одобрен

РЕГИСТЪР НА АКТОВЕ ЗА ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ СЕЛО РАВНОГОР

Уникален идентификатор:  380c8f21-d2b7-4205-9cc5-3fb4834839b1

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-06-13 16:51:48
  • Създаден от: antonio_andreev_kolev
  • Последна промяна: 2019-06-13 16:51:48

РЕГИСТЪР НА АКТОВЕ ЗА ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ СЕЛО РАВНОГОР

№ по ред досие дата на съставяне вписан в Служба по вписванията правно основание вид и описание на имота местонахождение на имота граници на имота данъчна оценка на имота бивш собственик на имота съсобственици съставени по рано актове предоставени права за управление разпоредителни действия с имота забележки
1 1 20.10.2005 вписване по ЗС/ПВ Вх.№1591/26.10.05 Акт №10 Том №6 чл.2, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост, във връзка със Зап.№103-00-334/26.09.2005 г. на кмета на община Брацигово УПИ I-Училище в в.6 по плана на с.Равногор, целия с площ 9388 кв.м. Застрояване - масивна сграда - Училище със застроена площ за едноетажна 626 кв.м. , двуетажна - 63 кв.м., триетажна 400 кв.м. В експоатация - 1936 год. кв.46 по плана на село Равногор, ул. "Тринадесета" север - ул. "Тринадесета" запад - УПИ V-623 изток - улица юг - УПИ-II -497 31951.10 общинска собственост няма АОбС№5/10.09.1997 С Решение №158/09.02.1999 г. на ОбС гр. Брацигово е предоставен имота за безвъзмездно стопанисване на ОУ "Отец Паисий" с. Равногор. няма При съставяне на акта за общинска собственост се представиха : 1.Скица на имота; 2. Удостоверение за описание на имота; 3Данъчна оценка на имота, към момента на съставяне на акта ; 4.Справка извлечение по сметка 9901- земя;
2 2 09.11.2005 вписване по ЗС/ПВ Вх.№1785/18.11.05 Акт №148 Том №6 чл.2, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост, във връзка със Зап.№118/17.04.1992 г. за одобряване на рег. План на с. Равногор Дворно място с площ 3272 кв.м преставляващо УПИ ХIII-Зеленина, кв.6 по плана на село Равногор кв.6 по плана на село Равногор север - имот пл. №185 запад - общински мера изток - улица юг - УПИ-I -183 3239.30 общински места няма няма няма няма При съставяне на акта за общинска собственост се представиха : 1.Скица на имота; 2. Удостоверение за описание на имота; 3Данъчна оценка на имота, към момента на съставяне на акта ;
3 3 03.11.2011 вписване по ЗС/ПВ Вх.№1298/08.11.11 Акт №127 Том №5 чл.56, ал.1 във връзка с чл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ и Протоколно решение №06 Р19-2/17.05.2011 г. одобрено със Заповед № РД-06-81/30.06.2011 г. на Директора на Областна дирекция "Земеделие" град Пазарджик Поземлен имот №004306- пасище, мера с площ 20.068 дка от които 18.061 дка девета категория и 2.007 дка девета категория при неполивни условия в землището на с.Равногор, местност "Войковото" ЕКАТТЕ 61220. Възстановен в реални граници село Равногор, местност "Войковото" имот №004337 - ливада; имот №004331 - ливада;имот №004312 - пасище,мера; имот №004330- ливада; имот №004312 - ливада; имот №004305 - ливада; имот №004320 - ливада;имот №004327- ливада; имот №004316 - пасище,мера; имот №000644 - дървопроизводство; имот №000282 - дървопроизводство; имот №000251 - водно течение; имот №004116 - ливада; имот №004112- ливада;имот №004447- пасище,мера;имот №004308 - храсти;№004424- пасище,мера; №004318 - ливада; ДО на 18.061 дка е 37.93 ДО на 2.007 дка е 311.24 ДО на целия имот 20.068 дка е49.17 няма няма няма Имота се управлява от Кмета на община Брацигово на основание чл.12,ал.5 от ЗОС. няма При съставяне на акта за общинска собственост се представиха : 1.Скица на имота; 2. Справка извлечение по сметка 9901 – земя .; 3.Протоколно решение №06 Р19-2/17.05.2011 г. на комисията по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ 4. Данъчна оценка на имота, към момента на съставяне на акта ;
