одобрен

Регистър на частната общинска собственост - община Сухиндол

Уникален идентификатор:  31af5c3e-de62-4e57-b206-fa186946360b

Сухиндол

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-01-24 14:37:42
  • Създаден от: obsuhindol1
  • Последна промяна: 2020-01-24 14:37:42

№ по ред

№ и дата на съставяне на акта за общинска собственост

Номер на препис ката (досие)

Местонахождение

Вид и описание на имота

Данъчна оценка на имота към момента на утвърждаване на акта в лв

Предоставени права за управление

Разпоредителни действия с имота (част от имота)

Включен в капитала на търговско дружество с общинско участие

Актове, по силата на които имотът или част от него е престанал да бъде общинска собственост

Заповед за отписване на акта за общинска собственост

№ и дата на съставени по-рано и по-късно актове

1 1/08.12.2005 1 гр.Сухиндол, ул. Васил Левски № 8 УПИ VІІІ-591, кв.13 по плана на гр. Сухиндол АОС № 10 от 08.09.1998 съставен последващ АЧОС № 708/26.09.2010
2 2/08.12.2005 2 гр.Сухиндол, ул.Марко Вачков № 2 ПИ-531, кв.31 по плана на гр. Сухиндол ПИ от 130 кв.м Двуетажна масивна сгр. от 130 кв.м,без дюкянските помещения на първия етаж към ул. Хр. Ботев 3991.5 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС съсобственост 50/130 ид.ч. на наследници на Васил П. Николков АОС № 14 от 09.09.1998 г
3 3/08.12.2005 3 гр.Сухиндол, ул. Ал.Стамболийски № 7, вх.А, ет.3, ап.8 (двустаен) УПИ І-1277, кв. 99 по плана на гр. Сухиндол Двустаен апартамент с обща площ 54,25 кв.м, изба № 8 от 9,76 кв.м таванско помещение № 8 от 11,20 кв.м АОС № 21 от 11.09.1998 г. Съставен последващ АЧОС № 1506/20.11.2018
4 4/08.12.2005 4 гр.Сухиндол, ул. Ал.Стамболийски № 7, вх.Б, ет.4, ап.10 (тристаен) УПИ І-1276, кв. 99 по плана на гр. Сухиндол Тристаен апартамент с обща площ 82,50 кв.м изба № 4 от 6,97 кв.м таванско помещение № 4 от 7,90 кв.м АОС № 22 от 11.09.1998 Съставен последващ АЧОС № 1507/20.11.2018
5 5/08.12.2005 5 гр.Сухиндол, ул. Ал.Стамболийски № 7, вх.А, ет.1, ап.3 УПИ І-1277, кв. 99 по плана на гр. Сухиндол Апартамент с обща площ 59,13 кв.м изба № 3 от 8,48 кв.м таванско помещение № 8 от 11,20 кв.м АОС № 23 от 11.09.1998 Съставен последващ АЧОС № 1508/20.11.2018
6 6/08.12.2005 6 гр.Сухиндол, ул. Ал.Стамболийски № 7, вх.В, ет.1, ап.2 УПИ І-1278, кв. 99 по плана на гр. Сухиндол Апартамент с обща площ 64,04 кв.м изба № 9 от 5,66 кв.м таванско помещение № 2 от 16,62 кв.м АОС № 24 от 11.09.1998 Съставен последващ АЧОС № 1509/20.11.2018
7 7/08.12.2005 7 гр.Сухиндол, ул. Патриарх Евтимий № 3 ап.4, ет.1 УПИ І-666, кв. 36 по плана на гр. Сухиндол Апартамент с обща площ 60,04 кв.м изба № 4 от 5,66 кв.м АОС № 28 от 18.12.1998 Съставен последващ АЧОС № 1510/20.11.2018
8 8/08.12.2005 8 гр.Сухиндол, ул. Лозен № 36 УПИ VІ-22, кв.141 по плана на гр.Сухиндол АОС № 30 от 05.03.1999 съставен последващ АЧОС № 677/12.01.2009 отписан със заповед РД-01-02-737/02.09.2009
9 9/08.12.2005 9 гр. Сухиндол, ул.Ал. Стамболийски № 1 УПИ І-1275, кв.99 по плана на гр. Сухиндол АОС № 31/ 03.04.1999 АОС № 346/13.01.2004 съставен последващ АЧОС № 558/23.01.2006
10 10/12.12.2005 10 гр. Сухиндол, ул.Кл. Охридски №9 УПИ ІХ-1618, кв.50 по плана на гр. Сухиндол РД-01-02-1128 от 07.12.2010 (сградата е съборена и отписана) АОС № 35/03.05.1999 съставен последващ АЧОС № 1484/17.07.2018
11 11/12.12.2005 11 гр. Сухиндол, ул.Патриарх Евтимий №5 УПИ ІХ-633, кв.31 по плана на гр. Сухиндол УПИ от 570 кв.м Едноетажна полумасивна сградаа - работилница от 50 кв.м АОС № 36/03.05.1999 съставен последващ АЧОС № 1485/20.08.2018
12 12/12.12.2005 12 гр. Сухиндол, ул.Сив кладенец УПИ V, кв. 99 по плана на гр. Сухиндол АОС № 45/09.07.1999 съставен последващ АЧОС № 671/08.09.2008
13 13/12.12.2005 12 гр. Сухиндол, ул.Росица № 80 УПИ ХІІ-666,667, кв. 36 по плана на гр. Сухиндол АОС № 315/24.04.2003 съставен последващ АЧОС № 541/23.01.2006
14 14/12.12.2005 14 землище с. Горско Косово м. Баренско имот № 045002, землище с. Горско Косово, м. Баренско неправилно актуван имотът не е общински
15 15/12.12.2005 15 землище с. Горско Косово м. Търлаото имот № 044001, землище с. Горско Косово, м. Търлаото АОС № 52/03.12.1999 съставен последващ АПОС № 612/29.04.2013
16 16/12.12.2005 16 землище с. Горско Косово м. Дюзеня имот № 042001, землище с. Горско Косово, м. Дюзеня АОС № 53/03.12.1999 съставен последващ АПОС № 610/29.04.2013
17 17/12.12.2005 17 землище с. Горско Косово м. Таушана имот № 041001, землище с. Горско Косово, м. Таушана АОС № 54/03.12.1999 съставен последващ АПОС № 140/20.05.2010
18 18/12.12.2005 18 землище с. Горско Косово м. Търлаото имот № 044003, землище с. Горско Косово, м. Търлаото АОС № 55/03.12.1999 съставен последващ АПОС № 613/29.04.2013
19 19/12.12.2005 19 землище с. Горско Косово м. Варланка имот № 040002, землище с. Горско Косово, м. Варланка АОС № 56/03.12.1999 съставен последващ АПОС № 606/29.04.2013
20 20/12.12.2005 20 землище с. Горско Косово м. Таушана имот № 041004, землище с. Горско Косово, м. Таушана АОС № 57/03.12.1999 съставен последващ АПОС № 609/29.04.2013
21 21/12.12.2005 21 землище с. Горско Косово м. Чибъра имот № 034001, землище с. Горско Косово, м. Чибъра АОС № 58/03.12.1999 съставени последващи АПОС № 547/10.12.2012
22 22/12.12.2005 22 землище с. Горско Косово м. Чибъра имот № 033001, землище с. Горско Косово, м. Чибъра АОС № 59/03.12.1999 съставени последващи АПОС № 122/04.11.2009
23 23/12.12.2005 23 землище с. Горско Косово м. Варланка имот № 040001, землище с. Горско Косово, м. Варланка АОС № 60/03.12.1999 съставен последващ АПОС № 678/26.08.2013
24 24/12.12.2005 24 землище с. Горско Косово м. Чукуртарла имот № 035002, землище с. Горско Косово, м. Чукуртарла АОС № 61/03.12.1999 съставен последващ АПОС № 600/22.04.2013
25 25/12.12.2005 25 землище с. Горско Косово м. Каракуша имот № 036001, землище с. Горско Косово, м. Каракуша АОС № 62/03.12.1999 съставен последващ АПОС № 601/22.04.2013
26 26/12.12.2005 26 землище с. Горско Косово м. Чибъра имот № 034002, землище с. Горско Косово, м. Чибъра АОС № 63/03.12.1999 съставен последващ АПОС № 123/04.11.2009
27 27/12.12.2005 27 землище с. Горско Косово м. Сухиндолска пътека имот № 038001, землище с. Горско Косово, м. Сухиндолска пътека АОС № 64/03.12.1999 съставен последващ АПОС № 139/20.05.2010
28 28/12.12.2005 28 землище с. Горско Косово м. Иванковец имот № 039001, землище с. Горско Косово, м. Иванковец АОС № 65/03.12.1999 съставен последващ АПОС № 604/29.04.2013
29 29/12.12.2005 29 землище с. Горско Косово м. Чибъра имот № 034003, землище с. Горско Косово, м. Чибъра АОС № 66/03.12.1999 съставен последващ АПОС № 124/04.11.2009
30 30/12.12.2005 30 землище с. Горско Косово м. Елията имот № 037001, землище с. Горско Косово, м. Елията АОС № 67/03.12.1999 съставен последващ АПОС № 603/22.04.2013
31 31/12.12.2005 31 землище с. Горско Косово м. Иванковец имот № 039002, землище с. Горско Косово, м. Иванковец АОС № 68/03.12.1999 съставен последващ АПОС № 605/22.04.2013
32 32/12.12.2005 32 землище с. Коевци м. Гюрген бонар имот № 000015, землище с. Коевци, м. Гюрген бонар НТП - Изоставена нива площ - 5,107 дка, кат. VІІІ 94 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АОС № 69/03.12.1999
33 33/12.12.2005 33 землище с. Коевци м. Дъбча 5 имот № 000015, землище с. Коевци, м. Дъбча 5 НТП - Изоставена нива площ - 197,853 дка, кат. ІХ АОС № 70/03.12.1999 съставен последващ АЧОС № 1585/18.03.2019
34 34/12.12.2005 34 землище с. Коевци м. Писдица 2 имот № 000140, землище с. Коевци, м. Писдица 2 АОС № 71/03.12.1999 съставени последващи АПОС № 73/29.07.2009 АПОС № 106/04.11.2009
35 35/12.12.2005 35 землище с. Коевци м. Писдица 2 имот № 000142, землище с. Коевци, м. Писдица 2 НТП - Изоставена нива площ - 372,948 дка, кат. ІХ АОС № 72/03.12.1999 съставен последващ АЧОС № 1586/18.03.2019
36 36/12.12.2005 36 землище с. Коевци м. Над Гюргеня имот № 000161, землище с. Коевци, м. Над Гюргеня АОС № 73/03.12.1999 съставен последващ АПОС № 72/29.07.2009
37 37/12.12.2005 37 землище с. Коевци м. Над Гюргеня имот № 000171, землище с. Коевци, м. Над Гюргеня АОС № 74/03.12.1999 съставен последващ АПОС № 305/19.04.2012
38 38/12.12.2005 38 землище с. Коевци м. Над Гюргеня имот № 000195, землище с. Коевци, м. Над Гюргеня АОС № 75/03.12.1999 съставен последващ АПОС № 306/19.04.2012
39 39/12.12.2005 39 землище с. Коевци м. Могилките имот № 000198, землище с. Коевци, м. Могилките АОС № 76/03.12.1999 съставен последващ АПОС № 642/20.05.2013
40 40/12.12.2005 40 землище с. Коевци м. Тепето имот № 000374, землище с. Коевци, м. Тепето НТП - Овощна градина площ - 31,255 дка, кат. ІХ 650.1 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АОС № 77/03.12.1999
41 41/12.12.2005 41 землище с. Коевци м. Деримбиа имот № 030048, землище с. Коевци, м. Деримбиа НТП - Използваема ливада площ - 10,000 дка, кат. VІІІ 120 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АОС № 78/03.12.1999
42 42/12.12.2005 42 землище с. Коевци м. Дългия честак имот № 047002, землище с. Коевци, м. Дългия честак АОС № 79/03.12.1999 съставен последващ АПОС № 679/29.07.2013
43 43/12.12.2005 43 землище с. Коевци м. Дългия честак имот № 047003, землище с. Коевци, м. Дългия честак АОС № 80/03.12.1999 съставен последващ АПОС № 71/29.07.2009
44 44/12.12.2005 44 землище с. Коевци м. Биволска поляна имот № 000198, землище с. Коевци, м. Биволска поляна АОС № 81/03.12.1999 съставен последващ АПОС № 74/29.07.2009
45 45/12.12.2005 45 землище с. Коевци м. Потока имот № 000139, землище с. Коевци, м. ПотокаНТП - Храсти площ - 2,994 дка, кат. ІХ 62.3 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АОС № 81/03.12.1999
46 46/14.12.2005 46 землище с. Горско Калугерово м. Улея имот № 061027, землище с. Горско Калугерово, м. Улея АОС № 82/03.12.1999 съставен последващ АПОС № 540/10.12.2012
47 47/14.12.2005 47 землище с. Горско Калугерово м. Над маслака имот № 060001, землище с. Горско Калугерово, м. Над маслака АОС № 83/03.12.1999 съставен последващ АПОС № 543/10.12.2012
48 48/14.12.2005 48 землище с. Горско Калугерово м. Маслака имот № 063002, землище с. Горско Калугерово, м. Маслака АОС № 84/03.12.1999 съставен последващ АПОС № 138/10.05.2010
49 49/14.12.2005 49 землище с. Горско Калугерово м. Отлака имот № 064001, землище с. Горско Калугерово, м. Отлака АОС № 85/03.12.1999 съставен последващ АПОС № 544/10.12.2012
50 50/14.12.2005 50 землище с. Горско Калугерово м. Лошата гора имот № 064002, землище с. Горско Калугерово, м. Лошата гора АОС № 86/03.12.1999 Имотът е неправилно актуван като общински
51 51/14.12.2005 51 землище с. Горско Калугерово м. Димовски копак имот № 064003, землище с. Горско Калугерово, м. Димовски копак АОС № 87/03.12.1999 съставен последващ АПОС № 545/10.12.2012
52 52/14.12.2005 52 землище с. Горско Калугерово м. Димовски копак имот № 064004, землище с. Горско Калугерово, м. Димовски копак АОС № 88/03.12.1999 съставен последващ АПОС № 546/10.12.2012
53 53/14.12.2005 53 землище с. Красно Градище м. Бостаните имот № 016019, землище с. Красно Градище, м. Бостаните НТП - Нива площ - 20,729 дка, кат. ІІІ АОС № 89/06.12.1999 съставен последващ АЧОС № 1541/01.03.2019
54 54/14.12.2005 54 землище с. Красно Градище м……………… имот № 016019, землище с. Красно Градище, м. .............. НТП - Нива площ - 0,316 дка, кат. ІІІ 24.8 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АОС № 90/06.12.1999
55 55/14.12.2005 55 землище с. Красно Градище м. Ченалъка имот № 012012, землище с. Красно Градище, м. Ченалъка НТП - Нива площ - 8,934 дка, кат. ІІІ 700.4 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АОС № 91/06.12.1999
56 56/14.12.2005 56 землище с. Красно Градище м. Ченалъка имот № 012013, землище с. Красно Градище, м. Ченалъка АОС № 92/06.12.1999 съставен последващ АПОС № 684/26.08.2013
57 57/14.12.2005 57 землище с. Красно Градище м. Ченалъка имот № 012014, землище с. Красно Градище, м. Ченалъка АОС № 93/06.12.1999 съставен последващ АПОС № 685/26.08.2013
58 58/14.12.2005 58 землище с. Красно Градище м. Юртлука имот № 013011, землище с. Красно Градище, м. Юртлука АОС № 94/06.12.1999 съставен последващ АПОС № 686/26.08.2013
59 59/14.12.2005 59 землище с. Красно Градище м. Юртлука имот № 013002 землище с. Красно Градище, м. Юртлука АОС № 95/06.12.1999 съставен последващ АПОС № 687/26.08.2013
60 60/14.12.2005 60 землище с. Красно Градище м. Блатото имот № 014001 землище с. Красно Градище, м. Блатото продажба Договор за продажба от 17.10.2007, вписан в СВ на 23.10.2007 Заповед за отписване РД-01-02-811 от 25.10.2007 г.
61 61/14.12.2005 61 землище с. Красно Градище м. Долно ливаде имот № 014006 землище с. Красно Градище, м. Долно ливаде продажба Договор за продажба от 17.10.2007, вписан в СВ на 23.10.2007 Заповед за отписване РД-01-02-812 от 25.10.2007 г.
62 62/14.12.2005 62 землище с. Красно Градище м……………… имот № 015016 землище с. Красно Градище, м……………... АОС № 98/06.12.1999 съставен последващ АЧОС № 626/24.01.2006 АПОС № 688/26.08.2013
63 63/14.12.2005 63 землище с. Красно Градище м. Липака имот № 027007, землище с. Красно Градище, м. Липака НТП - Нива площ - 57,586 дка, кат. ІІІ 4514.7 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АОС № 99/06.12.1999
64 64/14.12.2005 64 землище с. Красно Градище м. Липака имот № 027008 землище с. Красно Градище, м. Липака продажба Договор за продажба от 17.10.2007, вписан в СВ на 23.10.2007 Заповед за отписване РД-01-02-811 от 25.10.2007 г.
65 65/14.12.2005 65 землище с. Красно Градище м. Вървището имот № 032030, землище с. Красно Градище, м. Вървището НТП - Затревена нива площ - 10,844 дка, кат.VІІ АОС № 101/06.12.1999 съставен последващ АЧОС № 1542/01.03.2019
66 66/14.12.2005 66 землище с. Красно Градище м. Драчево имот № 033013, землище с. Красно Градище, м. Драчево НТП - Нива площ - 4,472 дка, кат.VІІ 115.4 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АОС № 102/06.12.1999
67 67/14.12.2005 67 землище с. Красно Градище м. Крушака имот № 032030, землище с. Красно Градище, м. Крушака НТП - Нива площ - 4,003 дка, кат.VІІ 140.2 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АОС № 103/06.12.1999
68 68/14.12.2005 68 землище с. Красно Градище м. Драчево имот № 032030, землище с. Красно Градище, м. Драчево НТП - Нива площ - 2,657 дка, кат.VІІ 70.1 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АОС № 104/06.12.1999
69 69/14.12.2005 69 землище с. Бяла река м. Чилнище 11 имот № 000026, землище с. Бяла река, м. Чилнище 11 АОС № 105/06.12.1999 съставен последващ АПОС № 143/24.09.2010
70 70/14.12.2005 70 землище с. Бяла река м. Гагалица имот № 000163, землище с. Бяла река, м. Гагалица НТП - Храсти площ -39,631 дка, кат. VІІІ 1331.6 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АОС № 106/06.12.1999
71 71/14.12.2005 71 землище с. Бяла река м. Гагалица имот № 000168, землище с. Бяла река, м. Гагалица НТП - Храсти площ - 53,922 дка, кат. VІІІ 1811.8 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АОС № 106/06.12.1999
72 72/14.12.2005 72 землище с. Бяла река м. Гагалица имот № 007001, землище с. Бяла река, м. Гагалица НТП - Изоставена нива площ - 13,953 дка, кат. ІV АОС № 106/06.12.1999 съставен последващ АЧОС № 1543/01.03.2019
73 73/14.12.2005 73 землище с. Бяла река м. Гагалица имот № 007024, землище с. Бяла река, м. Гагалица НТП - Нива площ - 4,003 дка, кат. ІV 275.4 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АОС № 106/06.12.1999
74 74/14.12.2005 74 землище с. Бяла река м. Гагалица имот № 007049, землище с. Бяла река, м. Гагалица НТП - Нива площ - 3,000 дка, кат. ІV 206.4 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АОС № 107/06.12.1999
75 75/14.12.2005 75 землище с. Бяла река м. Гагалица имот № 007102, землище с. Бяла река, м. Гагалица НТП - Изоставена нива площ - 5,226 дка, кат. ІV 359.5 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АОС № 107/06.12.1999
