одобрен

SEBRA-2019-06-07

Уникален идентификатор:  36f3408c-bbd7-4193-80ac-faf3e64fff73

бюджет плащания

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-06-12 12:56:59
  • Създаден от: n_kasabova
  • Последна промяна: 2019-06-12 12:56:59

ОБЩО ПЛАЩАНИЯ ЗА ДЕНЯ (в лева)

Код Описание Сума
I. ПЛАЩАНИЯ ОТ БЮДЖЕТА, ИЗВЪРШЕНИ ЧРЕЗ СЕБРА, ПО ПЪРВОСТЕПЕННИ СИСТЕМИ
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 4065847.2
02 xxxx Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала 29431
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 31668.93
05 xxxx Осигурителни вноски за сметка на осигурителя 678599.05
10 xxxx Издръжка 10559123.409999998
18 xxxx Други разходи 239937.29
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 24877973.69
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 563717209.31
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 19462943.73
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 16907894.750000004
88 xxxx Средства на разпореждане 835157.16
89 xxxx Друго финансиране 418618.15
90 xxxx Възстановени приходи 215397.5
91 xxxx Теглене на BGN в брой 10000
92 xxxx Закупуване на валута в брой 12408.66
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 12578210.03
96 xxxx Преводи по нареждане на титуляра с други платежни документи 675347.99
98 xxxx Други операции в БНБ -8.19
xxxx Трансфери за местни дейности за общини 196821.55
xxxx Целева субсидия за капиталови разходи за общини 1137544.8
xxxx Обща субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности за общини 26529303.77
xxxx Трансфери за други целеви разходи за общини 284341.47
Общо:  683463771.2499998
ПЛАЩАНИЯ ОТ БЮДЖЕТА, ИЗВЪРШЕНИ ЧРЕЗ СЕБРА, ПО ПЪРВОСТЕПЕННИ СИСТЕМИ
Народно събрание ( 001******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 3894.8
10 xxxx Издръжка 14476.76
90 xxxx Възстановени приходи 9883.18
Общо:  28254.74
Министерски съвет ( 003******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 38661.03
02 xxxx Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала 27489.26
05 xxxx Осигурителни вноски за сметка на осигурителя 678474.96
10 xxxx Издръжка 197571.9
18 xxxx Други разходи 1311.4
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 5000
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 6353.46
88 xxxx Средства на разпореждане 10587.65
90 xxxx Възстановени приходи 42834.94
Общо:  1008284.6
Конституционен съд ( 004******* )
Код Описание Сума
92 xxxx Закупуване на валута в брой 1017.03
Общо:  1017.03
Сметна палата ( 005******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 100150
10 xxxx Издръжка 9223.6
Общо:  109373.6
Висш съдебен съвет ( 006******* )
Код Описание Сума
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 927
10 xxxx Издръжка 224945.28
18 xxxx Други разходи 28708.82
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 4622.99
90 xxxx Възстановени приходи 32037.08
Общо:  291241.17
Министерство на финансите ( 010******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 299067.9
10 xxxx Издръжка 218853.44
88 xxxx Средства на разпореждане 1500
Общо:  519421.34
Министерство на външните работи ( 011******* )
Код Описание Сума
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 210.25
Общо:  210.25
Министерство на отбраната ( 012******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 103595.61
10 xxxx Издръжка 1693293.91
18 xxxx Други разходи 2595.45
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 27971.7
88 xxxx Средства на разпореждане 220
90 xxxx Възстановени приходи 50895.92
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 176.01
Общо:  1878748.6
Министерство на вътрешните работи ( 013******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1516943
10 xxxx Издръжка 165252.55
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 26900
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 94190.08
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 114411.25
88 xxxx Средства на разпореждане 365889.1
89 xxxx Друго финансиране 362.08
90 xxxx Възстановени приходи 21838.23
98 xxxx Други операции в БНБ -8.19
Общо:  2305778.1
Министерство на правосъдието ( 014******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 57289.6
10 xxxx Издръжка 40592.99
18 xxxx Други разходи 12.5
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 240898.13
88 xxxx Средства на разпореждане 58321.54
90 xxxx Възстановени приходи 326.65
Общо:  397441.41
Министерство на труда и социалната политика ( 015******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 419955.78
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 1480.74
10 xxxx Издръжка 205666.37
18 xxxx Други разходи 60
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 302120.64
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 116974.67
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 255201.69
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 23313.49
Общо:  1324773.38
Министерство на здравеопазването ( 016******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 171903.69
02 xxxx Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала 1778.71
10 xxxx Издръжка 1139040.49
18 xxxx Други разходи 137.16
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 1675423
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 278128
88 xxxx Средства на разпореждане 14164
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 81057.42
Общо:  3361632.47
Министерство на образованието и науката ( 017******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 116423.47
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 4438.66
10 xxxx Издръжка 275843.36
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 30205
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 79846
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 594073
88 xxxx Средства на разпореждане 63625.22
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 20087.67
Общо:  1184542.38
Министерство на културата ( 018******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 227225
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 60
10 xxxx Издръжка 358996.1
18 xxxx Други разходи 172105.87
90 xxxx Възстановени приходи 8081.53
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 19.56
Общо:  766488.06
Министерство на околната среда и водите ( 019******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 12968.7
10 xxxx Издръжка 587208.29
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 2242.51
88 xxxx Средства на разпореждане 13555.2
92 xxxx Закупуване на валута в брой 3980.87
Общо:  619955.57
Министерство на икономиката ( 020******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 61799.18
10 xxxx Издръжка 23195.56
