одобрен

Регистър на заверените технически паспорти на сгради

Уникален идентификатор:  394b90fb-8786-4f26-8e00-765066955279

Описание:

Община Съединение - период - от 2015 г.

строителство

Текуща версия: 7

Показвана версия: 7

Формат: CSV

  • Създаден на: 2016-10-24 14:38:04
  • Създаден от: vanya_mancheva
  • Последна промяна: 2020-02-07 11:33:27
  • Последно променил: vanya_mancheva

Регистр. №

Дата на регистр.

Наименование на строеж

Местонахождение

Данни за собственика

Забележка

УПИ Квартал Административен адрес на строежа
2015 г.
1 16.01.2015 г. Външно електрозахранване НН на жилищна сграда от нов стълб № 3А2 в оста на ВЛ НН изовд "А" ТП "Запад" до стълб № 3А2Б2 на граница на УПИ VІІІ-1397, кв. 104 по плана на гр. Съединение ---------- ---------- гр. Съединение "EVN България Електроразпределе-ние" ЕАД
2 16.01.2015 г. Външно електрозахранване ННот КРШ "Гишин" до ново електромерно талбло на "Преустройство и пристройка на фурна в предприятие за пчелен мед и пчелни продукти на граница на УПИ Х-1109 кв. 62 по плана на гр. Съединение, Пловдивска област в сервитута на съществуващи кабели НН и 20кV" ---------- ---------- гр. Съединение "EVN България Електроразпределе-ние" ЕАД
3 30.03.2015 г. Навес за селскостопанска продукция 1008005 108 КВС гр. Съединение "Аланда" ЕООД гр. Пловдив
4 31.03.2015 г. Цех № 2 за производство на преф орми и оборудване на килия на съществуващо БКТП 3х1000 кVа с трансформатор единична мощност 1000 кVа /монтиран е 800 кVа/ VІ-стоп. Дейност 129 гр. Съединение "ИТД" ЕООД гр. Съединение
5 21.04.2015 г. Еднофамилна жилищна сграда ХХ-1905 110 гр. Съединение ул. "Недялка Шилева" № 12 Цветана Кръстева Манчева
6 21.04.2015 г. Жилищна сграда VІІІ-1652 134 гр. Съединение ул. "Никола Петков" № 46 Стоян Димитров Маринчешки
7 18.05.2016 г. Ветеринарна амбулатория /кабинет/ V-888, жил. Стр, общ. обсл дейн. - ветеринарна амбулатория 53 гр. Съединение ул. "Прловдив" № 14 Добромир Николов Илиев и Гергана Запрянова Илиева
8 22.05.2015 г. Фризьорски и козметичен салон и магазин за промишлени стоки ХVІІ-893 43 гр. Съединение Николина Стоилова Паликрушева и Стоил Стоянов Паликрушев
9 12.06.2015 г. Уличен водопровод за водоснабдяване на силозно стопанство 5028 --------- с. Правище Стопански двор "Нова-96" ООД гр. Пловдив
10 12.06.2015 г. Външно ел. захранване КЛ 1кV от ТНН на МТП Нова -96 съществуващ до силозно стопанство за зърно 052028-за силози и склад за зърно масив 52 с. Правище Стопански двор "Нова-96" ООД гр. Пловдив
11 12.06.2015 г. Силозно стопанство за зърно 052028-за силози и склад за зърно масив 52 с. Правище Стопански двор "Нова-96" ООД гр. Пловдив
12 31.07.2015 г. Основен ремонт, реконструкция на съществуваща жилищна сграда и пристройка към нея ХІ-260 35 гр. Съединение ул. "Шести септември" № 10 Бисер Филипов Михайлов
13 03.09.2015 г. Овцевъден комплекс за 2000 бр. овце ІІ-000422- ст. дейности - офцеферма ----------- м-ст "Гуджова могила", КВС Съединение Верде Фуудс ЕООД
14 12.09.2015 г. Проект за сглобяема оранжерия 31042 ----------- КВС гр. Съединение ЗП Атанас Близнаков
15 17.09.2015 г. Кравеферма до 100 крави и складове за съхранение на зърно с подобекти: "Кравеферма", "Торохранилище", "Административно -битов блок", "Сеновал", "Склад за съхранение на зърно", "Дизенфекционен трап", "Ограда". 35096 ----------- КВС с. Правище, местност "Кармазюк" Димитър Петров Шилев
16 17.09.2015 г. Подмезмна кабелна линия НН от МКТТ при същ. Ж.Р. стълб на ВЕЛ 20кV "Правище" до КРШ в УПИ 035096 към "Кравеферма до 100 крави и складове за съхранение на зърно" ------------- ----------- КВС с. Правище, местност "Кармазюк" Димитър Петров Шилев
16а 17.09.2015 г. Жилищна сграда ХХVІ-366 24 гр. Съединение Георги Стоянов Бухалски
17 01.10.2016 г. Сграда за стопанска дейност - склад за съхранение на плодове, Пункт за изваряване на ракия ПИ 30, 31, 632 35 с. Неделево "Петя Голдън Ейпъл" ЕООД
18 06.10.2015 г. Музейна сграда ХVІ-компл. Общ. обсл. 42 гр. Съединение Община Съединение, ЕИК000471640
19 20.10.2015 г. Фитнес зала ХV-общ. трен. дейност 42 гр. Съединение Община Съединение, ЕИК000471640