4 4 01.12.2011 вписване по ЗС/ПВ Вх.№1531/16.12.11 Акт №101 Том №6 чл.56, ал.1 във връзка с чл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ и Протоколно решение №06 Р19-2/17.05.2011 г. одобрено със Заповед № РД-06-81/30.06.2011 г. на Директора на Областна дирекция "Земеделие" град Пазарджик Поземлен имот №024589 - пасище, мера с площ 0.993 дка девета категория при неполивни условия в землището на с.Равногор, местност "Патралица" ЕКАТТЕ 61220. Възстановен в реални граници село Равногор, местност "Патралица" имот №000150 - полски път имот №000148 - полски път имот №000351 - горски расадник 22.24 няма няма няма Имота се управлява от Кмета на община Брацигово на основание чл.12,ал.5 от ЗОС. няма При съставяне на акта за общинска собственост се представиха : 1.Скица на имота; 2. Справка извлечение по сметка 9901 – земя .; 3.Протоколно решение №06 Р19-2/17.05.2011 г. на комисията по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ 4. Данъчна оценка на имота, към момента на съставяне на акта ;
5 5 20.11.2012 вписване по ЗС/ПВ Вх.№1614/23.11.12 Акт №72 Том №6 Чл.2,ал.1,т.1 от Закона за общинската собственост,във връзка със Заповед № 118 /1992год.за одобрен рег.план на с.Равногор Урегулиран поземлен имот VІІ –Зеленина ,в кв.89 по действащия рег. план на с. Равногор,целият с площ 200 кв.м. село Равногор, улица „ Двадесет и четвърта „ № 28 север – УПИ VІ -864, изток - улица ; юг - УПИ VІІІ – Склад на Оптикоелектрон запад - земи извън регулация ; 427.20 няма няма няма Имота се управлява от Кмета на община Брацигово на основание чл.12,ал.5 от ЗОС. няма При съставяне на акта за публична общинска собственост се представиха 1.Скица на УПИ VІІ – Зеленина,в кв.89 по плана на с. Равногор. 2.Справка извлечение по сметка 9901- земя; 3.Данъчна оценка на имота към момента на съставяне на акта. 4. Удостоверение № У- ТСУ -283 / 01.11.2012год. за описание на имота ;
6 6 30.07.2014 вписване по ЗС/ПВ Вх.№1895/05.08.14 Акт №139 Том №8 Чл.2,ал.1,т.1 от Закона за общинската собственост, Урегулиран поземлен имот І –Детска градина,в кв.30 по действащия рег. план на с. Равногор,одобрен със заповед № 118 / 17.04.1992год.,целият с незастроено дворно място с площ 2332.00 кв.м. ,застроено – масивна двуетажна сграда със застроена площ 468 .00 кв.м. село Равногор, улица „ „ Осма „ № 2 север – УПИ V -258, УПИ ІV -152 изток - улица ; юг - УПИ ІІ –261 ; УПИ ІІІ -262 запад - улица; 26679.50 няма няма АПоБС № 3 / 10.09.1997г. Имота се управлява от Кмета на община Брацигово на основание чл.12,ал.5 от ЗОС. няма При съставяне на акта за публична общинска собственост се представиха 1.Скица на УПИ І – Детска градина ,в кв.30 по плана на с. Равногор. 2.Справка извлечение по сметка 9901- земя; 3.Данъчна оценка на имота към момента на съставяне на акта.
7 7 16.05.2016 вписване по ЗС/ПВ Вх.№1040/19.05.16 Акт №114 Том №4 Чл.2,ал.1,т.2 във връзка с чл.56 ,ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.19,ал.1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи ,Протоколно решение от 17.05.2011год. одобрено със Заповед № РД-06-81 / 30.06.2011г. на Директора на Областна дирекция „ Земеделие „ гр. Пазарджик Поземлен имот № 034056 / нула, три, четири, нула,пет,шест/ с площ 2.087 / две ,точка, нула,осем,седем / дка.в землището на с. Равногор, местност „ Ляовето „ Начин на трайно ползване – пасище,мера. Категория на земята при неполивни условия – десета ЕКАТТЕ -61220 / шестдесет и едно,двеста и двадесет / Имотът е възстановен в реални граници село Равногор,местност „ Ляовето „ Имот № 000483 –дървопроизв.пл. имот № 034057 – пасище,мера 13.40 няма няма няма Имота се управлява от Кмета на община Брацигово на основание чл.12,ал.5 от ЗОС. няма При съставяне на акта за публична общинска собственост се представиха 1.Протоколно решение от 17.05.2011год. на комисията по чл.19 от ЗСПЗЗ 2.Заповед № РД-06-81 / 30.06.2011г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие „ гр. Пазарджик ; 3.Скица № К04481 / 07.08.2015г от Общинска служба „Земеделие „ гр.Пещера,презаверена на 19.04.2016г. 4.Данъчна оценка на имота към момента на съставяне на акта.
