одобрен

Тримесечен отчет за касово изпълнение на Бюджета на община Куклен към 31.03.2018 г.

Уникален идентификатор:  33c5416a-fd11-4960-b664-f47abdf4559b

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-04-02 15:26:15
  • Създаден от: mariya_kovacheva
  • Последна промяна: 2019-04-02 15:26:15

(бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение)

ЕИК/БУЛСТАТ

код по ЕБК

Web-адрес

e-mail

финансово-правна форма

Куклен 0 6617 0 finansi@kuklen.org 0 БЮДЖЕТ код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА 0
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ ГОДИНА 2018 ГОДИНА 2018 ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА, СМЕТКИТЕ ЗА СЕС И ЧУЖДИТЕ СРЕДСТВА
НА БЮДЖЕТА, СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И СМЕТКИТЕ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА КЪМ 2018/03/31 (В ЛЕВОВЕ) 2018/03/31 (В ЛЕВОВЕ) 2018
БЮДЖЕТ Годишен уточнен план БЮДЖЕТ -ОТЧЕТ Сметки за сред-ства от Европей-ския съюз-инди-кативни разчети Сметки за сред-ства от Евро-пейския съюз - ОТЧЕТ Сметки за чуж-ди средства - ОТЧЕТ ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ таблица 'OTCHET' Год. уточнен план таблица 'OTCHET' ОТЧЕТ §§ от ЕБК, които се включват в съответния показател
П О К А З А Т Е Л И 2018 2018/03/31 2018 2018/03/31 2018/03/31 2018/03/31 2018 2018/03/31 П О К А З А Т Е Л И
(а) (1) (2) (3) (4) (5) (6)=(2)+(4)+(5) (1) (2)
А. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ А. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
I. Постъпления от текущи приходи I. Постъпления от текущи приходи
1. Приходи от данъци и осигурителни вноски 929763 217559 0 0 0 217559 929763 217559 приходни §§ 01-00 ÷ 20-00
2. Приходи от такси 942110 190080 0 0 0 190080 942110 190080 приходни §§ 25-00, 26-00, 27-00, 36-08 и 36-10
в т.ч. приходи от вноски 0 0 0 0 0 0 0 0 приходни §§ 36-08 и 36-10
3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви 90000 4772 0 0 0 4772 90000 4772 приходни §§ 28-02 и 28-09
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция 212200 347 0 0 0 347 212200 347 приходeн § 24-04
5. Приходи от наеми 39350 12179 0 0 0 12179 39350 12179 приходни §§ 24-05 и 24-06
6. Приходи от концесии и лицензии за ползване на публични активи 0 531 0 0 0 531 0 531 приходни §§ 41-00 и 42-00
7. Приходи от лихви 0 0 0 0 0 0 0 0 приходни §§ 24-08 ÷ 24-19
8. Приходи от дивиденти и дялово участие 0 0 0 0 0 0 0 0 приходни §§ 24-01, 24-03 и 24-07
9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики 3000 342 0 0 0 342 3000 342 приходни §§ 36-01, 36-05 и 36-19
Общо за група І. Постъпления от текущи приходи 2216423 425810 0 0 0 425810 2216423 425810 сборен ред за група І. Постъпления от текущи приходи
IІ. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства IІ. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства
1. Продажба на земя 1271000 23609 0 0 0 23609 1271000 23609 приходeн § 40-40
2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи 0 0 0 0 0 0 0 0 приходeн § 40-00 без §§ 40-40 и 40-71
3. Конфиск. средства и продажби на конфискувани и от залог нефин. активи 0 0 0 0 0 0 0 0 приходeн § 28-01
Общо за група ІІ. Постъпления от продажби на нефинансови активи 1271000 23609 0 0 0 23609 1271000 23609 сборен ред за група ІІ. Постъпления от продажби на нефинансови активи
IІI. Внесен ДДС, др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления
1. Внесен ДДС
2. Внесен данък върху приходите от стопанска дейност
3. Внесени други данъци върху продажбите
4. Коректив за касови постъпления
ІІІ. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления -79466 -3045 0 0 0 -3045 -79466 -3045 ІІІ. Внесен ДДС и др. д-ци в/у продажбите и коректив - приходни § 36-18 и 37-00