20 06.11.2015 г. Корекция на отводнителен канал, южно от о.т. 208 до вливане в р. Потокоа от ул. "Ком" / гр. Съединение - първи етап: от профил 31 до профил 59 -------------- --- гр. Съединение Община Съединение, ЕИК000471640
21 24.11.2015 г. Стопанска постройка за съхранение на инвентар 27123 КВС с. Голям Чардак Община Съединение, ЕИК000471640
22 07.12.2015 г. Мерки за подобряване на енергийната ефективност на сградата на ДЯ "Недялка Шилева" І-детско заведение 66 гр. Съединение, ул. "Хан Крум" № 3 Община Съединение, ЕИК000471640
23 07.12.2015 г. Реконструкция и разширение на общински спортен комплекс V-зеленина и КОО, тренировъчен спортновъзстановителен комплекс с многофункционална спортна зала, изгребна яма, трафопост и паркинг и VІ-спортен комплекс, параклис, паркинги и изгребна яма 160 гр. Съединение Община Съединение, ЕИК000471640
24 15.12.2015 г. Пункт за управление на животински отпадъци І-за инфраструктура за управление на животински отпадъци 160 гр. Съединение Община Съединение, ЕИК000471640
25 21.12.2015 г. Помощно помещение към цех за производство VІ-стоп. Дейност 129 гр. Съединение "ИТД" ЕООД гр. Съединение
26 21.12.2015 г. Външно кабелно захранване 20кV от ЖР 48 до нов БКТП на Общински спортен комплекс V и VІ 160 гр. Съединение "EVN България Електроразпределе-ние" ЕАД
2016 г.
1 28.01.2016 г. Резширение към цех за студена обработка на метали ХLV-мех. Цех 132 гр. Съединение ул. "Чардафон Велики" № 51 "Доев" ЕООД
2 02.02.2016 г. Преустройство и частична надстройка на втори етаж на подобект: "Административно-битова сграда към цех за бутилиране към изба № 3" І-Винпром 125 гр. Съединение "Винпром Пещера" АД
3 08.02.2016 г. Стопанска сграда за съхранение и преработка на селскостопанска продукция 27123 масив 027 местност "Гагъшки кладенец" по КВС на с. Голям Чардак Венцислав Митков Хаджиев
4 24.02.2016 г. Реконструкция с подмяна на част от проводника и на част от стълбове на въздушна линия НН извод "Б", ТП "2" с. Малък Чардак "EVN България Електроразпределе-ние" ЕАД
5 24.02.2016 г. Изместване кабелиране на ВЛ НН на извод "А" на ТП "Евгений Команов" от стълб № 2Б1 до стълб № 2Б4 гр. Съединение "EVN България Електроразпределе-ние" ЕАД
6 02.03.2016 г. Реконструция с подмяна на проводника на част от стълбове на въздушна линия НН извод "Б", ТП "Маринашки мост" гр. Съединение "EVN България Електроразпределе-ние" ЕАД
7 02.03.2016 г. Реконструция с подмяна на проводника на част от стълбове на въздушна линия НН извод "В", ТП "БНБ" гр. Съединение "EVN България Електроразпределе-ние" ЕАД
8 11.04.2016 г. Реконструкция с подмяна на част от проводника на част от стълбове на въздушна линия НН извод "Б", ТП "Стоп. двор" до стълб 9Б4и въздушно ел. захранване на жилищна сграда ІІ-329 44 с. Малък Чардак "EVN България Електроразпределе-ние" ЕАД
9 26.04.2016 г. Сграда за АИПППДМ ХІХ-265 40 гр. Съединение, бул. "Шести септември" Тодор Генчев Тодоров
10 26.04.2016 г. Склад към магазин за хранителни стоки VІ-търговия 24 гр. Съединение Еленка Атанасова Балканска
11 03.05.2016 г. Външно електрозахранване КЛ 1 КV от КК на КРШ А - 1 до ТЕПО за АИППМПДМ ХІХ-265 40 гр. Съединение, бул. "Шести септември" "EVN България Електроразпределе-ние" ЕАД
12 03.05.2016 г. Малкоетажна жилищна сграда ІІ-329 44 с. Малък Чардак Георги Спасов Божанов
13 31.05.2016 г. Газоснабдяване на Община Съединение Подобект: Газоразпределителна мрежа на гр. Съединение - Етап 2015 ТТР 12С 1.2015, Първи етап гр. Съединение Община Съединение, ЕИК000471640
14 28.06.2016 г. Базова станция № 3278 на "Теленор България" ЕАД 78171.501.302 с. Царимир "Теленор България" ЕАД
15 07.07.2016 г. Едноетажна еднофамилна жилищна сграда ХІХ-67 31 гр. Съединение Павлина Трифонова Шиндова и Димитър Георгиев Лапков ЗП - РЗП 82,71 кв. м.; височина - 4,69 м.
16 19.07.2016 г. Производствена база - оризарна, Подобект: Разтоварище и сушилня с газова инсталация за природен газ, ГРТ 5/0,5 bar за захранващи горелки на природен газ в УПИ VІІІ-1554, стопанска дейност, складове, кв. 129, гр. Съединение, община Съединение VІІІ-1554 129 гр. Съединение СД "Илиеви-ТД Илиев" гр. Съединение ул. "Хан Крум" № 14 ЗП - 601,00 кв. м.; височина - 13,25 м.
