одобрен

Списък на администативните услуги "Превантивна дейност"

Уникален идентификатор:  36735d9e-a3e3-4a20-b0e9-8b401cc3bbfe

Описание:

Списък на административните услуги в направление "Превнативна дейност": правно основание, необходими документи, срок за изпълнение, дължими такси.

административни услуги дължими такси правно основание срок за предоставяне

Текуща версия: 2

Показвана версия: 2

Формат: CSV

  • Създаден на: 2018-06-18 15:24:16
  • Създаден от: reni_petrova
  • Последна промяна: 2019-03-19 09:56:45
  • Последно променил: reni_petrova

ПРЕВАНТИВНА ДЕЙНОСТ – ОВОС И ЕО

Вид на администр. Правно Необходими документи Такси и Технически
услуга основание основание срок за
изпълнение
1. Издаване на писмо за чл. 5, ал. 1 от Уведомление за инвестиционно предложение (по образец). Към не се заплаща 14 дни
определяне Наредбата за него се прилагат: такса
необходимите действия, оценка на 1. Документи, удостоверяващи по реда на специален закон,
които възложителят на въздействието нормативен или административен акт права за иницииране или
инвестиционното върху околната кандидатстване за одобряване на инвестиционно предложение.
предложение трябва да среда 2. Други документи по преценка на уведомителя:
предприеме за издаване 2.1. допълнителна информация/документация, поясняваща
на решение за инвестиционното предложение;
преценяване на 2.2. картен материал, схема, снимков материал, актуална скица
необходимостта от на имота и др. в подходящ мащаб.
извършване на оценка 3. Електронен носител - 1 бр.
на въздействието върху
околната среда или за
издаване на решение по
оценка на въздействието
върху околната среда
2. Издаване на Решение за чл. 93, ал. 3 от Искане (по образец) за преценка необходимостта от ОВОС. Към 500 лв ., 30 дни
преценяване на Закона за него се прилагат: съгласно (без времето за
необходимостта от опазване на 1. Информация по приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за чл. 1, ал. 5, т. 1 консултации и
извършване на оценка околната среда условията и реда за извършване на оценка на въздействието от Тарифа за за отстраняване
на въздействието върху (ЗООС) върху околната среда от наредбата - един екземпляр на хартиен таксите, които се на непълноти,
околната среда носител и един екземпляр на електронен носител. събират в пропуски и
2. Информация за датата и начина на заплащане на дължимата системата на неточности)
такса по Тарифата. МОСВ
3.  Оценка по чл. 99а ЗООС (в случаите по чл. 118, ал. 2 ЗООС) - ДВ, бр.94/2012 г.
един екземпляр на хартиен носител и един екземпляр на
електронен носител.
4. Информация и оценка по чл. 99б, ал. 1 ЗООС (в случаите по
чл. 109, ал. 4 ЗООС) - един екземпляр на хартиен носител и един
екземпляр на електронен носител
3. Издаване на Решение чл. 99, ал. 2 от Искане (по образец) за издаване на решение по ОВОС, като към 1 200 лв. , 45 дни от
по оценка на ЗООС него се прилагат: съгласно провеждане на
въздействието върху 1. Доклад за ОВОС в един екземпляр на хартиен носител. чл.1, ал.5, т.2а общественото
околната среда 2. Нетехническо резюме на доклада в един екземпляр на от Тарифа за обсъждане
при процедура по хартиен носител. таксите, които се
задължителен ОВОС 3. Доклад за ОВОС на електронен носител – в един екземпляр. събират в
4. Нетехническо резюме на електронен носител – в един системата на
екземпляр. МОСВ
5. Задание за ОВОС в един екземпляр на хартиен носител. ДВ, бр.3/2018 г.
6. Задание за ОВОС в един екземпляр на електронен носител.
7. Разделителен протокол (списък на експертите и ръководителя 700 лв. ,
на колектива, разработили доклада) със собственоръчно съгласно
положени подписи. чл.1, ал.5, т.2б
8. Писмена декларация на експертите, подписана лично, че: от Тарифа за