76 76/14.12.2005 76 землище с. Бяла река м. Гагалица имот № 011001, землище с. Бяла река, м. Гагалица АОС № 107/06.12.1999 (закрита партида) решение № 204/07.06.2001 г. на ПК - Сухиндол по него съставени последващи АЧОС № 1121/30.06.2014 АЧОС № 1372/06.10.2014
77 77/14.12.2005 77 землище с. Бяла река м. Клисалка имот № 012007, землище с. Бяла река, м. Клисалка НТП - Лозе площ - 3,702 дка, кат. ІІІ 533.1 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АОС № 108/06.12.1999
78 78/14.12.2005 78 землище с. Бяла река м. Дълбоки имот № 014094, землище с. Бяла река, м. Дълбоки НТП - Изоставена нива площ - 5,628 дка, кат. ІХ 67.5 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АОС № 108/06.12.1999
79 79/14.12.2005 79 землище с. Бяла река м. Дълбоки имот № 014100, землище с. Бяла река, м. Дълбоки НТП - Изоставена нива площ - 4,095 дка, кат. ІХ 49.1 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АОС № 108/06.12.1999
80 80/14.12.2005 80 землище с. Бяла река м. Дълбоки имот № 014102, землище с. Бяла река, м. Дълбоки НТП - Изоставена нива площ - 3,399 дка, кат. ІХ 42 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АОС № 108/06.12.1999
81 81/15.12.2005 81 землище с. Бяла река м. Дълбоки имот № 014103, землище с. Бяла река, м. Дълбоки НТП - Изоставена нива площ - 4,997 дка, кат. ІХ 60 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АОС № 109/06.12.1999
82 82/15.12.2005 82 землище с. Бяла река м. Дълбоки имот № 014105, землище с. Бяла река, м. Дълбоки НТП - Нива площ - 3,198 дка, кат. VІІІ 58.8 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АОС № 109/06.12.1999
83 83/15.12.2005 83 землище с. Бяла река м. Дълбоки имот № 014123, землище с. Бяла река, м. Дълбоки НТП - Изоставена нива площ - 3,699 дка, кат. ІХ 44.4 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АОС № 109/06.12.1999
84 84/15.12.2005 84 землище с. Бяла река м. Дълбоки имот № 014135, землище с. Бяла река, м. Дълбоки НТП - Изоставена нива площ - 2,092 дка, кат. ІХ 25.1 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АОС № 109/06.12.1999
85 85/15.12.2005 85 землище с. Бяла река м. Пещерялото имот № 016027, землище с. Бяла река, м. Пещерялото НТП - Лозе площ - 1,700 дка, кат. ІІІ 244.8 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АОС № 110/06.12.1999
86 86/15.12.2005 86 землище с. Бяла река м. Келемеликя имот № 017002, землище с. Бяла река, м. Келемеликя НТП - Изоставена нива площ - 29,177дка, кат. V АОС № 110/06.12.1999 съставен последващ АЧОС № 1544/01.03.2019
87 87/15.12.2005 87 землище с. Бяла река м. Лозята имот № 016027, землище с. Бяла река, м. Лозята НТП - Лозе площ - 11,732 дка, кат. ІІІ 1689.4 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АОС № 110/06.12.1999
88 88/15.12.2005 88 землище с. Бяла река м. Каръчлъка имот № 036013, землище с. Бяла река, м. Каръчлъка Договор от 26.09.2007, вписан в СВ на 10.10.2007 Заповед за отписване РД-01-02-906 от 19.11.2007 г.
89 89/15.12.2005 89 землище с. Бяла река м. Чукуртарла имот № 038006, землище с. Бяла река, м. Чукуртарла замяна Договор за замяна 26.09.2007, вписан на 10.10.2007 Заповед за отписване РД-01-02-906 от 19.11.2007 г.
90 90/15.12.2005 90 землище с. Бяла река м. Пожарлъка имот № 040024, землище с. Бяла река, м. Пожарлъка НТП - Изоставена нива площ - 3,552 дка, кат. VІІІ 65.4 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АОС № 111/06.12.1999
91 91/15.12.2005 91 землище с. Бяла река м. Какуля имот № 041037, землище с. Бяла река, м. Какуля НТП - Нива площ - 10,605 дка, кат. ІІІ 831.4 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АОС № 112/06.12.1999
92 92/15.12.2005 92 землище с. Бяла река м. Братковец имот № 042032, землище с. Бяла река, м. Братковец НТП - Изоставена нива площ - 3,209 дка, кат. VІІІ 59 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АОС № 112/06.12.1999
93 93/15.12.2005 93 землище с. Бяла река м. Лозята имот № 048022, землище с. Бяла река, м. Лозята НТП - Нива площ - 7,000 дка, кат. ІІІ 548.8 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АОС № 112/06.12.1999
94 94/15.12.2005 94 землище с. Бяла река м. Аговата поляна имот № 049018, землище с. Бяла река, м. Аговата поляна НТП - Нива площ - 6,015 дка, кат. ІІІ 471.6 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АОС № 112/06.12.1999
95 95/15.12.2005 95 землище с. Бяла река м. Върха имот № 053017, землище с. Бяла река, м. Върха НТП -Изоставена нива площ - 4,927 дка, кат. ІІІ 386.3 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АОС № 113/06.12.1999
96 96/15.12.2005 96 землище с. Бяла река м. Върха имот № 055051, землище с. Бяла река, м. Върха АОС № 113/06.12.1999 съставен последващ АЧОС № 1388/21.10.2015
97 97/15.12.2005 97 землище с. Бяла река м. Върха имот № 055056, землище с. Бяла река, м. Върха НТП - Нива площ - 2,988 дка, кат. ІІІ 234.3 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АОС № 113/06.12.1999
98 98/16.12.2005 98 землище с. Бяла река м. Габриката имот № 056002, землище с. Бяла река, м. Габриката НТП - Изоставена нива площ - 4,033 дка, кат. ІІІ 316.2 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АОС № 113/06.12.1999
99 99/16.12.2005 99 землище с. Бяла река м. Карагуя имот № 057042, землище с. Бяла река, м. Карагуя НТП - Нива площ - 7,007 дка, кат. ІV 482.1 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АОС № 114/06.12.1999
100 100/16.12.2005 100 землище с. Бяла река м. Барайчи имот № 062007, землище с. Бяла река, м. Барайчи АОС № 114/06.12.1999 съставен последващ АПОС № 453/22.05.2012
101 101/16.12.2005 101 землище с. Бяла река м. Братковец имот № 065003, землище с. Бяла река, м. БратковецНТП - Нива площ - 5,557 дка, кат. VІІІ 102.2 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АОС № 114/06.12.1999
102 102/16.12.2005 102 землище с. Бяла река м. Братковец имот № 065005, землище с. Бяла река, м. БратковецНТП - Нива площ - 4,312 дка, кат. VІІІ 79.3 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АОС № 114/06.12.1999
103 103/16.12.2005 103 землище с. Бяла река м. Могилата имот № 069001, землище с. Бяла река, м. Могилата НТП - Изоставена нива площ - 32,327 дка, кат. VІІІ АОС № 115/06.12.1999 съставен последващ АЧОС № 1545/01.03.2019
104 104/16.12.2005 104 землище с. Бяла река м. Пътпадъка имот № 074008, землище с. Бяла река, м. Пътпадъка НТП - Нива площ - 7,088 дка, кат. ІV 487.7 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС .
105 105/16.12.2005 105 землище с. Бяла река м. Братковец имот № 078007, землище с. Бяла река, м. Братковец АОС № 115/06.12.1999 съставен последващ АПОС № 137/20.05.2010
106 106/16.12.2005 106 землище с. Бяла река м. Чилнище имот № 082001, землище с. Бяла река, м. Чилнище АОС № 115/06.12.1999 съставен последващ АПОС № 455/22.05.2012
107 107/16.12.2005 107 землище с. Бяла река м. Чилнище имот № 083001, землище с. Бяла река, м. Чилнище АОС № 116/10.12.1999 съставен последващ АПОС № 456/22.05.2012
108 108/16.12.2005 108 землище с. Бяла река м. Въртопа имот № 084003, землище с. Бяла река, м. Въртопа НТП - Изоставена нива площ - 8,011 дка, кат. ІІІ 628.1 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АОС № 116/10.12.1999
109 109/16.12.2005 109 землище с. Бяла река м. Кукувица имот № 086003, землище с. Бяла река, м. Кукувица НТП - Изоставена нива площ - 17,651 дка, кат. VІІІ АОС № 116/10.12.1999 съставен последващ АЧОС № 1546/01.03.2019
110 110/16.12.2005 110 землище с. Бяла река м. Мелбаала имот № 087003, землище с. Бяла река, м. Мелбаала НТП - Изоставена нива площ - 8,523 дка, кат. VІІІ 324.8 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АОС № 116/10.12.1999
111 111/16.12.2005 111 землище с. Бяла река м. Отлака имот № 089003, землище с. Бяла река, м. Отлака НТП - Изоставена нива площ - 3,300 дка, кат. VІІІ 60.7 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АОС № 117/10.12.1999
112 112/16.12.2005 112 землище с. Бяла река м. Чуката имот № 090017, землище с. Бяла река, м. Чуката НТП - Изоставена нива площ - 7,395 дка, кат. VІІІ 136.1 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АОС № 117/10.12.1999
113 113/16.12.2005 113 землище с. Бяла река м. Чуката имот № 090045, землище с. Бяла река, м. Чуката НТП - Изоставена нива площ - 4,050 дка, кат. VІІІ 74.5 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АОС № 117/10.12.1999
114 114/16.12.2005 114 землище с. Бяла река м. Чуката имот № 090046, землище с. Бяла река, м. Чуката НТП - Изоставена нива площ - 120,398 дка, кат. VІІІ АОС № 118/10.12.1999 съставен последващ АЧОС № 1547/01.03.2019
115 115/16.12.2005 115 землище с. Бяла река м. Почес 16 имот № 090055, землище с. Бяла река, м. Почес 16 НТП - Изоставена нива площ - 4,201 дка, кат. VІІІ АОС № 118/10.12.1999 съставен последващ АЧОС № 1548/01.03.2019
116 116/16.12.2005 116 землище с. Бяла река м. Почес 16 имот № 090060, землище с. Бяла река, м. Почес 16 НТП - Изоставена нива площ - 40,146 дка, кат. VІІІ АОС № 118/10.12.1999 съставен последващ АЧОС № 1549/01.03.2019
117 117/16.12.2005 117 землище с. Бяла река м. Гагалица имот № 091006, землище с. Бяла река, м. Гагалица НТП - Изоставена нива площ - 9,300 дка, кат. ІХ АОС № 119/10.12.1999 съставен последващ АЧОС № 1550/01.03.2019
118 118/16.12.2005 118 землище с. Бяла река м. Гагалица имот № 092001, землище с. Бяла река, м. Гагалица НТП - Изоставена нива площ - 3,913 дка, кат. ІХ 47 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АОС № 119/10.12.1999
119 119/16.12.2005 119 землище с. Бяла река м. Гагалица имот № 092002, землище с. Бяла река, м. Гагалица НТП - Изоставена нива площ - 2,999 дка, кат. ІХ 36 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АОС № 119/10.12.1999
120 120/16.12.2005 120 землище с. Бяла река м. Гагалица имот № 092003, землище с. Бяла река, м. Гагалица НТП - Изоставена нива площ - 3,001 дка, кат. ІХ 36 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АОС № 119/10.12.1999
121 121/16.12.2005 121 землище с. Бяла река м. Гагалица имот № 092005, землище с. Бяла река, м. Гагалица НТП - Изоставена нива площ - 2,998 дка, кат. ІХ 36 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АОС № 120/10.12.1999
122 122/16.12.2005 122 землище с. Бяла река м. Гагалица имот № 093003, землище с. Бяла река, м. Гагалица НТП - Изоставена нива площ - 11,712 дка, кат. ІХ 140.5 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АОС № 120/10.12.1999
123 123/16.12.2005 122 землище с. Бяла река м. Под мела имот № 093003, землище с. Бяла река, м. Под мела НТП - Нива площ - 2,233 дка, кат. VІІІ 41.1 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АОС № 120/10.12.1999
124 124/16.12.2005 124 землище с. Бяла река м. Чилнище имот № 095001, землище с. Бяла река, м. Чилнище АОС № 120/10.12.1999 съставен последващ АПОС № 457/22.05.2012
125 125/16.12.2005 125 землище с. Бяла река м. Чилнище имот № 096001, землище с. Бяла река, м. Чилнище АОС № 121/10.12.1999 съставен последващ АПОС № 458/22.05.2012
126 126/16.12.2005 126 землище с. Бяла река м. Братковец имот № 097002, землище с. Бяла река, м. Братковец НТП - Изоставена нива площ - 5,993 дка, кат. VІІІ 110.3 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АОС № 121/10.12.1999
127 127/16.12.2005 127 землище с. Бяла река м. Чилнище имот № 098001, землище с. Бяла река, м. Чилнище грешно съставен акт имотът е ДПФ
128 128/16.12.2005 128 землище с. Бяла река м. Малиорат имот № 099001, землище с. Бяла река, м. Малиорат АОС № 122/10.12.1999 съставен последващ АПОС № 459/22.05.2012
129 129/16.12.2005 129 землище с. Бяла река м. Малиорат имот № 100001, землище с. Бяла река, м. Малиорат АОС № 122/10.12.1999 съставен последващ АПОС № 460/22.05.2012
130 130/16.12.2005 130 землище с. Бяла река м. Дивата череша имот № 101001, землище с. Бяла река, м. Дивата череша АОС № 122/10.12.1999 съставен последващ АПОС № 461/22.05.2012
131 131/16.12.2005 131 землище с. Бяла река м. Какуля имот № 102001, землище с. Бяла река, м. Какуля АОС № 122/10.12.1999 съставен последващ АПОС № 462/22.05.2012
132 132/16.12.2005 132 землище с. Бяла река м. Върха имот № 103001, землище с. Бяла река, м. Върха АОС № 123/10.12.1999 съставен последващ АПОС № 463/22.05.2012
133 133/16.12.2005 133 землище с. Бяла река м. Върха имот № 103002, землище с. Бяла река, м. Върха НТП - Изоставена нива площ - 21,227 дка, кат. ІХ 254.7 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АОС № 123/10.12.1999
134 134/16.12.2005 134 землище с. Бяла река м. Гагалица имот № 104001, землище с. Бяла река, м. Гагалица АОС № 123/10.12.1999 съставен последващ АПОС № 464/22.05.2012
135 135/16.12.2005 135 землище с. Бяла река м. Отлака имот № 105001, землище с. Бяла река, м. Отлака АОС № 123/10.12.1999 съставен последващ АПОС № 465/22.05.2012
136 136/16.12.2005 136 землище с. Бяла река м. Мелбаала имот № 106001, землище с. Бяла река, м. Мелбаала НТП - Изоставена нива площ - 3,899 дка, кат. VІІІ 71.7 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АОС № 124/10.12.1999
137 137/16.12.2005 137 землище с. Бяла река м. Братковец имот № 108001, землище с. Бяла река, м. Братковец НТП - Издънкови насаждения - други причиниплощ - 200,799 дка, кат. VІІІ АОС № 124/10.12.1999 съставен последващ АЧОС № 1551/01.03.2019
138 138/17.12.2005 138 землище гр. Сухиндол м. Пчелинище имот № 200847, землище гр. Сухиндол, м. Пчелинище, НТП - Друга селскостопанска територия, площ – 4.894 дка, кат. ІХ 22 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АОС № 125/13.12.1999
139 139/17.12.2005 139 землище гр. Сухиндол м. Пчелинище имот № 200848, землище гр. Сухиндол, м. Пчелинище, НТП - Друга селскостопанска територия, площ - 4,360 дка, кат. ІХ 19.6 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АОС № 125/13.12.1999
140 140/17.12.2005 140 землище гр. Сухиндол м. Пчелинище имот № 200879, землище гр. Сухиндол, м. Пчелинище НТП - Друга селскостопанска територия, площ - 1,715 дка, кат. ІХ 7.7 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АОС № 125/13.12.1999
141 141/17.12.2005 141 землище гр. Сухиндол м. Пчелинище имот № 200894, землище гр. Сухиндол, м. Пчелинище НТП - Друга селскостопанска територия, площ - 0,862 дка, кат. ІХ 3.9 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АОС № 125/13.12.1999
142 142/17.12.2005 142 землище гр. Сухиндол м. Пчелинище имот № 200898, землище гр. Сухиндол, м. Пчелинище НТП - Друга селскостопанска територия, площ - 0,554 дка, кат. ІХ 2.5 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АОС № 125/13.12.1999
143 143/17.12.2005 143 землище гр. Сухиндол м. Нешковица имот № 000006, землище гр. Сухиндол, м. Нешковица НТП - Храсти площ - 26,037дка, кат. ІІІ 4218 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АОС № 126/10.12.1999
144 144/17.12.2005 144 землище гр. Сухиндол м. Чукана имот № 000021, землище гр. Сухиндол, м. Чукана АОС № 126/10.12.1999 съставен последващ АПОС № 149/21.11.2011
145 145/17.12.2005 145 землище гр. Сухиндол м. Върбовското имот № 000027, землище гр. Сухиндол, м. Върбовското АОС № 126/10.12.1999 съставен последващ АПОС № 150/21.11.2011
146 146/17.12.2005 146 землище гр. Сухиндол м. Каптажа имот № 000029, землище гр. Сухиндол, м. Каптажа НТП - Храсти площ - 8,540 дка, кат. ІV, ІХ 221.6 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АОС № 126/10.12.1999
147 147/17.12.2005 147 землище гр. Сухиндол м. Каптажа имот № 000030, землище гр. Сухиндол, м. Каптажа НТП - Храсти площ - 6,899 дка, кат. ІХ 161.4 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АОС № 127/13.12.1999
148 148/17.12.2005 148 землище гр. Сухиндол м. Каптажа имот № 000032, землище гр. Сухиндол, м. Каптажа АОС № 127/13.12.1999 съставен последващ АПОС № 151/21.11.2011
149 149/17.12.2005 149 землище гр. Сухиндол м. Каптажа имот № 000035, землище гр. Сухиндол, м. Каптажа АОС № 127/13.12.1999 съставен последващ АПОС № 152/21.11.2011