17 04.11.2016 г. "СТОМАНЕНА ПЕШЕХОДНА ПАСАРЕЛКА" между осови точки 64-63 --- с. Правище общ.Съединение Община Съединение, ЕИК000471640 широчина-2,30 м.; дължина - 5,80 метра
18 18.11.2016 г. Модернизация на технологичните процеси на овцевъден комплекс за 2000 овце - майки; Подобекти: Актуализация, генплан, метален навес над пътека за овце, фуражна кухня за мюсли, модулно оборудване за производство на свеж фураж, помещение за селскостопанска продукция и инвентар, открита силажна яма, кантар, разширение на торохранилище. Първи етап: Метален навес над пътека за овце. ІІ-000422, стопански дейности, овцеферма КВС м-ст "Гуджова могила", КВС Съединение "Верде Фуудс" ЕООД РЗП - 1050 кв.м
19 06.12.2016 г. Допълващо застрояване - офис на две нива с таванско купулно помещение VІ-1133 67 гр. Съединение "КОСТОВИ-ЕМК" ООД, П-НО ОТ ЕНЮ СТОИЛОВ КОСТОВ ЗП-34,23 кв.м., РЗП-115,95 кв.м., височина 6,83 м.
20 20.12.2016 г. Преустройство в рамките на съществуващ обем на стопанска сграда от работилница за фолийни опаковки в "Склад за компоненти за климатична техника и битови на кота +0,00 и "Склад за готова продукция с офиси и битови" на кота +2,80 м. и кота +2,70 м. 78171.200.15 КВС м-ст "Кошут тепе", КВС, с. Царимир "КАСКАДА" ЕООД, ЕИК 115813726, с. Царацово, ул. "Извън регулация" № 7, п-но от управителя Радостина Костадинова Николова
21 2016/12/20 Преустройство в рамките на съществуващ обем от Логистичен склад за минерална вода в "Работилница за сглобяване на компоненти за климатици" 78171.200.15 КВС м-ст "Кошут тепе", КВС, с. Царимир "КАСКАДА" ЕООД, ЕИК 115813726, с. Царацово, ул. "Извън регулация" № 7, п-но от управителя Радостина Костадинова Николова
22 29.12.2016 г. Нова кабелна линия 20 КV от ВКП до ново БКТП 1х800кVА (с монтаж на трансформатор 250 кVА) и тепо мерене в УПИ VІІІ-за инфраструктура за управление на опасни отпадъци от домакинства в кв. 160, по плана на гр. Съединение, Община Съединение, Пловдивска област. линеен обект 160 гр. Съединение "EVN България Електроразпределе-ние" АД, с адрес на управление гр. Пловдив, ул. Хр. Г. Данов № 37, булстат 115552190
23 30.12.2016 г. Жилищна сграда за сезонно обитаване ХVІІ-1212 65 гр. Съединение Андон Димитров Трингов и Недялка Димитрова Трингова
24 30.12.2016 г. Язовир "Любен" 000007 ----- КВС с. Любен Община Съединение, ЕИК000471640 Залята площ 245,101 дка, Общ обем 1 225 000 куб.м., Мъртъв обем 195 000 куб. м., полезен обем 1 030 000 куб. м.
25 30.12.2016 г. Язовир "Стоичкови каваци" 000919 ----- КВС с. Драгомир Община Съединение, ЕИК000471640 Залята площ 106,87 дка, Общ обем 636 000 куб.м., полезен обем 486 000 куб. м.
26 30.12.2016 г. Язовир "Найден Герово" 000027 ----- КВС с. Найден Герово Община Съединение, ЕИК000471640 Залята площ 77,506 дка, Общ обем 420 000куб.м., Мъртъв обем 75 000 куб. м., полезен обем 345 000 куб. м.
27 30.12.2016 г. Язовир "Гичита" 000322 ----- КВС с. Церетелево Община Съединение, ЕИК000471640 Залята площ 566,005 дка, Общ обем 2 800 000куб.м., Мъртъв обем 110 000 куб. м., полезен обем 2 690 000 куб.м.
2017 г.
1 17.01.2017 г. Нови подземни кабелни линии от ТП "1 Царимир" до съществуващи 3 броя ЖБ стълбове в с. Царимир, Община Съединение линеен обект с. Царимир ЕВН България Електроразпределение ЕАД, ЕИК 115 552 190, гр. Пловдив
2 06.02.2017 г. Преустройство от жилищни и стопански сгради в дом за стари хора в рамките на съществуващите обеми 78171.501.257 с. Царимир Евелин Александров Шишков и Тодор Радков Цветков
3 06.02.2017 г. Склад за съхранение на зърно в насипно състояние 78171.501.531 с. Царимир "Ганчев и Златев" ООД, ЕИК 201454260
4 06.02.2017 г. Ремонт и реконструкция на съществуваща жилищна сграда за агроаптека и офиси 78171.501.531 с. Царимир "Ганчев и Златев" ООД, ЕИК 201454260
5 10.02.2017 г. Складове за съхранение и складиране на празни стъклени бутилки - първи строителен етап: Навес 1 ІХ-складови дейности 160 гр. Съединение "ВП Брандс интернешънъл" АД, ЕИК 825399928 ЗП = РЗП = 374,46 кв. м., височина =7,35 м.
6 02,03,2017 Гараж и лятна кухня-допълващо застрояване ХVІ-212 51 гр. Съединение Величко Рангелов Тютюнджийски ЗП = РЗП = 53,10 кв.м.
7 21,03,2017 Разширение на производствена сграда на Готмар І-158023, разширение на производствена база на Готмар - произвоство на пластмасови изделия КВС КВС гр. Съединение Готмар ЕООД, ЕИК 115076001