8 8 16.05.2016 вписване по ЗС/ПВ Вх.№1041/19.05.16 Акт №115 Том №4 Чл.2,ал.1,т.2 във връзка с чл.56 ,ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.19,ал.1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи ,Протоколно решение от 17.05.2011год. одобрено със Заповед № РД-06-81 / 30.06.2011г. на Директора на Областна дирекция „ Земеделие „ гр. Пазарджик Поземлен имот № 034055 / нула, три, четири, нула,пет,пет/ с площ 26.540 / двадесет и шест ,точка, пет,четири, нула / дка.в землището на с. Равногор, местност „ Ляовето „ Начин на трайно ползване – пасище,мера. Категория на земята при неполивни условия – десета ЕКАТТЕ -61220 / шестдесет и едно,двеста и двадесет/ Имотът е възстановен в реални граници Върху имота има следните ограничения : 12 Електропровод 110 кV. На 20м от двете страни до крайните проводници или на 24м от оста на електропровода,не могат да се строят сгради и съоръжения и засажда високостеблена растителност. село Равногор,местност „ Ляовето „ Имот № 000185 – полски път. имот № 000377 – дървопроизв.площ имот № 000406 – дървопроизв.площ имот № 000415 – дървопроизв.площ 148.60 няма няма няма Имота се управлява от Кмета на община Брацигово на основание чл.12,ал.5 от ЗОС. няма При съставяне на акта за публична общинска собственост се представиха 1.Протоколно решение от 17.05.2011год. на комисията по чл.19 от ЗСПЗЗ 2.Заповед № РД-06-81 / 30.06.2011г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие „ гр. Пазарджик ; 3.Скица № К04597 / 15.04.2016г от Общинска служба „Земеделие „ гр.Пещера. 4.Данъчна оценка на имота към момента на съставяне на акта.
9 9 16.05.2016 вписване по ЗС/ПВ Вх.№1075/20.05.16 Акт №147 Том №4 Чл.2,ал.1,т.2 във връзка с чл.56 ,ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.19,ал.1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи ,Протоколно решение от 17.05.2011год. одобрено със Заповед № РД-06-81 / 30.06.2011г. на Директора на Областна дирекция „ Земеделие „ гр. Пазарджик Поземлен имот № 034054 / нула, три, четири, нула,пет,четири/ с площ 2.522 / две ,точка, пет,две,две/ дка.в землището на с. Равногор, местност „ Ляовето „ Начин на трайно ползване – пасище,мера. Категория на земята при неполивни условия – десета ЕКАТТЕ -61220 / шестдесет и едно,двеста и двадесет/ Имотът е възстановен в реални граници село Равногор,местност „ Ляовето „ Имот № 000415 –дървопроизв.пл. имот № 000406 – дървопроизв.пл. 14.10 няма няма няма Имота се управлява от Кмета на община Брацигово на основание чл.12,ал.5 от ЗОС. няма При съставяне на акта за публична общинска собственост се представиха : 1.Протоколно решение от 17.05.2011год. на комисията по чл.19 от ЗСПЗЗ 2.Заповед № РД-06-81 / 30.06.2011г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие „ гр. Пазарджик ; 3.Скица № К04480 / 07.08.2015г от Общинска служба „Земеделие „ гр.Пещера,презаверена на 19.04.2016г. 4.Данъчна оценка на имота към момента на съставяне на акта.
