одобрен

Регистър за одобряване на ПУП и изменения на ПУП за 2019г.

Уникален идентификатор:  3536c6ca-06ae-4780-89c3-93cd63570af7

Описание:

Регистър за одобряване на ПУП и изменения на ПУП за 2019г.на територията на Община Бургас.

бургас заповед изменения община пуп регистър одобряване

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-11-19 16:45:38
  • Създаден от: ivanka_kasarova
  • Последна промяна: 2019-11-19 16:45:38

№ по ред

Заповед

Одобряване

Акт за приключило обявяване

1 5/03.01.2019г. Одобряване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.10.1294 по КК на гр.Бургас, местност "Рибарското пристанище", землище кв.Крайморие, гр.Бургас 28.01.2019г.
2 57/11.01.2019г. Одобряване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ІV-5010477 в кв.40 по плана на с.Маринка, Община Бургас
3 62/14.01.2019г. Одобряване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VІІІ-10, ПИ с идентификатор 07079.2.2434 по КК на гр.Бургас, в устройствена зона 13/Смф, съгласно действащ ОУП на гр.Бургас 30.01.2019г.
4 63/14.01.2019г. Одобряване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ІХ-119 в кв.8 по плана на ж.к."Изгрев", гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.501.119 по КК на гр.Бургас
5 64/14.01.2019г. Одобряване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ І-482,357 и ІІІ-482.357 в кв.4 по плана на ПЗ“Север“, гр.Бургас, ПИ с идентификатори 07079.603.30 и 07079.603.31 по КК на гр.Бургас
6 176/28.01.2019г. Одобряване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.12.971 по КК на гр.Бургас, в предвиденото разширение на кв.Ветрен, в устройствена зона 3/Смф, съгласно действащ ОУП на гр.Бургас.
7 177/28.01.2019г. Одобряване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ І в кв.44 по плана на кв."Рудник-кв.Черно море", гр.Бургас 28.01.2019г.
8 184/28.01.2019г. Одобряване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ІІІ-645 в кв.24б, ж.к."Изгрев",гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.501.645 по КК на гр.Бургас 13.02.2019г.
9 308/11.02.2019г. Одобряване на проект за ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.3.1182 по КК на гр.Бургас, в предвиденото разширение на ПЗ“Север“, гр.Бургас.
10 310/11.02.2019г. Одобряване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ І-9 в кв.24 по плана на кв.Крайморие, гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.30.206 по КК на гр.Бургас 27.03.2019г.
11 312/11.02.2019г. Одобряване на проект за ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.2.466 по КК на гр.Бургас, в с.о.“Бизнес парк2“, в устройствена зона 07079/7, съгласно действащ ОУП на гр.Буграс /бивша местност „Дванадесетте“(бивша местност „Оникилика“) 30.04.2019г.
12 313/11.02.2019г. Одобряване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ІV-258 в кв.40А по плана на ж.к.“Славейков“, гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.602.652 по КК на гр.Бургас
13 314/11.02.2019г. Одобряване на РУП за УПИ VІІІ-2212 в кв.13 по плана на ЦГЧ, гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.610.313 по КК на гр.Бургас
14 315/11.02.2019г. Одобряване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ а УПИ VІІІ-2212 в кв.13 по плана на ЦГЧ, гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.610.313 по КК на гр.Бургас
15 316/11.02.2019г. Одобряване на проект за ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.603.55 по КК на гр.Бургас, в границите на кв.5 по плана на ПЗ“Север“, гр.Бургас
16 334/13.02.2019г. Одобряване на проект за изменение на ПУП-ПЗ за УПИ ХІХ-322 в кв.21 по плана на ж.к.“Лазур“, гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.607.264 по КК на гр.Бургас
17 337/13.02.2019г. Одобряване на РУП за УПИ І-320 и ХІХ-322 в кв.21 по плана на ж.к.“Лазур“, гр.Бургас, ПИ с идентификатори 07079.607.264 и 07079.607.263 по КК на гр.Бургас
18 335/13.02.2019г. Одобряване на РУП за УПИ ІV-20 в кв.122 по плана на зона „В“, ж.р.“Меден Рудник“, гр.Бургас 21.03.2019г.