8 21,03,2017 Ново отклонение от въздушна линия НН от стълб № 13 до стълб № 13БЗ извод А, ТП Градина и въшно въздушно ел. захранване НН на съществуваща сграда ХІV-217 36 с. Церетелево "ЕВН България, Електроразпределение" ЕАД, ЕИК 115552190
9 06,04,2017 Работилница за сглобяване компоненти за климатична техника и склад за готова продукция с офиси и битови - газификация 78171.200.15 ----- с. Царимир Каскада ООД, ЕИК 115813726, С. ЦАРАЦОВО, УЛ. "ИЗВЪН РЕГУЛАЦИЯ" 7
10 18,05,2017 Газоснабдяване на Община Съединение Подобект: Газоразпределителна мрежа на гр. Съединение - Етап 2016 ТТР 12С 1.2016 линеен обект ----- гр. Съединение Община Съединение обща дължина 503,91 м.
11 21,06,2017 Реконструкция с подмяна на проводник на част от въздушна линия НН, ТП 1, извод Г, Д, Е, с. Царимир, общ. Съединение линеен обект ----- с. Царимир "ЕВН България, Електроразпределение" ЕАД, ЕИК 115552190 обща дължина на реконструкцията на ВЛ НН изводи Г, Д, Е от ТП 1 в с. Царимир = 1089 м.
12 04,07,2017 Ремонт на сграда в рамките на съществущатия обем, без промяна на конструкцията за обект: "Бърза закуска" ІV-800 164 гр. Съединение, ул. "6-ти септември" № 20 Иван Лазаров Бекирски ЗП 41,00 кв.м.
13 20,07,2017 Жилищна сграда VІІІ-226 39 гр. Съединение Йорданка Атанасова Средева ЗП = РЗП = 91,12 кв.м.
14 01,08,2017 Пункт за годишни технически прегледи ХLVІ-пункт за ГТП 132 ул. Чардафон Велики № 45а, гр. Съединение Би Ей Ви груп ЕООД ЗП = РЗП = 179,20 кв.м.
15 13,09,2017 Жилищна сграда VІІІ-1397 104 гр. Съединение, ул. Хисар Георги Митков Ганчев РЗП = 92,83 кв.м.
16 14,09,2017 Хале Жорж за отглеждане на 900 броя дойни овце ІІ-000422-стоп. дейности и офцеферма местност "Гуджова могила", КВС Съединение Верде Фуудс ЕООД РЗП = 1138,88 кв.м.
17 26,09,2017 Реконструкция с промяна на проводника и на част от стълбове на въздушна линия НН от ТПМ "Конна база" извод В и Г, гр. Съединение линеен обект гр. Съединение "ЕВН България, Електроразпределение" ЕАД, ЕИК 115552190 обща дължина на трасето с проводника и изп. Подмяна на проводника L=1134 м.
18 09,10,2017 Еднофамилна жилищна сграда -75,70 кв.м. ХХ-83, ПИ 2349 25 ул. "Трети март" № 6, гр. Съединение Сийка Николова Георгиева ЗП = РЗП = 75,70кв.м.
19 25.10.2017 г. Склад за селскостопанска техника и негорими материали ПИ 013003 КВС м-ст Цигански гробища, з-ще с. Найден Герово
20 25,10,2017 Язовир "Церетелево" ПИ 000317 КВС КВС с. Церетелево Община Съединение, ЕИК000471640 залята площ -77,227 дка, общ обем 218000 куб.м.; -мъртъв обем 20000 куб.м. - полезен обем - 198000 куб.м. - яз. Стена - височина 3,30 м.
21 25,10,2017 Язовир "Дере Аса" ПИ 000947 КВС КВС с. Драгомир Община Съединение, ЕИК000471640 залята площ -44,176 дка, общ обем 175000 куб.м.; -мъртъв обем 26 000 куб.м. - полезен обем - 149 000 куб.м. - яз.Стена - височина 8,90 м.
22 25,10,2017 Водоем /изк. Водна площ/ "000284" ПИ 000284 КВС КВС с. Найден Герово Община Съединение, ЕИК000471640 залята площ -21,027 дка, общ обем 38000куб.м.; -мъртъв обем 3700 куб.м. - полезен обем - 34300 куб.м. - яз.Стена - височина 6 м.
23 25,10,2017 Язовир "Балъ гьол" ПИ 000939 КВС КВС с. Драгомир Община Съединение, ЕИК000471640 залята площ -16,071 дка, общ обем 60000 куб.м.; -мъртъв обем 9000 куб.м. - полезен обем - 51000 куб.м. - яз.Стена - височина 6,35 м.
24 25,10,2017 Водем Съединение 2 ПИ 001975 КВС КВС гр. Съединение Община Съединение, ЕИК000471640 залята площ -136,690 дка, общ обем 352,10куб.м.; -мъртъв обем 48,10куб.м. - полезен обем - 304,10 куб.м. - яз.Стена - височина 3,80 м.
25 25,10,2017 Водоем /изк. Водна площ/ "Церетелево" ПИ 000868 КВС КВС с. Церетелево, местност "Калето" Община Съединение, ЕИК000471640 залята площ -15,859 дка, общ обем 22500куб.м.; -мъртъв обем 2900куб.м. - полезен обем - 19600 куб.м. - яз.Стена - височина 4,40 м.
26 25,10,2017 Язовир "Света Троица" ПИ 000939 КВС КВС с. Драгомир Община Съединение, ЕИК000471640 залята площ -8,073 дка, общ обем 6500 куб.м.; -мъртъв обем 1400 куб.м. - полезен обем - 5100 куб.м. - яз.Стена - височина 3,50 м.
