одобрен

Годишен план за контролната дейност на РИОСВ Шумен през 2019 г.

Уникален идентификатор:  38976bea-c20d-4536-a1cd-8e85c2dce256

екология околна среда

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-03-15 13:00:02
  • Създаден от: dragomir_vasilev
  • Последна промяна: 2019-03-15 13:00:02

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите
РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ ШУМЕН
УТВЪРДИЛ:
НЕНО ДИМОВ
Министър на околната среда и водите
Съгласувал:
Заместник-министър
Г О Д И Ш Е Н П Л А Н
за контролната дейност на РИОСВ Шумен
за 2019 г.
Директор на РИОСВ ……………….
ЦВЕТОМИРА ДОНЧЕВА
януари 2019 г.
Съдържание
Текстова част
1. Обхват на плана
1.1.              Период от време и географска област
1.2.              Задачи, компетенции и задължения на РИОСВ, вкл. организационна структура
1.3.              Мисия и цели на РИОСВ.
1.4. Национални политики, приоритети и приложимо законодателство
2. Околна среда, дейности и инсталации
2.1.Състояние на околната среда - екологични проблеми в района
2.2. Контролирани дейности
2.3. Контролирани инсталации
2.3.1. Въздействие върху околната среда и дейност
2.3.2. Съответствие със законодателството
2.3.3. Регистър на инсталации и дейности с издадени КР
2.3.4. Регистър на СЕВЕЗО обекти
2.3.4.1 Списък на групите от СЕВЕЗО обекти, при които е възможен ефектът на доминото съгласно чл. 116 з, ал. 1 от ЗООС
2.3.4.2 Списък на СЕВЕЗО обектите, при които определени външни рискове или източници на опасност биха могли да увеличат риска или последствията от голяма авария в тези предприятия/съоръжения
3. Изпълнение на плана за преходната година
3.1. Цели, които е трябвало да постигнем
3.2. Входна, изходна информация и резултати
3.3. Оценка
4. Планирано изпълнение за годината
4.1. Приоритети
4.2. Цели
4.3. Процедури за планови и извънпланови проверки
4.4. Процедури за координиране с други контролни органи
4.5. Процедури за преглед/актуализация
Приложение: Таблична част
1.     Регистри на обектите за контрол
2.     Планирани обекти за контрол през 2019 г.
3.     Програми за планирани проверки по компоненти и фактори на околната среда
3.1. Въздух
3.2. Води
3.3. Почви
3.4. Управление на отпадъците
3.5. Биологично разнообразие и Национална екологична мрежа (НЕМ)
3.6 ОВОС и ЕО
3.7. Контрол по предотвратяване на промишлено замърсяване
3.8. СЕВЕЗО и химикали
3.9. Ограничаване изменението на климата
3.10. Комплексни проверки
СПИСЪК НА НАЙ-ЧЕСТО СРЕЩАНИТЕ СЪКРАЩЕНИЯ
АИС – Автоматична измервателна станция
БДДР – Басейнова дирекция за Дунавски район
БДЗП – българско дружество за защита на птиците;
БДЧР – Басейнова дирекция за Черноморски район
БПК5 – Биологична потребност от кислород за 5 дни
ВЕИ – Ветроенергийни инсталации
ВНОС – Вещества, нарушаващи озоновия слой
ГДОС – Годишен доклад по околна среда
ГПСОВ – Градска пречиствателна станция за отпадъчни води
ДВ – държавен вестник
ЕО – Екологична оценка
ЗБР – Закон за биологичното разнообразие
ЗЗ – Защитена зона от екологична мрежа Натура 2000
ЗЗВВХВС – Закон за защита от вредно въздействие на химичните вещества и смеси
ЗЗТ – Закон за защитените територии
ЗЗШОС – Закон за защита от шум в околна среда
ЗИК – Задължителен инструментален контрол
ЗЛР – Закон за лечебните растения
ЗМ – Защитена местност
ЗОЗЗ – Закон за опазване на земеделските земи
ЗООС – Закон за опазване на околната среда
ЗТ – Защитена територия
ЗУО – Закон за управление на отпадъците
ИАОС – Изпълнителна агенция по околна среда
ИЕО – Индивидуални емисионни ограничения
ИЛБ – Информационни листи за безопасност
ИН – Инвестиционно намерение
ИУЕОО – Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване
ИУМПС – Излезли от употреба моторни превозни средства
КР – комплексно разрешително
ЛПСОВ – Локална пречиствателна станция за отпадъчни води
ЛОС – Летливи органични съединения
МБАЛ – Многопрофилна болница за активно лечение
МОСВ – Министерство на околната среда и водите
МПП – Млекопреработвателно предприятие
МРО – Масово разпространени отпадъци
НДЕ – Норми за допустими емисии
НДНТ – Най- добри налични техники
НП – Наказателно постановление
НУБА - Негодни за употреба батерии и акумулатори
ОВОС – Оценка на въздействието върху околната среда
ОС – Оценка за съвместимост
ОХВ – Опасни химични вещества
ПДК – Пределно допустима концентрация
ПЗ – Праг на замърсяване
ПМС- постановление на министерски съвет;
ПРЗ – Препарати за растителна защита
ПСБФВ – Пречиствателна станция за битово-фекални води
ПУДООС – Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда
ПХБ – Полихлорирани бифенили
РИОСВ – Регионална инспекция по околна среда и води
РЛ – Регионална лаборатория
РДГ – Регионална дирекция по горите
СДН – Средноденонощна норма
СНИ – Собствени непрекъснати измервания
СПИ - Собствени периодични измервания
ТБО – Твърди битови отпадъци
ТХВ – Токсични химични вещества
ОЧЦМ – отпадъци от черни и цветни метали;
ФПГ – Флуорирани парникови газове
ФПЧ 10 – фини прахови частици 10 микрона
CLP - Регламент (EО) № 1272/2008, относно класифицирането, опаковането и етикетирането на химични вещества и смеси (CLP)
REACH - Регламент 1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH)
1. Обхват на плана
1.1. Период от време и географска област.
Настоящият план обхваща периода от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г. Той се отнася за териториалния обхват на РИОСВ, гр.Шумен - Шуменска област и Търговищка област. Те се характеризират както следва:
област Шуменска област Търговищка област Общо
Територия: 3 379 км² 2 555 км² 5 934 км²
Население: ж. 172 966 бр. ж. 112 474 бр. ж. 285440 бр. Общини: 10 бр. 5 бр. 15 бр.
Населени места: 151 бр. 196 бр. 347 бр.
Към област Шумен се включват следните общини: Велики Преслав, Венец, Върбица, Каолиново, Каспичан, Никола Козлево, Нови пазар, Смядово, Хитрино и Шумен;
Към област Търговище се включват следните общини: Антоново, Омуртаг, Опака, Попово и Търговище.
В териториалния обхват на РИОСВ гр. Шумен са разположени защитени територии от различни категории: Природен парк «Шуменско плато», на чиято територия се намира Резерват «Букака»; Поддържани резервати «Патлейна», «Дервиша» и «Моминград»; Защитени местности «Могилата», «Марашка кория», «Чибуклията», «Дъбовете», «Червен божур», «Челеклията», «Дебелеца», «Мадарски скални венци», «Див рожков», «Конски кестен», «Урумово лале», «Игликина поляна», «Петка балкан», «Божур поляна», «Каньона», «Римският мост», както и две естествени находища на растителен вид „Блатно кокиче” /разположени съответно в землищата на селата Кочово и Осмар, общ. Велики Преслав/. Защитените територии с категория „природна забележителност” са: „Скока”, „Скално образувание Коня”, „Водопадa в м. Боаза”, „Дервенската пещера”, „Гърбава чешма”, „Скално образувание Костадин тепе”.
Защитените зони от екологичната мрежа «Натура 2000», попадащи в обхвата на РИОСВ гр. Шумен, по Директивата за опазване на дивите птици са: «Котленска планина», «Овчарово», «Ломовете» и «Провадийско- Роякско плато», а по Директивата за опазване на природните местообитания и на дивата фауна и флора са: «Каменица», «Хърсовска река», «Провадийско- Роякско плато», «Ришки проход», «Островче», «Котленска планина», «Тича», «Стара река», «Шуменско плато», «Екокоридор Камчия- Емине», «Преславска планина», «Голяма река», «Марина дупка», «Кабиюк», «Ломовете», «Голяма Камчия» и «Твърдишка планина».
Кратка географска характеристика на област Шумен
Шуменският район се намира в централната част на североизточна България и в източната част на Дунавската равнина, като южните части обхващат Предбалкана и достигат до главното Старопланинско било. Релефът е равнинно-платовиден, хълмист и нископланински. Северната част обхваща част от Лудогорското плато, като на юг то преминава в Самуиловските възвишения. В средната част се открояват две карстови плата – Шуменското с надморска височина 502 м и източно от него Провадийското с надморска височина 389 м.
Южно от долината на р. Голяма Камчия се издигат Преславската и Драгоевската планина, разделени от пролома на реката, а на юг преминава билото на източната част на Котленската планина и билото на Върбишката планина.
Речната мрежа в северната третина на Шуменския регион е слабо развита. Тук всички реки, водят началото си от северните склонове на Самуиловските височини. Те губят водите си в безоточни долини в Лудогорското плато. Този район попада в Дунавския водосборен басейн. Средната третина се отводнява към Черноморския басейн чрез Провадийска река и притоците и, най-значителни от които са Крива река и р. Мадарска. Най-добре развита речна мрежа има южната нископланинска част на Шуменския край. Тя се отводнява към Черноморския басейн от р. Голяма Камчия. Южните части на областа се отводняват от водосборите на реките Герила., Елешница и Брестова. В югозападната част на територията е изграден язовир Тича, който е най-значимия питеен водоизточник в региона. В него се вливат реките Тича, Герила и Драгановска. Същият е включен в списъка на значимите язовири в България.