19 342/15.02.2019г. Одобряване на проект за изменение на ПУП-ПЗ за УПИ ІV-63 в кв.13 по плана на ж.к."Изгрев", гр.Бургас
20 343/15.02.2019г. Одобряване на РУП за УПИ ІІІ-52 и ІV-63 в кв.13 по плана на ж.к."Изгрев", гр.Бургас
21 546/05.03.2019г. Одобряване на проект за изменение на ПУП-ПЗ за УПИ V-164 по плана на ЗЦГЧ, гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.613.378 по КК на гр.Бургас 21.03.2019г.
22 611/13.03.2019г. Одобряване на проект за изменение на ПУП-ПЗ за УПИ ІІ-1326 и ІІІ-1327 в кв.116 по плана на ЦГЧ, гр.Бургас, ПИ с идентификатори 07079.608.249 и 07079.608.250 по КК на гр.Бургас
23 612/13.03.2019г. Одобряване на РУП за УПИ ІІ-1326 и ІІІ-1327 в кв.116 по плана на ЦГЧ, гр.Бургас, ПИ с идентификатори 07079.608.249 и 07079.608.250 по КК на гр.Бургас
24 613/13.03.2019г. ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.662.26 по КК на гр.Бургас в кв.1 по плана на ПЗ“Юг-Изток“, гр.Бургас 23.04.2019г.
25 614/13.03.2019г. Одобряване на проект за ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатор 07079.12.1839 по КК на гр.Бургас /бивша местност „До село“ /бивша „Шосе бою“, землище кв.Ветрен/
26 616/13.03.2019г. Одобряване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ІІ-54 в кв.133 по плана на „Районен център“, ж.р.“Меден Рудник“, гр.Бургас 14.03.2019г.
27 651/19.03.2019г. Одобряване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ХV-93 в кв.16 по плана на с.Твърдиц, Община Бургас 20.03.2019г.
28 792/01.04.2019г. Одобряване на РУП за УПИ І-2279 и ХІІ-2278 в кв.22 по плана на ЦГЧ, гр.Бургас, ПИ с идентификатори 07079.618.92 и 07079.618.93 по КК на гр.Бургас 29.05.2019г.
29 793/01.04.2019г Одобряване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ І-2279 и ХІІ-2278 в кв.22 по плана на ЦГЧ, гр.Бургас, ПИ с идентификатори 07079.618.92 и 07079.618.93 по КК на гр.Бургас 29.05.2019г.
30 795/01.04.2019г. Одобряване на проект за изменение на ПУП-ПЗ за УПИ V-400 в кв.170 по плана на ЗЦГЧ, гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.613.151 по КК на гр.Бургас 17.07.2019г.
31 794/01.04.2019г. Одобряване на РУП за УПИ V-400 в кв.170 по плана на ЗЦГЧ, гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.613.151 по КК на гр.Бургас 17.07.2019г.
32 803/01.04.2019г. Одобряване на проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ ІІ и ІХ в кв.15 по плана на кв.Крайморие, ПИ с идентификатори 07079.830.71 и 07079.830.186 по КК на гр.Бургас
33 805/01.04.2019г. Одобряване на проект за ПУП-ПРЗ за кв.7 по плана на ПЗ“Победа“, ПИ с идентификатор 07079.660.637 по КК на гр.Бургас 27.06.2019г.
34 806/01.04.2019г. Одобряване на проект за ПУП-ПЗ за ПИ с пл.№167.1270 по ПНИ на с.о."Каптажа", землище с.Изворище, Община Бургас
35 807/01.04.2019г. Одобряване на ПУП-ПРЗ за УПИ ХІІІ-11 и ХХ-11 /бивш имот 11, в бивш масив 81, бивша местнос „За баните („Лъджа йолу)/, ПИ с идентификатори 07079.2.2443 и 07079.2.2442 по КК на гр.Бургас 22.04.2019г.
36 808/01.04.2019г. Одобряване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VІІ-338, VІІІ-45, Х-338 и ІХ-338 в кв.4 по плана на в.з.“Минерални бани, гр.Бургас, ПИ с идентификатори 07079.701, 07079.701.45, 07079.701.44 и 07079.701.44 по КК на гр.Бургас
37 809/01.04.2019г. Одобряване на проект за изменение на ПУП-ПЗ за УПИ ХХІІ-675 в кв.82 по плана на зона „Г“, ж.р.“Меден Рудник“, гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.671.675 по КК на гр.Бургас 30.04.2019г.
38 814/01.04.2019г. Одобряване на ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатор 32425.66.9 по КК на местност „Врабчето“ /бивша местност „Куша“/, в землището на с.Изворище, Община Бургас
39 818/01.04.2019г. Одобряване на проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ ХХVІІ-2039 в кв.60 по плана на ПЗ“Север“, гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.3.2039 по КК на гр.Бургас
40 819/01.04.2019г. Одобряване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VІІІ-602 в кв.4 по плана на кв.Ветрен, гр. Бургас