150 150/17.12.2005 150 землище гр. Сухиндол м. Конски дол имот № 000039, землище гр. Сухиндол, м. Конски дол АОС № 127/13.12.1999 съставен последващ АПОС № 144/27.09.2010
151 151/17.12.2005 151 землище гр. Сухиндол м. Конски дол имот № 000039, землище гр. Сухиндол, м. Конски дол АОС № 128/13.12.1999 съставен последващ АПОС № 145/27.09.2010
152 152/17.12.2005 152 землище гр. Сухиндол м. Конски дол имот № 000042, землище гр. Сухиндол, м. Конски дол АОС № 128/13.12.1999 съставен последващ АПОС № 153/21.11.2011
153 153/17.12.2005 153 землище гр. Сухиндол м. Конски дол имот № 000043, землище гр. Сухиндол, м. Конски дол АОС № 128/13.12.1999 съставен последващ АПОС № 154/21.11.2011
154 154/17.12.2005 154 землище гр. Сухиндол м. Каптажа имот № 000044, землище гр. Сухиндол, м. Каптажа НТП - Храсти площ - 12,316 дка, кат. ІV, VІІІ АОС № 129/13.12.1999 съставен последващ АЧОС № 1567/01.03.2019
155 155/17.12.2005 155 землище гр. Сухиндол м. Конски дол имот № 000046, землище гр. Сухиндол, м. Конски дол АОС № 129/13.12.1999 съставен последващ АПОС № 155/25.11.2011
156 156/17.12.2005 156 землище гр. Сухиндол м. Конски дол имот № 000055, землище гр. Сухиндол, м. Конски дол АОС № 129/13.12.1999 съставен последващ АПОС № 156/25.11.2011
157 157/17.12.2005 157 землище гр. Сухиндол м. Върбовското имот № 000044, землище гр. Сухиндол, м. Върбовското НТП - Ерозирана нива площ - 6,987 дка, кат. ІІІ, ІV 541.6 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АОС № 129/13.12.1999
158 158/17.12.2005 158 землище гр. Сухиндол м. Върбовското имот № 000060, землище гр. Сухиндол, м. Върбовското НТП - Ерозирана нива площ - 8,156 дка, кат. ІІІ, ІV 631.4 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АОС № 130/13.12.1999
159 159/17.12.2005 159 землище гр. Сухиндол м. Върбовското имот № 000061, землище гр. Сухиндол, м. Върбовското АОС № 130/13.12.1999 съставен последващ АПОС № 157/28.11.2011
160 160/17.12.2005 160 землище гр. Сухиндол м. Замбаклъка имот № 000063, землище гр. Сухиндол, м. Замбаклъка АОС № 130/13.12.1999 съставен последващ АПОС № 158/28.11.2011
161 161/17.12.2005 161 землище гр. Сухиндол м. Замбаклъка имот № 000065, землище гр. Сухиндол, м. Замбаклъка НТП - Ерозирана нива площ - 8,943 дка, кат. ІV 692.2 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АОС № 131/13.12.1999
162 162/17.12.2005 162 землище гр. Сухиндол м. Замбаклъка имот № 000066, землище гр. Сухиндол, м. Замбаклъка НТП - Ерозирана нива площ - 32,273 дка, кат. ІV, ІХ АОС № 131/13.12.1999 съставен последващ АЧОС № 1552/01.03.2019
163 163/17.12.2005 163 землище гр. Сухиндол м. Замбаклъка имот № 000067, землище гр. Сухиндол, м. Замбаклъка АОС № 131/13.12.1999 съставен последващ АПОС № 159/28.11.2011
164 164/17.12.2005 164 землище гр. Сухиндол м. Конски дол имот № 000068, землище гр. Сухиндол, м. Конски дол грешно съставен акт имотът не е общинска собственост
165 165/17.12.2005 165 землище гр. Сухиндол м. Хисаря имот № 000069, землище гр. Сухиндол, м. Хисаря АОС № 132/13.12.1999 съставен последващ АПОС № 160/28.11.2011
166 166/17.12.2005 166 землище гр. Сухиндол м. Дискозу имот № 000083, землище гр. Сухиндол, м. Дискозу НТП - Храсти площ - 5,044 дка, кат. ІІІ, V 256.2 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АОС № 132/13.12.1999
167 167/17.12.2005 167 землище гр. Сухиндол м. Хисаря имот № 000086, землище гр. Сухиндол, м. Хисаря НТП - Храсти площ - 6,486 дка, кат. V 256.8 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АОС № 132/13.12.1999
168 168/17.12.2005 168 землище гр. Сухиндол м. Дискозу имот № 000089, землище гр. Сухиндол, м. Дискозу НТП - Ерозирана нива площ - 8,416 дка, кат. ІХ 113.6 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АОС № 133/13.12.1999
169 169/17.12.2005 169 землище гр. Сухиндол м. Кюмюрджи гьол имот № 000106, землище гр. Сухиндол, м. Кюмюрджи гьол, НТП - Храсти площ - 28,704 дка, кат. V, VІІІ 387.9 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АОС № 133/13.12.1999
170 170/17.12.2005 170 землище гр. Сухиндол м. Кюмюрджи гьол имот № 000110, землище гр. Сухиндол, м. Кюмюрджи гьол НТП - Ерозирана нива площ - 32,747 дка, кат. V, VІІІ АОС № 133/13.12.1999 съставен последващ АЧОС № 1569/01.03.2019
171 171/17.12.2005 171 землище гр. Сухиндол м. Плювковица имот № 000113, землище гр. Сухиндол, м. Плювковица НТП - Ерозирана нива площ - 69,235 дка, кат. V 4050.2 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АОС № 134/13.12.1999
172 172/17.12.2005 172 землище гр. Сухиндол м. Плювковица имот № 000114, землище гр. Сухиндол, м. Плювковица АОС № 134/13.12.1999 съставени последващи АПОС № 162/28.11.2011 АПОС № 691/26.08.2013
173 173/17.12.2005 173 землище гр. Сухиндол м. Чукана имот № 000116, землище гр. Сухиндол, м. Чукана грешно съставен акт имотът не е общинска собственост
174 174/17.12.2005 174 землище гр. Сухиндол м. Чукана имот № 000119, землище гр. Сухиндол, м. Чукана НТП - Ерозирана нива площ - 24,453 дка, кат. ІХ 330.1 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АОС № 134/13.12.1999
175 175/17.12.2005 175 землище гр. Сухиндол м. Дискозу имот № 000121, землище гр. Сухиндол, м. Дискозу АОС № 135/13.12.1999 съставен последващ АПОС № 163/28.11.2011
176 176/17.12.2005 176 землище гр. Сухиндол м. Дискозу имот № 000122, землище гр. Сухиндол, м. Дискозу НТП - Изоставена нива площ - 16,438 дка, кат. ІХ АОС № 135/13.12.1999 съставен последващ АЧОС № 1570/01.03.2019
177 177/17.12.2005 177 землище гр. Сухиндол м. Торе имот № 000131, землище гр. Сухиндол, м. Торе АОС № 135/13.12.1999 съставен последващ АПОС № 164/28.11.2011
178 178/17.12.2005 178 землище гр. Сухиндол м. Торе имот № 000133, землище гр. Сухиндол, м. Торе АОС № 135/13.12.1999 съставен последващ АПОС № 165/28.11.2011
179 179/19.12.2005 179 землище гр. Сухиндол м. Торе имот № 000134, землище гр. Сухиндол, м. Торе АОС № 136/13.12.1999 съставен последващ АПОС № 166/28.11.2011
180 180/19.12.2005 180 землище гр. Сухиндол м. Торе имот № 000135, землище гр. Сухиндол, м. Торе АОС № 136/13.12.1999 съставен последващ АПОС № 167/28.11.2011
181 181/19.12.2005 181 землище гр. Сухиндол м. Торе имот № 000136, землище гр. Сухиндол, м. Торе АОС № 136/13.12.1999 съставен последващ АПОС № 168/28.11.2011
182 182/19.12.2005 182 землище гр. Сухиндол м. Плювковица имот № 000139, землище гр. Сухиндол, м. Плювковица АОС № 136/13.12.1999 съставен последващ АПОС № 238/26.03.2012
183 183/19.12.2005 183 землище гр. Сухиндол м. Кюмюрджи гьол имот № 000140, землище гр. Сухиндол, м. Кюмюрджи гьол НТП - Храсти площ - 45,713 дка, кат. VІІІ 617.1 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АОС № 137/13.12.1999
184 184/19.12.2005 184 землище гр. Сухиндол м. Гимишкозу имот № 000146, землище гр. Сухиндол, м. Гимишкозу АОС № 137/13.12.1999 съставен последващ АПОС № 169/28.11.2011
185 185/19.12.2005 185 землище гр. Сухиндол м. Гимишкозу имот № 000147, землище гр. Сухиндол, м. Гимишкозу АОС № 137/13.12.1999 съставен последващ АПОС № 170/28.11.2011
186 186/19.12.2005 186 землище гр. Сухиндол м. Гимишкозу имот № 000149, землище гр. Сухиндол, м. Гимишкозу, НТП – Храсти, площ – 46.827 дка, кат. ІХ 379.3 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АОС № 137/13.12.1999
187 187/19.12.2005 187 землище гр. Сухиндол м. Будивец имот № 000155, землище гр. Сухиндол, м. Будивец АОС № 138/13.12.1999 съставен последващ АПОС № 171/28.11.2011
188 188/19.12.2005 188 землище гр. Сухиндол м. Будивец имот № 000157, землище гр. Сухиндол, м. Будивец, НТП – Храсти, площ – 14.866 дка, кат. ІV 749.2 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АОС № 138/13.12.1999
189 189/19.12.2005 189 землище гр. Сухиндол м. Бърдо имот № 000159, землище гр. Сухиндол, м. Бърдо АОС № 138/13.12.1999 съставен последващ АПОС № 172/28.11.2011
190 190/19.12.2005 190 землище гр. Сухиндол м. Бърдо имот № 000162, землище гр. Сухиндол, м. Бърдо АОС № 138/13.12.1999 съставен последващ АПОС № 173/28.11.2011
191 191/19.12.2005 191 землище гр. Сухиндол м. Бърдо имот № 000164, землище гр. Сухиндол, м. Бърдо АОС № 138/13.12.1999 съставен последващ АПОС № 237/26.03.2012
192 192/19.12.2005 192 землище гр. Сухиндол м. Бърдо имот № 000165, землище гр. Сухиндол, м. Бърдо АОС № 139/13.12.1999 съставен последващ АПОС № 174/28.11.2011
193 193/19.12.2005 193 землище гр. Сухиндол м. Бърдо имот № 000167, землище гр. Сухиндол, м. Бърдо НТП - Храсти площ - 30,973 дка, кат. ІХ 250.9 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АОС № 139/13.12.1999
194 194/19.12.2005 194 землище гр. Сухиндол м. Бърдо имот № 000173, землище гр. Сухиндол, м. Бърдо НТП - Храсти площ - 16,096 дка, кат. VІІІ 217.3 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АОС № 140/13.12.1999
195 195/19.12.2005 195 землище гр. Сухиндол м. Бърдо имот № 000178, землище гр. Сухиндол, м. Бърдо НТП - Храсти площ - 19,445 дка, кат. ІV 980 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АОС № 140/13.12.1999
196 196/19.12.2005 196 землище гр. Сухиндол м. Мутишка имот № 000190, землище гр. Сухиндол, м. Мутишка АОС № 140/13.12.1999 съставен последващ АПОС № 175/28.11.2011
197 197/19.12.2005 197 землище гр. Сухиндол м. Усоито имот № 000191, землище гр. Сухиндол, м. Усоито НТП - Храсти площ - 25,410 дка, кат. ІV, VІІІ, ІХ 1012 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АОС № 140/13.12.1999
198 198/19.12.2005 198 землище гр. Сухиндол м. Мутишка имот № 000193, землище гр. Сухиндол, м. Мутишка АОС № 141/13.12.1999 съставен последващ АПОС № 176/28.11.2011
199 199/19.12.2005 199 землище гр. Сухиндол м. Урвата имот № 000195, землище гр. Сухиндол, м. Урвата АОС № 141/13.12.1999 съставен последващ АПОС № 177/28.11.2011
200 200/19.12.2005 200 землище гр. Сухиндол м. Долец имот № 000207, землище гр. Сухиндол, м. Долец АОС № 141/13.12.1999 съставен последващ АПОС № 178/29.11.2011
201 201/19.12.2005 201 землище гр. Сухиндол м. Долец имот № 000209, землище гр. Сухиндол, м. Долец НТП - Храсти площ - 19,110 дка, кат. ІХ 154.8 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АОС № 141/13.12.1999
202 202/19.12.2005 202 землище гр. Сухиндол м. Торе имот № 000225, землище гр. Сухиндол, м. Торе АОС № 142/13.12.1999 съставен последващ АПОС № 180/29.11.2011
203 203/19.12.2005 203 землище гр. Сухиндол м. Среднера имот № 000228, землище гр. Сухиндол, м. Среднера НТП - Храсти площ - 63,403 дка, кат. VІІІ, ІХ 826.8 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АОС № 142/13.12.1999
204 204/19.12.2005 204 землище гр. Сухиндол м. Коджиолу имот № 000233, землище гр. Сухиндол, м. Коджиолу АОС № 142/13.12.1999 съставен последващ АПОС № 302/19.04.2012 АПАПОС № 2/15.05.2012 АПОС № 697/26.08.2013
205 205/19.12.2005 205 землище гр. Сухиндол м. Тръбежа имот № 000237, землище гр. Сухиндол, м. Тръбежа АОС № 143/13.12.1999 съставен последващ АПОС № 67/29.07.2009
206 206/19.12.2005 206 землище гр. Сухиндол м. Тръбежа имот № 000239, землище гр. Сухиндол, м. Тръбежа АОС № 143/13.12.1999 съставен последващ АПОС № 68/29.07.2009
207 207/19.12.2005 207 землище гр. Сухиндол м. Тръбежа имот № 000240, землище гр. Сухиндол, м. Тръбежа АОС № 143/13.12.1999 съставен последващ АПОС № 181/29.11.2011
208 208/19.12.2005 208 землище гр. Сухиндол м. Тръбежа имот № 000241, землище гр. Сухиндол, м. Тръбежа НТП - Изоставена нива площ - 8,002 дка, кат. ІV 619.4 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АОС № 144/13.12.1999
209 209/19.12.2005 209 землище гр. Сухиндол м. Долец имот № 000242, землище гр. Сухиндол, м. Долец НТП - Изоставена нива площ - 11,144 дка, кат. VІІІ, ІХ 230.1 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АОС № 144/13.12.1999
210 210/19.12.2005 210 землище гр. Сухиндол м. Пред Бърдо имот № 000240, землище гр. Сухиндол, м. Пред Бърдо АОС № 144/13.12.1999 съставен последващ АПОС № 236/26.03.2012
211 211/19.12.2005 211 землище гр. Сухиндол м. Пред Бърдо имот № 000242, землище гр. Сухиндол, м. Пред Бърдо НТП - Ерозирано трайно насаждение площ - 25,574 дка, кат. ІV,VІІІ, ІХ 1135.3 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АОС № 144/13.12.1999
212 212/19.12.2005 212 землище гр. Сухиндол м. Пред Бърдо имот № 000247, землище гр. Сухиндол, м. Пред Бърдо АОС № 145/13.12.1999 съставен последващ АПОС № 235/26.03.2012
213 213/19.12.2005 213 землище гр. Сухиндол м. Пред Бърдо имот № 000248, землище гр. Сухиндол, м. Пред Бърдо НТП - Ерозирана нива площ - 44,368 дка, кат. ІV,VІІІ, ІХ АОС № 145/13.12.1999 съставен последващ АЧОС № 1572/01.03.2019
214 214/19.12.2005 214 землище гр. Сухиндол м. Русенец дол имот № 000263, землище гр. Сухиндол, м. Русенец дол АОС № 145/13.12.1999 съставен последващ АПОС № 69/29.07.2009
215 215/19.12.2005 215 землище гр. Сухиндол м. Русенец дол имот № 000264, землище гр. Сухиндол, м. Русенец дол АОС № 146/13.12.1999 съставен последващ АПОС № 182/29.11.2011
216 216/20.12.2005 216 землище гр. Сухиндол м. Пред Бърдо имот № 000270, землище гр. Сухиндол, м. Пред Бърдо АОС № 146/13.12.1999 съставен последващ АПОС № 183/29.11.2011
217 217/19.12.2005 217 землище гр. Сухиндол м. Пред Бърдо имот № 000271, землище гр. Сухиндол, м. Пред Бърдо НТП - Храсти площ - 16,862 дка, кат. ІХ 136.6 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АОС № 146/13.12.1999
218 218/20.12.2005 218 землище гр. Сухиндол м. Зад върха имот № 000272, землище гр. Сухиндол, м. Зад върха НТП - Храсти площ - 59,030 дка, кат. ІV, ІХ 492.1 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АОС № 147/13.12.1999
219 219/20.12.2005 219 землище гр. Сухиндол м. Зад върха имот № 000276, землище гр. Сухиндол, м. Зад върха НТП - Ерозирана нива площ - 20,329 дка, кат. ІV, ІХ АОС № 147/13.12.1999 съставен последващ АЧОС № 1575/01.03.2019
220 220/20.12.2005 220 землище гр. Сухиндол м. Зад върха имот № 000279, землище гр. Сухиндол, м. Зад върха НТП - Храсти площ - 38,297 дка, кат. ІХ 310.2 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АОС № 147/13.12.1999
221 221/20.12.2005 221 землище гр. Сухиндол м. Зад върха имот № 000280, землище гр. Сухиндол, м. Зад върха АОС № 148/13.12.1999 съставен последващ АПОС № 87/08.09.2009
222 222/20.12.2005 222 землище гр. Сухиндол м. Зад върха имот № 000281, землище гр. Сухиндол, м. Зад върха АОС № 148/13.12.1999 съставен последващ АПОС № 86/08.09.2009
223 222/20.12.2005 223 землище гр. Сухиндол м. Пчелинище имот № 000283, землище гр. Сухиндол, м. Пчелинище АОС № 148/13.12.1999 съставен последващ АПОС № 85/08.09.2009
224 224/20.12.2005 224 землище гр. Сухиндол м. Пчелинище имот № 000284, землище гр. Сухиндол, м. Пчелинище НТП - Храсти площ - 32,842 дка, кат. ІХ 266 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АОС № 148/13.12.1999
225 225/20.12.2005 225 землище гр. Сухиндол м. Пчелинище имот № 000289, землище гр. Сухиндол, м. Пчелинище АОС № 149/13.12.1999 съставени последващи АПОС № 184/29.11.2011 АПОС 701/13.01.2014 АПОС 702/13.01.2014 АПОС 703/13.01.2014
226 226/20.12.2005 226 землище гр. Сухиндол м. Пчелинище имот № 000291, землище гр. Сухиндол, м. Пчелинище НТП - Ерозирано трайно насаждение площ - 9,948 дка, кат. ІХ 232.8 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АОС № 149/13.12.1999
227 227/20.12.2005 227 землище гр. Сухиндол м. Пчелинище имот № 000297, землище гр. Сухиндол, м. Пчелинище АОС № 149/13.12.1999 съставен последващ АПОС № 84/08.09.2009
228 228/20.12.2005 228 землище гр. Сухиндол м. Зад върха имот № 000300, землище гр. Сухиндол, м. Зад върха НТП - Храсти площ - 39,039 дка, кат. ІV, ІХ 217.8 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АОС № 150/13.12.1999
229 229/20.12.2005 229 землище гр. Сухиндол м. Зад върха имот № 000304, землище гр. Сухиндол, м. Зад върха АОС № 150/13.12.1999 съставен последващ АПОС № 83/08.09.2009
230 230/20.12.2005 230 землище гр. Сухиндол м. Дебелец имот № 000306, землище гр. Сухиндол, м. Дебелец АОС № 150/13.12.1999 съставен последващ АПОС № 70/29.07.2009