27 25,10,2017 Язовир "Кюпрю дере" ПИ 000911 КВС КВС с. Драгомир Община Съединение, ЕИК000471640 залята площ -68,364 дка, общ обем 286,10 куб.м.; -мъртъв обем 106,10 куб.м. - полезен обем - 180,10 куб.м. - яз.Стена - височина 12,2 м.
28 25,10,2017 Язовир "Барата" ПИ 000003 КВС КВС с. Церетелево Община Съединение, ЕИК000471640 залята площ 476,024 дка; общ обем 1600,10 куб.м.; -мъртъв обем 135,10 куб.м. - полезен обем - 1465,10 куб.м. - яз.Стена - височина 9,1 м.
29 25,10,2017 Водем /изкуствена водна площ/ "Марамица" ПИ 000306 КВС КВС с. Найден Герово Община Съединение, ЕИК000471640 залята площ 21,208 дка; общ обем 83,10 куб.м.; -мъртъв обем 13,10 куб.м. - полезен обем - 70,10 куб.м. - яз.Стена - височина 8,10 м.
30 25,10,2017 Язовир "Голям Чардак" ПИ 000165 КВС КВС с. Голям Чардак Община Съединение, ЕИК000471640 залята площ 165,842 дка; общ обем 330 000 куб.м.; -мъртъв обем 30 000 куб.м. - полезен обем - 300 000 куб.м. - яз.Стена - височина 4,80 м.
31 25,10,2017 Водоем /изкуствена водна площ/ "Правище" ПИ 000025 КВС КВС с. Правище Община Съединение, ЕИК000471640 залята площ 61,658 дка; общ обем 156 010 куб.м.; -мъртъв обем 13010 куб.м. - полезен обем - 143010 куб.м. - яз.Стена - височина 6,80 м.
32 24,11,2017 Склад за стопански инвентар - допълващо застрояване І-303 34 с. Малък Чардак Георги Благоев Георгиев РЗП-101,80 кв.м. височина 4,30 м.
33 2017/11/30 Жилищна Сграда VІ-352 11 с. Царимир Стоян Димитров Димитров ЗП-89 кв.м.; РЗП-152,50 кв.м.; Н= 4,27 м.
34 2017/12/12 Разширение на производствена база на НОВА ТРЕЙД ЕООД - цех за безалкохолни напитки и хранителни добавки 137010-стоп.дейности, производство на безалкохолни напитки КВС КВС гр. Съединение НОВА ТРЕЙД ЕООД ЗП-497,70 кв.м.; Н=8,47 м.
35 21,12,2017 Външно присъединяване НН на "Надстройка и пристройка на жилищна сграда, чрез разкъсване на съществуващ кабел НН и монтаж на ново ЕЛ табло в УПИ ХV-896, кв. 43, по плана на гр. Съединение трасе през улица с о.т.250,252 и на границата на УПИ ХV-896, ул. Пловдив № 17, кв. 43 линеен обект гр. Съединение Електроразпределение Юг ЕАД, ЕИК 115552190
36 21,12,2017 Външно присъединяване НН на "Жилищна сграда" от стълб 17, извод "Б" на ТП "1-Център" до нов пилон за ново електромерно табло пред УПИ VІІ-91, кв. 14, по плана на с. Правище линеен обект линеен обект гр. Съединение Електроразпределение Юг ЕАД, ЕИК 115552190
37 28,12,2017 Пешеходен мост /пасарелка/ над р. Потока в спортния комплекс VІ-спортен комплекс гр. Съединение Община Съединение, ЕИК000471640
2018 г.
1 2018/04/17 Параклис в с. Неделево ІІ-Културен дом ПИ 51305.501.85 21 ул. 2-ра № 25, с. Неделево Община Съединение, ЕИК000471640 ЗП=43,77 кв.м. Н=4,54 м.
2 17,04,2018 Сграда за разширение на производствената дейност І-Стопанска дейност 132 ул. "Чардафон Велики" № 51, гр. Съединение ДОЕВ ЕООД ЗП=РЗП=703,20 кв.м. Н=8,29 м.
3 14,05,2018 Пристройка и надстройка на цех за производство на блокчета от пуканки, експандиран ориз и др. продукти VІІ-стопанска дейност 129 гр. Съединение АСТ ПОПКОРН ООД ЗПпристройка =72,27 кв.м.
4 2018/07/04 ПРеустройство и пристройка на магазин за хранителни стоки ХVІІ-989, търговска дейн. 52а гр. Съединение НИКЕ - ТНД ЕООД, ЕИК 202708466, ГР. СЪЕДИНЕНИЕ ЗП=94,80 кв.м
5 2018/07/04 Склад аз готова продукция ПВЦ бутилки - Първи етап 9 129 гр. Съединение ИТД ЕООД, ЕИК 115032923, УЛ. ЧАРДАФОН ВЕЛИКИ № 72 РЗП= 588,65кв.м
6 2018/07/18 Жилищна Сграда Х-1502 121 гр. Съединение Йорданка Миткова Ганчева ЗП=170,18 кв.м. РЗП=343,30 кв.м.
7 2018/08/15 Реконструкция с продмяна на проводника и част от стълбове на въздушна линия НН от стълб номер 10 /нов7А1/ до стълб номер 20/нов номер1/ извод Б /нов КРШ "ЦУМ" на ТПМ "СТар пазар" /след реконструкцията на ТП "Наркооп"/ гр. Съединение, Община Съединение, Пловдивска област трасе по бул. България, ул. Шипка, ул. Алеко Константинов линеен обект гр. Съединение Електроразпределение Юг ЕАД, ЕИК 115552190 ЛИНЕЕН ОБЕКТ
8 2018/08/15 Нов кабел НН от КРШ "Шахънови" на ТП "Наркооп" до стълб номер 20 /нов1/ в трасето на съществуващ кабел СрН от ТП "Наркоп" до ТП "Бензиностанция", гр. Съединение, общ. Съединение, обл. Пловдив трасе по бул. Пловдив и бул. България гр. Съединение Електроразпределение Юг ЕАД, ЕИК 115552190 ЛИНЕЕН ОБЕКТ
