одобрен

SEBRA-2020-03-20

Уникален идентификатор:  307de2ff-fb80-42d6-ab64-f1e961e6202e

бюджет плащания

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-03-23 12:18:07
  • Създаден от: ts.tsvetanova
  • Последна промяна: 2020-03-23 12:18:07

ОБЩО ПЛАЩАНИЯ ЗА ДЕНЯ (в лева)

Период: 20.03.2020 - 20.03.2020

Код Описание Сума
I. ПЛАЩАНИЯ ОТ БЮДЖЕТА, ИЗВЪРШЕНИ ЧРЕЗ СЕБРА, ПО ПЪРВОСТЕПЕННИ СИСТЕМИ
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 47709005.58
02 xxxx Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала 493.85000000009313
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 3405866.13
05 xxxx Осигурителни вноски за сметка на осигурителя 121.45
10 xxxx Издръжка 10163661.94
18 xxxx Други разходи 1558955.5499999998
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 3608872.36
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 21314063.52
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 8128135.340000001
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 12264246.55
88 xxxx Средства на разпореждане 15966562.22
89 xxxx Друго финансиране 3190298.54
90 xxxx Възстановени приходи 93060.45
91 xxxx Теглене на BGN в брой 0
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод -2842890.36
98 xxxx Други операции в БНБ -85364101.95
xxxx Трансфери за местни дейности за общини 380572.99
xxxx Целева субсидия за капиталови разходи за общини 663623.34
xxxx Обща субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности за общини 727698
xxxx Трансфери за други целеви разходи за общини 1234946.13
II. ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ В БНБ
Разходи, свързани с банково обслужване на сметки, СЕБРА и други плащания по сключени договори с МФ обслужване на сметки и плащания 29072.53
Вноска в общия бюджет на Европейския съюз 16921565.16
Общо:  59153829.32000001
ПЛАЩАНИЯ ОТ БЮДЖЕТА, ИЗВЪРШЕНИ ЧРЕЗ СЕБРА, ПО ПЪРВОСТЕПЕННИ СИСТЕМИ
Народно събрание ( 001******* ) Период: 20.03.2020 - 20.03.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 1153.57
18 xxxx Други разходи 30
Общо:  1183.57
Министерски съвет ( 003******* ) Период: 20.03.2020 - 20.03.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 24936.87
10 xxxx Издръжка 49783.2
18 xxxx Други разходи 163
88 xxxx Средства на разпореждане 57926.52
90 xxxx Възстановени приходи -3852.33
98 xxxx Други операции в БНБ 18106.55
Общо:  147063.81
Сметна палата ( 005******* ) Период: 20.03.2020 - 20.03.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 713.12
Общо:  713.12
Висш съдебен съвет ( 006******* ) Период: 20.03.2020 - 20.03.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 142226.3
18 xxxx Други разходи 18402.15
90 xxxx Възстановени приходи 1621.96
98 xxxx Други операции в БНБ 0
Общо:  162250.41
Министерство на финансите ( 010******* ) Период: 20.03.2020 - 20.03.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 118365.03
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 222.78
10 xxxx Издръжка 1214628.11
88 xxxx Средства на разпореждане 1010407.95
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 0
Общо:  2343623.87
Министерство на външните работи ( 011******* ) Период: 20.03.2020 - 20.03.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 542.04
10 xxxx Издръжка 59898.1
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 234699.6
Общо:  295139.74
Министерство на отбраната ( 012******* ) Период: 20.03.2020 - 20.03.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 34514168.87
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 2088548.36
10 xxxx Издръжка 4704326.61
18 xxxx Други разходи 1303933.06
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 30
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 26067.04
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 47168.23
88 xxxx Средства на разпореждане 69.69
90 xxxx Възстановени приходи 26489.74
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод -3304107.18
Общо:  39406694.42
Министерство на вътрешните работи ( 013******* ) Период: 20.03.2020 - 20.03.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 3489.33
10 xxxx Издръжка 352430.95
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 70735.8
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 221304.65
88 xxxx Средства на разпореждане 2056.67
90 xxxx Възстановени приходи 16819.39
98 xxxx Други операции в БНБ 0
Общо:  666836.79
Министерство на правосъдието ( 014******* ) Период: 20.03.2020 - 20.03.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 4843744.97
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 989871.24
10 xxxx Издръжка 163281.5
98 xxxx Други операции в БНБ -166083.8
Общо:  5830813.91
Министерство на труда и социалната политика ( 015******* ) Период: 20.03.2020 - 20.03.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 434245.66
10 xxxx Издръжка 1496037.85
18 xxxx Други разходи 1858.5
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 1467673.38
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 98350.47
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 839914.92
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 1575479.7
98 xxxx Други операции в БНБ -10643377.89
Общо:  -4729817.41