231 231/20.12.2005 231 землище гр. Сухиндол м. Братовица имот № 000309, землище гр. Сухиндол, м. Братовица АОС № 151/13.12.1999 съставен последващ АПОС № 185/29.11.2011
232 232/20.12.2005 232 землище гр. Сухиндол м. Братовица имот № 000310, землище гр. Сухиндол, м. Братовица НТП - Храсти площ - 144,552 дка, кат. VІІІ, ІХ 1313.3 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АОС № 151/13.12.1999
233 233/20.12.2005 233 землище гр. Сухиндол м. Братовица имот № 000318, землище гр. Сухиндол, м. Братовица АОС № 151/13.12.1999 съставен последващ АПОС № 142/24.09.2010
234 234/20.12.2005 234 землище гр. Сухиндол м. Братовица имот № 000319, землище гр. Сухиндол, м. Братовица АОС № 152/13.12.1999 съставен последващ АПОС № 186/29.11.2011
235 235/20.12.2005 235 землище гр. Сухиндол м. Братовица имот № 000322, землище гр. Сухиндол, м. Братовица АОС № 152/13.12.1999 съставен последващ АПОС № 187/29.11.2011
236 236/20.12.2005 236 землище гр. Сухиндол м. Братовица имот № 000323, землище гр. Сухиндол, м. Братовица АОС № 152/13.12.1999 съставен последващ АПОС № 188/29.11.2011
237 237/20.12.2005 237 землище гр. Сухиндол м. Мандрища имот № 000328, землище гр. Сухиндол, м. Мандрища АОС № 153/13.12.1999 съставен последващ АПОС № 189/29.11.2011
238 238/20.12.2005 238 землище гр. Сухиндол м. Мандрища имот № 000330, землище гр. Сухиндол, м. Мандрища АОС № 153/13.12.1999 съставен последващ АПОС № 190/29.11.2011
239 239/20.12.2005 239 землище гр. Сухиндол м. Мандрища имот № 000333, землище гр. Сухиндол, м. Мандрища НТП - Храсти площ - 21,243 дка, кат. V, ІХ 800.6 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АОС № 153/13.12.1999
240 240/20.12.2005 240 землище гр. Сухиндол м. Мандрища имот № 000334, землище гр. Сухиндол, м. Мандрища НТП - Храсти площ - 4,316 дка, кат. V 170.9 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АОС № 153/13.12.1999
241 241/20.12.2005 241 землище гр. Сухиндол м. Мандрища имот № 000335, землище гр. Сухиндол, м. Мандрища НТП - Храсти площ - 3,823 дка, кат. V 151.4 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АОС № 154/13.12.1999
242 242/20.12.2005 242 землище гр. Сухиндол м. Слатина имот № 000353, землище гр. Сухиндол, м. Слатина НТП - Временно неизползвана нива площ - 0,931 дка, кат. ІІІ 82.1 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АОС № 154/13.12.1999
243 243/20.12.2005 243 землище гр. Сухиндол м. Тъмреш имот № 000376, землище гр. Сухиндол, м. Тъмреш АОС № 154/13.12.1999 съставен последващ АПОС № 191/29.11.2011
244 244/20.12.2005 244 землище гр. Сухиндол м. Тъмреш имот № 000379, землище гр. Сухиндол, м. Тъмреш АОС № 154/13.12.1999 съставен последващ АПОС № 192/29.11.2011
245 245/20.12.2005 245 землище гр. Сухиндол м. Тъмреш имот № 000380, землище гр. Сухиндол, м. Тъмреш НТП - Временно неизползвана нива площ - 0,931 дка, кат. ІІІ 82.1 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АОС № 154/13.12.1999
246 246/20.12.2005 246 землище гр. Сухиндол м. Тъмреш имот № 000384, землище гр. Сухиндол, м. Тъмреш НТП - Нива площ - 2,395 дка, кат. ІІІ 211.2 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АОС № 155/13.12.1999
247 247/20.12.2005 247 землище гр. Сухиндол м. Долни ливади имот № 000398, землище гр. Сухиндол, м. Долни ливади АОС № 155/13.12.1999 съставен последващ АПОС № 193/29.11.2011
248 248/20.12.2005 248 землище гр. Сухиндол м. Тъмреш имот № 000400, землище гр. Сухиндол, м. Тъмреш грешно съставен акт имотът не е общинска собственост
249 249/17.01.2006 249 землище гр. Сухиндол м. Тъмреш имот № 000405, землище гр. Сухиндол, м. Тъмреш грешно съставен акт имотът не е общинска собственост
250 250/17.01.2006 250 землище гр. Сухиндол м. Вира имот № 000421, землище гр. Сухиндол, м. Вира АОС № 156/13.12.1999 съставен последващ АПОС № 194/29.11.2011
251 251/17.01.2006 251 землище гр. Сухиндол м. Вира имот № 000423, землище гр. Сухиндол, м. Вира АОС № 156/13.12.1999 съставен последващ АПОС № 195/30.11.2011
252 252/17.01.2006 252 землище гр. Сухиндол м. Долни ливади имот № 000437, землище гр. Сухиндол, м. Долни ливади НТП - Зеленчукова култура площ - 3,105 дка, кат. ІІІ 273.9 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АОС № 156/13.12.1999
253 253/17.01.2006 253 землище гр. Сухиндол м. Димиски дол имот № 000452, землище гр. Сухиндол, м. Димиски дол НТП - Изоставено трайно насаждение площ - 19,808 дка, кат. ІІІ 3208.9 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АОС № 157/13.12.1999
254 254/17.01.2006 254 землище гр. Сухиндол м. Лесковец имот № 000455, землище гр. Сухиндол, м. Лесковец НТП - Изоставена нива площ - 0,804 дка, кат. ІІІ 70.9 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АОС № 157/13.12.1999
255 255/17.01.2006 255 землище гр. Сухиндол м. Лесковец имот № 000458, землище гр. Сухиндол, м. Лесковец НТП - Друга селскостопанска територия площ - 22,021 дка, кат. ІІІ 1942.3 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АОС № 157/13.12.1999
256 256/17.01.2006 256 землище гр. Сухиндол м. Лесковец имот № 000459, землище гр. Сухиндол, м. Лесковец АОС № 157/13.12.1999 съставен последващ АПОС № 196/30.11.2011
257 257/17.01.2006 257 землище гр. Сухиндол м. Лесковец имот № 000460, землище гр. Сухиндол, м. Лесковец АОС № 158/13.12.1999 съставен последващ АПОС № 196/30.11.2011
258 258/17.01.2006 258 землище гр. Сухиндол м. Острок имот № 000502, землище гр. Сухиндол, м. Острок АОС № 158/13.12.1999 съставен последващ АПОС № 197/30.11.2011
259 259/17.01.2006 259 землище гр. Сухиндол м. Острок имот № 000507, землище гр. Сухиндол, м. Острок АОС № 158/13.12.1999 съставен последващ АПОС № 198/30.11.2011
260 260/17.01.2006 260 землище гр. Сухиндол м. Дълбоки имот № 000516, землище гр. Сухиндол, м. Дълбоки АОС № 158/13.12.1999 съставен последващ АПОС № 199/30.11.2011
261 261/17.01.2006 261 землище гр. Сухиндол м. Селището имот № 000458, землище гр. Сухиндол, м. Селището НТП - Нива площ - 12,300 дка, кат. ІІІ 1084.9 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АОС № 159/13.12.1999
262 262/17.01.2006 262 землище гр. Сухиндол м. Селището имот № 000520, землище гр. Сухиндол, м. Селището Договор за продажба от 15.07.2013, вписан в СВ на 27.07.2013 Заповед за отписване РД-01-02-864 от 01.08.2013 г.
263 263/17.01.2006 263 землище гр. Сухиндол м. Селището имот № 000521, землище гр. Сухиндол, м. Селището НТП - Нива площ - 2,607 дка, кат. ІІІ 229.9 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АОС № 159/13.12.1999
264 264/17.01.2006 264 землище гр. Сухиндол м. Селището имот № 000526, землище гр. Сухиндол, м. Селището АОС № 159/13.12.1999 съставен последващ АПОС № 200/30.11.2011
265 265/17.01.2006 265 землище гр. Сухиндол м. Селището имот № 000527, землище гр. Сухиндол, м. Селището АОС № 160/13.12.1999 съставен последващ АПОС № 201/30.11.2011
266 266/17.01.2006 266 землище гр. Сухиндол м. Горно ливади имот № 000555, землище гр. Сухиндол, м. Горно ливади НТП - Нива площ - 15,927 дка, кат. V 931.7 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АОС № 160/13.12.1999
267 267/17.01.2006 267 землище гр. Сухиндол м. Горно ливади имот № 000557, землище гр. Сухиндол, м. Горно ливади НТП - Нива площ - 16,200 дка, кат. ІІІ, V 1013 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АОС № 160/13.12.1999
268 268/17.01.2006 268 землище гр. Сухиндол м. Над могила имот № 000571, землище гр. Сухиндол, м. Над могила НТП - Нива площ - 25,105 дка, кат. ІІІ АОС № 161/13.12.1999 съставен последващ АЧОС № 1573/01.03.2019
269 269/17.01.2006 269 землище гр. Сухиндол м. Под сърма имот № 000581, землище гр. Сухиндол, м. Под сърма НТП - Изоставена нива площ - 1,128 дка, кат. ІІІ 99.5 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АОС № 161/13.12.1999
270 270/17.01.2006 270 землище гр. Сухиндол м. Водешница имот № 000595, землище гр. Сухиндол, м. Водешница АОС № 161/13.12.1999 съставен последващ АЧОС № 1309/06.10.2014
271 271/17.01.2006 271 землище гр. Сухиндол м. Под сърма имот № 000601, землище гр. Сухиндол, м. Под сърма АОС № 162/13.12.1999 съставен последващ АПОС № 202/30.11.2011
272 272/17.01.2006 272 землище гр. Сухиндол м. Под сърма имот № 000606, землище гр. Сухиндол, м. Под сърма АОС № 162/13.12.1999 съставен последващ АПОС № 203/30.11.2011
273 273/17.01.2006 273 землище гр. Сухиндол м. Водешница имот № 000610, землище гр. Сухиндол, м. Водешница НТП - Временно неизползвана нива площ - 9,833 дка, кат. ІІІ 817.7 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АОС № 162/13.12.1999
274 274/17.01.2006 274 землище гр. Сухиндол м. Водешница имот № 000614, землище гр. Сухиндол, м. Водешница АОС № 162/13.12.1999 съставен последващ АПОС № 204/30.11.2011
275 275/17.01.2006 275 землище гр. Сухиндол м. Водешница имот № 000615, землище гр. Сухиндол, м. Водешница АОС № 163/13.12.1999 съставен последващ АПОС № 205/30.11.2011
276 276/17.01.2006 276 землище гр. Сухиндол м. Сопотски алчак имот № 000620, землище гр. Сухиндол, м. Сопотски алчак АОС № 163/13.12.1999 съставен последващ АПОС № 206/30.11.2011
277 277/17.01.2006 277 землище гр. Сухиндол м. Сопотски алчак имот № 000622, землище гр. Сухиндол, м. Сопотски алчак АОС № 163/13.12.1999 съставен последващ АПОС № 207/30.11.2011
278 27817.01.2006 278 землище гр. Сухиндол м. Сопотски алчак имот № 000626, землище гр. Сухиндол, м. Сопотски алчак АОС № 164/13.12.1999 съставен последващ АПОС № 208/30.11.2011
279 279/17.01.2006 279 землище гр. Сухиндол м. Сопотска пътека имот № 000627, землище гр. Сухиндол, м. Сопотска пътека НТП - Ерозирана нива площ - 2,980 дка, кат. ІІІ 817.7 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АОС № 164/13.12.1999
280 280/17.01.2006 280 землище гр. Сухиндол м. Сопотска пътека имот № 000628, землище гр. Сухиндол, м. Сопотска пътека АОС № 164/13.12.1999 съставен последващ АПОС № 209/30.11.2011
281 281/17.01.2006 281 землище гр. Сухиндол м. Сопотски алчак имот № 000629, землище гр. Сухиндол, м. Сопотски алчак НТП - Нива площ - 0,896 дка, кат. ІІІ 79 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АОС № 164/13.12.1999
282 282/17.01.2006 282 землище гр. Сухиндол м. Сопотски алчак имот № 000633, землище гр. Сухиндол, м. Сопотски алчак НТП - Изоставена нива площ - 3,001 дка, кат. V 175.6 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АОС № 165/13.12.1999
283 283/17.01.2006 283 землище гр. Сухиндол м. Сопотски алчак имот № 000634, землище гр. Сухиндол, м. Сопотски алчак АОС № 165/13.12.1999 съставен последващ АЧОС № 1310/06.10.2014
284 284/17.01.2006 284 землище гр. Сухиндол м. Сопотски алчак имот № 000636, землище гр. Сухиндол, м. Сопотски алчак АОС № 165/13.12.1999 съставен последващ АПОС № 210/01.03.2012
285 285/17.01.2006 285 землище гр. Сухиндол м. Косовско ливади имот № 000647, землище гр. Сухиндол, м. Косовско ливади АОС № 166/13.12.1999 съставен последващ АПОС № 212/01.03.2012
286 286/17.01.2006 286 землище гр. Сухиндол м. Косовско ливади имот № 000648, землище гр. Сухиндол, м. Косовско ливади АОС № 166/13.12.1999 съставен последващ АПОС № 213/01.03.2012
287 287/17.01.2006 287 землище гр. Сухиндол м. Косовско ливади имот № 000657, землище гр. Сухиндол, м. Косовско ливади АОС № 166/13.12.1999 съставен последващ АПОС № 214/01.03.2012
288 288/17.01.2006 288 землище гр. Сухиндол м. Иванковец имот № 000664, землище гр. Сухиндол, м. Иванковец НТП - Ерозирана нива площ - 7,954 дка, кат. VІ 386.8 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АОС № 167/13.12.1999
289 289/17.01.2006 289 землище гр. Сухиндол м. Иванковец имот № 000672, землище гр. Сухиндол, м. Иванковец АОС № 167/13.12.1999 съставен последващ АПОС № 216/01.03.2012
290 290/17.01.2006 290 землище гр. Сухиндол м. Иванковец имот № 000673, землище гр. Сухиндол, м. Иванковец НТП - Ерозирана нива площ - 8,496 дка, кат. VІ 412.9 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АОС № 167/13.12.1999
291 291/17.01.2006 291 землище гр. Сухиндол м. Иванковец имот № 000674, землище гр. Сухиндол, м. Иванковец АОС № 168/13.12.1999 съставен последващ АПОС № 217/01.03.2012
292 292/17.01.2006 292 землище гр. Сухиндол м. Иванковец имот № 000675, землище гр. Сухиндол, м. Иванковец АОС № 168/13.12.1999 съставен последващ АПОС № 218/01.03.2012
293 293/17.01.2006 293 землище гр. Сухиндол м. Алчака имот № 000685, землище гр. Сухиндол, м. Алчака НТП - Изоставена нива площ - 3,085 дка, кат. VІ 149.9 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АОС № 168/13.12.1999
294 294/17.01.2006 294 землище гр. Сухиндол м. Алчака имот № 000686, землище гр. Сухиндол, м. Алчака НТП - Изоставена нива площ - 0,968 дка, кат. VІ 47 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АОС № 168/13.12.1999
295 295/17.01.2006 295 землище гр. Сухиндол м. Алчака имот № 000700, землище гр. Сухиндол, м. Алчака АОС № 169/13.12.1999 съставен последващ АПОС № 219/01.03.2012
296 296/17.01.2006 296 землище гр. Сухиндол м. Алчака имот № 000701, землище гр. Сухиндол, м. Алчака АОС № 169/13.12.1999 съставен последващ АПОС № 120/04.11.2009
297 297/17.01.2006 297 землище гр. Сухиндол м. Гьола имот № 000707, землище гр. Сухиндол, м. Гьола АОС № 169/13.12.1999 съставен последващ АПОС № 220/01.03.2012
298 298/17.01.2006 298 землище гр. Сухиндол м. Сопотски алчак имот № 000713, землище гр. Сухиндол, м. Сопотски алчак АОС № 169/13.12.1999 съставен последващ АПОС № 121/04.11.2009
299 299/17.01.2006 299 землище гр. Сухиндол м. Селската река имот № 000737, землище гр. Сухиндол, м. Селската река АОС № 170/13.12.1999 съставен последващ АПОС № 221/01.03.2012
300 300/17.01.2006 300 землище гр. Сухиндол м. Иванковец имот № 000755, землище гр. Сухиндол, м. Иванковец АОС № 170/13.12.1999 съставен последващ АПОС № 222/01.03.2012
301 301/17.01.2006 301 землище гр. Сухиндол м. Иванковец имот № 000756, землище гр. Сухиндол, м. Иванковец АОС № 171/13.12.1999 съставен последващ АПОС № 223/01.03.2012
302 302/17.01.2006 302 землище гр. Сухиндол м. Иванковец имот № 000761, землище гр. Сухиндол, м. Иванковец НТП - Овощна градина площ - 2,000 дка, кат. VІ 176.4 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АОС № 171/13.12.1999
303 303/17.01.2006 303 землище гр. Сухиндол м. Иванковец имот № 000767, землище гр. Сухиндол, м. Иванковец АОС № 171/13.12.1999 съставен последващ АПОС № 226/01.03.2012
304 304/17.01.2006 304 землище гр. Сухиндол м. Горник имот № 000777, землище гр. Сухиндол, м. ГорникНТП - Ерозирано трайно насаждение площ - 26,276 дка, кат. VІ 2317.5 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АОС № 172/13.12.1999
305 305/17.01.2006 305 землище гр. Сухиндол м. Горник имот № 000778, землище гр. Сухиндол, м. ГорникНТП - Храсти площ - 23,679 дка, кат. VІ 767.2 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АОС № 172/13.12.1999
306 306/17.01.2006 306 землище гр. Сухиндол м. Горник имот № 000779, землище гр. Сухиндол, м. ГорникНТП - Ерозирано трайно насаждение площ - 29,811 дка, кат. VІ 2629.3 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АОС № 172/13.12.1999
307 307/17.01.2006 307 землище гр. Сухиндол м. Горник имот № 000780, землище гр. Сухиндол, м. ГорникНТП - Ерозирано трайно насаждение площ - 2,269 дка, кат. VІ 200.1 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АОС № 172/13.12.1999
308 308/17.01.2006 308 землище гр. Сухиндол м. Горник имот № 000781, землище гр. Сухиндол, м. ГорникНТП - Ерозирано трайно насаждение площ - 0,764 дка, кат. VІ 67.4 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АОС № 172/13.12.1999
309 309/17.01.2006 309 землище гр. Сухиндол м. Горник имот № 000782, землище гр. Сухиндол, м. Горник АОС № 173/13.12.1999 съставен последващ АПОС № 227/01.03.2012
310 310/17.01.2006 310 землище гр. Сухиндол м. Гьола имот № 000785, землище гр. Сухиндол, м. Гьола АОС № 173/13.12.1999 съставен последващ АПОС № 228/01.03.2012
311 311/17.01.2006 311 землище гр. Сухиндол м. Селце имот № 000793, землище гр. Сухиндол, м. Селце АОС № 173/13.12.1999 съставен последващ АПОС № 229/01.03.2012