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 2262
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 1750.2
88 xxxx Средства на разпореждане 97016
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 0
Общо:  186022.94
Министерство на регионалното развитие и благоустройството ( 021******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 677504.11
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 11587577.12
90 xxxx Възстановени приходи 508
92 xxxx Закупуване на валута в брой 0
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 0
Общо:  12265589.23
Министерство на земеделието, храните и горите ( 022******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 675.26
90 xxxx Възстановени приходи 3596.78
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 19.56
Общо:  4291.6
Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията ( 023******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 309799.03
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 20184000
88 xxxx Средства на разпореждане 46.94
90 xxxx Възстановени приходи 9614.72
Общо:  20503460.69
Министерство на енергетиката ( 024******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 314.5
Общо:  314.5
Министерство на младежта и спорта ( 025******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 6980.61
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 149289.2
Общо:  156269.81
Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към
Държавна сигурност и разузнавaтелните служби на Българската народна армия ( 032******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 20197.53
Общо:  20197.53
Комисия за защита от дискриминация ( 033******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 12260
10 xxxx Издръжка 1381.87
Общо:  13641.87
Комисия за защита на личните данни ( 034******* )
Код Описание Сума
88 xxxx Средства на разпореждане 7500
Общо:  7500
Държавна агенция "Електронно управление" ( 035******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 38681.88
88 xxxx Средства на разпореждане 15360
91 xxxx Теглене на BGN в брой 0
92 xxxx Закупуване на валута в брой 0
Общо:  54041.88
Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество ( 037******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 20444.25
Общо:  20444.25
Национален статистически институт ( 041******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 1210.36
Общо:  1210.36
Комисия за регулиране на съобщенията ( 043******* )
Код Описание Сума
91 xxxx Теглене на BGN в брой 5000
Общо:  5000
Съвет за електронни медии ( 044******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 5950.23
Общо:  5950.23
Kомисия за енергийно и водно регулиране ( 045******* )
Код Описание Сума
92 xxxx Закупуване на валута в брой 1543.27
Общо:  1543.27
Агенция за ядрено регулиране ( 046******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 12199.56
Общо:  12199.56
Комисия за финансов надзор ( 047******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 7539.72
88 xxxx Средства на разпореждане 2418
91 xxxx Теглене на BGN в брой 5000
92 xxxx Закупуване на валута в брой 5867.49
Общо:  20825.21
Държавна комисия по сигурността на информацията ( 048******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 27660
Общо:  27660
Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" ( 053******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 7828.29
Общо:  7828.29
Национален осигурителен институт ( 055******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2866.76
10 xxxx Издръжка 2540335.44
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 553013121.42
90 xxxx Възстановени приходи 9350.07
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 597.06
96 xxxx Преводи по нареждане на титуляра с други платежни документи 670000
Общо:  556236270.75
Национална здравноосигурителна каса ( 056******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2232.83
10 xxxx Издръжка 17642.32
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 7473549.58
88 xxxx Средства на разпореждане 1098.7
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 12451385.36
Общо:  19945908.79
Българска национална телевизия ( 061******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 12686.93
10 xxxx Издръжка 16276.78
18 xxxx Други разходи 3220.46
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 32.27
Общо:  32216.44
Българско национално радио ( 062******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 17874.65
10 xxxx Издръжка 83872.55
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 0
Общо:  101747.2
Българска телеграфна агенция ( 063******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 21490.77
Общо:  21490.77
Министерство на туризма ( 071******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2447.99
10 xxxx Издръжка 26760.59
90 xxxx Възстановени приходи 2400
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 47.92
Общо:  31656.5
Държавен фонд "Земеделие" ( 084******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 114506.5
10 xxxx Издръжка 13568.36
18 xxxx Други разходи 680.69
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 871172.21
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 314912.8
Общо:  1314840.56
Държавна агенция "Технически операции" ( 086******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 11395.01
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 258800
Общо:  270195.01
Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда ( 119******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 9440
10 xxxx Издръжка 4106.74
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 379895.59
Общо:  393442.33
Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция ( 122******* )
Код Описание Сума
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 1361599.61
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 18274.99
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 3546887.88
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 1012673.34
Общо:  5939435.82
Селскостопанска академия ( 133******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 3520.5
Общо:  3520.5
МТИТС - Национална компания "Железопътна инфраструктура" ( 581******* )
Код Описание Сума
89 xxxx Друго финансиране 382559.63
Общо:  382559.63
Учителски пенсионен фонд ( 745******* )
Код Описание Сума
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 2646579.15
Общо:  2646579.15
Софийски университет "Св. Климент Охридски" - София ( 801******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2482.22
10 xxxx Издръжка 157418.01
18 xxxx Други разходи 19.56
Общо:  159919.79
Пловдивски Университет "Паисий Хилендарски" - Пловдив ( 802******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 94321
