одобрен

Регистър на лицата, извършващи поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръжения с повишена опасност - гр.Русе

Уникален идентификатор:  311e9fe7-74cb-45e2-9b3c-a50b9f6ae2e8

асансьори газови съоръжения газови уреди ДАМТН котли кранове регистър съоръжения с повишена опастност

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-06-23 15:51:08
  • Създаден от: daniela.maslarska
  • Последна промяна: 2020-06-23 15:51:08

РЕГИСТЪР Приложение № 7 Ф-П-ИДТН-08.07-07 на лицата, извършващи дейности по поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръжения с повишена опасност в Регионален отдел "Инспекция за държавен технически надзор" Северна централна България, гр. Русе

По силата на § 1, т. 3 и § 2, т. 3 от Постановление № 338 от 09.12.2011 г., с които се отменят глава шеста на раздел IV от Наредбата за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ (ред. към бр. 99 от 16.12.2011 г., в сила от 20.12.2011 г.) и глава втора, раздел VIII от Наредбата за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на газовите съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове (ред. към бр. 99 от 16.12.2011 г., в сила от 20.12.2011 г.) се прекратява действието на издадените до 20.12.2011 г. удостоверения за дейностите по поддържане, ремонтиране и преустройване на автомобилни газови уредби за компресиран природен газ или втечнен въглеводороден газ или инсталации и уредби, монтирани на превозни средства, използващи втечнен въглеводороден или природен газ като гориво. Автомобилните газови уредби се изключват от обхвата на видовете съоръжения с повишена опасност – чл. 32 от Закона за техническите изисквания към продуктите във връзка с чл. 1, ал. 1 от Наредбата за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на газовите съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове (Изм. - ДВ, бр. 99 от 2011 г.) и чл. 1а от Наредбата за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ (Отм. - ДВ, бр. 99 от 2011 г.).
Регистърът е актуален към 19.06.2020 г.
Номер на Удостоверение Дата на издаване Наименование, адрес, № на ЕИК на лицето получило удостоверение Вид дейност, за която е регистрирано лицето № и дата на заповедта за заличаване на лицето от регистъра и за обезсилване на издаденото удостоверение
Р001 2006/02/01 ЕТ ДОРН – НИКОЛА ДОЙЧИНОВ гр. Русе, кв. “Чародейка”, бл. 206, вх. Г, д №1181737235, БУЛСТАТ № 117010523, ф.д.№970/92 Поддържане, ремонтиране и преустройване на повдигателни съоръжения. Удостоверение № Р001 / 14.03.2006 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-001 / 07.01.2016 г. на председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП. град Русе ул. Камчия № 2
Р002 2006/02/14 ЕВРОПАРТНЬОРИ ООД гр. Русе, ул. “Алеи Възраждане” №4, вх. 1, ет. 5, ап. 20, ф.д.№928/03 Поддържане, ремонтиране и преустройване на тръбопроводи за пара и гореща вода, съдове, работещи под налягане, разпределителни газопроводи, съоръже-ния, инсталации и уреди за природен гад и газови съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове. град Русе пл. СВОБОДА № 7, вх. 5, ет. 6, ап. АТЕЛИЕ
Р003 2006/05/15 ПРЕЦИЗ ИНТЕР-ХОЛДИНГ АД с. Иваново, обл. Русе, ул."Дунав" №4, рег.ф.д.№928/1996, БУЛСТАТ:117057868 Поддържане, ремонтиране и преустройване на повдигателни съоръжения. Удостоверение № Р003 / 15.05.2006 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-032 / 28.04.2015 г. на председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
Р004 2006/09/04 СТРОИТЕЛ ООД гр. Русе, бул. “Липник” №5, р.ф.д. №1676/1990 Поддържане и ремонтиране на повдигателни съоръжения. Удостоверение № Р004/04.09.2006 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-101/19.12.2018 г. на Зам. председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
Р004 2006/11/29 ЕТ ДИМИТЪР МИТЕВ гр. Русе, ул. Петрохан, бл. Попович, БУЛСТАТ: 827164779, рег.ф.д.№2498/1991 Поддържане и ремонтиране на асансьори. Удостоверение № Р004/29.11.2006 г. е обезсилено и търговецът е заличен от регистъра със Заповед № А-О-159/17.10.2016 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
Р005 2006/12/07 АСАНСЬОРИ ООД гр. Русе, ул. Плиска № 19, вх. Б, ет. 6, БУЛСТАТ 117566192, рег.ф.д.№1271/2001 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори.
Р006 2007/01/11 ЕВРОЛИФТ ООД гр. Русе, ул. "Борисова" № 96, вх. "А", ет. 4, ап. 1, рег. ф. д. № 1117/2006 г. на РОС, БУЛСТАТ № 117673372 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори. град Русе ул. ЦАРИГРАД № 2, вх. 3, ет. 1, ап. 5
Р007 2007/01/11 ВАСТО ООД гр. Русе, ул."Липник" № 80, вх. "Б", рег.ф.д.№1913/1995 г., БУЛСТАТ № 827233925 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори. Удостоверение № Р007 / 11.01.2007 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-026 / 30.03.2012 г. на Гл. директор на ГД ИДТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
Р008 2007/01/11 ИРНЕСК ЕООД гр. Русе, кв."Възраждане", ул. "Воден" № 14, вх. "Г", ет. 5, рег. ф. д. №879/2002 г. на РОС, БУЛСТАТ № 117597106 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори. Удостоверение № Р008/11.01.2007 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-133/25.09.2017 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
Р009 2007/01/25 ЛИФТ-АС ООД гр. Русе, кв. "Дружба 3", ул. "Даме Греув" № 2Б, "Търговски комплекс лифт", рег.ф.д. № 1074/2006 г. на РОС, БУЛСТАТ 117674410 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори. Удостоверение № Р009 / 25.01.2007 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-006 / 03.02.2015 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
Р010 2007/01/25 ЕТ ВЕБС-ВЕНЦИСЛАВ БОЯДЖИЕВ гр. Русе, ул. "Буров" № 10, рег.ф.д. № 2037/1993 г. На РОС, БУЛСТАТ № Е 827140326 Поддържане и ремонтиране на асансьори.
Р011 2007/02/08 СД ВМВЗ-АТАНАСОВИ И СИЕ гр. Русе, ул. "6-ти септември" 33, бл. 202, вх. "Б", рег.ф.д. № 2825/1990 г. На РОС, БУЛСТАТ № 040091755 Поддържане и ремонтиране на асансьори със скорост на движение на кабината до 1 m/s (без асансьори с групово управление на три и повече асансьори). Удостоверение № Р011/08.02.2007 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-219/24.11.2016 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП и чл. 60, ал. 1 от АПК.
Р012 2007/04/12 ТСР ООД гр. Русе, ул.”ТЕЦ Изток” р.ф.д. №977/2003, РОС, БУЛСТАТ № 117608556 Поддържане, ремонтиране и преустрой-ване на тръбопроводи за водна пара и гореща вода, газови съоръжения и инсталации за ВВГ, съдове, работещи под налягане, парни и водогрейни котли, преносни и разпределителни газопроводи, съоръжения, инсталации и уреди за природен газ. Удостоверение № Р012/12.04.2007 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-186/13.12.2017 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
Р013 2007/05/21 МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-РУСЕ АД гр. Русе, ул. "Независимост" № 2, рег.ф.д. № 1359/2000 г. на РОС, БУЛСТАТ: 117505556 Поддържане и ремонтиране на асансьори. Видно от Търговския регистър, считано от 13.12.2017 г., "МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-РУСЕ" АД се преименува на "УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "КАНЕВ"" АД.
Р014 2007/05/21 ЕТ ГРАНИТ-ВАЛЕНТИН ВАСИЛЕВ гр. Русе, община Русе, ул. "Екатерина Каравелова" № 9, рег. ф. д. № 2012 / 1998 г. на РОС, БУЛСТАТ: 117095961 Поддържане и ремонтиране на асансьори. Удостоверение № Р014/21.05.2007 г. е обезсилено и търговецът е заличен от регистъра със Заповед № А-О-122/24.07.2017 г. на Главния директор на ГД ИДТН, на основание чл. 36, ал. 4 от ЗТИП
Р015 2007/06/01 АНСА ООД гр. Русе, община Русе, ул. "Скопие" № 7, вх. 1, ет. 12, рег. .ф. д. № 1173 / 2006 г. на РОС, БУЛСТАТ: 117674524 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори.