41 820/01.04.2019г. Одобряване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ХІ и ХІІ в кв.11 по плана на кв.Сарафово, гр. Бургас, ПИ с идентификатори 07079.820.504 и 07079.820.503 по КК на гр.Бургас
42 887/05.04.2019г. Одобряване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ І-82 в кв.43 по плана на кв.Крайморие, гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.30.287 по КК на гр.Бургас
43 909/08.04.2019г. Одобряване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ І-16 в кв.28, ПИ с идентификатор 07079.2.2048 по КК на гр.Бургас 07.05.2019г.
44 1003/17.04.2019г. Одобряване на проект за ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.831.2 по КК на гр.Бургас, в кв.3 по плана на зона „Хижи“, парк „Росенец“, гр.Бургас 15.05.2019г.
45 1004/17.04.2019г. Одобряване на проект за ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатори 07079.13.1154 и 07079.13.2107 по КК на гр.Бургас /в бивша местност „Лозята“, землище кв.Банево/
46 1006/17.04.2019г. Одобряване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатори 07079.831.5, 07079.831.6 и 07079.38 по КК на гр.Бургас, в кв.3 по плана на зона „Хижи“, парк „Росенец“, гр.Бургас 15.05.2019г.
47 1059/23.04.2019г. Одобряване на проект за ПУП-ПРЗ за УПИ І-652,651 в кв.36, по плана на кв.Сарафово, гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.820.327 по КК на гр.Бургас 09.05.2019г.
48 1060/23.04.2019г. Одобряване на проект за ПУП-ПЗ за УПИ VІІ в кв.22 по плана на зона „Б“, ж.р.“Меден Рудник“, гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.653.574 по КК на гр.Бургас 15.05.2019г.
49 1063/23.04.2019г. Одобряване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ V в кв.1A по плана на ЦГЧ, гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.618.1023 по КК на гр.Бургас 07.05.2019г.
50 1078/25.04.2019г. Одобряване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ХХІV-10 и ХІІ-10 в кв.141 по плана на „Районен център“, ж.р.“Меден Рудник“, гр. Бургас, ПИ с идентификатори 07079.653.235 и 07079.653.234 по КК на гр.Бургас 25.06.2019г.
51 1079/25.04.2019г. Одобряване на РУП за УПИ VІІ-10 и ХІІ-848 и ХІІІ-2 в кв.141 по плана на „Районен център“, ж.р.“Меден Рудник“, гр. Бургас 25.06.2019г.
52 1082/25.04.2019г. Одобряване на проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ ІІ в кв.7 по плана на в.з.“Минерални бани“, ПИ с идентификатор 07079.701.70 по КК на гр.Бургас
53 1083/25.04.2019г. Одобряване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VІІ-32 и ХІХ-32 в кв.2 по плана на с.Братово, Община Бургас, част от КПИИ 27.05.2019г.
54 1087/25.04.2019г. одобряване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ХVІІ-8 в кв.184 по плана на зона „Д“, ж.р.“Меден Рудник“ ПИ с идентификатор 07079.671.553 по КК на гр.Бургас 30.05.2019г.
55 1089/25.04.2019г. Одобряване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ XLIII-373 в кв.162 по плана на зона „Д“, ж.р.“Меден Рудник“ ПИ с идентификатор 07079.671.610 по КК на гр.Бургас 12.06.2019г.
56 1267/15.05.2019г. Одобряване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ХІІІ-192 в кв.15 по плана на ж.к.“Славейков“, гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.602.192 по КК на гр.Бургас
57 1268/15.05.2019г. Одобряване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ІХ, Х и ХІ в кв.23 по плана на ж.к."Лазур", част от КПИИ
58 1269/15.05.2019г. Одобряване на проект за ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.663.606 по КК на гр.Бургас, част от КПИИ
59 1279/20.05.2019г. Одобряване на проект за ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.604.30 по КК на гр.Бургас, в границите на кв.49 по плана на ПЗ“Север“, гр.Бургас
60 1293/20.05.2019г. Одобряване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за за УПИ V, VІ и VІІ в кв.33 по плана на ж.к."Братя Миладинови", гр.Бургас, ПИ с идентификатори 07079.621.101, 07079.621.102 и 07079.621.219 по КК на гр.Бургас 20.05.2019г.