10 10 16.05.2016 вписване по ЗС/ПВ Вх.№1042/19.05.16 Акт №116 Том №4 Чл.2,ал.1,т.2 във връзка с чл.56 ,ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.19,ал.1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи ,Протоколно решение от 17.05.2011год. одобрено със Заповед № РД-06-81 / 30.06.2011г. на Директора на Областна дирекция „ Земеделие „ гр. Пазарджик Поземлен имот № 034050 / нула, три, четири, нула,пет,нула/ с площ 4.541 / четири ,точка, пет,четири, едно/ дка.в землището на с. Равногор, местност „ Ляовето „ Начин на трайно ползване – пасище,мера. Категория на земята при неполивни условия – десета ЕКАТТЕ -61220 / шестдесет и едно,двеста и двадесет / Имотът е възстановен в реални граници Върху имота има следните ограничения : 12 Електропровод 110 кV. На 20м от двете страни до крайните проводници или на 24м от оста на електропровода,не могат да се строят сгради и съоръжения и засажда високостеблена растителност. село Равногор,местност „ Ляовето „ Имот № 000415 –дървопроизв.пл. имот № 000185 – полски път 25.40 няма няма няма Имота се управлява от Кмета на община Брацигово на основание чл.12,ал.5 от ЗОС. няма При съставяне на акта за публична общинска собственост се представиха : 1.Протоколно решение от 17.05.2011год. на комисията по чл.19 от ЗСПЗЗ 2.Заповед № РД-06-81 / 30.06.2011г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие „ гр. Пазарджик ; 3.Скица № К04596 / 15.04.2016г от Общинска служба „Земеделие „ гр.Пещера,. 4.Данъчна оценка на имота към момента на съставяне на акта.
11 11 16.05.2016 вписване по ЗС/ПВ Вх.№1043/19.05.16 Акт №117 Том №4 Чл.2,ал.1,т.2 във връзка с чл.56 ,ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.19,ал.1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи ,Протоколно решение от 17.05.2011год. одобрено със Заповед № РД-06-81 / 30.06.2011г. на Директора на Областна дирекция „ Земеделие „ гр. Пазарджик Поземлен имот № 034049 / нула, три, четири, нула,четири,девет/ с площ 2.449 / две ,точка,четири,четири,девет / дка.в землището на с. Равногор, местност „ Ляовето „ Начин на трайно ползване – пасище,мера. Категория на земята при неполивни условия – десета ЕКАТТЕ -61220 / шестдесет и едно,двеста и двадесет / Имотът е възстановен в реални граници на село Равногор,местност „ Ляовето „ Имот № 000415 –дървопроизв.пл. имот № 000185 – полски път 13.70 няма няма няма Имота се управлява от Кмета на община Брацигово на основание чл.12,ал.5 от ЗОС. няма При съставяне на акта за публична общинска собственост се представиха : 1.Протоколно решение от 17.05.2011год. на комисията по чл.19 от ЗСПЗЗ 2.Заповед № РД-06-81 / 30.06.2011г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие „ гр. Пазарджик ; 3.Скица № К04479 / 07.08.2015г от Общинска служба „Земеделие „ гр.Пещера,презаверена на 19.04.2016г. 4.Данъчна оценка на имота към момента на съставяне на акта.
12 12 16.05.2016 вписване по ЗС/ПВ Вх.№1044/19.05.16 Акт №118 Том №4 Чл.2,ал.1,т.2 във връзка с чл.56 ,ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.19,ал.1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи ,Протоколно решение от 17.05.2011год. одобрено със Заповед № РД-06-81 / 30.06.2011г. на Директора на Областна дирекция „ Земеделие „ гр. Пазарджик Поземлен имот № 016064 / нула,едно, шест, нула,шест,четири / с площ 62.181 / шестдесет и две ,точка, едно,осем,едно / дка.в землището на с. Равногор, местност „ Селчица„ Начин на трайно ползване – пасище,мера. Категория на земята при неполивни условия – десета ЕКАТТЕ -61220 / шестдесет и едно,двеста и двадесет / Имотът е възстановен в реални граници Върху имота има следните ограничения : 12 Електропровода 110 кV. На 20м от двете страни до крайните проводници или на 24м от оста на електропровода, не могат да се строят сгради и съоръжения и засажда високостеблена растителност . село Равногор,местност „ Селчица „ Имот № 016063 –ливада. имот № 016033 – ливада имот № 016035 - ливада имот № 016042 – ливада имот № 016065 – ливада имот № 016043 – ливада имот № 016039 – пасище,мера имот № 000065 – горски път имот №000291 - дървопроизв.пл. имот № 000597 – дървопроизв.пл. 398.00 няма няма няма Имота се управлява от Кмета на община Брацигово на основание чл.12,ал.5 от ЗОС. няма При съставяне на акта за публична общинска собственост се представиха : 1.Протоколно решение от 17.05.2011год. на комисията по чл.19 от ЗСПЗЗ 2.Заповед № РД-06-81 / 30.06.2011г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие „ гр. Пазарджик ; 3.Скица № К04595 / 15.04.2016г от Общинска служба „Земеделие „ гр.Пещера,. 4.Данъчна оценка на имота към момента на съставяне на акта.