Р016 2007/07/10 КОМТЕХ-СТАБИЛ ООД гр. Русе, ул. “Сан Стефано” № 2, вх. Б, ет. 5, рег. ф. д. № 886 / 2006 г. на РОС, БУЛСТАТ 117671243 Поддържане, ремонтиране и преустрой-ване на горивни уредби и уреди за природен газ и ограничителни устрой-ства на парни и водогрейни котли. Удостоверение № Р016 / 10.07.2007 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-071 / 1.08.2016 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП. град Русе кв. ЗДРАВЕЦ, ЮНДОЛА № 14, бл. 76, вх. 5, ет. 2
Р017 2007/08/08 КЛААС ООД гр. Русе, бул. „Цар Освободител” № 135, рег. ф. д. № 438 / 1997 г. на РОС, БУЛСТАТ 117043480 Поддържане, ремонтиране и преустройване на автомобилни газови уредби за компресиран природен газ или втечнени въглеводородни газове. На основание § 1, т. 3 и § 2, т. 3 от Постановление № 338 от 09.12.2011 г. за изм. и доп. на нормативните актове на МС
Р018 2007/08/20 АСАНСЬОР ООД гр. Русе, община Русе, ул. "Муткурова" № 111, бл. 3, вх. "В", ет. 7, рег. ф. д. № 656 / 2006 г. на РОС, БУЛСТАТ 117668980 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори.
Р019 14.09.2007 ВАВИЛОН ООД гр. Русе, ул.”Черноризец Храбър” №13А рег. ф. д. №36/1995г. на РОС БУЛСТАТ 827209637 Поддържане, ремонтиране и преустройване на тръбопроводи за водна пара и гореща вода, съдове, работещи под налягане, парни и водогрейни котли, разпределителни газопроводи, съоръжения, инсталации и уреди за природен газ, газови съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове. Удостоверение № Р019/14.09.2007 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-189/20.12.2017 г. на Главния директор на ГД ИДТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
Р020 2007/09/18 ЕТ САГА САУНД-ИВАН ДИМИТРОВ гр. Русе, община Русе, бул. "Липник" № 76, вх. "Д", ет. 5, рег. ф. д. № 595 / 1996 г. на РОС, БУЛСТАТ Е 117009033 Поддържане, ремонтиране и преустрой-ване на асансьори управлявани в група до два асансьора, с едноскоростно, дву-скоростно или регулируемо задвижване и със скорост на движение до 1,0 m/s. Удостоверение № Р020 / 18.09.2007 г. е обезсилено и търговеца е заличен от регистъра със Заповед № А-О-013 / 03.02.2016 г. председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4.
Р021 2007/10/12 “ГАЗОСНАБДЯВАНЕ-РУСЕ” ЕАД гр. Русе, ул. “Иван Вазов” № 16, рег. ф. д. № 787/1999 г. на РОС, БУЛСТАТ 117110281, Поддържане, ремонтиране и преустройване на следните газови съоръжения и инсталации за природен газ: 1. разпределителни газопроводи и съоръженията към тях; 2. промишлени и сградни газови инсталации, вкл. газовите съоръжения и газовите уреди към тях; 3. газопроводи от мед с работно налягане до 0,01 МРа и дебелина на стената до 4 mm. Удостоверение № Р021 / 12.10.2007 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-013 / 28.07.2009 г. и. д. председател на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 във връзка с чл. 36, ал. 2, т. 1 от ЗТИП. е-mail: gas_ruse@overgas.bg, тел. 082/816001
Р022 2007/11/09 ЕТ ПЛАМ-ЕКСПРЕС-2000-ПЕТЪР ПЕТРОВ гр. Силистра, общ. Силистра, ул. "Ген. Гурко" № 1, ет. 7, ап. 33, рег. ф. д. № 484 / 2000 г. на СсОС, БУЛСТАТ: 118511761 Поддържане и ремонтиране на асансьори управлявани в група до два асансьора, с едноскоростно, двуско-ростно или регулируемо задвижване и със скорост на движение до 1,0 m/s. Удостоверение № Р022 / 09.11.2007 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-077 / 2.08.2016 г. на председател на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП
Р023 2007/11/09 ЕТ НЕСИ-К-НЕСИБЕ МУСТАФА гр. Дулово, общ. Дулово, ул. "Бенковски" № 45, рег. ф. д. № 109 / 2001 г. на СсОС, БУЛСТАТ: 118514394 Поддържане и ремонтиране на асансьори управлявани в група до два асансьора, с едноскоростно, двуско-ростно или регулируемо електрическо задвижване и със скорост на движение до 1,0 m/s. Удостоверение № Р023/09.11.2007 г. е обезсилено и търговецът е заличен от регистъра със Заповед № А-О-114/09.09.2016 г. на председател на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП
Р024 2007/11/19 СД ТЙН-93-ТИТЕВ, ЙОРДАНОВ, НИКОЛОВ И С-ИЕ гр. Силистра, община Силистра, ул. "Омуртаг" № 22Б, ет. 4, ап. 8, рег. ф. д. № 693 / 1993 г. на СсОС, БУЛСТАТ: Ю 828025177 Поддържане и ремонтиране на асансьори с електрическо задвижване.
Р025 2007/11/19 КОМЕТА ЕООД гр. Русе, ул. "Александровска" № 1, вх. "Б", ет. 5, рег. ф. д. № 761 / 1995 г. на РОС, БУЛСТАТ: 827220562 Поддържане, ремонтиране и преустройване на товароподемни кранове, електрически телфери и подвижни работни площадки. Удостоверение № Р025/19.11.2007 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-236/15.12.2016 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
Р026 2007/11/20 ЕТ НИКИ 1-НИКОЛАЙ ИВАНОВ гр. Силистра, общ. Силистра, ул. "Янко Тодоров" № 36, ет. 5, ап. 14, рег. ф. д. № 232 / 2007 г. на СсОС, БУЛСТАТ: 118584040 Поддържане и ремонтиране на асансьори управлявани в група до два асансьора, с едноскоростно, двускоростно или регулируемо задвижване и със скорост на движение до 1,0 m/s. Удостоверение № Р026/20.11.2007 г. е обезсилено и търговецът е заличен от регистъра със Заповед № А-О-075/02.08.2016 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
Р027 2007/11/20 ЕТ ГАБИ-95-ЕДМИЛ ПЕТКОВ гр. Силистра, общ. Силистра, бул. "Македония" № 96, ет. 7, ап. 20, рег. ф. д. № 572 / 1995 г. на СсОС, БУЛСТАТ: Е 828068680 Поддържане и ремонтиране на асансьори управлявани в група до два асансьора, с едноскоростно, двуско-ростно или регулируемо задвижване и със скорост на движение до 1,0 m/s. Удостоверение № Р027 / 21.11.2007 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-007 / 29.01.2016 г. на председателя на ДАМТН, поради системни наушения.
Р028 2007/11/20 ЕТ ИВАН-ИВАН-ИВАН ГАЙДАРОВ гр. Силистра, общ. Силистра, ул. "Хан Крум" № 34, ет. 1, ап. 2, рег. ф. д. № 249 / 1999 г. на СсОС, БУЛСТАТ: 118042488 Поддържане и ремонтиране на асансьори управлявани в група до два асансьора, с едноскоростно, двуско-ростно или регулируемо задвижване и със скорост на движение до 1,0 m/s. Удостоверение № Р028/20.11.2007 г. е обезсилено и търговецът е заличен от регистъра със Заповед № А-О-094/15.08.2016 г. на Председател на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП
Р029 2008/01/09 МИРЕКС-21 ООД гр. Русе, ул. “Църковна независимост” № 27, вх. Б, ет. 1, рег. ф. д. № 1211/1990 г. на Русенски окръжен съд, БУЛСТАТ 117032473 Поддържане, ремонтиране и преустрой-ване на: 1. парни и водогрейни котли; 2. съдове, работещи под налягане; 3. тръбопроводи за водна пара и гореща вода; 4. газопроводи, газови съоръжения, газови инсталации, бутилкови инстала-ции, автомобилни газоснабдителни станции, горивни уредби и газови уреди за природен газ или втечнени въглеводородни газове, изработени от стомана или полиетилен висока плътност. тел. 082/823122, 082/823172 e-mail: mirex_21@mail.bg
Р030 2007/12/28 ЕНЕРГОПРОММОНТАЖ-Р АД гр. Русе, ул. ”ТЕЦ-Изток” рег. ф. д. № 1286/1996 г. на Русенски окръжен съд, БУЛСТАТ: Ю 117017343 Поддържане, ремонтиране и преустрой-ване на: 1. Парни и водогрейни котли; 2. Съдове, работещи под налягане; 3. Тръбопроводи за водна пара и гореща вода; 4. Разпределителни газопроводи, съоръ-жения, инсталации и уреди за природен газ; 5. Съоръжения, тръбопроводи и инсталации за втечнени въглеводородни газове; 6. Повдигателни съоръжения. град Русе ул. Олимпи Панов № 9, ет. 3
Р031 2007/12/28 ЕНЕРГОРЕМОНТ – РУСЕ ЕАД, гр. Русе, Източна промишлена зона, рег. ф. д. № 1328/1994 г. на Русенски окръжен съд, БУЛСТАТ 827193318 Ю Ремонтиране и преустройване на парни и водогрейни котли, съдове, работещи под налягане и тръбопроводи за водна пара и гореща вода. Удостоверение № Р031/28.12.2007 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-087/16.10.2018 г. на Главния директор на ГД ИДТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
Р032 2008/01/23 ЕТ ЯНКИ – МАРИНА ИВАНОВА гр. Силистра ул. “Ангел Кънчев” № 1, ет. 3, ап. 3, рег. ф. д. № 44/2005 г. на Силистренски окръжен съд, БУЛСТАТ 118556831 Поддържане, ремонтиране и преустройване на автомобилни газови уредби за втечнен въглеводороден газ. На основание § 2, т. 3 от Постановление № 338 от 09.12.2011 г. за изм. и доп. на нормативните актове на МС
Р033 2008/02/07 ЕТ 23 ЮЛИ-ДИМИТЪР ГОРАНОВ гр. Русе, община Русе кв. "Родина", бл. "Балатон", ет. 10, ап. 54 рег. ф. д. № 2024 / 1990 г. на РОС БУЛСТАТ № Е 117035334 Поддържане, ремонтиране и преустрой-ване на асансьори с електрическо задвижване. Удостоверение № Р033/07.02.2008 г. е обезсилено и търговецът е заличен от регистъра със Заповед № А-О-060/20.03.2017 г. на Зам. Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП и чл. 60, ал. 1 от АПК.