а) отговарят на изискванията на чл. 83, ал. 2 ЗООС за завършено таксите, които се
висше образование, степен “магистър”; събират в
б) не са лично заинтересувани от реализацията на съответното системата на
инвестиционно предложение, плана или програмата; МОСВ
в) познават изискванията на действащата българска и ДВ, бр.94/2012г.
европейска нормативна уредба по околна среда и при работата
си по оценките по чл. 81, ал. 1 ЗООС се позовават и съобразяват
с тези изисквания и с приложими методически документи.
9. Оценка по чл. 99а, ал. 1 ЗООС (в случаите по чл. 118, ал. 2
ЗООС) за всяка от инсталациите, попадащи в приложение № 4
към ЗООС – в един екземпляр на хартиен и един екземпляр на
електронен носител.
10. Информация и оценка по чл. 99б, ал. 1 ЗООС (в случаите по
чл. 109, ал. 4 ЗООС) – един екземпляр на хартиен носител и
един екземпляр на електронен носител.
11. Доклад за оценка на степента на въздействие (доклад за ОС),
когато е поискан такъв, на хартиен и на електронен носител.
12. Информация за датата и начина на заплащане на дължимата
такса по Тарифата.
4. Издаване на писмо за чл. 8, ал. 2 от Уведомление за план/програма (по образец) на хартиен и не се заплаща 14 дни
определяне на Наредба за електронен носител, като към него се прилага Задание за такса
необходимите действия, условията и реда изработване на плана/програмата, изменение на план/програма в
които възложителят на за извършване обхват съгласно Закона за устройство на територията или
план/програмата трябва на екологична съответния друг специален нормативен или административен акт
да предприеме за оценка на и/или информация за целите и предвижданията на
Издаване на Решение за планове и плана/програмата.
преценяване на програми
необходимост от
екологична оценка или
издаване на становище
по екологична оценка
5. Издаване на Решение за чл.85, ал.4 от Искане за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО 400 лв. , 30 дни
преценяване на ЗООС (по образец). Към него се прилагат: Съгласно чл.1, от внасяне на
необходимостта от 1. Информация по чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията, реда и ал.5, т.4 от искането
екологична оценка на методите за извършване на ЕО на планове и програми - 1 Тарифа за (без времето за
планове и програми екземпляр на електронен носител; таксите, които се консултации и
2. Информация за датата и начина на заплащане на дължимата събират в за отстраняване
такса по Тарифата. системата на на непълноти,
МОСВ пропуски и
ДВ, бр.94/2012г. неточности)
6. издаване на становище чл.84, ал.1 от Искане за издаване на становище по ЕО (по образец). Към него 600 лв. , 30 дни
по екологична оценка на ЗООС се прилагат: Съгласно чл.1, от внасяне на
планове и програми 1. Доклад за ЕО/екологична част на плана или програмата с ал.5, т.3 от искането
всички приложения към него - по един екземпляр на хартиен и на Тарифа за (без времето за
електронен носител, който включва и: таксите, които се консултации и
1.1. списък на експертите и ръководителя, изготвили доклада за събират в за отстраняване
ЕО, в който всеки се подписва на разработените от него раздели; системата на на непълноти,
1.2. декларации по чл. 83, ал. 4 ЗООС. МОСВ пропуски и
2. Нетехническо резюме - по един екземпляр на хартиен и на ДВ, бр.94/2012г. неточности)
електронен носител.
3. Документация за резултатите от консултациите с
обществеността и със заинтересувани и засегнати органи и лица,
в т.ч. справка с мотиви за приемане или не на получените
мнения и предложения, както и мотивите за възлагането/отказа
от възлагането на допълването или преценяването за
продължаване на консултациите по смисъла на чл. 22.
4. Информация за платена такса и дата на заплащане.