Кратка географска характеристика на област Търговище
Област Търговище се намира в североизточна България, западно от Шуменска област, в източната част на Дунавската равнина. Южната част от територията на ообласта се простира в обхвата на Предбалкана в близост до северните склонове на Преславската планина. Добре изразени тук са земните форми на долинните разширения на реките Врана и Сива и нископланинските възвишения на Търговищкото поле и, Поповските височини. В тази част на има потенциал за развитие на селско стопанство и хранително-вкусова промишленост. Земеделието и животновъдството са определящите типични отрасли.
Територията на община Търговище се характеризира със своето разнообразие и преливане на равнинен, хълмист и ниско-планински релеф, поради което и надморската височина варира от 150 до 690 m. За град Търговище тя е 170 m.
Търговищкото хълмисто поле е най-тясно свързано с икономиката на града. На север граничи с Разградските височини, на изток с Шуменските, на запад с Лилякското плато, а на юг с Преславската планина. В североизточна посока на река Врана, нейната долина се разширява, като се оформят две акумулационни тераси, като върху едната е разположена част от град Търговище. Търговищкото поле е изградено от кредни материали, съставени от варовици и мергели. Отличават се с висока водопропускливост и вертикална цепителност. Районът на Преславската планина се характеризира с липса на плитки подпочвени води.
Общините Търговище, Омуртаг и Антоново се отличават с многото включени водоизточници, разположени на териториите на съответните населени места. Общини Попово и Опака се водоснабдяват от система “Дунав”. От язовир Тича в землището на Преславска община се водоснабдява гр.Търговище с лимит на ползваната вода, съгласно месечните графици за използване на водите, утвърждаван от МОСВ. В североизточната част на община Антоново се намира язовир Ястребино, който е най-големият в Търговищка област и водоснабдява община Антоново и община Омуртаг. Той е включен в списъка на значимите язавири, като се ползва за питейни нужи на гр. Антоново и с предвиждане за гр. Омуртаг.
1.2. Задачи, компетенции и задължения на РИОСВ, вкл. организационна структура
Дейността, устройството и функциите на регионалните инспекции по околната среда и водите (РИОСВ) са уредени с Правилник за устройството и дейността на Регионалните инспекции по околната среда и водите (Обн. ДВ. бр.49/ 12.06.2018г.)
РИОСВ Шумен осигурява провеждането на държавната политика по опазване на околната среда и водите на регионално равнище. При провеждане на своята дейност РИОСВ има контролни, превантивни, регулиращи, и информационни функции.
Контролните функции на РИОСВ включват осъществяването на превантивен, текущ и последващ контрол, свързан с прилагането на нормативните актове, регламентиращи качеството на компонентите на околната среда и факторите, които й въздействат.
Функциите по превантивен контрол върху компонентите на околната среда и факторите, които им въздействат, се осъществяват съобразно законовите и подзаконовите нормативни актове за предотвратяване от замърсяване или увреждане и възстановяване на околната среда от замърсяване или увреждане. При осъществяване на функциите по текущия и последващ контрол РИОСВ извършва проверки, наблюдения и възлага извършване на измервания от лабораториите към ИАОС в изпълнение на произтичащите от законовите и подзаконовите нормативни актове задачи.
Съгласно информационните си функции, РИОСВ разработва и участва в провеждането на дейности, свързани с предоставяне на информация на обществеността в областта на околната среда; предоставяне на информация на средствата за масово осведомяване в областта на околната среда; повишаване на общественото съзнание и култура в областта на околната среда; поддържане на регистри и бази данни.
Администрацията на РИОСВ е обща и специализирана.
Общата администрация на РИОСВ Шумен е организирана в Дирекция "Административно-финансови и правни дейности". Тя осигурява финансово-технически, правно-административно и информационно дейността на директора, на РИОСВ, както и дейностите по административното обслужване на гражданите и юридическите лица. Създава условия за осъществяваето на дейността на специализираната администрация.
Специализираната администрация на РИОСВ Шумен е организирана в две дирекции „Контрол на околната среда” и " Превантивна дейност". В дирекция "КОС" са включени четири броя направления - "Опазване чистотата на атмосферния въздух и вредни физични фактори", "Опазване на водите", "Комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването (КПКЗ), екологична отговорност и доброволни ангажименти, опасни химични вещества и контрол на риска от големи аварии с опасни химични вещества" и "Управление на отпадъците и опазване на почвите". В дирекция "ПД" се включват направления „Екологична оценка (ЕО) и Оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС)", "Биологично разнообразие, защитени територии и зони" и "Специализирани регистри".
Структурата на РИОСВ Шумен е представена чрез следната органограма:
1.3. Мисия и цели на РИОСВ.
Мисията на РИОСВ Шумен е с извършване на ефективна и резултатна контролна и превантивна дейнос, да допринесе за подобряване състоянието на околната среда и опазването й от вредно въздействие и замърсяване на териториално равнище в областите Шумен и Търговище; намаляване като цяло броя на аварийните и инцидентни замърсявания на компоненти на околната среда – атмосферен въздух, води и почви; намаляване броя на сигналите за замърсяване на повърхностни водни обекти от нерегламентирано изпускане на непречистени отпадъчни води и тези за замърсяване на атмосферния въздух от изпускане на неорганизирани емисии.
Общата цел, относно качеството на атмосферния въздух в региона, е неговото подобряване, посредством ограничаване на вредното въздействие, в резултат на дейностите, формиращи емисии на вредни вещества в околната среда. В тази връзка насоките и целите, които ще се следват през 2019 г. са: Достигане на нормата по отношение на замърсителя фини прахови частици, чрез осъществяване на контрол при изпълнение на мерките заложени в „Програма за намаляване на нивата на замърсителите и достигане на установените норми за фини прахови частици /ФПЧ10/ в атмосферния въздух на територията на Община Шумен с период 2018 г. – 2022 г.“; подобряване ефективността на работа по приети жалби и сигнали.
Основната мисия и цели на РИОСВ Шумен по отношение на водите, произлизат от политиката на МОСВ и от националното законодателство. Конкретните задачи, които се включват и са водещи при плана за 2019 г. са: осъществяване на заустване на отпадъчни води след ефективно пречистване – извършване на контрол на качеството но отпадъчните води, прилагане политика на устойчивост, интегрирано управление на водите, недопускане на заустване на емитери на отпадъчни води без изградени пречиствателни съоръжения; прилагане системата за контролен и собствен мониторинг; прилагане на новите Планове за управление на речните басейни 2016-2020г – ПУРБ и ПУРН 2016-2020г. на БДЧР Варна и БДДР Плевен, като основен планов документ за интегрирано управление на водите; бърза реакция при решаване на възникнали аварийни ситуации, залпови замърсявания на водните обекти и постъпили сигнали.
Мисията и целите, по отношение управлението на отпадъците и опазване на почвите произтичат в: упражняване на ефективен текущ и последващ контрол по отношение на третирането на отпадъците; недопускане нерегламентирано управление на отпадъци- изгаряне на отпадъци и изхвърляне на отпадъци на неразрешени за целта места; разделно съхранение на отпадъците; контрол върху общините, относно спазване на изискванията на чл.19 от ЗУО и Наредбите по чл. 13, ал. 1 от ЗУО; проследяване изготвянето и изпълнението на Програмите за управление на отпадъци недопускане замърсяването на почвите с препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност.
Основната цел на контролната дейност, относно опасните химични вещества /ОХВ/, е: да се защити човешкото здраве и околната среда и да предотвратят препятствията пред търговията; да се ограничава и предотвратява риска за човека и околната среда от въздействието на всички химични вещества, класифицирани като опасни;
Мисията относно ОХВ е идентифициране на всички необходими мерки за управление на риска. Резултат от постигане на целта през 2019г. ще бъде достигане на качеството на околната среда, където степента на предизвиканато в резултат на човешката дейност замърсяване да не оказва съществено влияние и да не представлява риск на здравето на хората.
Целите, поставени по част комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването са: превантивен, текущ и последващ контрол.
Целите, които се поставят по част екологична отговорност са: контрол относно мерките в изготвените собствени оценки за случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и на случаи на причинени екологични щети на операторите, по Приложение № 1 от ЗОПОЕЩ; предоставяне на информация от операторите за вписване публичния регистър
Целите, поставени с превантивната дейност в рамките на периода на плана са: опазване на околната среда на регионално равнище; интегриране на предвижданията при превантивните процедури; опазване и устойчиво ползване на лечебните растения; опазването на типовете природни местообитания и местообитания на застрашени и редки видове; опазването на вековни и забележителни дървета.
1.4. Национални политики, приоритети и приложимо законодателство
Приоритет в областта на атмосферния въздух е намаляване емисиите на вредни вещества до достигане на общоевропейските норми за качество на атмосферния въздух /КАВ/ в населените места, контролирани от РИОСВ – Шумен.