Р034 2008/02/25 ПРИМ ООД гр. Русе, община Русе, ул. "Войводова" № 34, ет. 2, ап. 3, рег. ф. д. № 507/2005 г. на РОС, БУЛСТАТ № 117632468 Поддържане и ремонтиране на мостови, козлови и конзолни кранове и релсовите пътища към тях, електрически телфери, и асансьори управлявани в група до два асансьора, с едноскоростно, двуско-ростно или регулируемо електрическо задвижване и със скорост на движение до 1,0 m/s. Удостоверение № Р034/25.02.2008 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-173/04.12.2017 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
Р035 2008/03/10 ПАМУКОВ ЕООД гр. Русе ул. „Борисова” №16 рег. ф. д. № 1932/1996 г. на РОС, БУЛСТАТ: 117036863 Поддържане, ремонтиране и преустройване на парни и водогрейни котли, съдове, работещи под налягане, тръбопроводи за водна пара и гореща вода, разпределителни газопроводи, газови съоръжения инсталации и уреди за природен газ и газови съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове.
Р036 2008/04/14 ЕТ РЕЙН-МИЛЕН МАНЕВ гр. Русе, ул.”Петър Берон” № 15, бл. ”Спартак”, вх. А, ет. 3, ап. 3 ЕИК: 117089549 Поддържане и ремонтиране на мостови и козлови кранове и релсовите пътища към тях, релсовите пътища на портални и кулови кранове и електрически телфери. Удостоверение № Р036/14.04.2008 г. е обезсилено и търговецът е заличен от регистъра със Заповед № А-О-222/30.11.2016 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП и чл. 60, ал. 1 от АПК.
Р036 2008/06/04 ПРИСТА ГАЗ ООД гр. Русе, ул. “Измайл” № 9, вх. 2, ет. 1, рег. ф. д. № 3728 / 2000 г. на РOC, БУЛСТАТ 117528731 Поддържане, ремонтиране и преустрой-ване на: 1. Парни и водогрейни котли; 2. Съдове, работещи под наляганe; 3. Тръбопроводи за водна пара и гореща вода; 4. Разпределителни газопроводи и съоръженията към тях, промишлени и сградни газови инсталации, бутилкови инсталации, горивни уредби и газови уреди за природен газ или втечнени въглеводородни газове.
Р037 2008/04/29 ГТМ ЕООД гр. Русе, кв. Дружба 3, , ул.”Никола Й. Вапцаров” № 21 , бл, 11, вх.8, ет. 4, ап. 10, рег. ф. д. № 1014 / 2004 г. на РОС, БУЛСТАТ: 117625228 Поддържане, ремонтиране и преустрой-ване на: 1. Парни и водогрейни котли; 2. Съдове, работещи под наляганe; 3. Тръбопроводи за водна пара и гореща вода; 4. Стоманени разпределителни газопро-води и съоръженията към тях, промиш-лени и сградни газови съоръжения и инсталации за природен газ 5. Стоманени промишлени и сградни газови съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове.
Р038 2008/07/10 ТРАНССТРОЙ-РУСЕ АД гр. Русе, ул. „Николаевска” № 2, ЕИК 827237412 Поддържане и ремонтиране на: 1. Мостови кранове и релсовите пътища към тях, 2. Козлови кранове и релсовите пътища към тях, 3. Кранове, стрелови тип, монтирани на автомобили или на самоходни или несамоходни шасита с товароподемност до 20 t.
Р039 2008/07/02 ЕТ РУСЕ-М – ИВАЙЛО ПЕНКОВ гр. Русе, ул. “Михаил Хаджикостов” № 1, вх. 7, ет. 5, ап. 9, рег. ф. д. № 905 / 2006 г. на РOC, ЕИК 117671624 Поддържане, ремонтиране и преустрой-ване на стоманени разпределителни газопроводи, промишлени и сградни газови инсталации и газови уреди за природен газ. Удостоверение № Р039/02.07.2008 г. е обезсилено и търговецът е заличен от регистъра със Заповед № А-О-044/27.02.2017 г. на Заместник-председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП и чл. 60, ал. 1 от АПК
Р040 2008/07/09 ЕКСПРЕС-92 ООД гр. Силистра бул. ”Македония” №205, ет. 6, ап. 16 рег. ф.д. № 469/2007 г. на Сил.ОС БУЛСТАТ: 118586447 Поддържане, ремонтиране и преустрой-ване на: 1. Парни и водогрейни котли; 2. Съдове, работещи под наляганe; 3. Тръбопроводи за водна пара и гореща вода; 4. Стоманени разпределителни газопро-води, метални промишлени и сградни газови инсталации и уреди за природен газ 5. Метални газови съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове; 6. Повдигателни съоръжения.
Р041 2008/07/25 ДАТРИКС ПРОЕКТ ЕООД гр. София, р-н “Триадица”, ж.к. “Гоце Делчев” бл. 243, вх. В, ет. 5, ап. 40, рег. ф.д. № 1631/2007 г. на СГС, БУЛСТАТ: 175224077, oфис: гр. Русе, ул.”Васил Петлешков” № 39 Поддържане, ремонтиране и преустрой-ване на разпределителни и площадкови газопроводи, промишлени и сградни газови съоръжения инсталации и уреди за природен газ, газови съоръжения и инсталации за ВВГ, парни и водогрейни котли, съдове, работещи под налягане, тръбопроводи за водна пара и гореща вода. град София , р-н Илинден ул. 3019 № 3
Р042 2008/08/13 КОНТО-Н ЕООД гр. Русе, ул. „Антим”, бл. „Антим”, вх. А, ет. 8, рег. ф. д. № 1040/1996 г., на РОС, БУЛСТАТ: 117013188 Поддържане и ремонтиране на мостови и козлови кранове с товароподемност до 50 t и електрически телфери, немонти-рани на кранове.
Р043 2008/08/25 СПАРКИ АД гр. Русе, ул. „Розова долина” № 1, ЕИК 117010838 Поддържане, ремонтиране и преустрой-ване на мостови и козлови кранове и релсовите пътища към тях и конзолни кранове.
Р044 2008/09/10 СТАНЧЕВ – РУСЕ ЕООД гр. Русе, ул. “Плевен” № 1, вх. А, ет. 6, рег. ф. д. № 179 / 2004 г. на РОС, БУЛСТАТ 117615668 Поддържане, ремонтиране и преустрой-ване на стоманени газопроводи и газови съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове.
Р045 2008/09/18 ИНТИС ООД гр.Русе, ул. „Плиска”, бл.”Домостроител”, вх. Д, ет. 1, ЕИК 827102037 Поддържане на повдигателни съоръжения. град Русе БОРИСОВА № 47
Р046 2008/10/15 ТМ-ТЕХНОЛОДЖИ АД гр. Русе, бул. Тутракан № 100, ЕИК 117609124 Поддържане, ремонтиране и преустройване на: 1. Мостови кранове с товароподемност до 50 t и релсовите пътища към тях; Удостоверение № Р046/15.10.2008 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-021/04.04.2019 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
2. Портални кранове с товароподемност до 15 t и релсовите пътища към тях;
3. Конзолни кранове с товароподемност до 1 t и релсовите пътища към тях;
4. Полуконзолни кранове с товароподемност до 3,2 t и релсовите пътища към тях;
5. Електрически телфери, немонтирани на кранове;
6. Подвижни работни площадки.