Министерство на здравеопазването ( 016******* ) Период: 20.03.2020 - 20.03.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1183631.8
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 38963.49
10 xxxx Издръжка 481925.09
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 105.6
88 xxxx Средства на разпореждане 185.05
Общо:  1704811.03
Министерство на образованието и науката ( 017******* ) Период: 20.03.2020 - 20.03.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 632096.47
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 18301.78
10 xxxx Издръжка 104439.4
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 10681
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 99096
88 xxxx Средства на разпореждане 48972.92
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 219265.32
Общо:  1132852.89
Министерство на културата ( 018******* ) Период: 20.03.2020 - 20.03.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1640875.24
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 81168.67
10 xxxx Издръжка 67088.04
18 xxxx Други разходи 15339.47
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 16220
90 xxxx Възстановени приходи 13832.53
Общо:  1834523.95
Министерство на околната среда и водите ( 019******* ) Период: 20.03.2020 - 20.03.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 176841.46
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 16498.14
10 xxxx Издръжка 8969.67
88 xxxx Средства на разпореждане 160765.03
90 xxxx Възстановени приходи 6111.55
Общо:  369185.85
Министерство на икономиката ( 020******* ) Период: 20.03.2020 - 20.03.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 35812.96
90 xxxx Възстановени приходи 670
Общо:  36482.96
Министерство на регионалното развитие и благоустройството ( 021******* ) Период: 20.03.2020 - 20.03.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 69886.41
18 xxxx Други разходи 155.93
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 1583548.86
88 xxxx Средства на разпореждане 14638694.54
90 xxxx Възстановени приходи 1580
Общо:  16293865.74
Министерство на земеделието, храните и горите ( 022******* ) Период: 20.03.2020 - 20.03.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1688.27
10 xxxx Издръжка 34448.79
18 xxxx Други разходи 13215.82
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 1700000
88 xxxx Средства на разпореждане 9917.74
90 xxxx Възстановени приходи 22591.34
Общо:  1781861.96
Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията ( 023******* ) Период: 20.03.2020 - 20.03.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 602448.87
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 14404.06
10 xxxx Издръжка 33956.8
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 801.15
88 xxxx Средства на разпореждане 2075.73
Общо:  653686.61
Министерство на младежта и спорта ( 025******* ) Период: 20.03.2020 - 20.03.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 20406.87
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 210051
Общо:  230457.87
Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Период: 20.03.2020 - 20.03.2020
Държавна сигурност и разузнавaтелните служби на Българската народна армия ( 032******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 4524.44
Общо:  4524.44
Комисия за защита от дискриминация ( 033******* ) Период: 20.03.2020 - 20.03.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 93462.25
10 xxxx Издръжка 10084.82
Общо:  103547.07
Комисия за защита на личните данни ( 034******* ) Период: 20.03.2020 - 20.03.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 289.74
Общо:  289.74
Държавна агенция "Електронно управление" ( 035******* ) Период: 20.03.2020 - 20.03.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 21331.74
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 6029.51
Общо:  27361.25
Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество ( 037******* ) Период: 20.03.2020 - 20.03.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 9513.33
Общо:  9513.33
Омбудсман ( 040******* ) Период: 20.03.2020 - 20.03.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 111645.73
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 950
10 xxxx Издръжка 4080.55
18 xxxx Други разходи 8.18
Общо:  116684.46
Национален статистически институт ( 041******* ) Период: 20.03.2020 - 20.03.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 393231.32
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 15865.97
10 xxxx Издръжка 326.52
Общо:  409423.81
Съвет за електронни медии ( 044******* ) Период: 20.03.2020 - 20.03.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 4114.23
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 0
Общо:  4114.23
Агенция за ядрено регулиране ( 046******* ) Период: 20.03.2020 - 20.03.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 8411.91
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 1949
Общо:  10360.91
Комисия за финансов надзор ( 047******* ) Период: 20.03.2020 - 20.03.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 6952.44
90 xxxx Възстановени приходи 496.89
Общо:  7449.33
Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" ( 053******* ) Период: 20.03.2020 - 20.03.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 1992.79
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 4333051.88
Общо:  4335044.67
Национален осигурителен институт ( 055******* ) Период: 20.03.2020 - 20.03.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 175318.34
18 xxxx Други разходи 37694.35
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 6935789.93
90 xxxx Възстановени приходи 6575.35
Общо:  7155377.97
Национална здравноосигурителна каса ( 056******* ) Период: 20.03.2020 - 20.03.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 5326.17
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 13388175.9
90 xxxx Възстановени приходи 42.62
Общо:  13393544.69
Българска национална телевизия ( 061******* ) Период: 20.03.2020 - 20.03.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 814
10 xxxx Издръжка 31816.83
18 xxxx Други разходи 7200
Общо:  39830.83
Българско национално радио ( 062******* ) Период: 20.03.2020 - 20.03.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 14501.83
10 xxxx Издръжка 196348.88
Общо:  210850.71
Министерство на туризма ( 071******* ) Период: 20.03.2020 - 20.03.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1899.31
10 xxxx Издръжка 2526.16
Общо:  4425.47
Централна избирателна комисия ( 082******* ) Период: 20.03.2020 - 20.03.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2530.72
10 xxxx Издръжка 5756.65
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 11767.94
Общо:  20055.31
Държавна агенция "Технически операции" ( 086******* ) Период: 20.03.2020 - 20.03.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 14299.41
Общо:  14299.41
Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда ( 119******* ) Период: 20.03.2020 - 20.03.2020
Код Описание Сума
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 193630.04
98 xxxx Други операции в БНБ -74572746.81
Общо:  -74379116.77
Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция ( 122******* ) Период: 20.03.2020 - 20.03.2020
Код Описание Сума
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 231117.98
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 15457.32
89 xxxx Друго финансиране 400519.15
Общо:  647094.45
Сметка с лимити за чужди средства към Минстерство на околната среда и водите ( 519******* ) Период: 20.03.2020 - 20.03.2020
Код Описание Сума
89 xxxx Друго финансиране 178
Общо:  178
МТИТС - Национална компания "Железопътна инфраструктура" ( 581******* ) Период: 20.03.2020 - 20.03.2020
Код Описание Сума
89 xxxx Друго финансиране 2154717.39
Общо:  2154717.39
МТИТС - "БДЖ - Пътнически превози" ( 582******* ) Период: 20.03.2020 - 20.03.2020
Код Описание Сума
89 xxxx Друго финансиране 634884
Общо:  634884
Фонд "Гарантирани вземания на работници и служители" ( 735******* ) Период: 20.03.2020 - 20.03.2020
Код Описание Сума
02 xxxx Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала 445.75
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 5319.05
Общо:  5764.8
Учителски пенсионен фонд ( 745******* ) Период: 20.03.2020 - 20.03.2020
Код Описание Сума
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 57835.46
Общо:  57835.46
Пловдивски Университет "Паисий Хилендарски" - Пловдив ( 802******* ) Период: 20.03.2020 - 20.03.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 18919.57
Общо:  18919.57
Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ - Бургас ( 803******* ) Период: 20.03.2020 - 20.03.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 59337.6
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 107709.12
Общо:  167046.72
Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий"- Велико Търново ( 804******* ) Период: 20.03.2020 - 20.03.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 735406.53
10 xxxx Издръжка 68302.47
18 xxxx Други разходи 32556.01
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 157400
Общо:  993665.01
Технически университет - Габрово ( 815******* ) Период: 20.03.2020 - 20.03.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 7088.95
90 xxxx Възстановени приходи 81.41
Общо:  7170.36
Минно-геоложки университет "Св. Ив. Рилски" - София ( 817******* ) Период: 20.03.2020 - 20.03.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 920.66
Общо:  920.66
Химико-технологичен и металургичен университет - София ( 819******* ) Период: 20.03.2020 - 20.03.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 7227.26
10 xxxx Издръжка 5.87
Общо:  7233.13
Университет по хранителни технологии - Пловдив ( 821******* ) Период: 20.03.2020 - 20.03.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 5632.16
Общо:  5632.16
Аграрен университет - Пловдив ( 822******* ) Период: 20.03.2020 - 20.03.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 441292.89
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 6751.72
10 xxxx Издръжка 30786.56
18 xxxx Други разходи 12051.57
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 152932.04
Общо:  643814.78
Тракийски университет - Стара Загора ( 823******* ) Период: 20.03.2020 - 20.03.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 7575.88
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 4854.61