в т. ч. внесен ДДС -73232 -2258 0 0 0 -2258 -73232 -2258 приходен § 37-01
внесен данък в/у приходите от стопанска дейност -6234 -787 0 0 0 -787 -6234 -787 приходен § 37-02
внесени други данъци, такси и вноски в/у продажбите 0 0 0 0 0 0 0 0 приходен § 37-09
IV. Постъпления от застрахователни обезщетения 0 0 0 0 0 0 0 0 IV. Постъпления от застрахователни обезщетения - приходни § 36-11 и 36-12
V. Приходи от помощи и дарения V. Приходи от помощи и дарения
1. Помощи и дарения от Европейския съюз 0 0 0 0 0 0 0 0 приходни §§ 46-10, 46-20, 48-10 и 48-20
2. Други помощи и дарения от чужбина 0 0 0 0 0 0 0 0 приходни §§ 46-30 ÷ 46-80 и §§ 48-30 ÷ 48-80
3. Други безвъзмездно получени средства по международни програми 0 0 0 0 0 0 0 0 приходeн § 47-00
4. Помощи и дарения от страната 710 590 0 0 0 590 710 590 приходeн § 45-00
Общо за група V. Приходи от помощи и дарения 710 590 0 0 0 590 710 590 сборен ред за група V. Приходи от помощи и дарения
А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 3408667 446964 0 0 0 446964 3408667 446964 сборен ред за А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ
I. Плащания за текущи нелихвени разходи I. Плащания за текущи нелихвени разходи
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции 1627341 348331 0 0 0 348331 1627341 348331 разходни §§ 10-00 (без §§ 10-62, 10-63 и 10-69), 46-00 и § 00-98 (без НОИ и НЗОК)
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги 11630 5242 0 0 0 5242 11630 5242 разходни §§ 10-62, 10-63 и 10-69
3. Платени данъци, такси и административни санкции 32194 8770 0 0 0 8770 32194 8770 разходен § 19-00
4. Разходи за възнаграждения на персонал 2719212 469713 0 0 0 469713 2719212 469713 разходни §§ 01-00 и 02-00
5. Разходи за осигурителни вноски 522082 90524 0 0 0 90524 522082 90524 разходни §§ 05-00 и 08-00
Общо за група І. Плащания за текущи нелихвени разходи 4912459 922580 0 0 0 922580 4912459 922580 сборен ред за група І. Плащания за текущи нелихвени разходи
IІ. Плащания за придобиване на нефинансови дълготрайни активи IІ. Плащания за придобиване на нефинансови дълготрайни активи
1. Придобиване на земя 25000 0 0 0 0 0 25000 0 разходен § 54-00
2. Придобиване на други дълготрайни материални активи 2436547 37009 0 0 0 37009 2436547 37009 разходни §§ 51-00 и 52-00
3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи 118300 0 0 0 0 0 118300 0 разходен § 53-00
4. Нето-прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция 0 0 0 0 0 0 0 0 разходен § 57-00 и приходeн § 40-71 (-)
в т. ч. постъпления от реализация на държавния резерв (-) 0 0 0 0 0 0 0 0 приходeн § 40-71 (-)
Общо за група ІІ. Плащания за на нефинансови дълготрайни активи 2579847 37009 0 0 0 37009 2579847 37009 сборен ред за група ІІ. Плащания за на нефинансови дълготрайни активи
III. Плащания за разходи за лихви III. Плащания за разходи за лихви
1. Разходи за лихви по банкови заеми и държавни (общински) ценни книжа 53400 0 0 0 0 0 53400 0 разходни §§ 21-00 ÷ 28-00
2. Разходи за лихви по други заеми и дългове 25600 0 0 0 0 0 25600 0 разходен § 29-00
Общо за група ІІІ. Плащания за разходи за лихви 79000 0 0 0 0 0 79000 0 сборен ред за група ІІІ. Плащания за разходи за лихви
IV. Трансфери към домакинства IV. Трансфери към домакинства
1. Осигурителни плащания и други текущи трансфери 55864 21881 0 0 0 21881 55864 21881 разходни §§ 39-00 ÷ 42-00 (за НОИ и НЗОК - и разходен § 00-98)
2. Капиталови трансфери към домакинства 0 0 0 0 0 0 0 0 разходен § 55-04
Общо за група ІV. Трансфери към домакинства 55864 21881 0 0 0 21881 55864 21881 сборен ред за група ІV. Трансфери към домакинства
V. Субсидии и капиталови трансфери V. Субсидии и капиталови трансфери
