набор от данни:  Регистър ЗДОИ

одобрен

Регистър на заявленията за достъп до обществена информация - 2017 г.

Уникален идентификатор:  301d2722-77e6-49a4-9979-cec2b0c1fa8a

Описание:

Регистър на постъпилите в РИОСВ - Благоевград заявления за достъп до обществена информация през 2017 г.

Закон за достъп до обществена информация заявления здои регистър РИОСВ - Благоевград

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2018-06-26 11:05:10
  • Създаден от: aleksandar_goshev
  • Последна промяна: 2018-10-09 10:10:05
  • Последно променил: migrate_data

Регистър на заявленията за достъп до обществена информация, постъпили в РИОСВ-Благоевград и движението им
за периода 01.01.2017г. - 31.12.2017г.
Заявление № Вид на исканата информация Заявител Решение за предоставяне на достъп до информация Решение за отказ за предоставяне на достъп до информация Решение за предоставяне на информация за повторно използване Решение за отказ за предоставяне на информация за повторно използване Мотиви за отказа Обжалване Друго
журналисти граждани НПО Други
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 ЕП-53/19.01.2017 Издадени от РИОСВ - Благоевград индивидуални административни актове по реда на ЗООС и ЗБР, ИП засягащи НП "Пирин" х ОИ-1/25.01.2017 Препратено частично по компетентност до МОСВ с писмо ЕП-53(1)/25.01.2017
2 132/16.01.2017 Принадлежност на имоти към защитени територии и защитени зони х ОИ-2/30.01.2017
3 252/26.01.2017 Данни за състоянието на околната среда във връзка с разработването на проект на ОУП на община Кресна, област Благоевград х ОИ-3/08.02.2017 Препратено частично по компетентност до БД ЗБР - Благоевград, писмо ЕП-252(13/08.02.2017
4 547/16.02.2017 Фондация ПДИ: Актуализиран списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на РИОСВ - Благоевград , както и форматите в които тя е достъпна, съгласно чл. 15, ал. 3 от ЗДОИ х ОИ-4/20.02.2017
5 769/06.03.2017 Принадлежност на имоти към защитени територии и защитени зони х ОИ-5/13.03.2017
6 ЕП-161/02.03.2017 ИП, ППП процедирани в РИОСВ и попадащи на територията на ЗЗ BG0000366 "Кресна - Илинденци" х ОИ-6/13.03.2017
7 ЕП-162/02.03.2017 Копия на протоколи от проведени с МАС изскледвания на КАВ в района на гр. Разлог, през 2014 г. х ОИ-7/13.03.2017
8 ЕП-198/21.03.2017 Съществуващи, или одобрени ИП в близост да проектно трасе на газопровед във връзка с проект "Преносен газопровед до Разлог и Банско" с възложител "Булгартрансгаз" ЕАД х На заявителя е изпратен отговор, изх. № ЕП-198(1)/31.03.2017, който няма характер на решение по ЗДОИ.
9 132(4)/20.03.2017 Принадлежност на имоти към защитени територии и защитени зони х ОИ-8/31.03.2017
10 1376/11.04.2017 Принадлежност на имоти към защитени територии и защитени зони х ОИ-9/11.04.2017
11 1447/21.04.2017 Копия от документи във връзка с Решение № 26-ОС/2013 г. и ИП на "НИРАСЕТ" ООД, гр. Благоевград х ОИ-10/03.05.2017
12 1997/14.06.2017 Информация във връзка с проверка на РИОСВ - Благоевград по постъпила жалба за замърсяване на открит канал в гр. Кочериново х На заявителя е изпратен отговор, изх. № 1997(1)/20.06.2017, който няма характер на решение по ЗДОИ.
13 2020/15.06.2017 Принадлежност на имоти към защитени територии и защитени зони х ОИ-11/19.06.2017
14 1965/12.06.2017 Принадлежност на имоти към защитени територии и защитени зони х ОИ-12/19.06.2017
15 2243/17.07.2017 Регистър на бензиностанциите в териториалния обхват на РИОСВ - Благоевград х На заявителя е изпратен отговор, изх. № 2243(1)/17.07.2017, който няма характер на решение по ЗДОИ.
16 2693/16.08.2017 Принадлежност на имоти към защитени територии и защитени зони х ОИ-13/18.08.2017
17 2737/22.08.2017 ИП, ППП процедирани в РИОСВ и попадащи на територията на ЗЗ BG0000366 "Кресна - Илинденци", BG000203 "Кресна", BG0002126 "Пирин Буфер" и BG0000209 "Пирин" х ОИ-14/04.09.2017
18 3100/02.10.2017 Предприятия/съоръжение с нисък/висок рисков потенциал, съгласно ЗООС, на територията на община Петрич х На заявителя е изпратен отговор, изх. № 3100(1)/02.10.2017, който няма характер на решение по ЗДОИ.
19 3106/02.10.2017 Данни за вековните дървета на територията на община Петрич х ОИ-15/06.10.2017
20 3107/03.10.2017 Данни за състоянието на околната среда във връзка с разработването на проект на ОУП на община Петрич, област Благоевград х ОИ-16/17.10.2017
21 3203/11.10.2017 ИП, ППП процедирани в РИОСВ и попадащи на територията на ЗЗ BG0001023 „Рупите - Струмешница”, BG0000167 „Беласица”, BG0000224 „Огражден - Малешево” и BG0002098 „Рупите“ х ОИ-17/17.10.2017
22 ЕП-675/08.11.2017 Информация за екосистемните услуги, предостявани от растителността във водосбора на р. Струмешница, община Петрич х На заявителя е отговорено с писмо, което няма характер на Решение по ЗДОИ. Заявлението, в частта от т. 2, 3 и 4 от него е изпратено по компетентност до Обл.А – Благоевград, Общинска Администрация – Петрич, ТП „ДГС Петрич” и ТП „ДГС Първомай“
23 3533/09.11.2017 ИП, ППП процедирани в РИОСВ и попадащи на територията на ЗЗ BG0001030 „Родопи - Западни" х ОИ-18/20.11.2017
24 3341/23.10.2017 Копия от индивидуални административни актове на директора на РИОСВ - Благоевград във връзка с процедури по ОВОС, ЕО и ОС х ОИ-19/23.11.2017 Удължаване на срока поради значителния обем на търсената информация
25 3972/14.12.2017 Контрол върху условията в издаден лиценз на Зоологическа градина - Благоевград, издаден от министъра на ОСВ х ОИ-20/28.12.2017 Информацията не е платена и получена от заявителя
26 4040/21.12.2017 Предприятия/съоръжение с нисък/висок рисков потенциал, съгласно ЗООС, в близост до проектните варианти на ИП "Преносен газопровод до Разлог и Банско" х На заявителя е отговорено с писмо, изх. № 4/02.01.2018 г., което няма характер на Решение по ЗДОИ.
27 4052/22.12.2017 Заведени искове срещу държавни служители по реда на чл. 102 от Закона за държавния служител, от 1999 до 2017 г. х На заявителя е отговорено с писмо, изх. № 4052(1)/ 29.12.2017 г., което няма характер на Решение по ЗДОИ.
Общо Първо шестмесечие 14 0 3 3 8 12 0 0 0 - - -
Общо Второ шестмесечие 13 1 3 2 7 8 0 0 0 - -
Общо 27 1 6 5 15 20 0 0 0 0 - -