Р047 2008/10/20 ЕКСПРЕС-92 ООД гр. Силистра бул. ”Македония” № 205, ет. 6, ап. 16 рег. ф.д. № 469/2007 г. на Сил.ОС БУЛСТАТ: 118586447 Поддържане, ремонтиране и преустрой-ване на: 1.Полиетиленови разпределителни газо-проводи и промишлени и сградни газови съоръжения и инсталации за природен газ; 2. Полиетиленови газови съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове.
Р048 2008/10/29 СД РОСВЕТА – БОЖКОВИ И С-ИЕ гр. Силистра, ул. “Толстой” № 2 А, рег. ф. д. № 937 / 1991 г. на Сил.ОС, БУЛСТАТ 828017102 Поддържане, ремонтиране и преустрой-ване на: 1. Парни котли с работно налягане до 2,5 МРа и водогрейни котли; 2. Съдове, работещи под наляганe; 3. Тръбопроводи за водна пара и гореща вода; 4. Стоманени газови съоръжения и инсталации за природен газ или втечнени въглеводородни газове. Удостоверение № Р048/29.10.2008 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-079/03.08.2016 г. на Председател на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП
Р049 2008/10/29 ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ АД гр. Русе, 7009 община Русе ул. „ТЕЦ-Изток” ЕИК 117005106 Поддържане, ремонтиране и преустрой-ване на: 1. Парни и водогрейни котли 2. Съдове, работещи под налягане 3. Тръбопроводи за водна пара и гореща вода 4. Стоманени разпределителни газопроводи, газови съоръжения, инсталации и уреди за природен газ.
Р050 2008/12/02 СД ИСТЪР ИНЖЕНЕРИНГ - АНГЕЛОВ И С-ИЕ гр. Силистра ул. „Добруджа” № 22А, ет. 3, офис 3 ЕИК 118007042 Поддържане, ремонтиране и преустрой-ване на: 1. Парни и водогрейни котли 2. Съдове, работещи под налягане 3. Тръбопроводи за водна пара и гореща вода 4. Газопроводи, газови съоръжения и инсталации за природен газ 5. Газови съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове. Удостоверение № Р050 / 02.12.2008 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-076 / 2.08.2016 г. на председател на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП
Р051 2008/12/15 МЕТАН СЕРВИЗ ООД гр. Русе, ул. “Плиска” № 36, бл. “Академик 2”, вх. Б, ет. 5, ап. 15, ЕИК 117627161 Поддържане, ремонтиране и преустройване на газови съоръжения и инсталации за природен газ, без изпълнение на неразглобяеми съединения. Удостоверение № Р051/15.12.2008 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-047/04.03.2020 г. на Председател на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 (предложение второ)от ЗТИП.
Р052 2009/01/12 РУСЕГАЗ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД гр. Русе, п.к. 7019 ул.”Филип Станиславов” №5 ЕИК 200221328 Поддържане, ремонтиране и преустрой-ване на: 1. Парни и водогрейни котли; 2. Съдове, работещи под налягане; 3. Тръбопроводи за водна пара и гореща вода; 4. Метални газопроводи, газови съоръжения и инсталации за природен газ; 5. Газови съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове. Удостоверение № Р052/12.01.2009 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-024/30.01.2017 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП и чл. 60, ал. 1 от АПК.
Р053 2009/01/19 ЕТ СЕРВИЗ-ДИНКОВ-СТЕФАН ДИНКОВ гр. Силистра, ул. „Цар Шишман” № 38, рег. ф. д. 456 / 1990 г. на СилОС, БУЛСТАТ 828016840 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори. Удостоверение № Р053/19.01.2009 г. е обезсилено и търговецът е заличен от регистъра със Заповед № А-О-072/02.08.2016 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП и чл. 60, ал. 1 от АПК.
Р054 2009/01/23 ЕТ РАГАТ-ЙОРДАН ТАГАРОВ гр. Силистра, ул. ”Петър Бояджиев” №15, ет. 2, ап. 6 рег. ф. д. № 183 / 1992 г. на Сил.ОС БУЛСТАТ 828066964 Поддържане, ремонтиране и преустройване на: 1. Парни и водогрейни котли; 2. Съдове, работещи под налягане; 3. Тръбопроводи за водна пара и гореща вода. Удостоверение № Р054 / 23.01.2009 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-081 / 3.08.2016 г. на председател на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП
Р055 2009/02/12 СЛИМ ООД гр. Силистра, ул. Вежен № 3, ЕИК 118548521 Поддържане, ремонтиране и преустройване на мостови, козлови и портални кранове с товароподемност до 20 тона и релсовите пътища към тях, ел. телфери, немонтирани на кранове и въжени грайфери. Удостоверение № Р055 / 12.02.2009 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-080 / 3.08.2016 г. на председател на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП
Р056 2009/02/18 ЕТ ТОПЛОМОНТАЖНИК –ИВАН КОСТОВ гр. Русе, ж.к. „Родина”, бл. „Лисец” вх. А, ет.1, ап.1 ЕИК 020754513 Поддържане, ремонтиране и преустрой-ване на: 1. Парни и водогрейни котли; 2. Съдове, работещи под налягане; 3. Тръбопроводи за водна пара и гореща вода; 4. Стоманени газопроводи, промишлени и сградни газови съоръжения и инсталации за природен газ. Удостоверение № Р056/18.02.2009 г. е обезсилено и търговецът е заличен от регистъра със Заповед № А-О-185/07.11.2016 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП
Р057 2009/03/18 ДДФ-ИНВЕСТ АД гр. Русе, Източна промишлена зона, ЕИК 117070029 Поддържане и ремонтиране на: 1. Портални кранове с товароподемност до 16 t; 2. Въжени грайфери.
Р058 2009/03/27 КОРАБОСТРОИТЕЛНИЦА РУСЕ ЕАД гр.Русе, ул.”Матей Стойков” № 5, ЕИК 117674054 Поддържане, ремонтиране и преустрой-ване на: 1. Мостови кранове с товароподемност до 50 t и релсовите пътища към тях. 2. Портални кранове с товароподемност до 15 t и релсовите пътища към тях. 3. Полукозлови кранове с товаропо-демност до 3,2 t и релсовите пътища към тях. 4. Конзолни кранове с товароподемност до 1,0 t. 5. Стрелови кранове, монтирани на автомобили или на самоходни или несамоходни шасита с товароподемност до 15 t. 6. Подвижни работни площадки. 7. Електрически телфери, немонтирани на крановел 8. Товарозахващащи органи и товарозахващащи приспособления. Удостоверение № Р058 / 27.03.2009 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-007 / 04.02.2015 г. на председателя на ДАМТН, по желание на дружеството.
Р059 2009/05/14 КАЛИНОВ ЛИФТ ЕООД гр. Русе, ул. „Плиска” № 94, вх. 4, ет. 7, ЕИК 200435645 Поддържане и ремонтиране на асансьори.
Р060 2009/05/19 СЪВРЕМЕННИ СИСТЕМИ ЕООД гр. Русе, ул.”Ниш” №16, вх. 2, ет. 4, ап. 10 ЕИК 117657820 Поддържане, ремонтиране и преустройване на: 1. Парни и водогрейни котли; 2. Съдове, работещи под налягане; 3. Тръбопроводи за водна пара или гореща вода; 4. Метални разпределителни газопроводи, промишлени и сградни газови съоръжения и инсталации за природен газ; 5. Газови съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове. Адрес кореспонденция 7000, гр. Русе, ул. „Петко Д. Петков” №11 тел./факс 082 / 821 009
Р061 2009/05/30 ПРАКТИК ЕООД гр. Силистра бул. „Македония” №131 ЕИК 118560438 Поддържане, ремонтиране и преустройване на: 1. Парни и водогрейни котли; 2. Съдове, работещи под налягане 3. Тръбопроводи за водна пара или гореща вода; 4. Разпределителни газопроводи, про-мишлени и сградни газови съоръжения и инсталации за природен газ; 5. Промишлени и сградни газови съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове.
Р062 2009/07/24 ОВЕРГАЗ СЕВЕР ЕАД гр. Русе ул. „Николаевска” № 12, ет.4 ЕИК 175253561 Поддържане, ремонтиране и преустрой-ване на разпределителни газопроводи и съоръженията към тях и промишлени и сградни газови съоръжения, инсталации и уреди за природен газ. Удостоверение № Р062 / 24.07.2009 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-048 / 21.07.2015 г. на за председател на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
Р063 2009/08/11 ЕКО-ТЕРМО-СТРОЙ ЕООД гр. Силистра бул. „Македония” №199, вх.Г, ет.2, ап.4 ЕИК 118542237 Поддържане, ремонтиране и преустрой-ване на: 1. Парни и водогрейни котли; 2. Съдове, работещи под налягане; 3. Тръбопроводи за водна пара или гореща вода; 4. Разпределителни газопроводи, промишлени, сградни и бутилкови газови съоръжения и инсталации за природен газ; 5. Газови съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове. Удостоверение № Р063/11.08.2009 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-087/09.08.2016 г. на за председател на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
Р064 2009/09/03 ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ООД гр. Русе, ул. „Добруджа” № 6, ЕИК 827184123 Поддържане и ремонтиране на: 1. Мостови кранове; 2. Електрически телфери.