1. Текущи субсидии и трансфери към други лица 169507 35827 0 0 0 35827 169507 35827 разходни §§ 33-00, 43-00, 44-00, 45-00 и 49-01
2. Капиталови трансфери към други лица 0 0 0 0 0 0 0 0 разходни §§ 49-02 и 55-00 (без § 55-04)
Общо за група V. Субсидии и капиталови трансфери 169507 35827 0 0 0 35827 169507 35827 сборен ред за група V. Субсидии и капиталови трансфери
Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ 7796677 1017297 0 0 0 1017297 7796677 1017297 сборен за ред Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИН. АКТИВИ
В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ
1. Трансфери между бюджетни организации (нето) 3190687 943914 0 0 0 943914 3190687 943914 трансферни параграфи §§ 30-00 ÷ 32-00 и 60-00 ÷ 69-00
2. Временни безлихвени заеми между бюджетни организации (нето) -262262 72316 0 0 0 72316 -262262 72316 трансферни параграфи §§ 74-00 ÷ 78-00
В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ 2928425 1016230 0 0 0 1016230 2928425 1016230 сборен ред за В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А. - Б. + В. ) -1459585 445897 0 0 0 445897 -1459585 445897 Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А. - Б. + В. )
Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.) 1459585 -445897 0 0 0 -445897 1459585 -445897 Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)
Е. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ Е. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ
I. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия I. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия
1. Придобиване на дялове, акции и участия в предприятия (-) -500 -261 0 0 0 -261 -500 -261 финансиращи §§ 70-01 и 70-03
2. Постъпления от реализация и приватизация на дялове, акциии и участия 0 0 0 0 0 0 0 0 финансиращи §§ 70-10 и 90-00
Общо за група І. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия -500 -261 0 0 0 -261 -500 -261 Сборен ред за група І. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия
IІ. Предоставени заеми, възмездна фин. помощ и активирани гаранции IІ. Предоставени заеми, възмездна фин. помощ и активирани гаранции
1. Предоставени заеми и възмездна финансова помощ (-) 0 0 0 0 0 0 0 0 финансиращи §§ 71-01, 72-01 и 79-01
2. Получени погашения по предоставени заеми и възмездна фин. помощ (+) 0 0 0 0 0 0 0 0 финансиращи §§ 71-02, 72-02, 79-02 и 82-00 и § 80-80 (ако е "плюс")
3. Плащания по активирани гаранции - главници по гарантирани заеми 0 0 0 0 0 0 0 0 финансиращи §§ 73-20, 73-69 и 73-70
4. Възстановени суми по активирани гаранции - главници 0 0 0 0 0 0 0 0 финансиращи §§ 73-91 и 73-92
Общо за група ІІ. Предоставени заеми, възмездна фин. помощ и гаранции 0 0 0 0 0 0 0 0 Сборен ред за група ІІ. Предоставени заеми, възмездна фин. помощ и гаранции
IІI. Други операции с финансови активи IІI. Други операции с финансови активи
1. Нето-операции с други ценни книжа и фин. активи (кеш-мениджмънт) 0 0 0 0 0 0 0 0 финансиращи §§ 91-01 и 92-00
2. Други операции с финансови активи (нето) 0 0 0 0 0 0 0 0 финансиращи §§ 73-93, 93-36, 93-38
Общо за група ІІІ. Други операции с финансови активи 0 0 0 0 0 0 0 0 Сборен ред за група ІІІ. Други операции с финансови активи
Е. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ -500 -261 0 0 0 -261 -500 -261 Сборен ред за Е. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ
Ж. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ Ж. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ
I. Емитирани държавни (общински) ценни книжа I. Емитирани държавни (общински) ценни книжа
1. Постъпления от емисии на държавни (общински) ценни книжа (+) 0 0 0 0 0 0 0 0 финансиращи §§ 81-11, 81-12 и 85-00
2. Погашения по емисии на държавни (общински) ценни книжа) (-) 0 0 0 0 0 0 0 0 финансиращи §§ 81-21, 81-22 и 86-00
