Набор от данни:  РЕГИСТЪР НА ПРОЕКТИТЕ

одобрен

РЕГИСТЪР НА ПРОЕКТИТЕ - 2017 г.

Уникален идентификатор:  3900f70e-267d-4d4a-bec2-0e45cb819640

Описание:

РЕГИСТЪР НА ПРОЕКТИТЕ - 2017 г.

проекти

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2018-03-28 14:11:27
  • Създаден от: stoyanka_stamenova_dimitrova
  • Последна промяна: 2018-11-09 09:13:34
  • Последно променил: migrate_data

РЕГИСТЪР НА СПЕЧЕЛЕНИТЕ ПРОЕКТИ

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОЕКТА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ОБЩА СТОЙНОСТ ВРЕМЕТРАЕНЕ НА ПРОЕКТА АКТУАЛНО СЪСТОЯНИЕ ПОЗИЦИЯ НА ПРОЕКТА
1.   Училищна библиотека в ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"-равна възможност за хора с увреждания Агенция за хора с увреждания, МТСП 7 000,00 лв 12 месеца Реализиран Водеща
Приключил февруари 2007г.
2.   Почистване, възстановяване и облагородяване на замърсени с отпадъци площи и инициатива за разделно събиране отпадъци в населени места ПУДООС 5 000,00 лв 1 месец Реализиран Водеща
Приключил май 2007г.
3.   Чистота и здраве за Челопеч Посолство на Япония в РБългария 35 807,00 € 8 месеца Реализиран Водеща
Приключил
юли 2007г.
4.   Изграждане на вътрешна водопроводна мрежа - подетап І, ІІ ПУДООС 900 000,00 лв 28 месеца Реализиран Водеща
Приключил
Декември 2008г.
5.   Изграждане на вътрешна водопроводна мрежа - подетап ІІІ, ІV ПУДООС 600 000,00 лв 9 месеца Реализиран Водеща
Стартиране – 09.2008 г. до 01.06.2009 г. Приключил
6.   Подобряване на уличната мрежа в с. Челопеч САПАРД 120 000,00 лв 9 месеца Реализиран Водеща
Приключил
Юли 2008г.
7 Повишаване лесистостта на територията на Община Челопеч чрез залесяване на ерозирани и пустеещи общински земи САПАРД 307 200,00 лв 24 месеца Реализиран Водеща
Приключил
Юли 2008г.
8 Енергоефективна реконструкция на сградата на ОДЗ "Ханс. КР. Андерсен", с. Челопеч СИФ, МТСП 300 000,00 лв 7 месеца Реализиран Водеща
Приключил
Септември 2008г.
9 Засилване политиката за грижа за децата, посредством насърчаване и развитие на извънкласни дейности в Община Челопеч ФИ на ЕИП 380 993,00 € 17месеца Реализиран Водеща
Приключил
10 „Реконструкция на улична мрежа в с. Челопеч, Община Челопеч” ПРСР на МЗХ 876 698,00лв. До 15.10.2015г. Приключил Водеща
11 „Реконструкция и рехабилитация на път SFO 1300 /Път ІІ.37 Златица – Панагюрище/ - Карлиево границата – община Челопеч - /Път І-6/ от км 0+000 до 1+953,77 (2+000) и ПРСР на МЗХ 1 985 166,00лв. До 15.10.2015г. Приключил Водеща
на път SFO 1431 /Път ІІ-37 Златица – Панагюрище/ - Църквище границата – община Челопеч - /Път І-6/ от км 0+000 до км 2+606,24 (2+800)
12 „Инфраструктурни мерки по укрепване на река Воздол, община Челопеч, с цел предотвратяване на риска от наводнения” ОПРР на МРРБ 663 045,02 лв. 24 месеца Приключил Водеща
2013г.
13 Намаляване на емисиите на парникови газове , посредством внедряване на мерки за енергийна ефективност в ОУ” Св. св. Кирил и Методий”, с. Челопеч Национален доверителен еко фонд 1 175 177.18 лв. 15 месеца Реализиран Водеща
Към Националната схема за зелени инвестиции Приключил
Юни 2013г.
14 Проект „Заедно можем повече – за образователна интеграция на учениците от етническите малцинства в община Челопеч” ОПРЧР към МОМН 92 745,84 лв. 14 месеца Приключил Водеща в партньорство с ОУ” Св. Св. Кирил и Методий”, с. Челопеч, община Челопеч
15 „Развитие на интегриран селски туризъм в община Челопеч”. ПРСР на МЗХ 311 064,00 лв. 24 месеца Приключил Водеща
Юни 2013г.
16 „Подобряване ефективността на общинска администрация Челопеч, чрез обучение“ ОПАК към МФ 36 558,48 лв. 12 месеца Приключил Водеща
17 „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики в Община Челопеч и Община Копривщица ОПАК към МФ 64 674,25лв. 9 месеца Приключил Водеща – Община Челопеч
Партньор – Община Копривщица
18 „Паркоустройство и озеленяване на централна част на с. Челопеч и изработване на интегриран план за развитие“ ПРСР на МЗХ 1 242 610,46лв. До 15.10.2015г. Приключил Водеща
19 Изработване на Общ устройствен план на община Челопеч МРРБ 126 000 лв. , от които 100 800 лв. се осигуряват от МРРБ, и 25 200 лв. от община Челопеч До изтичане на бюджетната 2018г. В процес на изпълнение Водеща
20 „Подкрепа за независим живот в община Челопеч“ Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г.
416381.99 31.12.2017г. Приключил
НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОЕКТА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ОБЩА СТОЙНОСТ ВРЕМЕТРАЕНЕ НА ПРОЕКТА АКТУАЛНО СЪСТОЯНИЕ ПОЗИЦИЯ НА ПРОЕКТА