одобрен

SEBRA-2019-06-03

Уникален идентификатор:  343312b5-cb95-433d-aee8-1c3c2cbc1c21

бюджет плащания

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-06-12 12:52:36
  • Създаден от: n_kasabova
  • Последна промяна: 2019-06-12 12:52:36

ОБЩО ПЛАЩАНИЯ ЗА ДЕНЯ (в лева)

Код Описание Сума
I. ПЛАЩАНИЯ ОТ БЮДЖЕТА, ИЗВЪРШЕНИ ЧРЕЗ СЕБРА, ПО ПЪРВОСТЕПЕННИ СИСТЕМИ
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 179213.40999999997
02 xxxx Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала 3032.9299999999967
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 7822.91
05 xxxx Осигурителни вноски за сметка на осигурителя 291511.42
10 xxxx Издръжка 519889.92999999993
18 xxxx Други разходи 1930
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 2669466.38
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 358327.4
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 10273017.8
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 14112369.22
88 xxxx Средства на разпореждане 6927756.34
89 xxxx Друго финансиране 36474.42999999999
90 xxxx Възстановени приходи 1427.98
91 xxxx Теглене на BGN в брой 117000
92 xxxx Закупуване на валута в брой 104232.74
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 4509204.02
98 xxxx Други операции в БНБ -6769.75
xxxx Целева субсидия за капиталови разходи за общини 26000.52
xxxx Обща субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности за общини 595676
xxxx Трансфери за други целеви разходи за общини 144102.89
II. ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ В БНБ
Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел 935514
Капиталови трансфери за юридически лица с нестопанска цел 110000
Вноска в общия бюджет на Европейския съюз 103770455.33
Общо:  145687655.9
ПЛАЩАНИЯ ОТ БЮДЖЕТА, ИЗВЪРШЕНИ ЧРЕЗ СЕБРА, ПО ПЪРВОСТЕПЕННИ СИСТЕМИ
Народно събрание ( 001******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 38095.59
10 xxxx Издръжка 32472.59
Общо:  70568.18
Министерски съвет ( 003******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 312.49
02 xxxx Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала 3010.53
05 xxxx Осигурителни вноски за сметка на осигурителя 291511.42
10 xxxx Издръжка 26791.1
18 xxxx Други разходи 600
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 125744.87
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 1266.18
90 xxxx Възстановени приходи 1427.98
Общо:  450664.57
Сметна палата ( 005******* )
Код Описание Сума
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 5452.94
10 xxxx Издръжка 3166.58
Общо:  8619.52
Министерство на финансите ( 010******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1638.02
10 xxxx Издръжка 35870.62
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 147000
88 xxxx Средства на разпореждане 15734.18
Общо:  200242.82
Министерство на външните работи ( 011******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 6210
Общо:  6210
Министерство на отбраната ( 012******* )
Код Описание Сума
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 105638.34
Общо:  105638.34
Министерство на вътрешните работи ( 013******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 38590.95
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 2233800
88 xxxx Средства на разпореждане 6701400
89 xxxx Друго финансиране 334.14
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 0
Общо:  8974125.09
Министерство на правосъдието ( 014******* )
Код Описание Сума
91 xxxx Теглене на BGN в брой 2000
92 xxxx Закупуване на валута в брой 5867.49
Общо:  7867.49
Министерство на труда и социалната политика ( 015******* )
Код Описание Сума
92 xxxx Закупуване на валута в брой 48464.58
Общо:  48464.58
Министерство на здравеопазването ( 016******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 70
Общо:  70
Министерство на образованието и науката ( 017******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 5194.7
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 48436.34
Общо:  53631.04
Министерство на културата ( 018******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 58.64
98 xxxx Други операции в БНБ 433
Общо:  491.64
Министерство на околната среда и водите ( 019******* )
Код Описание Сума
91 xxxx Теглене на BGN в брой 10000
92 xxxx Закупуване на валута в брой 38085.91
Общо:  48085.91
Министерство на икономиката ( 020******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 38054.85
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 0
Общо:  38054.85
Министерство на регионалното развитие и благоустройството ( 021******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 200
10 xxxx Издръжка 41758.04
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 248041.98
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 33177.6
Общо:  323177.62
Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията ( 023******* )
Код Описание Сума
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 4321096.68
Общо:  4321096.68
Министерство на младежта и спорта ( 025******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 8000
91 xxxx Теглене на BGN в брой 0
92 xxxx Закупуване на валута в брой 2014.5
Общо:  10014.5
Kомисия за енергийно и водно регулиране ( 045******* )
Код Описание Сума
91 xxxx Теглене на BGN в брой 5000
Общо:  5000
Агенция за ядрено регулиране ( 046******* )
Код Описание Сума
92 xxxx Закупуване на валута в брой 0
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 7823.32
Общо:  7823.32
Национален осигурителен институт ( 055******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 12046.16
98 xxxx Други операции в БНБ -348.26
Общо:  11697.9
Национална здравноосигурителна каса ( 056******* )
Код Описание Сума
91 xxxx Теглене на BGN в брой 50000
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 19840.33
98 xxxx Други операции в БНБ -475.5
Общо:  69364.83
Българска национална телевизия ( 061******* )
Код Описание Сума
91 xxxx Теглене на BGN в брой 50000
92 xxxx Закупуване на валута в брой 9800.26
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 104.64
Общо:  59904.9
Българско национално радио ( 062******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 12094.21
91 xxxx Теглене на BGN в брой 0
92 xxxx Закупуване на валута в брой 0
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 0
Общо:  12094.21
Българска телеграфна агенция ( 063******* )
Код Описание Сума
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 5884.93
Общо:  5884.93
Министерство на туризма ( 071******* )
Код Описание Сума
- - 0
10 xxxx Издръжка 19765.56
Общо:  19765.56
Централна избирателна комисия ( 082******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 3916.97
Общо:  3916.97
Комисия за публичен надзор над регистрираните одитори ( 083******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 480
Общо:  480
МТИТС - Национална компания "Железопътна инфраструктура" ( 581******* )
Код Описание Сума
89 xxxx Друго финансиране 34732.77
Общо:  34732.77
МТИТС - "БДЖ - Пътнически превози" ( 582******* )
Код Описание Сума
89 xxxx Друго финансиране 1407.52
Общо:  1407.52
Фонд "Гарантирани вземания на работници и служители" ( 735******* )
Код Описание Сума
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 135
Общо:  135
Софийски университет "Св. Климент Охридски" - София ( 801******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 70121.4
02 xxxx Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала 22.4
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 2369.97
Общо:  72513.77
Пловдивски Университет "Паисий Хилендарски" - Пловдив ( 802******* )
Код Описание Сума
18 xxxx Други разходи 1000
Общо:  1000
Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ - Бургас ( 803******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 457.68
18 xxxx Други разходи 250
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 1220.4
Общо:  1928.08
Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград ( 805******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 16531.35
10 xxxx Издръжка 2412.18
Общо:  18943.53
Технически университет - София ( 812******* )
Код Описание Сума
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 391.17
Общо:  391.17
Технически университет - Варна ( 814******* )
Код Описание Сума
98 xxxx Други операции в БНБ -6378.99
Общо:  -6378.99
Технически университет - Габрово ( 815******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 2274.85
88 xxxx Средства на разпореждане 17.76
Общо:  2292.61
Университет по архитектура, строителство и геодезия - София ( 816******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 17312.42
Общо:  17312.42
Университет по хранителни технологии - Пловдив ( 821******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 802.48
10 xxxx Издръжка 628.95
18 xxxx Други разходи 40
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 1440
Общо:  2911.43
Аграрен университет - Пловдив ( 822******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 4100.92
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 1500
Общо:  5600.92
Тракийски университет - Стара Загора ( 823******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 33110.59
18 xxxx Други разходи 40
Общо:  33150.59
Медицински университет - Пловдив ( 832******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 22035.08
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 1976187.1
Общо:  1998222.18
Медицински университет "Проф. д-р Параскев Иванов Стоянов" - Варна ( 833******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 3552.08
10 xxxx Издръжка 104719.12
Общо:  108271.2
Университет за национално и световно стопанство - София ( 841******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 5118.96
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 332020.4
Общо:  337139.36
Национална спортна академия "Васил Левски" - София ( 859******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 34415.61
Общо:  34415.61
Университет по библиотекознание и информационни технологии - София ( 871******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 29.17
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод -11.73
Общо:  17.44
Висше военноморско училище "Н. Й. Вапцаров" - Варна ( 883******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 47960
10 xxxx Издръжка 8733.43
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 23232
88 xxxx Средства на разпореждане 332
Общо:  80257.43
Национален фонд - Оперативни програми, съфинансирани от Кохезионния и структурните фондове на
Европейския съюз за финансова рамка 2014 -2020 ( 987******* )
Код Описание Сума
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 2669466.38
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 7921823.45
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 11697125.44
88 xxxx Средства на разпореждане 210272.4
98 xxxx Други операции в БНБ 0
Общо:  22498687.67
Субсидии за общини ( 444******* )
Описание Сума
Целева субсидия за капиталови разходи за общини 26000.52
Обща субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности за общини 595676
Общо:  621676.52
Други трансфери за общини ( 488******* )
Описание Сума
Трансфери за други целеви разходи за общини 144102.89
Общо:  144102.89
ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ В БНБ
Описание Сума
Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел 935514
Капиталови трансфери за юридически лица с нестопанска цел 110000
Вноска в общия бюджет на Европейския съюз 103770455.33
Общо:  104815969.33