9 2018/08/17 Филиал за спешна медицинска помощ ХVІІІ 36 ул. Александър Стамболийски № 29 гр. Съединение Община Съединение, ЕИК000471640 ЗП=127 КВ.М рзп= 217 кв.м Н=5,6м
10 2018/08/20 Преустройство на базова станция № 3389 VІІІ и ІХ 129 гр. Съединение СД "Илиеви-ТД Илиев" гр. Съединение, ЕИК 115103562 И "ТЕЛЕНОР БАЛГИРЯ" ЕАД, ЕИК 130460283
11 2018/10/09 Вътрешно преустраство без промяна на конструкцията на съществуваща производствена сграда за вакуумна метализация І-произв. И обсл. Дейност КВС КВС - гр. Съединение Готмар ЕООД, ЕИК 115076001
12 2018/10/19 Складове за временно съхранение на кориандър V-преработка медицински и ароматни култури 129 гр. Съединение ВУКИ ООД, ЕИК 115536357, ГР. СЪЕДИНЕНИЕ, УЛ. 6-ТИ СЕПТЕМВРИ № 87 ЗП-корпус-А=732,20кв.м. ЗП-корпус-Б=836,20кв.м. ЗП-разтоварище =97,50кв.м.
13 2018/11/05 Лятна кухня ІХ-402 19 с. Церетелево Ганка Тодорова Койчева ЗП = 67,52кв.м Н=4,16м.
14 2018/12/17 Външен водопровод от кв. Точиларци до УПИ 000384-за управление на апосни отпадъци от домакинствата ПИ 000408 по КВС на гр. Съединение линеен обект КВ. Точиларци, КВС гр. Съединение Община Съединение, ЕИК000471640 Водопровод ф90 - 1030 м.
15 2018/12/18 МАГАЗИН ЗА ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ VІІІ-183, за търговия 49 гр. Съединение НОВО СИТИ ЕООД ЕИК204642748, гр. Съединение, ул. АЛ. Стамболийски № 18 ЗП= 684,12 ЗПвтори етаж = 106,78кв.м. РЗП=790,90кв.м
2019 година
1 2019/01/08 Цех за асамблиране І-произв. и обсл. Дейност КВС КВС-гр. Съединение Готмар ЕООД, ЕИК 115076001 ЗП=1009,60кв.м. РЗП=2465,85 кв.м., Н=8,21 м.
2 2019/01/16 Преустройство и пристройка към предприятие за преработка на местни полуфабрикати и изделия ХХІV-произв. и скл.д-ст 129а гр. Съединение АЛАДИН ФУУДС ООД ЕИК 115271421 съществуваща произв.сграда - преустройство - ЗП=1331кв.м същ. Битсгр. - преустройство ЗП=78кв.м. нови сгради: -разширение1 към произв.сграда-ЗП= 649,50кв.м. -разшир. 2 към произв. Сграда - ЗП= 113,70 кв.м. -нова битова ЗП=67кв.м
3 2019/01/29 Едноетажна жилищна сграда ХVІІІ-2341 36 гр. Съединение Никола Георгиев Панов ЗП=70,71кв.м Н=4,57м.
4 2019/02/22 Магазин за хранителни стоки, магазин за закуски и кафе-аперитив ІХ-2018-жил. строителство и търговска дейност 45 с. Голям Чардак Богдана Атанасова Симова ЗП=РЗП=108,59кв.м Н=3,60м.
5 2019/02/28 Поставяне на нови телеомуникационни шкафове /РШ/ и оптична свързаност към тях от съществуваща подземна канална мрежа на БТК ЕАД на територията на Община Съединение в регулацията на гр. Съединение гр. Съединение ул. Васил Левски № 1 и ул. Чардафон Велики № 34 БТК ЕАД -СОФИЯ И ОБЩИНА СЪЕДИНЕНИЕ Подземни дължина 10м.
6 2019/03/01 Жилищна сграда-ниско етажно застрояване VІ-1548 123 гр. Съединение, ул. Мусала Емилия Ангелова Карагьозова ЗП 88,50кв.м Н=5,78м.
7 2019/03/15 Второстепенен клон на водостнбдителната улична мрежа за УПИ ІV.313,314,315-фуражно стопанство за нуждите на кравеферма за угояване на телета от кв. 42 по плана на с. Любен, общ. Съединение линеен обект линеен обект с. Любен Община Съединение и Димитър Пенчев Ташев 2бр. Надземни ПХ 70/80 и водопровод с дължина 211 м.
8 2019/03/20 Външно електрозахранване на магазин за хранителни стоки чрез КЛНН от нов КРШ на фасада на ТП Бензиностанция до ново електромерно табло на имотната граница на УПИ VІІІ-183, за търговия кв. 49 по плана на гр. Съединение. линеен обект Трасе от нов КРШ при ТП Бензиностанция през ул. Ал. Стамболийски до електромерно табло ТЕПО пред УПИ VІІІ-183, за търговия, кв. 49, ул. Ал. Стамболийски № 18, по плана на гр. Съединение Електроразпределение Юг ЕАД, ЕИК 115552190 дължина 309 м.
9 2019/03/28 БКТП Метикс 400 kVA, 20/0,4 KV ПИ 000296 КВС Горен стопански двор КВС - Съединение КРАГО ТРЕЙД ЕООД, ЕИК 160067944, УЛ. СТОЯН СРЕДЕВ № 11-А ЗП=20,16 кв.м
10 2019/04/01 Газоснабдяване на Община Съединение, "Газоразпределителна мрежа на гр. Съединение етап 2017 ТТР 12С2017" линеен обект гр. Съединение собственик на терена: Община Съединение, Възложител "Ситигаз България" ЕАД, ЕИК 131285259 ОБЩА ДЪЛЖИНА 323,98м
11 2019/04/08 Трафопост /БКТП/ 2х1000 kVA с монтаж на транформатор 630 кVА и захранващ кабел 20 кV ІХ-производствена и складова дейност 129 гр. Съединение ИТД ЕООД, ЕИК 115032923, УЛ. ХРИСТО БОТЕВ № 72 ЗП=РЗП=