312 312/17.01.2006 312 землище гр. Сухиндол м. Попина могила имот № 000804, землище гр. Сухиндол, м. Попина могилаНТП - Ерозирана нива площ - 2,038 дка, кат. VІ 99 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АОС № 174/13.12.1999
313 313/17.01.2006 313 землище гр. Сухиндол м. Попина могила имот № 000805, землище гр. Сухиндол, м. Попина могилаНТП - Ерозирана нива площ - 3,408 дка, кат. ІV, VІ 169.6 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АОС № 174/13.12.1999
314 314/17.01.2006 314 землище гр. Сухиндол м. Попина могила имот № 000806, землище гр. Сухиндол, м. Попина могилаНТП - Ерозирана нива площ - 4,573 дка, кат. VІ 403.3 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АОС № 174/13.12.1999
315 315/17.01.2006 315 землище гр. Сухиндол м. Попина могила имот № 000808, землище гр. Сухиндол, м. Попина могилаНТП - Нива площ - 1,348 дка, кат. VІ 65.5 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АОС № 175/13.12.1999
316 316/17.01.2006 316 землище гр. Сухиндол м. Попина могила имот № 000809, землище гр. Сухиндол, м. Попина могилаНТП - Ерозирана нива площ - 0,606 дка, кат. VІ 29.5 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АОС № 175/13.12.1999
317 317/17.01.2006 317 землище гр. Сухиндол м. Попина могила имот № 000811, землище гр. Сухиндол, м. Попина могила АОС № 175/13.12.1999 съставен последващ АПОС № 230/01.03.2012
318 318/17.01.2006 318 землище гр. Сухиндол м. Селце имот № 000817, землище гр. Сухиндол, м. Селце АОС № 175/13.12.1999 съставен последващ АПОС № 239/26.03.2012
319 319/17.01.2006 319 землище гр. Сухиндол м. Боаза имот № 000824, землище гр. Сухиндол, м. Боаза АОС № 176/13.12.1999 съставен последващ АПОС № 162/26.03.2012
320 320/17.01.2006 320 землище гр. Сухиндол м. Боаза имот № 000825, землище гр. Сухиндол, м. Боаза, НТП - Ерозирано трайно насаждение площ - 12,650 дка, кат. VІ 1115.7 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АОС № 176/13.12.1999
321 321/17.01.2006 321 землище гр. Сухиндол м. Боаза имот № 000826, землище гр. Сухиндол, м. Боаза, НТП - Ерозирано трайно насаждение площ - 2,442 дка, кат. VІ 215.4 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АОС № 176/13.12.1999
322 322/17.01.2006 322 землище гр. Сухиндол м. Боаза имот № 000827, землище гр. Сухиндол, м. Боаза, НТП - Ерозирано трайно насаждение площ - 22,297 дка, кат. VІ 1966.6 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АОС № 176/13.12.1999
323 323/17.01.2006 323 землище гр. Сухиндол м. Боаза имот № 000827, землище гр. Сухиндол, м. Боаза АОС № 177/14.12.1999 съставен последващ АПОС № 240/26.03.2012
324 324/17.01.2006 324 землище гр. Сухиндол м. Боаза имот № 000832, землище гр. Сухиндол, м. Боаза, НТП - Ерозирано трайно насаждение площ - 6,870 дка, кат. VІ 605.9 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АОС № 177/14.12.1999
325 325/17.01.2006 325 землище гр. Сухиндол м. Боаза имот № 000833, землище гр. Сухиндол, м. Боаза, НТП - Ерозирано трайно насаждение площ - 14,583 дка, кат. VІ 1286.2 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АОС № 177/14.12.1999
326 326/17.01.2006 326 землище гр. Сухиндол м. Боаза имот № 000834, землище гр. Сухиндол, м. Боаза АОС № 177/14.12.1999 съставен последващ АПОС № 241/26.03.2012
327 327/18.01.2006 327 землище гр. Сухиндол м. Боаза имот № 000837, землище гр. Сухиндол, м. Боаза, НТП - Ерозирана нива площ - 11,311 дка, кат. VІ 549.7 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АОС № 178/14.12.1999
328 328/18.01.2006 328 землище гр. Сухиндол м. Боаза имот № 000838, землище гр. Сухиндол, м. Боаза АОС № 178/14.12.1999 съставен последващ АПОС № 233/26.03.2012
329 329/18.01.2006 329 землище гр. Сухиндол м. Боаза имот № 000839, землище гр. Сухиндол, м. Боаза АОС № 178/14.12.1999 съставен последващ АПОС № 242/26.03.2012
330 330/18.01.2006 330 землище гр. Сухиндол м. Боаза имот № 000841, землище гр. Сухиндол, м. Боаза АОС № 178/14.12.1999 съставен последващ АПОС № 243/26.03.2012
331 331/18.01.2006 331 землище гр. Сухиндол м. Боаза имот № 000842, землище гр. Сухиндол, м. Боаза, НТП - Ерозирана нива площ - 8,642 дка, кат. VІ 420 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АОС № 179/14.12.1999
332 332/18.01.2006 332 землище гр. Сухиндол м. Боаза имот № 000844, землище гр. Сухиндол, м. Боаза АОС № 179/14.12.1999 съставен последващ АПОС № 244/26.03.2012
333 333/18.01.2006 333 землище гр. Сухиндол м. Боаза имот № 000850, землище гр. Сухиндол, м. Боаза АОС № 179/14.12.1999 съставен последващ АПОС № 245/26.03.2012
334 334/18.01.2006 334 землище гр. Сухиндол м. Боаза имот № 000851, землище гр. Сухиндол, м. Боаза АОС № 179/14.12.1999 съставен последващ АПОС № 246/26.03.2012
335 335/18.01.2006 335 землище гр. Сухиндол м. Стрелбището имот № 000853, землище гр. Сухиндол, м. Стрелбището, НТП - Ерозирано трайно насаждение, площ – 18.966 дка, кат. ІV, VІ 1765.5 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АОС № 180/14.12.1999
336 336/18.01.2006 336 землище гр. Сухиндол м. Стрелбището имот № 000866, землище гр. Сухиндол, м. Стрелбището АОС № 180/14.12.1999 съставен последващ АПОС № 247/26.03.2012
337 337/18.01.2006 337 землище гр. Сухиндол м. Попина могила имот № 000875, землище гр. Сухиндол, м. Попина могила АОС № 180/14.12.1999 съставен последващ АПОС № 248/26.03.2012
338 338/18.01.2006 338 землище гр. Сухиндол м. Селце имот № 000883, землище гр. Сухиндол, м. Селце АОС № 181/14.12.1999 съставен последващ АПОС № 249/26.03.2012
339 339/18.01.2006 339 землище гр. Сухиндол м. Селце имот № 000884, землище гр. Сухиндол, м. Селце АОС № 181/14.12.1999 съставен последващ АПОС № 250/26.03.2012
340 340/18.01.2006 340 землище гр. Сухиндол м. Селце имот № 000887, землище гр. Сухиндол, м. Селце АОС № 181/14.12.1999 съставен последващ АПОС № 251/26.03.2012
341 341/18.01.2006 341 землище гр. Сухиндол м. Пчелинище имот № 000889, землище гр. Сухиндол, м. Пчелинище АОС № 183/14.12.1999 съставен последващ АПОС № 252/26.03.2012
342 342/18.01.2006 342 землище гр. Сухиндол м. Пчелинище имот № 000891, землище гр. Сухиндол, м. Пчелинище АОС № 183/14.12.1999 съставен последващ АЧОС № 620/24.01.2006 АПОС № 255/02.04.2012
343 343/18.01.2006 343 землище гр. Сухиндол м. Пчелинище имот № 000894, землище гр. Сухиндол, м. Пчелинище НТП - Ерозирана нива площ - 48,538 дка, кат. VІ, ІХ АОС № 183/14.12.1999 съставен последващ АЧОС № 1576/01.03.2019
344 344/18.01.2006 344 землище гр. Сухиндол м……………. имот № 000896, землище гр. Сухиндол АОС № 184/14.12.1999 съставен последващ АПОС № 253/26.03.2012
345 345/18.01.2006 345 землище гр. Сухиндол м. Голяма поляна имот № 000904, землище гр. Сухиндол, м. Голяма поляна АОС № 184/14.12.1999 съставен последващ АПОС № 254/26.03.2012
346 346/18.01.2006 346 землище гр. Сухиндол м. Стрелбището имот № 000912, землище гр. Сухиндол, м. Стрелбището АОС № 184/14.12.1999 съставен последващ АПОС № 257/02.04.2012
347 347/18.01.2006 347 землище гр. Сухиндол м……………… имот № 000913, землище гр. Сухиндол грешно съставен акт имотът не е общинска собственост
348 348/18.01.2006 348 землище гр. Сухиндол м. Стрелбището имот № 000915, землище гр. Сухиндол, м. Стрелбището АОС № 185/14.12.1999 съставен последващ АПОС № 258/02.04.2012
349 349/18.01.2006 349 землище гр. Сухиндол м. Стрелбището имот № 000916, землище гр. Сухиндол, м. Стрелбището АОС № 185/14.12.1999 съставен последващ АПОС № 692/26.08.2013
350 350/18.01.2006 350 землище гр. Сухиндол м. Стрелбището имот № 000917, землище гр. Сухиндол, м. Стрелбището АОС № 185/14.12.1999 съставен последващ АПОС № 259/02.04.2012
351 351/18.01.2006 351 землище гр. Сухиндол м. Русенец дол имот № 000923, землище гр. Сухиндол, м. Русенец дол АОС № 186/14.12.1999 съставен последващ АПОС № 694/26.08.2013
352 352/18.01.2006 352 землище гр. Сухиндол м. Янатин имот № 000927, землище гр. Сухиндол, м. Янатин АОС № 186/14.12.1999 съставен последващ АПОС № 260/02.04.2012
353 353/18.01.2006 353 землище гр. Сухиндол м. Хисаря имот № 000928, землище гр. Сухиндол, м. Хисаря АОС № 186/14.12.1999 съставен последващ АПОС № 261/02.04.2012
354 354/18.01.2006 354 землище гр. Сухиндол м. Смърдеж имот № 000936, землище гр. Сухиндол, м. Смърдеж НТП - Храсти площ - 18,794 дка, кат. VІ 608.9 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АОС № 187/14.12.1999
355 355/18.01.2006 355 землище гр. Сухиндол м. Водешница имот № 000944, землище гр. Сухиндол, м. Водешница АОС № 187/14.12.1999 съставен последващ АПОС № 262/02.04.2012
356 356/18.01.2006 356 землище гр. Сухиндол м. Родината имот № 000946, землище гр. Сухиндол, м. Родината АОС № 187/14.12.1999 съставен последващ АПОС № 263/02.04.2012
357 357/18.01.2006 357 землище гр. Сухиндол м. Боаза имот № 000950, землище гр. Сухиндол, м. Боаза АОС № 187/14.12.1999 съставен последващ АПОС № 264/02.04.2012
358 358/18.01.2006 358 землище гр. Сухиндол м. Торе имот № 000956, землище гр. Сухиндол, м. Торе АОС № 188/14.12.1999 съставен последващ АПОС № 265/02.04.2012
359 359/18.01.2006 359 землище гр. Сухиндол м. Каминища имот № 000968, землище гр. Сухиндол, м. Каминища АОС № 188/14.12.1999 съставен последващ АПОС № 148/31.05.2011
360 360/18.01.2006 360 землище гр. Сухиндол м. Драчево имот № 000980, землище гр. Сухиндол, м. Драчево АОС № 188/14.12.1999 съставен последващ АПОС № 266/02.04.2012
361 361/18.01.2006 361 землище гр. Сухиндол м. Драчево имот № 000985, землище гр. Сухиндол, м. Драчево АОС № 189/14.12.1999 съставен последващ АПОС № 268/02.04.2012
362 362/18.01.2006 362 землище гр. Сухиндол м. Драчево имот № 000986, землище гр. Сухиндол, м. Драчево НТП - Ерозирана нива площ - 49,979 дка, кат. ІХ АОС № 189/14.12.1999 съставен последващ АЧОС № 1577/01.03.2019
363 363/18.01.2006 363 землище гр. Сухиндол м. Драчево имот № 000989, землище гр. Сухиндол, м. Драчево НТП - Изоставена ливада площ - 9,754 дка, кат. ІХ 79 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АОС № 189/14.12.1999
364 364/18.01.2006 364 землище гр. Сухиндол м. Драчево имот № 000990, землище гр. Сухиндол, м. Драчево НТП - Изоставена ливада площ - 4,795 дка, кат. ІХ 38.8 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АОС № 189/14.12.1999
365 365/18.01.2006 365 землище гр. Сухиндол м. Драчево имот № 000991, землище гр. Сухиндол, м. Драчево НТП - Изоставена ливада площ - 6,766 дка, кат. ІХ 54.8 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АОС № 190/14.12.1999
366 366/18.01.2006 366 землище гр. Сухиндол м. Драчево имот № 000992, землище гр. Сухиндол, м. Драчево НТП - Изоставена ливада площ - 6,054 дка, кат. ІХ 49 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АОС № 190/14.12.1999
367 367/18.01.2006 367 землище гр. Сухиндол м. Драчево имот № 000993, землище гр. Сухиндол, м. Драчево НТП - Ерозирана нива площ - 18,530 дка, кат. ІХ 250.2 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АОС № 190/14.12.1999
368 368/18.01.2006 368 землище гр. Сухиндол м. Драчево имот № 000994, землище гр. Сухиндол, м. Драчево НТП - Ерозирана нива площ - 35,116 дка, кат. ІХ 474.1 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АОС № 190/14.12.1999
369 369/18.01.2006 369 землище гр. Сухиндол м. Драчево имот № 001005, землище гр. Сухиндол, м. Драчево НТП - Храсти площ - 85,739 дка, кат. ІХ 694.5 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АОС № 191/14.12.1999
370 370/18.01.2006 370 землище гр. Сухиндол м. Дълбоки имот № 001005, землище гр. Сухиндол, м. Дълбоки НТП - Нива площ - 16,823 дка, кат. ІХ 227.1 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АОС № 191/14.12.1999
371 371/18.01.2006 371 землище гр. Сухиндол м. Дълбоки имот № 001008, землище гр. Сухиндол, м. Дълбоки НТП - Нива площ - 5,486 дка, кат. ІХ 74.1 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АОС № 191/14.12.1999
372 372/19.01.2006 372 землище гр. Сухиндол м. Дълбоки имот № 001009, землище гр. Сухиндол, м. Дълбоки АОС № 192/14.12.1999 съставен последващ АПОС № 267/02.04.2012
373 373/19.01.2006 373 землище гр. Сухиндол м. Дълбоки имот № 001010, землище гр. Сухиндол, м. Дълбоки НТП - Нива площ - 7,103 дка, кат. ІХ 95.9 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АОС № 192/14.12.1999
374 374/19.01.2006 374 землище гр. Сухиндол м. Дълбоки имот № 001012, землище гр. Сухиндол, м. Дълбоки НТП - Нива площ - 7,064 дка, кат. ІХ 95.4 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АОС № 192/14.12.1999
375 375/19.01.2006 375 землище гр. Сухиндол м. Хайковец имот № 001014, землище гр. Сухиндол, м. Хайковец АОС № 192/14.12.1999 съставен последващ АПОС № 269/02.04.2012
376 376/19.01.2006 376 землище гр. Сухиндол м. Драчево имот № 001019, землище гр. Сухиндол, м. Драчево НТП - Храсти площ - 28,447 дка, кат. VІІ, ІХ 529 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АОС № 193/14.12.1999
377 377/19.01.2006 376 землище гр. Сухиндол м. Хайковец имот № 001031, землище гр. Сухиндол, м. Хайковец НТП - Храсти площ - 145,597 дка, кат. ІІІ, ІХ 1951 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АОС № 193/14.12.1999
378 378/19.01.2006 378 землище гр. Сухиндол м. Драчево имот № 001034, землище гр. Сухиндол, м. Драчево НТП - Ерозирана нива площ - 7,762 дка, кат. ІХ 104.8 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АОС № 193/14.12.1999
379 379/19.01.2006 379 землище гр. Сухиндол м. Драчево имот № 001047, землище гр. Сухиндол, м. Драчево НТП - Затревена нива площ - 2,266 дка, кат. VІІ 67.3 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АОС № 193/14.12.1999
380 380/19.01.2006 380 землище гр. Сухиндол м. Стар Димча имот № 001058, землище гр. Сухиндол, м. Стар Димча АОС № 194/14.12.1999 съставен последващ АПОС № 270/02.04.2012
381 381/19.01.2006 381 землище гр. Сухиндол м. Братовица имот № 001059, землище гр. Сухиндол, м. Братовица АОС № 194/14.12.1999 съставен последващ АПОС № 271/02.04.2012
382 382/19.01.2006 382 землище гр. Сухиндол м. Стар Димча имот № 001060, землище гр. Сухиндол, м. Стар Димча АОС № 194/14.12.1999 съставен последващ АПОС № 272/02.04.2012
383 383/19.01.2006 383 землище гр. Сухиндол м. Стар Димча имот № 001061, землище гр. Сухиндол, м. Стар Димча АОС № 194/14.12.1999 съставен последващ АПОС № 273/02.04.2012
384 384/19.01.2006 384 землище гр. Сухиндол м. Стар Димча имот № 001062, землище гр. Сухиндол, м. Стар Димча АОС № 195/14.12.1999 съставен последващ АПОС № 274/02.04.2012
385 385/19.01.2006 385 землище гр. Сухиндол м. Среднера имот № 001066, землище гр. Сухиндол, м. Среднера АОС № 195/14.12.1999 съставен последващ АПОС № 275/02.04.2012
386 386/19.01.2006 386 землище гр. Сухиндол м. Конски дол имот № 001068, землище гр. Сухиндол, м. Конски дол АОС № 195/14.12.1999 съставен последващ АПОС № 276/02.04.2012
387 387/19.01.2006 387 землище гр. Сухиндол м. Конски дол имот № 001069, землище гр. Сухиндол, м. Конски дол АОС № 196/14.12.1999 съставен последващ АПОС № 277/02.04.2012
388 388/19.01.2006 388 землище гр. Сухиндол м. Конски дол имот № 001070, землище гр. Сухиндол, м. Конски дол АОС № 196/14.12.1999 съставен последващ АПОС № 693/26.08.2013
389 389/19.01.2006 389 землище гр. Сухиндол м. Селището имот № 001072, землище гр. Сухиндол, м. Селището АОС № 196/14.12.1999 съставен последващ АПОС № 278/02.04.2012
390 390/19.01.2006 390 землище гр. Сухиндол м. Косовско ливаде имот № 001074, землище гр. Сухиндол, м. Косовско ливаде АОС № 196/14.12.1999 съставен последващ АПОС № 279/02.04.2012
391 391/19.01.2006 391 землище гр. Сухиндол м. Сопотски алчак имот № 001080, землище гр. Сухиндол, м. Сопотски алчак НТП - Изоставена нива площ - 5,657 дка, кат. V, VІ, ІХ 245.3 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АОС № 197/14.12.1999
392 392/19.01.2006 392 землище гр. Сухиндол м. Горно ливаде имот № 001088, землище гр. Сухиндол, м. Горно ливаде АОС № 197/14.12.1999 съставен последващ АПОС № 280/05.04.2012
