одобрен

Регистър одобрени ПУП

Уникален идентификатор:  32d9bbb0-2517-498a-9581-8112ae8db078

Текуща версия: 2

Показвана версия: 2

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-07-03 11:02:33
  • Създаден от: s.minkov
  • Последна промяна: 2019-11-29 14:41:29
  • Последно променил: ТСУ

Опис на Заповеди 2019-ОДОБРЕНИ ПУП

№ / дата Относно: Изготвил:
22/07.01.2019 Одобряване на ПУП –ЧЗ на плана за застрояване на упи 7- Почивен комплекс в кв. 393 по регулационния план на В-д ,имот №10450.503.1711 по КК Е.Крайчева
89/14.01.2019 Одобряване на ЧИ на плана на регулация и застройка за упи 12-търговия и услуги в кв. 68 по плана на Драгиново А.Бошнак
90/14.01.2019 Одобряване на ПУП –ЧИ на плана за застрояване на упи XI-272 в кв. 10 по плана на Драгиново А.Бошнак
127/22.01.2019 Одобряване на ПУП –за промяна на отреждането на одобрен УПИ -1-7,78 за промени отреждането на имот 10450.137.100 в м. „Башкова чука по КК на В-д Е.Бушнакова
130/23.01.2019 Одобряване на пуп-проект за ЧИ на плана за регулация за упи 21 кв. 8 по плана на Драгиново А.Бошнак
153/28.01.2019 Одобряване ПУП –проект за ЧИ на плана за регулация и застрояване на упи XLII-961 И УПИ 7 И УЛИЦА С О.Т. 1002-1003 КВ. 65 ПО ПЛАНА НА Драгиново А.Бошнак
154/28.01.2019 Одобряване на пуп –пр за изменение регулация на улична алея между кв. 71 и кв. 74 по плана на Драгиново А.Бошнак
163/29.01.2019 Одобряване ПУП-ПР с цел промяна на предназначението на земеделски земи във връзка с необходимост от разрешение на съществуващо сметище с прекратена експлоатация за провеждане на рекултивация на терен-депо за битови отпадъци в ПИ 10450.85.137 м. Реповица Е.Бушнакова
180/04.02.2019 Одобряване на пуп-чи на плана за регулация и застройка за УПИ I-139 и II-139 кв. 31 по плана на Драгиново А.Бошнак
181/04.02.2019 Одобряване на пуп-чи на плана за регулация на упи 15-10450.502.2674 по КК и упи 13 в кв. 354 по плана на В-д Е.Крайчева
182/04.02.2019 Одобряване на пуп-чи на плана за регулация и застрояване на упи I-3685 в кв. 143 по плана на В-д Е.Крайчева
205/04.02.2019 Одобряване на частично изменение на плана за регулация и застрояване на УПИ 13-123 и УПИ 14-123 по плана на с.Кръстава А.Палов
206/04.02.2019 Одобряване проект за ПУП –схема трасе за изграждане и реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа и СВО по улица с осови точки в с. Кръстава и е възложено на ВКТВ А.Палов
252/15.02.2019 Одобряване на ПУП –ЧИ на плана за регулация и застрояване на упи 6-6520 кв. 4801 по плана на В-д Е.Крайчева
273/20.02.2019 Одобряване на служебно изменение на плана за регулация за кв. 35 по плана на Юндола ,като се образува нов кв.351 Д.Кондева
296/26.02.2019 Одобряване ПУП-ЧИ на плана за регулация и застрояване на упи 2-4907 в кв. 382 по плана на В-д Е.Крайчева
297/26.02.2019 Одобряване ПУП-ЧИ на плана за регулация и застрояване ,като за сметка на упи 22 А се образува нов упи и се дава отреждане „Автосервиз” Е.Бушнакова
298/26.02.2019 Одобряване ПУП –за промяна предназначението на земеделски земи на имот 10450.150.82 от полска култура –в „За хотел-апартаментен тип ,ПИ 10450.150.82 се присъединява към УПИ СХХIX129 Е.Бушнакова
345/11.03.2019 Одобряване на ПУП за ЧИ на плана за регулация на част от ул. „Скала”с о.т. 151-168 по плана на с. Драгиново А.Бошнак
347/11.03.2019 Одобряване ПУП-проект за ЧИ на плана за регулация и застрояване на основание чл. 15за ПИ 1024 по плана на Драгиново А.Бошнак