Общо:  12430.49
Медицински университет - София ( 831******* ) Период: 20.03.2020 - 20.03.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 19093.78
10 xxxx Издръжка 32744.76
Общо:  51838.54
Медицински университет - Пловдив ( 832******* ) Период: 20.03.2020 - 20.03.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1139.32
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 88566.56
10 xxxx Издръжка 27851.46
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 74700
Общо:  192257.34
Медицински университет "Проф. д-р Параскев Иванов Стоянов" - Варна ( 833******* ) Период: 20.03.2020 - 20.03.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 9578.4
Общо:  9578.4
Медицински университет - Плевен ( 835******* ) Период: 20.03.2020 - 20.03.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 10461.24
Общо:  10461.24
Университет за национално и световно стопанство - София ( 841******* ) Период: 20.03.2020 - 20.03.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 4994.66
18 xxxx Други разходи 42645.94
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 1222.39
Общо:  48862.99
Стопанска академия "Димитър Ценов" - Свищов ( 843******* ) Период: 20.03.2020 - 20.03.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 720
Общо:  720
Национална музикална академия "Панчо Владигеров" - София ( 851******* ) Период: 20.03.2020 - 20.03.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 309825.25
10 xxxx Издръжка 46184.88
Общо:  356010.13
Национална академия за театрално и филмово изкуство "Кр. Сарафов" - София ( 852******* ) Период: 20.03.2020 - 20.03.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 16112.92
Общо:  16112.92
Национална художествена академия - София ( 853******* ) Период: 20.03.2020 - 20.03.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 4219
Общо:  4219
Национална спортна академия "Васил Левски" - София ( 859******* ) Период: 20.03.2020 - 20.03.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 47230.54
Общо:  47230.54
Висше строително училище "Любен Каравелов" - София ( 867******* ) Период: 20.03.2020 - 20.03.2020
Код Описание Сума
18 xxxx Други разходи 71976.41
Общо:  71976.41
Висше училище по телекомуникации и пощи - София ( 872******* ) Период: 20.03.2020 - 20.03.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 1243.2
Общо:  1243.2
Национален военен университет "Васил Левски" - Велико Търново ( 882******* ) Период: 20.03.2020 - 20.03.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 645211.16
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 23347.33
10 xxxx Издръжка 33812.45
18 xxxx Други разходи 9.88
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 17963.35
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 4897.2
Общо:  725241.37
Висше военноморско училище "Н. Й. Вапцаров" - Варна ( 883******* ) Период: 20.03.2020 - 20.03.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 407387.47
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 13303.03
10 xxxx Издръжка 13804.14
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 284
88 xxxx Средства на разпореждане 33796.72
Общо:  468575.36
Българска академия на науките ( 890******* ) Период: 20.03.2020 - 20.03.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 346397.77
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 9103
10 xxxx Издръжка 108037.95
18 xxxx Други разходи 1715.28
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 8000
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 1950
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 944200
Общо:  1419404
Национален фонд - Оперативни програми, съфинансирани от Кохезионния и структурните фондове на Период: 20.03.2020 - 20.03.2020
Европейския съюз за финансова рамка 2014 -2020 ( 987******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 864.11
02 xxxx Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала 48.1
05 xxxx Осигурителни вноски за сметка на осигурителя 121.45
10 xxxx Издръжка 63668.33
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 576520
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 805522.08
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 7444267.22
88 xxxx Средства на разпореждане 1693.66
Общо:  8892704.95
Национален фонд - Други международни програми ( 989******* ) Период: 20.03.2020 - 20.03.2020
Код Описание Сума
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 1872795.85
Общо:  1872795.85
Субсидии за общини ( 444******* ) Период: 20.03.2020 - 20.03.2020
Описание Сума
Трансфери за местни дейности за общини 380572.99
Целева субсидия за капиталови разходи за общини 663623.34
Обща субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности за общини 727698
Общо:  1771894.33
Други трансфери за общини ( 488******* ) Период: 20.03.2020 - 20.03.2020
Описание Сума
Трансфери за други целеви разходи за общини 1234946.13
Общо:  1234946.13
ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ В БНБ Период: 20.03.2020 - 20.03.2020
Описание Сума
Разходи, свързани с банково обслужване на сметки, СЕБРА и други плащания по сключени договори с МФ обслужване на сметки и плащания 29072.53
Вноска в общия бюджет на Европейския съюз 16921565.16
Общо:  16950637.69