393 393/19.01.2006 393 землище гр. Сухиндол м. Божкови лозя имот № 001089, землище гр. Сухиндол, м. Божкови лозя НТП - Изоставена нива площ - 0,872 дка, кат. ІІІ 76.9 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АОС № 197/14.12.1999
394 394/19.01.2006 394 землище гр. Сухиндол м. Ерека имот № 001102, землище гр. Сухиндол, м. Ерека НТП - Изоставена нива площ - 2,374 дка, кат. ІІІ 209.4 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АОС № 197/14.12.1999
395 395/19.01.2006 395 землище гр. Сухиндол м. Божкови лозя имот № 001103, землище гр. Сухиндол, м. Божкови лозя НТП - Ерозирана нива площ - 1,750 дка, кат. ІІІ 154.4 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АОС № 198/14.12.1999
396 396/19.01.2006 396 землище гр. Сухиндол м. Божкови лозя имот № 001104, землище гр. Сухиндол, м. Божкови лозя НТП - Изоставена нива площ - 0,430 дка, кат. ІІІ 37.9 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АОС № 198/14.12.1999
397 397/19.01.2006 397 землище гр. Сухиндол м. Хисаря имот № 001117, землище гр. Сухиндол, м. Хисаря АОС № 199/14.12.1999 съставен последващ АПОС № 281/05.04.2012
398 398/19.01.2006 398 землище гр. Сухиндол м. Хисаря имот № 001119, землище гр. Сухиндол, м. Хисаря АОС № 199/14.12.1999 съставен последващ АПОС № 282/05.04.2012
399 399/19.01.2006 399 землище гр. Сухиндол м. Замбаклъка имот № 001127, землище гр. Сухиндол, м. Замбаклъка НТП - Ерозирана нива площ - 0,644 дка, кат. ІV 49.8 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АОС № 199/14.12.1999
400 400/19.01.2006 400 землище гр. Сухиндол м. Калинката имот № 001129, землище гр. Сухиндол, м. Калинката НТП - Изоставена нива площ - 3,758 дка, кат. ІV АОС № 200/14.12.1999 съставен последващ АЧОС № 1568/01.03.2019
401 401/19.01.2006 401 землище гр. Сухиндол м. Плювковица имот № 001131, землище гр. Сухиндол, м. Плювковица НТП - Ерозирана нива площ - 9,803 дка, кат. V 573.5 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АОС № 200/14.12.1999
402 402/19.01.2006 402 землище гр. Сухиндол м. Плювковица имот № 001133, землище гр. Сухиндол, м. Плювковица НТП - Затревена нива площ - 0,748 дка, кат. VІІІ 15.5 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АОС № 200/14.12.1999
403 403/19.01.2006 403 землище гр. Сухиндол м. Гимишкозу имот № 001135, землище гр. Сухиндол, м. Гимишкозу АОС № 201/14.12.1999 съставен последващ АПОС № 283/05.04.2012
404 404/19.01.2006 404 землище гр. Сухиндол м. Гимишкозу имот № 001138, землище гр. Сухиндол, м. Гимишкозу АОС № 201/14.12.1999 съставен последващ АПОС № 284/05.04.2012
405 405/19.01.2006 405 землище гр. Сухиндол м. Гимишкозу имот № 001139, землище гр. Сухиндол, м. Гимишкозу НТП - Изоставена нива площ - 4,766 дка, кат. ІV 368.9 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АОС № 201/14.12.1999
406 406/19.01.2006 406 землище гр. Сухиндол м. Торе имот № 001140, землище гр. Сухиндол, м. Торе АОС № 202/14.12.1999 съставен последващ АПОС № 285/05.04.2012
407 407/19.01.2006 407 землище гр. Сухиндол м. Торе имот № 001141, землище гр. Сухиндол, м. Торе АОС № 202/14.12.1999 съставен последващ АПОС № 286/05.04.2012
408 408/19.01.2006 408 землище гр. Сухиндол м. Мутишка имот № 001144, землище гр. Сухиндол, м. Мутишка НТП - Ерозирана нива площ - 6,882 дка, кат. ІV 528 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АОС № 202/14.12.1999
409 409/19.01.2006 409 землище гр. Сухиндол м. Усоито имот № 001146, землище гр. Сухиндол, м. Усоито АОС № 203/14.12.1999 съставен последващ АПОС № 287/05.04.2012
410 410/19.01.2006 410 землище гр. Сухиндол м. Будивец имот № 001150, землище гр. Сухиндол, м. Будивец НТП - Ерозирана нива площ - 13,859 дка, кат. VІІІ 286.9 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АОС № 203/14.12.1999
411 411/19.01.2006 411 землище гр. Сухиндол м. Зад върха имот № 001154, землище гр. Сухиндол, м. Зад върха НТП - Ерозирана нива площ - 3,626 дка, кат. VІІІ 75.1 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АОС № 203/14.12.1999
412 412/19.01.2006 412 землище гр. Сухиндол м. Пред Бърдо имот № 001158, землище гр. Сухиндол, м. Пред бърдо НТП - Ерозирана нива площ - 3,583 дка, кат. VІІІ 74.2 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АОС № 204/14.12.1999
413 413/19.01.2006 413 землище гр. Сухиндол м. Селце имот № 001176, землище гр. Сухиндол, м. Селце НТП - Ерозирана нива площ - 1,264 дка, кат. VІ 61.4 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АОС № 204/14.12.1999
414 414/19.01.2006 414 землище гр. Сухиндол м. Попина могила имот № 001177, землище гр. Сухиндол, м. Попина могила НТП - Нива площ - 1,318 дка, кат. VІ 64.1 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АОС № 204/14.12.1999
415 415/19.01.2006 415 землище гр. Сухиндол м. Смърдеш имот № 001179, землище гр. Сухиндол, м. Смърдеш АОС № 205/14.12.1999 съставен последващ АПОС № 288/05.04.2012
416 416/19.01.2006 416 землище гр. Сухиндол м. Над могила имот № 001182, землище гр. Сухиндол, м. Над могила НТП - Нива площ - 3,373 дка, кат. ІІІ 297.5 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АОС № 205/14.12.1999
417 417/19.01.2006 417 землище гр. Сухиндол м. Гьола имот № 001196, землище гр. Сухиндол, м. Гьола НТП - Изоставена нива площ - 1,457 дка, кат. ІV 112.8 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АОС № 205/14.12.1999
418 418/19.01.2006 418 землище гр. Сухиндол м. Иванковец имот № 001198, землище гр. Сухиндол, м. Иванковец НТП - Ерозирана нива площ - 8,316 дка, кат. ІV 404.2 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АОС № 206/14.12.1999
419 419/19.01.2006 419 землище гр. Сухиндол м. Стар Димча имот № 001205, землище гр. Сухиндол, м. Стар Димча АОС № 206/14.12.1999 съставен последващ АПОС № 289/05.04.2012
420 420/19.01.2006 420 землище гр. Сухиндол м. Димиски дол имот № 001253, землище гр. Сухиндол, м. Димиски дол АОС № 206/14.12.1999 съставен последващ АПОС № 290/05.04.2012
421 421/19.01.2006 421 землище гр. Сухиндол м. Мандрища имот № 001255, землище гр. Сухиндол, м. Мандрища НТП - Нива площ - 1,649 дка, кат. ІХ 22.3 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АОС № 207/14.12.1999
422 422/19.01.2006 422 землище гр. Сухиндол м. Мандрища имот № 001256, землище гр. Сухиндол, м. Мандрища НТП - Нива площ - 1,876 дка, кат. ІХ 25.3 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АОС № 207/14.12.1999
423 423/19.01.2006 423 землище гр. Сухиндол м. Мандрища имот № 001257, землище гр. Сухиндол, м. Мандрища АОС № 207/14.12.1999 съставен последващ АЧОС № 899/18.11.2013
424 424/19.01.2006 424 землище гр. Сухиндол м. Манастира имот № 001263, землище гр. Сухиндол, м. Манастира АОС № 208/14.12.1999 съставен последващ АПОС № 291/05.04.2012
425 425/19.01.2006 425 землище гр. Сухиндол м. Водешница имот № 001265, землище гр. Сухиндол, м. Водешница АОС № 208/14.12.1999 съставен последващ АПОС № 292/05.04.2012
426 426/19.01.2006 426 землище гр. Сухиндол м. Водешница имот № 001271, землище гр. Сухиндол, м. Водешница АОС № 209/14.12.1999 съставен последващ АПОС № 293/05.04.2012
427 427/19.01.2006 427 землище гр. Сухиндол м. Водешница имот № 001272, землище гр. Сухиндол, м. Водешница АОС № 209/14.12.1999 съставен последващ АПОС № 294/05.04.2012
428 428/19.01.2006 428 землище гр. Сухиндол м. Родината имот № 001273, землище гр. Сухиндол, м. Родината НТП - Нива площ - 1,239 дка, кат. ІХ 5.6 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АОС № 209/14.12.1999
429 429/19.01.2006 429 землище гр. Сухиндол м. Горно ливади имот № 001279, землище гр. Сухиндол, м. Горно ливади НТП - Временно неизползвана нива площ - 1,308 дка, кат. ІІІ 115.4 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АОС № 210/14.12.1999
430 430/19.01.2006 430 землище гр. Сухиндол м. Сопотски алчак имот № 001281, землище гр. Сухиндол, м. Сопотски алчак НТП - Изоставена нива площ - 0,467 дка, кат. ІІІ 41.2 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АОС № 210/14.12.1999
431 431/19.01.2006 431 землище гр. Сухиндол м. Под могила имот № 001282, землище гр. Сухиндол, м. Под могила НТП - Изоставена нива площ - 1,189 дка, кат. ІІІ 104.9 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АОС № 210/14.12.1999
432 432/19.01.2006 432 землище гр. Сухиндол м. Над могила имот № 001286, землище гр. Сухиндол, м. Над могила АОС № 211/14.12.1999 съставен последващ АПОС № 295/05.04.2012
433 433/19.01.2006 433 землище гр. Сухиндол м. Ливадища имот № 001288, землище гр. Сухиндол, м. Ливадища АОС № 211/14.12.1999 съставен последващ АПОС № 296/05.04.2012
434 434/19.01.2006 434 землище гр. Сухиндол м. Димчански завой имот № 001289, землище гр. Сухиндол, м. Димчански завой НТП - Изоставена нива площ - 1,689 дка, кат. ІІІ 149 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АОС № 211/14.12.1999
435 435/19.01.2006 435 землище гр. Сухиндол м. Димиски дол имот № 001298, землище гр. Сухиндол, м. Димиски дол АОС № 212/14.12.1999 съставен последващ АПОС № 297/05.04.2012
436 436/19.01.2006 436 землище гр. Сухиндол м. Вира имот № 001299, землище гр. Сухиндол, м. ВираНТП - Изоставена нива площ - 1,027 дка, кат. ІІІ 90.6 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АОС № 212/14.12.1999
437 437/19.01.2006 437 землище гр. Сухиндол м. Острок имот № 001310, землище гр. Сухиндол, м. ОстрокНТП - Изоставена нива площ - 3,311 дка, кат. ІІІ 292 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АОС № 212/14.12.1999
438 438/19.01.2006 438 землище гр. Сухиндол м. Острок имот № 001319, землище гр. Сухиндол, м. ОстрокНТП - Изоставена нива площ - 0,641 дка, кат. ІІІ 56.5 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АОС № 213/14.12.1999
439 439/19.01.2006 439 землище гр. Сухиндол м. Хайковец над шосе имот № 001322, землище гр. Сухиндол, м. Хайковец над шосе АОС № 213/14.12.1999 съставен последващ АПОС № 695/26.08.2013
440 440/19.01.2006 440 землище гр. Сухиндол м. Калинката имот № 001327, землище гр. Сухиндол, м. Калинката АОС № 213/14.12.1999 съставен последващ АПОС № 146/27.09.2010
441 441/19.01.2006 441 землище гр. Сухиндол м. Люлки дол имот № 001330, землище гр. Сухиндол, м. Люлки дол АОС № 214/14.12.1999 съставен последващ АПОС № 299/05.04.2012
442 442/19.01.2006 442 землище гр. Сухиндол м. Торе имот № 001331, землище гр. Сухиндол, м. Торе АОС № 214/14.12.1999 съставен последващ АПОС № 300/05.04.2012
443 443/19.01.2006 443 землище гр. Сухиндол м. Коджиолу имот № 001332, землище гр. Сухиндол, м. Коджиолу АОС № 214/14.12.1999 съставен последващ АПОС № 308/04.05.2012
444 444/19.01.2006 444 землище гр. Сухиндол м. Стар Димча имот № 001334, землище гр. Сухиндол, м. Стар Димча АОС № 215/14.12.1999 съставен последващ АПОС № 310/04.05.2012
445 445/19.01.2006 445 землище гр. Сухиндол м. Замбаклъка имот № 001801, землище гр. Сухиндол, м. ЗамбаклъкаНТП - Ерозирана нива площ - 49,386 дка, кат. ІV, ІХ АОС № 215/14.12.1999 съставен последващ АЧОС № 1553/01.03.2019
446 446/19.01.2006 446 землище гр. Сухиндол м. Замбаклъка имот № 001807, землище гр. Сухиндол, м. Замбаклъка АОС № 215/14.12.1999 съставен последващ АПОС № 337/04.05.2012
447 447/19.01.2006 447 землище гр. Сухиндол м. Конски дол имот № 001808, землище гр. Сухиндол, м. Конски дол АОС № 216/14.12.1999 съставен последващ АПОС № 338/04.05.2012
448 448/19.01.2006 448 землище гр. Сухиндол м. Каптажа имот № 001809, землище гр. Сухиндол, м. Каптажа АОС № 216/14.12.1999 съставен последващ АПОС № 339/04.05.2012
449 449/19.01.2006 449 землище гр. Сухиндол м. Конски дол имот № 001811, землище гр. Сухиндол, м. Конски дол АОС № 216/14.12.1999 съставен последващ АПОС № 340/04.05.2012
450 450/19.01.2006 450 землище гр. Сухиндол м. Торе имот № 001814, землище гр. Сухиндол, м. Торе АОС № 217/14.12.1999 съставен последващ АПОС № 341/04.05.2012
451 451/19.01.2006 451 землище гр. Сухиндол м. Мутишка имот № 001815, землище гр. Сухиндол, м. Мутишка АОС № 217/14.12.1999 съставен последващ АПОС № 342/04.05.2012
452 452/19.01.2006 452 землище гр. Сухиндол м. Будивец имот № 001818, землище гр. Сухиндол, м. БудивецНТП - Ерозирана нива площ - 1,438 дка, кат. VІІІ 29.8 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АОС № 217/14.12.1999
453 453/19.01.2006 453 землище гр. Сухиндол м. Будивец имот № 001819, землище гр. Сухиндол, м. БудивецНТП - Ерозирана нива площ - 2,467 дка, кат. VІІІ 51.1 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АОС № 217/14.12.1999
454 454/19.01.2006 454 землище гр. Сухиндол м. Янатин имот № 001838, землище гр. Сухиндол, м. Янатин АОС № 218/14.12.1999 съставен последващ АПОС № 345/04.05.2012
455 455/19.01.2006 455 землище гр. Сухиндол м. Смърдеж имот № 001843, землище гр. Сухиндол, м. Смърдеш НТП - Храсти площ - 14,437 дка, кат. VІ 467.8 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АОС № 218/14.12.1999
456 456/19.01.2006 456 землище гр. Сухиндол м. Смърдеж имот № 001844, землище гр. Сухиндол, м. Смърдеш НТП - Храсти площ - 8,668 дка, кат. VІ 28.8 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АОС № 218/14.12.1999
457 457/19.01.2006 457 землище гр. Сухиндол м. Дебелец имот № 001853, землище гр. Сухиндол, м. Дебелец АОС № 219/14.12.1999 съставен последващ АПОС № 353/04.05.2012
458 458/19.01.2006 458 землище гр. Сухиндол м. Под сърма имот № 001879, землище гр. Сухиндол, м. Под сърма НТП - Изоставена нива площ - 4,401 дка, кат. ІІІ 388.2 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АОС № 219/14.12.1999
459 459/19.01.2006 459 землище гр. Сухиндол м. Сопотски алчак имот № 001881, землище гр. Сухиндол, м. Сопотски алчак АОС № 219/14.12.1999 съставен последващ АПОС № 119/04.11.2009
460 460/20.01.2006 460 землище гр. Сухиндол м. Родината имот № 001882, землище гр. Сухиндол, м. Родината АОС № 220/14.12.1999 съставен последващ АПОС № 116/04.11.2009
461 461/20.01.2006 461 землище гр. Сухиндол м. Родината имот № 001883, землище гр. Сухиндол, м. Родината АОС № 220/14.12.1999 съставен последващ АПОС № 117/04.11.2009
462 462/20.01.2006 462 землище гр. Сухиндол м. Алчака имот № 001888, землище гр. Сухиндол, м. Алчака АОС № 220/14.12.1999 съставен последващ АПОС № 118/04.11.2009
463 463/20.01.2006 463 землище гр. Сухиндол м. Под сърма имот № 0017030, землище гр. Сухиндол, м. Плювковица НТП - Затревена нива площ - 30,338 дка, кат. VІІІ АОС № 221/14.12.1999 съставен последващ АЧОС № 1554/01.03.2019
464 464/20.01.2006 464 землище гр. Сухиндол м. Усоито имот № 032009, землище гр. Сухиндол, м. Усоито АОС № 221/14.12.1999 съставен последващ АПОС № 371/11.05.2012
465 465/20.01.2006 465 землище гр. Сухиндол м. Среднера имот № 035001, землище гр. Сухиндол, м. Среднера АОС № 221/14.12.1999 съставен последващ АПОС № 372/11.05.2012
466 466/20.01.2006 466 землище гр. Сухиндол м. Тръбежа имот № 035016, землище гр. Сухиндол, м. Тръбежа грешно съставен акт имотът не е общинска собственост
467 467/20.01.2006 467 землище гр. Сухиндол м. Братовица имот № 040010, землище гр. Сухиндол, м. Братовица грешно съставен акт имотът не е общинска собственост
468 468/20.01.2006 468 землище гр. Сухиндол м. Вира имот № 055022, землище гр. Сухиндол, м. Вира АОС № 222/14.12.1999 съставен последващ АПОС № 377/11.05.2012
469 469/20.01.2006 469 землище гр. Сухиндол м. Вира имот № 055023, землище гр. Сухиндол, м. Вира АОС № 223/14.12.1999 съставен последващ АПОС № 378/11.05.2012
470 470/20.01.2006 470 землище гр. Сухиндол м. Бърдо имот № 066001 землище гр. Сухиндол, м. Бърдо имотът не е общинска собственост - закрита партида в ОСЗ
471 471/20.01.2006 471 землище гр. Сухиндол м. Голяма поляна имот № 072002, землище гр. Сухиндол, м. Голяма поляна АОС № 223/14.12.1999 съставен последващ АПОС № 386/11.05.2012
472 472/20.01.2006 472 землище гр. Сухиндол м. Иванковец имот № 106005, землище гр. Сухиндол, м. Иванковец НТП - Нива площ - 5,008 дка, кат. VІ 247.3 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АОС № 224/14.12.1999