352/11.03.2019 Одобряване на ПУП-ЧИ на плана за регулация и застрояване за УПИ 29-2239 в кв. 327 по плана на В-д Д.Кондева
353/11.03.2019 Одобряване на ПУП-ЧИ на плана за регулация и застрояване за УПИ 1-9 в кв. 8 по плана на Юндола Д.Кондева
354/11.03.2019 Одобряване на ПУП –схема за трасе на нова ВЛ НН за изместване на съществуваща ВЛ НН ,която преминава през УПИ 3-303 в кв. 16 по плана на Юндола Д.Кондева
384/15.03.2019 Одобряване попълването на кадастрален план с нов имот 636 и верни граници на имот 440 общ. в кв. 23 по плана на Юндола Д.Кондева
385/15.03.2019 Одобряване на ПУП за промяна на предназначение на земеделски земи упи 6-52 Е.Бушнакова
387/15.03.2019 Одобряване на пуп –проект за ЧИ на плана за регулация и застрояване на ПИ 1236 в кв. 20 а по плана на Драгиново А.Бошнак
388/15.03.2019 Одобряване на пуп –проект за ЧИ на плана за регулация за упи 7-178 в кв. 48 по плана на Драгиново А.Бошнак
390/15.03.2019 Одобряване на пуп –проект за ЧИ на плана за регулация и застрояване на за УПИ 1-816 и УПИ 2-837 кв. 96 по плана на Драгиново А.Бошнак
408/19.03.2019 Одобряване ЧИ на плана за регулация и застрояване на поземлен имот №40 в кв. 11 по плана на с. Долна Дъбева А.Палов
448/25.03.2019 Одобряване на ПУП –план схема на трасе за подмяна на кабел на УПИ 5-2763 кв. 167 по плана на В-д Е.Крайчева
449/25.03.2019 Одобряване на ПУП –план схема на трасе за подмяна на кабел в упи 13 кв. 72 по плана на В-д Е.Крайчева
450/25.03.2019 Одобряване на ПУП –план схема на трасе за подмяна на кабел в упи 1-6655 кв. 681 по плана на В-д Е.Крайчева
451/25.03.2019 Одобряване на ПУП –план схема на трасе за нов водопровод и реконструкция и подмяна на съществуващ водопровод ,чрез който да се осъществява връзка между пречиствателна станция и помпена станция Клептуза Е.Крайчева
452/25.03.2019 Одобряване на ПУП –план схема на трасе за подмяна на кабел в упи 1-4807 кв. 55 по плана на В-д Е.Крайчева
453/25.03.2019 Одобряване на ПУП –план схема на трасе за подмяна на кабел в упи 13-7942кв. 414 по плана на В-д Е.Крайчева
454/25.03.2019 Одобряване на ПУП –план схема на трасета за подмяна на външно кабелно захранване в упи 26—8864 кв. 1014 по плана на В-д Е.Крайчева
455/25.03.2019 Одобряване на ПУП –план схема за сградно отклонение с въздушна линия в с. Юндола.Трасето на линията започва пред упи 21-320 кв.4-нов ЖБ стълб пред упи 16-320 кв. 4 Д.Кондева
456/25.03.2019 Одобряване на ПУП –план схема за сградно отклонение.Трасе на линия започва в т. А пресича пътя до ЖБ стълбове по южен и западен тротоар на ул”Елин връх” Д.Кондева
457/25.03.2019 Одобряване на ПУП –план схема за сградно отклонение.Трасе на линия започва в т. А на ТП 57 в упи 1 кв. 409,пресича ул. „Иля Еренбург” Д.Кондева
458/25.03.2019 Одобряване на ПУП –план схема за сградно отклонение.Трасе на линия започва в т. А –съществуващо табло пред УПИ 27-8356 кв. 403 на ул. Ливадите” на границите пред имоти 8417,8416 на УПИ 24 кв. 403 Д.Кондева
462/26.03.2019 Одобряване на кадастрален план с верни имотни граници на ПИ 1324-общ. и нов ПИ 1383 кв. 1 по плана на с.Драгиново А.Бошнак
463/26.03.2019 Одобряване изработване на ПУП –проект за ЧИ на плана за регулация и застройка за УПИ 3-403,4-404,1377-ЖС,търговия и услуги и 6-402,1378 В КВ. 32 по плана на Драгиново А.Бошнак
494/01.04.2019 Одобряване на ПУП –схема зя трасе на ново водопроводно отклонение в кв. 1841 по плана на В-д Е.Крайчева