Р065 2009/10/13 МСК-ТЕХНОМАКС ЕООД гр. Русе, кв. „Здравец-Север”, ул. Никола Петков” № 4, вх.2, ет.4, БУЛСТАТ 117671344 Поддържане и ремонтиране на: 1. Релсовите пътища на мостови, козлови и портални кранове с товаро-подемност до 20 t. 2. Релсовите пътища на електрически телфери, немонтирани на кранове с товароподемност до 12 t. Удостоверение № Р065/13.10.2009 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-188/08.11.2016 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
Р066 2010/02/04 ИРИНЕКС ООД гр. Русе ул. „Неофит Рилски” № 28, бл. „Витоша”, офис 3 ЕИК 200513300 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори.
Р067 2010/02/26 ЕТ РОСВЕТА-НИКОЛА БОЖКОВ гр. Силистра, ул. ”Торстой” №2А, ЕИК 200807444 Поддържане, ремонтиране и преустрой-ване на: 1. Парни и водогрейни котли; 2. Съдове, работещи под налягане 3. Тръбопроводи за водна пара или гореща вода; 4. Газови съоръжения и инсталации за природен газ или втечнени въглеводородни газове. Удостоверение № Р067/26.02.2010 г. е обезсилено и търговецът е заличен от регистъра със Заповед № А-О-059/20.03.2017 г. на Заместник-председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП и чл. 60, ал. 1 от АПК.
Р068 2010/05/04 ЯВОР-ГАЗ ЕООД Русе ул. Йосиф Даниелов” № 62А ЕИК 200584429 Поддържане, ремонтиране и преустрой-ване на: 1. Парни и водогрейни котли с изкл. на енергийни котли; 2. Съдове, работещи под налягане 3. Тръбопроводи за водна пара или гореща вода; 4. Метални промишлени и сградни газови съоръжения, инсталации и газопроводи за природен газ.
Р069 2010/05/11 НЕМКОГАЗ-ООД ООД гр. Ветово, обл. Русе ул. „Тунджа” №16 ЕИК 117639352 Поддържане, ремонтиране и преустрой-ване на: 1. Парни и водогрейни котли с изключение на енергийни котли; 2. Съдове, работещи под налягане 3. Тръбопроводи за водна пара или гореща вода; 4. Метални промишлени и сградни газови съоръжения, инсталации и газо-проводи за природен газ; 5. Метални газови съоръжения, инсталации и газопроводи за втечнени въглеводородни газове. Видно от Търговския регистър, считано от 28.06.2010 г., "НЕМКОГАЗ-ООД" ООД, изправяне на фактическа грешка на "НЕМКОГАЗ" ООД. Адрес кореспонденция: Гр. Русе, ул.”Давид” №11 Тел/факс 082 / 82 85 07
Р070 2010/06/15 ПРОФИЛИФТ ООД гр. Русе ж.к. „Здравец-Изток”, ул. „Липник” № 80, вх. 2, ет. 7 ЕИК 201087992 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори.
Р071 2010/09/01 ЗОВЕСТ ООД гр. Русе ул. „Н. Й. Вапцаров” № 11, вх. 6, ет. 7 ЕИК 201196002 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори.
Р072 2010/10/01 ВАСТО-2010 ЕООД Гр. Русе, ул. „Липник” № 80, вх. 2, ет. 7, ЕИК 201258728 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори. Удостоверение № Р072/01.10.2010 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-040/24.02.2020 г. на Председател на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 (предложение второ)от ЗТИП.
Р073 2010/11/08 ЕТ ИРИМЕД-ИРИНЧО ИРИНЧЕВ гр. Русе, ул. „Алеи Възраждане” № 110, бл. „Осъм” вх. Б, ет.3 рег. ф. д. № 1710 / 1998 г. на РОС, БУЛСТАТ: 117092591 Поддържане на съдове работещи под налягане до 1,6 МРа. Удостоверение № Р073 / 08.11.2010 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-031 / 20.05.2014 г. на председател на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП
Р074 2010/12/08 ИДЕАЛ ООД гр. Русе ул. „Петър Берон” № 38, вх. Д, ет.1 ЕИК 117572900 Поддържане, ремонтиране и преустрой-ване на: 1. Парни и водогрейни котли с изключение на енергийни котли; 2. Съдове, работещи под налягане; 3. Тръбопроводи за водна пара или гореща вода; 4. Метални газопроводи, промишлени и сградни газови съоръжения и инста-лации за природен газ; 5. Метални газопроводи, промишлени и сградни газови съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове.
Р075 2010/12/10 АВРОРА ЕООД с. Ситово, обл. Силистра ул. „Младост” №10 ЕИК 118587360 Поддържане, ремонтиране и преустрой-ване на парни и водогрейни котли, с изключение на енергийни котли. Удостоверение № Р075 / 10.02.2010 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-95 / 15.08.2016 г. на председател на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП
Р076 2011/01/11 ЗОВЕСТО ООД гр. Русе ул. „Н. Й. Вапцаров” № 11, вх. 6, ет. 7 ЕИК 201272425 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори. Удостоверение № Р076/11.01.2011 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-117/13.09.2016 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП
Р077 2011/02/07 МАСТЕР ООД гр. Русе, ул. „Цар Асен” № 26, вх. 9, ет. 2, ап. 7, ЕИК 117617587 Поддържане, ремонтиране и преустройване на: 1. Мостови и козлови кранове с товароподемност до 20 t и релсовите пътища към тях; 2. Електрически телфери, немонтирани на кранове с товароподемност до 16 t. и релсовите пътища към тях; 3. Подвижни работни площадки – стрелови и ножичен тип, и автовишки до 1 t; 4. Хидравлични, пневматични и въжени грайфери до 2 t. Удостоверение № Р077/07.02.2011 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-94/03.12.2018 г. на Заместник-председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП
Р078 2011/02/10 РУМЕДИТ ЕООД гр. Русе, ул. „Независимост” №2 ЕИК 827183391 Поддържане и ремонтиране на съдове, работещи под налягани до 0,6 МРа, без изпълнение на неразглобяеми съединения. Удостоверение № Р078/10.02.2011 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-030/05.02.2020 г. на Председател на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 (предложение трето)от ЗТИП.
Р079 2011/03/24 ТСР ИНЖЕНЕРИНГ ООД гр. Русе, ул. „Алея Момина сълза” №2, вх.2, ет.4 ЕИК 117687308 Поддържане, ремонтиране и преустройване на: 1. Парни и водогрейни котли ; 2. Съдове, работещи под налягане; 3.Тръбопроводи за водна пара или гореща вода; 4. Разпределителни газопроводи, про-мишлени и сградни газови съоръже-ния и инсталации за природен газ; 5. Газови съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове. град Русе бул.Липник № 123, бл. Бизнес Парк Русе, Сектор А, ет. 2
Р080 2011/04/11 ЯВОР – ГАЗ ЕООД гр. Русе, ул. „Йосиф Даниелов” № 62А ЕИК 200584429 Поддържане, ремонтиране и преустройване на метални газопроводи, газови съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове.
Р081 2011/09/16 ВАСТО 2011 ЕООД гр. Русе, жк. „Здравец- Изток”, ул.”Липник” № 80, вх. 2, ет. 7 ЕИК 201609440 Поддържане, ремонтиране и преустрой-ване на асансьори със скорост на движе-ние до 1.0 m/s, управлявани в група до два асансьора. Удостоверение № Р081/16.09.2011 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-041/24.02.2020 г. на Председател на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 (предложение второ)от ЗТИП.
Р082 2011/10/26 ЛИФТ КОМ ЕООД гр. Русе, ул.”Н.Й.Вапцаров” № 19, бл. 12, вх. 9, ет. 5, ап. 15 ЕИК 201453621 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори.
Р083 2011/11/15 ТРУД АД гр. Русе, бул.”Тутракан” № 19, ЕИК 117000591 Поддържане на : 1. Мостови кранове с електрическо задвижване и товароподемност до 20т; 2. Козлови кранове с електрическо задвижване и товароподемност до 20т; 3. Електрически телфери с товаропо-демност до 16 т.