През 2018 г. бяха променени, изменени и издадени следните нормативни актове: Закон за чистотата на атмосферния въздух /обн. ДВ. бр. 45/1996 г., изм. и доп. ДВ, бр. 103/2018 г./; Наредба за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол /обн. ДВ. бр. 66/2003 г. , изм. и доп. ДВ. бр. 63/2018 г./; Наредба за норми за допустими емисии на серен диоксид, азотни оксиди и прах, изпускани в атмосферата от големи горивни инсталации /обн. ДВ бр. 2/2013 г., изм. ДВ. бр. 63/2018 г./; Наредба за ограничаване на емисиите на определени замърсители, изпускани в атмосферата от средни горивни инсталации /обн. ДВ. бр. 63/2018 г./; Наредба № 1 от 17.02.2017 г. за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и за документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове /обн., ДВ, бр. 20/2017 г., изм. ДВ. бр. 46/2018 г./.
Най-важните стратегии и политики по отношение на опазване на водите.
В плана по отношение опазване на водите за 2019 г. основна стратегия на РИОСВ Шумен е за постигане на интегрирано управление на водните ресурси и постигане на устойчиво потребление на ресурса политика на МОСВ. Предотвратяване или намаляване на въздействието от човешка дейност върху повърхностните и подземните води чрез Изпълнение на мерките в Планове за управление на речните басейни (ПУРБ) 2016-2021 г. на БДЧР Варна и БДДР Плевен за територията на инспекцията.
През 2018 г. няма съществени изменения на законодателството по отношение опазване на водите, които да предизвикат отражение на плана за 2019 г..
Националната политика по управление на отпадъците.
Националната политика по управление на отпадъците се определя в Национален план за управление на отпадъците; Национален стратегически план за управление на отпадъци от строителство и разрушаване на територията на Р. България с период 2011-2020 г.; Национален стратегически план за поетапно намаляване на количествата биоразградими отпадъци, предназначени за депониране; Национална програма за предотвратяването образуването на отпадъци; Национален план за управление на утайките от ПСОВ.
През 2018 г. с изм. и доп. на Закона за управление на отпадъците в ДВ, бр. 98 от 2018 г. отпада изискванията за предоставяне към заявленията по чл. 69 от ЗУО на: документ за платена такса и описание на методите за третиране с което се цели облекчаване на бизнеса.
Съгласно§66, ал. 1 от ПЗР на Закона за управление на отпадъците: В 24-месечен срок от влизането в сила на този закон (30.12.2018 г.) лицата, притежаващи разрешение или регистрационен документ за дейностите с отпадъци от хартия и картон, пластмаса, стъкло и отпадъци от опаковки, привеждат дейността си в съответствие с изискванията на чл. 38, ал. 1 и подават заявление за тяхното изменение и/или допълнение до компетентния орган, към което прилагат документите по чл. 69, ал. 1, т. 9 и 10, съответно по чл. 78, ал. 4, т. 3 и 5.
В изм. и доп. на Наредбата за излезлите от употреба моторни превозни средства (ДВ. Бр. 60 от 20.07.2018 г.), касаещо „ Операторите на центрове за разкомплектуване на ИУМПС доказват, че разполагат със собствена или наета шредерна инсталация по смисъла на § 1, т. 26 от допълнителните разпоредби, или сключват договор за предаване на ИУМПС, получени от разкомплектуване, на оператор с разрешение по чл. 35 от ЗУО за дейности по шредиране на ИУМПС.“, съгласно чл. 17, ал. 2 от Наредбата.
Националните политики в областта на химикалите и приоритетите са пряко свързани с общата европейска политика по оценка, разрешаване, регистрация и ограничаване на химикали особено контрола на всички предприятия с висок и нисък рисков потенциал; попълване на публичния регистър, контрол на задълженията за регистрация по REACH.
По отношение комплексното предотвратяване и контрол на замърсяването основните документи са глава 7, раздел II на закона за опазване на околната среда, и наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни. Приоритет за 2019г. ще бъде контрол на недопускане на реализация на промени в инсталациите, които не са включени в условия на комплексното разрешително. През 2018 г. от Европейската комисия е прието Решение за най-добри налични техники (НДНТ) за инсталациите за третиране на отпадъци, което определя на 2 бр. оператори в обхвата на РИОСВ-Шумен до 17.05.2019 г. да изготвят и изпратят до ИАОС гр.София оценка за съответствие на контролираните от тях инсталации.
Политиките и приоритетите по отношение на превантивната дейност са :
През 2018г. продължава да се осъществява контрол при одобряване на инвестиционни предложения по реда на глава шеста от ЗООС и при съгласуване на устройствени планове и техни изменения при планиране на строежи, в т.ч. устройствени планове на общините и подробни устройствени планове за поземлени имоти, на чиято територия се разполагат предприятия и/или съоръжения с нисък или висок рисков потенциал.
Приоритет в превантивната дейност през 2019г. ще бъде процедирането по екологична оценка на общинските устройствени планове и при одобряването на планове и програми и по ОВОС като условие в развитието на инвестиционния процес при спазване разпоредбите на променената нормативна уредба.
2. Околна среда, дейности и инсталации
2.1.Състояние на околната среда - екологични проблеми в района
Основният проблем, по отношение на атмосферния въздух, както и от предходни години са наднормените средноденонощни концентрации по показател ФПЧ10 за град Шумен. През 2018 г. АИС – Шумен е регистрирала 56 превишения на СДН (50 mg/m3) на ФПЧ10. Основната причина за това е използването на нискокалорични твърди горива за отопление в битовия сектор.
През 2018г. се констатира , че състоянието на качеството на повърхностните води има известно подобрение в сравнение с предходната 2018 г. Главният нерешен проблем, през плановия период на 2019 г. по отношение на опазването на водите, ще бъде функционирането на селищни канализационни системи, без изградени ГПСОВ за селища с над 2 000 екв. жит. и такива с над 10 000 екв. жит. За територията на РИОСВ Шумен такива са селищните агломерации гр. Каспичан, гр. Смядово, гр. Омуртаг, гр. Опака. Предстои въвеждане в експлоатация на ГПСОВ Антоново. Заустването на непречистени отпадъчни води причинява частично замърсяване на поречията на р. Камчия, р. Провадийска и р. Янтра. С въвеждане в експлоатация през 2018г на 3 бр. нови съвременни ПСОВ на предприятия и цялостна реконструкция и ремонт на 2 бр МПП, е прекратено замърсяването от тези емитери. Водните обекти в които заустват отпадъчни води, поречие р. Камчия и р. Провадийска.
При изпълнение на задълженията по чл. 19, ал. 1 и 2 от Закона за управление на отпадъците всички населените места от територията на РИОСВ Шумен са включени в организирано сметосъбиране и сметоизвозване към 3 бр. регионални депа за неопасни отпадъци. Събирането и транспортирането на СБО се осъществява от общини или фирми притежаващи документи по чл. 78 от ЗУО и експлоатиращи съответната специализирана транспортна техника. Във връзка със спазване на поетите от страната ни ангажименти към ЕК е спряно експлоатацията съществуващото общинско депо на за община Опака, което не отговаря на изискванията
При проверките на общините на територията на РИОСВ-гр. Шумен се забелязват трудности при изпълнение на ангажиментите, заложени в наредбите по чл. 13, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците, за отделните потоци масово разпространени отпадъци. Към момента решение на проблема е въвеждане на площадки за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинства, съгласно чл. 19, ал. 3, т. 11 от ЗУО, за което общините избраха да сключат договори с фирми, притежаващи документ по чл. 67 от ЗУО за дейност с отпадъци. В изменението на ЗУО от 30.12.16 г. са заложени облекчени режими на общинските площадки по чл. 19, ал. 3 , т. 11 от ЗУО. Липсата на инсталации за третиране на специфични потоци отпадъци (излезли от употреба гуми, отпадъчно стъкло, различно от стъклени опаковки, пластмасови отпадъци от гр. 16 01 и др.) на територията на РИОСВ Шумен, е основно затруднение в екологосъобразното управлението на тези потоци.
Все повече строителни фирми рециклират строителните си отпадъци и ги използват в строителните дейността в изпълнение на изискванията на Наредба за управление на строителни отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали съгласно изготвени ПУСО. Това допринесе за решаване на проблема с негламентираното изхвърляне на строителни отпадъци от граждани и фирми.
По отношение опазване на почвите съществуващия тпроблем е съхранението и екологосъобразното обезвержане на залежали и негодни за употреба ПРЗ в складове и Б-Б кубове на територията на РИОСВ Шумен. Очаква се през 2019 г. негодните за употреба ПРЗ в Б-Б кубовете и складовете да бъдат екологосъобразно обезвредени по Българо-Швейцарската програма.
През 2018г не е установен риск от замърсяване на околната среда от обекти, класифицирани, като предприятия с нисък и висок рисков потенциал и с комплексно разрешително, с изключение на изтичане на инфилтрат от клетка 1 на Регионално депо за неопасни отпадъци гр. Омуртаг.
2.2. Контролирани дейности
В плана за 2019 г. относно атмосферния въздух, са взети под внимание констатациите от извършвани проверки, дадените предписания и тяхното изпълнение, както и резултатите от извършвания мониторинг на изпусканите вредни емисии от обектите. На контрол подлежат обекти с неподвижни източници на емисии на вредни вещества, горивни и производствени инсталации, Инсталации за съхранение на бензини, съоръжения (хладилни, климатични, термопомпени инсталации), съдържащи флуорирани парникови газове. Осъществява се контрол на оператори, използващи в производствената си дейност продукти съдържащи ЛОС, ползватели, търговци на едро и дребно на бои, лакове и авторепаратурни продукти. В плана е включен контрол върху промишлените източници, излъчващи шум в околната среда.
