одобрен

SEBRA-2020-06-22

Уникален идентификатор:  35dfa812-1a9a-4deb-8595-bb3fa2f7dbc0

бюджет плащания

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-06-23 12:02:22
  • Създаден от: ts.tsvetanova
  • Последна промяна: 2020-06-23 12:02:22

ОБЩО ПЛАЩАНИЯ ЗА ДЕНЯ (в лева)

Период: 22.06.2020 - 22.06.2020

Код Описание Сума
I. ПЛАЩАНИЯ ОТ БЮДЖЕТА, ИЗВЪРШЕНИ ЧРЕЗ СЕБРА, ПО ПЪРВОСТЕПЕННИ СИСТЕМИ
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 12614660.09
02 xxxx Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала 14449.45000000007
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 274843.04
05 xxxx Осигурителни вноски за сметка на осигурителя 24317.03
10 xxxx Издръжка 12880871.06
18 xxxx Други разходи 47322.93
20 xxxx Разходи за лихви 5754.15
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 13322592.9
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 2233318.76
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 5195126.63
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 4297069.58
88 xxxx Средства на разпореждане 2718767.5700000003
89 xxxx Друго финансиране 6852952.899999999
90 xxxx Възстановени приходи 122144.79
91 xxxx Теглене на BGN в брой 250000
92 xxxx Закупуване на валута в брой 146687.25
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 4454091.18
98 xxxx Други операции в БНБ -987257.8
xxxx Трансфери за местни дейности за общини 24086
xxxx Целева субсидия за капиталови разходи за общини 89930.59
xxxx Обща субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности за общини 372244
xxxx Трансфери за други целеви разходи за общини 924697.54
xxxx Временни безлихвени заеми за общини 838155.99
II. ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ В БНБ
Вноска в общия бюджет на Европейския съюз 11616601.88
Плащания по обслужване на държавния дълг (лихви и главници) 6773350.01
Общо:  85106777.52000001
ПЛАЩАНИЯ ОТ БЮДЖЕТА, ИЗВЪРШЕНИ ЧРЕЗ СЕБРА, ПО ПЪРВОСТЕПЕННИ СИСТЕМИ
Народно събрание ( 001******* ) Период: 22.06.2020 - 22.06.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 10622.48
Общо:  10622.48
Министерски съвет ( 003******* ) Период: 22.06.2020 - 22.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 69509.19
10 xxxx Издръжка 43676.01
18 xxxx Други разходи 136.82
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 15693
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 6678.47
88 xxxx Средства на разпореждане 187157.9
90 xxxx Възстановени приходи -140.34
98 xxxx Други операции в БНБ 9863.46
Общо:  332574.51
Конституционен съд ( 004******* ) Период: 22.06.2020 - 22.06.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 500
Общо:  500
Сметна палата ( 005******* ) Период: 22.06.2020 - 22.06.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 1408
Общо:  1408
Висш съдебен съвет ( 006******* ) Период: 22.06.2020 - 22.06.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 93138.12
18 xxxx Други разходи 8993.93
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 2980
90 xxxx Възстановени приходи 88347.58
91 xxxx Теглене на BGN в брой 100000
Общо:  293459.63
Министерство на финансите ( 010******* ) Период: 22.06.2020 - 22.06.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 469583.7
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 9299.71
88 xxxx Средства на разпореждане 2107507.66
90 xxxx Възстановени приходи 154.8
Общо:  2586545.87
Министерство на външните работи ( 011******* ) Период: 22.06.2020 - 22.06.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 734.9
Общо:  734.9
Министерство на отбраната ( 012******* ) Период: 22.06.2020 - 22.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 21091.53
10 xxxx Издръжка 1937.34
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 50
90 xxxx Възстановени приходи 9321.29
91 xxxx Теглене на BGN в брой 150000
92 xxxx Закупуване на валута в брой 146687.25
Общо:  329087.41
Министерство на вътрешните работи ( 013******* ) Период: 22.06.2020 - 22.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1086.38
10 xxxx Издръжка 38618.78
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 16243.15
88 xxxx Средства на разпореждане 50481.38
89 xxxx Друго финансиране 18
90 xxxx Възстановени приходи 4505.76
Общо:  110953.45
Министерство на правосъдието ( 014******* ) Период: 22.06.2020 - 22.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 6019375.52
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 141089.3
10 xxxx Издръжка 173833.57
90 xxxx Възстановени приходи 1158.2
Общо:  6335456.59
Министерство на труда и социалната политика ( 015******* ) Период: 22.06.2020 - 22.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 77629.96
10 xxxx Издръжка 81095.09
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 289143.9