473 473/20.01.2006 473 землище гр. Сухиндол м. Хайковец над шосе имот № 109011, землище гр. Сухиндол, м. Хайковец над шосе АОС № 224/14.12.1999 съставен последващ АПОС № 388/11.05.2012
474 474/20.01.2006 474 землище гр. Сухиндол м. Хайковец над шосе имот № 110036, землище гр. Сухиндол, м. Хайковец над шосе АОС № 224/14.12.1999 съставен последващ АПОС № 395/11.05.2012
475 475/20.01.2006 475 землище гр. Сухиндол м. Иванковец имот № 000658, землище гр. Сухиндол, м. Иванковец АОС № 226/17.02.2000 съставен последващ АПОС № 215/01.03.2012
476 476/20.01.2006 476 землище с.Горско Косово м. Иванковец имот № 000018, землище с.Горско Косово, м. Иванковец АОС № 227/17.02.2000 съставен последващ АПОС № 557/28.02.2013
477 477/20.01.2006 477 землище гр. Сухиндол м. Трескавец имот № 702067, землище гр. Сухиндол, м. Трескавец НТП - Зеленчукова култура площ - 0,969 дка, кат. ІІІ 85.5 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АОС № 228/21.02.2000
478 478/20.01.2006 478 землище с.Горско Косово м. Мъгара имот № 070001, землище с.Горско Косово, м. Мъгара АОС № 229/21.02.2000 съставен последващ АЧОС № 680/16.09.2009 АПАЧОС № 1/22.07.2010
479 479/20.01.2006 479 землище с.Горско Косово м. Мъгара имот № 070010, землище с.Горско Косово, м. Мъгара АОС № 230/21.02.2000 съставен последващ АЧОС № 681/16.09.2009 АПАЧОС № 2/22.07.2010
480 480/20.01.2006 480 землище с.Горско Косово м. Мъгара имот № 070015, землище с.Горско Косово, м. Мъгара АОС № 231/21.02.2000 съставен последващ АЧОС № 682/16.09.2009 АПАЧОС № 22/22.07.2010
481 481/20.01.2006 481 землище с.Горско Косово м. Мъгара имот № 070016, землище с.Горско Косово, м. Мъгара АОС № 232/21.02.2000 съставен последващ АЧОС № 683/16.09.2009 АПАЧОС № 3/22.07.2010
482 482/20.01.2006 482 землище с.Горско Косово м. Мъгара имот № 070021, землище с. Горско Косово, м. Мъгара грешно съставен акт имотът не е общинска собственост
483 483/20.01.2006 483 землище с.Горско Косово м. Мъгара имот № 070025, землище с.Горско Косово, м. Мъгара АОС № 234/21.02.2000 съставен последващ АЧОС № 688/16.09.2009 АПАЧОС № 6/22.07.2010
484 484/20.01.2006 484 землище с.Горско Косово м. Мъгара имот № 070026, землище с.Горско Косово, м. Мъгара АОС № 235/21.02.2000 съставен последващ АЧОС № 690/16.09.2009 АПАЧОС № 7/22.07.2010
485 485/20.01.2006 485 землище с.Горско Косово м. Мъгара имот № 070027, землище с.Горско Косово, м. Мъгара АОС № 236/21.02.2000 съставен последващ АЧОС № 691/16.09.2009 АПАЧОС № 8/22.07.2010
486 486/20.01.2006 486 землище с.Горско Косово м. Мъгара имот № 070028, землище с.Горско Косово, м. Мъгара АОС № 237/21.02.2000 съставен последващ АЧОС № 692/16.09.2009 АПАЧОС № 2/22.07.2010
487 487/20.01.2006 487 землище с.Горско Косово м. Мъгара имот № 070029, землище с.Горско Косово, м. Мъгара АОС № 237/21.02.2000 съставен последващ АЧОС № 693/16.09.2009 АПАЧОС № 10/22.07.2010
488 488/20.01.2006 488 землище с.Горско Косово м. Мъгара имот № 070030, землище с.Горско Косово, м. Мъгара АОС № 238/21.02.2000 съставен последващ АЧОС № 694/16.09.2009 АПАЧОС № 10/22.07.2010
489 489/20.01.2006 489 землище с.Горско Косово м. Мъгара имот № 070047, землище с.Горско Косово, м. Мъгара АОС № 238/21.02.2000 съставен последващ АЧОС № 695/16.09.2009 АПАЧОС № 12/22.07.2010
490 490/20.01.2006 490 землище с.Горско Косово м. Мъгара имот № 070048, землище с.Горско Косово, м. Мъгара АОС № 239/21.02.2000 съставен последващ АЧОС № 696/16.09.2009 АПАЧОС № 13/22.07.2010
491 491/20.01.2006 491 землище с.Горско Косово м. Мъгара имот № 070049, землище с.Горско Косово, м. Мъгара АОС № 239/21.02.2000 съставен последващ АЧОС № 696/16.09.2009
492 492/20.01.2006 492 землище с.Горско Косово м. Мъгара имот № 070124, землище с.Горско Косово, м. Мъгара АОС № 240/21.02.2000 съставен последващ АЧОС № 698/16.09.2009 АПАЧОС № 14/22.07.2010
493 493/20.01.2006 493 землище с.Горско Косово м. Мъгара имот № 070060, землище с.Горско Косово, м. Мъгара АОС № 240/21.02.2000 съставен последващ АЧОС № 699/16.09.2009 АПАЧОС № 15/22.07.2010
494 494/20.01.2006 494 землище с.Горско Косово м. Мъгара имот № 070050, землище с.Горско Косово, м. Мъгара АОС № 241/21.02.2000 съставен последващ АЧОС № 700/16.09.2009 АПАЧОС № 16/22.07.2010
495 495/20.01.2006 495 землище с.Горско Косово м. Мъгара имот № 070057, землище с.Горско Косово, м. Мъгара АОС № 241/21.02.2000 съставен последващ АЧОС № 701/16.09.2009 АПАЧОС № 17/22.07.2010
496 496/20.01.2006 496 землище с.Горско Косово м. Мъгара имот № 070058, землище с.Горско Косово, м. Мъгара АОС № 241/21.02.2000 съставен последващ АЧОС № 702/16.09.2009
497 497/20.01.2006 497 землище с.Горско Косово м. Мъгара имот № 070052, землище с.Горско Косово, м. Мъгара АОС № 242/21.02.2000 съставен последващ АЧОС № 703/16.09.2009 АПАЧОС № 18/22.07.2010
498 498/20.01.2006 498 землище с.Горско Косово м. Мъгара имот № 070053, землище с.Горско Косово, м. Мъгара АОС № 242/21.02.2000 съставен последващ АЧОС № 704/16.09.2009 АПАЧОС № 19/22.07.2010
499 499/20.01.2006 499 землище с.Горско Косово м. Мъгара имот № 070054, землище с.Горско Косово, м. Мъгара АОС № 243/21.02.2000 съставен последващ АЧОС № 705/16.09.2009 АПАЧОС № 20/22.07.2010
500 500/20.01.2006 500 землище с.Горско Косово м. Мъгара имот № 070055, землище гр. Сухиндол, м. Мъгара АОС № 243/21.02.2000 АЧОС № 706/16.09.2009 АПАЧОС № 21/22.07.2010
501 501/20.01.2006 501 землище с.Горско Косово м. Иванковец имот № 067006, землище гр. Сухиндол, м. Иванковец имотът не е общинска собственост
502 502/20.01.2006 502 землище с.Горско Косово м. Иванковец имот № 067007, землище гр. Сухиндол, м. Иванкжвец имотът не е общинска собственост
503 503/20.01.2006 503 с.Горско Калугерово УПИ І-146, кв. 43а, по плана на с. Горско Калугерово АОС № 247/01.11.2000 съставен последващ АЧОС № 811/20.03.2011
504 504/20.01.2006 504 с.Горско Калугерово УПИ ІІ-1, кв. 11, по плана на с. Горско Калугерово АОС № 251/23.03.2001 съставен последващ АЧОС № 734/13.05.2011 АЧОС № 735/13.05.2011
505 505/20.01.2006 505 с.Горско Калугерово УПИ І-общ., кв. 12, по плана на с. Горско Калугерово АОС № 252/23.03.2001 съставен последващ АЧОС № 798/20.03.2012
506 506/20.01.2006 506 с.Горско Калугерово УПИ ІІ-общ., кв. 12, по плана на с. Горско Калугерово АОС № 253/23.03.2001 съставен последващ АЧОС № 810/20.03.2012
507 507/20.01.2006 507 с.Горско Калугерово УПИ ІV-общ., кв. 12, по плана на с. Горско Калугерово АОС № 254/23.03.2001 съставен последващ АЧОС № 809/20.03.2012
508 508/20.01.2006 508 с.Горско Калугерово УПИ VІ-общ., кв. 58, по плана на с. Горско Калугерово АОС № 256/23.03.2001 съставен последващ АЧОС № 808/20.03.2012
509 509/20.01.2006 509 с.Горско Калугерово УПИ І-общ., кв. 57, по плана на с. Горско Калугерово АОС № 257/23.03.2001 съставен последващ АЧОС № 807/20.03.2012
510 510/20.01.2006 510 с.Горско Калугерово УПИ V-общ., кв. 57, по плана на с. Горско Калугерово АОС № 258/23.03.2001 съставен последващ АЧОС № 806/20.03.2012
511 511/20.01.2006 511 с.Горско Калугерово УПИ VІ-общ., кв. 57, по плана на с. Горско Калугерово АОС № 259/23.03.2001 съставен последващ АЧОС № 805/20.03.2012
512 512/20.01.2006 512 с.Горско Калугерово УПИ ІХ-общ., кв. 57, по плана на с. Горско Калугерово АОС № 260/23.03.2001 съставен последващ АЧОС № 804/20.03.2012
513 513/20.01.2006 513 с.Горско Калугерово УПИ VІІ-общ., кв. 57, по плана на с. Горско Калугерово АОС № 261/23.03.2001 съставен последващ АЧОС № 803/20.03.2012
514 514/20.01.2006 514 с.Горско Калугерово УПИ VІІІ-общ., кв. 57, по плана на с. Горско Калугерово АОС № 262/23.03.2001 съставен последващ АЧОС № 80220.03.2012
515 515/20.01.2006 515 с.Горско Калугерово УПИ , кв. 18А, по плана на с. Горско Калугерово АОС № 263/23.03.2001 съставен последващ АЧОС № 801/20.03.2012
516 516/20.01.2006 516 с. Красно Градище УПИ ІV-общ. кв. 8, по плана на с. Красно Градище Полумасивна жилищна сграда на един етаж, застроена площ от 108 кв.м; Стопанска постройка с площ 99 кв.м. АОС № 267/23.03.2001 съставен последващ АЧОС № 1450/18.06.2018
517 517/20.01.2006 517 с. Красно Градище УПИ VІ-общ. кв. 11, по плана на с. Красно Градище Урегулиран поземлен имот с площ 1750 кв.м АОС № 270/23.03.2001 съставен последващ АЧОС № 1451/18.06.2018
518 518/20.01.2006 518 с. Красно Градище УПИ ІІ-общ. кв.41, по плана на с. Красно Градище Урегулиран поземлен имот с площ 2030 кв.м АОС № 271/23.03.2001 съставен последващ АЧОС № 1452/18.06.2018
519 519/20.01.2006 519 с. Красно Градище УПИ ІІІ-общ. кв.41, по плана на с. Красно Градище Урегулиран поземлен имот с площ 1500 кв.м АОС № 272/23.03.2001 съставен последващ АЧОС № 1453/18.06.2018
520 520/20.01.2006 520 с. Горско Косово УПИ , по плана на с. Горско Косово Жилище на един етаж със застроена площ от 42 кв.м. АОС № 273/05.04.2001 включен като част от АПОС № 754/03.07.2018
521 521/20.01.2006 521 с. Красно Градище УПИ кв.6, по плана на с. Красно Градище Урегулиран поземлен имот с площ 3050 кв.м АОС № 276/23.03.2001 съставен последващ АЧОС № 1446/18.06.2018
522 522/20.01.2006 522 с. Красно Градище УПИ кв.7, по плана на с. Красно Градище Урегулиран поземлен имот с площ 3600 кв.м АОС № 277/23.03.2001 съставен последващ АЧОС № 1447/18.06.2018
523 523/20.01.2006 523 с.Горско Косово УПИ ІХ-общ, кв. 7, по плана на с. Горско Косово АОС № 280/23.03.2001 съставен последващ АЧОС № 1308/18.07.2014
524 524/20.01.2006 524 с. Красно Градище УПИ ІІ-118, кв.2, по плана на с. Красно Градище Урегулиран поземлен имот с площ 1390 кв.м АОС № 293/04.03.2002
525 525/20.01.2006 525 с. Красно Градище УПИ ІІІ-117, кв.2, по плана на с. Красно Градище Урегулиран поземлен имот с площ 2000 кв.м АОС № 294/04.03.2002 съставен последващ АЧОС № 1444/18.06.2018
526 526/20.01.2006 526 с. Красно Градище УПИ VІ-116, кв.2, по плана на с. Красно Градище Урегулиран поземлен имот с площ 483 кв.м АОС № 295/04.03.2002 съставен последващ АЧОС № 1448/18.06.2018
527 527/20.01.2006 527 с. Красно Градище УПИ V-116, кв.2, по плана на с. Красно Градище Урегулиран поземлен имот с площ 2380 кв.м АОС № 296/04.03.2002 съставен последващ АЧОС № 1449/18.06.2018
528 528/20.01.2006 528 с.Горско Косово УПИ V-общ, кв. 17, по плана на с. Горско Косово АОС № 298/03.04.2002 съставен последващ АЧОС № 664/04.04.2008
529 529/20.01.2006 529 гр. Сухиндол, ул. Опълченска № 19 УПИ ХІ-1402, кв.68, по плана на гр. Сухиндол Урегулиран поземлен имот с площ 540 кв.м АОС № 302/02.09.2002 съставен последващ АЧОС № 1486/20.08.2018
530 530/20.01.2006 530 с.Горско Косово УПИ І-131, кв. 17, по плана на с. Горско Косово АОС № 298/03.04.2002 съставен последващ АЧОС № 664/04.04.2008
531 531/20.01.2006 531 с.Горско Косово УПИ ІІ-131, кв. 17, по плана на с. Горско Косово АОС № 298/03.04.2002 съставен последващ АЧОС № 664/04.04.2008
532 532/20.01.2006 532 с.Горско Косово УПИ ІІІ-131, кв. 17, по плана на с. Горско Косово АОС № 298/03.04.2002 съставен последващ АЧОС № 664/04.04.2008
533 533/20.01.2006 533 с.Горско Косово УПИ ІV-132, кв. 17, по плана на с. Горско Косово АОС № 306/28.11.2002 съставен последващ АЧОС № 664/04.04.2008
534 534/20.01.2006 534 с.Горско Косово УПИ ІІ-127, кв. 19, по плана на с. Горско Косово АОС № 307/28.11.2002 АОС № 435/31.05.2005 съставен последващ АЧОС № 1413/16.12.2015
535 535/23.01.2006 535 гр. Сухиндол, ул. Георги С.Раковски № 7 УПИ V-346, кв.26, по плана на гр. Сухиндол Урегулиран поземлен имот с площ 543 кв.м АОС № 309/10.04.2003 съставен последващ АЧОС № 1487/20.08.2018
536 536/23.01.2006 536 гр. Сухиндол, ул. Иван Вазов № 5 УПИ V-1238, кв.57, по плана на гр. Сухиндол Урегулиран поземлен имот с площ 1021 кв.м АОС № 310/10.04.2003 съставен последващ АЧОС № 1488/20.08.2018
537 537/23.01.2006 537 гр. Сухиндол, ул. Оборище № 48 УПИ V-1445, кв.78, по плана на гр. Сухиндол Урегулиран поземлен имот с площ 1021 кв.м АОС № 311/10.04.2003 съставен последващ АЧОС № 1489/20.08.2018
538 538/23.01.2006 538 гр. Сухиндол, ул. Оборище № 50 УПИ ІV-1446, кв.78, по плана на гр. Сухиндол Урегулиран поземлен имот с площ 1021 кв.м АОС № 312/10.04.2003 съставен последващ АЧОС № 1490/20.08.2018
539 539/23.01.2006 539 гр. Сухиндол, ул. Филип Маджара № 5 УПИ VІІ-1448, кв.78, по плана на гр. Сухиндол Урегулиран поземлен имот с площ 849 кв.м АОС № 313/10.04.2003 съставен последващ АЧОС № 1491/20.08.2018
540 540/23.01.2006 540 гр. Сухиндол, ул. Филип Маджара № 3 УПИ VІІ-1449, кв.78, по плана на гр. Сухиндол Урегулиран поземлен имот с площ 1196 кв.м АОС № 314/10.04.2003 съставен последващ АЧОС № 1492/20.08.2018
541 541/23.01.2006 541 гр. Сухиндол, ул. Росица № 80 УПИ ХІІ-666,667, кв.36, по плана на гр. Сухиндол Урегулиран поземлен имот с площ 618 кв.м Двуетажна масивна сграда с площ от 60 кв.м АОС № 315/23.04.2003 АЧОС №13/12.12.2005 съставен последващ АЧОС № 1511/2011.2018
542 542/23.01.2006 542 гр. Сухиндол, ул. Филип Маджара № 12 УПИ ІІ-1463, кв.77, по плана на гр. Сухиндол Урегулиран поземлен имот с площ 1182 кв.м АОС № 316/12.05.2003 съставен последващ АЧОС № 1493/20.08.2018
543 543/23.01.2006 543 гр. Сухиндол, ул. Филип Маджара № 10 УПИ Х-1464, кв.77, по плана на гр. Сухиндол Урегулиран поземлен имот с площ 561 кв.м АОС № 317/12.05.2003 съставен последващ АЧОС № 1494/20.08.2018
544 544/23.01.2006 544 гр. Сухиндол, ул. Филип Маджара № 8 УПИ Х-1464, кв.77, по плана на гр. Сухиндол Урегулиран поземлен имот с площ 637 кв.м Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС ОПС - Йордан Николов Стоев дог. за продажба от 26.04.2007, вписан в СВ на 30.05.2007 Заповед за отписване РД-01-02-361 от 08.06.2007 г. АОС № 318/12.05.2003
545 545/23.01.2006 545 гр. Сухиндол, ул. Филип Маджара № 4 УПИ VІІ-1457, кв.77, по плана на гр. Сухиндол Урегулиран поземлен имот с площ 732 кв.м АОС № 317/12.05.2003 съставен последващ АЧОС № 1495/20.08.2018
546 545/23.01.2006 545 гр. Сухиндол, ул. Филип Маджара № 2 УПИ VІІ-1456, кв.77, по плана на гр. Сухиндол Урегулиран поземлен имот с площ 760 кв.м Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС ОПС - Петко Иванов Петков дог. за продажба от 11.04.2007, вписан в СВ на 02.08.2007 Заповед за отписване РД-01-02-568 от 02.08.2007 г. АОС № 321/12.05.2003
547 547/23.01.2006 547 гр. Сухиндол, ул. Станчо Цонев № 3 УПИ ІV-1460, кв.77, по плана на гр. Сухиндол Урегулиран поземлен имот с площ 1461 кв.м АОС № 322/12.05.2003 съставен последващ АЧОС № 1496/20.08.2018
548 548/23.01.2006 548 гр. Сухиндол, ул. Станчо Цонев № 5 УПИ ІІІ-1462, кв.77, по плана на гр. Сухиндол Урегулиран поземлен имот с площ 671 кв.м АОС № 323/12.05.2003 съставен последващ АЧОС № 1496/20.08.2018
549 549/23.01.2006 549 гр. Сухиндол, ул. Дунав № 12 УПИ ІV-1129, кв.49, по плана на гр. Сухиндол Урегулиран поземлен имот с площ 956 кв.м Масивна сграда - работилница на един етаж с 3 входа ЗП 342 кв.м на СОУ с реш. № 413/21.02.2011 на ОбС АОС № 324/13.05.2003 съставен последващ АЧОС № 1555/01.03.2019
550 550/23.01.2006 550 гр. Сухиндол, ул. Житен клас № 9 УПИ VІ-1404, кв. 68, по плана на гр. Сухиндол АОС № 325/04.06.2003 съставен последващ АЧОС № 1408/16.12.2015
551 551/23.01.2006 551 гр. Сухиндол, ул. Житен клас № 7 УПИ VІ-1403, кв. 68, по плана на гр. Сухиндол АОС № 326/04.06.2003 съставен последващ АЧОС № 1409/16.12.2015
552 552/23.01.2006 552 гр. Сухиндол, ул. Житен клас № 7 УПИ VІ-1401, кв. 68, по плана на гр. Сухиндол АОС № 327/04.06.2003 съставен последващ АЧОС № 1410/16.12.2015
553 553/23.01.2006 553 гр. Сухиндол, ул. Житен клас № 5 УПИ VІ-1399, кв. 68, по плана на гр. Сухиндол АОС № 328/04.06.2003 съставен последващ АЧОС № 1411/16.12.2015
554 554/23.01.2006 554 гр. Сухиндол, ул. Цар Асен № 89 УПИ Х-1400, кв. 68, по плана на гр. Сухиндол АОС № 329/04.06.2003 съставен последващ АЧОС № 1412/16.12.2015
555 555/23.01.2006 555 гр. Сухиндол, ул. Опълченска 17 УПИ ХІІ-1405, кв. 68, по плана на гр. Сухиндол Урегулиран поземлен имот с площ от 655 кв.м ОПС - Христо Ангелов Цивнев АОС № 330/04.06.2003 съставен последващ АЧОС № 1512/20.11.2018
