одобрен

Отчет за касовото изпълнение на бюджета 2017 - Трето Тримесечие

Уникален идентификатор:  30ef64b8-49df-448c-9e4a-7a469e1b309f

zlatica бюджет златица община

Текуща версия: 2

Показвана версия: 2

Формат: CSV

  • Създаден на: 2018-08-07 11:25:10
  • Създаден от: aleksandar_radev
  • Последна промяна: 2019-09-19 11:28:35
  • Последно променил: aleksandar_radev
записа на страница

a

b

c

d

e

f

f

f

f

f

f

f

endprint

1 1
година 2017 1
1
1
1
ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА 1
за периода от до 1
Златица 2017/01/01 2017/09/30 1
(наименование на разпоредителя с бюджет) септември код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА 1
1
Златица код по ЕБК: 7310 1
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет) 1
1
ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА 0 БЮДЖЕТ 1
Бланка версия 2.01 от 2017г. 1
1
(в лева) 1
I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я Уточнен план 2017 - ПРИХОДИ Отчет 2017 - ПРИХОДИ 1
§§ под-§§ Н А И М Е Н О В А Н И Е Уточнен план Общо държавни дейности местни дейности дофинансиране държавни дейности -ОТЧЕТ местни дейности - ОТЧЕТ дофинансиране - ОТЧЕТ ОТЧЕТ ОБЩО 1
0 1 ¦ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 1
5 100 Данък върху доходите на физически лица: 7000 0 7000 0 0 4552 0 4552 1
10 101 от доходи по трудови, служебни и приравнени на тях правоотношения 0 0 0 0 0 0 0 0
15 102 от еднолични търговци, свободни професии, извънтрудови правоотношения и др. 0 0 0 0 0 0 0 0
20 103 окончателен годишен (патентен) данък и данък върху таксиметров превоз на пътници 7000 0 7000 0 0 4552 0 4552 1
Показва 1 до 25 от общо 6479 записа