При контролните дейности от РИОСВ Шумен по отношение на водите, в Плана за 2019 г. са включени емитери на отпадъчни води, заустващи във водни обекти, в канализационни мрежи или транспортирани до най - близка ГПСОВ за пречистване. Това са Селищни канализационни мрежи с или без ГПСОВ, заустени във водни обекти; Заустване на отпадъчни води от производствени предприятия във воден обект с издадено Разрешително за заустване; емитери на отпадъчни води, или КР, зауствани след транспортиране до най- близка ГПСОВ, поради липса на канализационна система или воден обект.
През 2019г. по управление на отпадъците ще се засили контрола над общините, във връзка с чистотата на населените места, изграждане на площадки за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата; организиране на разделното събиране и съхраняване на битови биоразградими отпадъци;; организиране на дейности по разделно събиране на МРО. Засилен ще е контрола на инсталации извършващи предварително третиране на смесени битови отпадъци
Веднъж годишно ще се проверяват фирми притежаващи документи по чл. 67 от ЗУО, по отношение спазване на условията в издадените документи, както и правилното прилагане на технологията на третиране и на фирми имащи документи за извършване на дейности по събиране и транспортиране на отпадъци до крайно оползотворяване или обезвреждане. Ще бъде засилен контрола на големите генератори на отпадъци, както и дейности по отношение на почвите и изпълнението на програмите за мониторинг на почвите на площадките на дружествата, които имат издадено КР.
В плана за 2019 г. няма промяна в категориите дейности, контролирани по комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването, съгласно приложение № 4 на ЗООС.
Обхватът на контролната дейност през 2019 г. ще бъде по прилагане на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси, Наредба за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси, Регламент 1907/2006 REACH и Регламент/ЕО/№1272/2008 г., ще включва проверки по извършени регистрации, нотификации, правилно съхранение и употреба на химичните вещества. Контролната дейност по Регламент (ЕС) № 850/2004 през 2019 г. ще включва проверки на изделия за наличие на следните УОЗ вещества на производители и/или вносители и/или професионални потребители надолу по веригата. В плана е заложен контрол на превантивните и оздравителни мерки при непосредствена заплаха за екологични щети.
В издадените решения по преценяване на необходимостта от ОВОС и в решенията по ОВОС се поставят условия, мерки и ограничения за предотвратяване, намаляване или прекратяване на значителни въздействия върху околната среда. Изпълнението на условията и мерките, като предмет на контрола по ОВОС се осъществява в етапите на проектиране, строителство, въвеждане в експлоатация и по време на експлоатацията на обектите.
Предмет на контрола през 2019г. са изпълнението на условията и мерките включени в 38 бр. Решения по преценяване необходимостта от ОВОС и 3 бр. Решения по ОВОС, 4 бр. проверки по обобщени справки във връзка с издадени становища по ЕО за ОУПО, 5 бр. проверки на доклади при прилагане на ОУПО, 7 бр. по правното действие на крайни актове, издадени по реда на глава шеста от ЗООС.
С цел осигуряване на териториална защита, съхранение, укрепване и възстановяване на екосистеми, местообитания, видове, през 2019 година обект на контрол в направление „БРЗТЗ“ ще бъдат: спазване на режимите на обявените защитени зони, дейности на собственици и ползватели в защитените територии и зони, дейности свързани с опазването на вековни и забележителни дървета, дейности, свързани с лечебните растения
2.3. Контролирани инсталации
На територията на региона, контролиран от РИОСВ Шумен, има разположени различни по вид инсталации, с КР попадащи в обхвата на Приложение 4 към чл. 117 на ЗООС. Към края на отчетния период, Инсталациите по видове и численост са:
·  1 бр. голяма горивна инсталация (за производство на топлоенергия);
·  4 бр. инсталации за производство на отливки цветни метали и/или леярни за цветни метали;
·  2 бр. инсталации за повърхностна обработка на металите.
·  2 бр. инсталация за производство на керамични продукти чрез изпичане – тухли;
·  3 бр. инсталации за производство на керамични продукти чрез изпичане – подови плочки и санитарна керамика;
·  3 бр. инсталации за производство на плоско и домакинско стъкло;
·  3 бр. депа за неопасни отпадъци;
·  1 бр. инсталация за оползотворяване на отпадъци от масла и нефтопродукти;
·  1 бр. инсталация за временно съхраняване на опасни отпадъци;
·  1 бр. екарисаж – инсталация за обезвреждане или оползотворяване на животински трупове и отпадъци;
·  8 бр. инсталации за интензивно отглеждане на птици;
·  4 бр. инсталации за интензивно отглеждане на свине;
·  1 бр. кланица за трупно месо;
·  1 бр. инсталация за производство на пиво;
Към края на отчетния период на 2018 г., общият брой оператори с издадени и влезли в сила към настоящия момент комплексни разрешителни, е 35 бр. за 35 бр. инсталации, от които нови комплексни разрешителни, влезли в сила, са:
-  На „Дюра-тайлс БГ“ АД за инсталация за производство на керамични продукти - плочки в гр.Нови пазар, общ.Попово
-  На „Пашабахче България“ ЕАД – инсталация за производство на домакинско стъкло гр.Търговище.
Инсталации с прекратена дейност са:
Инсталация за отглеждане на птици-бройлери с капацитет 69000 места с оператор „Витико“ ООД. Настоящият „Ферма Енево“ ООД извършва, чрез наемателя „Авис“ ЕООД, експлоатация на птицеферма за родители на бройлери с капацитет 30000 места, което е под капацитета от 40000 места по т.6.5.а от приложение № 4 на ЗООС.
В изпълнение на изискванията на Глава седма, Раздел І на ЗООС и Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията от тях, на територията на РИОСВ Шумен са класифицирани 9 бр. предприятия с висок и нисък рисков потенциал.
По отношение чистотата на атмосферния въздух в годишния план за контрол на РИОСВ – Шумен са включени следните инсталации:
- Инсталации с издадени разрешителни за емисии на парникови газове;
- Обекти, експлоатиращи хладилни и климатични инсталации;
- Горивни и технологични инсталации;
- Обекти с източници на шум в околната среда;
- Обекти, включващи дейности с употреба на органични разтворители;
- Съоръжения и инсталации за зареждане, разтоварване и съхранение на бензини.
По отношение на водите се котролират обектите емитери на отпадъчни води, заустващи във водни обекти с идадени Разрешителни за заустване, с Комплексните разрешителни и с Пречиствателни съоръжения, заустващи в канализационните системи на селищата. Най- важните инсталации за контрол са Канализационните системи на населените места с ГПСОВ или без ГПСОВ. За 2019г. са включени 4бр. нови инсталации.
По управление на отпадъците на територията на РИОСВ Шумен има изградени 78 бр. съоръжения и инсталации, касаещи третирането на отпадъци, за дейността на които има издаден разрешителен документ по чл.35 от ЗУО, както следва:
Съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на опасни и производствени отпадъци - 39 бр.;
Съоръжения и инсталации за предварително третиране на отпадъци от черни и цветни метали - 28 бр.;
Съоръженията и инсталациите за разкомплектоване на ИУМПС - 21 бр.;
Съоръженията и инсталациите за разкомплектоване на отпадъци от електрическо и електронно оборудване - 12 бр.;
Съоръжения и инсталации за третиране на строителни отпадъци - 10 бр.;
Съоръженията и инсталациите за сепариране на отпадъци от опаковки - 5 бр.;
Съоръжения за анаеробно и аеробно третиране на биоотпадъци – 3 бр.
Съоръжение за микровълново обезвреждане на медицински отпадъци – 1 бр.
2.3.1. Въздействие върху околната среда и дейност
При извършените планови и извънпланови проверки и констатациите по тях, се установява въздействието върху околната среда и водите от дейността на проверените обекти. Изпълненият контролен и собствен мониторинг на контролираните предприятия дава информация за степента на въздействие на дейносста им, върху околната среда и водите.
Операторите с източници на емисии, оказващи влияние на качеството на атмосферния въздух се контролират чрез извършване на емисионни измервания, собствени периодични, собствени непрекъснати, както и чрез регистрационни карти на обектите с източници на емисии в атмосферния въздух и източници на шум в околната среда. И през 2018 година се запазва тенденцията при инсталациите с регистрирани превишения да се използват основно твърди горива.
За намаляване на въздействието върху атмосферния въздух на планов контрол подлежат и оператори, експлоатиращи хладилни и климатични системи, инсталации с употреба на органични разтворители и ползватели, търговци на едро и дребно на бои, лакове и авторепаратурни продукти и бензиностанции.
Въздействието върху околната среда на обектите, заложени в плана за контрол по опазване на водите, зависи от спазване на индивидуалните емисионни ограничения, дадени в Разрешителните за заустване, в Комплексните разрешителни и в Договорите с В и К оператор на канализационните системи на селищата. Причини за по малко въздействия върху околната среда от формирани отпадъчни води е изпълнението на условията в издадените разрешителни и извършвания собствен мониторинг.
При дейноста през 2019 г. стремежа е чрез ефективен контрол да не се допуска заустване на непречистени отпадъчни води и влошаване на състоянието на водните обекти.
За територията на РИОСВ Шумен има установено биологично замърсяване от отпадъчни води на селищни канализационни системи без изградени пречиствателни станции. За контатираните нарушения през 2018г., на операторите са съставени имуществени санкции с наказателни постановления.
Високо рискови обекти, въздействащи силно върху околната среда и качеството на повърхностните води, са Регионалните депа за неопасни отпадъци и формирания от тях инфилтрат. Вследствие на завишената контролна дейност през 2018 г. намаляха силно постъпвалите сигнали за аварийни зауствания на изпуснат инфилтрат от депата във водни обекти.