13 13 16.05.2016 вписване по ЗС/ПВ Вх.№1045/19.05.16 Акт №119 Том №4 Чл.2,ал.1,т.2 във връзка с чл.56 ,ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.19,ал.1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи ,Протоколно решение от 17.05.2011год. одобрено със Заповед № РД-06-81 / 30.06.2011г. на Директора на Областна дирекция „ Земеделие „ гр. Пазарджик Поземлен имот № 016039 / нула, едно,шест, нула,три,девет/ с площ 29.094 / двадесет и девет,точка, нула,девет,четири / дка.в землището на с. Равногор, местност „ Селчица „ Начин на трайно ползване – пасище,мера. Категория на земята при неполивни условия – десета ЕКАТТЕ -61220 / шестдесет и едно,двеста и двадесет / Имотът е възстановен в реални граници Върху имота има следните ограничения : 12 Електропровод 110 кV. На 20м от двете страни до крайните проводници или на 24м от оста на електропровода,не могат да се строят сгради и съоръжения и засажда високостеблена растителност. село Равногор,местност „ Селчица „ Имот № 000305 –дървопроизв.пл. имот № 016043 – ливада имот № 016064 – пасище,мера имот № 000065 – горски път 186.20 няма няма няма Имота се управлява от Кмета на община Брацигово на основание чл.12,ал.5 от ЗОС. няма При съставяне на акта за публична общинска собственост се представиха : 1.Протоколно решение от 17.05.2011год. на комисията по чл.19 от ЗСПЗЗ 2.Заповед № РД-06-81 / 30.06.2011г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие „ гр. Пазарджик ; 3.Скица № К04594 / 15.04.2016г от Общинска служба „Земеделие „ гр.Пещера, 4.Данъчна оценка на имота към момента на съставяне на акта.
14 14 16.05.2016 вписване по ЗС/ПВ Вх.№1046/19.05.16 Акт №120 Том №4 Чл.2,ал.1,т.2 във връзка с чл.56 ,ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.19,ал.1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи ,Протоколно решение от 17.05.2011год. одобрено със Заповед № РД-06-81 / 30.06.2011г. на Директора на Областна дирекция „ Земеделие „ гр. Пазарджик Поземлен имот № 016030 / нула,едно, шест, нула,три,нула/ с площ 3.609 / три ,точка, шест,нула,девет/ дка.в землището на с. Равногор, местност „ Селчица „ Начин на трайно ползване – пасище,мера. Категория на земята при неполивни условия – десета ЕКАТТЕ -61220 / шестдесет и едно,двеста и двадесет / Имотът е възстановен в реални граници село Равногор,местност „ Селчица „ Имот № 000053 – горски път. имот № 016072 – гора в зем. земи имот № 016029 – пасище,мера имот № 000061 – полски път 20.20 няма няма няма Имота се управлява от Кмета на община Брацигово на основание чл.12,ал.5 от ЗОС. няма При съставяне на акта за публична общинска собственост се представиха : 1.Протоколно решение от 17.05.2011год. на комисията по чл.19 от ЗСПЗЗ 2.Заповед № РД-06-81 / 30.06.2011г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие „ гр. Пазарджик ; 3.Скица № К04593 / 15.04.2016г от Общинска служба „Земеделие „ гр.Пещера, 4.Данъчна оценка на имота към момента на съставяне на акта.
