одобрен

СЕБРА-2015-06-23

Уникален идентификатор:  3a73c682-8719-4598-be2e-04a4935fb1d9

бюджет плащания

Текуща версия: 2

Показвана версия: 2

Формат: CSV

  • Създаден на: 2015-08-05 17:16:20
  • Създаден от: n_ivanova
  • Последна промяна: 2019-02-18 17:45:03
  • Последно променил: migrate_data

"I. ПЛАЩАНИЯ В СЕБРА"

01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1685 31555064.02
02 xxxx Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала 23 49911.46999999997
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 3124 2090232.83
10 xxxx Издръжка 2573 2270560.82
18 xxxx Други разходи 84 119446.75
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 1089 7432952.45
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 651 9435803.050000001
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 54 9276672.09
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 255 9560049.09
88 xxxx Средства на разпореждане 215 2881629.81
89 xxxx Друго финансиране 1 929.85
90 xxxx Възстановени приходи 165 60496.36
91 xxxx Теглене на BGN в брой 21 195000
92 xxxx Закупуване на валута в брой 16 32231.62
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 166 1092630.83
98 xxxx Други операции в БНБ 115 -1899110.36
xxxx Трансфери за местни дейности за общини 1 3120
xxxx Целева субсидия за капиталови разходи за общини 12 888346.5699999999
xxxx Обща субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности за общини 3 422452
xxxx Други трансфери за общини 55 258616.51
II. ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ В БНБ
Разходи, свързани с обслужване на сметки и плащания 3 17401.76
Общо:  10311 75744437.52000001
ПЛАЩАНИЯ ПО ПЪРВОСТЕПЕННИ СИСТЕМИ В СЕБРА
Народно събрание ( 001******* ) Период: 23.06.2015 - 23.06.2015
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 32 25754.65
90 xxxx Възстановени приходи 98 33679.58
91 xxxx Теглене на BGN в брой 3 15000
92 xxxx Закупуване на валута в брой 3 3911.66
Общо:  136 78345.89
Администрация на президента ( 002******* ) Период: 23.06.2015 - 23.06.2015
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 10 15813.08
Общо:  10 15813.08
Министерски съвет ( 003******* ) Период: 23.06.2015 - 23.06.2015
Код Описание Брой Сума
91 xxxx Теглене на BGN в брой 1 3000
92 xxxx Закупуване на валута в брой 1 3109.77
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 1 15907.51
98 xxxx Други операции в БНБ 33 -293149.84
Общо:  36 -271132.56
Конституционен съд ( 004******* ) Период: 23.06.2015 - 23.06.2015
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 446.93
18 xxxx Други разходи 1 888.85
Общо:  2 1335.78
Сметна палата ( 005******* ) Период: 23.06.2015 - 23.06.2015
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 13 2120.33
Общо:  13 2120.33
Висш съдебен съвет ( 006******* ) Период: 23.06.2015 - 23.06.2015
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 65 1093463.21
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 11 11350.6
10 xxxx Издръжка 276 101465.03
18 xxxx Други разходи 57 124792.64
88 xxxx Средства на разпореждане 7 2363.76
90 xxxx Възстановени приходи 23 6033.01
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 3 8785.98
Общо:  442 1348254.23
Министерство на финансите ( 010******* ) Период: 23.06.2015 - 23.06.2015
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 121 33917.46
88 xxxx Средства на разпореждане 4 1419.28
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 4 0
Общо:  129 35336.74
Министерство на външните работи ( 011******* ) Период: 23.06.2015 - 23.06.2015
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 14 19558.76
18 xxxx Други разходи 5 -13446.33
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 28 0
Общо:  47 6112.43
Министерство на отбраната ( 012******* ) Период: 23.06.2015 - 23.06.2015
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 858 24932560.08
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 2499 1884220.06
10 xxxx Издръжка 12 77639.92999999999
18 xxxx Други разходи 1 7
88 xxxx Средства на разпореждане 2 43872
90 xxxx Възстановени приходи 29 8977.450000000001
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 5 215.5
Общо:  3406 26947492.02
Министерство на вътрешните работи ( 013******* ) Период: 23.06.2015 - 23.06.2015
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 149.61
10 xxxx Издръжка 165 57014.64
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 43 69627.28
Общо:  209 126791.53
Министерство на правосъдието ( 014******* ) Период: 23.06.2015 - 23.06.2015
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 51 276581.29
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 35 6157.43
10 xxxx Издръжка 312 116230.7
88 xxxx Средства на разпореждане 3 66949.28
90 xxxx Възстановени приходи 4 337.99
Общо:  405 466256.69
Министерство на труда и социалната политика ( 015******* ) Период: 23.06.2015 - 23.06.2015
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 40 10198.84
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 4 388
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 146 201567.67
91 xxxx Теглене на BGN в брой 3 10000
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 3 6854.4