12 2019/04/09 Проучване и разработване на пилотни модели за екологосъобразно събиране и временно съхранение на опасни битови отпадъци в гр. Съединение ІІ-000384 КВС гр. Съединение ПУДОС, ЕИК 131045382, ГР. СОФИЯ, УЛ. ГЛАДСТОН №67 ЗП=РЗП= 343,17 КВ.М Н=414 ДО 495 СМ
13 2019/04/11 Едноетажна жилищна сграда ХІ-2108 45 гр. Съединение, ул. Ал. Стамболийски Величко Димитров Дългърски и Петрунка Ст. Кацарска - Дългърска ЗП=96кв.м. РЗП=134,10кв.м Н=4,98м., 5,87м
14 2019/04/11 Едноетажна жилищна сграда V-338 19 с. Правище Запрян Запрянов Благов ЗП=97,14 Н=5,29м
15 2019/04/18 СВИНЕФЕРМА ПЪРВИ ЕТАП - СВИНЕФЕРМА - ОБОР № 1 І-18 1 с. Малък Чардак Собственик на терена: Валери Василев Салчев и Ганка Рангелова Салчева, Възложител "ВИ ФАЙН СТОР" ООД, ЕИК 204996088, с упр. Фани Валериева Салчева ЗП=766,52кв.м Н=4,19 м, 5,89 м
16 2019/05/15 Външно присъединяване НН на сметище за екологосъобразно събиране и временно съхранение на опасни битови отпадъци, УПИ ІІ-000384, з-ще гр. Съединение, Община Съединение, област Пловдив до УПИ ІІ-000384, за управление на опасни отпадъци от домакинствата КВС Трасе ТП Керамична фабрика, покрай шосе Н. Герово - Съединение до електромерно табло ТЕПО пред УПИ ІІ-000384, за управление на опасни отпадъци от домакинствата, землище гр. Съединение Електроразпределение Юг ЕАД, ЕИК 115552190 Кабелна линия с дължина 316м.
17 2019/05/15 Преустройство и укрепване на съществуваща сграда за нуждите на спортните обекти, спортни площадки и вертикална планировка - втори етап на СОУ Христо Ботев І-училище 95 гр. Съединение, ул. Баба Исака Скачкова № 3 Община Съединение, ЕИК000471640 ЗП= РЗП=256,28кв.м Н=3,90 м.
18 2019/05/20 Едноетажна вилна сграда ХІ-90 26 гр. Съединение Невена Атанасова Станева ЗП= РЗП=41,20 кв.м Н=3,75 м.
19 2019/05/30 Фризьорски салон и магазин ХІІІ-406 21 гр. Съединение Славчо Илиев Паскалев и Зорница Костадинова Паскалева ЗП= РЗП=56,93 кв.м
20 2019/06/24 Кабелна далекосъобщителна мрежа - Разпределителна мрежа за пренос на данни, радио и телевизионни сигнали с обща дължина 8645 м., по плана на гр.Съединение линеен обект гр. Съединение "БО КАБЕЛ" ЕООД, ЕИК 201718009, със седалище и адрес ан управление: гр. Съединение, ул. "Клисура" № 3 с управител Ирина Георгиева Бозова обща дължина - 8645 м.
21 2019/06/24 Кабелна далекосъобщителна мрежа - Разпределителна мрежа за пренос на данни, радио и телевизионни сигнали с обща дължина 2100 м., по плана на с. Голям Чардак линеен обект с. Голям Чардак "БО КАБЕЛ" ЕООД, ЕИК 201718009, със седалище и адрес ан управление: гр. Съединение, ул. "Клисура" № 3 с управител Ирина Георгиева Бозова обща дължина - 2100 м.
22 2019/07/11 Пристройка и надстройка за еднофамилна жилищна сграда ХІІ-2205, ресторант 11 гр. Съединение, ул. Цар Борис ІІІ Обединител № 24 Иван Трифонов Аарабаджийски ЗП-пристр.=8,75кв.м., ЗП-надстр.=90,05кв.м., РЗП=98,80 кв.м., Н=7,86 м., етажи 2 бр.
23 12.07.2019 г. Цех за нискотемпературна преработка на готов гранулат ІІІ-158020, 158024-производствена и обслужваща дейност КВС КВС гр. Съединение Готмар ЕООД, ЕИК 115076001 ЗП=2264,32 кв.м РЗП=2565,05 кв.м Кота корниз +9,10 м., етажи - 1 бр.
24 19.07.2019 г. Преустройство на приемо-предавателна станция № 3389 с частотен обхват 900 МНz, 1800 МНz и 2100 МНz на Теленор България ЕАД ІХ 129 гр. Съединение Теленор България ЕАД ЕИК 130460283
25 23.07.2019 г. Водопроводно отклонение към кравеферма до УПИ 000307-кравеферма КВС КВС с. Драгомир, местност "Лозята" ЕТ Сила - Анелия Йотовска, ЕИК 202944502 дължина 1110 м., диаметър - 90
26 23.07.2019 г. І етап - Сграда за кравеферма, корпус 1, административно-битова сграда, КПП на комплекса, подвижен контейнер, дезифекционна площадка за животни, дезифекционна площадка за хора, дизел агрегат, чешма, трупосъбирателно съоръжение, резервоар за пречистени битови води, пречиствателно съоръжение, водопроводна шахта 000307-кравеферма КВС КВС с. Драгомир, местност "Лозята" ЕТ Сила - Анелия Йотовска, ЕИК 202944502 РЗП = 6247,55 кв.м обор -височина-3,80, брой етажи - 1 бр.; битова сграда - височина-6 м., брой етажи - 2 бр.; капацитет 190 бр. крави на свободно отглеждане