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 158693.9
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 78424.26
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 224742.3
Общо:  909729.41
Министерство на здравеопазването ( 016******* ) Период: 22.06.2020 - 22.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1660392.33
02 xxxx Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала 2038.09
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 28519.92
10 xxxx Издръжка 489244.37
88 xxxx Средства на разпореждане 142000
90 xxxx Възстановени приходи 562
Общо:  2322756.71
Министерство на образованието и науката ( 017******* ) Период: 22.06.2020 - 22.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 172618.19
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 59411.89
10 xxxx Издръжка 264347.84
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 36669.95
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 428205.17
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 273957.52
88 xxxx Средства на разпореждане 30886.57
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 0
Общо:  1266097.13
Министерство на културата ( 018******* ) Период: 22.06.2020 - 22.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 669657.26
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 12055.79
10 xxxx Издръжка 28476.17
18 xxxx Други разходи 14220.27
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 38574
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 73566.5
89 xxxx Друго финансиране 337.55
98 xxxx Други операции в БНБ -996891.16
Общо:  -160003.62
Министерство на околната среда и водите ( 019******* ) Период: 22.06.2020 - 22.06.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 7844.62
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 28949.07
88 xxxx Средства на разпореждане 652.37
Общо:  37446.06
Министерство на икономиката ( 020******* ) Период: 22.06.2020 - 22.06.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 25794.73
Общо:  25794.73
Министерство на регионалното развитие и благоустройството ( 021******* ) Период: 22.06.2020 - 22.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 400
10 xxxx Издръжка 10261637.53
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 1569204.8
Общо:  11831242.33
Министерство на земеделието, храните и горите ( 022******* ) Период: 22.06.2020 - 22.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 3849.57
10 xxxx Издръжка 89197.98
18 xxxx Други разходи 14967.96
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 1389.18
Общо:  109404.69
Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията ( 023******* ) Период: 22.06.2020 - 22.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 320432.93
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 10692.98
10 xxxx Издръжка 31357.49
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 501.13
88 xxxx Средства на разпореждане 4111.94
Общо:  367096.47
Министерство на младежта и спорта ( 025******* ) Период: 22.06.2020 - 22.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 3020.13
10 xxxx Издръжка 4155.67
88 xxxx Средства на разпореждане 1110
Общо:  8285.8
Комисия за защита на личните данни ( 034******* ) Период: 22.06.2020 - 22.06.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 1206.02
Общо:  1206.02
Национален статистически институт ( 041******* ) Период: 22.06.2020 - 22.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 25460.64
10 xxxx Издръжка 46752.66
Общо:  72213.3
Комисия за регулиране на съобщенията ( 043******* ) Период: 22.06.2020 - 22.06.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 18603.92
Общо:  18603.92
Държавна комисия по сигурността на информацията ( 048******* ) Период: 22.06.2020 - 22.06.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 4589.6
Общо:  4589.6
Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" ( 053******* ) Период: 22.06.2020 - 22.06.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 976.91
91 xxxx Теглене на BGN в брой 0
Общо:  976.91
Национален осигурителен институт ( 055******* ) Период: 22.06.2020 - 22.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 235.94
10 xxxx Издръжка 22852.14
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 10661673.39
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 97135.17
90 xxxx Възстановени приходи 280.09
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 4334743.39
98 xxxx Други операции в БНБ 0
Общо:  15116920.12
Национална здравноосигурителна каса ( 056******* ) Период: 22.06.2020 - 22.06.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 4170.88
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 1286470.74
Общо:  1290641.62
Българска национална телевизия ( 061******* ) Период: 22.06.2020 - 22.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 3034.95