495/01.04.2019 Поправяне на заповед 610 от 14.05.2018 –вместо УПИ 37-7987,8592 да се чете УПИ 37-7987-вместо УПИ 38-7987,8592 да се чете 38-7988 по плана на В-д Д.Кондева
557/09.04.2019 Одобряване на ПУП-проект на ЧИ на плана на регулация и застрояване на упи 6-255 в кв. 9 по плана на Драгиново А.Бошнак
558/09.04.2019 Одобряване на кадастралния план с верни имотни граници на ПИ 140 кв. 31 както и сградата в него по плана на Драгиново А.Бошнак
559/09.04.2019 Одобряване на ПУП-проект на ЧИ на плана на регулация и застрояване на упи 3-1208,1210 и упи 6-1209,1211 в кв. 88 по плана на Драгиново А.Бошнак
560/09.04.2019 Одобряване на ПУП-проект на ЧИ на плана на регулация и застрояване на упи 6 кв. 99 по плана на Драгиново А.Бошнак
577/12.04.2019 Одобряване на ПУП-ЧИ на плана за регулация и застрояване на упи 12-6902 в кв. 82 по плана на В-д Е.Крайчева
584/15.04.2019 Одобряване за изработване на ПУП-ЧИ на плана за застрояване на упи LXIII1015,1202 В КВ. 68 по плана на Драгиново А.Бошнак
584/15.04.2019 Одобряване за изработване на ПУП-ЧИ на плана за застрояване на упи LXIII1015,1202 В КВ. 68 по плана на Драгиново А.Бошнак
622/23.04.2019 Одобряване проект за ПУП-план схема за сградно отклонение с линия 0,4 в гр. Велинград Д.Кондева
623/23.04.2019 Одобряване на ПУП-ЧИ на план за застрояване за упи 10-232 в кв. 25 по плана на Юндола ,като в същия се предвижда ново петно застроително петно за сгради до три етажа и се спазят всички нормативни отстояния от другите урегулирани поземлени имоти Д.Кондева
625/24.04.2019 Одобряване проект за ПУП-план схема на трасе за подмяна на кабел кв. 3931 по плана на В-Д.трасе Е.Крайчева
629/25.04.2019 Одобряване на ПУП –ЧИ на плана за застрояване за упи 5-1858,6146 в кв. 4021 по плана на В-д Д.Кондева
630/25.04.2019 Одобряване на ПУП –ЧИ на плана за застрояване за упи 23-8611 в кв. 247 по плана на В-д ,кото в същия се предвижда ново петно за сгради до три етажа Д.Кондева
635/30.04.2019 Одобряване и изработване на ПУП –ЧИ на плана за застрояване за упи 24-кв. 21 по плана на Грашево А.Бошнак
637/30.04.2019 Одобряване попълването на кадастрален план с нов имот ПИ 1387 и сградата в него в кв. 70 по плана на Драгиново А.Бошнак
638/30.04.2019 Одобряване на ПУП –изменение регулацията на упи 6:7:12:13-общ., кв. 3 по плана на Драгиново А.Бошнак
639/30.04.2019 Одобряване попълването на кадастрален план с нов имот ПИ 1391 и сградата в него в кв. 7 по плана на Драгиново А.Бошнак
640/30.04.2019 Одобряване попълването на кадастрален план с верни имотни граници на нов ПИ 419 и сградата в кв. 19 по плана на с.Грашево А.Бошнак
646/07.05.2019 Попълване на кадастрален план с нов имот ПИ 1392-общ. и жил. сграда в него в кв. 13 по плана на Драгиново А.Бошнак
647/07.05.2019 Попълване на кадастрален план с верни имотни граници на ПИ 481,482,483,487 и сгради в кв. 39 по плана на Драгиново А.Бошнак
668/09.05.2019 Одобряване за изработване на ПУП –ЧИ на плана за застрояване за упи 4-6408 в кв. 11 по плана на В-д Е.Крайчева
672/13.05.2019 Одобряване за попълване на верни граници на ПИ 698 и ПИ 699 кв. 65 по плана на Драгиново А.Бошнак
676/13.05.2019 Одобряване на ПУП –проект за ЧИ на плана за регулация и застрояване на УПИ 2 кв. 5 по плана на с.Магерово А.Бошнак
800/05.06.2019 Одобряване ПУП-ЧИ на плана за регулация и застрояване на упи 1-4425,7999 и упи 13-8964 за СМП в кв. 65 по плана на В-д Е.Крайчева
823/11.06.2019 Одобряване на ПУП-ЧИ на плана за регулация на упи 9 кв. 141 по плана на В-д Е.Крайчева