27 23.07.2019 г. Пристройка - санитарен възел към жилищна сграда ХІІ-436 19 гр. Съединение Стоянка Димитрова Каникова ЗП-кота 0,00=9,20м. ЗП-кота-2,18= 12,80м. РЗП=22кв.м., кота корниз-2,18 м., кота било 2,88 м., брой етажи - 1бр., надземни - 1 бр.
28 24.07.2019 г. Открит навес ПИ 78171.200.15 КВС КВС с. Царимир, местност "Кошут тепе" Каскада ООД, ЕИК 115813726, ЗП=РЗП=855,85 кв.м., етажи - 1 бр.
29 24.07.2019 г. Подземен кабел 20 KV от съществуващ ЖР стълб с ВКП отклонение от ВЛ 20 KV, извод "Точиларци" от П/ст "Пясъчник" до БКТП "Краго" в ПИ 000250, Горен Стопански двор, гр. Съединение до ПИ 000250 КВС КВС-гр. Съединение Електроразпределение Юг ЕАД, ЕИК 115552190 Дължина на кабелното трасе 20 KV - 23 метра
30 09.08.2019 г. Външно кабелно ел захранване 20кV с трафопост БКТП 20/0,4 кV 2х1000 КVа ІІ-158019 КВС КВС-гр. Съединение Готмар ЕООД, ЕИК 115076001 Кабели 20 kW-5м. БКТП-4м/2м
31 09.09.2019 г. Жилищна сграда с вичосина до 10 метра, гараж и барбекю І-551 42 с. Голям Чардак Веселин Николов Няголов ЗП-жил. сгр.=141,22 кв.м; ЗПбарбекю=24,08 кв.м.; ЗПгараж=129,62кв.м.
32 02.10.2019 г. Нов захранващ кабел НН от съществуващ ТНН на ТП "Гишин" до съществуващ КРШ и нов захранващ кабел от съществуващо ТЕПО "Роял Бийс" до ново ТЕПО 1 ТЧ/Б+ монтирано на имотната граница на УПИ ХІІІ-2048, по плана на гр. Съединение, Област Пловдив линеен обект --- гр. Съединение "Електроразпределение Юг" ЕАД, ЕИК 115552190 Дължина на кабелното траси (нова линия ТП-Гишин)=187 м.; трасе на кабел НН от електромерно табло до новомонтирано ТЕПО=26м.
33 02.10.2019 г. Преустройство на съществуваща GSM Базова станция № 3050 VІІІ-812 20 ул. Баба Исака Скачкова № 2, гр. Съединение собственик на терена: Петър Трифонов Кръстев, Атанас Трифонов Кръстев, Кръстана Цветанова Кръстева и Пенка Колева Кръстева, Наемател: Теленор България, ЕИК 130460283 ЗП преустройство= 9,27 кв.м.
34 04.10.2019 г. Разширение на производствена база на "Готмар" ЕООД, подобект: Производствена сграда 1, Подобект: вграден трафопост "ВС-9" с монтаж на транформатор 1000 кVА и външно кабелно захранване 20кV ІІІ-158020, 158024-производствена и обслужваща дейност КВС КВС гр. Съединение "ГОТМАР" ЕООД, ЕИК 115076001 ЗП=1182,30кв.м., РЗП=1968,30, кота корниз +7,95м.
35 16.10.2019 г. СКЛАДОВА СГРАДА ХLV-мех. Цех 132 гр. Съединение ДОЕВ ЕООД ЗП=РЗП=751,16 кв.м.
36 18.10.2019 г. Едноетажна жилищна сграда Х-838 86 гр. Съединение Георги Николов Ликов ЗП=РЗП=71,59 кв.м.; Нкорниз=+2,82м.; Нбило=+4,15м.
37 14.11.2019 г. Едноетажна жилищна сграда VІ-963 44 ул. Клисура № 3-а гр. Съединение Мария Иванова Влашка ЗП= РЗП=119,71 кв. м.
38 26.11.2019 г. Еднофамилна жилищна сграда ХVІ-2368 9 ул. Революционна гр. Съединение Симеон Георгиев Масленишки ЗП=РЗП=129,75 кв.м. Нбило=4,59м
39 28.11.2019 г. Едноетажна жилищна сграда ХХІ-1367 101 гр. Съединение Тошко Демиров Демиров ЗП=РЗП=95,60 кв.м. Нбило=4,62м
40 04.12.2019 г. Укрепване моста над дерето на старата мандра КВС с. Драгомир, КВС Драгомир Община Съединение
41 23.12.2019 г. Втора жилищна сграда и гараж ХІІІ-2369 118 ул. Генерал Заимов № 16 гр. Съединение Михаил Маринов Янков и Златка Лазарова Янкова ЗП=67,90кв.м., РЗП= 123,05кв.м., ЗПгараж= 44,70м.
42 30.12.2019 г. Навес за пране на килими и офис ХLVІ-пункт за ГТП 132 ул. Чардафон Велики № 45а, гр. Съединение "Би Ей Ви Груп" ЕООД ЗП=РЗП=117,50 кв.м. Нбило=3,20м
2020 г.
1 22.01.2020 г. Пътна връзка за изграждане на обект: Фуражно стопанство, за нуждите на кравеферма за угояване на телета в УПИ ІV-313,314,315 - Складова и производствена дейност, по плана на с. Любен Община Съединение, на път ІІІ-6062 "Любен-Съединение" при км. 0+555-дясно за УПИ ІV-313,314,315 - Складова и производствена дейност линеен обект на път ІІІ-6062 "Любен-Съединение" при км. 0+555-дясно Община Съединение, ЕИК000471640 - собственик на терена и Димитър Пенчев Ташев - изпълнител L=100 м.
2 07.02.2020 г. Фуражно стопанство, за нуждите на кравеферма за угояване на телета УПИ ІV-313,314,315 - Складова и производствена дейност 42 с. Любен Димитър Пенчев Ташев ЗП=2596,12 кв.м., РЗП=2786,74 кв.м., стопанска сграда-Нк.=+7,83 = 216,93 м. административно-битова Нк= +5,65=260,05 м.