98 xxxx Други операции в БНБ 16 -74354.91
Общо:  212 154654
Министерство на здравеопазването ( 016******* ) Период: 23.06.2015 - 23.06.2015
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 255 2295242.38
02 xxxx Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала 5 1083.88
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 306 92001.86
10 xxxx Издръжка 231 260707.69
88 xxxx Средства на разпореждане 5 5102.41
92 xxxx Закупуване на валута в брой 3 15646.64
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 3 6690.82
Общо:  808 2676475.68
Министерство на образованието и науката ( 017******* ) Период: 23.06.2015 - 23.06.2015
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 111 236610.24
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 72 23868.26
10 xxxx Издръжка 311 115760.02
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 16 21162
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 3 9460
88 xxxx Средства на разпореждане 121 79544.48
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 12 3084.59
Общо:  646 489489.59
Министерство на културата ( 018******* ) Период: 23.06.2015 - 23.06.2015
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 32 94679.77
02 xxxx Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала 1 43490.16
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 22 9557.09
10 xxxx Издръжка 8 28701
18 xxxx Други разходи 10 1113.98
Общо:  73 177542
Минстерство на околната среда и водите ( 019******* ) Период: 23.06.2015 - 23.06.2015
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 75 576376.4399999999
02 xxxx Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала 2 50.68
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 51 14294.31
10 xxxx Издръжка 32 15213.63
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 1 2148
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 5 162783.3
88 xxxx Средства на разпореждане 20 658893.29
91 xxxx Теглене на BGN в брой 3 5000
92 xxxx Закупуване на валута в брой 3 5867.49
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 3 39116.6
Общо:  195 1479743.74
Министерство на икономиката ( 020******* ) Период: 23.06.2015 - 23.06.2015
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 17 10485.43
10 xxxx Издръжка 69 44827.51
18 xxxx Други разходи 2 5161.31
88 xxxx Средства на разпореждане 10 43629.29
91 xxxx Теглене на BGN в брой 3 5000
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 15 36898.4
Общо:  116 146001.94
Министерство на регионалното развитие и благоустройството ( 021******* ) Период: 23.06.2015 - 23.06.2015
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 25 12833.49
10 xxxx Издръжка 34 49758.26
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 1 2634.4
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 24 536458.74
88 xxxx Средства на разпореждане 2 6557.13
98 xxxx Други операции в БНБ 50 0
Общо:  136 608242.02
Министерство на земеделието и храните ( 022******* ) Период: 23.06.2015 - 23.06.2015
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 57 133444.52
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 15 2807.01
10 xxxx Издръжка 273 184883.63
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 6 19829.56
88 xxxx Средства на разпореждане 4 17387.94
90 xxxx Възстановени приходи 2 8656.200000000001
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 3 43.1
Общо:  360 367051.96
Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията ( 023******* ) Период: 23.06.2015 - 23.06.2015
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 57 805280.16
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 79 39748.58
10 xxxx Издръжка 23 140703.61
88 xxxx Средства на разпореждане 2 3248
91 xxxx Теглене на BGN в брой 1 -20000
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 10 -17151.85
Общо:  172 951828.5
Министерство на енергетиката ( 024******* ) Период: 23.06.2015 - 23.06.2015
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 30 18923.51
18 xxxx Други разходи 1 800
88 xxxx Средства на разпореждане 24 1370186.68
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 3 43.1
98 xxxx Други операции в БНБ 3 -1530852.01
Общо:  61 -140898.72
Министерство на младежта и спорта ( 025******* ) Период: 23.06.2015 - 23.06.2015
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 851.97
10 xxxx Издръжка 5 1798.26
88 xxxx Средства на разпореждане 1 0.54
Общо:  7 2650.77
Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към
Държавна сигурност и разузнавaтелните служби на Българската народна армия ( 032******* ) Период: 23.06.2015 - 23.06.2015
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 3 289.1
Общо:  3 289.1
Комисия за защита от дискриминация ( 033******* ) Период: 23.06.2015 - 23.06.2015
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 5 416.53
10 xxxx Издръжка 4 2944.7
Общо:  9 3361.23
Национална служба за охрана ( 038******* ) Период: 23.06.2015 - 23.06.2015
Код Описание Брой Сума
91 xxxx Теглене на BGN в брой 3 170000
92 xxxx Закупуване на валута в брой 6 3696.06
Общо:  9 173696.06
Национален статистически институт ( 041******* ) Период: 23.06.2015 - 23.06.2015
