одобрен

Регистър на върнатите за ново обсъждане решения на Общински съвет Асеновград-мандат2015-2019

Уникален идентификатор:  33be2ba6-a2ff-42cb-9ba4-758df3f43249

върнати ново обсъждане община общински регистър решения съвет РМС 436/2017 Асеновград

Текуща версия: 2

Показвана версия: 2

Формат: CSV

  • Създаден на: 2021-10-19 11:06:38
  • Създаден от: margarita_filipova
  • Последна промяна: 2021-10-20 08:45:48
  • Последно променил: margarita_filipova

Писмо вх.№ от Областния управител на област Пловдив

Решение №, върнато за ново обсъждане

Относно

Забележка

1. вх.№ И-27/03.02.2016 г. № 159, взето с Протокол № 8 от 27.01.2016 г. Предложение за промяна на структурата на ОП “Третиране и депониране на битови и строителни отпадъци” към Община Асеновград. Изменено с Решение № 183, взето с Протокол № 9 от 17.02.2016 г.
2. вх.№ И-27/03.02.2016 г. № 150, взето с Протокол № 8 от 27.01.2016 г. Ликвидиране на съсобственост в поземлен имот 72789.503.525 по КК на с.Тополово. Отменено с Решение № 184, взето с Протокол № 9 от 17.02.2016 г.
3. вх.№ И-37/26.02.2016 г. № 216, взето с Протокол № 9 от 17.02.2016 г. Приемане на Наредба за условията, критериите и реда за финансово подпомагане на спортните клубове в община Асеновград. Изменено с Решение № 225, взето с Протокол № 10 от 30.03.2016 г.
4. вх № И-80/14.07.2016 г. № 450, взето с Протокол № 14 от 16.06.2016 г. Предоставяне за безвъзмездно ползване на Общинско предприятие “Третиране и депониране на битови и строителни отпадъци” Асеновград транспортни средства – собственост на Община Асеновград Изменено с Решение № 490, взето с Протокол № 15 от 19.07.2016 г.
5. вх.№ И-100/09.09.2016 г. № 501, взето с Протокол № 17 от 31.08.2016 г. Утвърждаване на цена и продажба на сграда с КИ № 72789.503.555.2, построена в поз.имот КИ № 72789.503.555 по КК на с.Тополово на наемател, настанен по административен ред. Отменено с Решение № 565, взето с Протокол № 9 от 28.09.2016 г.
6. вх.№ И-100/09.09.2016 г. № 514, взето с Протокол № 17 от 31.08.2016 г. Учредяване на възмездно право на ползване за разполагане на пчелин в поз.имот с КИ № 37633.160.174 по КК на с.Козаново. Отменено с Решение № 566, взето с Протокол № 9 от 28.09.2016 г.
7. вх.№ И-100/09.09.2016 г. № 515, взето с Протокол № 17 от 31.08.2016 г. Учредяване на възмездно право на ползване за разполагане на пчелин в поз.имот с КИ № 37633.160.174 по КК на с.Козаново. Отменено с Решение № 567, взето с Протокол № 9 от 28.09.2016 г.
8. вх.№ И-100/09.09.2016 г. № 544, взето с Протокол № 17 от 31.08.2016 г. Одобряване на ПУП /ПРЗ/ за обединяване на УПИ 7.58-хотел и кафене аперитив с имот 02974.7.61 по кадастралната карта на с.Бачково и образуване на УПИ 7.83 за хотел и кафе аперитив. Отменено с Решение № 568, взето с Протокол № 9 от 28.09.2016 г.
9. вх.№ И-154/29.12.2016 г. № 694, взето с Протокол № 21 от 21.12.2016 г. Ликвидиране на съсобственост в поземлен имот 16955.755.44 по кадастралната карта на с.Горнослав. Изменено с Решение № 729, взето с Протокол № 22 от 25.01.2017 г.
10. вх.№ И-15/03.02.2017 г. № 755, взето с Протокол № 22 от 25.01.2017 г. Приемане на Правилник за устройството и дейността на Център за подкрепа за личностно развитие – Асеновград. Отменено с Решение № 761, взето с Протокол № 23 от 22.02.2017 г.
11. вх.№ И-49/09.05.2017 г. № 913, взето с Протокол № 25 от 26.04.2017 г. Приемане на Наредба за условията и реда за издаване на разрешителни за водовземане, управление и ползване на находищата на минерална вода на територията на Община Асеновград. Отменено с Решение № 963, взето с Протокол № 26 от 17.05.2017 г.