61 1294/20.05.2019г. Одобряване на проект за изменение на РУП за УПИ V, VІ и VІІ в кв.33 по плана на ж.к."Братя Миладинови", гр.Бургас, ПИ с идентификатори 07079.621.101, 07079.621.102 и 07079.621.219 по КК на гр.Бургас 20.05.2019г
62 1344/23.05.2019г. Одобряване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ, отреден за ПИ с идентификатор 07079.2.2157 по КК на гр.Бургас в кв.4, в устройствена зона 13/Смф, съгласно действащ ОУП на гр.Бургас /бивш имот 3 в бивш масив 83, бивша местност „Тъмното“ („Хайнлъка“)
63 1345/23.05.2019г. Одобряване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ІІ-50,55 в кв.131 по плана на „Районен център“, ж.р.“Меден Рудник“, гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.651.333 по КК на гр.Бургас 09.07.2019г
64 1495/06.06.2019г. Одобряване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VІІІ в кв.18 по плана на с.Твърдица, Община Бургас, ПИ с идентификатор 72121.501.378 по КК на с.Твърдица, Община Бургас 07.06.2019г.
65 1501/07.06.2019г. Одобряване на проект за ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.603.22 по КК на гр.Бургас в кв.3 по плана на ПЗ“Север“, гр.Бургас
66 1505/07.06.2019г. Одобряване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ІІІ-149 в кв.68 по плана на кв.Крайморие, гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.30.695 по КК на гр.Бургас 08.08.2019г.
67 1506/07.06.2019г. Одобряване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ Х-1379 в кв.112 по плана на зона „Г“, ж.р.“Меден Рудник“, гр, гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.658.5 по КК на гр.Бургас 17.07.2019г.
68 1510/07.06.2019г. Одобряване на РУП за УПИ ІІ-1784, ІІІ-1782 и ІV-1781 в кв.58 по плана на ЦГЧ, гр.Бургас 15.08.2019г.
69 1511/07.06.2019г. Одобряване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ І-2279 и ХІІ-2278 в кв.58 по плана на ЦГЧ, гр.Бургас 15.08.2019г.
70 1512/07.06.2019г. Одобряване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ І в кв.70 по плана на зона „Г“, ж.р.“Меден Рудник“, гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.651.346 по КК на гр.Бургас. 19.08.2019гг.
71 1513/07.06.2019г. Одобряване на РУП за УПИ VІІІ, ХVІІ, ХІІІ в кв.35 по плана на кв.Сарафово, гр.Бургас 11.07.2019г.
72 1523/07.06.2019г. Одобряване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ V и VІ в кв.27А по плана на ПЗ"Север", гр.Бургас, ПИ с идентификатори 07079.605.632 и 07079.605.633 по КК на гр.Бургас
73 1539/07.06.2019г. Одобряване на проект за ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.6.1375 по КК на гр.Бургас, в устройствена зона 6/Пп, съгласно действащ ОУП на гр.Бургас. 23.07.2019г.
74 1544/07.06.2019г. Одобряване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VІІІ в кв.35 по плана на кв.Сарафово, гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.820.361 по КК на гр.Бургас 11.07.2019г.
75 1803/03.07.2019г. изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ХVІ в кв.9 по плана на ж.к.“Зорница“, гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.601.119 по КК на гр.Бургас
76 1805/03.07.2019г. Одобряване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VІІІ-5020436, ІХ-5020429 и Х-5020435 в кв.40 по плана на с.Маринка, Община Бргас, ПИ с идентификатори 47202.501.1218, 47202.501.1219 и 47202.501.1220 по КК на с.Маринка
77 2046/23.07.2019г. Одобряване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.831.176 по КК на гр.Бургас в кв.3 по плана на зона „Хижи“, парк Росенец 08.08.2019г.
78 2097/26.07.2019г. Одобряване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ V-886, ПИ с идентификатор 07079.4.886 по КК на гр.Бургас, в предвиденото разширение на кв.Лозово, в устройствена зона 7/Пп, съгласно действащ ОУП на гр.Бургас /в бивш масив 25, бивша местност „Хаджи тарла“ по недействаща КВС/ 11.09.2019г.
79 2098/26.07.2019г. Одобряване на проект за ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.4.9687 по КК на гр.Бургас, в предвиденото разширение на кв.Лозово, в устройствена зона 7/Пп, съгласно действащ ОУП на гр.Бургас 02.09.2019г.