15 15 16.05.2016 вписване по ЗС/ПВ Вх.№1047/19.05.16 Акт №121 Том №4 Чл.2,ал.1,т.2 във връзка с чл.56 ,ал.1 от Закона за общинската собственост ,чл.19,ал.1 от Закона за собстеността и ползването на зем.земи,Протоколно решение от 17.05.2011год. одобрено със Заповед № РД-06-81 / 30.06.2011г. на Директора на Областна дирекция „ Земеделие „ гр. Пазарджик Поземлен имот № 015031 / нула,едно, пет, нула три, едно/ с площ 3.223 / три ,точка, две,две,три / дка.в землището на с. Равногор, местност „ Усоето „ Начин на трайно ползване – пасище,мера. Категория на земята при неполивни условия – десета ЕКАТТЕ -61220 / шестдесет и едно,двеста и двадесет / Имотът е възстановен в реални граници село Равногор,местност „ Усоето „ Имот № 000322 –дървопроизв.пл. имот № 000337 – дървопроизв.пл. 18.00 няма няма няма Имота се управлява от Кмета на община Брацигово на основание чл.12,ал.5 от ЗОС. няма При съставяне на акта за публична общинска собственост се представиха : 1.Протоколно решение от 17.05.2011год. 2. Заповед № РД-06-81 / 30.06.2011год. на Директора на Обл. Дирекция „ Земеделие -Пазарджик 3..Скица № К04463 / 06.08.2015г от Общинска служба „Земеделие „ гр.Пещера,презаверена на 19.04.2016г. 4.Данъчна оценка на имота към момента на съставяне на акта.
16 16 16.05.2016 вписване по ЗС/ПВ Вх.№1048/19.05.16 Акт №122 Том №4 Чл.2,ал.1,т.2 във връзка с чл.56 ,ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.19,ал.1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, Протоколно решение от 17.05.2011год. одобрено със Заповед № РД-06-81 / 30.06.2011г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие„ гр.Пазарджик Поземлен имот № 016027/ нула,едно,шест,нула,две,седем/ с площ 1.419 / едно,точка,четири,едно,девет/ дка.в землището на с. Равногор, местност „Селчица „ Начин на трайно ползване – пасище,мера. Категория на земята при неполивни условия – десета ЕКАТТЕ -61220 / шестдесет и едно,двеста и двадесет / Имотът е възстановен в реални граници Върху имота има следните ограничения : 12 електропровод 110 кV.На 20м от двете страни до крайните проводници или на 24м от оста на електропровода,не могат да се строят сгради и съоръжения и засажда високостеблена растителност село Равногор,местност „ Селчица „ Имот № 016051 –пасище,мера. имот № 016028 – пасище,мера имот № 000061 – полски път имот № 016026 – пасище,мера 7.90 няма няма няма Имота се управлява от Кмета на община Брацигово на основание чл.12,ал.5 от ЗОС. няма При съставяне на акта за публична общинска собственост се представиха : 1.Протоколно решение от 17.05.2011год. на комисията по чл.19 от ЗСПЗЗ 2.Заповед № РД-06-81 / 30.06.2011г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие „ гр. Пазарджик ; 3.Скица № К04466 / 07.08.2015г от Общинска служба „Земеделие „ гр.Пещера,презаверена на 19.04.2016г. 4.Данъчна оценка на имота към момента на съставяне на акта.
17 17 16.05.2016 вписване по ЗС/ПВ Вх.№1049/19.05.16 Акт №123 Том №4 Чл.2,ал.1,т.2 във връзка с чл.56 ,ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.19,ал.1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, Протоколно решение от 17.05.2011год. одобрено със Заповед № РД-06-81 / 30.06.2011г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие„ гр.Пазарджик Поземлен имот № 016028/ нула,едно,шест,нула,две,осем/ с площ 1.000 / един / дка.в землището на с. Равногор, местност „Селчица „ Начин на трайно ползване – пасище,мера. Категория на земята при неполивни условия – десета ЕКАТТЕ -61220 / шестдесет и едно,двеста и двадесет / Имотът е възстановен в реални граници Върху имота има следните ограничения : 12 електропровод 110 кV.На 20м от двете страни до крайните проводници или на 24м от оста на електропровода,не могат да се строят сгради и съоръжения и засажда високостеблена растителност село Равногор,местност „ Селчица „ Имот № 016051 –пасище,мера. имот № 000565 – дървопроизв.пл. имот № 000053 – горски път имот № 000061 – полски път имот № 016027 – пасище,мера 6.40