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 3 2509.25
10 xxxx Издръжка 44 18284.29
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 1 43.1
Общо:  48 20836.64
Съвет за електронни медии ( 044******* ) Период: 23.06.2015 - 23.06.2015
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 3 1741.29
98 xxxx Други операции в БНБ 3 -753.6
Общо:  6 987.6900000000001
Агенция за ядрено регулиране ( 046******* ) Период: 23.06.2015 - 23.06.2015
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 5 1090.43
Общо:  5 1090.43
Комисия за финансов надзор ( 047******* ) Период: 23.06.2015 - 23.06.2015
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 3162.62
10 xxxx Издръжка 3 2273.14
Общо:  4 5435.76
Държавна комисия по сигурността на информацията ( 048******* ) Период: 23.06.2015 - 23.06.2015
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 3 3351.42
Общо:  3 3351.42
Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" ( 053******* ) Период: 23.06.2015 - 23.06.2015
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 17 7474.79
88 xxxx Средства на разпореждане 1 91.3
Общо:  18 7566.09
Национален осигурителен институт ( 055******* ) Период: 23.06.2015 - 23.06.2015
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 108
10 xxxx Издръжка 38 24884.52
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 168 6929737.66
90 xxxx Възстановени приходи 3 782.08
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 28 0
Общо:  238 6955512.26
Национална здравноосигурителна каса ( 056******* ) Период: 23.06.2015 - 23.06.2015
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 93.65000000000001
10 xxxx Издръжка 35 56852.12
18 xxxx Други разходи 3 43.1
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 44 551877.77
90 xxxx Възстановени приходи 1 4
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 12 983340.48
Общо:  96 1592211.12
Българска национална телевизия ( 061******* ) Период: 23.06.2015 - 23.06.2015
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 3 451.94
10 xxxx Издръжка 42 16758.66
18 xxxx Други разходи 3 43.1
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 1 27093.34
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 15 215.5
Общо:  64 44562.54
Българско национално радио ( 062******* ) Период: 23.06.2015 - 23.06.2015
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2 449.25
10 xxxx Издръжка 13 21905.93
Общо:  15 22355.18
Българска телеграфна агенция ( 063******* ) Период: 23.06.2015 - 23.06.2015
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 11 975.9400000000001
91 xxxx Теглене на BGN в брой 3 5000
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 3 43.1
Общо:  17 6019.04
Министерство на туризма ( 071******* ) Период: 23.06.2015 - 23.06.2015
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 13 6166.34
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 3 43.1
Общо:  16 6209.44
Държавен фонд "Земеделие" ( 084******* ) Период: 23.06.2015 - 23.06.2015
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 37 39622.2
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 350 900353
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 247 609574
98 xxxx Други операции в БНБ 2 0
Общо:  636 1549549.2
Национално бюро за контрол на специалните разузнавателни средства ( 085******* ) Период: 23.06.2015 - 23.06.2015
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 8 1716.13
Общо:  8 1716.13
Държавна агенция "Технически операции" ( 086******* ) Период: 23.06.2015 - 23.06.2015
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 22 8994.620000000001
90 xxxx Възстановени приходи 3 731.8
Общо:  25 9726.42
Извънбюджетна сметка към министъра на финансите за средства от продажба на емисионни единици
- средства по чл.142в от Закона за опазване на околната среда ( 110******* ) Период: 23.06.2015 - 23.06.2015
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 2 169.69
Общо:  2 169.69
Национална компания "Стратегически инфраструктурни проекти" ( 121******* ) Период: 23.06.2015 - 23.06.2015
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 11
10 xxxx Издръжка 3 4421.7
Общо:  4 4432.7
Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция ( 122******* ) Период: 23.06.2015 - 23.06.2015
Код Описание Брой Сума
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 7 963623.9399999999
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 138 426130
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 39 6769651.13
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 11 532312.84
Общо:  195 8691717.91
Сметка с лимити за чужди средства към Минстерство на околната среда и водите ( 519******* ) Период: 23.06.2015 - 23.06.2015
Код Описание Брой Сума
89 xxxx Друго финансиране 1 929.85
Общо:  1 929.85
Фонд "Гарантирани вземания на работници и служители" ( 735******* ) Период: 23.06.2015 - 23.06.2015
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 39.7
Общо:  1 39.7
Учителски пенсионен фонд ( 745******* ) Период: 23.06.2015 - 23.06.2015
Код Описание Брой Сума
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 9 8917.139999999999
Общо:  9 8917.139999999999