10 xxxx Издръжка 3874.09
Общо:  6909.04
Българско национално радио ( 062******* ) Период: 22.06.2020 - 22.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 7499.6
10 xxxx Издръжка 21466.98
Общо:  28966.58
Министерство на туризма ( 071******* ) Период: 22.06.2020 - 22.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 8555.52
10 xxxx Издръжка 5927.98
Общо:  14483.5
Комисия за публичен надзор над регистрираните одитори ( 083******* ) Период: 22.06.2020 - 22.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 45419.65
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 251.34
Общо:  45670.99
Държавен фонд "Земеделие" ( 084******* ) Период: 22.06.2020 - 22.06.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 5761.97
18 xxxx Други разходи 8225
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 225157.24
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 30600
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 13915.44
98 xxxx Други операции в БНБ -230.1
Общо:  283429.55
Държавна агенция "Технически операции" ( 086******* ) Период: 22.06.2020 - 22.06.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 2276.03
90 xxxx Възстановени приходи 826.92
Общо:  3102.95
Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция ( 122******* ) Период: 22.06.2020 - 22.06.2020
Код Описание Сума
89 xxxx Друго финансиране 146858.46
98 xxxx Други операции в БНБ 0
Общо:  146858.46
Селскостопанска академия ( 133******* ) Период: 22.06.2020 - 22.06.2020
Код Описание Сума
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 391.17
Общо:  391.17
Сметка с лимити за чужди средства към Минстерство на околната среда и водите ( 519******* ) Период: 22.06.2020 - 22.06.2020
Код Описание Сума
88 xxxx Средства на разпореждане 33293.52
Общо:  33293.52
МТИТС - Национална компания "Железопътна инфраструктура" ( 581******* ) Период: 22.06.2020 - 22.06.2020
Код Описание Сума
89 xxxx Друго финансиране 6396581.08
Общо:  6396581.08
МТИТС - "БДЖ - Пътнически превози" ( 582******* ) Период: 22.06.2020 - 22.06.2020
Код Описание Сума
89 xxxx Друго финансиране 308023.6
Общо:  308023.6
Учителски пенсионен фонд ( 745******* ) Период: 22.06.2020 - 22.06.2020
Код Описание Сума
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 3077.29
Общо:  3077.29
Софийски университет "Св. Климент Охридски" - София ( 801******* ) Период: 22.06.2020 - 22.06.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 7743.48
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 7592.4
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 118928.5
Общо:  134264.38
Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ - Бургас ( 803******* ) Период: 22.06.2020 - 22.06.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 1510.09
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 2054.99
Общо:  3565.08
Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ - Шумен ( 806******* ) Период: 22.06.2020 - 22.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2500
10 xxxx Издръжка 2426.38
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 167830
Общо:  172756.38
Технически университет - София ( 812******* ) Период: 22.06.2020 - 22.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 5014.78
10 xxxx Издръжка 1636
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 27005
Общо:  33655.78
Технически университет - Габрово ( 815******* ) Период: 22.06.2020 - 22.06.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 443.25
Общо:  443.25
Университет по архитектура, строителство и геодезия - София ( 816******* ) Период: 22.06.2020 - 22.06.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 39592.7
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 294440
Общо:  334032.7
Минно-геоложки университет "Св. Ив. Рилски" - София ( 817******* ) Период: 22.06.2020 - 22.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1217.1
10 xxxx Издръжка 17934.23
Общо:  19151.33
Лесотехнически университет - София ( 818******* ) Период: 22.06.2020 - 22.06.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 14388.99
Общо:  14388.99
Аграрен университет - Пловдив ( 822******* ) Период: 22.06.2020 - 22.06.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 13022.45
Общо:  13022.45
Тракийски университет - Стара Загора ( 823******* ) Период: 22.06.2020 - 22.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2190.43
10 xxxx Издръжка 8105.44
90 xxxx Възстановени приходи 216.66
Общо:  10512.53
Медицински университет - София ( 831******* ) Период: 22.06.2020 - 22.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2958.81
10 xxxx Издръжка 36132.88
Общо:  39091.69
Медицински университет - Пловдив ( 832******* ) Период: 22.06.2020 - 22.06.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 89133.78
