одобрен

Регистър на специализираните институции и социалните услуги в общността

Уникален идентификатор:  373c62a6-2362-4e8d-8c26-c556805bf310

Сухиндол

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-02-10 17:11:56
  • Създаден от: obsuhindol1
  • Последна промяна: 2020-02-10 17:11:56

СОЦИАЛНИ ЗАВЕДЕНИЯ

ФИНАНСИРАНЕ

КАПАЦИТЕТ

ЦЕЛЕВА ГРУПА

ДЕЙНОСТ

1. Дом за възрастни хора с деменция, адрес: с. Горско Косово, общ. Сухиндол, ул. "Първа" № 15, тел. 061393/265, Директор - Вера Дукова Делегирана от държавата дейност 60 Пълнолетни лица с установена деменция, хронично болни и с % намалена работоспособност, установена с ЕК на ТЕЛК, за които няма кой да полага грижи. Задоволяване на ежедневните потребности на потребителите, 24 - часово медицинско наблюдение, осигуряване на атмосфера за преодоляване на чувството на изолираност и изоставеност, създаване на условия за социални контакти и възможности възрастните хора да се чувстват неразделна част от обществото.
2. Домашен социален патронаж адрес: гр. Сухиндол, ул."П.К. Яворов" № 2 тел. 06136/3089 , Директор - Галя Стойчева. Общински бюджет 80 Лица над 65-годишна възраст. Лица с трайни увреждания, ветерани от войните, военноинвалиди и военнопострадали. Реализиране на обществен ангажимент към възрастните хора и хората с увреждания като подпомага в тяхната естествена семейна среда чрез: доставяне на храна - ежедневно се предлага топла и диетична храна, помощ в общуването и поддържането на социални контакти, съдействие за снабдяване с необходими техн.помощни средства , поддържане на лична хигиена и хигиена в жилището. Закупуване на стоки и вещи от първа необходимост и др.
3 Предоставяне на лична помощ според брой на подадените заявления на ползвателите на социалната услуга Ползвателите на лична помощ са: 1. хората с право на чужда помощ с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност; 2. децата с право на чужда помощ с определени 50 и над 50 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност; 3. децата без право на чужда помощ с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност. Предоставяне на лична помощ и подкрепа на хора с увреждания за упражняване на правата им, за пълноценно участие в обществото, за извършване на дейности, отговарящи на индивидуалните им потребности от личен, домашен или социален характер и за преодоляване на бариерите на функционалните им ограничения. Механизмът гарантира възможност на хората с увреждания да изберат от кого, кога, къде и по какъв начин да се осъществят дейностите.