Софийски университет "Климент Охридски" - София ( 801******* ) Период: 23.06.2015 - 23.06.2015
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 9607.639999999999
10 xxxx Издръжка 6 4521.97
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 6 250.7
Общо:  13 14380.31
Технически университет - София ( 812******* ) Период: 23.06.2015 - 23.06.2015
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 10 13959.45
10 xxxx Издръжка 32 43505.08
18 xxxx Други разходи 1 43.1
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 1 115480
88 xxxx Средства на разпореждане 3 513006.99
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 4 8033.88
Общо:  51 694028.5
Университет по архитектура, строителство и геодезия - София ( 816******* ) Период: 23.06.2015 - 23.06.2015
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 3 19804.74
Общо:  3 19804.74
Минно-геоложки университет "Св. Ив. Рилски" - София ( 817******* ) Период: 23.06.2015 - 23.06.2015
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2 2871.24
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 2 105.3
10 xxxx Издръжка 23 34323.9
Общо:  27 37300.44
Лесотехнически университет - София ( 818******* ) Период: 23.06.2015 - 23.06.2015
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 8 20527.12
10 xxxx Издръжка 10 10145.99
Общо:  18 30673.11
Химико-технологичен и металургичен университет - София ( 819******* ) Период: 23.06.2015 - 23.06.2015
Код Описание Брой Сума
91 xxxx Теглене на BGN в брой 1 2000
Общо:  1 2000
Медицински университет - София ( 831******* ) Период: 23.06.2015 - 23.06.2015
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 66 86828.55
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 1 786
90 xxxx Възстановени приходи 1 320.35
Общо:  68 87934.89999999999
Университет за национално и световно стопанство - София ( 841******* ) Период: 23.06.2015 - 23.06.2015
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 3 618.83
10 xxxx Издръжка 15 12958.74
Общо:  18 13577.57
Национална художествена академия - София ( 853******* ) Период: 23.06.2015 - 23.06.2015
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 4 1180.27
Общо:  4 1180.27
Национална спортна академия "Васил Левски" - София ( 859******* ) Период: 23.06.2015 - 23.06.2015
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 3 41224.57
10 xxxx Издръжка 23 36792.02
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 1 1920
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 1 15613.37
Общо:  28 95549.96000000001
Военна академия "Г. С. Раковски"- София ( 881******* ) Период: 23.06.2015 - 23.06.2015
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 8 3933.18
Общо:  8 3933.18
Българска академия на науките ( 890******* ) Период: 23.06.2015 - 23.06.2015
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 26 345848.44
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 32 6122.33
10 xxxx Издръжка 34 21954.22
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 9 9900
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 2 3340.31
88 xxxx Средства на разпореждане 4 3480.79
90 xxxx Възстановени приходи 1 973.9
Общо:  108 391619.99
Национален фонд - Европейски фонд за регионално развитие ( 982******* ) Период: 23.06.2015 - 23.06.2015
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 6 637877.14
02 xxxx Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала 1 477.6
10 xxxx Издръжка 9 155913.69
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 26 4971634.76
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 8 2451920.25
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 11 3337602.05
88 xxxx Средства на разпореждане 2 65896.64999999999
98 xxxx Други операции в БНБ 6 0
Общо:  69 11621322.14
Национален фонд - Европейски социален фонд ( 983******* ) Период: 23.06.2015 - 23.06.2015
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 4 6768.76
02 xxxx Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала 14 4809.15
10 xxxx Издръжка 21 297304.29
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 706 597340.75
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 7 738252.52
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 13 4716356.9
98 xxxx Други операции в БНБ 2 0
Общо:  767 6360832.37
Национален фонд - Двустранни програми за трансгранично сътрудничество ( 986******* ) Период: 23.06.2015 - 23.06.2015
Код Описание Брой Сума
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 1 172.82
Общо:  1 172.82
Субсидии за общини ( 444******* ) Период: 23.06.2015 - 23.06.2015
Описание Брой Сума
Трансфери за местни дейности за общини 1 3120
Целева субсидия за капиталови разходи за общини 12 888346.5699999999
Обща субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности за общини 3 422452
Общо:  16 1313918.57
Други трансфери за общини ( 488******* ) Период: 23.06.2015 - 23.06.2015
Описание Брой Сума
Други трансфери за общини 55 258616.51
Общо:  55 258616.51
ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ В БНБ Период: 23.06.2015 - 23.06.2015
Описание Брой Сума
Разходи, свързани с обслужване на сметки и плащания 3 17401.76
Общо:  3 17401.76