Р084 2011/11/16 МИРЕКС-21 ООД гр. Русе ул. „Църковна независимост” №27Б, ЕИК 117032473 Поддържане и ремонтиране на : 1. Мостови и козлови кранове с товароподемност до 40т и релсовите пътища към тях; 2. Автокранове с товароподемност до 25т; 3. Електрически телфери с товароподемност до 5т, които не са монтирани на товароподемни кранове; 4. Товарозахващащи приспособления.
Р085 2011/11/25 ЛИФТ 2011 ЕООД гр. Русе ул. „Люлин планина” 1, вх. 6, ет. 7 ЕИК 201453888 Поддържане и ремонтиране на асансьори с едноскоростно или двуско-ростно асинхронно електрозадвижване или електрохидравлично задвижване, с ръчни или полуавтоматични врати, с релейно или електронно управление, с височина на повдигане до 25 m. Удостоверение № Р085 / 25.11.2011 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-002 / 03.02.2015 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
Р086 2011/11/25 ЛИФТ – АП ЕООД Гр. Русе бул. „Скобелев” № 1, бл. 1, ет. 7, ап. 7 ЕИК 201564568 Поддържане и ремонтиране на асансьори с едноскоростно или двуско-ростно асинхронно електрозадвижване или електрохидравлично задвижване, с ръчни или полуавтоматични врати, с релейно или електронно управление, с височина на повдигане до 25 m. Удостоверение № Р086 / 25.11.2011 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-003 / 03.02.2015 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
Р087 2011/11/25 ЛИФТ – ГБ ЕООД Гр. Русе ул. „Згориград” № 70, вх. 3, ет. 5, ЕИК 201475308 Поддържане и ремонтиране на асансьори със скорост на движение до 1.0 m/s, управлявани в група до два асансьора. Удостоверение № Р087 / 25.11.2011 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-004 / 03.02.2015 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
Р088 2011/11/28 ЕТ ДЕВИНА-ЦОНКА ДЕЧЕВА гр. Силистра 7500, ул. „Осъм” № 13, ЕИК 828054620 Поддържане, ремонтиране и преустройване на автомобилни газови уредби за втечнен въглеводороден газ. На основание § 2, т. 3 от Постановление № 338 от 09.12.2011 г. за изм. и доп. на нормативните актове на МС
Р089 2011/11/28 БИЛБОБУЛ ООД гр. Русе ул. „Църковна независимост” №9, ет. 5, ап.24, ЕИК 117605421 Поддържане и ремонтиране на : 1. Мостови и козлови кранове с товароподемност до 40т и релсовите пътища към тях; 2. Конзолни кранове с товароподемност до 2т; 3. Портални кранове с товароподемност до 15т и релсовите пътища към тях; 4. Електрически телфери с товароподемност до 5т, които не са монтирани на товароподемни кранове; 5. Товарозахващащи приспособления. Русе бул. “Тутракан” № 41, ет. 1
Р090 2011/12/28 ЕТ ГАРАНТ ЛИФТ – ГЕОРГИ ВЕЦОВ Гр. Русе , кв. „Дружба-3” ул. „Стоян Михайловски” № 18, вх. 3, ет. 1, ап. 2 ЕИК 827201220 Поддържане и ремонтиране на асансьори със скорост на движение до 1.0 m/s, управлявани в група до два асансьора. Удостоверение № Р090 / 28.12.2011 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-005 / 03.02.2015 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
Р091 2012/01/18 ПИХ ИНДЪСТРИ АД Гр. Русе бул. „Тутракан” №100 ЕИК 201165448 Поддържане на: 1. Мостови и козлови кранове с товароподемност до 30т и релсовите пътища към тях; Удостоверение № Р091/18.01.2012 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-217/23.11.2016 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
2. Електрически телфери с товаропо-демност до 16 т, които не са монтирани на товароподемни кранове.
Р092 2012/02/10 СТАНЧЕВ-РУСЕ ЕООД гр. Русе ул. „Плевен” № 1А ЕИК 117615668 Поддържане, ремонтиране и преустройване на съдове, работещи под налягане.
Р093 2012/04/02 БУЛМАРКЕТ ДМ ООД Гр. Русе бул. „Тутракан” №100 ЕИК 124077052 Поддържане на : 1. Портални пристанищни кранове с товароподемност до 40т; 2. Мостови кранове с товароподемност до 50т; 3. Козлови кранове с товароподемност до 20т; 4. Електрически телфери, които не са монтирани на товароподемни кранове; 5. Товарозахващащи приспособления.
Р094 2012/05/17 ДНЕПЪР М ЕООД гр. Русе ул.“Д-р П. Берон“ №15, бл. „Спартак“, вх. 1, ет. 3 ЕИК 200795102 Поддържане и ремонтиране без прилагане на неразглобяеми съединения чрез заваряване на: 1. Кранове стрелови тип монтирани на автомобили или на самоходни или несамоходни шасита с товароподемност до 20 т; 2. Железопътни стрелови кранове с товароподемност до 80т.
Р095 2012/06/22 МЕГАПРОФИЛ ИГ ООД Гр. Русе Източна промишлена зона ЕИК 117655207 Поддържане на: 1. Мостови кранове с товароподемност до 40т и релсовите пътища към тях. 2. Козлови кранове с товароподемност до 40 т и релсовите пътища към тях. 3. Полукозлови кранове с товаропо-демност до 40 т и релсовите пътища към тях. 4. Товарозахващащи органи и сменяеми товарозахващащи приспособления.
Р096 2012/07/20 НИК 1 СЕРВИЗ ЕООД гр. Силистра ул. „Янко Тодоров“ 36, ет. 5, ап. 14 ЕИК 201250471 Поддържане и ремонтиране на асансьори със скорост на движение до 1.0 m/s, управлявани в група до два асансьора.
Р097 2012/08/01 МОНТЮПЕ ЕООД гр. Русе ИЗТОЧНА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА, ИНДУСТРИАЛЕН ПАРК ЕИК 131429080 Поддържане и ремонтиране без използване на неразглобяеми съединения на: 1. Електрически телфери, които не са монтирани на товароподемни кранове; 2. Подвижни работни площадки; 3. Товарозахващащи приспособления.
Р098 2012/08/29 СМП ТОПЛОРЕМОНТСТРОЙ-М ЕООД гр. Русе ул.“Княжеска“ № 27 ЕИК 117596029 Поддържане, ремонтиране и преустрой-ване на: 1. Парни и водогрейни котли, с изклю-чение на енергийни котли; 2. Съдове, работещи под налягане; 3. Тръбопроводи за водна пара или гореща вода; 4. Стоманени газопроводи, промишле-ни и сградни газови съоръжения и инсталации и газови уреди за природен газ. Удостоверение № Р098/29.08.2012 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-097/16.05.2017 г. на Главния директор на ГД ИДТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП. град Русе ул. ФЕРДИНАНД № 27
Р099 2012/10/02 КЕРОС БЪЛГАРИЯ ЕАД гр. Русе Индустриален парк ул.“Свети Спиридон“ № 11, ЕИК 131404117 Поддържане на промишлени газови съоръжения и инсталации за природен газ. Удостоверение № Р099/02.10.2012 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-026/02.02.2017 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
Р100 2013/01/16 ЕТ АДИ-83 – ЙОРДАН ЙОРДАНОВ гр. Русе, ул. “Балкан” № 8А, ЕИК 040532687 Поддържане и ремонтиране на съдове, работещи под налягане до 0,21 МРа без изпълнение на неразглобяеми съединения. Удостоверение № Р100/16.01.2013 г. е обезсилено и търговецът е заличен от регистъра със Заповед № А-О-237/15.12.2016 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
Р101 2013/07/04 ЕТ Н И В-ИНЖЕНЕРИНГ-НЕЛИ ДИМИТРОВА гр. Русе, ул. „Плиска” № 55, бл. Червен, вх. Б, ет. 6, ап. 13 и ЕИК 117065548 Поддържане, ремонтиране и преустройване на: 1. Парни и водогрейни котли с изключение на енергийни котли;
2. Съдове, работещи под налягане;
3. Метални разпределителни газопроводи, газови съоръжения, инсталации и уреди за природен газ;
4. Метални газови съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове.
Р102 2014/03/12 МЕТАН СЕРВИЗ ООД гр. Русе, ул. “Плиска” № 36, бл. “Академик 2”, вх. Б, ет. 5, ап. 15, ЕИК 117627161 Поддържане, ремонтиране и преустройване на: 1. Съдове, работещи под налягане; Удостоверение № Р102/12.03.2014 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-049/05.03.2020 г. на Председател на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 (предложение второ)от ЗТИП.
2.Стоманени газови съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове.
Р103 2014/05/10 СЛ ИНДЪСТРИС ЕООД гр. Русе, бул. "Тутракан" № 71, Свободна зона-Русе-Б и ЕИК 117620366 Поддържане и ремонтиране на: 1. Мостови и козлови кранове;
2. Конзолни кранове;
3. Елекстрически телфери, които не са монтирани на товароподемни кранове;
4. Товарозахващащи приспособления.