80 2099/26.07.2019г. Одобряване на РУП за УПИ VІ, V и ІV в кв.16 по плана на ж.к.“Лазур“, гр.Бургас, ПИ с идентификатори 0709.607.165, 07079.607.169 и 07079.607.168 по КК на гр.Бургас
81 2100/26.07.2019г. Одобряване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VІ, V и ІV в кв.16 по плана на ж.к.“Лазур“, гр.Бургас, ПИ с идентификатори 0709.607.165, 07079.607.169 и 07079.607.168 по КК на гр.Бургас
82 2101/26.07.2019г. Одобряване на проект за ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатор 07079.707.157 по КК на гр.Бургас, с.о.“Острица-2“, в устройствена зона 1/Ов, съгласно действащ ОУП на гр.Бургас
83 2102/26.07.2019г. Одобряване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ І в кв.37 по плана на ЦГЧ, гр.Бургас, ПИ с идентификатори 07079.610.361, 07079.610.222, 07079.610.440 и 07079.610.223 по КК на гр.Бургас
84 2103/26.07.2019г. Одобряване на РУП за УПИ І в кв.37 по плана на ЦГЧ, гр.Бургас, ПИ с идентификатори 07079.610.361, 07079.610.222, 07079.610.440 и 07079.610.223 по КК на гр.Бургас
85 2265/19.08.2019г. Одобряване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ІІІ-177 в кв.56 по плана на ПЗ“Север“, гр.Бургас
86 2266/19.08.2019г. Одобряване на РУП за УПИ ХІІІ-736 в кв.12А по плана на ж.к.“Славейков“, гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.602.736 по КК на гр.Бургас
87 2267/19.08.2019г. Одобряване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VІІІ-53 в кв.178 по плана на зона „Д“, ж.р.“Меден Рудник“, гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.671.195 по КК на гр.Бургас
88 2308/20.08.2019г. Одобряване на РУП за УПИ ХVІ-1398, ХVІІ-1393,1394 и ХVІІІ-1392 в кв.91 по плана на ЦГЧ, гр.Бургас
89 2309/20.08.2019г. Одобряване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ХVІ-1398, ХVІІ-1393,1394 и ХVІІІ-1392 в кв.91 по плана на ЦГЧ, гр.Бургас
90 2428/03.09.2019г. Одобряване на изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ІІІ-92 в кв.22 по плана на кв.Крайморие, гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.30.222 по КК на гр.Бургас
91 2429/03.09.2019г. Одобряване на проетк за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ІV-471 в кв.24 по плана на ж.к.“Лазур“, гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.607.335 по КК на гр.Бургас
92 2431/03.09.2019г. Одобряване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VІІІ-239 в кв.18 по плана на кв.Лозово, гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.823.288 по КК на гр.Бургас
93 2497/05.09.2019г. Одобряване на проект за ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.12.19 по КК на гр.Бургас, /бивша местност „Кантона“/
94 2498/05.09.2019г. Одобряване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ХХ-504, ХХV-504 в кв.58 по плана на кв.Сарафово, гр.Бургас
95 2499/05.09.2019г. Oдобряване на проект изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ІІІ в кв.18 по плана на зона „А“, ж.р.“Меден Рудник“, гр.Бургас 25.09.2019г.
96 2504/05.09.2019г. Одобряване на проект за ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.12.20 по КК на гр.Бургас, /бивша местност „Кантона“/
97 2506/05.09.2019г. Одобряване на проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ ІІ-64 в кв.22 по плана на ж.к.“Славейков“, гр.Бургас
98 2508/05.09.2019г. Одобряване на проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ ІІІ-647 и ХVІІ—634 в кв.59 по плана на гр.Българово, гр.Бургас
99 2742/20.09.2019г. Одобряване на проект за ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.12.776 по КК на гр.Бургас, в предвиденото разширение на кв.Ветрен, в устройствена зона 1/Жм, съгласно действащ ОУП на гр.Бургас
100 2743/20.09.2019г. Одобряване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VІІ-731 в кв.44 по плана на кв.Сарафово, гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.820.730 по КК на гр.Бургас