одобрен

Регистър на сигналите през м. март 2019 г.

Уникален идентификатор:  329c4c12-cc48-487c-8dcf-4513d051c0df

екология сигнали

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-04-08 09:47:06
  • Създаден от: dragomir_vasilev
  • Последна промяна: 2019-04-08 09:47:06

ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО „ЗЕЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН” И ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА В РИОСВ – ШУМЕН ЗА ПЕРИОДА

Месец Март 2019 г.
Дата Постъпил Сигнал Отговорна Предприети действия
сигнал институция
1 05.03.2019 г. С-21/05.03.2019 Изгаряне на найлонови отпадъци и туби от препарати за растителна защита зад бензиностанция „Петрол“ с. Хитрино РИОСВ-Шумен Извършена е проверка на място, съставен е КП №ЗВ-13/05.03.2019 г. При извършената проверка се установи, че в западния край на земеделската база в с. Хитрино, ул. „София“ има пушеща стара царевица, служителите в обекта с багер запръстяваха пушещите участъци и при разговор с тях стана ясно, че царевицата са е самозапалила. Дадено е 1бр. предписание на Земеделския Производител да представи в РИОСВ-Шумен копие на договор за предаване на опаковките от използваните ПРЗ.
2 08.03.2019 г. С-22/08.03.2019 Изпускане на отпадъчни води от къща за гости „Ралица“ в с. Кюлевча, общ. Каспичан РИОСВ-Шумен Незабавно беше извършена проверка на място, при която е установено наличие на следи от навлажняване на почвите и покрайнините на пътната инфраструктура на ул. „Васил Коларов“, след имот – УПИ VI кв. 33, с. Кюлевча, по естествения наклон на терена. Посочения имот се експлоатира, като къща за гости „Ралица“ със налична септична яма с черпателна шахта, собственост на „Райчеви Ко“ ЕООД. При проверката се установи, че няма представители на имота, поради което констативния протокол № АН-07 за извършената проверка е съставен на 11.03.2019г. в РИОСВ – Шумен с представители на „Райчеви Ко“ ЕООД. От страна на фирмата бяха представени Договор за транспортиране на отпадъци с „Роял – Варна“ ЕООД и Фактура с фискален бон от 10.03.2019г, за изпомпване и извозване на отпадъчни води. Бяха дадени предписания за извършване на мониторинг и не допускане на преливане на налични съоръжения за отпадъчни води в имота.
3 11.03.2019 г. С-23/11.03.2019 Ежедневен дим със задушлива миризма. РИОСВ-Шумен Извършена е проверка на място.Съставен е КП РГ-05/11.03.2019г.Установи се, че в дърводелски цех работи котел на твърдо гориво-дървени изрезки, който се използва за подгряване на въздух за сушене на дървени изделия. Котела е с мощност 0.110 MW. В момента на проверката не се установи наличие на дим и задушлива миризма. Подателят на сигнала е уведомен по телефона за резултата от проверката.
4 13.03.2019 г. С-24 от 13.03.2019 Замърсяване на път в село Панайот Хитово, общ. Омуртаг от дейност на ферма за биволи РИОСВ Шумен Извършена проверка на място на 19.03.2019 г. при което е установено, че по улицата няма разпилени отпадъци, както и съхраняване на торова маса. За животновъдния обект са извършвани проверки от ОДБХ Търговище и има тройна съдебно-ветеринарна експертиза по гражданско дело при което също няма констатирани нарушения. Подателя на сигнала е уведомен на място след проверката.
5 19.03.2019 г. С-25/19.03.2019 Проблем със сметосъбирането в с. Ловец, общ. Върбица и замърсяване с отпадъци в близост до язовир Тича РИОСВ Шумен Извършена е проверка на място на 26.03.2019 г. в присъствието на представител на Община Върбица и кмета на с. Ловец. При извършената проверка се констатира наличието на замърсяване с отпадъци със следното местонахождение: непосредствено след края на ул. Тича, която води към язовир Тича се констатира наличие на разпилени битови отпадъци, строителни отпадъци и земни маси. При извършения обход на селото, не се установи наличие на препълнени съдове за събиране на битови отпадъци. На община Върбица е дадено предписание да извърши почистване на замърсения участък, като е определен срок за изпълнение.
6 21.03.2019 г. С-26 / 21.03.2019 Изгаряне на отпадъци в кариера в с. Златна нива РИОСВ – Шумен Извършена е проверка на място на 21.03.2019 г. с КП СР-14 от 21.03.2019 г. при което се установи, че към момента гори склона към използваната за рекултивация кариера, при проверката представители на дружеството оператор на кариерата извършваха запръстяване с цел прекратяване на огъня. Извършено е измерване за установяване качеството на атмосферния въздух със специализирана апаратура за аварийни ситуации към РЛ-Шумен, за същото е съставен протокол №ЗК-25 от 21.03.2019 г. На дружеството е дадено един на брой предписание за конкретните мерки които дружеството ще предприеме за недопускане запалване на отпадъци. За резултатите от проверката е уведомен подателя на сигнала. В резултат на получените протоколи от измерване при аварийни ситуации на РЛ – Шумен е установено, че концентрациите на измерените вещества не превишават нормите за допустими емисии за качеството на атмосферния въздух в с. Царев брод и района на Кариера – с. Златна нива.
7 21.03.2019 г. С-27/21.03.2019 Намерен Розов пеликан, който не може да лети – гр. Нови пазар РИОСВ – Шумен Извършена е проверка на място с Констативен протокол № ДС-04/ 21.03.2019г., при която се установи, че птицата е намерена вечерта на 20.03.2019г. от жител на гр. Нови пазар в района до гр. Каспичан в близост до магистралата и занесена във ветеринарна амбулатория в гр. Н. пазар. Птицата е без видими рани, но дясното крило е увиснало и не може да лети. В тази връзка пеликанът е изпратен за лечение и отглеждане в Спасителен център за диви животни „Зелени Балкани“ – гр. Стара Загора. Подателят на сигнала присъства по време на проверката.
8 27.03.2019 г. С-28/27.03.2019 1.      Изпускане на отпадъчни води от „Каолин“ ЕАД в р. Канагьол. По т. 1–РИОСВ – Шумен Предстояща проверка с РЛ – Шумен.
2.      Върху пасище се изхвърля пясък.
3.      Заровени радиоактивни материали в стар рудник.