Въздействието върху околната среда при управлението на отпадъците се изразява в стриктното съблюдаване експлоатациите на инсталациите за третиране на отпадъци, непозволяване смесването на отпадъци. Недопускане извършване на дейности по третиране на отпадъци на площадки и в инсталации неотговарящи на нормативните изисквания и не притежаващи документи по чл. 35 от ЗУО. Съхранението на отпадъците на площадки, отговарящи на изискванията на Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци и Наредбите по чл. 13, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците.
От дейността на производствените площадки с КР не е установено замърсяване на почвите от извършените анализи на почвите по контролираните показатели, във връзка с изпълнение на Условия 13 от КР.
Във връзка с планирането на контролната дейност на РИОСВ за предприятия и/или съоръжения, класифицирани с нисък или висок рисков потенциал, съгласно чл. 103, ал. 2 от ЗООС (СЕВЕЗО обекти) и в съответствие с чл. 157а, ал. 11 от ЗООС, и предоставените от МОСВ насоки и критерии, е извършена системна оценка на опасностите в СЕВЕЗО обектите на територията на РИОСВ Шумен. За всеки един СЕВЕЗО обект са отчетени отделните критерии и индикатори, които определят крайната оценка за предприятието и го категоризират като степен на опасност (висока, средна, ниска).
В изпълнение на изискванията на Глава седма, Раздел І на ЗООС и Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията от тях, на територията на РИОСВ Шумен през 2018г. са класифицирани 9 бр. предприятия с висок и нисък рисков потенциал. От тях 7 бр. с нисък и 2 бр. с висок рисков потенциал
През 2019 г. ще продължи контролът по изпълнение на условията и мерките в издадени през предишни отчетни периоди актове по ОВОС за инвестиционните предложения за които през изминалата година не е констатирано осъществяване на дейностите. В направление ОВОС и ЕО няма констатирано неизпълнение на поставените условия в крайните актове в резултат от извършения планов контрол.
2.3.2. Съответствие със законодателството
Съответствие с действащото екологично законодателство на предприятия и дейности, се установява, чрез извърване на провЕрки на място, на планираните обекти, по представени документи и и от извършен мониторинг за състоянието и качествата на компонентите на околната среда- води, въздух, почва, биологично разнообразие.
При извършване на мониторинг на източниците на емисии на вредни вещества изпускани в атмосферния въздух се следи за спазването на емисионните норми, а по отношение фактор „Шум“ се съблюдават граничните стойности на показателите за шум в околната среда.
При констатиране на нарушения на екологичните норми и превишение на допустимите норми и ограничения, се прилагат административно наказателни мерки - съставяне на актове за установено административно нарушение, издаване на наказателни постановления и налагане на санкции по реда на чл. 69 от ЗООС.
Обектите за контрол по опазване на водите в Плана за 2019 г., които заустват във водни обекти, са с издадени Разрешителни за заустване или с Комплексно Разрешително. Изключение правят МПП гр. Омуртаг – „Дайъри продъктс“ ЕООД, които имат подадено Заявление за издаване на Разрешително за заустване до БДДР Плевен и са в процедура по издаване и на Канализационна мрежа с. Осмар, община Велики Преслав, които имат подадено Заявление за издаване на разрешително за заустване до БДДР Варна. С контрола на разрешителните и тяхното наличие се проследява спазването на изискванията на условията в Разрешителните по чл. 46 от Закона за водите или или за КР по реда на ЗООС.
Към Плана за 2019 г. са включени четири нови обекта: Два с издадени нови Разрешителни за заустване- това са „Клара АВС“ ЕООД – кланица и транжорна в с.Зелена морава, общ. Омуртаг; „Сарк България“АД- завод за производство на медни кабели, гр.Шумен; един обект с ново Комплексно разрешително - „Пашабахче България“ ЕАД, гр.Търговище и един обект с Комплексно разрешително – „Карлсберг България“ АД. В новия план са намалени обектите, заустващи в канализационна система, които са с нисък риск и през предходните години не са установявани нарушения. С намаляването на количеството на контролираните обекти се цели повишаване на ефективноста на контрола и по- голямата възможност за последващ контрол.
Включените в плана за 2019г. фирми за контрол, извършващи дейности по третиране на отпадъци, притежават разрешения за дейност с отпадъци по чл. 67 от ЗУО и регистрационни документи по чл. 78 от ЗУО.
Фирмите, извършващи дейности по третиране на отпадъци, притежават разрешения за дейност с отпадъци по чл. 67 от ЗУО и регистрационни документи по чл. 78 от ЗУО, като в плана за 2019 г. са включени всички фирми притежаващи документи по чл. 67 от Закона за управление на отпадъците. Контрола бъде насочен, към изпълнение условията в издадените разрешителни и регистрационни документи. Експлоатацията на инсталациите в съответствие с „Методи и технологии за третиране на отпадъците по видове дейности, вид и капацитет на съоръженията” от разрешителните и регистрационните документи за дейности по третиране на отпадъци. Ще се съблюдава съответствието на издадените документ по чл. 35 от ЗУО с наличните съоръжения и инсталации експлоатирани от фирмите, както и съответствие на дейностите и площадките със Закона за управление на отпадъците.
Основно контролът при плановите проверки е насочен към воденето на отчетност по чл. 44, ал. 1 от ЗУО, съхраняването на отпадъците на обособени площадки отговарящи на нормативните изисквания и предаването им на фирми притежаващи документи по чл. 35 от ЗУО за дейност със съответния код отпадък. Ще се проследява спазването на сроковете за предварително съхранение на отпадъците, съгласно §1 т. 42 от ДР на ЗУО.
През 2019 г. са планирани за проверка 23 бр. предприятия, на които ще се извърши контрол по спазване на условията на издадените комплексни разрешителни, а при установена необходимост – и на други нормативни изисквания, касаещи експлоатацията на съответните инсталации.
2.3.3. Регистър на инсталации и дейности с издадени КР
№ по ред Наименование на фирмата (ЮЛ, ЕТ) седалище и адрес на управление Наименование на обект, населено място, дейност № на Комплексно разрешително Риск на обекта (висок, среден, нисък) Планирана проверка за 2018 г.
1 2 3 4 5 6
11 „Алкомет” АД , гр. Шумен Инсталация за производство на алуминиеви заготовки - Шумен, Индустриална зона; производство на алуминиев прокат, валцови и пресови изделия от алуминий и алуминиеви сплави № 341 -Н1/2013 Висок Да
12 „Алмед” ООД, гр. Шумен, площадка гр. Нови пазар Инсталация за преработка на отпадъчен алуминий - Нови Пазар, Северна промишлена зона; претопяване на алуминиеви отпадъци в тиглови пещи, Гр. Нови пазар, индустриална зона № 425-А1/2013 Нисък Не
13 .„БМП- Близнаци Метал пластик” ООД, с . Стража Инсталация за производство на необработени метали от отпадъци от метали чрез металургични процеси - с. Стража, общ. Търговище № 426-Н0/2012 Нисък Не
14 „Брамас 96” АД, гр. Шумен Инсталация за обезвреждане на животински трупове №231-Н1/2010 Висок Да
гр. Шумен, индустриална зона
15 „Братя Томови” АД, гр. Попово Инсталация за интезивно отглеждане на свине - Попово, Северна Промишлена зона; отглеждане на свине за разплод и месодобив №326 -А1/2010 Висок Да
16 „Бряг-СК” ЕООД, гр. Варна, площадка Търговище Инсталация за интезивно отглеждане на птици - Търговище, кв.Бряг № 411-Н0/2011г. Нисък Не
17 „Гужер комерс“ ООД Инсталация за интензивно отглеждане на птици с.Зараево 504-Н0/2014 г. Среден Не
18 „Демирташ“ ООД Инсталация за интензивно отглеждане на птици гр.Опака 527-Н0-И0-А0/2016 г. Нисък Не
29 „Дюра тайлс БГ“ ООД Инсталация за производство на керамични продукти - плочки № 565-Н0/2018 г. Висок Да
210 "Екомакс" ООД, гр. Шумен 410-НО/2011 г. Среден Не
Инсталация за третиране и съхранение на опасни отпадъци
„Енерсис” АД, гр. Търговище Инсталация за производство на оловно - кисели акумулатори Търговище КР №121- Н1/2013 Висок Да
211
212 „Енола фарм“ ООД (ЕТ "Милена Митова") гр.Търговище Инсталация за интезивно отглеждане на свине – обект село Буйново, общ. Търговище № 503-НО/2014 Висок Да
213 „Ескейп груп” ООД, гр. Търговище Инсталация за интезивно отглеждане на птици с.Подгорица, общ.Търговище № 410-НО/2011 г. Среден Да
214 "ЗГП България" АД, гр. Пловдив - площадка Каспичан Инсталация за повърхностна обработка на метали гр. Каспичан № 484-НО/2014 г. Среден Да
215 „Камчия” ЕАД, гр. Шумен Инсталация за интезивно отглеждане на птици - землището на с. Панайот Волов и с. Коньовец; угояване на бройлери №263-НО/2008 Среден Не