Р104 2014/05/14 ЕТ ДИМИТРОВА ЛИФТ-ЕЛЕНКА ДИМИТРОВА гр. Русе, ул. „Рени“ № 6, вх. 6, ет. 2 и ЕИК 202958039 поддържане, ремонтиране и преустройване на самостоятелни асансьори с едноскоростно или двускоростно асинхронно електрозадвижване или с електрохидравлично задвижване, с ръчни или полуавтоматични врати, с релейно или електронно управление и с височина на повдигане до 25 m. Удостоверение № Р104 / 14.05.2014 г. е обезсилено и търговеца е заличен от регистъра със Заповед № А-О-045 / 03.05.2016 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
Р105 2014/05/14 МЕДИКОМ ООД гр. Русе, ул. „Плиска“ № 4, бл. „Преслав“, ет. 1 и ЕИК 117606174 поддържане и ремонтиране на мостови и козлови кранове, кранове, монтирани на автомобили или на самоходни или несамоходни шасита и подвижни работни площадки.
Р106 2014/05/29 ПОРТ БУЛМАРКЕТ ЕООД гр. Русе, бул. "Тутракан" № 100, офис център "Булмаркет", ет. 4, офис 406 и ЕИК 202891569 Поддържане на: 1. Портални кранове; Удостоверение № Р106 / 29.05.2014 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-077 / 10.12.2015 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
2. Мостови кранове;
3. Козлови кранове;
4. Електрически телфери, които не са монтирани на товароподемни кранове;
5. Товарозахващащи присобления.
Р107 04.06.2014 г. ДОРН ПЛЮС ЕООД гр. Русе, ул. Цветница № 4 о, вх.6, ет. 3, ап. 7, и ЕИК 202892977 Поддържане, ремонтиране и преустройване на: портални кранове,
мостови и козлови кранове,
електрически телфери, които не са монтирани на товароподемни кранове,
товарозахващащи приспособления.
Р108 11.08.2014 г. ДОМИНЕКС ПРО ЕООД гр. Русе, Източна Промишлена Зона ЕИК 117652734 Поддържане, ремонтиране и преустройване на : 1. мостови, козлови и полукозлови кранове
2. конзолни кранове
3. портални кранове
4. подвижни работни площадки
5. електрически телфери, които не са монтирани на товароподемни кранове
6. товарозахващащи приспособления
Р109 09.10.2014 г. МОНТЮПЕ ЕООД гр. Русе ИЗТОЧНА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА, ИНДУСТРИАЛЕН ПАРК ЕИК 131429080 Поддържане на промишлени газопроводи, газови съоръжения, инсталации и газови уреди за природен газ, без изпълнение на неразглобяеми съединения.
Р110 29.12.2014 г. РУСЕНСКА КОРАБОСТРОИТЕЛНИЦА ЗАПАД АД гр. Русе, ул. "Матей Стойков" № 5 и ЕИК 202855295 Поддържане, ремонтиране и преустройване на: 1. Портални кранове; Удостоверение № Р110 / 29.12.2014 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-064 / 03.09.2019 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
2. Мостови кранове;
3. Козлови кранове;
4. Конзолни кранове;
5. Кранове стрелови тип, монтирани на автомобили или на самоходни или несамоходни шасита;
6. Електрически телфери, които не са монтирани на товароподемни кранове;
7. Товарозахващащи приспособления;
8. Подвижни работни площадки;
Р111 29.12.2014 г. ПРИСТАНИЩЕН КОМПЛЕКС-РУСЕ ЕАД гр. Русе, ул. "Пристанищна" № 22 и ЕИК 117021078 Поддържане, ремонтиране и преустройване на: 1. Портални кранове;
2. Електрически телфери, които не са монтирани на товароподемни кранове;
3. Товарозахващащи приспособления;
Р112 04.02.2015 г. ПОРТ ИНВЕСТ ЕООД гр. Русе, пл. "Отец Паисий" № 2 и ЕИК 202299304 Поддържане, ремонтиране и преустройване на: 1. Товароподемни кранове;
2.Товароподемни електрически колички, движещи се по надземни релсови пътища, които не са монтирани на товароподемни кранове;
3. Електрически телфери, които не са монтирани на товароподемни кранове;
4. Багери, предназначени за работа с кука, грайфер или електромагнит;
5. Товарозахващащи приспособления;
6.Окачени кошове за повдигане на гора;
7. Подвижни работни площадки;
Р113 30.03.2015 г. МОНТЮПЕ ЕООД гр. Русе ж. к. Източна промишлена зона, Индустриален парк ЕИК 131429080 Поддържане на: 1. Мостови кранове.
2. Козлови и полукозлови кранове.
3. Портални кранове.
Р114 13.05.2015 г. EТ КАРИНА ЕЛ – КРАСИМИР ПЕНЧЕВ гр. Русе 7012, ул. „ Борисова“ № 107, бл. „Достоевски“, ет.4 и ЕИК 117036660 I. Поддържане, ремонтиране и преустройване на: 1. Парни и водогрейни котли с работно налягане до 1,3 МРа;
2. Съдове, работещи под налягане с работно налягане до 2,0 МРа;
3. Разпределителни газопроводи с работно налягане до 1,3 МРа, промишлени, сградни и бутилкови газови инсталации, горивни уредби - стоманени и газови уреди за природен газ.
II. Поддържане на полиетиленови газопроводи за природен газ.
Р115 26.05.2015 г. М-ГАЗ ЕООД гр. Русе 7000, пл. „Хан Кубрат“ № 1, ет. 8 и ЕИК 117655837 1. Съдове, работещи под налягане с работно налягане до 20,0 МРа;
2. Разпределителни газопроводи с работно налягане до 1,6 МРа, газови съоръжения, инсталации и уреди за природен газ с работно налягане до 20,0 МРа.
Р116 05.06.2015 г. ТАРА СИСТЕМС ЕООД гр. Русе 7000, ул. „Николаевска“ № 2, ет. 3 и ЕИК 202333450 I. Поддържане, ремонтиране и преустройване на: 1. Парни и водогрейни котли с работно налягане до 1,3 МРа;
2. Съдове, работещи под налягане с работно налягане до 1,6 МРа;
3. Тръбопроводи за водна пара и гореща вода с работно налягане до 1,3 МРа;
4. Стоманени разпределителни газопроводи с работно налягане до 1,6 МРа, газови съоръжения, инсталации и уреди за природен газ;
5. Газови съоръжения, инсталации и уреди за втечнени въглеводородни газове.
II. Поддържане на: 1. Полиетиленови газопроводи за природен газ с работно налягане до 1,6 МРа;
2. Полиетиленови газопроводи за втечнени въглеводородни газове с работно налягане до 1,6 МРа.
Р117 15.06.2015 г. АБ-ГРУП ООД гр. Русе, бул. "Липник" № 133А и ЕИК 117580103 Поддържане на: 1. Мостови и козлови кранове;
2. Кранове стрелови тип, монтирани на автомобили или на самоходни или несамоходни шасита;
3. Електрически телфери, които не са монтирани на товароподемни кранове;
4. Товарозахващащи приспособления;
P118 09.06.2015 г. ЕЛСТИ-М ЕООД гр. Исперих 7400, ул. "Стефан Караджа" №20, вх. А, ет.5, ап.40 и ЕИК 20475108 Поддържане, ремонтиране и преустройване на газопроводи стоманени с налягане до 1,6 Мра и медни до 10 кРа, съоръжения, инсталации и уреди за природен газ.
Р119 02.07.2015 г. ЛИФТ 2015 ЕООД гр. Русе, ул. "Згориград" №70, вх.3, ет.5, ап.9 и ЕИК203462779 Поддържане и ремонтиране на асансьори
Р120 08.12.2015 г. "ЕМЦ ИСТРИБЮШЪН" ЕООД гр. Русе, бул. "Тутракан" № 100 ЕИК:202339357 1. Поддържане, ремонтиране и преустройване на мостови и козлови кранове; 2. Поддържане и ремонтиране на електрически телфери който не са монтирани на товароподемни кранове и товарозахващащи приспособления.
Р121 18.04.2016 г. „ПОРТ БУЛМАРКЕТ“ ЕАД гр. Русе, ул."Тутракан" № 100, офис център "Булмаркет", ет. 4, оф. 406 и ЕИК 203683208 Поддържане на : 1. Пристанищни портални електрически кранове с товароподемност до 40 тона; 2. Мостови кранове с товароподемност до 40 тона; 3. Козлови кранове с товароподемност до 20 тона; 4. Електрически телфери, които не са монтирани на товароподемни кранове; 5. Товарозахващащи приспособления.