Общо за група І. Емитирани държавни (общински) ценни книжа 0 0 0 0 0 0 0 0 Сборен ред за група І. Емитирани държавни (общински) ценни книжа
IІ. Заеми от банки и други лица IІ. Заеми от банки и други лица
1. Получени банкови и други заеми (+) 500000 0 0 0 0 0 500000 0 финансиращи §§ 80-11, 80-12, 80-31, 80-32, 80-51, 80-52, 80-97, 83-11, 83-12, 83-71, 83-72
2. Погашения по получени банкови и други заеми (-) 0 0 0 0 0 0 0 0 §§ 80-17, 80-18, 80-37, 80-38, 80-57, 80-58, 80-98, 83-21, 83-22, 83-81, 83-82 и § 80-80 (ако е "минус")
Общо за група ІІ. Заеми от банки и други лица 500000 0 0 0 0 0 500000 0 Сборен ред за група ІІ. Заеми от банки и други лица
IІI. Финансиране чрез финансов лизинг и търговски кредит IІI. Финансиране чрез финансов лизинг и търговски кредит
1. Получено финансиране по финансов лизинг и търговски кредит (+) 0 0 0 0 0 0 0 0 финансиращ § 93-17
2. Погашения по финансов лизинг и търговски кредит (-) 0 0 0 0 0 0 0 0 финансиращ § 93-18
Общо за група ІІІ. Финансиране чрез фин. лизинг и търговски кредит 0 0 0 0 0 0 0 0 Сборен ред за група ІІІ. Финансиране чрез фин. лизинг и търговски кредит
ІV. Други операции с финансови пасиви ІV. Други операции с финансови пасиви
1. Операции с чужди средства (нето) 0 0 0 0 0 0 0 0 финансиращи §§ 93-01, 93-10, 93-55 и 93-56
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето) 0 0 0 0 0 0 0 0 финансиращи §§ 93-37 и 93-39
Общо за група ІV. Други операции с финансови пасиви 0 0 0 0 0 0 0 0 Сборен ред за група ІV. Други операции с финансови пасиви
Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ 500000 0 0 0 0 0 500000 0 Сборен ред за Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ
З. НЕТО-РАЗЧЕТИ И ОПЕРАЦИИ З. НЕТО-РАЗЧЕТИ И ОПЕРАЦИИ
1. Нето-операции за сметка на средства от Европейския съюз 0 0 0 0 0 0 0 0 финансиращи §§ 93-21 ÷ 93-28
2. Операции за сметка на други бюджети, сметки и фондове -6961 -5246 0 0 0 -5246 -6961 -5246 финансиращ § 88-00
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации 0 0 0 0 0 0 0 0 финансиращи §§ 87-00, 89-00, 93-30, 93-95, 93-96, 95-13 и 98-00 (за ЦБ - и § 96-01 и 96-02)
в т.ч. изменение на средства по сметки, включени в единната сметка 0 0 0 0 0 финансиращ § 96-00
4. Разлики от закръгления в хил. лв. (+/-) 0 прилага се само за отчета в хил. лв.
З. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ -6961 -5246 0 0 0 -5246 -6961 -5246 Сборен ред за З. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ НЕТНИ ПОЗИЦИИ
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА
1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период 967046 967046 0 0 0 967046 967046 967046 финансиращи §§ 95-01 ÷ 95-06, 95-21, 95-22, 96-01 и 96-03 (за ЦБ - без § 96-01 и 96-03)
2. Преоценка на наличности в чудестранна валута в края на отчетния период 0 0 0 0 0 0 0 0 финансиращи §§ 95-14 и 95-49
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период 0 1407436 0 0 0 1407436 0 1407436 (-) §§ 95-07 ÷ 95-12, 95-28, 95-29, 96-07 и 96-09 (за ЦБ - § без 96-07 и 96-09)
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА (3. - 1. - 2.) -967046 440390 0 0 0 440390 -967046 440390 Сборен ред за И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА (3. - 1. - 2.)
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Дата: 43202 ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: РЪКОВОДИТЕЛ:
КОНТРОЛА - РАВНЕНИЕ МЕЖДУ БЮДЖЕТНО САЛДО И ФИНАНСИРАНЕ O K O K O K O K O K O K O K O K
КОНТРОЛА - РАВНЕНИЕ НА КАСОВИ ПОТОЦИ С НАЛИЧНОСТ O K O K O K O K O K O K O K O K
КОНТРОЛА - РАВНЕНИЕ НА БЮДЖ. САЛДО И ФИНАНСИРАНЕ - неравнение в левове 0 0 0 0 0 0 0 0
Куклен 0 6617 0 finansi@kuklen.org 0 БЮДЖЕТ код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА 0