216 „Карлсберг България” АД, гр. София, Пивоварна Шумен Инсталация за производство на пиво - Шумен, ул."Раковски "№115 № 474-Н0/2013 Висок Да
217 „Керамат” АД, гр. Каспичан, цех Каспичан Инсталация за изработване на керамични продукти чрез изпичане – тухли, ул."Ал. Стамболийски"№77 № 111-A1/2009 Среден Да
218 „Мар-Крафт” ООД, с. Дриново Инсталация за интезивно отглеждане на птици - с.Дриново, Извънрегулационна № 1 № 303 -НО/2008 Нисък Не
119 „Мега груп” АД, гр. Варна Инсталация за атмосферна дестилация на оводнени петролни продукти гр.Смядово №39/2005 Нисък Не
320 „НЕС – Нови Енергийни Системи” АД, гр. Шумен Инсталация за повърхностна обработка на метали гр. Шумен КР №505 – Н0 / 2015 Висок Да
321 „Ново стъкло” АД, гр. Нови пазар Инсталация за производство на домакинско стъкло №176-Н1/2009 Висок Да
д Нови пазар, ул. "Цар Освободител" № 36
322 Община Омуртаг Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Омуртаг, Котел и Върбица №302 -НО/2008 Висок Да
гр. Омуртаг
323 Община Търговище “Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Търговище и Попово №269 -НО/2008 Висок Да
с. Лиляк
224 Община Шумен Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Шумен, Смядово, Велики Преслав, Хитрино, Каолиново, Каспичан, Венец, Нови пазар, гр. Шумен, кв. "Дивдядово" №349-НО/2008 Висок Да
225 „Пашабахче България“ ЕАД Инсталация за производство на домакинско стъкло и инсталация за производство на водород № 561-Н0/2018 г. Висок Да
226 „Родна индустрия 91” ЕООД, гр. Попово Инсталация за изработване на керамични продукти чрез изпичане - Попово, бул."България" №219 №242-НО/2008 Среден Да
227 .„Родопа Шумен 1884” АД, гр. София, площадка гр. Шумен Кланица за трупно месо с капацитет 175 т. трупно месо на ден № 284-НО/2008 Нисък Не
228 ”Рока България” АД, гр. Каспичан Инсталация за производство на керамични продукти чрез изпичане - санитарна керамика, Гр. Каспичан, ул. Мадарски конник № 48 № 455-НО/2013 Висок Да
229 СД „Квинс Арго и Сие”, с. Презвитер Козма Инсталация за интезивно отглеждане на птици - с. Презвитер Козма, общ. Омуртаг № 433-Н0/2012 Среден Не
230 „Топлофикация Шумен” ЕАД, гр. Шумен Горивна инсталация за топлинна енергия №32/2005 Нисък Не
гр. Шумен, индустриална зона
331 „Тетрахиб” ЕАД, с. Никола Козлево Инсталация за интезивно отглеждане на свине за угояване - с. Никола Козлево; угояване на прасета от 30 кг. живо тегло №351–И1 / 2013 Висок Да
332 .„Тракия Глас България” ЕАД, гр. Търговище Инсталация за производство на плоско стъкло и водород №3-H2/2013 Висок Да
гр. Търговище, кв. "Въбел"
333 „Хан Омуртаг” АД, гр. София Инсталация за изработване на керамични продукти чрез изпичане - Шумен, Варненско шосе; производство на облицовъчни подови и стенни керамични плочки №200-Н1/2012 Висок Да
гр. Шумен, Варненско шосе
334 „ХЦС” АД, гр. Шумен Инсталация за интензивно отглеждане на свине №333-А1/2012 Висок Да
град Шумен, ул. "Пети километър
335 „Яйца и птици Ломци“ ООД Инсталация за кокошки-носачки № 539/2016 г. Среден Да
2.3.4. Регистър на СЕВЕЗО обекти
№ по ред Наименование на обекта Изх. № нa писмото за потвърждаване на ДППГА (за ПНРП)/ № на решението за одобряване на доклада за безопасност (за ПВРП) Класификация на обекта
Висок рисков потенциал нисък рисков потенциал
1 2 3 4 5
11 Тракия глас България"ЕАД, гр.Търговище Решение №04-01/ 8.04.2015 г./С писмо Вх.№3366 от 17.6.2016г. в РИОСВ Шумен е получено потвърждение по чл.103 ,ал.6 от Закона за опазване на околната среда на извършена класификация по чл.103 ал.2 от ЗООС за предприятие с висок рисков потенциал «Тракия глас България» ЕАД, гр.Търговище, подадени са документите по чл.112, ал.3 от ЗООС/доклад за безопасност и авариен план/ в ИАОС, в процедура по утвърждаване. / висок рисков потенциал
22 “Караш инвест“ ООД гр.Габрово, 5300 ул."Христо Ботев"№29, ет.9, ап.36/ приемник на "Максам СЕ България”ЕАД/ със седалище град Габрово, квартал “Чарково”, 5300 п.к. 47 с обособена част от Химически завод "Смядово", гр.Смядово/ Решение за одобряване на актуализиран доклад за безопасност по чл.116, ал.1, т.1 от ЗООС-№58-А5/2018г. висок рисков потенциал
33 „Пашебахче България“ЕАД, гр.Търговище, кв. ”Въбел”, община, Търговище, област.Търговище потвърждение пълнотата и съответствието на доклада за политиката за предотвратяване на големи аварии с изискванията на Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях , чл.103, ал.9 във връзка с изискването на чл.106, ал.2 от ЗООС, Писмо Изх.№ОА-1704 от 19.09.2018г. нисък рисков потенциал
44 «ЕР ЛИКИД България» ЕОООД, гр.Търговище потвърждение пълнотата и съответствието на доклада за политиката за предотвратяване на големи аварии с изискванията на Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях , чл.103, ал.9 във връзка с изискването на чл.106, ал.2 от ЗООС, Писмо Изх.№2147 от 27.04.2016г. нисък рисков потенциал
55 «Шише аутомотив България»ЕАД, гр.Търговище, кв. ”Въбел”, община, Търговище, областТърговище потвърждение пълнотата и съответствието на доклада за политиката за предотвратяване на големи аварии с изискванията на Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях , чл.103, ал.9 във връзка с изискването на чл.106, ал.2 от ЗООС, Писмо Изх№3703 от 12.08.2016г. нисък рисков потенциал
66 "Мега груп"АД, потвърждение пълнотата и съответствието на доклада за политиката за предотвратяване на големи аварии с изискванията на Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях , чл.103, ал.9 във връзка с изискването на чл.106, ал.2 от ЗООС, Писмо Изх.№1228 от 26.5.2016г. нисък рискв потенциал
гр.Смядово
77 „КРИС ОЙЛ 97” ЕООД, гр.Каспичан, ул.“Никола Вапцаров“№27 потвърждение пълнотата и съответствието на доклада за политиката за предотвратяване на големи аварии с изискванията на Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях , чл.103, ал.9 във връзка с изискването на чл.106, ал.2 от ЗООС, Писмо Изх.№3535 от 5.8.2016г. нисък рисков потенциал
88 „Фикосота“ООД, гр.Шумен, бул.“Мадара“№48, производство на миещи и перилни препарати потвърждение по чл.103, ал.6 от ЗООС на извършена класификация на предприятието, Писмо на МОСВ Изх.№УК-30 от 27.09.2018г., нисък рисков потенциал
в процедура по утвърждаване на ДППГА,Писмо Изх.№50 от 5.11.2018г., Вх.№ОА-2282 от 5.11.2018 г.,актуализирана документация, получена от оператора , представена в РИОСВ Шумен с придружително писмо Изх.№40 от 28.12.2018 г., Вх.№ ОА-2282-3 от 2.1.2019 г.
89 „Ново стъкло“ЕАД, гр.Нови пазар потвърждение пълнотата и съответствието на доклада за политиката за предотвратяване на големи аварии с изискванията на Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях , чл.103, ал.9 във връзка с изискването на чл.106, ал.2 от ЗООС, Писмо Изх.№ 114 от 30.03.2018г. нисък рисков потенциал
УЛ.„ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ” № 36
Списък на обектите, попадащи в обхвата на глава седма, раздел първи от ЗООС, съответстващите им рискове и определената честота на проверки за 2019г.
Програма за планови проверки
за контролната дейност по чл. 157а, ал. 8 от ЗООС –
РИОСВ Шумен - област Шумен – 2019 г.
Наименование на оператора (ЮЛ, ЕТ) седалище и адрес на управление Наименование на обекта, населено място Изх. № писмото за потвърждаване на ДППГА (за ПНРП)/Номер на решението за одобряване на доклада за безопасност (за ПВРП) Класификация на предприятието/съоръжението Период на планирана проверка Степен на опасност
Висок рисков потенциал Нисък рисков потенциал (Н/С/В)
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
“Караш инвест“ ООД гр.Габрово, “Караш инвест“ ООД гр.Габрово с обособена част от Химически завод "Смядово", гр.Смядово Решение за одсобряване на актуализиран доклад за безопасност по чл.116, ал.1, т.1 от ЗООС-№58-А5/2018г. ×  май  В 
/ приемник на Максам СЕ България” ЕАД/„ гр.Габрово с обособена част от Химически завод "Смядово", гр.Смядово/
2 „Ново стъкло“ЕАД, гр.Нови пазар „Ново стъкло“ЕАД, гр.Нови пазар становище за потвърждаване на ДППГА по чл. 106, ал. 2 от ЗООС- Изх.№ 114 от 30.03.2018г. - х октомври С
УЛ.„ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ” № 36 УЛ.„ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ” № 36
3 „Фикосота“ООД, гр.Шумен, бул.“Мадара“№48 „Фикосота“ООД, гр.Шумен Потвърждение по чл.103, ал.6 от ЗООС на извършена класификация на предприятието, Писмо на МОСВ Изх.№УК-30 от 27.09.2018г., В процедура - х септември С
Програма за планови проверки
за контролната дейност по чл. 157а, ал. 8 от ЗООС –
РИОСВ Шумен - област Търговище – 2019 г.