10 xxxx Издръжка 19674.95
18 xxxx Други разходи 7.2
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 11390
Общо:  125393.15
Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ - Бургас ( 803******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2203.59
10 xxxx Издръжка 18003.84
90 xxxx Възстановени приходи 1381.28
Общо:  21588.71
Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ - Бургас ( 803******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 1678.97
Общо:  1678.97
Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград ( 805******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 20408.07
18 xxxx Други разходи 15052.52
Общо:  35460.59
Русенски университет "Ангел Кънчев" - Русе ( 811******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 21267.5
Общо:  21267.5
Технически университет - София ( 812******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 113925
10 xxxx Издръжка 6868.09
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 9000
Общо:  129793.09
Технически университет - Варна ( 814******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 36255.96
Общо:  36255.96
Технически университет - Габрово ( 815******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 1374.48
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 300
88 xxxx Средства на разпореждане 5527.37
90 xxxx Възстановени приходи 51.2
Общо:  7253.05
Университет по архитектура, строителство и геодезия - София ( 816******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2605.84
10 xxxx Издръжка 150299.82
88 xxxx Средства на разпореждане 70
Общо:  152975.66
Минно-геоложки университет "Св. Ив. Рилски" - София ( 817******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 964.6
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 1260
Общо:  2224.6
Лесотехнически университет - София ( 818******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 8960.88
88 xxxx Средства на разпореждане 347.03
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 1174.67
Общо:  10482.58
Химико-технологичен и металургичен университет - София ( 819******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 27977.28
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 1500
Общо:  29477.28
Университет по хранителни технологии - Пловдив ( 821******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 4355.29
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 30000
90 xxxx Възстановени приходи 2357.14
Общо:  36712.43
Тракийски университет - Стара Загора ( 823******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 301347.49
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 24762.53
10 xxxx Издръжка 323274.96
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 1306.8
Общо:  650691.78
Медицински университет - София ( 831******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 16379.92
10 xxxx Издръжка 65991.19
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 2600
Общо:  84971.11
Медицински университет - Пловдив ( 832******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 235855.26
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 7920
89 xxxx Друго финансиране 33306
Общо:  277081.26
Медицински университет - Плевен ( 835******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 49870
10 xxxx Издръжка 22245.9
Общо:  72115.9
Университет за национално и световно стопанство - София ( 841******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 62087.13
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 88.79
Общо:  62175.92
Национална музикална академия "Панчо Владигеров" - София ( 851******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 21770
10 xxxx Издръжка 694.97
Общо:  22464.97
Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство "Проф. Асен Диамандиев"- Пловдив ( 854******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 12650
10 xxxx Издръжка 11108.55
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 28460
Общо:  52218.55
Национална спортна академия "Васил Левски" - София ( 859******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 221.38
10 xxxx Издръжка 59564.71
Общо:  59786.09
Висше строително училище "Любен Каравелов" - София ( 867******* )
Код Описание Сума
18 xxxx Други разходи 12081.4
Общо:  12081.4
Висше транспортно училище "Тодор Каблешков" - София ( 868******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 32100
10 xxxx Издръжка 1909.41
Общо:  34009.41
Университет по библиотекознание и информационни технологии - София ( 871******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 7435.63
Общо:  7435.63
Национален военен университет "Васил Левски" - Велико Търново ( 882******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1121.78
10 xxxx Издръжка 10718.53
Общо:  11840.31
Висше военноморско училище "Н. Й. Вапцаров" - Варна ( 883******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1458.17
10 xxxx Издръжка 47010.14
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 570
88 xxxx Средства на разпореждане 152313.31
Общо:  201351.62
Българска академия на науките ( 890******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 80654.51
10 xxxx Издръжка 157314.26
18 xxxx Други разходи 3944.26
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 1500
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 2280
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 15440
88 xxxx Средства на разпореждане 25597.1
89 xxxx Друго финансиране 2390.44
90 xxxx Възстановени приходи 20240.78
Общо:  309361.35
Национален фонд - Европейски фонд за регионално развитие ( 982******* )
Код Описание Сума
96 xxxx Преводи по нареждане на титуляра с други платежни документи 5347.99
Общо:  5347.99
Национален фонд - Оперативни програми, съфинансирани от Кохезионния и структурните фондове на
Европейския съюз за финансова рамка 2014 -2020 ( 987******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 882.88
02 xxxx Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала 163.03
05 xxxx Осигурителни вноски за сметка на осигурителя 124.09
10 xxxx Издръжка 74568.17
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 334369.03
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 3354364.73
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 14486853.71
Общо:  18251325.64
Субсидии за общини ( 444******* )
Описание Сума
Трансфери за местни дейности за общини 196821.55
Целева субсидия за капиталови разходи за общини 1137544.8
Обща субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности за общини 26529303.77
Общо:  27863670.12
Други трансфери за общини ( 488******* )
Описание Сума
Трансфери за други целеви разходи за общини 284341.47
Общо:  284341.47