Р122 10.06.2016 г. "ЛИФТ 2016" ЕООД гр. Русе, бул. "Генерал Скобелев" №60, вх. 1, ет. 3, ап. 7 и ЕИК: 203845918 Поддържане и ремонтиране на асансьори Удостоверение № Р122/10.06.2016 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-163/18.10.2016 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
Р123 01.07.2016 г. "ЕКОТРЕЙД МЕТАЛ" ЕООД гр. Русе, бул. "Цар. Освободител" № 46, и ЕИК 200469494 Поддържане на : 1. Мостови, козлови и полукозлови кранове с товароподемност до 40 тона; 2.Портални кранове с товароподемност до 40 тона; 3. Конзилни кранове с товароподемност до 2 тона; 4. Електрически телфери, които не са монтирани на товароподемни кранове; 5. Товарозахващащи приспособления.
Р124 30.06.2017 г. "АГРОТРАНС" ЕООД гр. Варна, р-н "Приморски", ж.к. "Чайка", бл. 7, ет. 6, ап. 63 и ЕИК 118545557 поддържане, ремонтиране, преустройване на : 1. Портални кранове с товароподемност до 40 t; 2. Товарозахващаши приспособления
Р125 30.06.2017 г. "ДУНАРИТ" АД обл. Русе, общ. Русе, гр. Русе, ПК 7000, п.к. 12 и ЕИК 129006931 Поддържане на повдигателни съоръжения: 1. Мостови и козлови кранове; 2. Конзолн кранове; 3. Електрически телфери, които не са монтирани на товароподемни кранове; 4. Товарозахващащи приспособления.
Р126 29.11.2017 г. "ДНЕПЪР М" ЕООД гр. Русе, ул. "Д-р Петър Берон" № 15, вх. 1, ет. 3, ЕИК: 200795102 Поддържане, ремонтиране и преустройване на:
1. Кранове мостови и козлови;
2. Портални кранове;
3. Електрически телфери, които не са монтирани на товароподемни кранове;
4. Товарозахващащи приспособления
Р127 30.11.2017 г. "ПРИМ" ООД гр. Русе, ул. "Войводова" № 34, ет. 2, ап. 3, ЕИК:117632468 Поддържане на:
1. Мостови, козлови и конзолни кранове;
2. Електрически телфери, които не са монтирани на товароподемни кранове;
3. Товарозахващащи приспособления
Р128 30.11.2017 г. "ЕЛ" ЕООД гр. Русе, ул. "Търговска" № 9, ЕИК: 117043612 Поддържане на:
1. Стрелови кранове, монтирани на автомобили или на самоходни или несамоходни шасита;
2. Товарозахващащи приспособления;
3. Подвижни работни площадки.
Р129 15.01.2018 г. "БОЛИД" ЕООД гр. Русе, ул. "Александровска" № 1, вх. Б, ЕИК: 827145825 Поддържане, ремонтиране и преустройване на:
1. Товароподемни кранове;
2. Електрически телфери, които не са монтирани на товароподемни кранове;
3. Подвижни работни площадки.
Р130 23.04.2018 г. "ТЕРМ" ООД гр. Русе, бул. "Съединение" № 37, ет. 4, ап. 10, ЕИК: 117626910 Поддържане, ремонтиране и преустройване на:
1. Парни и водогрейни котли с топлинна мощност над 116, 3 kW и работно налягане до 1,6 МРа.
2. Метални съдове предназначени за сгъстени, втечнени или разтворени под налягане газове, пари или течности, при които налягането на парите при максимално допустима температура е по-голямо от 0,05МРа, но не по-голямо от 1,6 МРа над нормалното атмосферно налягане и на които произведението от обема в литри и налягането в мегапаскали е по-голямо от числото 100.
3. Метални газопроводи, газови съоръжения, инсталации и уреди за природен газ и втечнени въглеводородни газове (пропан-бутан), с работно налягане до 1,6 МРа.
Р131 2018/09/27 "КОМЕТА" ЕООД гр. Русе, ул. "Александровска" № 1, вх. Б, ЕИК 827220562 Поддържане, ремонтиране и преустройване на: I Товароподемни кранове: 1. Мостови и козлови кранове; 2. Портални кранове; 3. Кулокранове; 4. Кранове стрелови тип, монтирани на автомобилни или на самоходни или несамоходни шасита; 5. Багери, предназначени за работа с кука, грайфер или електромагнит; 6. Щабелни кранове; 7. Железопътни кранове и други повдигателни съоръжения, монтиани на железопътни машини; 8. Щабелни кранове; 9. Велосипедни кранове; II. Електрически телфери, които не са монтирани на товароподемни кранове; III. Подвижни работни площадки.
Р132 04.04.2019 г. "ТМ-ТЕХНОЛОДЖИ" АД гр. Русе, бул. "Тутракан" № 100, ЕИК: 117609124 Поддържане, ремонтиране и преустройване на:
I. Товароподемни кранове:
1. Мостови, козлови кранове и полукозлови кранове;
2. Конзолни кранове.
II. Електрически телфери, които не са монтирани на товароподемни кранове;
III. Товарозахващащи приспособления;
IV. Подвижни работни площадки.
Р133 05.07.2019 г. „КОМФОРТ ГАЗ БГ“ ЕООД, гр. Русе, ул. „Алея Възраждане“ № 16, вх. 1, ет. 6 и ЕИК: 205488672 Поддържане на:
1. Парни котли с мощност над 116, 3 кW;
2. Водогрейни котли с мощност над 116, 3 кW;
3. Метални съдове за сгъстени, втечнени или разтворени под налягане газове, пари или течности, при които налягането на парите при максимално допустима температура е по-голямо от 0,05 МРа над нормалното атмосферно налягане и на които произведението от обема в литри и налягането в мегапаскали е по-голямо от числото 100;
4. Разпределителни газопроводи и отклоненията от тях, газорегулаторните и газоизмервателните пунктове и табла;
5. Газопроводите, газовите съоръжения, горивните уредби, газорегулаторните пунктове и табла и горивните уредби на промишлените газови инсталации и газопроводите на автомобилните газоснабдителни станции;
6. Газопроводите и газорегулаторните пунктове на сградните газови инсталации;
7. Газопроводите и газорегулаторните пунктове на бутилковите инсталации;
8. Газови уреди за природен газ;
9. Газопроводите, газовите инсталации, горивните уредби, газовите уреди, газоснабдителните станции, пунктовете за пълнене на бутилки и бутилковите инсталации за втечнени въглеводородни газове.
Р134 10.07.2019 г. ЕТ„СЕРВИЗ ДИНКОВ-СТЕФАН ДИНКОВ“, гр. Силистра, ул. „Цар Шишман“ № 38 и ЕИК 828016840 Поддържане на асансьори с неголяма сложност на конструкцията – самостоятелни асансьори с едноскоростно или двускоростно асинхронно електрозадвижване или с електро-хидравлично задвижване, с ръчни или полуавтоматични врати, с релейно или електронно управление, с височина на повдигане до 25 m
Р135 23.07.2019 г. „ЕЛЕКТРОКОМЕРС 68“ ООД, гр. Русе, ул. „Николаевска“ № 5 и ЕИК 203590476 Поддържане на:
I. Товароподемни кранове:
1. Мостови и козлови кранове;
2. Кулокранове;
3. Кранове стрелови тип, монтирани на автомобили или на самоходни или несамоходни шасита;
4. Конзолни кранове;
5. Бордови кранове.
II. Електрически телфери, които не са монтирани на товароподемни кранове;
III. Товарозахващащи приспособления;
IV. Подвижни работни площадки.
Р136 01.10.2019 г. „ИНОКС“ ООД, гр. Разград, Гарова промишлена зона и ЕИК 116539413 Поддържане, ремонтиране и преусторйване на:
1. Стоманени съдове за сгъстени, втечнени или разтворени под налягане газове, пари или течности, при които налягането на парите при максимално допустима температура е по-голямо от 0,05МРа над нормалното атмосферно налягане, и на които произведението от обема в литри и налягането в мегапаскали е по-голямо от числото 100;
2. Стоманени разпределителни газопроводи и отклоненията от тях газорегулаторните и газоизмервателните пунктове и табла;
3. Стоманени газопроводи, газовите съоръжения, горивните уредби, газорегулаторните пунктове и табла и горивните уредби на промишлените газови инсталации и газопроводите на автомобилните газоснабдителни станции.
Р001 2006/02/01 ЕТ ДОРН – НИКОЛА ДОЙЧИНОВ гр. Русе, кв. “Чародейка”, бл. 206, вх. Г, д №1181737235, БУЛСТАТ № 117010523, ф.д.№970/92 Поддържане, ремонтиране и преустройване на повдигателни съоръжения. Удостоверение № Р001 / 14.03.2006 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-001 / 07.01.2016 г. на председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП. град Русе ул. Камчия № 2