Наименование на оператора (ЮЛ, ЕТ) седалище и адрес на управление Наименование на обекта, населено място Изх. № писмото за потвърждаване на ДППГА (за ПНРП)/Номер на решението за одобряване на доклада за безопасност (за ПВРП) Класификация на предприятието/съоръжението Период на планирана проверка Степен на опасност
Висок рисков потенциал Нисък рисков потенциал (Н/С/В)
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
«Тракия глас България"ЕАД, гр.Търговище  Решение №04-01/ 8.04.2015 г. ×  април В
кв. ”Въбел”, община, Търговище, област Търговище "Тракия глас България"ЕАД, гр.Търговище
2 «Пашабахче България» ЕАД кв. ”Въбел”, гр.Търговище потвърждение пълнотата и съответствието на доклада с изискванията на Наредбата, чл.103, ал.9 във връзка с изискването на чл.106, ал.2 от ЗООС, Писмо Изх.№ОА-1704 от 19.09.2018г. - х юни В
«Пашабахче България» ЕАД кв. ”Въбел”, гр.Търговище
община, Търговище, област Търговище
2.3.4.1.      „Списък на групите от СЕВЕЗО обекти, при които е възможен ефектът на доминото съгласно, чл. 116 з, ал. 1 от ЗООС
В резултат от извършеното на 30.12.2015г., преобразуване чрез отделяне с учредяване по смисъла на чл. 262в от Търговския закон, от „Тракия Глас България“ ЕАД се отделиха новоучредените дружества „Пашабахче България“ ЕАД и „Шишеджам Аутомотив България“ ЕАД, които се явяват правоприемници на обособени дейност, а именно:
„Тракия Глас България“ЕАД осъществява дейност по производство на плоско стъкло, огледала, ламинирано стъкло, устойчиво стъкло и производство на електроенергия от топлината на отпадъчните газове обособени в Завод за производство на Плоско стъкло.
„Пашабахче България“ ЕАД, поема дейностите по производство на домакинско стъкло, обособени в Завод за домакинско стъкло;
„Шишеджам Аутомотив България“ ЕАД, приема дейностите по производство на автомобилно и обработено стъкло, обособени съответно в Завод за автомобилно и обработено стъкло.
Инсталацията на „Ер Ликид България“ ЕООД е разположена в площадката на „Тракия Глас България“ ЕАД, поради което при евентуална голяма авария в предприятието е възможно да възникне ефект на доминото.
„ Мега Груп” ЕАД – Варна
След закриване производството на динамит от 08.11.2012год. вече не съществува вероятност от възникване на „ Ефект на доминото” при производството на нафто-силитрено промишлено взривно вещество „Анфовекс“и преработката на вторичен тротил – топене и люспиране на производствената площадка на „Караш инвест“ООД, приемник на „Максам СЕ България „ ЕАД, гр.Смядово и разположеният на повече от 1000 метра съседен обект на „ Мега Груп” ЕАД – Варна. Няма вероятност възникнала авария в складовата база да засегне съседния обект „ Мега Груп” АД – Варна,тъй като разстоянието е повече от 4500метра.
2.3.4.2 Списък на СЕВЕЗО обектите, при които определени външни рискове или източници на опасност биха могли да увеличат риска или последствията от голяма авария в тези предприятия/съоръжения
1.    «Тракия Глас България» ЕАД гр.Търговище
Най – вероятните сценарии за възникване на големи аварии, по смисъла на § 1, т. 54 от ДР на ЗООС и рисковите точки при определяне на бала (включително ефекта на доминото) са показани в Таблица № 1 «Сценарии за големи аварии, последствия и рискови точки » в Доклада за безопасност на „Тракия Глас България” ЕАД гр.Търговище. Мерките за предотвратяване на евентуални големи аварии са посочени в Таблица 2 в Доклада за безопасност на „Тракия Глас България” ЕАД гр.Търговище. В предприятието се прилага Система за управление на политиката за предотвратяване на големи аварии (MAPP).
2.„Пашабахче България“ ЕАД
Възможните природни бедствия за района на „Пашабахче България“ ЕАД са:
- Земетресения;
- Наводнения – при проливни дъждове или обилно снеготопене;
- Бедствия от обилни снеговалежи, снежни виелици, заледяване и обледеняване;
- Радиоактивно замърсяване;
- Биологично замърсяване.
За прощадката на „Пашабахче България“ ЕАД практически се изключва възможност за катастрофални наводнения, причинени от аварийно източване на водоеми в района. Съседни предприятия и съоръжения, които са потенциален източник или е възможно да увеличат риска от голяма авария и да предизвикат ефекта на доминото са : „Ер Ликид“ и „Тракия Глас България“ ЕАД.
3.«Караш инвест» ООД, гр.Габрово приемник на “Максам СЕ България” ЕАД – Производство Смядово
Възможни поражения при евентуално възникване на авария се явяват: срутване на част от сградите, възникване на пожари в пожароопасните места и горския фонд, възможност от взрив, обгазяване или задимяване в атмосферата и околната среда.
Възможните природни бедствия за района на .«Караш инвест»ООД са :
·         Пожари
·         Земетресения
·         Наводнения
·         Радиоактивно замърсяване
Съществува реална опасност, произтичаща от характера на основната дейност на площадката производство на промишлени взривни вещества и съхранение на боеприпаси /от заплаха от бомбен или друг терористичен акт.
При производството на „АНФО-К“ вероятността да се получи голяма авария е нищожна. Но въпреки това има вероятност да се получи авария - пожар или взрив, следствие на човешка грешка или злонамерени действия.
Операторът е предприел мерки, които гарантират едновременно спазване на изискванията за съхранение на опасни вещества и смеси и намаляване на риска от възникване на големи аварии.
4.«Ер ликид България» ЕООД, гр.Търговище
Сградата попада в зоната на поразяващата концентрация на промишлени отровни вещества от транспортни обекти - главен път на 1200 метра, ЖП линия на 800 м, съоръжения на „Тракия Глас България” ЕАД гр.Търговище – 50 метра. На територията на «Ер ликид България» ЕООД и «Тракия глас България» ЕАД, се съхраняват, преработват и произвеждат химични вещества от различен клас на опасност – пожаро-, взриво- и газоопасни, вещества с корозионно и токсично действие. При възникване на аварийна ситуация е възможно създаване на усложнена обстановка, в резултат на изпускане на химични вещества, пожар или експлозия. Причините за възникване на аварийна ситуация могат да бъдат както природни бедствия, така и от човешка грешка или техногенно естество: корозия, умора на материалите, повреждане на спирателна, контролноизмервателна или предпазна арматура и др.
5. „КРИС ОЙЛ 97” ЕООД, гр.Каспичан
Поради характера на производството в цех "Екстракция" е възможно да настъпят аварии, които са свързани с най-много разрушения и човешки жертви.
Това произтича от факта, че за обезмасляването на слънчогледовия експелер като обезмаслител се използва лек бензин / хексан /.
Независимо от превантивните мерки, при грубо нарушаване на технологичния режим, при неправилна експлоатация, течове от помпите, силни земетресения, пожари и други причини е възможна производствена авария, в резултат на която изтича голямо количество хексан течен или във вид на пари, които при подходящи климатични условия могат да поразят съседните производствени обекти..
Операторът е предприел мерки, които гарантират едновременно спазване на изискванията за съхранение на опасни вещества и смеси и намаляване на риска от възникване на големи аварии.
6.„Ново стъкло“ ЕАД, гр.Нови пазар
Външни причини:
Саботаж/терористичен акт
Пътно-транспортно произшествие - подходът към предприятието е по отклонение от първокласния път София – Варна.
Техногенни фактори – авария в съседно предприятие, автомобилна или ж.п. катастрофа в или извън територията на предприятието, но в опасна близост до него.
Естествени причини:
- при земетресение - в сеизмично отношение дружеството попада в Добруджанския сеизмичен район – Шуменска зона с интензивност по МШК - VIII степен и магнитут по Рихтер 4,5 ÷ 5,5
- в резултат на мълния при нарушена мълниезащита .
Операторът „Ново стъкло“ ЕАД е предприел мерки, които гарантират едновременно спазване на изискванията за съхранение на опасни вещества и смеси и намаляване на риска от възникване на големи аварии.
7. «Фикосота» ООД, гр. Шумен
Организацията и управлението на защитните, спасителните и аварийни мероприятия при силни земетресения, бедствия, пожари и производствени аварии се осъществява от Щаба за координиране на СНАВР във фирмата.
На територията на фирмата могат да възникнат следните бедствия и аварии:
·         Пожари
·         Земетресения
·         Наводнения
·         Радиоактивно замърсяване
Операторът е предприел мерки, които гарантират едновременно спазване на изискванията за съхранение на опасни вещества и смеси и намаляване на риска от възникване на големи аварии.
8.”Шишеджам аутомотив България” ЕАД, гр.Търговище
На територията на обекта и в съседните територии е възможно възникването, протичането и разпространението на следните по характер и сила природни бедствия и аварийни ситуации:
- Природни бедствия – земетресения, наводнения, снегонавявания и обледенявания, засушавания, градушки, гръмотевични и ветрови бури, свла­чи­ща и срутища, масови горски и полски пожари, огнища на заразни болести и епидемии по хората, животните и растенията;
- Аварийни ситуации – изпускане на опасно вещество от тръбопровода за природен газ с евентуално възникване на пожар или протичане на експлозия (виж по-нататък Авариен план Част II, раздел III, т. 2), произшествия с железопътен или автомобилен транспорт, извършване на терористичен акт.
3. Изпълнение на плана за преходната година
3.1. Цели, които е трябвало да постигнем
Основната цел през 2018 г., както и в предходни години бе подобряване качеството на атмосферния въздух на територията в обхвата на РИОСВ - Шумен, чрез предотвратяване или ограничаване на вредните емисии изпускани в атмосферния въздух от неподвижни източници, както и намаляване на неорганизираните емисии.