556 556/23.01.2006 556 гр. Сухиндол, ул. Изгрев № 22 УПИ ІХ-1305, кв. 105, по плана на гр. Сухиндол АОС № 331/28.05.2003 съставени последващи АЧОС № 989/28.01.2014 АЧОС № 990/28.01.2014
557 557/23.01.2006 557 с. Красно Градище УПИ І-115, кв.13, по плана на с. Красно Градище дог. за продажба от 09.11.2006, вписан в СВ на 14.11.2006 Заповед за отписване РД-01-02-954 от 17.11.2006 г.
558 558/23.01.2006 558 гр. Сухиндол, ул.Ал.Стамболийски № 1 УПИ ІV-1275, кв. 99, по плана на гр. Сухиндол АОС № 31/03.04.1999 АОС № 346/13.01.2004 АЧОС № 9/08.12.2005 съставени последващи АЧОС № 669/08.09.2008 АЧОС № 670/08.09.2008
559 559/23.01.2006 559 гр. Сухиндол, ул. Пролет № 11 УПИ І-377,378, кв. 105, по плана на гр. Сухиндол Урегулиран поземлен имот с площ от 10748 кв.м; Масивни гаражи от 950 кв.м; Масивен склад от 340 кв.м; Масивен склад от 50 кв.м. АОС № 347/15.04.2004 съставен последващ АЧОС № 1513/20.11.2018
560 560/23.01.2006 560 гр. Сухиндол, ул. Водолей ПИ 276, кв. 144, по плана на гр. Сухиндол АОС № 348/15.04.2004 съставен последващ АЧОС № 736/13.05.2011
561 561/23.01.2006 561 гр. Сухиндол, ул. Водолей № 56 УПИ V-282, кв. 144, по плана на гр. Сухиндол Урегулиран поземлен имот с площ от 2606 кв.м; АОС № 426/27.07.2004 съставен последващ АЧОС № 1514/20.11.2018
562 562/23.01.2006 562 землище с.Бяла река имот № 111003, землище с.Бяла река, м. Дълбоки Дог. за продажба, вписан в СВ на 15.12.2008 Заповед за отписване РД-01-02-1380 от 30.12.2008 г.
563 563/23.01.2006 563 землище с. Бяла река имот № 112001, землище с. Бяла река, м. Генето, НТП - Дървопроизводителна горска площ, площ 40,713 дка 5862.7 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АОС № 350/07.06.2004
564 564/23.01.2006 564 землище с. Бяла река имот № 112002, землище с. Бяла река, м. Генето, НТП - Дървопроизводителна горска площ, площ 7,796 дка 1122.6 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АОС № 351/07.06.2004
565 565/23.01.2006 565 землище с. Бяла река имот № 112003, землище с. Бяла река, м. Генето, НТП - Дървопроизводителна горска площ, площ 14,635 дка 2407.4 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АОС № 352/07.06.2004
566 566/23.01.2006 566 землище с. Бяла река имот № 112012, землище с. Бяла река, м. Генето, НТП - Дървопроизводителна горска площ, площ 64,532 дка 9292.6 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АОС № 353/07.06.2004
567 567/23.01.2006 567 землище с. Бяла река имот № 112013, землище с. Бяла река, м. Генето, НТП - Дървопроизводителна горска площ, площ 27,794 дка 4002.3 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АОС № 354/07.06.2004
568 568/23.01.2006 568 землище с. Бяла река имот № 113001, землище с. Бяла река, м. Гарван, НТП - Дървопроизводителна горска площ, площ 11,771 дка 1695 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АОС № 355/07.06.2004
569 569/23.01.2006 569 землище с. Бяла река имот № 113004, землище с. Бяла река, м. Гарван, НТП - Дървопроизводителна горска площ, площ 31,288 дка 4505.5 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АОС № 356/07.06.2004
570 570/23.01.2006 570 землище с. Бяла река имот № 113005, землище с. Бяла река, м. Гарван, НТП - Дървопроизводителна горска площ, площ 16,071 дка 2314.2 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АОС № 357/07.06.2004
571 571/23.01.2006 571 землище с. Бяла река имот № 113008, землище с. Бяла река, м. Гарван, НТП - Дървопроизводителна горска площ, площ 7,599 дка 1094.3 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АОС № 358/07.06.2004
572 572/23.01.2006 572 землище с. Бяла река имот № 121003, землище с. Бяла река, м. Гаран тарла, НТП - Дървопроизводителна горска площ, площ 22,481 дка 3237.3 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АОС № 359/07.06.2004
573 573/23.01.2006 573 землище с. Бяла река имот № 113010, землище с. Бяла река, м. Гарван, НТП - Дървопроизводителна горска площ, площ 4,933 дка 710.4 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АОС № 362/07.06.2004
574 574/23.01.2006 574 землище с. Бяла река имот № 113012, землище с. Бяла река, м. Гарван, НТП - Дървопроизводителна горска площ, площ 7,724 дка 1112.3 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АОС № 363/07.06.2004
575 575/23.01.2006 575 землище с. Бяла река имот № 113013, землище с. Бяла река, м. Гарван, НТП - Дървопроизводителна горска площ, площ 6,082 дка 875.8 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АОС № 364/07.06.2004
576 576/24.01.2006 576 землище с. Бяла река имот № 117007, землище с. Бяла река, м. Лошата гора, НТП - Дървопроизводителна горска площ, площ 148,112 дка 21328.1 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АОС № 365/07.06.2004
577 577/24.01.2006 577 землище с. Бяла река имот № 118011, землище с. Бяла река, м. Барайчи, НТП - Дървопроизводителна горска площ, площ 29,434 дка 4238.5 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АОС № 366/07.06.2004
578 578/24.01.2006 578 землище с. Бяла река имот № 118004, землище с. Бяла река, м. Барайчи, НТП - Дървопроизводителна горска площ, площ 5,674 дка АОС № 367/07.06.2004 съставен последващ АЧОС № 1391/21.10.2015
579 579/24.01.2006 579 землище с. Бяла река имот № 119001, землище с. Бяла река, м. Бялата река, НТП - Дървопроизводителна горска площ, площ 75,366 дка АОС № 369/07.06.2004 съставен последващ АЧОС № 1392/21.10.2015
580 580/24.01.2006 580 землище с. Бяла река имот № 119002, землище с. Бяла река, м. Бялата река, НТП - Дървопроизводителна горска площ, площ 95,177 дка АОС № 369/07.06.2004 съставен последващ АЧОС № 1393/21.10.2015
581 581/24.01.2006 581 землище с. Бяла река имот № 119003, землище с. Бяла река, м. Бялата река, НТП - Дървопроизводителна горска площ, площ 10,364 дка АОС № 370/07.06.2004 съставен последващ АЧОС № 1394/21.10.2015
582 582/24.01.2006 582 землище с. Бяла река имот № 119012, землище с. Бяла река, м. Бялата река, НТП - Дървопроизводителна горска площ, площ 79,224 дка АОС № 370/07.06.2004 съставен последващ АЧОС № 1395/21.10.2015
583 583/24.01.2006 583 землище с. Бяла река имот № 119017, землище с.Бяла река, м. Бялата чешма, НТП - Дървопроизводителна горска площ, площ 1,366 дка 196.7 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АОС № 359/07.06.2004
584 584/24.01.2006 584 землище с. Бяла река имот № 119022, землище с.Бяла река, м. Бялата чешма, НТП - Дървопроизводителна горска площ, площ 72,354 дка 10419 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АОС № 359/07.06.2004
585 585/24.01.2006 585 землище с. Бяла река имот № 119023, землище с. Бяла река, м. Бялата река, НТП - Дървопроизводителна горска площ, площ 7,012 дка АОС № 369/07.06.2004 съставен последващ АЧОС № 1396/21.10.2015
586 586/24.01.2006 586 землище с. Бяла река имот № 120001, землище с. Бяла река, м. Върха, НТП - Дървопроизводителна горска площ, площ 5,942 дка 855.6 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АОС № 371/07.06.2004
587 587/24.01.2006 587 землище с. Бяла река имот № 120004, землище с. Бяла река, м. Върха, НТП - Дървопроизводителна горска площ, площ 30,699 дка 4420 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АОС № 372/07.06.2004
588 588/24.01.2006 588 землище с. Бяла река имот № 120006, землище с. Бяла река, м. Върха, НТП - Дървопроизводителна горска площ, площ 12,045 дка 1734.5 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АОС № 373/07.06.2004
589 589/24.01.2006 589 землище с. Бяла река имот № 120010, землище с. Бяла река, м. Върха, НТП - Дървопроизводителна горска площ, площ 61,388 дка 8839.9 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АОС № 374/07.06.2004
590 590/24.01.2006 590 землище с. Бяла река имот № 120011, землище с. Бяла река, м. Върха, НТП - Дървопроизводителна горска площ, площ 34,747 дка 5003.6 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АОС № 375/07.06.2004
591 591/24.01.2006 591 землище с. Бяла река имот № 120013, землище с. Бяла река, м. Върха, НТП - Дървопроизводителна горска площ, площ 110,411 дка 15899.2 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АОС № 376/07.06.2004
592 592/24.01.2006 592 землище с. Бяла река имот № 120014, землище с. Бяла река, м. Върха, НТП - Дървопроизводителна горска площ, площ 3,204дка 461.4 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АОС № 377/07.06.2004
593 593/24.01.2006 593 землище с. Бяла река имот № 120015, землище с. Бяла река, м. Върха, НТП - Дървопроизводителна горска площ, площ 10,881 дка 1566.9 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АОС № 378/07.06.2004
594 594/24.01.2006 594 землище с. Бяла река имот № 120016, землище с. Бяла река, м. Върха, НТП - Дървопроизводителна горска площ, площ 76,238 дка 10978.3 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АОС № 379/07.06.2004
595 595/24.01.2006 595 землище с. Бяла река имот № 120018, землище с. Бяла река, м. Върха, НТП - Дървопроизводителна горска площ, площ 21,468 дка 3091.4 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АОС № 380/07.06.2004
596 596/24.01.2006 596 землище с. Бяла река имот № 120019, землище с. Бяла река, м. Върха, НТП - Дървопроизводителна горска площ, площ 51,541 дка 7421.9 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АОС № 381/07.06.2004
597 597/24.01.2006 597 землище с. Бяла река имот № 120020, землище с. Бяла река, м. Върха, НТП - Дървопроизводителна горска площ, площ 41,590 дка 5989 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АОС № 382/07.06.2004
598 598/24.01.2006 598 землище с. Бяла река имот № 120021, землище с. Бяла река, м. Върха, НТП - Дървопроизводителна горска площ, площ 117,966 дка 16987.1 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АОС № 383/07.06.2004
599 599/24.01.2006 599 землище с. Бяла река имот № 120024 землище с. Бяла река, м. Върха, НТП - Дървопроизводителна горска площ, площ 21,300 дка 3067.2 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АОС № 384/07.06.2004
600 600/24.01.2006 600 землище с. Бяла река имот № 120025, землище с. Бяла река, м. Върха НТП - Дървопроизводителна горска площ, площ 5,923 дка 852.9 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АОС № 385/07.06.2004
601 601/24.01.2006 601 землище с. Бяла река имот № 120027, землище с. Бяла река, м. Върха, НТП - Дървопроизводителна горска площ, площ 22,341 дка 3217.1 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АОС № 386/07.06.2004
602 602/24.01.2006 602 землище с. Бяла река имот № 120028, землище с. Бяла река, м. Върха, НТП - Дървопроизводителна горска площ, площ 2,052 дка 295.5 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АОС № 387/07.06.2004
603 603/24.01.2006 603 землище с. Бяла река имот № 120037, землище с. Бяла река, м. Върха, НТП - Дървопроизводителна горска площ, площ 25,366 дка 3652.7 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АОС № 388/07.06.2004
604 604/24.01.2006 604 землище с. Бяла река имот № 120039, землище с. Бяла река, м. Върха, НТП - Дървопроизводителна горска площ, площ 51,860 дка 7467.8 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АОС № 389/07.06.2004
605 605/24.01.2006 605 землище с. Бяла река имот № 120040, землище с. Бяла река, м. Върха, НТП - Дървопроизводителна горска площ, площ 5,923 дка 6659.1 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АОС № 390/07.06.2004
606 606/24.01.2006 606 землище с. Бяла река имот № 121002, землище с. Бяла река, м. Гаран тарла, НТП - Дървопроизводителна горска площ, площ 86,717 дка 12487.2 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АОС № 391/07.06.2004
607 607/24.01.2006 607 землище с. Бяла река имот № 121005, землище с. Бяла река, м. Гаран тарла, НТП - Дървопроизводителна горска площ, площ 6,705 дка 965.5 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АОС № 393/07.06.2004
608 608/24.01.2006 608 землище с. Бяла река имот № 121006, землище с. Бяла река, м. Гаран тарла, НТП - Дървопроизводителна горска площ, площ 16,708 дка 2406 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АОС № 394/07.06.2004
609 609/24.01.2006 609 землище с. Бяла река имот № 121009, землище с. Бяла река, м. Гаран тарла, НТП - Дървопроизводителна горска площ, площ 9,506 дка 1376.6 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АОС № 395/07.06.2004
610 61024.01.2006 610 землище с. Бяла река имот № 121011, землище с. Бяла река, м. Гаран тарла, НТП - Дървопроизводителна горска площ, площ 25,798 дка 3714.9 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АОС № 397/07.06.2004
611 611/24.01.2006 611 землище с. Бяла река имот № 121013, землище с. Бяла река, м. Гаран тарла, НТП - Дървопроизводителна горска площ, площ 1,873 дка 269.7 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АОС № 397/07.06.2004
612 612/24.01.2006 612 землище с. Бяла река имот № 121014, землище с. Бяла река, м. Гаран тарла, НТП - Дървопроизводителна горска площ, площ 69,965 дка 10075 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АОС № 361/07.06.2004
613 613/24.01.2006 613 землище с. Горско Косово имот № 000127, землище с.Горско Косово, м. Таушана, НТП - Пасище, мера, площ 15,432 дка, АОС № 401/20.07.2004 съставен последващ АЧОС № 141/20.05.2010
614 614/24.01.2006 614 землище с. Горско Косово имот № 019060, землище с.Горско Косово, м. Елията, НТП - Нива, площ - 0,200 дка, 15.7 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АОС № 402/20.07.2004
615 615/24.01.2006 615 землище с.Горско Косово имот № 023004, землище с.Горско Косово, м. Търлаото НТП - Овощна градина площ - 11,000 дка, кат. 3 Дог. за продажба, вписан в СВ на 23.10.2007 Заповед за отписване РД-01-02-812 от 25.10.2007 г.
616 616/24.01.2006 616 землище Сухиндол имот № 000407, землище Сухиндол, м. Вира НТП - Храсти площ - 3,608 дка, кат. 3 Дог. за продажба, от 11.11.2004 Заповед за отписване РД- 01-02-810 от 02.11.2004
617 617/24.01.2006 617 землище Сухиндол имот № 000408, землище Сухиндол, м. Вира НТП - Друга произв. база площ - 1,153 дка, кат. 3 Дог. за продажба, от 11.11.2004 Заповед за отписване РД- 01-02-811 от 02.11.2004
618 618/24.01.2006 618 землище Сухиндол имот № 000690, землище Сухиндол, м. Алчака, НТП - Храсти, площ - 4,940 дка, кат. 9 35.6 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АОС № 408/20.07.2004
619 619/24.01.2006 619 землище Сухиндол имот № 000848, землище Сухиндол, м. Боаза, НТП - Др. селскостопанска територия, площ - 12,213 дка, кат. 6 952.4 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АОС № 409/20.07.2004
620 620/24.01.2006 620 землище Сухиндол имот № 000891, землище Сухиндол, м. Пчелинище, НТП - Пасище, мера, площ 8,310 дка, кат. 9 АОС № 410/20.07.2004 АЧОС № 342/18.01.2006 съставени последващи АПОС № 255/02.04.2012 АПОС № 710/06.10.2014
621 621/24.01.2006 621 землище Сухиндол имот № 000925, землище Сухиндол, м. Янатин, НТП - Храсти, площ - 56,832 дка, кат. 9 460.3 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АОС № 411/20.07.2004
622 622/24.01.2006 622 землище Сухиндол имот № 086085, землище Сухиндол, м. Острок НТП - Нива площ - 1,001 дка, кат. 3 Дог. за замяна от 26.09.2007, вписан в СВ на 10.10.2007 Заповед за отписване РД-01-02-906 от 19.11.2007 г.
623 623/24.01.2006 623 землище с. Горско Калугерово имот № 000222, землище с. Горско Калугерово, м. Отлака, НТП - Пасище, мера, площ 43,113 дка, кат. 9 АОС № 415/26.07.2004 съставен последващ АПОС № 495/29.05.2012
624 625/24.01.2006 624 землище с. Горско Калугерово имот № 000034, землищес. Горско Калугерово, м. Под лозята, НТП - Храсти, площ - 19,739 дка, кат. 5 и 8 264 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АОС № 416/26.07.2004
625 625/24.01.2006 625 землище с. Горско Калугерово имот № 000127, землище с. Горско Калугерово, м. Семов копак, НТП - Пасище, мера, площ 9,175 дка, кат. 3 АОС № 417/26.07.2004 съставен последващ АПОС № 477/29.05.2012
626 626/24.01.2006 626 землище с. Красно Градище имот № 015016, землище с. Красно Градище, м. ..................................