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 269604
89 xxxx Друго финансиране 381.5
Общо:  359119.28
Медицински университет "Проф. д-р Параскев Иванов Стоянов" - Варна ( 833******* ) Период: 22.06.2020 - 22.06.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 57410.84
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 29780.06
90 xxxx Възстановени приходи 120
Общо:  87310.9
Медицински университет - Плевен ( 835******* ) Период: 22.06.2020 - 22.06.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 4910.53
Общо:  4910.53
Университет за национално и световно стопанство - София ( 841******* ) Период: 22.06.2020 - 22.06.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 7277.02
Общо:  7277.02
Икономически университет - Варна ( 842******* ) Период: 22.06.2020 - 22.06.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 13598.66
Общо:  13598.66
Национална музикална академия "Панчо Владигеров" - София ( 851******* ) Период: 22.06.2020 - 22.06.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 4884.75
Общо:  4884.75
Национална спортна академия "Васил Левски" - София ( 859******* ) Период: 22.06.2020 - 22.06.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 2000
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 9542.99
Общо:  11542.99
Университет по библиотекознание и информационни технологии - София ( 871******* ) Период: 22.06.2020 - 22.06.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 11530.13
Общо:  11530.13
Висше училище по телекомуникации и пощи - София ( 872******* ) Период: 22.06.2020 - 22.06.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 6350.17
Общо:  6350.17
Национален военен университет "Васил Левски" - Велико Търново ( 882******* ) Период: 22.06.2020 - 22.06.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 169858.67
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 70756
Общо:  240614.67
Висше военноморско училище "Н. Й. Вапцаров" - Варна ( 883******* ) Период: 22.06.2020 - 22.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 440792.06
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 13450.62
10 xxxx Издръжка 3224
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 9516.71
88 xxxx Средства на разпореждане 42353.47
Общо:  509336.86
Висше военновъздушно училище "Георги Бенковски" - гр. Долна Митрополия ( 884******* ) Период: 22.06.2020 - 22.06.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 135.11
Общо:  135.11
Българска академия на науките ( 890******* ) Период: 22.06.2020 - 22.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 719936.44
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 9371.2
10 xxxx Издръжка 75796.62
18 xxxx Други разходи 778.95
20 xxxx Разходи за лихви 5754.15
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 12500
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 21702.66
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 1058.51
88 xxxx Средства на разпореждане 119212.76
89 xxxx Друго финансиране 752.71
90 xxxx Възстановени приходи 16791.83
Общо:  983655.83
Национален фонд - Двустранни програми за трансгранично сътрудничество ( 986******* ) Период: 22.06.2020 - 22.06.2020
Код Описание Сума
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 28.12
Общо:  28.12
Национален фонд - Оперативни програми, съфинансирани от Кохезионния и структурните фондове на Период: 22.06.2020 - 22.06.2020
Европейския съюз за финансова рамка 2014 -2020 ( 987******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2330781.18
02 xxxx Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала 12411.36
05 xxxx Осигурителни вноски за сметка на осигурителя 24317.03
10 xxxx Издръжка 36161.32
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 2146618.37
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 2663560.65
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 3743550.25
98 xxxx Други операции в БНБ 0
Общо:  10957400.16
Субсидии за общини ( 444******* ) Период: 22.06.2020 - 22.06.2020
Описание Сума
Трансфери за местни дейности за общини 24086
Целева субсидия за капиталови разходи за общини 89930.59
Обща субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности за общини 372244
Общо:  486260.59
Други трансфери за общини ( 488******* ) Период: 22.06.2020 - 22.06.2020
Описание Сума
Трансфери за други целеви разходи за общини 924697.54
Общо:  924697.54
Временни безлихвени заеми за общини ( 666******* ) Период: 22.06.2020 - 22.06.2020
Описание Сума
Временни безлихвени заеми за общини 838155.99
Общо:  838155.99
ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ В БНБ Период: 22.06.2020 - 22.06.2020
Описание Сума
Вноска в общия бюджет на Европейския съюз 11616601.88
Плащания по обслужване на държавния дълг (лихви и главници) 6773350.01
Общо:  18389951.89