Осъществен е контрол на обекти, попадащи в обхвата на Наредба № 16 за оборудване на бензиностанциите на територията на РИОСВ – Шумен със системи, съответстващи на Етап II на УБП. В резултат, на което е установено, че всички обекти са приведени в съответствие с нормативните изисквания.
По отношение опазване на водите са изпълнени целите, заложени в плана за 2018г. Няма установени зауствания на отпадъчни води без изградени пречиствателни съоръжения. Всички планирани за 2018 г. обекти на комплексни и съвместни проверки с участие на направление „Опазване на водите“ са изпълнени на 100%. Планираният контролен мониторинг за 2018 г. е изпълнен 100%, като степента на замърсяване на отпадъчните води на контролираните емитери е намалена. Няма установени нарушения при спазване на условията в Разрешителните за заустване, с изключение на превишаване на индивидулните емисионни ограничения, при които са съставяни санкции по чл. 69 от ЗООС. Постъпилите сигнали за аварийни и залпови изтичания и замърсявания бяха решени и отстранени.
При изпълнение на плана през 2018 г. е установено повишаване на ефективността при извършване на превантивен, текущ и последващ контрол по водите. За констатираните замърсявания са налагани санкции и АУАН.
Заложените през предходната година цели касаещи управлението на отпадъците и опазването на почвите са постигнати, чрез извършване на проверки на всички планирани обекти, както и своевременно проследяване на дадените предписания.
Постигната е целта за намаляване на образуваните нерегламентирани замърсявания на терени в областите Шумен и Търговище, което е в резултат засиления контрол организиране на системи за събиране на отделни потоци отпадъци (основно строителни отпадъци) от населението в съответната община.
Във връзка с опазването и устойчивото ползване на почвите, заложените планови проверки през 2018 г. са изпълнени. Не е установено замърсяване на почви на територията контролирана от РИОСВ – Шумен. Отговорните лица на складове и „Б-Б“ кубове, осъществяват периодичен контрол за състоянието им и своевременно отстраняват констатирани течове, което е установено и от контролната дейност на РИОСВ. Операторите с издадени комплексни разрешителни извършват периодичен мониторинг по „почви“, съобразно условията в КР. Няма установени превишения на контролираните показатели.
По отношение на опасни химични вещества, са изпълнени целите и приоритетите, поставени в плана за контролната дейност за 2018 г. пред направление «КПКЗ и контрол на опасни химични вещества и управление на риска». Занижен е общият брой констатирани несъответствия и дадени предписания, в сравнение с предишния отчетен период, поради по- добра информираност и повишена отговорност на операторите относно задълженията им.
Целите за изпълнение през 2018 г. по отношение на комплексни разрешителни са изпълнени. Извършени са 22 бр. планови проверки на място и по документи на обекти с КР.
През 2018г. са извършени всички планови проверки, включени в плана за контролна дейност на РИОСВ гр.Шумен за направление „ОВОС и ЕО“, налице е 100%-во изпълнение на плана за 2018година.
Изпълнени са целите и приоритетите, поставени в плана за контролната дейност за 2018 г. чрез проведените процедурите по глава шеста от ЗООС, съвместно с процедурите по ОС. За изтеклата година в «Превантивна дейност» се процедираха Общински устройствени планове, за които предстои финализиране през новия планов период и издаване на становища по ЕО/ОС за тях. Две от започналите през 2017 г. процедури са финализирани с издаване на становища по ЕО/ОС.
През 2018г. са извършени всички планови проверки, включени в плана за контролна дейност на РИОСВ - гр. Шумен за Направление „Биологично разнообразие, защитени територии и зони“, налице е 100%-во изпълнение на плана за 2018 година.
3.2. Входна, изходна информация и резултати
През 2018 г. по чистотата на атмосферния въздух, е извършен планов инструментален контрол - проби емисии на 10 обекта от утвърдения график за ЗИК. Във връзка с прилагане на Наредба № 1 от 27 юни 2005 г. са извършени проверки на 4 обекта без проби емисии.
По прилагане на нормативните изисквания, касаещи ФПГ са извършени планови проверки на 23 обекта с инсталации, работещи с хладилни агенти в това число и сервизи. Извършена е проверка на 40 обекта, извършващи дейности с ЛОС (19 обекта с инсталации за съхранение на бензини във връзка с прилагане на Наредба № 16 и 21 обекта, извършващи дейности с бои и лакове и дейности в обхвата на Наредба № 7). Във връзка с издадени РЕПГ е извършена проверка на 7 обекта.
През 2018 г. са извършени планови проверки на 10 обекта за определяне показателите на шум излъчван в околната среда във връзка с прилагане на Закона за защита от шум в околната среда.
За изготвяне на плана за 2019г по опазване на водите е информацията, получена от извършените контролни проверки и осъществения контролен мониторинг на отпадъчните води през 2018 г. Преди това е извършено определене индивидуалния риск за всеки обект в зависимост от качествата на отпадъчните води и постъпили сигнали за емитерите.
Установените при проверките презпредходната година обекти, които не функционират, са отпаднали от контрол за 2019 г. В годишният план за 2019 г. са допълнени четири нови обекта, за които има издадени нови Разрешителни за заустване и Комплексни разрешителни. С приоритет са включени обекти с установени превишения на индивидуалните емисионни ограничения и проверки с установен риск от постъпили сигнали през 2018 г. за нарушение на екологичното законодателство по водите и останалите компоненти.
С извършената контролна дейност през 2018 г., по отношение на управление на отпадъците и опазване на почвите, поставените цели с плана на РИОСВ Шумен за 2018 г. са изпълнени. Извършени са 328 бр. планови проверки на 297 бр. обекти. Извършени са 136 бр. проверки извън плана, от които, 27 бр. са проверки по последващ контрол във връзка с изпълнение на дадени предписания, 42 бр. проверки по подадени сигнали и жалби на граждани, 8 бр. по писма и заповеди на Министъра на ОСВ. Извършени са 8 бр. проверки, по уведомления за прекратено образуване на отпадъци, по чл. 21 от Наредба 2 за класификация на отпадъците, 2 бр. проверки по внесени уведомления за инвестиционни намерения, 9 бр. проверки по подадени заявления по чл. 35 от ЗУО за дейности с отпадъци, 1 бр. проверка във връзка с промяна на оператор на комплексно разрешително. Осъществени са 7 бр. проверки по писма на ОД на МВР Шумен и Търговище, 3 бр. проверки по писма на Окръжна Прокуратура Шумен и Омуртаг и 18 бр. по писмо на директора на РИОСВ – Шумен, като 15 бр. от тях са във връзка с изпълнение задълженията на общините по чл. 19, ал. 3, т. 12 и т.15 от ЗУО. Във връзка с изпълнение на условията по Решение за ОВОС, са извършени 3 бр. проверки, както и 8 бр. други проверки.
Текущият контрол на операторите на опасни химични вещества (ОХВ) се състои в проверка на условията за съхранение и особено за съвместимост на всички позиции химикали, съгласно препоръките на производителя в информационните листи за безопасност, на основание чл. 26 от ЗЗВВХВС. През 2018 г. бяха извършени проверки за спазване изискванията на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси, Регламент (EO) 1907/2006 (REACH), Регламент/ЕО/№1272/2008 г., Регламент /ЕО/ 757/2010 за изменение на Регламент /ЕО/ 850/2004, Регламент /ЕО/648/2004, относно детергентите. Бяха извършени 88 планови проверки, участие в 35 комплексни проверки. Извършени са 46 извънредни проверки. Експерти от направлението участваха в проверки на 22 обекта с КР. Извършени са 4 проверки по СЕВЕЗО.
През 2018 г. са проверени общо 22 бр. инсталации с комплексно разрешително, от които 15 бр. са били оценени като обекти с висок риск, 6 бр. със среден риск и 1 бр. с нисък риск.
През предходната година са извършени 12 броя планови проверки на място по спазване задълженията на операторите, извършващи дейности по Приложение №1 от ЗОПОЕЩ. През 2018 година от РИОСВ-Шумен е предоставена информация до МОСВ за поддържане на публичния регистър.
През 2018г. във връзка с изготвяне на Общински устройствени планове по реда на ЗУТ, бяха оценени входираните ДОСВ и бяха проведени консултации по чл.20, ал.3 от Наредбата за ЕО по представените екологични части на плановете на общините, две от започналите през 2017 г. процедури са финализирани с издаване на становища по ЕО/ОС.
При осъществения контрол през 2018 г. от направление „БРЗТЗ“ са съставени общо 36 бр. АУАН, от които 32 бр. на билкозаготвители и длъжностни лица за констатирани нарушения на разпоредбите на Закона за лечебните растения и 4 бр. на физически и юридически лица за констатирани нарушения на разпоредбите на Закона за биологичното разнообразие.
През 2018г. във връзка с изготвяне на Общински устройствени планове по реда на ЗУТ, бяха оценени входираните ДОСВ и бяха проведени консултации по чл.20, ал.3 от Наредбата за ЕО по представените екологични части на плановете на общините.
През 2018г. бяха приключени успешно дейностите във връзка с отстраняване на неточности по границата на Природен парк „Шуменско плато“, както бе и проведена Комисия за заличаване на Защитена местност „Римският мост“ в землището на с. Стеврек, общ. Антоново, обл. Търговище, която реши с мнозинство да приеме предложението за заличаване на ЗМ поради липса на предмет на опазване
3.3. Оценка
През 2018 г. планът по конт