12. вх.№ И-77/26.06.2017 г. № 978, взето с Протокол № 28 от 14.06.2017 г. Ликвидиране на съсобственост в поземлен имот 72789.502.477 по кадастралната карта на с. Тополово. Отменено с Решение № 994, взето с Протокол № 29 от 05.07.201 7г.
13. вх.№ И-82/14.07.2017 г. № 1007,1008 взето с Протокол № 29 от 05.07.2017 г. Ликвидиране на съсобственост в поземлени имоти 51830.501.523 и 51830.501.522 по кадастралната карта на с. Новаково. Изменя с Решение № 1034 взето с Протокол № 31 от 30.08.2017 г.
14. вх.№ И-82/14.07.2017 г. № 1008 взето с Протокол № 29 от 05.07.2017 г. Ликвидиране на съсобственост в поземлени имоти 51830.501.523 и 51830.501.522 по кадастралната карта на с. Новаково. Изменя с Решение № 1035 взето с Протокол № 31 от 30.08.2017 г.
15. вх.№ И-107/07.09.2017 г. № 1073 взето с Протокол № 31 от 30.08.2017 г. Приемане на Наредба за условията и реда за издаване на разрешителни за водовземане, управление и ползване на находищата на минерална вода на територията на Община Асеновград. Отменя с Решение № 1088 взето с Протокол № 32 от 27.09.2017 г.
16. вх. № И-144/04.10.2018 г. № 1589 взето с Протокол № 46 от 26.09.2018 г. Ликвидиране на съсобственост чрез продажба на поземлен имот 00702.515.439 по кадастралната карта на гр. Асеновград. Отменя с Решение № 1620 взето с Протокол № 48 от 24.10.2018 г.
17. вх. № И-159/01.11.2018 г. № 1620 взето с Протокол № 48 от 24.10.2018 г. Писмо от Областния управител на област Пловдив вх. № И-144/04.10.2018 г. Изменя с Решение № 1645 взето с Протокол № 49 от 08.11.2018 г.
18. вх. № И-159/01.11.2018 г. № 1627 взето с Протокол № 48 от 24.10.2018 г. Прилагане на регулационния план по §8 от ЗУТ за УПИ ХІV-511.339, жил. застрояване, кв.26, гр. Асеновград. Изменя с Решение № 1646 взето с Протокол № 49 от 08.11.2018 г.
19. вх. № И-191/27.12.2018 г. № 1726 взето с Протокол № 51 от 19.12.2018 г. Одобряване на план-сметка за дейностите по чл. 66, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси за 2019 г. и определяне размера на таксата за битови отпадъци и цени на услуги за 2019 г. на територията на Община Асеновград. Изменя с Решение № 1740 взето с Протокол № 53 от 09.01.2019 г.
20. вх. № И-6/07.02.2019 г. № 1742 взето с Протокол № 54 от 30.01.2019 г. Докладна записка вх. № 14-00-5934 от 20.12.2018 г. от Христо Тодоров Андонов - директор на ОУ ”Петко Каравелов” - гр. Асеновград. Изменя с Решение № 1775 взето с Протокол № 55 от 19.02.2019 г.
21. вх. № И-6/07.02.2019 г. № 1753 взето с Протокол № 54 от 30.01.2019 г. Докладна записка вх. № 14-00-313 от 16.01.2019г. от Лилия Йорданова Венева - директор на ОУ,,Христо Ботев’’ – гр. Асеновград. Изменя с Решение № 1776 взето с Протокол № 55 от 19.02.2019 г.
22. вх. № И-25/06.03.2019 г. № 1784 взето с Протокол № 56 от 27.02.2019 г. Учредяване на вещно право на ползване на поземлен имот /ПИ/ № 31108.33.264 – водоем находящ се в с. Златовръх, общ. Асеновград. Изменя с Решение № 1811 взето с Протокол № 57 от 20.03.2019 г.
23. вх. № И-59/02.05.2019 г. № 1908 взето с Протокол № 59 от 24.04.2019 г. Създаване на ПУП-ПРЗ за имот № 203, част от кв. 266 от регулационния план на гр. Асеновград. Решението остава без разглеждане
24 вх. № И-75/27.06.2019 г. № 1984, взето с Протокол № 61 от 19.06.2019 г. Даване предварително съгласие за промяна на начин на трайно ползване на поземлен имот с КИ № 00702.23.21 по кадастралната карта на гр.Асеновград. Изменя с Решение № 2003 взето с Протокол № 63 от 03.07.2019 г.
25 вх. № И-77/11.07.2019 г. № 2015, взето с Протокол № 63 от 03.07.2019 г. Приемане на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди на граждани, за настаняване под наем и продажба на общински жилищни имоти. Отменя с Решение № 2026 взето с Протокол № 64 от 17.07.2019 г.
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте