одобрен

Регистър за издадените административни актове за одобряване на ПУП - за град Троян към 30.06.2019 г.

Уникален идентификатор:  3b9254a1-4aed-4da4-ad58-cd74dc65891c

административни актове издадени община пуп одобряване Троян РМС 54/2019

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-07-09 09:33:47
  • Създаден от: anna_belperchinova
  • Последна промяна: 2019-07-09 09:33:47

Одобрени ПУП за град Троян - 2019 г.

№ по ред Заповед на кмет/решение на ОбС Собственик/възложител Имот
1 Зап. № 36 от 14.01.2019 г. Мариян Данчев ПУП-ПЗ на поземлен имот с проектен идентификатор 73198.514.594, следствие от обединяване на имоти с идентификатори 73198.514.583 „За жилищно застрояване и обществено обслужване” и 73198.514.150 в квартал „Ливадето”, град Троян, като се определи обща зона за застрояване и се запази отреждането „За жилищно застрояване и обществено обслужване”
2 Зап. № 37 от 14.01.2019 г. Йоно Кременски ПУП-ПЗ на поземлени имоти с идентификатори 73198.515.14 и 73198.515.307 по кадастралната карта на гр. Троян заедно с приложените схеми на техническата инфраструктура (ВиК и Електрозахранване) с отреждане „За жилищно застрояване” с височина до 10м. и с обща линия на застрояване
3 Зап. № 51 от 16.01.2019 г. Алпер Керто ПУП – ПРЗ за ЧИЗРП и Работен устройствен план (РУП) за допълващо застрояване на поземлен имот с идентификатор 73198.501.327, попадащ в парцел ІІ-488 и парцел ІХ-491 в кв. 11 по регулационния план на микрорайон „Север” на гр. Троян с цел обособяване на УПИ ІІ-327, отреден „За жилищно строителство и обществено обслужване“ с височина до 10 м. и УПИ ІХ-323, отреден „За жилищно строителство” с височина до 10 м., в които се предвижда и сключено застрояване със съседните парцели І „За жилищно строителство, магазини и трафопост”, ІІІ-487, VІІІ-492 и Х-490 – свързано в повече от два урегулирани поземлени имота при условията на чл. 113, ал. 2 от ЗУТ.
4 Зап. № 265 от 14.03.2019 г. Йоанна Радевска ПУП – ПРЗ за ЧИЗРП като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) за поземлен имот 73198.501.53, попадащ в парцел VІ-41 в кв. 219 по регулационния план на квартал „Велчевско“ на гр. Троян с цел отреждане на УПИ VІ-53 „За обществено обслужване”.
5 Зап. № 392 от 09.04.2019 г. Бонка Миховска ПУП – ПРЗ за ЧИЗРП за поземлен имот с идентификатор 73198.502.311, парцел ХІХ-1931 в квартал 308 по регулационния план на ЦГЧ на град Троян, като се обособяват два урегулирани поземлени имота (УПИ) ХІХ-311 и ХХ-311, отредени „За жилищно застрояване“
6 Зап. № 393 от 09.04.2019 г. "Доверие-грижа" ЕАД ПУП – ПРЗ за ЧИЗРП за поземлен имот с идентификатор 73198.506.469, попадащ в парцели VІІ „За облицовъчна керамика” и VІІІ „Изкуство” ЕАД в квартал 315 по регулационния план на гр. Троян и поземлен имот с идентификатор 73198.506.468, отреден „За транспортно комуникационна инфраструктура” с цел обособяване на УПИ VІІ-468,469 с отреждане „За производствени и складови дейности”.
7 Зап. № 396 от 11.04.2019 г. Милен Пенков ПУП – ПРЗ за ЧИЗРП като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) за поземлен имот 73198.501.211, попадащ в парцел ІІ „За проммонтаж” в квартал 300 по регулационния плана на кв. „Велчевско” на гр. Троян с цел обособяване на Урегулиран поземлен имот (УПИ) ІІ-211 „За обществено обслужване”.
8 Зап. № 402 от 12.04.2019 г. ЕТ "Рудикс-Румен Караниколов" ПУП – ПРЗ за ЧИЗРП за поземлен имот 73198.503.651, попадащ в парцел ХVІІ-6055 „За производствена дейност и складове” и поземлен имот 73198.503.652, попадащ в парцел ХVІІІ-6055 „За производствена дейност и складове” в квартал 174 по регулационния плана на кв. „Търсата” на гр. Троян с цел обособяване на урегулирани поземлени имоти (УПИ): ХVІІ-651 „За производствена дейност и складове” и ХVІІІ-652 „За производствена дейност и складове” в кв. 174
9 Зап. № 535 от 16.05.2019 г. Георги Димитров ПУП – ПЗ на поземлен имот с идентификатор 73198.514.192 по кадастралната карта на град Троян с отреждане „За обществено обслужване”
10 Зап. № 556 от 23.05.2019 г. Иванка Дакова Стелиян Марковски ПУП – ПРЗ за ЧИЗРП за поземлен имот 73198.501.208, УПИ V-208 и УПИ VІІІ-208 в квартал 300 по регулационния плана на кв. „Велчевско” на гр. Троян с цел обособяване на два нови урегулирани поземлени имота (УПИ) V-208 и VІІІ-208 с равни площи, отредени „За жилищно строителство”
11 Зап. № 748 от 26.06.2019 г. "ТРОЯ БИЛД" ООД ПУП - ПЗ на част от поземлен имот с идентификатор 73198.79.2 в местност "Беликов рът", землище на гр. Троян с цел промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди с отреждане "За обществено обслужване - За пункт за техническо обслужване на автомобили"
12 Зап. № 749 от 26.06.2019 г. Христо Колев ПУП - ПРЗ на поземлен имот с идентификатор 73198.508.10, попадащ в парцел XIII-173 в квартал 20 по регулационния план на кв. "Кнежки лъг и Василевско" на град Троян, като се обособява УПИ XIII-10 по имотни граници с отреждане "За жилищно застрояване"
13 Зап. № 750 от 26.06.2019 г. Васил Василев ПУП - ПЗ на поземлен имот с идентификатор 73198.321.40 в местност "Къпинчо", землище на гр. Троян с цел промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди с отреждане "За обществено обслужване"